Page 1

ВСТУП Особливий адміністративний статус Криму та Севастополя, специфічний соціально-демографічний склад населення регіону та політична нестабільність на півострові спричинили значну розбіжність між чинним українським законодавством у сфері освіти та реальним станом справ в освіті Криму та Севастополя. за Конституцією України, обов’язкова середня освіта громадян входить виключно до компетенції Держави. Проте на території АРК діє окреме Міністерство освіти та науки Криму, яке адміністративно не підпорядковане МОН України, а у Севастополі функціонують освітні заклади Російської Федерації, які не мають жодної акредитації МОНУ (тобто українські діти, що навчаються у цих школах, не отримують передбаченої Конституцією України обов’язкової державної середньої освіти). Цей факт переконує в необхідності масштабної реформи освітянського законодавства Криму та Севастополя. В Україні побутує міф, що кримчани активно заперечують ідею посилення ролі державного регулювання у сфері освіти, натомість практика показує протилежне. У 2008 році під час набору дітей до єдиної у Сімферополі гімназії з українською мовою викладання на кожне місце у першому класі претендувало 7—8 осіб. Батьки ночували перед дверима школи, аби встигнути подати документи своїх дітей у порядку «живої черги» (конкурсний відбір до шкіл заборонено законом). З іншого боку — значна політична напруга навколо вибору мови шкільної освіти у Криму та Севастополі підсилюється браком в українському законодавстві детально описаної процедури. Жодним нормативним актом не врегульовано хто, на яких підставах, за яких умов і яким чином визначає основну мову викладання у навчальному закладі. І подібні проблеми не поодинокі. Вчителі, найбільш впливова частина громадянського суспільства, залишаються вкрай пасивними, демонструючи невиправдано низький рівень правової освіченості. Щоб розв’язати проблеми взаємовідносин з Кримом у сфері освіти, ­Україною ратифікована (але досі не виконується) Європейська Хартія мов національних меншин; Міністерство освіти та науки України постійно вводить пільгові умови складання іспитів для кримських та севастопольських дітей, але всі ці напівзаходи лише стимулюють ескалацію напруги. Позбутися розбіжностей між чинним українським законодавством і реальним станом справ в освіті півострова, внести зміни до законодавства для інтеграції системи освіти Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у правове поле української освіти – такі завдання повинні стояти сьогодні перед органами державної влади.

Думки та погляди, що висловлюються в цій публікації, є винятковою відповідальністю авторів  та не відображають точку зору Міжнародного фонду «Відродження».


І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІДля управління освітою в Україні створена система державних органів управління і органів суспільного самоврядування. Згідно зі ст. 11 Закону України «Про освіту», до державних органів управління освітою в Україні входять: — Міністерство освіти і науки України; — міністерства і відомства України, яким підпорядковані навчальні заклади; — Вища атестаційна комісія України; — Міністерство освіти Автономної Республіки Крим; — місцеві органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування та підлеглі їм органи управління освітою. Органи управління освітою і суспільного самоврядування діють у межах повноважень, визначених законодавством. Міністерство освіти і науки України (МОН України) є центральним ­органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабінетом Міністрів України. МОН України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. В основі роботи МОН України лежать Конституція і закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положення про Міністерство освіти і науки України. У межах своїх повноважень МОН України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль їхньої реалізації. МОН України узагальнює практику застосування законодавства з питань, які його стосуються, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України. Основними завданнями МОН України є: брати участь у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності й інтелектуальної власності; створювати умови для отримання громадянами повної загальної середньої освіти; забезпечувати розвиток освітнього, наукового і науково-технічного потенціалу України; визначати перспективи і пріоритети напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності й інтелектуальної власності; сприяти функціонуванню національної системи науково-технічної інформації; забезпечувати інтеграцію вітчизняної освіти і науки в світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів. Ст. 12 Закону України «Про освіту» закріплює систему загальних повноважень Міністерства освіти і науки України, міністерств і відомств України, яким підпорядковані навчальні заклади. Так, зокрема, Міністерство освіти і науки України:


— бере участь у визначенні державної політики у сфері освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти; — встановлює державні стандарти знань з кожного предмету; — визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчальних закладів; — здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державну інспекцію; — забезпечує зв’язок з навчальними закладами, державними органами інших країн із питань, які входять до його компетенції; — проводить акредитацію вищих і професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності і підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати; — формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою; — розробляє умови прийому в навчальні заклади; — забезпечує випуск підручників та методичної літератури; — розробляє проекти положень про навчальні заклади, які затверджує Кабінет Міністрів України; — організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо привласнення їм кваліфікаційних категорій, педагогічних і вчених звань; — разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчальні заклади, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим реалізовує державну політику в області освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів законодавства про освіту в усіх навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування; — здійснює керівництво державними навчальними закладами. Акти Міністерства освіти і науки України, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підлеглих їм органів управління освітою, навчальних закладів незалежно від форм власності. Міністерство освіти і науки України організовує роботу з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює науково-методичне забезпечення навчального і позанавчального процесів. Міністерства і відомства, яким підпорядковані навчальні заклади, разом з МОН України беруть участь у здійсненні державної політики в області ­освіти, науки, професійної підготовки кадрів, у проведенні державної інспекції й акредитації навчальних закладів, здійснюють контроль з дотримання вимог якості освіти, забезпечують зв’язок з навчальними закладами і державними органами інших країн з питань, що входять до їх компетенції, організовують впровадження в практику досягнень науки і передового досвіду. Акти міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підлеглих їм органів управління


освітою, навчальних закладів відповідного профілю незалежно від форм власності. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим здійснює повноваження керівництва освітою, окрім повноважень, віднесених до компетенції МОН України, міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади. Так, згідно зі ст. 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, МОН України відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, бере участь в розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України; розробляє державні стандарти освіти, здійснює контроль за їх дотриманням; визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчальних закладів; бере участь у розробленні норм і нормативів стосовно дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи; вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо упорядковування мережі державних вищих навчальних закладів, визначає мережу професійно-технічних навчальних закладів і бере участь в упорядковуванні мережі навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи, вносить відповідні пропозиції щодо удосконалення мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів; приймає рішення щодо впровадження експериментальних робочих навчальних планів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій. МОН України має право представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України; отримувати у встановленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ і організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань; залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств (за узгодженням з їх керівниками) до розгляду питань, які входять у межі його компетенції; проводити в установленому порядку з’їзди, конференції, семінари, наради і т. ін. з питань, що входять у межі його компетенції; утворювати координаційні комісії, експертні і робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних програм і проектів, привертати на основі контрактів (договорів) вітчизняних та зарубіжних вчених і фахівців до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього і науковотехнічного потенціалу. МОН України в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Радою з питань науки і науково-технічної політики при Президентові України, Міжгалузевою радою з професійно-технічної освіти, Комісією Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку, Міжвідомчим комітетом з проблем захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, органами виконавчої влади, академіями наук, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав. МОН України в межах своїх повноважень на основі актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. МОН України у разі потреби


видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування загальні акти. Нормативно-правові акти МОН України підлягають реєстрації у встановленому законодавством порядку. Рішення МОН України, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності і громадянами. МОН України очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України у встановленому законодавством порядку. Для узгодженого вирішення питань, що відносяться до компетенції МОН України, і обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), його заступників за посадою, а також керівників структурних підрозділів МОН України. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що відносяться до сфери управління МОН України, а також вчені і висококваліфіковані фахівці. Членів колегії затверджує і звільняє від обов’язків Кабінет Міністрів України. Рішення колегії підтверджується наказами МОН України. У складі МОН України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Вчені звання доцента і професора в МОН України надає Атестаційна колегія, яку очолює Міністр. Положення про Атестаційну колегію і її персональний склад затверджується наказом МОН України. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення і головних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності й інтелектуальної власності, а також з інших питань в МОН України можуть створюватися дорадчі і консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр освіти і науки України. При Міністерстві освіти і науки України діють такі організації та установи: — Науково-методичний центр середньої освіти; — Вища атестаційна комісія України, яка організовує і проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою з присвоєння наукових ступенів і вченого звання старшого наукового співробітника. Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері освіти Місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування здійснюють державну політику у сфері освіти і в межах їхньої компетенції: — встановлюють, не нижчі вказаних МОН України мінімальних нормативів, об’єми бюджетного фінансування навчальних закладів, установ, організацій системи утворення, які є комунальною власністю, і забезпечують фінансування витрат на їхнє утримання; — забезпечують розвиток мережі навчальних закладів і установ, організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування;


— здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють умови для їх виховання, навчання і роботи згідно з нормативами матеріально-технічного і фінансового забезпечення; — організовують облік дітей дошкільного і шкільного віку, контролюють виконання вимог щодо навчання дітей у навчальних закладах; — вирішують в установленому порядку питання, пов’язані з опікою і турботою про неповнолітніх дітей, що залишилися без піклування, дітей-сиріт, захищають їхні права, надають матеріальну та іншу допомогу; — створюють належні умови для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів за місцем мешкання; — забезпечують у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів і педагогічних працівників; — організовують професійне консультування молоді і продуктивну роботу учнів; — визначають потреби і розробляють пропозиції щодо державного замовлення на підготовку робочих кадрів для регіону. Місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування створюють відповідні органи управління освітою, діяльність яких спрямована на: — управління навчальними закладами, які є комунальною власністю; — організацію навчально-методичного забезпечення навчальних закладів, удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку і атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України; — координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей; — визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладення договорів на їх підготовку; — контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і об’єму освіти, атестацію навчальних закладів, які є комунальною власністю. Місцеві органи управління освітою в здійсненні своїх повноважень підпорядковані місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і відповідним державним органам управління освітою в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Місцевими органами управління освітою є Головне управління освіти і науки Київської і Севастопольської міської державної адміністрації, відділи освіти районних, районних в містах Києві і Севастополі державних адміністрацій. Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації (далі — управління) є структурним підрозділом Київської міської, обласної і Севастопольської міської державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові відповідної держадміністрації і МОН. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної, Київ­


ської і Севастопольської міської державної адміністрації, а також Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України. У межах своїх повноважень управління організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності і інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики і здійснює контроль за їхньою реалізацією. Відділ освіти районної, районної в містах Києві і Севастополі державної адміністрації (далі — відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, який створюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації і управлінню освіти відповідно обласній, Київській і Севастопольській міській державній адміністрації. Відділ освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами і іншими нормативно-правовими документами МОН України, розпорядженнями голови обласної, Київської і Севастопольської міської, районної, районної в містах Києві і Севастополі державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положенням про відділ. Органи суспільного самоврядування в освіті Органами суспільного самоврядування в освіті є: — загальні збори (конференція) колективу навчального закладу; — районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників, з’їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим; — Всеукраїнський з’їзд працівників освіти. Органи суспільного самоврядування в освіті можуть об’єднувати учасників навчально-виховного процесу, фахівців певного професійного напряму. Органи суспільного самоврядування в освіті вносять пропозиції щодо формування державної політики в області освіти, вирішують в межах своїх повноважень питання навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчальних закладів. Повноваження органів суспільного самоврядування в освіті визначає в межах чинного законодавства МОН України за участю представників профспілок, всеукраїнських педагогічних (освітніх) об’єднань. Самоврядування навчальних закладів Самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на: — самостійне планування роботи, рішення питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності; — участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів з урахуванням державного контракту (замовлення) і угод підприємств, установ, організацій, громадян; — визначення змісту компоненту освіти, який надається навчальним закладом понад визначений державою обсяг; — ухвалення на роботу педагогічних, науково-педагогічних, інженернопедагогічних і інших працівників, а також фахівців з інших держав, зокрема за контрактами;
— самостійне використання всіх видів асигнувань, затвердження структури і штатного розкладу в межах встановленого фонду заробітної плати; — здійснення суспільного контролю за організацією харчування, охорони здоров’я, охорони праці в навчальних закладах. У системі освіти діє державна психологічна служба. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи. За своїм статусом практичні психологи відносяться до педагогічних працівників. Соціально-педагогічний патронаж в системі освіти сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам та особам, які їх замінюють. Педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги відносяться до педагогічних працівників. Діячі науки, культури і представники інших сфер діяльності за рішенням навчального закладу можуть брати участь у навчально-виховній роботі, керівництві учнівськими, студентськими об’єднаннями за інтересами, сприяти інтелектуальному, культурному розвитку учнівської, студентської молоді, надавати консультаційну допомогу педагогам. Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, здійснюється установами Міністерства охорони здоров’я України, відомчими установами охорони здоров’я згідно з чинним законодавством.
ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В АР КРИМ ТА м.СЕВАСТОПОЛЬ Функціонування системи освіти в Автономній Республіці Крим регламентується трьома основними законодавчими актами – Конституцією України, Законом України «Про освіту» та Конституцією Автономної Республіки Крим. Ст. 53 Конституції України чітко визначає: «Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства». Ст. 10 Конституції АР Крим майже повторює положення Конституції України. Однак п. 2 цієї статті окремо виділяє російську мову як головну в Криму і дає підстави для витіснення державної з громадського життя: 1. В Автономной Республике Крым наряду с государственным языком обеспечивается функционирование и развитие, использование и защита русского, крымскотатарского, а также языков других национальностей. 2. В Автономной Республике Крым русский язык как язык большинства населения и приемлемый для межнационального общения используется во всех сферах общественной жизни. 3. В Автономной Республике Крым гражданам гарантируется право воспитания на родном языке в детских дошкольных учреждениях, изучения родного языка, обучения на родном языке в учебных заведениях государственной, республиканской и коммунальной форм собственности или через национальные культурные общества либо в порядке, определяемом законодательством Украины и нормативно-правовыми актами Верховной Рады Автономной Республики Крым в пределах ее компетенции». Згідно з законодавством України Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міська рада міста Севастополя відносяться до органів місцевого самоврядування. Так, у резулятивній частині Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 року №  11-рп/2001, Справа №  1‑39/2001, відносно офіційного тлумачення Статті 1, Розділу 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сказано: «Систему адміністративно-територіального устрою згідно з частиною першою статті 133 Конституції України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України (частина третя цієї статті)». Статус депутатів Верховної Ради АР Крим та міської ради міста
10

Севастополя визначається як статус депутатів органів місцевого самоврядування у Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» та у Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Ця обставина є важливою для розуміння взаємозв’язку між ст. 5 та ст.11 Закону України «Про освіту», у яких Міністерство освіти Автономної Республіки Крим відмежовується від поняття «місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою» і відноситься до поняття «центральні державні органи управління освітою», положення про які затверджуються Кабінетом Міністрів України. Частина 1 та частина 3 статті 12 Закону України «Про освіту» чітко розмежовують повноваження Міністерства освіти України та Міністерства освіти Автономної Республіки Крим: «Стаття 12. Повноваження Міністерства освіти України та міністерств і відомств України, яким підпорядковані навчальні заклади: 1. Міністерство освіти України є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти. 2. Міністерство освіти України: — бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти; — встановлює державні стандарти знань з кожного предмета; — визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчальних закладів; — здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування; — забезпечує зв’язок із навчальними закладами, державними органами інших країн з питань, які входять до його компетенції; — проводить акредитацію вищих та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати; — формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою; — розробляє умови прийому до навчальних закладів; — забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури; — розробляє проекти положень про навчальні заклади, що затверджуються Кабінетом Міністрів України; — організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань; — разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчальні заклади, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим реалізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів законодавства про освіту в усіх навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування; — здійснює керівництво державними навчальними закладами. Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів


державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, навчальних закладів незалежно від форм власності. Міністерство освіти України забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального процесу і в позанавчальний час. (Частину першу статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом № 178-XIV (178‑14) від 14.10.98) 3. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим здійснює повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених до компетенції Міністерства освіти України, міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади». Крім того, на території Автономної Республіки Крим діє Положення «О Министерстве образования и науки Автономной Республики Крым», затверджене постановою Ради міністрів Автономної Республіки 13 червня 2005 року № 250 зі змінами, внесеними постановою Ради міністрів Автономної Республіки від 23.10.2007р. №  663. Відповідно до цього Положення: «Министерство образования и науки Автономной Республики Крым (далее — Министерство) является органом исполнительной власти по вопросам образования и науки в Автономной Республике Крым, подотчетным, подконтрольным и ответственным перед Верховной Радой Автономной Республики Крым, Советом министров Автономной Республики Крым и Министерством образования и науки Украины. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, Конституцией Автономной Республики Крым, актами Президента Украины, Верховной Рады Украины, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Украины, приказами Министерства образования и науки Украины, актами Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета министров Автономной Республики Крым, а также настоящим Положением. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами внедряет в практику рекомендованные Министерством образования и науки Украины новые образовательные программы и другие педагогические разработки, определяет региональный компонент в содержании образования. Министерство в пределах своих полномочий, на основании и во исполнение приказов Министерства образования и науки Украины, постановлений, распоряжений Совета министров Автономной Республики Крым издает приказы, организует и контролирует их исполнение». Як ми бачимо, деякі тези Положення прямо протирічать ЗУ «Про освіту», а саме: Статті 12: «Міністерство освіти України є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти, … реалізує дер­ жавну політику в галузі освіти». Статті 5: «Державний контроль проводиться центральними і місцевими органами управління освітою та Державною інспекцією навчальних закладів

11


12

при Міністерстві освіти України. Положення про центральні державні органи управління освітою, про Державну інспекцію навчальних закладів при Міністерстві освіти України затверджуються Кабінетом Міністрів України». Статті 11: «До державних органів управління освітою в Україні належать: …Міністерство освіти Автономної Республіки Крим». Отже, відповідно до ЗУ «Про освіту», Міністерство освіти АР Крим безпосередньо входить у підпорядкування, підзвітне і підконтрольне тільки Міністерству освіти України. Ані Верховна Рада АР Крим, ні Рада Міністрів АР Крим не мають права видавати акти, постанови, розпорядження, які безпосередньо мають стосунок до проведення державної політики в галузі освіти. Офіційне правове поле функціонування освіти у місті Севастополі формально не відрізняється від притаманного звичайній адміністративній області України. Виходячи з цього, функції Управління освіти і науки Севастополь­ ської міської державної адміністрації такі: — забезпечувати розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості; — створювати умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного і шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників установ освіти і науки; — створювати умови для отримання громадянами повної загальної середньої освіти згідно з освітніми потребами особистості та її індивідуальними здібностями і можливостями відповідно до Закону України на здобування вищої освіти; — забезпечувати розвиток освітнього, наукового і науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста; — здійснювати контроль за виконанням актів законодавства з питань освіти і науки, за виконанням навчальними закладами всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, шкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти; — координувати діяльність навчальних закладів і установ, які входять до сфери управління Севастопольської міської держадміністрації, організовувати роботу щодо їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення; — забезпечувати моніторинг рішень у сфері освіти, наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності в місті, захист інтелектуальної власності; — формувати регіональну наукову і науково-технічну політику, впрова­ джувати інноваційні заходи, направлені на соціально-економічний розвиток міста, держави; — забезпечувати функціонування системи науково-технічної інформації; — сприяти інтеграції вітчизняної освіти і науки в світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів. Відділ загальної середньої освіти, шкіл-інтернатів, дошкільних установ і виховної роботи. Основними завданнями відділу є: — забезпечувати розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;


— аналізувати стан освіти в місті, розроблювати регіональні програми його розвитку, а також науково-технічну та інноваційну діяльність, організовувати і контролювати виконання цих програм на місцях; — сприяти розвитку мережі навчальних закладів у місті, створювати на­вчальні заклади або вносити в установленому порядку пропозиції щодо їх створення, реорганізації і ліквідації; — вносити МОН пропозиції з упорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних установ; — вживати заходи для забезпечення навчальних закладів належним рівнем дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовувати їхнє навчально-методичне та інформаційне забезпечення, сприяти підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників; — забезпечувати виконання актів законодавства з всебічного розвитку і функціонування української мови як державної і мов національних меншин, створити належні умови для розвитку національної освіти, зокрема утворення національних меншин; впроваджувати в практику освітніх і наукових програм відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України; — впроваджувати в практику рекомендованих МОН нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначати регіональний компонент в змісті освіти; — вносити на розгляд МОН пропозиції з впровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій і надання навчальним закладам статусу експериментальних; — формувати замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту; — організовувати доставку підручників, щоб забезпечити ними загальноосвітні навчальні заклади; — проводити роботи, направлені на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовувати олімпіади, змагання, конкурси і т. ін.; — спільно з органами охорони здоров’я забезпечити загальний контроль над охороною здоров’я дітей і проводити оздоровлювальні заходи, створювати безпечні умови для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу; — впроваджувати заходи з захисту прав і інтересів неповнолітніх, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, опікунів, що виховуються в сім’ях, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності, інших установах; — сприяти відповідним підрозділам органів внутрішніх справ і соціальним службам у попередженні дитячої бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх; — організовувати діяльність психологічної служби і педагогічного патронажу в системі освіти; — готувати і подавати в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки в місті.

13


Ііі. Відповідність нормативно-правових актів, прийнятих в ар крим, до чинного законодавства україни

14

1. «Концепция приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы» Розробники кримської «Концепции...», яку затверджено МОН АР Крим у 2003 році, — Рудяков О. М., ректор КРІППО, доктор філологічних наук, професор; Довгопол І. І., проректор з науково-методичної роботи КРІППО, кандидат педагогічних наук, доцент; Ена А. В., доцент кафедри теорії і методики природничо-математичної освіти КРІППО, кандидат географічних наук; Орленко С. П., завідувач кафедри теорії та методики природничо-математичної освіти КРІППО, кандидат біологічних наук; Седінкин О. М., доцент кафедри менеджменту і соціально-гуманітарної освіти КРІППО, кандидат біологічних наук; Лустіна В. Ф., методист навчально-методичної лабораторії художньо-естетичного профілю і виховної роботи КРІППО; Якубов О. С., методист навчально-методичної лабораторії художньо-естетичного профілю і виховної роботи КРІППО — жодним чином не посилаються на «Державну національну програму «Освіта» — Україна ХХІ століття», на «Національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ столітті» та на «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)». Так, у розділі «національне виховання» у «Державній національній програмі «Освіта» — Україна ХХІ століття», зокрема, сказано: «Національне виховання в Українській державі має бути спрямоване на формування у молоді і дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури. Національне виховання є органічним компонентом освіти і охоплює всі складові системи освіти». У розділі «пріоритетні напрямки реформування виховання» передбачається: — формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; — забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу; — формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; — прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну; — виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції...» «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті» передбачає: «Національний характер освіти» Освіта України ґрунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності. Вона розвивається на основі


педагогічної спадщини Київської Русі, доби українського козацтва, світо­ глядної парадигми Володимира Мономаха, Петра Могили, Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, Я. Чепіги, С. Русової, Г. Ващенка, В. Сухомлинського та інших видатних українських мислителів. Її духовним джерелом є висока культура українського народу, його споконвічна мудрість, прагнення жити у процвітаючій Україні. Освіта утверджує українську національну ідею, сприяє розвитку культури українського народу. Сучасна освіта підпорядкована ідеї консолідації україн­ ського народу в єдину політичну націю, яка прагне жити у співдружності з усіма народами і державами світу. Вона спрямована на формулювання національних цінностей і водночас сприяє оволодінню особистістю багатствами світової культури, вихованню поваги до народів світу. Українська освіта має гуманістичний характер. «Національне і громадянське виховання» Національне і громадянське виховання є одним із головних пріоритетів і органічним компонентом розвитку освіти. Воно має бути спрямоване на формування у дітей та молоді сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури. В основу національного і громадянського виховання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь. У розділі «Мета і пріоритети розвитку освіти» цього документа йдеться: «Система освіти має забезпечувати: — формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється; — збереження і продовження української культурно-історичної спадщини, виховання шанобливого ставлення до українських національних святинь, української мови, історії і культури всіх національностей, які проживають в Україні, формування культури міжетнічних і міжособистісних відносин» У «Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)», зокрема, стверджується: «Основними завданнями загальноосвітньої школи є: — виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях; Діяльність школи ґрунтується на засадах органічного поєднання національного і загальнолюдського. Домінантою виховного процесу має стати виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їхнє майбутнє, а з іншого − відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства − гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру, національного примирення, збереження природи.»

15


Загальний аналіз «Концепции приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы»

16

«Концепция приоритетных направле­ ний воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы» I. Актуальность разработки региональной Концепции приоритетных направлений воспитательной работы Воспитательный процесс в учреждениях образования Автономной Республики Крым осуществляется в соответствии с «Концепцией воспитания детей и молодежи в национальной системе образования», утвержденной Коллегией Министерства образования Украины 28 февраля 1996 года и «Методическими рекомендациями по организации воспитательной работы в общеобразовательных учебных заведениях в 2001 – 2002 учебном году» (письмо Министерства образования и науки Украины от 03.07.2001 г. № 1/9 – 247) по направлениям: — гражданское воспитание; — семейное; — военно-патриотическое; — трудовое; — художественно-эстетическое; — нравственное; — экологическое; — формирование здорового образа жизни; — содействие творческому развитию личности. Однако условия воспитания в различных регионах Украины имеют свои особенности. В Автономной Республике Крым такими особенностями являются: — автономия в административной структуре Украины; — территория, являющаяся геополитическим перекрестком эпох и народов; — пограничная зона; — многонациональный и многоконфессиональный состав населения; — богатое историко-культурное наследие; — богатые традиции патриотизма; — уникальная природа.

Загальний аналіз Автори «Концепції…» стверджують, що умови виховання в Криму мають свої особливості, проте виникає низка зауважень: 1. Жодна із наведених особливостей не скасовує і не може скасувати загальнодержавних вимог, які фактично повністю ігнорують розробники кримської «Концепции...». 2. Не зрозумілим є твердження: «территория, являющаяся геополитическим перекрестком эпох и народов». 3. Крим названо «пограничной зоной». Тільки Керченській півострів через Керченську протоку межує з Російською Федерацією. Одеська, Сумська, Львівська, Луганська та Чернігівська області значно більшою мірою є прикордонними. 4. Крим не є більш багатонаціональним або більш багатоконфесійним ніж, скажімо, Запорізька область. 5. Всі без винятку області України мають не менш багату історичну та культурну спадщину, ніж Крим. Варто згадати трипільску культуру чи Кам’яну могилу — ці пам’ятки значно старші за віком, ніж згадані кримські. 6. Інші регіони також мають не менші традиції патріотизму та унікальність природи. Тому жодна із названих особливостей, крім автономного статусу (який насамперед за все пов’язаний саме із особливістю етнічного складу населення) та проігнорованої авторами справжньої особливості етнічного складу населення, не є насправді чимось унікальним, суто кримським.


«Концепция приоритетных направле­ ний воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы» Исходя из этих особенностей, целесообразно в дополнение к направлениям, обозначенным в «Концепции воспитания детей и молодежи в национальной системе образования», определить для учебных заведений Автономной Республики Крым следующие приоритетные направления воспитательной работы: — воспитание любви к Отечеству и родному краю — Крыму; — воспитание толерантности; — формирование устойчивости личности в окружающем мире. Цель воспитания учащейся молодежи в учебных заведениях Автономной Республики Крым — гармонически развитый человек, являющийся сознательным гражданином Украины, патриотом родного края — Крыма, высоконравственный, толерантный, подготовленный к сознательному выбору профессии, закаленный физически и психически, ориентированный на постоянное самосовершенствование. Главная задача учебных заведений — создание условий для формирования разносторонне развитой личности, способной к активной самореализации в современных условиях. II. Приоритетные направления воспитательной работы в учебных заведениях Автономной Республики Крым, их содержание и формы реализации 1. Воспитание любви к Отечеству и родному краю — Крыму.

Автономная Республика Крым имеет богатейшее историко-культурное наследие.

Загальний аналіз Незрозуміло про виховання любові до якого «Отечества» йдеться. Вимога виховання патріота Криму, а не патріота України суперечить «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» та «Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)». Розробники кримської «Концепции...» ігнорують те, що «Система освіти має забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється».

У частині ІІ «Концепции...» автори перераховують пам’ятки цивілізацій різних часів, але не акцентують увагу на етнічній приналежності цих цивілізацій. Більшість названих пам’яток, крім тих, що належать до кримськотатарської культури, є суто археологічними. Живих носіїв тих культур вже не існує, тому й виховну цінність ці пам’ятки мають зовсім іншу, ніж комплекс Ханського палацу для кримських татар. Культура завжди має етнічний характер. Але навіть не згадуються видатні українці, життя яких пов’язане з Кримом: Леся Українка, Степан Руданський, Є. Адамцевич, кримський татарин Ашик Умер та видатні митці інших народів Криму.

17


«Концепция приоритетных направле­ ний воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы» На ее территории имеются памятники цивилизаций разных времен: наскальные рисунки урочища Таш-Аир близ Бахчисарая, раскопки Боспорского государства, древнегреческих колоний, пещерный город Чуфут-Кале, Неаполь Скифский, пещерные города и крепости Инкерман и Мангуп, генуэзские крепости в Феодосии и в Судаке, комплекс Ханского дворца в Бахчисарае, мечеть Джума-Джами в Евпатории и др. Гордостью крымчан являются замечательные памятники архитектуры: Ливадийский дворец в Ялте (архитектор Н. Краснов), Воронцовский дворец в Алупке (архитектор Э. Блор), комплекс железнодорожного вокзала в городе Симферополе (архитектор А. Душкин), набережная реки Салгир в городе Симферополе (архитектор А. Полегенький) и др. С Крымом связаны имена выдающихся деятелей науки, искусства, литературы: В. Вернадского, И. Курчатова, К. Щелкина, И. Айвазовского, М. Волошина, И. Гаспринского, А. Пушкина, Л. Толстого, И. Айва­зовского и др. Территория Крыма была плацдармом локальных и мировых войн. На небольшой территории Крымского полуострова находятся два города-героя: Керчь и Севастополь. Крым явил миру высокие образцы личного патриотизма (Даша Севастопольская, Володя Дубинин, Амет-Хан Султан и мн. др.) и массового (участники обороны Севастополя в Крымской войне и 250-ти дневной обороны этого города в Великой Отечественной войне, участники Эльтигенского десанта, защитники Ишуньских позиций, участники штурма Перекопа, отважные крымские партизаны и подпольщики).

18

Загальний аналіз

Крим ніколи не був «плацдармом» локальних війн. Це поняття виникло після Другої світової війни для визначення конфліктів, у яких держави не використовують всі наявні військові можливості, зокрема, ядерну зброю. Вживання суто військового поняття «плацдарм» в цьому контексті є недоречним. Не згадано про матроса-українця Петра Кішку, ім’я якого увічненого у Севастополі, про катастрофу Кримського фронту в 1942 році та подальшу трагедію Аджимушкаю. що ж більше, як не знання про винуватців цієї найбільшої на теренах Криму військової катастрофи сприятиме вихованню «сознательных граждан Украины», тобто громадян, які добре знають історію своєї країни, трагічні та героїчні сторінки її історії.


«Концепция приоритетных направле­ ний воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы»

Крым располагает уникальными природными ресурсами. Полуостров омывается двумя морями, часть его находится в субтропической зоне. Ландшафты Крыма исключительно разнообразны. Традиционными отраслями экономики Крыма являются садоводство, виноградарство, виноделие, рыболовство, однако в настоящее время они переживают кризис. Для возрождения этих отраслей необходимы квалифицированные кадры.

Содержанием воспитания по данному направлению является привитие любви к «малой родине» — Крыму, являющейся неотъемлемой частью «большой родины» — Украины; изучение исторического и культурного наследия народов, населяющих наш полуостров; воспитание уважения к Конституции и символике Украины, Конституции и символам Автономной Республики Крым; овладение государственным и родным языками; ориентация молодежи на профессии, необходимые для развития экономики Крыма (специалисты курортного строительства, сервиса, торговли, рыболовецкого хозяйства, виноградарства, виноделия, садоводства, цветоводства).

Загальний аналіз Приховування фактів історії не сприятиме цьому. Нонсенсом є згадка про «участников штурма Перекопа» як про приклад масового патріотизму. З якого боку «масовий патріотизм»? Може, з обох? Краще говорити у цьому контексті не про патріотизм, а про трагедії громадянської війни. В громадянській війні не буває героїв – є тільки жертви. Яким чином цю банальну географічну сентенцію можна використати у вихованні?

Розробники «Концепции…» зовсім проігнорували промисловість Криму. Тут розвинені металургійна, машинобудівна, хімічна, суднобудівна та електронна промисловості. Заводи «Фіолент», «Фотон», «Продмаш» (у Сімферополі), «Залів» (у Керчі), хімічний комплекс у Красноперекопську, велика кількість консервних заводів Криму. Їм зараз потрібні кваліфіковані кадри. Майбутнє кримчан може бути пов’язане з високотехнологічним виробництвом. Саме на це треба націлювати молодь. Перелік професій, які, на думку авторів «Концепции…», потрібні Криму, далеко не вичерпний і потребує системного доповнення.

19


20

«Концепция приоритетных направле­ ний воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы» Формами реализации патриотического воспитания могут быть: исследовательская работа по изучению памятников истории и культуры; экспедиции по родному краю; разработка целевых комплексных городских и районных программ («Ветеран», «Твоя профессия»); разработка проектов социально-экономического развития региона; шефство над ветеранами войны и труда; уход за могилами павших воинов; возрождение военнотехнических и военно-прикладных видов спорта; модернизация массовых военноспортивных игр; подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах Украины в процессе преподавания ДПЮ и внеурочной работы; клубы юных пограничников; детские флотилии; профконсультации и профориентационные игры и др. 2. Воспитание толерантности. Территория Крыма является геополитическим перекрестком эпох и народов. Состав населения Крыма в настоящее время насчитывает 130 национальностей, имеется 47 конфессий. Крым является примером многовекового мирного добрососедства разных национальностей и вероисповеданий. Ежегодно Крым посещает до 5 миллионов отдыхающих и туристов, что создает специфические условия социализации молодежи в курортных зонах. Вышеперечисленные факторы определяют выдвижение воспитания толерантности в число приоритетных направлений. Содержание направления: признание права на самобытность и развитие каждого народа и каждого человека как фактора взаимного обогащения всех культур; воспитание терпимости и уважения к людям другой национальности или конфессии; формирование умений, составляющих поведенческую культуру мира; воспитание гостеприимства по отношению к людям, приезжающим в Крым на отдых и лечение.

Загальний аналіз Абсолютно незрозуміло, що мається на увазі під «модернизацией массовых военно-спортивных игр».

Автори дублюють інформацію. Крим не є більш багатонаціональним і не більш багатоконфесійним ніж, скажімо, Запорізька область.

Говорячи про «право на самобытность», автори не згадують про необхідність інтеграції народів в українське суспільство та збереження їхніх культур. Яким чином це право можуть реалізувати караїми, кримчаки, естонці, італійці та майже всі інші із тих 130 народів, які населяють Кримський півострів?


«Концепция приоритетных направле­ ний воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы» Формы воспитания толерантности: лекции, беседы, дискуссии, диалоги по проблемам нравственности; школы этикета; сбор материалов по истории и культуре народов Крыма, по мировой истории воин, межнациональных конфликтов, депортаций, фактов содействия в геноциде по отношению к народам Украины и других стран со стороны национал-социалистов и фашистов; тренинги общения и толерантности на основе духовно-нравственного наследия народов Крыма; ролевые игры; анализ жизненных ситуаций; философское обобщение явлений жизни; посещение спектаклей национальных театров, музеев, тематических выставок, кинофильмов, встреч с людьми старшего поколения; создание фольклорных коллективов; участие в фольклорных праздниках, в проведении дней культуры народов Крыма, мероприятиях Международного Дня толерантности. 3. Формирование устойчивости личности в окружающем мире Глобальные изменения в социальноэкономической жизни Автономной Республики Крым и Украины в целом требуют от современной молодежи умения гибко реагировать на смену условий жизни, адаптироваться к насущным социальным и профессиональным требованиям, жить в многонациональном и поликультурном мире. Повышение роли личности во всех сферах общественной жизни актуализирует проблему воспитания устойчивости личности в окружающем мире. Устойчивость личности ребенка в окружающем мире достигается благодаря целенаправленной совместной работе педагогов, психологов, медицинских и социальных работников, родителей.

Загальний аналіз У документі йдеться тільки про факти «содействия геноциду» з боку націоналсоціалістів та фашистів. Проігноровано той факт, що депортацію болгар, вірменів, греків, кримських татар та німців із Криму здійснили (а не сприяли тому) комуністи. Приховування страшної правди про режим, який панував 74 роки, в тому числі і в Криму, не може бути компенсований лише заходами «Международного Дня толерантности» та «фольклорными праздниками».

Визначення змін як «глобальних» суперечить контексту.

21


22

«Концепция приоритетных направле­ ний воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы» Содержание этой работы: воспитание с детства бережного и заботливого отношения ребенка к собственному здоровью как наивысшей человеческой ценности, основному условию реализации потенциальных возможностей личности гражданина Украины; создание у школьников устойчивых мотивационных установок на здоровый образ жизни; привитие навыков личной гигиены, сохранения и укрепления здоровья как важного компонента общечеловеческой культуры и формирования личности; ознакомление с основными принципами и методами профилактики наиболее распространенных инфекционных и соматических заболеваний, несчастных случаев, отравлений и дорожно-транспортного травматизма; привитие навыков отказа от первичного употребления психоактивных веществ, профилактики химической зависимости, СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем, сохранения репродуктивного здоровья; ознакомление учащихся с возможностями служб профилактики и охраны здоровья и медико-генетических консультаций. Формирование у детей и подростков умения адекватно оценивать свои возможности и рационально их использовать; умения управлять собой, определять допустимые границы риска, разумно вести себя в типовых опасных ситуациях и стереотипно закрепить их на длительное время; способности действовать в непредвиденных ситуациях, различать социально приемлемое и социально неприемлемое поведение; развитие критического отношения к социальному окружению, активного противостояния негативному внешнему воздействию; приобретение позитивного опыта общения внутри и вне школы; целесообразного использования свободного времени; формирование позитивной «Я — концепции»; овладение навыками самопознания, самосовершенствования;

Загальний аналіз


«Концепция приоритетных направле­ ний воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы» формирования умения использовать знания по вопросам правовой защиты личности; предупреждение вовлечения школьников в нетрадиционные вероучения и тоталитарные секты. Формирование навыков бережного отношения, охраны уникального биоразнообразия Крыма и продуктивного взаимодействия с окружающей природой; ознакомление школьников с рекреационным потенциалом Крыма, возможностями организации туризма, отдыха и оздоровления. Формы работы: социальнопедагогические тренинги, индивидуальные коррекционные программы; программы социальной реабилитации детей-инвалидов; ситуативные задачи; экологические тропы, методы: эвристических вопросов, многомерных матриц, эмпатии и т. д.; дискуссии; школы здоровья; памятки по поведению в экстремальных ситуациях; телефоны доверия; объединения детей и подростков в детские и молодежные школьные (общественные) организации по интересам; ролевые игры; анализ жизненных ситуаций; ученическое самоуправление; участие в производительном труде и акциях милосердия; профориентационные игры и консультации; обучение компьютерной грамотности на уроках и во внеурочное время; реализация программ «Диалог», «Нравственно-половое воспитание», «Равный равному», утвержденных Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Автономной Республики Крым. III. Условия реализации Концепции 1. Опубликование проекта Концепции в «Педагогическом вестнике Крыма» и его последующее обсуждение. Срок — до 01.01.2004 г. Отв. — Министерство образования Автономной Республики Крым, КРИППО.

Загальний аналіз

Розділ носить декларативний характер. Жоден з показників оцінки виконання та користі не визначений. Невизначена мета кожного заходу. Немає зв’язку між заходами та напрямками виховної роботи.

23


24

«Концепция приоритетных направле­ ний воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы» 2. Создание и организация работы социально-психологического центра Крымского республиканского института последипломного педагогического образования. Срок — 2004 г. Отв. — КРИППО 3. Открытие на факультете переподготовки Крымского республиканского института последипломного педагогического образования специализации «Внешкольный педагог» в рамках профессии «Социальный педагог». Срок — 2004 г. Отв. — КРИППО 4. Открытие школы-интерната для интеллектуально одаренных детей из сельской местности. Срок — 2006 г. Отв. — Министерство образования Автономной Республики Крым. 5. Введение в педагогических вузах и на курсах повышения квалификации в Крымском республиканском институте последипломного педагогического образования учебных курсов «Методика работы классного руководителя», «Приоритетные направления воспитательной работы в учебных заведениях Автономной Республики Крым», «Педагогика толерантности». Срок – с 2004 г. Отв. – Министерство образования Автономной Республики Крым, КРИППО. 6. Организация научно-исследовательской работы по изучению и отработке форм и методов реализации приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях Автономной Республики Крым. Срок — 2004 г. Отв. — КРИППО 7. Включение вопросов воспитательного профиля в реестр аттестационных требований к учреждениям образования и педагогическим работникам. Срок — постоянно.

Загальний аналіз


«Концепция приоритетных направле­ ний воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики крым на 2004—2010 годы» Отв. — Министерство образования Автономной Республики Крым. 8. Разработка программы работы по реализации приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях Автономной Республики Крым и методических материалов в помощь педагогическим работникам. Срок — 2004 г. Отв. — Министерство образования Автономной Республики Крым, КРИППО. 9. Взаимодействие в реализации Концепции всех заинтересованных министерств и ведомств. Создание координационного совета. Участие в международных проектах и программах. Срок — 2004 г. Министерство образования Автономной Республики Крым, КРИППО, Республиканский комитет по делам семьи и молодежи, Министерство культуры, Министерство здравоохранения. 10. Финансирование реализации Концепции — за счет бюджета Автономной Республики Крым и местных бюджетов. Срок — постоянно. Отв. — Министерство образования Автономной Республики Крым, отделы и управления образования.

Загальний аналіз

Висновок «Концепція» носить декларативний характер. Набір загальних фраз, які лише частково відповідають потребам суспільства. Вона не формує особистість, яка «усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється»; у ній не сказано «про формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою», про «збереження і продовження української культурно-історичної спадщини, виховання шанобливого ставлення до українських національних святинь, української мови, історії і культури всіх національностей, які проживають в Україні, формування культури міжетнічних і міжособистісних відносин». «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті» передбачає «національний характер освіти»: «Освіта утверджує українську національну ідею, сприяє розвитку культури українського народу. Сучасна освіта підпорядкована ідеї консолідації українського народу в єдину політичну націю, яка прагне жити у співдружності з усіма народами і державами

25


світу». Згаданих напрямів немає в «Концепции приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях автономной республики Крым на 2004—2010 годы».

26

2. Решение коллегии Министерства образования и науки Автономной Республики Крым «Об итогах развития дошкольного, общего среднего, внешкольного, высшего образования в 2008/2009 учебном году и задачах на 2009/2010 учебный год» от 27 сентября 2009 г. 1. У констатуючій частині цього рішення жодного слова не сказано про виконання НАКАЗУ № 461 МОН України від 26 травня 2008 року м. Київ «Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008—2011 роки», яким була затверджена «Галузева Програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних за­ кладах з навчанням мовами національних меншин на 2008—2011 роки». Правовою основою для здійснення державної мовної політики в Україні стала Конституція України, Закон України «Про мови в Українській РСР», Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року №  10 (справа про застосування державної мови), а також інші законодавчі акти, зокрема: закони України «Про національні меншини в Україні», «Про освіту», «Про видавничу справу», Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, Рамкова конвенція про захист національних меншин та інші. Утвердженню статусу української мови у системі освіти сприяли Указ Президента України від 04.07.2005 №  1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та виконання заходів щодо реалізації Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004‑2010 роки. Виконання основних положень цих документів по­ кликано сприяти створенню оптимального мовного простору в державі, необхідних умов для утвердження державності української мови. Мета програми — створити належні умови для поліпшення вивчення української мови в цих закладах, розвинути і розширити сфери її функціонування, виховувати шанобливе ставлення до неї. Основними завданнями програми є: — зміцнити статус української мови як державної; — розширити функціонування української мови; — визначити дієві заходи щодо поліпшення стану вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин; — створити організовану, кадрову, фінансову, науково-методичну та матеріально-технічну базу, щоб забезпечити оптимальну ефективність процесу вивчення української мови з метою досягнення високого рівня оволодіння нею випускниками; — створити і видати підручники нового покоління та навчально-методичну літературу до них, розширити словникову базу. Забезпечити підготовку випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин до зовнішнього незалежного оцінювання:


— збільшити кількість годин на вивчення української літератури в 10 та 11 класах (по 2 години на тиждень додатково за рахунок варіативної складової навчальних планів) (з 1.09.2008 року); — ввести в 10 класах двомовне вивчення (мовою навчання за рахунок інваріантної частини та українською мовою за рахунок варіативної частини навчальних планів) історії України (2 години на тиждень), математики (2 години на тиждень); з (1.09.2008 року); — запровадити в 11 класах вивчення Історії України українською мовою (1.09.2009 року); — ввести в 11 класах двомовне вивчення (мовою навчання за рахунок інваріантної частини та українською мовою за рахунок варіативної частини навчальних планів) математики (2 години на тиждень) і одного предмета за вибором учнів (2 години на тиждень) (1.09.2009 року)». 2. Немає аналізу динаміки створення шкіл та класів з державною мовою викладання, у тому числі у містах та районах Криму. 3. Серед завдань КРІППО немає завдання щодо переведення викладання профільних предметів на курсах підвищення кваліфікації державною мовою. Це необхідно для реального виконання вимог пункта 1.3. «ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ»: 1.3. Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення. Умовою атестації педагогічного працівника є наявність фахової освіти та володіння ним державною мовою в обсязі, необхідному для виконання його професійних обов’язків, згідно з Конституцією України ( 254к/96-вр ) (ст.10) та із Законом «Про мови в Українській РСР» (8312‑11). (Пункт 1.3 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти № 419 (z0792‑98) від 01.12.98). 4. Серед завдань КРІППО нічого не сказано про заходи щодо оснащення кабінетів української мови та літератури. 5. Не зовсім зрозуміло, що мається на увазі в пункті 10.2.1. до 01.10. методичних рекомендацій «по изучению истории Украины, Всемирной истории в 5—11(12) классах общеобразовательных учебных заведений», оскільки є затверджені МОН України навчальний план та програми з цих предметів. 6. Серед завдань для міських, районних управлінь та відділіві освіти немає завдання щодо вдосконалення мережі шкіл, класів з державною мовою викладання. 7. З-поміж матеріалів, рекомендованих до уроку «Ми кримчане» і надрукованих в №  7 «Педагогическом вестнике Крыма» за 2009 рік, жодним словом не згадується ні Україна, ні українці, ні українська культура. 3. Рішення Верховної Ради АР Крим «О мерах по поддержке русского языка в сфере образования в Автономной Республике Крым» від 20 травня 2009 р. «Верховная Рада Автономной Республики Крым решила: 1. Информацию председателя Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по науке и образованию Жилина А.А. о мерах по поддержке русского языка в сфере образования в Автономной Республике Крым принять к сведению.

27


28

2. Совету министров Автономной Республики Крым: — при внесении в установленном порядке изменений в бюджет Автономной Республики Крым на 2009 год предусмотреть Министерству образования и науки Автономной Республики Крым целевые ассигнования на издание учебно-методической литературы на русском языке; — совместно с органами местного самоуправления, районными государственными администрациями в Автономной Республике Крым обеспечить во всех учебных заведениях Автономной Республики Крым размещение информации (вывесок, стендов, табличек и т. п.) на русском языке; — поручить Министерству образования и науки Автономной Республики Крым: подготовить комплексный план мероприятий по поддержке и развитию русского языка в сфере образования в Автономной Республике Крым на 2010– 2015 годы и в установленном порядке внести на рассмотрение Верховной Рады Автономной Республики Крым; — разработать мероприятия по оснащению кабинетов русского языка и русской литературы и доукомплектованию библиотек в общеобразовательных учебных заведениях Автономной Республики Крым литературой на русском языке и в установленном порядке внести на рассмотрение Верховной Рады Автономной Республики Крым; — организовать среди населения Крыма сбор литературы на русском языке для школьных библиотек; — провести в общеобразовательных учебных заведениях Автономной Республики Крым мониторинг по вопросу изучения русской литературы и разработать спецкурс по русской литературе; — разработать спецкурсы по истории Крыма, географии Крыма; — совместно с Симферопольским региональным центром оценивания качества образования начиная с 2010 года организовать проведение внешнего независимого оценивания учебных достижений выпускников учебных заведений системы общего среднего образования Автономной Республики Крым по русскому языку и литературе; — совместно с органами местного самоуправления, районными государственными администрациями в Автономной Республике Крым рассмотреть возможность увеличения количества учебных часов на изучение русского языка и литературы в общеобразовательных учебных заведениях Автономной Республики Крым. 3. Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по науке и образованию активизировать работу созданной при комиссии рабочей группы по экспертизе программ, учебников, учебно-методических пособий по истории. 4. Государственной телерадиовещательной компании «Крым» в рамках передачи «Русский мир» организовать цикл передач о культуре русской речи. 5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по науке и образованию. 6. Настоящее Решение вводится в действие со дня принятия.»


«Решение» адресовано Раді Міністрів АРК, Міністерству освіти АРК, органам місцевого самоврядування та районним державним адміністраціям. Наскільки воно відповідає чинному законодавству України і повноваженням МОН АР Крим? 1. «Издание учебно-методической литературы» — не входить до повноважень Міністерства освіти і науки АРК. 2. «Обеспечить во всех учебных заведениях Автономной Республики Крым размещение информации (вывесок, стендов, табличек и т. п.) на русском языке». У ст. 2 Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» говориться: «Положення Хартії застосовуються до мов таких національних меншин України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської.» Виділивши з тринадцяти мов національних меншин України одну, ВР АРК скоїла, як мінімум, адміністративне правопорушення. 3. «Разработать спецкурс по русской литературе» — не входить до повноважень Міністерства освіти і науки АРК. 4. «Разработать спецкурсы по истории Крыма, географии Крыма» — не входить до повноважень Міністерства освіти і науки АРК. 5. «Начиная с 2010 года организовать проведение внешнего независимого оценивания учебных достижений выпускников учебных заведений системы общего среднего образования Автономной Республики Крым по русскому языку и литературе» — не входить до повноважень Міністерства освіти і науки АРК. 6. «Рассмотреть возможность увеличения количества учебных часов на изучение русского языка и литературы в общеобразовательных учебных заведениях Автономной Республики Крым» — не входить до повноважень Міністерства освіти і науки АРК. Отже, у містах та районах Криму «решение» може бути виконане тільки в частині: «организовать среди населения Крыма сбор литературы на русском языке для школьных библиотек». 4. Наступні рішення ВР Криму та органів місцевого самоврядування м. Севастополя можна розглядати лише як свідоме порушення чинного Законодавства України, безпосереднє втручання у процес освіти та на­ дання незаконної переваги одній із національних меншин А) Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым «Об обращении к народным депутатам Украины по проектам Законов Украины «О концепции государственной языковой политики Украины» и «О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине» от 22 апреля 2009 года за №  1207‑5/09 «…Государственный язык фактически определен в качестве обязательного средства общения во всех сферах общественных отношений, а не только в публичной сфере, которая охватывает в первую очередь деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, других органов.»

29


«Законопроектами создается основа для осуществления перехода ­ сключительно на государственный язык в сферах образования, культуры, и в деятельности правоохранительных органов, судопроизводстве, нотариате, фармакологии, торговле, рекламной деятельности, на радио, телевидении и в других средствах массовой информации, в топонимике и т. д.» « …Ограничиваются права граждан на использование национального языка при обращении в государственные, общественные органы, предприятия, учреждения и организации в части права получения ответа на обращение на национальном языке». « …Закрепляются определившиеся в системе образования негативные тенденции, связанные с изучением русского языка и литературы, которые выражаются в том, что учащиеся, для которых русский язык является родным, вынуждены изучать его как иностранный. Так, обучение в общеобразовательных школах, созданных для детей представителей национальных меньшинств, осуществляется в одинаковой степени на государственном языке и на языке национального меньшинства, но с одновременным углубленным изучением государственного языка. Обучение во всех высших учебных заведениях осуществляется исключительно на государственном языке.» Б) Постановление Верховного Совета Автономной Республики Крым от 18.02.2009 г. «О Комплексном плане ежегодных мероприятий по развитию русской культуры, использованию русского языка, содержанию объектов и учреждений русской образовательной и культурно-исторической направленности в Автономной Республике Крым на 2009–2015 годы» В соответствии со статьями 10, 14, пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым, Постановлением Верховного Совета Автономной Республики Крым от 15 апреля 1998 года №  1505‑1 «Об обеспечении функционирования государственного, русского и других национальных языков в Автономной Республике Крым», с целью создания необходимых условий для развития русской культуры и использования русского языка в Автономной Республике Крым Верховный Совет Автономной Республики Крым постановляет: 1. Утвердить Комплексный план ежегодных мероприятий по развитию русской культуры, использованию русского языка, содержанию объектов и учреждений русской образовательной и культурно-исторической направленности в Автономной Республике Крым на 2009–2015 годы (прилагается). 2. Поручить Совету министров Автономной Республики Крым ежегодно утверждать смету расходов на выполнение Комплексного плана ежегодных мероприятий по развитию русской культуры, использованию русского языка, содержанию объектов и учреждений русской образовательной и культурно-исторической направленности в Автономной Республике Крым на 2009—2015 годы.

30

В) Верховная Рада Автономной Республики Крым Решение № 15354/05 от 24 декабря 2005 г. «О проблемах и перспективах развития образования и науки в Автономной Республике Крым» 4.6. Принять меры по обеспечению установленных Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым прав территориальных громад,


в том числе участников учебно-воспитательного процесса, определять язык обучения и воспитания в учебных заведениях. Г) XVI сессия 13 октября 2009 года, №  8012 г. Севастополь «Об итогах проведения общественных слушаний «Говорим по-русски — учимся на русском», прошедших 21 августа 2009 года 1.2. внести предложения о создании исполнительного органа городского Совета в сфере образования — отдел по вопросам образования Севастопольского городского Совета. Предусмотреть в бюджете Севастопольского городского Совета на 2010 год средства на функционирования отдела по вопросам образования Севастопольского городского Совета. 2. Управлению образования и науки СГГА: 2.1 обеспечить в соответствии с Конституцией Украины возможность обучения в школах Севастополя на родном русском языке; 2.3 обеспечить право проведения независимого внешнего тестирования для выпускников, желающих поступить в ВУЗы на родном русском языке; 2.4. обеспечить комплектование школ учебниками на русском языке по всем предметам учебного плана. Приложение к решению городского Совета №  8012 от 13 октября 2009 года ДОГОВОР 1.2. Координация деятельности и сотрудничество в соответствии с настоящим договором производится с целью: обеспечения выполнения норм законодательства и действующих в Украине актов международного права в области образования и иных областях, надлежащего и эффективного обеспечения прав граждан на свободный выбор языка для получения всех видов образования, в том числе права на образование на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1. Договаривающиеся Стороны обязуются: 2.1.1. Обеспечивать в соответствии со своими законными полномочиями выполнение норм законодательства и актов международного права, действующих в Украине, в области образования и иных областях, надлежащее и эффективное обеспечение прав граждан на свободный выбор языка для получения всех видов образования на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.2. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями все необходимые, а также все возможные законные меры для обеспечения прав граждан на свободный выбор языка для получения всех видов образования, в том числе прав на образование на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.3. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями прав граждан на изучение учебных дисциплин на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств.

31


2.1.4. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями финансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, способствующих процессу изучения учебных дисциплин на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.5. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями методическое обеспечение преподавания учебных дисциплин на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.6. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями защиту прав граждан на свободный выбор языка для получения всех видов образования, в том числе права на образование на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.7. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями предоставление гражданам надлежащей информации по вопросам обеспечения их прав на свободный выбор языка для получения всех видов образования, в том числе права на образование на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств.

32


IV. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Під час аналізу ситуації в освіті Криму та Севастополя треба виходити з того, що специфіка Криму, на території якого мешкають представники 100 народів, характеризується багатонаціональним складом культури. Українці проживали на теренах Криму з найдавніших часів. Але саме у Криму українці зазнали найбільших втрат у своїй мові та культурі. Так, були зруйновані найдавніші пам’ятки української культури у Криму. Замовчувалися досягнення українських вчених, діячів культури, які були вихідцями з Криму. Майже не вивчалася історія України. Незважаючи на формальну приналежність до УРСР, у Криму не було жодного українськомовного навчального закладу. Навіть спеціально збудована на початку шестидесятих років школа-інтернат для навчання українською мовою невдовзі втратила свій статус і стала ще однією школою для дітей із затримкою розумового розвитку. Після відновлення державності Україна поступово стала на шлях створення власної концепції освіти. Були опрацьовані нові програми з більшості предметів, підготовлені відповідні підручники та посібники. Вперше були зроблені навчальні плани для шкіл мовами навчання національних меншин України. На жаль, питання освіти стали ареною політичної боротьби. Більшість політиків та державотворців розуміють «українськість» освіти тільки як її українськомовність. Безумовно державна мова має стати панівною в усіх ланках освіти, як і в інших галузях суспільно-політичного життя держави. Проте школи з навчанням мовами національних меншин мають право на існування. Але це не означає, що в Україні мають бути польські, румунські, російські, вірменські та інші школи. Всі школи, незалежно від мови викладання, мають бути україн­ськими за програмами та ідеологією виховання. Саме це було добре усвідомлено працівниками Міністерства освіти України. Тому тепер можна сказати, що освіта є українською. У більшості регіонів вона вже стала і переважно українськомовною. Це стосується і східних, і південних регіонів держави. Так, на Дніпропетровщині відсоток шкіл з українською мовою навчання вже дорівнює відсотку українців. Це досягнуто завдяки тому, що ще в 1991‑1992 роках на українську мову було переведено більшість дошкільних навчальних закладів. Тепер діти з цих закладів, звісно, йдуть до шкіл з українською мовою навчання, і це нікого не дивує. Крим тут є сумним винятком. Свого часу у Криму було ухвалено власний «Закон про освіту». На його підставі було підготовлено власні навчальні плани та програми до них. У Криму навіть намагаються розробити свої власні концепції базових предметів, таких як математика, фізика, історія, література. Промовистим є порівняння типових навчальних планів на 1994‑1995 навчальний рік. Якщо за одиницю взяти 339 годин тижневого навантаження за всі роки навчання, які передбачені навчальним планом Міносвіти України, то побачимо, що кримські учні втрачають від 16 до 28 відсотків часу порівняно з навчальним планом, за яким навчаються в інших областях України. Справа в тому, що Додаткові освітні послуги, які передбачені Кримським навчальним планом, не є обов’язковими і не фінансуються бюджетом. Навчальні плани Міносвіти

33


34

України передбачають бюджетне фінансування усіх годин. Необхідно пояснити, що цей навчальний план дозволяє гнучко і в значному обсязі вводити деферінційоване навчання. Так, наприклад, в 11 класі бюджет фінансує 41 годину на тиждень. Обов’язкове навантаження становить 32 години на тиждень. Решту — 4 години до гранично допустимого навантаження — можна запропонувати одній групі учнів з цього класу математику, другій — фізику, третій — історію і т. д. у межах 9 годин на тиждень. Кримський навчальний план навіть не забезпечує бюджетного фінансування гранично допустимого навантаження. Найбільших втрат кримські учні зазнають у гуманітарному вихованні. Так, з історії втрачається 5,5 годин тижневого навантаження за всі роки навчання, тобто 25 %; з предметів естетичного циклу (наприклад, у кримському навчальному плані поєднані музика та образотворче мистецтво) — 11 годин тижневого навантаження за всі роки навчання (52 %); іноземні мови — 12 годин (50 %) тижневого навантаження за всі роки навчання; з державних мов Криму (так зашифровані українська та кримськотатарська мови) — 10 годин за всі роки навчання (38 %); 1 година (6,7 %) — вивчення творів на мові оригіналу (маються на увазі українська або кримськотатарська література). Крім того, втрачається 4,5 години (9 %) тижневого навантаження за всі роки навчання з математики; 5 годин (38 %) — з трудового навчання; 1 година (9 %) — з біології; 1 година (10 %) — з хімії. У початковій школі кримські діти зовсім не будуть вивчати природо­знавство. В інших областях України цей предмет у 1‑3 класах буде загалом вивчатися 5 годин на тиждень. Таким чином бачимо, що кримчани не будуть мати жодного шансу потрапити до вищих навчальних закладів України, бо крім браку знання державної мови вони будуть мати великі прогалини в знанні базових предметів. Абсолютно не припустимим є використання у навчальному процесі посібників та підручників, підготовлених та надрукованих в інших державах, особливо з предметів гуманітарного циклу. Всі посібники та підручники мають бути розглянуті Міністерством освіти України, і тільки воно може дозволити використовувати їх у навчальному процесі. Не припиняються спроби ревізії, як з боку владних структур АРК, так і окремих вчителів підручників Історії України. Так, у публікації «Недетская история, или как из пятиклашек хотят сделать «сознательных украинцев»« газети «Крымская правда» (№  63 від 5 квітня 2003 року) подано критику концепції підручника «Вступ до історії України» В. Власова, О. Данилевської для 5 класу з боку заступника директора Сімферопольської гімназії №  1 Сергія Решетова. Після звернення представників громадськості до РНБО України в Криму протягом двох тижнів працювала комісія МОН України, яка вивчала стан викладання історії в школах Криму. Державні інтереси нагально потребують відродження української і українськомовної освіти на території Криму. Тому вкрай необхідною є підготовка Державної програми з розвитку освіти у Криму. Приорітетне значення в Державній програмі має приділятися відродженню культури українського народу у Криму, підготовці відповідних кадрів та формуванню викладацьких кадрів, здійснення


­ аукових досліджень в галузях історії та культури українців на терин торії Криму. Необхідно скасувати незрозумілу ситуацію, коли Міністерство освіти Криму впроваджує власні програми, підручники та розподіляє години на вивчення базових предметів навчального плану: історії, української мови та літератури, математики, фізики, біології, географії, інформатики, хімії. Значно зменшене, порівняно з українськими навчальними планами, гранично припустиме навантаження. Це призводить до відставання випускників кримських шкіл від випускників шкіл в інших областях України. Усі школи на території Криму мають бути українськими, незалежно від мови викладання. Осібність програм може торкатися тільки годин шкільної компоненти, у якій міститься місцевий краєзнавчий матеріал. Неприпустимим має бути використання підручників та посібників, які не пройшли сертифікацію Міністерства освіти України з базових предметів, особливо історичних та мовно-літературних. Треба вже в поточному році перевести на українську мову навчання не менше третини дошкільних закладів (у сільській місцевості не менше половини). Міністерству освіти АРК необхідно розробити комплекс заходів щодо інтеграції кримчан в українське суспільство. Для цього: 1. Запровадити курс українознавства у всіх школах АРК. 2. Розробити методичні рекомендації щодо святкування днів народжень українських письменників у навчальних закладах АРК, особливо тих, які мають стосунок до Криму. 3. Широко відзначати в навчальних закладах АРК: «День матері», «День ­Збройних Сил України», «День всеукраїнського референдуму щодо утвердження незалежності України» та інші українські свята. Для активізації володіння українською мовою рекомендувати заходи щодо святкування цих свят проводити в усіх навчальних закладах державною мовою. 4. Розробити методичні рекомендації щодо роз’яснення історичних зв’язків та спільної долі кримськотатарського та українського народів. 5. Розробити методичні рекомендації щодо відзначення пам’ятних дат державних діячів, науковців, які зробили значний внесок у становлення україн­ ської державності. Рекомендувати проводити в навчальних закладах тижні таких діячів. Проводити творчі конкурси, писати реферати на цю тему.

35


V. ДОДАТКИ Додаток № 1 ПРОЕКТ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «27» сентября 2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е

г. Симферополь

Об итогах развития дошкольного, общего среднего, внешкольного, высшего образования в 2008/2009 учебном году и задачах на 2009/2010 учебный год Заслушав и обсудив доклад министра образования и науки Автономной Республики Крым Лаврова В.В., коллегия отмечает, что структурными подразделениями министерства, органами управления образованием районных государственных администраций, исполкомов городских советов в Автономной Республике Крым, руководителями учебных заведений проведена работа по развитию дошкольного, общего среднего и высшего образования, выполнению требований Конституции Украины Конституции Автономной Республики Крым, законов Украины «О дошкольном образовании», «Об общем среднем образовании», «О высшем образовании», «О внешкольном образовании», указов Президента Украины «О неотложных мерах по обеспечению функционирования и развития образования и Украине», «О дополнительных мерах по повышению качества образования в Украине», направленных на создание условий для обеспечения равного доступа к качественному образованию. Созданию условий для равного доступа к качественному образованию способствовало решение комплекса вопросов кадрового, материально-технического обеспечения, формирование сети учебных заведений в соответствии с потребностями населения, в т. ч. для получения образования на родном языке, внедрения информационных технологий.

36

Коллегия отмечает, что в 2008/2009 учебном году были приняты действенные меры по: • увеличению до 54 % охвата детей от 1 до 6 лет дошкольным образованием, до 98 % — детей 5-летнего возраста, возобновлению работы еще 9 дошкольных учебных заведений, росту на 43 % стоимости питания в день на одного ребенка, выполнению на 90 % натуральных норм питания; • обеспечению стабильной работы учебных заведений в осенне-зимний период; • полному охвату учащихся 1—4 классов бесплатным питанием; • бесперебойному подвозу 18 тыс. учащихся общеобразовательных учебных заведений к месту обучения и домой;


• компьютеризации 100 % сельских и 87,5 % городских средних общеобразовательных учебных заведений, увеличению числа школ, подключенных к сети Интернет до 52 %; • обеспечению качества содержания образования, в т. ч. путем реализации проекта «Школа будущего» как по Государственной программе «Школа будущего» в г. Ялте, так и в учебных заведениях городов и районов; • переходу старшей школы на профильное обучение; • обеспечению на высоком уровне организационного сопровождения проведения внешнего независимого оценивания выпускников учебных заведений; • увеличению сети внешкольных учебных заведений и росту числа детей, охваченных внешкольным образованием, до 36 % от общего числа учащихся общеобразовательных учебных заведений; • активизации физкультурно-массовой, спортивной работы и участию в спортивных мероприятиях Всеукраинского уровня; • повышению числа школьников, активно участвующих в работе МАИ «Искатель» и ставших победителями конкурсов; • приведению сети высших учебных заведений и структурных подразделений вузов І—IV уровней аккредитации в соответствие с требованиями действующего законодательства и прекращению деятельности работающих с нарушениями; • обеспечению возможности получать высшее образование более чем по 178 специальностям; • поддержке научной деятельности учебных заведений и расширению их международного сотрудничества; • 100 % комплектованию на 1 сентября общеобразовательных учебных заведений педагогическими и руководящими работниками; • созданию действенного резерва руководящих кадров, в т. ч. за счет целевой подготовки. Коллегия отмечает постоянное внимание и поддержку отрасли образования со стороны руководства Верховной Рады и Совета министров Автономной Республики Крым в части решения вопросов материальнотехнического, финансового обеспечения учебных заведений, моральной и материальной поддержки участников учебно-воспитательного процесса (присуждение ежегодных премий 25 лучшим представителям отрасли, назначение ежегодно более 500 стипендий учащимся общеобразовательных учебных заведений, 80 победи гелям конкурсов МАН, лучшим студентам, молодым ученым). Ежегодные премии в размере от 500 до 5000 грн установлены и выплачиваются в большинстве городов и районов. Вместе с тем в системе образования Автономной Республики Крым есть ряд нерешенных проблем, связанных с медленными темпами укрепления учебно-материальной базы учебных заведений, неравными условиями для доступа к качественному образованию, подготовкой педагогических кадров, организацией мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг, научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учебных заведениях.

37


Исходя из вышеизложенного, с целью дальнейшего развития дошкольного, общего среднего, внешкольного и высшего образования, во исполнение требований действующего законодательства в области образования, решения коллегии Министерства образования и науки Украины от 26.08.09, постановления Совета министров Автономной Республики Крым от 10.07.09 № 349 «Об утверждении мероприятий по подготовке учебных заведений Автономной Республики Крым к новому 2009/2010 учебному году и работе в осенне-зимний период» коллегия решила: 1. Заместителям министра, начальникам управлений и отделов ми­ нистерства, руководителям районных, городских органов управления образованием: обеспечить, неукоснительное выполнение Указа Президента Украины «О дополнительных мерах по повышению качества образования в Украине», решения коллегии Министерства образовании и науки Украины от 26.08. 2009, постановления Совета министров Автономной Республики Крым от 10.07.2009 № 349 «Об утверждении мероприятий по подготовке учебных заведений Автономной Республики Крым к новому 2009/2010 учебному году и работе в осенне-зимний период». 2. Отделу общего среднего образования (Буякевич В. А.): 2.1. До 01.10.2009 обновить электронный банк данных детей и подростков школьного возраста, не обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях и не получающих полного общего среднего образования. 2.2. При проведении мониторинга качества образования в регионах обеспечить изучение состояния материально-технической базы спортивных объектов, организации медицинского обслуживания. 2.3. Провести в октябре 2009 года встречу руководителей Верховной Рады Автономной Республики Крым с победителями IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым и специальным дисциплинам. 2.4. Организовать II этап республиканских смотров-конкурсов на лучшую подготовку учебных заведений к новому учебному году и на «Лучший школьный двор». 2.5. Совместно с КРИППО провести в апреле 2010 года мониторинг естественно-математического образования учащихся 9-х классов. 2.6. Совместно с КРИППО, органами управления образованием райгосадминистраций, исполкомов городских советов обеспечить: 2.6.1. Проведение в Автономной Республике Крым в 2009/2010 учебном году Года 9-классника. 2.6.2. Организованное сопровождение проведения внешнего независимого оценивания выпускников в 2010 году.

38

3. Отделу общего среднего образования (Буякевич В. А.), сектору образовании на крымскотатарском языке (Сулеймаиова З. С.) совместно с КРИППО (Рудяков Л. П.): проводить, начиная с 2009/2010 учебного года, III этап олимпиад по русскому языку и литературе, крымскотатарскому языку и литературе как открытый, для чего организовать своевременное приглаше-


ние для участия в них учащихся 9‑11 классов общеобразовательных учебных заведений из других регионов Украины, стран СНГ. 4. Отделу социальной защиты детства и воспитательной работы (Про­ скурина Е. Н.): 4.1. До 20.09.09 подвести итоги смотра-конкурса на лучшую подготовку к новому учебному году республиканских внешкольных учебных заведений. 4.2. До 01.12.2009 подготовить информационно-аналитические материалы об итогах организации учебно-воспитательного процесса во внешкольных учебных заведениях за 2008/2009 учебный год. 4.3. Продолжить организационную работу по увеличению охвата детей соответствующего возраста дошкольным образованием до 75%. 5. Управлению высшей школы, науки, интеллектуальной собственнос­ ти и международных связей (Гавриленко Ю. М.): 5.1. Обеспечить контроль за созданием условий республиканскими высшими учебными заведениями, относящимися к сфере управления Министерства образования и науки Автономной Республики Крым, для организованного начала учебного года. 5.2. До 10.09.2009 года подвести итоги проведения вступительной кампании в республиканских высших учебных заведениях. 6. Управлению высшей школы, науки, интеллектуальной собственнос­ ти и международных связей (Гавриленко Ю. М.), отделу общего среднею образовании (Буякевич В. А.) совместно с КРИППО (Рудяков А. Н.) и город­ скими, районними отделами и управлениями образования продолжить в 2009/2010 учебном году проведение в Автономной Республике Крым эксперимента по реализации инновационной модели развития «Школа будущего». 7. Отделу экономического анализа и прогнозирования (Кобец Л. В.): 7.1. Осуществлять в течение года мониторинг целевого использования средств субвенции, предусмотренных на реализацию Закона Украины «О реструктуризации задолженности по выплатам, предусмотренным статьей 57 Закона Украины «Об образовании» педагогическим, научно-педагогическим и другим категориям работников учебных заведений. 7.2. До 01.10.2009 обобщить информацию городских, районных органов управления образованием о включении в проекты бюджетов регионов на 2010 год средств на принятых отраслевых программ и мероприятий. До 01.04.2010 обобщить информацию по утверждению средств на финансирование указанных программ в 2010 году. 8. Отделу кадрового, правового и документального обеспечения (Ванина С. Г.), ректорам республиканских высших учебных заведений (Глузман А. В., Якубов Ф. Я.): 8.1. Обеспечить контроль за прибытием молодых специалистов к месту работы, внесение предложений по привлечению к ответственности лиц за нарушение договоров о трудоустройстве.

39


8.2. До 01.12.2009 провести предварительное распределение выпускников 2010 года в соответствии с заявками городских, районных органов управления образованием. 9. Сектору образования на крымскотатарском языке (Сулеймано­ ва I. X.): совместно с КРИППО, городскими, районными отделами и правлениями образования организовать проведение мониторинга качества преподавания крымскотатарского языка и литературы, обеспечить подведение итогов в городах и районах до 01.07.10, по автономии до 01.01.10.

40

10. Крымскому республиканскому институту последипломного педа­ гогического образования (Рудяков А. П.): 10.1. Организовать в 2009/2010 учебном году проведение: 10.1.1. С 01.10.2009 мониторинговых исследований состояния преподавания основных учебных дисциплин в общеобразовательных учебных заведениях, в т. ч. преподавания русской литературы как составляющей интегрированного курса «Литература», возможность введения спецкурсов, курсов по выбору, факультативов по русской литературе в общеобразовательных учебных заведениях Автономной Республики Крым. 10.1.2. В сентябре-октябре 2009 года комплекса учебно-методических мероприятий по работе с учителями, преподающими в 9-х классах информатику и художественную культуру. 10.1.3. Постоянно действующего семинара для руководителей городских и районных методических объединений практических психологов по проблемам психологического сопровождения допрофильной подготовки и профильного обучения. 10.2. Организовать в 2009/2010 учебном году разработку: 10.2.1. До 01.10.2009 методических рекомендаций по изучению истории Украины, всемирной истории в 5—11(12)-х классах общеобразовательных учебных заведений автономии. 10.2.2. До 01.10.2009 плана мероприятий по оснащению кабинетов русского языка и литературы. 10.2.3. До 01.11.2009 программ и учебных пособий спецкурсов, курсов по выбору факультативов по русской литературе, истории Крыма, географии Крыма. 10.2.4. До 01.11.2009 плана обеспечения внешкольных учебных заведений учебно-методическими пособиями по направлениям внешкольного образования. 10.2.5. До 01.10.2009 плана реализации поэтапного внедрения Базовой программы развития ребенка дошкольного возраста «Я у Світі», определив базовые дошкольные учебные заведения. 10.3. Повисить эффективность курсовой подготовки учителей физического воспитания с учетом новых требований, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся, с обязательным привлечением специалистов здравоохранения к проведению учебных занятий на курсах повышения квалификации педагогических кадров. 10.4. Совместно с городскими, районными отделами и управлениями образования:


10.4.1. Обеспечить выполнение п. 3 решения коллегии Министерства образования и науки Украины от 25.06.2009, протокол № 7/3‑2 «О результатах мониторинговых исследований по формированию у учащихся 5-х и 11-х классов общеобразовательных учебных заведений мировоззренческих и общекультурных представлений о небесных телах и Вселенной». 10.4.2. Проанализировать результаты внешнего независимого оценивания выпускников по предметам, подготовить до 10.10.09 информационно-аналитическую справку. 10.4.3. Организовать научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в соответствии с Положением о республиканском (Автономной Республики Крым), областном, Киевском и Севастопольском городским институтами последипломного педагогического образования и Положением о районном (городском) методическом кабинете (центре). 10.4.4. Продолжить практику внедрения различных форм повышения квалификации педагогических кадров, в т. ч. на базе районных, городских методических кабинетов (центров), с согласия педагогических работников, не допуская снижения качества курсовой подготовки. 11. Центру проблем образования Министерства образования и науки Автономной Республики Крым (Трещев О. В.): 11.1. Провести мониторинг эффективности внедрения различных форм профильного обучения в общеобразовательных учебных заведениях городов Автономной Республики Крым, результаты представить на декабрьское заседание коллегии министерства 2.2. В 2010 году провести республиканские мониторинговые исследования: • организации обучения в форме экстерната в общеобразовательных учебных заведениях городов и районов Автономной Республики Крым; • функционирования многопрофильных классов в общеобразовательных учебных заведениях Автономной Республики Крым; • деятельности общеобразовательных учебных заведений, реализующих инновационную модель развития «Школа будущего». 12. Начальникам городских, районных отделов и управлений обра­ зования: 12.1. До 30.08.2008 провести районные и городские педагогические конференции по итогам прошедшего учебного года и определению задач на новый 2009/2010 учебный год, заседания районных, городских методических объединений учителей-предметников, руководителей учебных заведений. 12.2. До 30.08.2009 утвердить обновленные специализированные транспортне маршруты для перевозки учащихся, педагогических работников и обеспечить в сельской местности бесперебойный подвоз учащихся и педагогических работников к месту учебы и работы, принять исчерпывающие меры по 100 % охвату подлежащих обучению детей и подростков школьного возраста всеми формами обучения, обеспечив неукоснительное выполнение Инструкции по учету детей и подростков школьного возраста.

41


42

12.3. До 01.09.2009: 12.3.1. Определить основные направления научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 9-х классах в рамках объявленного министерством 2009/2010 учебного года «Годом девятиклассника» в Автономной Республики Крым. 12.3.2. Принять действенные меры по улучшению организации питания школьников, в т. ч. путем повышения расходов на одного ученика, соблюдения натуральных норм питания, контроля качества приготовленных блюд и их ценообразования. 12.3.3. До 10.09.2009 завершить распределение и перераспределение между подведомственными учебными заведениями учебников. 12.3.4. Во исполнение поручения Верховной Рады Автономной Республики Крым от 15.06.2009 №  80п-ПВР изыскать возможность увеличения часов на изучение истории Украины, всемирной истории в общеобразовательных учебных заведениях, в т. ч. за сет средств местных бюджетов городов, районов и других источников. 12.3.5. Рассмотреть возможность выделения в рабочих учебных планах общеобразовательных учебных заведений на изучение крымскотатарского языка по 2 часа в неделю в начальной школе и по 3 часа в неделю в основной и старшей школе. 12.3.6. Укомплектовать учебные заведения педагогическими кадрами, обеспечив рациональность распределения педагогической нагрузки и не допуская приема на должности педагогических работников лиц, не имеющих соответствующего образования. Осуществить трудоустройство молодых специалистов, в том числе целевиков, в соответствии с полученными направлениями на работу, предоставление им полной учебной нагрузки, жилья. 4.4. Препятствовать попыткам разрушения действующей системы последипломного педагогического образования на основе обеспечения свободного выбора содержания, программ, форм обучения, учебных заведений, аккредитованных в установленном порядке, на осуществление повышения квалификации. 12.5. До 10.09.2009 представить в отдел экономического анализа и прогнозирования Министерства образования и науки Автономной Республики Крым решения местных органов исполнительной власти об утверждении сети учебных заведений региона на 2009/2010 учебный год. 12.6. Принять меры по своевременному проведению расчетов за счет средств субвенции на погашение задолженности по выплатам, предусмотренным статьей 57 Закона Украины «Об образовании» педагогическим, научно-педагогическим и другим категориям работников учебных заведений за прошлые годы. Информацию об использовании в 2009 году средств субвенции предоставлять в отдел экономического анализа и прогнозирования Министерства образования и науки Автономной Республики Крым ежеквартально к 1 числу. 12.7. До 01.11.2009 рассмотреть на заседаниях коллегий отделов и управлений образования вопрос о создании и функционировании в регионах, начиная с 2010/2011 учебного года, образовательных округов. 12.8. Предусмотреть внесение в проекты городских и районных бюджетов на 2010 год средств на реализацию принятых отраслевых программ


и мероприятий, в т. ч. Повышение квалификации педагогических кадров. При утверждении городских и районных бюджетов на 2010 год принять меры по выделению средств на финансирование указанных программ в полном объеме, проводить оценку их выполнения. Информацию о выполнении данного пункта предоставить в Министерство образования и науки Автономной Республики Крым к 01.09.2009 и к 01.03.2010 года. 12.9. Принять меры по улучшению в 2009/2010 учебном году качества преподавания трудового обучения в общеобразовательных учебных заведениях, в том числе за счет ввода в эксплуатацию ранее не функционирующих мастерских, пополнению их учебно-наглядными пособиями и оборудованием, расширению сети профильных классов технологического направления, введению допрофильной подготовки в классах II ступени. 12.10. Разработать планы мероприятий по организации работы опорных школ для подготовки учащихся к Всеукраинским ученическим олимпиадам. 12.11. Продолжить работу по созданию в установленном порядке региональных фондов поддержки одаренных детей. 12.12. До 15.10.2009 обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров учащихся соответствующих возрастных групп, диспансеризацию учащихся общеобразовательных учебных заведений, детско-юношеских спортивных школ, кружков спортивного направления центров детско-юношеского творчества, туризма и экскурсий. 12.13. До 01.12.2009 завершить проведение Всекрымской акции «Русская книга», в ходе которой организовать сбор художественной, публицистической, справочной литературы на русском языке для школьных библиотек. 12.14. Продолжить работу по созданию условий для подготовки детей к обучению в школах, классах на крымскотатарском языке на базе общеобразовательных учебных заведений. 12.15. Обеспечить в 2009/2010 учебном году поэтапное внедрение программы «Я у Світі» в дошкольных учебных заведениях. Создать региональные творческие группы по изучению и разработке плана внедрения региональной программы по межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек» как регионального компонента программы «Я у Світі». 12.16. До 01.10.2009 разработать и внести на рассмотрение и утверждение на заседаниях исполкомов городских советов, коллегий райгосадминистрации комплексне планы мероприятий по устранению очередности в дошкольные учебные заведения на 2009/2010 учебный год. 12.17. С целью повышения эффективности управленческой деятельности в 2009/2010 учебном году принять исчерпывающие меры для: • четкого определения стратегических приоритетов в деятельности органов управления образованием; • правильной и объективной постановки проблем с учетом специфики регионов; • рационального текущего планирования работы в соответствии с поставленными стратегическими целями и задачами; • повышения уровня собственной профессиональной компетентности, профессиональной компетентности специалистов отделов (управле-

43


ний) образования по вопросам современного образовательного менедж­ мента; • рационального распределения обязанностей работников аппарата; • разработки и внедрения в практику работы системы мониторинговых исследований, позволяющих объективно оценивать состояние системы образования на уровне региона; • организации действенной системы контроля за деятельностью учебных заведений, осуществления надлежащего контроля за выполнением поставленных задач. 12.18. Принять организационно-методические меры по завершению в 2010 году перехода старшей школы на профильное обучение. 12.19. До 01.01.2010 разработать (или пересмотреть существующие) планы совместной деятельности с районными центрами занятости с целью приведения предложений рынка образовательных услуг в соответствие со спросом рынка труда регионов. 12.20. В течение 2009/2010 учебного года принять меры по: • сохранению контингента лиц, не достигших 18 лет, обучающихся по вечерней форме; • укреплению учебно-материальной базы обязательных учебных кабинетов; • укомплектованию вечерних школ практическими психологами и библиотечными работниками, учителями соответствующих педагогических специальностей; • повышению роли методических служб в организации и проведении мониторинга качества образования в вечерних школах и классах. 12.21. Определить первоочередную потребность дошкольных, общеобразовательных, внешкольных учебных заведений в педагогических кадрах на 2010/2011 учебный год и до 01.10.2009 представить в министерство заявку для трудоустройства молодых специалистов. 12.22. До 01.01.2010 провести мониторинг профессиональной и социальнопсихологической адаптации молодых специалистов первых трех лет работы. 13. Организовать подготовку и проведение в 2009/2010 учебном году меро­ приятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Обеспечить выполнение постановления Совета министров Автономной Республики Крым от 08.2009 №  «Об организации и проведении в Автономной Республике Крым военно-патриотической спортивно-прикладной игры «Зарница». 14. 01.09.2009 года торжественно провести во всех общеобразова­ тельных и профессионально-технических учебных заведениях праздник «День знаний», первые уроки по теме: «Мы — крымчане». 44

15. Контроль за выполнением решения возложить на первого замес­ тителя министра Каврайского В. Ю., заместителей министра Аблятипо­ ва А С., Кобец Л. В.


Додаток № 2 РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Об обращении к народным депутатам Украины по проектам законов Украины «О Концепции государственной языковой политики Украины» и «О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине» В соответствии со статьей 10 Конституции Украины, статьей 10 Конституции Автономной Республики Крым, частью второй статьи 109 Регламента Верховной Рады Автономной Республики Крым Верховная Рада Автономной Республики Крым решила: 1. Обратиться к народным депутатам Украины по проектам законов Украины «О Концепции государственной языковой политики Украины» и «О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине» (обращение прилагается). 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Крымские известия». 3. Настоящее Решение вводится в действие со дня принятия. Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым

А. ГРИЦЕНКО

22 апреля 2009 года

№ 1207‑5/09

г. Симферополь

ОБРАЩЕНИЕ к народным депутатам Украины по проектам законов Украины «О Концепции государственной языковой политики Украины» и «О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине» Уважаемые народные депутаты! В настоящее время наряду с необходимостью дальнейшего совершенствования законодательства все более актуальным становится соблюдение и законодательное обеспечение государственных гарантий прав лиц, относящихся к национальным, этническим и языковым меньшинствам, при принятии новых законов Украины или внесении изменений в действующие. В Верховной Раде Украины находятся проекты законов Украины «О Концепции государственной языковой политики Украины» (рег. №  3220) и «О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине» (рег. №  4222) (далее — законопроекты). Законопроектами существенно сужаются права граждан по использованию и развитию национальных языков по сравнению с действующей редакцией Закона УССР «О языках в Украинской ССР», что является нарушением прав граждан, установленных статьей 22 Конституции Украины.

45


46

Так, государственный язык фактически определен в качестве обязательного средства общения во всех сферах общественных отношений, а не только в публичной сфере, которая охватывает в первую очередь деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, других органов. Законопроектами создается основа для осуществления перехода исключительно на государственный язык в сферах образования, культуры, в деятельности правоохранительных органов, судопроизводстве, нотариате, фармакологии, торговле, рекламной деятельности, на радио, телевидении и в других средствах массовой информации, в топонимике и т. д. Существенно ограничиваются права граждан на использование национального языка при обращении в государственные, общественные органы, предприятия, учреждения и организации в части права получения ответа на обращение на национальном языке. Если действующее законодательство Украины о языках при определении языка делопроизводства исходит из понятия «приемлемый для населения данной местности», то проектом закона Украины «О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине» устанавливается обязательное требование наличия не менее 50 % граждан, проживающих в том или ином населенном пункте или административной единице, относящихся к национальному меньшинству. Кроме того, закрепляются определившиеся в системе образования негативные тенденции, связанные с изучением русского языка и литературы, которые выражаются в том, что учащиеся, для которых русский язык является родным, вынуждены изучать его как иностранный. Так, обучение в общеобразовательных школах, созданных для детей представителей национальных меньшинств, осуществляется в одинаковой степени на государственном языке и на языке национального меньшинства, но с одновременным углубленным изучением государственного языка. Обучение во всех высших учебных заведениях осуществляется исключительно на государственном языке. Проектом закона Украины «О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине» устанавливаются дискриминационные нормы в отношении профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. При проведении конкурсного отбора предпочтение отдается лицам, готовым осуществлять преподавание на украинском языке. Все вышеуказанное нарушает требования части третьей статьи 10 Конституции Украины, согласно которой в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины, части второй статьи 24 Конституции Украины, закрепляющей принцип недопустимости привилегий или ограничений, в том числе и по языковым признакам, части пятой статьи 53 Конституции Украины, в соответствии с которой гражданам, которые относятся к национальным меньшинствам, согласно закону гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества. Несоблюдение конституционного принципа в части гарантий прав национальных меньшинств Украины на свободное развитие, использо-


вание и защиту их языков нарушает также требования международных договоров Украины, являющихся частью национального законодательства, а именно: Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, ратифицированной Законом Украины от 15 мая 2003 года №  802-IV, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, принятой Советом Европы 1 февраля 1995 года, ратифицированной Законом Украины от 9 декабря 1997 года №  703/97-ВР, Конвенции об обеспечении прав лиц, которые относятся к национальным меньшинствам, заключенной 21 октября 1994 года в городе Москве государствами Содружества Независимых Государств при участии Украины. Считаем, что вопросы применения языков национальных меньшинств Украины должны решаться именно на указанной выше конституционно-правовой основе. Отмечаем, что, утверждая в 1998 году Законом Украины Конституцию Автономной Республики Крым, государство в лице Верховной Рады Украины гарантировало учет особенностей Автономной Республики Крым, определенных Конституцией Украины, при принятии органами государственной власти Украины решений, затрагивающих интересы автономии. Статьей 10 Конституции Автономной Республики Крым предусмотрено, что в автономии наряду с государственным языком обеспечиваются функционирование, развитие и использование русского, крымскотатарского и других национальных языков. Нормы законопроектов полностью игнорируют положения данной статьи Конституции Автономной Республики Крым, утвержденной Законом Украины от 23 декабря 1998 года №  350-IV. В Верховной Раде Автономной Республики Крым в развитие вышеназванной статьи Конституции Автономной Республики Крым подготовлено более 20 законопроектов, направленных на законодательное обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на свободное развитие, использование русского и других национальных языков. Данные законопроекты направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения в установленном порядке, однако рассмотрены не были. Верховная Рада Автономной Республики Крым, осознавая необходимость формирования цельной и последовательной государственной политики в языковой сфере, диалога между властью и обществом при решении вопросов, касающихся использования русского и других национальных языков, а также создания действенных механизмов реализации и защиты прав граждан на использование русского и других национальных языков, обращается к вам, уважаемые народные депутаты, с просьбой не поддерживать принятие проектов законов Украины «О Концепции государственной языковой политики Украины» и «О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине». Верховная Рада Автономной Республики Крым г. Симферополь

47 22 апреля 2009 года


Додаток № 3 Положение о Министерстве образования и науки Автономной Республики Крым УТВЕРЖДЕНО постановлением Совета министров Автономной Республики Крым «13» июня 2005 года № 250  с изменениями, внесеннями постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 23.10.2007 г. № 663 1. Министерство образования и науки Автономной Республики Крым (далее Министерство) является органом исполнительной власти по вопросам образования и науки в Автономной Республике Крым, подотчетным, подконтрольным и ответственным перед Верховной Радой Автономной Республики Крым, Советом министров Автономной Республики Крым и Министерством образования и науки Украины. 2. Министерство образования и науки Автономной Республики Крым является правопреемником ликвидированного Министерства образования Автономной Республики Крым. 3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, Конституцией Автономной Республики Крым, актами Президента Украины, Верховной Рады Украины, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Украины, приказами Министерства образования и науки Украины, актами Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета министров Автономной Республики Крым, а также настоящим Положением. В пределах своих полномочий Министерство организует выполнение актов законодательства в сфере образования, научной, научно-технической, инновационной деятельности и интеллектуальной собственности, вопросов языковой политики и осуществляет контроль за их реализацией.

48

4. Основными задачами Министерства являются: — участие в обеспечении реализации в Автономной Республике Крым государственной политики в сфере образования, научной, научно-технической, интеллектуальной собственности и трансфера технологий; — осуществление контроля за соблюдением актов законодательства по вопросам образования и науки, выполнением учебными заведениями всех форм собственности государственных стандартов образования, требований по содержанию, уровню и объему дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионально-технического, высшего образования; — координация деятельности учебных заведений, отнесенных к сфере управления Министерства, организация работы по их кадровому, материально-техническому и научно-методическому обеспечению;


— обеспечение мониторинга решений в сфере образования, защиты ­ нтеллектуальной собственности, научной, научно-технической, инновации онной деятельности и трансфера технологий; — формирование региональной научной и научно-технической политики, внедрение инновационных мероприятий, осуществление трансфера технологий; содействие функционированию системы научно-технической информации; — содействие интеграции отечественного образования и науки в мировую систему с сохранением и защитой национальных интересов; — содействие в разработке и использовании технологий и их составляющих частей в соответствии с потребностями автономии; — содействие функционированию и развитию системы научно-технической и экономической информации в автономии, формирование баз данных и фондов научно-технической информации о технологиях и их составляющих частях, которые отвечают потребностям Автономной Республики Крым; 5. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами: — осуществляет руководство и контролирует деятельность органов управления образованием в городах и районах, учреждений образования, отнесенных к сфере управления Министерства; — координирует работу городских, районных органов управления образованием, а также учреждений независимо от их подчинения и форм собственности по вопросам обучения и воспитания детей дошкольного и школьного возраста, студенческой молодежи; — анализирует состояние образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера технологий, обеспечения прав интеллектуальной собственности в Автономной Республике Крым, разрабатывает проекты республиканских программ по вышеперечисленным направлениям, организует и контролирует выполнение этих программ на местах; — прогнозирует потребность Автономной Республики Крым в специалистах для системы образования и науки, трансфера технологий, инновационной деятельности и интеллектуальной собственности, формирует региональный заказ на их подготовку, координирует работу по заключению договоров между учебными заведениями и предприятиями, учреждениями, организациями по подготовке кадров; — осуществляет контроль и содействует трудоустройству выпускников профессионально-технических и высших учебных заведений, находящихся в управлении Министерства; — оказывает содействие развитию сети учебных заведений в Автономной Республике Крым, создает в пределах своих полномочий учебные заведения или вносит в установленном порядке предложения по их созданию, реорганизации и ликвидации; — организует и контролирует работу государственных высших учебных заведений соответственно делегированным Министерством образования и науки Украины полномочиям, а также подведомственных высших учебных заведений, Центра проблем образования, руководит в установленном порядке

49


50

работой по организации повышения квалификации и переподготовки педагогических работников; — вносит предложения по совершенствованию структуры органов управления образованием исполнительным комитетам городских советов и районным государственным администрациям, содействует оптимизации сети учебных заведений в Автономной Республике Крым, в том числе с обучением на родных языках; — вносит предложения в Совет министров Автономной Республики Крым по упорядочению сети учебных заведений для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, школ (школ-интернатов) для детей, нуждающихся в коррекции физического и (или) умственного развития, а также профессионально-технических учебных заведений; — организует работу по лицензированию и аттестации общеобразовательных учебных заведений, лицензионную и аттестационную экспертизу профессионально-технических учебных заведений, проведению аттестации педагогических работников и руководящих кадров учебных заведений всех форм собственности, ведению учета и составлению отчетов по этим вопросам в пределах своей компетенции; — анализирует состояние выполнения руководителями высших (I-ІV уровней аккредитации), профессионально-технических учебных заведений, других учреждений, подчиненных Министерству, условий контрактов и принимает решения о продлении или прекращении срока их действия; — принимает меры по обеспечению учебными заведениями соответствующего уровня дошкольного, внешкольного, общего среднего и профессионально-технического образования, организует их учебно-методическое и информационное обеспечение, оказывает содействие повышению квалификации и развитию творчества педагогических работников; — в пределах полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством Украины, осуществляет контроль за выполнением органами местного самоуправления делегированных полномочий органов исполнительной власти, проводит аттестацию состояния образования в городах и районах; — обеспечивает в пределах своих полномочий выполнение актов законодательства по всестороннему развитию и функционированию украинского языка как государственного и языков национальных меньшинств, создает условия для развития национального образования, в том числе образования национальных меньшинств, внедряет в практику образовательные и научные программы возрождения и развития национальной культуры, национальных традиций украинского народа и национальных меньшинств Украины; — утверждает для использования в учебно-воспитательном процессе авторские программы спецкурсов (курсов по выбору); — внедряет в практику рекомендованные Министерством образования и науки Украины новые образовательные программы и другие педагогические разработки, определяет региональный компонент в содержании образования; — вносит на рассмотрение Министерства образования и науки Украины предложения по внедрению экспериментальных учебных планов общеобразовательных учебных заведений, новых образовательных программ, педагоги-


ческих новаций и технологий и предоставлению учебным заведениям статуса экспериментальных; — формирует заказ на учебно-методическую литературу, бланки отчетности и документы об образовании; — проводит работу по подготовке к изданию учебников, учебно-методической и справочной литературы для обеспечения изучения родных языков и обучения на них; — организует доставку учебной литературы для общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений; — привлекает к реализации образовательных программ творческие союзы, национально-культурные общества, общественные организации (в том числе детские и молодежные), зарегистрированные в порядке, определенном законодательством; — проводит работу, направленную на выявление, поддержку и развитие одаренных учащихся, студентов, организует проведение среди них таких мероприятий, как олимпиады, конкурсы, смотры научного и технического творчества, обеспечивает организацию в учебных заведениях физического воспитания, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; — совместно с органами здравоохранения осуществляет общий контроль за охраной здоровья детей и проведением оздоровительных мероприятий, созданием безопасных условий для обучения, воспитания и работы участников учебно-воспитательного процесса; — направляет работу органов управления образованием и образовательных заведений по организации отдыха и оздоровления учащейся молодежи; — во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым принимает меры по предотвращению детской безнадзорности и правонарушений среди несовершенно­ летних; — совместно с Министерством здравоохранения Автономной Республики Крым, Министерством труда и социальной политики Автономной Республики Крым, Министерством по делам семьи, молодежи и гендерной политики Автономной Республики Крым занимается вопросами воспитания, обучения, лечения детей в учебных заведениях; — осуществляет взаимодействие с Центром по усыновлению детей при Министерстве образования и науки Украины, координирует деятельность органов управления образованием и учреждений образования по вопросам усыновления, опеки и попечительства, определения детей в интернатные заведения, формирует региональный банк данных о детях, в отношении которых возникли основания для усыновления; — организует работу по защите прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, которые воспитываются в семьях опекунов (попечителей), школах-интернатах, детских домах, независимо от форм собственности, обучаются в профессиональнотехнических училищах, других учреждениях; — проводит комплектование контингента учащихся интернатных учебных заведений;

51


52

— организует деятельность психологической службы и педагогического патронажа в системе образования; — содействует активизации творчества и изобретательской деятельности, обеспечивает в пределах своей компетенции исполнение актов законодательства по вопросам трансфера технологий, инновационной деятельности и интеллектуальной собственности, создаёт условия для внедрения в практику новых технологий и их составляющих частей, исходя из потребностей автономии, содействует защите прав интеллектуальной собственности в Автономной Республике Крым, а также интересов государства и общества; — содействует развитию действующих и созданию новых форм научнотехнической, научно-технологической и инновационной деятельности, трансфера технологий, научно-технологических парков, инновационных центров, бизнес-инкубаторов; — принимает участие по поручению Министерства образования и науки Украины в проведении экспертизы инновационно-педагогических предложений; — участвует в формировании проектов научных и научно-технических программ; — привлекает предприятия, учреждения, организации, общественные объединения ученых и специалистов, расположенные на территории Автономной Республики Крым, с их согласия, к решению проблем инновационнопедагогического развития региона; — принимает, в пределах своей компетенции, меры по улучшению материальных и жилищных условий студентов, работников образования и науки, организации их медицинского и бытового обслуживания; — разрабатывает предложения по установлению нормативов бюджетных ассигнований на содержание учебных и научных заведений коммунальной формы собственности и социальную защиту участников учебно-воспитательного и научного процесса; — контролирует использование капитальных вложений и содействует рациональному размещению строительства новых объектов образования, согласовывает проекты строительства учебных заведений и научных учреждений; — проводит работу по гражданской защите населения и мобилизационной подготовке; — контролирует соблюдение законодательства об охране труда в учреждениях образования, принадлежащих Автономной Республике Крым; — согласовывает вопросы передачи в аренду имущества образовательных учреждений, принадлежащих Автономной Республике Крым; — рассматривает вопросы и вносит в установленном порядке предложения о награждении работников образования и науки государственными наградами, наградами Автономной Республики Крым, вводит различные формы морального и материального стимулирования их труда; — обеспечивает рассмотрение обращений граждан по вопросам, отнесенным к его компетенции, в случае необходимости принимает меры по устранению причин, которые обусловили их появление; — готовит в установленном порядке статистическую отчетность о состоянии и развитии образования и науки в Автономной Республике Крым, транс-


фера технологий и обеспечения прав интеллектуальной — собственности в автономии; — выполняет другие функции, вытекающие из возложенных на Министерство задач. 6. Министерство имеет право: — получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, районных государственных администраций в Автономной Республике Крым, органов местного самоуправления Автономной Республики Крым, а также от предприятий, учреждений и организаций информацию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач; — вносить Министерству образования и науки Украины предложения по вопросам усовершенствования законодательства и содержания образования, организации учебно-воспитательного процесса, улучшения учебнометодического обеспечения учебных заведений; — по поручению Председателя Совета министров Автономной Республики Крым создавать координационные комиссии, экспертные и рабочие группы для научно-организационного сопровождения выполнения государственных программ и проектов, привлекать (с заключением контрактов, договоров) специалистов к работе в этих комиссиях (группах), а также для предоставления консультаций, проведения анализа состояния и составления прогнозов развития образовательного, научного и научно-технического потенциала Автономной Республики Крым; — создавать авторские коллективы для подготовки региональных учебных пособий и по согласованию с Министерством образования и науки Украины внедрять их в практику; — организовывать выпуск изданий информационного и научно-методического характера; — привлекать работников органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, районных государственных администраций в Автономной Республике Крым, органов местного самоуправления Автономной Республики Крым, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями) для рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции; — заключать в установленном порядке соглашения о сотрудничестве, устанавливать прямые связи с учебными заведениями и научными учреждениями зарубежных стран, международными организациями, фондами; — организовывать и проводить в установленном порядке конференции, семинары, совещания по вопросам, отнесенным к его компетенции. 7. Министерство в пределах своих полномочий, на основании и во исполнение приказов Министерства образования и науки Украины, постановлений, распоряжений Совета министров Автономной Республики Крым издает приказы, организует и контролирует их исполнение. Решения Министерства, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения районными, городскими управлениями, отделами образования, общеобразовательными учебными заведениями, независимо от форм собственности.

53


8. Министерство возглавляет министр, которого назначает и освобождает от должности Верховная Рада Автономной Республики Крым по представлению Председателя Совета министров Автономной Республики Крым. 9. Министр имеет заместителей, в том числе одного первого. Заместителей министра назначает и освобождает от должности Председатель Совета министров Автономной Республики Крым по представлению министра и по согласованию с курирующим заместителем Председателя Совета министров Автономной Республики Крым. 10. Министр: — осуществляет руководство деятельностью Министерства, несет персональную ответственность перед Верховной Радой Автономной Республики Крым, Советом министров Автономной Республики Крым, Председателем Совета министров Автономной Республики Крым за выполнение возложенных на Министерство задач; — направляет и координирует деятельность городских, районных управлений, отделов образования по вопросам, которые относятся к его компетенции; — лично отвечает за выполнение возложенных на Министерство задач по реализации государственной политики в сфере образования, научной, научно-технической, инновационной деятельности, трансфера технологий и интеллектуальной собственности; — утверждает положения о структурных подразделениях Министерства и должностные инструкции работников Министерства; — утверждает в установленном порядке штатное расписание и сметы учреждений, отнесенных в сферу управления Министерства; — распоряжается средствами в пределах утвержденной сметы расходов Министерства; — представляет на утверждение Председателю Совета министров Автономной Республики Крым смету, структуру и штатное расписание аппарата Министерства; — назначает на должности и увольняет с должностей работников Министерства и его вспомогательных служб, руководителей учреждений образования, находящихся в сфере управления Министерства; — согласовывает назначение на должности и увольнение с занимаемых должностей руководителей городских и районных управлений, отделов образования, учебных заведений; — распределяет обязанности между своими заместителями, определяет степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений Министерства.

54

11. Для согласованного решения вопросов, которые отнесены к компетенции Министерства, в Министерстве создается коллегия в составе министра (председатель коллегии), заместителей министра (по должности), а также других ответственных работников Министерства, руководителей городских, районных отделов образования, учебных заведений, общественных организаций.


В состав коллегии могут входить председатель Постоянной комиссии по науке и образованию Верховной Рады Автономной Республики Крым (с согласия), руководители других органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, районных государственных администраций в Автономной Республике Крым, органов местного самоуправления Автономной Республики Крым, предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления Министерства, а также ученые и высококвалифицированные специалисты. Состав коллегии утверждается Советом министров Автономной Республики Крым. Решения коллегии реализуются приказами министра. 12. Исходя из потребностей обеспечения надлежащего функционирования заведений и учреждений науки и образования, при Министерстве могут создаваться подразделения (творческие лаборатории, издательские центры, другие структуры, которые функционируют, в том числе, и на хозрасчетной основе). 13. Для решения практических вопросов обеспечения потребностей учреждений образования Автономной Республики Крым при Министерстве функционируют вспомогательные службы, группы. 14. Для рассмотрения научных рекомендаций и предложений по реализации основных направлений деятельности Министерства, обсуждения важнейших программ и решения других вопросов при Министерстве могут создаваться научные, научно-методические, общественные советы и комиссии. Состав советов и комиссий и положения о них утверждает министр. 15. Для организации и проведения аттестации научно-педагогических кадров, связанных с присвоением звания и категории, создается Республиканская аттестационная комиссия. 16. Организацию правового обеспечения в Министерстве осуществляет юридическая служба Министерства, которая создается и действует в соответствии с Типовым положением о юридической службе министерства, республиканского комитета, органа исполнительной власти Совета министров Автономной Республики Крым, утверждаемым постановлением Совета министров Автономной Республики Крым. Юридическая служба Министерства функционально подчинена Главному юридическому управлению Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым. 17. Министерство финансируется за счет средств бюджета Автономной Республики Крым. Предельная численность аппарата Министерства утверждается Советом министров Автономной Республики Крым. Структуру и штатное расписание работников Министерства утверждает Председатель Совета министров Автономной Республики Крым. В случае ликвидации министерства его активы передаются другому неприбыльному учреждению (организации) или зачисляются в бюджет.

55


18. Министерство образуется и ликвидируется Верховной Радой Автономной Республики Крым по представлению Председателя Совета министров Автономной Республики Крым. 19. Министерство образования и науки Автономной Республики Крым является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в управлениях Государственного казначейства в Автономной Республике Крым, печать со своим наименованием и изображением Государственного Герба Украины. 20. Юридический адрес Министерства образования и науки Автономной Республики Крым: переулок Совнаркомовский, 3, г. Симферополь, 95000, Автономная Республика Крым. Заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым

56

В. Дзоз


Додаток № 4 Постановление Верховного Совета Автономной Республики Крым, принятое 18.02.2009. Докладчик первый заместитель Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым С. П. ЦЕКОВ О Комплексном плане ежегодных мероприятий по развитию русской культуры, использованию русского языка, содержанию объектов и учреждений русской образовательной и культурно-исторической направленности в Автономной Республике Крым на 2009—2015 годы В соответствии со статьями 10, 14, пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым, Постановлением Верховного Совета Автономной Республики Крым от 15 апреля 1998 года №  1505‑1 «Об обеспечении функционирования государственного, русского и других национальных языков в Автономной Республике Крым», с целью создания необходимых условий для развития русской культуры и использования русского языка в Автономной Республике Крым Верховный Совет Автономной Республики Крым постановляет: 1. Утвердить Комплексный план ежегодных мероприятий по развитию русской культуры, использованию русского языка, содержанию объектов и учреждений русской образовательной и культурно-исторической направленности в Автономной Республике Крым на 2009–2015 годы (прилагается). 2. Поручить Совету министров Автономной Республики Крым ежегодно утверждать смету расходов на выполнение Комплексного плана ежегодных мероприятий по развитию русской культуры, использованию русского языка, содержанию объектов и учреждений русской образовательной и культурно-исторической направленности в Автономной Республике Крым на 2009–2015 годы. 3. Признать утратившими силу: пункты 3, 3‑2, подпункт 5.1 пункта 5 Постановления Верховного Совета Автономной Республики Крым от 22 марта 2007 года №  391‑5/07 «О ходе выполнения постановлений Верховного Совета Автономной Республики Крым по вопросам использования государственного, русского и других языков в Автономной Республике Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2007 г., №  3, ст. 185, №  10, ст. 994, №  12, ст. 1255; 2008 г., №  3, ст. 161); Постановление Верховного Совета Автономной Республики Крым от 19 марта 2008 года №  806‑5/08 «О внесении изменений в Постановление Верховного Совета Автономной Республики Крым от 22 марта 2007 года № 391‑5/07 «О ходе выполнения постановлений Верховного Совета Автономной Республики Крым по вопросам использования государственного, русского

57


и других языков в Автономной Республике Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2008 г., №  3, ст. 161). 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Постоянную комиссию Верховного Совета Автономной Республики Крым по науке и образованию, Постоянную комиссию Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре, делам молодежи и спорту. 5. Настоящее Постановление вводится в действие со дня принятия. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ежегодных мероприятий по развитию русской культуры, использованию русского языка, содержанию объектов и учреждений русской образовательной и культурно-исторической направленности в Автономной Республике Крым на 2009–2015 годы №  п/п 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

58

11.

Ответственные за исполнение, наименования Срок мероприятий выполнения Министерство культуры и искусств Автономной Республики Крым Международный фестиваль «Великое русское слово» В течение года Детский творческий фестиваль «Русский сувенир» Июнь Международный фестиваль «Русская песня» Сентябрь Мероприятия русской культурно-исторической В течение года направленности Финансовая поддержка и укрепление материальноВ течение года технической базы Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького Финансовая поддержка Республиканской организации В течение года «Крымский академический украинский музыкальный театр» (для организации театральных постановок русской культурной направленности) Содержание и укрепление материально-технической В течение года базы Русского литературно-художественного центра им. А. С. Пушкина при Крымском республиканском учреждении «Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» Содержание и укрепление материально-технической В течение года базы Мастерской русского народного творчества при Крымском республиканском учреждении «Научнометодический центр культуры, искусств и народного творчества» Содержание и укрепление материально-технической В течение года базы музеев, заповедников и других учреждений и объектов русской культурной и историко-краеведческой направленности Пополнение музейных фондов и организация В течение года экспозиций музеев русской культурно-исторической и этнографической направленности Укрепление материально-технической базы В течение года русских художественных коллективов


№ п/п 12.

13. 14. 15. 16.

17.

18.

19. 20.

Ответственные за исполнение, наименования Срок мероприятий выполнения Подписка на периодические издания и приобретение В течение года литературы на русском языке для публичных библиотек, государственных в Автономной Республике Крым и республиканских учреждений Министерство образования и науки Автономной Республики Крым Международная научно-практическая конференция Июнь «Русский язык в поликультурном мире» Международная научно-практическая конференция Ноябрь «Крым в контексте Русского Мира» Мероприятия русской образовательной и культурноВ течение года исторической направленности Содержание и укрепление материально-технической В течение года базы Лаборатории русского языка при Крымском республиканском институте последипломного педагогического образования Содержание и укрепление материально-технической В течение года базы Русского культурно-образовательного центра при Крымском республиканском институте последипломного педагогического образования Содержание и укрепление материально-технической В течение года базы Центра гуманитарно-социологических исследований по использованию русского языка и развитию русской культуры при Крымском республиканском институте последипломного педагогического образования Издание литературы на русском языке В течение года Подписка на периодические издания и приобретение В течение года литературы на русском языке для школьных библиотек, государственных в Автономной Республике Крым и республиканских учреждений

59


Додаток № 5 ВЕРХОВНАЯ РАДА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ № 15354/05 

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2005 г.

О проблемах и перспективах развития образования и науки в автономной республике крым Заслушав информации Министра образования и науки Автономной Республики Крым Ильина Ю. М. и председателя Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по науке и образованию Бубнова Е. Г. о проблемах и перспективах развития образования и науки в Автономной Республике Крым, Верховная Рада Автономной Республіки Крым отмечает, что вопросам состояния и развития образования и науки в Автономной Республике Крым уделяется значительное внимание органами власти автономии. Несмотря на сложные социально-экономические условия, в республике сохранена и совершенствуется сеть учебных заведений, систематически решаются вопросы кадрового обеспечения отрасли образования, уровень обеспеченности учебниками и учебными пособиями превышает средний уровень по Украине, улучшаются условия получения качественного образования. Однако дальнейшему развитию отрасли препятствуют несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие единой концепции развития образования в Автономной Республике Крым, недостаточный контроль местных органов власти за реализацией образовательных программ. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым, во исполнение Указа Президента Украины от 4 июля 2005 года N 1013/2005 «О неотложных мерах по обеспечению функционирования и развития образования в Украине» и в целях дальнейшего развития образования и науки в Автономной Республике Крым, создания условий для получения качественного образования, повышения статуса педагогических работников в обществе Верховная Рада Автономной Республики Крым

60

решила: 1. Информации Министра образования и науки Автономной Республики Крым Ильина Ю. М. и председателя Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по науке и образованию Бубнова Е. Г. о проблемах и перспективах развития образования и науки в Автономной Республике Крым принять к сведению. 2. Обратиться к Председателю Верховной Рады Украины Литвину В. М. и Премьер министру Украины Еханурову Ю. И. с предложениями о внесении изменений в нормативно-правовые акты Украины, касающиеся вопросов образования и науки (обращения прилагаются). 3. Совету министров Автономной Республики Крым: 3.1. Разработать и внести на утверждение Верховной Радой Автономной Республики Крым:


— концепцию развития образования в Автономной Республике Крым; — программу информатизации общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических и высших учебных заведений в Автономной Республике Крым, предусмотрев мероприятия по завершению компьютеризации учебных заведений, обеспечению их телекоммуникационными средствами выхода в международную сеть Интернет, лицензионными компьютерными программами, техническому сопровождению учебных компьютерных комплексов и компьютерных сетей после принятия соответствующей государственной программы. При формировании проектов бюджета Автономной Республики Крым на 2006 год и последующие годы предусматривать средства на реализацию вышеназванных концепции и программы. 3.2. Принять меры по дальнейшему улучшению условий функционирования учебных заведений, предусмотрев при формировании плана капитального строительства на 2006 год за счет средств бюджета Автономной Республики Крым строительство миникотельных во всех школах, отапливаемых металлическими печами, в Республиканском учебном заведении «Феодосийская специальная общеобразовательная школа-интернат I—III ступеней № 2 Министерства образования и науки Автономной Республики Крым», теплосетей и теплопункта Республиканского профессионально-технического учебного заведения «Керченское высшее профессионально-техническое училище сферы бытовых услуг и информационных технологий». 3.3. Ежегодно при формировании проектов бюджета Автономной Республики Крым предусматривать средства: — на финансирование научно-технических, научно-организационных и научно-исследовательских работ, направленных на решение приоритетних направлений развития республики, в размере не менее 500 тыс. грн.; на реализацию Крымской республиканской программы «Учитель», утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 июня 2003 года № 6023/03, Республиканской программы «Школьный автобус», утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 сентября 2003 года № 6623/03, Программы развития и функционирования украинского языка в Автономной Республике Крым на 2004 2010 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 марта 2004 года № 8563/04, Республиканской программы отдыха и оздоровления детей Автономной Республики Крым на период до 2008 года, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 октября 2003 года № 7043/03, в полном объеме, а также на развитие учебных заведений, выделяя не менее 10 % от общего объема ассигнований на образование в бюджете Автономной Республики Крым. 3.4. Активизировать работу Комиссии по научно-техническому прогрессу и инновационному развитию при Совете министров Автономной Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 8 июня 2004 года № 267 «О мерах по формированию инновационной модели развития экономики в Автономной Республике Крым». 3.5. Проанализировать прогнозные показатели потребности в специалистах в Автономной Республике Крым для дальнейшего формирования плана заказа

61


62

по подготовке специалистов в соответствии с потребностями регионального рынка труда. 3.6. Разработать план модернизации последипломного педагогического образования, предусмотрев мероприятия по улучшению кадрового и учебноматериального обеспечения Крымского республиканского института последипломного педагогического образования. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления, районным государственным администрациям в Автономной Республике Крым: 4.1. Проанализировать ход выполнения региональных программ в рамках Крымской республиканской программы «Учитель», утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 июня 2003 года № 6023/03, Республиканской программы «Школьный автобус», утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республіки Крым от 17 сентября 2003 года № 6623/03, Программы развития и функционирования украинского языка в Автономной Республике Крым на 2004—2010 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 марта 2004 года № 8563/04, Республиканской программы отдыха и оздоровления детей Автономной Республики Крым на период до 2008 года, утвержденной Постановленим Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 октября 2003 года № 7043/03, принять меры по их реализации в полном объеме. 4.2. Ежегодно при формировании бюджетов городов и районов предусматривать средства на развитие учебных заведений, выделяя не менее 10 % от общего объема ассигнований на образование в местных бюджетах на новые образовательные программы. 4.3. Обеспечить создание надлежащих условий для получения качественного образования детьми-сиротами и детьми, лишенными родительского попечения, их социальной адаптации путем открытия в 2006 году детских домов смешанного типа в каждом городе республиканского значения, районном центре. 4.4. До 1 сентября 2006 года принять меры по улучшению организации питания школьников, восстановлению (созданию) школьных столовых, обеспечить организацию бесплатного питания учащихся 1—4 классов в соответствии с натуральными нормами питания. 4.5. Изыскать возможности для установления надбавок руководителям учебных заведений, работникам методических кабинетов и центров, находящихся в коммунальной собственности территориальных громад. 4.6. Принять меры по обеспечению установленных Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым прав территориальных громад, в том числе участников учебновоспитательного процесса, определять язык обучения и воспитания в учебных заведениях. 4.7. Принять меры по сохранению сети и развитию дошкольных учебных заведений, обеспечив создание условий для воспитания и обучения детей дошкольного возраста, в том числе по охвату 100 % детей пятилетнего возраста всеми формами подготовки к школе. 4.8. С целью улучшения досуга учащейся молодежи принять меры по укреплению учебно-методической и материально-технической базы внешкольных


учебных заведений, расширению сети кружков и секций в общеобразовательных учебных заведениях. 5. Министерству образования и науки Автономной Республики Крым совместно с городскими, районными управлениями, отделами образования обеспечить улучшение качества внеклассной воспитательной работы с детьми и подростками, активизировать работу по формированию здорового образа жизни, профилактике негативных проявлений в подростковой среде. 6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по науке и образованию. 7. Настоящее Решение вводится в действие с момента принятия. Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым г. Симферополь

Б. ДЕЙЧ

Приложение Председателю Верховной Рады Украины Литвину В. М. Уважаемый Владимир Михайлович! По итогам Вашей встречи с научно-педагогической общественностью Крыма, которая состоялась 4 ноября 2005 года в г. Симферополе, на пленарных заседаниях Верховной Рады Автономной Республики Крым в декабре 2005 года рассмотрен вопрос о проблемах и перспективах развития образования и науки в Автономной Республике Крым. Анализ ситуации, сложившейся в отрасли образования, показал, что, несмотря на сложные социальноэкономические условия, в республике сохранена и совершенствуется сеть учебных заведений, систематически решаются вопросы кадрового обеспечения отрасли образования, уровень обеспеченности учебниками и учебными пособиями превышает средний уровень по Украине, улучшаются условия получения качественного образования, однако дальнейшему развитию отрасли препятствует несовершенство нормативно-правовой базы. Необходимыми для развития образования и науки являются скорейшее принятие законов Украины «О последипломном образовании», «О приоритетных направлениях развития науки и техники на 2006 2011 годы», разработка государственных программ «Школьная библиотека», «Здоровая молодежь Украины», внесение в Бюджетный кодекс Украины изменений, касающихся вопросов учета расходов на содержание внешкольных учебных заведений в объемах межбюджетных трансфертов, финансирования расходов на содержание дошкольных учебных заведений из бюджетов городов и районов, а также предоставление льгот педагогическим работникам, работающим в сельской местности и поселках городского типа. В Автономной Республике Крым постоянно растет количество высших учебных заведений и структурных подразделений высших учебных заведений различных форм собственности и ведомственной принадлежности. Большинство высших учебных заведений и структурних подразделений высших учебных заведений, осуществляющих

63


образовательную деятельность в Автономной Республике Крым, не являються юридическими лицами, и налоги от их деятельности не поступают в бюджет Автономной Республики Крым. Считаем необходимым внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Украины, Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей» с целью обеспечения поступления налогов от деятельности всех высших учебных заведений и структурных подразделений высших учебных заведений, действующих в Автономной Республике Крым, в бюджет Автономной Республики Крым, что позволит обеспечить финансирование республиканских образовательных программ. Кроме того, регулирования требует порядок оплаты обучения в вузах на коммерческой основе, так как действующее законодательство не учитывает резкие изменения в оплате труда и рост стоимости коммунальных услуг в течение периода обучения. В связи с вышеизложенным и в целях дальнейшего развития образования и науки в Автономной Республике Крым просим Вас, уважаемый Владимир Михайлович, дать соответствующие поручения по подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Радой Украины изменений в некоторые нормативноправовые акты, касающиеся образования и науки, а также рассмотреть вопрос об упорядочении и ужесточении процедуры лицензирования и аккредитации высших учебных заведений и структурных подразделений высших учебных заведений в соответствии с потребностями регионального рынка труда. Верховная Рада Автономной Республики Крым, г. Симферополь, 24 декабря 2005 г. Приложение Премьер-министру Украины Еханурову Ю. И.

64

Уважаемый Юрий Иванович! По итогам встречи Председателя Верховной Рады Украины Литвина В. М. с научно-педагогической общественностью Крыма, которая состоялась 4 ноября 2005 года в г. Симферополе, на пленарных заседаниях Верховной Рады Автономной Республики Крым в декабре 2005 года рассмотрен вопрос о проблемах и перспективах развития образования и науки в Автономной Республике Крым. Анализ ситуации, сложившейся в отрасли образования, показал, что, несмотря на сложные социально-экономические условия, в республике сохранена и совершенствуется сеть учебных заведений, систематически решаются вопросы кадрового обеспечения отрасли образования, уровень обеспеченности учебниками и учебными пособиями превышает средний уровень по Украине, улучшаются условия получения качественного образования, однако дальнейшему развитию отрасли препятствует несовершенство нормативно-правовой базы. Считаем необходимым внести изменения в приказ Государственного комитета статистики Украины от 17 августа 2004 года N 483 «Об утверждении формы государственного статистического наблюдения по вопросам деятель-


ности высших учебных заведений и Инструкции по ее заполнению» в части предоставления одного экземпляра статистического наблюдения № 23 нк «Отчет высшего учебного заведения на начало ученого года» всеми вузами и структурными подразделениями высших учебных заведений, осуществляющими образовательную деятельность в Автономной Республике Крым, Министерству образования и науки Автономной Республики Крым, а также разработать типовое положение о структурних подразделениях высших учебных заведений и типовое положение об инновационных структурах (технопарках, технополисах, бизнес-инкубаторах и др.). Представляется целесообразным внести изменения в положения о министерствах, комитетах Украины и Автономной Республики Крым, а также соответствующих управлениях облгосадминистраций, предусмотрев в них наличие структурных подразделений по координации инновационной деятельности в отраслях. Требует решения на государственном уровне вопрос о регулировании оплаты труда работников аппаратов органов исполнительной власти, которая в настоящее время соответствуют первому тарифному разряду (курьеров, гардеробщиков, дворников и т. д.). В связи с существующей диспропорцией возникает угроза оттока квалифицированных кадров, что ведет к управленческому кризису. Необходимо также выполнение в полном объеме Государственной программы «Учитель», утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 28 марта 2002 года № 379, Программы «Школьный автобус», утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 16 января 2003 года № 31. В связи с вышеизложенным и в целях дальнейшего развития образования и науки в Автономной Республике Крым просим Вас, уважаемый Юрий Иванович, дать соответствующие поручения по подготовке и внесению изменений в некоторые нормативноправовые акты, касающиеся образования и науки, а также принять меры по реализации образовательных программ в полном объеме. Верховная Рада Автономной Республики Крым, г. Симферополь, 24 декабря 2005 г. Опубликовано: Сборник нормативно-правовых актов АР Крым, 2005, № 12, ст. 1115.

65


Додаток № 6 XV сессия V созыва № 7592 от 08.09.09 г. Об информации по результатам общественных слушаний «Говорим по-русски – учимся на русском»

08 сентября 2009 года

РЕШЕНИЕ XV сессия № 7592

г. Севастополь

Об информации по результатам общественных слушаний «Говорим по-русски – учимся на русском» Заслушав и обсудив информацию председателя постоянной комиссии Севастопольского городского Совета Сорокиной Т. П. об информации по результатам общественных слушаний «Говорим по-русски – учимся на русском», в соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», Севастопольский городской Совет решил: 1. Информацию председателя постоянной комиссии Севастопольского городского Совета Сорокиной Т. П. об информации по результатам общественных слушаний «Говорим по-русски – учимся на русском» принять к сведению. 2. Рекомендовать совещательному комитету общественных слушаний внести необходимые изменения в текст итоговых документов с учётом замечаний юридической службы городского Совета и постоянной комиссии по социальногуманитарным вопросам. Председатель городского Совета

66

В. В. Саратов


Додаток № 7 XVI сессия V созыва № 8012 от 13.10.2009 г. Об итогах проведения общественных слушаний «Говорим по-русски – учимся на русском», прошедших 21 августа 2009 г.

13 октября 2009 года

РЕШЕНИЕ XVI сессия № 8012 

г. Севастополь

Об итогах проведения общественных слушаний «Говорим по-русски — учимся на русском», прошедших 21 августа 2009 года Заслушав информацию председателя общественных слушаний Белика Д. А., во исполнение решения Севастопольского городского Совета от 08.09.2009 № 7592 «Об информации по результатам общественных слушаний «Говорим по-русски — учимся на русском», руководствуясь Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» Севастопольский городской Совет решил: 1. Поручить председателю Севастопольского городского Совета: 1.1. подписать Договор Севастопольского городского Совета с Севастопольской городской государственной администрацией и управлением образования и науки СГГА на основе текста Договора, принятого 21 августа 2009 года на общественных слушаниях «Говорим по-русски — учимся на русском» (Общественный договор в области образования и науки СГГА). Текст договора прилагается. 1.2. внести предложения о создании исполнительного органа городского Совета в сфере образования — отдел по вопросам образования Севастопольского городского Совета. Предусмотреть в бюджете Севастопольского городского Совета на 2010 год средства на функционирования отдела по вопросам образования Севастопольского городского Совета. 1.3. направить настоящее решение в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство образования и науки Украины, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. 1.4. направить указанный Договор и решение Севастопольского городского Совета в областные Советы Украины, Киевский городской Совет. 2. Управлению образования и науки СГГА: 2.1 обеспечить в соответствии с Конституцией Украины возможность обучения в школах Севастополя на родном русском языке. 2.2 принять к исполнению Договор в области образования. 2.3 обеспечить право проведения независимого внешнего тестирования для выпускников, желающих поступить в ВУЗы на родном русском языке. 2.4 обеспечить комплектование школ учебниками на русском языке по всем предметам учебного плана.

67


3. Поддержать инициативу депутатов фракции Партии Регионов Верховной Рады Украины об отставке Министра образования и науки Украины Вакарчука И. А. в связи с внедрением в учебный процесс решений, противоречащих действующему законодательству (приказ от 26.05.2008 № 461 «Об утверждении отраслевой Программы улучшения изучения украинского языка в общеобразовательных учебных заведений с обучением на языках национальных меньшинств на 2008—2011 годы»), о чем уведомить народных депутатов Украины Вернидубова И. В., Колесниченко В. В., Лебедева П.В. 4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по социально-гуманитарным вопросам. Председатель городского Совета

В. В. Саратов Приложение к решению городского Совета № 8012 от 13 октября 2009 года

г. Севастополь

68

ДОГОВОР «___»____________2009 года

Севастопольский городской Совет в лице председателя Саратова В. В., действующего от имени территориальной громады города Севастополя, Севастопольская городская государственная администрация в лице председателя Куницына С. В. и Управление образования и науки Севастопольской городской государственной администрации в лице начальника Чербаджи Н. И. заключают данный Договор в соответствии с резолюцией Общественных слушаний «Говорим по-русски — учимся на русском. В школы Севастополя — русский язык и русскую литературу в полном объеме», состоявшихся 21 августа 2009 года, о нижеследующем. Раздел 1. Предмет договора 1.1. Предметом договора является совместное выполнение функций, координация деятельности и сотрудничество в области обеспечения дошкольного, среднего, высшего и внешкольного образования в городе Севастополе. 1.2. Координация деятельности и сотрудничество в соответствии с настоящим договором производится с целью: обеспечения выполнения норм законодательства и действующих в Украине актов международного права в области образования и иных областях, надлежащего и эффективного обеспечения прав граждан на свободный выбор языка для получения всех видов образования, в том числе права на образование на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. Раздел 2. Основные положения Договора 2.1. Договаривающиеся Стороны обязуются: 2.1.1. Обеспечивать в соответствии со своими законными полномочиями выполнение норм законодательства и актов международного права, действующих в Украине, в области образования и иных областях, надлежащее и эффективное обеспечение прав граждан на свободный выбор языка для


получения всех видов образования на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.2. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями все необходимые, а также все возможные законные меры для обеспечения прав граждан на свободный выбор языка для получения всех видов образования, в том числе прав на образование на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.3. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями прав граждан на изучение учебных дисциплин на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.4. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями финансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, способствующих процессу изучения учебных дисциплин на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.5. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями методическое обеспечение преподавания учебных дисциплин на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.6. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями защиту прав граждан на свободный выбор языка для получения всех видов образования, в том числе права на образование на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. 2.1.7. Обеспечивать в соответствии со своими полномочиями предоставление гражданам надлежащей информации по вопросам обеспечения их прав на свободный выбор языка для получения всех видов образования, в том числе права на образование на родном русском языке и родных языках национальных меньшинств. Раздел 3. Заключительные положения 3.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 3.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон. 3.3. Договор является правовым актом, который вступает в силу с момента его опубликования в печатном органе Севастопольского городского Совета — газете «Севастопольские известия» после его подписания сторонами на основании соответствующего решения сессии Севастопольского городского Совета, распоряжения председателя администрации и приказа начальника Управления образования и науки Севастопольской городской государственной администрации. Подписи сторон: Председатель Севастопольского городского Совета В. В. Саратов  Председатель Севастопольской городской государственной администрации С. В. Куницын  Начальник управления образования и науки Севастопольской городской государственной администрации Н. И. Чербаджи  Председатель городского Совета В. В. Саратов

69


Додаток № 8 Пресс-служба МОН: Решение Севастопольского горсовета о русском языке не подлежит выполнению, — Вакарчук Министерство образования и науки обнародовало комментарий относительно решения Севастопольского городского совета о языковом вопросе, в котором отмечает, что «любые постановления местных органов исполнительной власти и местного самоуправления относительно ограничения конституционных прав граждан Украины на получение образования государственным языком не подлежат выполнению». «19 травня 2009 року у Севастополі на XIV сесії міської ради ухвалено звернення до депутатів Верховної Ради, уповноваженого ВРУ з прав людини та Міністерства освіти і науки України, в якому звертають увагу на «соціальну напругу серед батьків» ніби-то через введення в дію наказу МОН №  461. Міністерство є центральним органом виконавчої влади у галузі освіти, а його рішення обов’язкові для виконання органами управління освітою всіх рівнів на всій території країни. Міністерство освіти і науки діє виключно в рамках Конституції України, законів України, Указів Президента та рішень Кабінету Міністрів України. Всі нормативно-правові документи МОН, що стосуються прав громадян на освіту, зокрема наказу №  461 МОН, яким затверджена галузева Програма поліпшення вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008—2011 роки, пройшли правову експертизу та погоджені в Міністерстві юстиції. Програма поліпшення вивчення української мови в школах з навчанням мовами національних меншин передбачає збільшення кількості годин на вивчення української мови у 2—4 класах на 1 годину в тиждень та запровадження двомовного вивчення деяких дисциплін у різних класах, починаючи з 5. МОН наголошує, що будь-які ухвали місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо обмеження конституційних прав громадян України на здобуття освіти державною мовою не підлягають виконанню. Навчально-виховний процес у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах м. Севастополя надалі здійснюватимуть відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних планів та програм. Нині в Україні найменша кількість шкіл з українською мовою викладання є в Криму — сім, а у Севастополі — одна. У сільській місцевості Крим­ського ­півострова немає жодної школи з українською мовою навчання. Для порівняння: у Донецькій області 340 шкіл з українською мовою викладання і 188 — з російською. Громадськість Криму неодноразово зверталася до Міністерства щодо збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання». 70

Опубліковано 21.05.2009


Додаток № 9 Мэр Севастополя: Русский язык в городе должен быть вторым государственным На территории Севастополя вторым государственным языком должен быть русский язык, считает председатель Севастопольского городского совета Валерий Саратов. После встречи с жителями Балаклавы Саратов заявил журналистам, что «если остальное население Украины несогласно с тем, чтобы русский язык стал вторым государственным, такой статус должен быть в тех регионах, которые этого требуют». «Мы никогда не сказали ни слова против украинского языка, что кто-то не любит украинскую культуру. Но если для граждан Украины, которые абсолютно честно выполняют все функции по отношению к государству — уплата налогов, служба в армии — русский язык родной, то точно так государство должно уважать своих граждан. Поэтому на территории Севастополя или Крыма, Донецкой, Луганской областей должно быть два языка — украинский и русский. Тогда проблема языка в государстве будет снята», — сказал председатель горсовета. По мнению Саратова, после выборов президента «будут приняты конкретные решения в этом направлении, потому что другого решения, которое уберет проблему языка, быть не может и не будет». Отвечая на вопрос журналистов о возможном роспуске горсовета Севастополя, Саратов сказал, что «роспуска нынешнего состава горсовета не будет, ­потому что это глупость, так как новый горсовет будет в два раза радикальнее». «Нынешний городской совет старается принимать решения в поле Конституции, законов Украины. И хотя тем, кто работает в секретариате президента Украины, отдельным депутатам Украины не нравятся наши решения, однако так думают наши избиратели. Надо просто понимать, что они такие же граждане Украины, и государство обязано обеспечить их права», — отметил Саратов. Как сообщалось, горсовет Севастополя намерен ввести в школах обучение на русском языке, с обязательным изучением государственного — украинского языка. 20 мая на своей очередной сессии Севастопольский городской совет своим решением обязал Управление образования и науки Севастопольской город­ ской государственной администрации подготовить изменения в уставы школ (за исключением школ с украинским языком обучения) и внести на утверждение городского Совета до 19.08.2009 года в части положений относительно языка обучения в следующей редакции: «В школе утвержден русский язык обучения, в соответствии с решением городского Совета, с обязательным изучением государственного языка». Депутаты также обратились в Генеральную прокуратуру Украины по поводу «проверки законности приказа Министерства образования и науки Украины

71


от 26.05.2008 года № 461 «Об утверждении отраслевой программы улучшения изучения украинского языка в общеобразовательных учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств на 2008‑2011 годы». Свое решение депутаты объяснили высокой социальной напряженностью, которая сложилась среди родителей учащихся общеобразовательных школ города Севастополя в результате введения в действие приказа Министерства образования и науки Украины № 461. В документе, который горсовет направил в Министерство образования и науки Украины, предложено рассмотреть возможность проведения внешнего независимого тестирования на родном языке в городе Севастополе, включения в перечень предметов внешнего независимого тестирования предмета «Русский язык и русская литература». В ответ на это в Министерстве образования и науки заявили, что учебновоспитательный процесс в детсадах, школах, внешкольных учреждениях, ПТУ и вузах Севастополя и в дальнейшем будет осуществляться согласно утвержденных министерством учебных планов и программ. «Министерство образования и науки Украины подчеркивает, что какие-либо решения местных органов исполнительной власти и местного самоуправления относительно ограничения конституционных прав граждан Украины на получение образования на государственном языке являются неправомерными и не подлежат исполнению», — отмечалось в пресс-релизе ведомства. В министерстве напомнили, что в Украине меньше всего школ с украинским языком преподавания в Крыму — всего 7, а в Севастополе — одна. В сельской местности Крымского полуострова нет ни одной школы с украинским языком обучения. Для сравнения: в Донецкой области 340 школ с украинским языком преподавания и 188 — с обучением на русском языке. Опубліковано 26.05.2009

72

“Освітнє законодавство України та Автономної республіки Крим: документи та коментарі  

Особливий адміністративний статус Криму та Севастополя, специфічний соціально-демографічний склад населення регіону та політична нестабільні...