Page 1

ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

Умови трудового договору педагогічних працівників

Видано Громадським Об’єднання “САМОПОМІЧ”


Педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору, у тому числі за контрактом (п. 3 ст. 54 Закону України “Про освіту”). Строковий трудовий договір укладається тоді, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи або умов її виконання, або інтересів працівника, або в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), трудовим договором є угода між працівником і власником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник або вповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату та забезпечувати умови роботи, необхідні для виконання функціональних обов’язків, передбачених законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін. Власне, трудового договору це що інше, як угоду між роботодавцем і працівником, яким в сторін виникають взаємні права та обов’язки. Проте, трудовий договір забезпечує працівника соціальними гарантіями і є більше вигідний співробітнику, ніж роботодавцю, на відміну цивільно-правової угоди. Зверніть увагу! У трудовому договорі вказують: • прізвище, ім’я, по батькові працівника і найменування роботодавця (прізвище, ім’я, по батькові роботодавця – фізичної особи чи уповноваженої особи з боку адміністрації навчального закладу);


• місце роботи (із зазначенням структурного підрозділу); • дата початку виконання трудових обов’язків; • найменування посади, спеціальності, професії із зазначенням кваліфікації відповідно до штатний розклад навчального закладу, або трудова функція; • права та обов’язки працівника; • права та обов’язки роботодавця; • характеристики умов праці, компенсації і пільги працівникам; • режим праці та відпочинку; • умови оплати праці (зокрема, розмір тарифної ставки чи посадового окладу, доплати, надбавки і заохочувальних виплат); • види й умови соціального страхування, безпосередньо пов’язані із трудовою діяльністю. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням відповідного органу управління освітою (для державного та комунального навчального закладу) або власника навчального закладу (для приватного навчального закладу) про зарахування працівника на роботу. Зверніть увагу! Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи. Відповідно до ст.21 Кодексу законів про працю контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому


числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися за угодою сторін. Зверніть увагу! Сьогодні сферу застосування контракту визначають більше ніж 50 законів України, серед яких Закон України “Про освіту”. Згідно із ст.20 Закон України “Про освіту”: • Керівники навчальних закладів, що є у загальнодержавній власності і підпорядковані Міністерству освіти України, обираються за конкурсом і призначаються на посаду Міністерством освіти України шляхом укладання з ними контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. • Керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю і підпорядковані іншим міністерствам і відомствам України, обираються за конкурсом і призначаються на посаду (за попереднім погодженням з Міністерством освіти України) відповідними міністерствами і відомствами України шляхом укладання з ними контракту. Відповідно до ст.54 Закону України “Про освіту” педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.


Висновок! Законодавством про освіту визначена сфера обов’язкового застосування контракту лише для керівників навчальних закладів, що є у загальнодержавній власності. При обов’язковому укладанні контракту виключена можливість укладання іншого виду трудового договору. Варто знати! • Умови контракту, які погіршують становище працівника (порівняно з чинним законодавством і колективним договором) вважаються недійсними. • Відповідно до ст.24 КЗпП контракт укладається виключно у письмовій формі. • Всі положення контракту є конфіденційною інформацією, за розголошення якої законодавством передбачена відповідальність. Як оформити трудові відносини з педагогічним працівником у разі, якщо після закінчення трудового договору відносини фактично тривають? Згідно зі ст. 39-1 Кодексу законів про працю України, якщо після закінчення строку трудового договору (пп. 2, 3 ст. КЗпП) трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, чинність цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Тобто вихід працівника на роботу наступного дня після закінчення трудового договору, допущення його до роботи є юридичним фактом, за яким строковий


договір набуває характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк. У такому разі наказ про переведення на постійну роботу не видається. Зверніть увагу! До початку роботи за укладеним трудовим договором адміністрація школи зобов’язана: • роз’яснити вчителю його права й обов’язки та існуючі умови праці; • ознайомити вчителя з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; • визначити вчителю робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; • проінструктувати вчителя з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. Умови про відповідальність педагога у трудовому договору Згідно трудового договору педагог несе: • дисциплінарну відповідальність за винне невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених трудовим договором, посадовою інструкцією, Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку Школи; • обмежену матеріальну відповідальність за пряму дійсну шкоду, заподіяну з його вини майну Школи, в межах одного середньомісячного заробітку; • повну матеріальну відповідальність за весь пряму дійсну шкоду у випадках недостачі, псування або втрати


майна Школи, отриманого Педагогом під звіт з будьразовим документом, який містить підпис Педагога, яка засвідчує отримання майна Школи та/або коли збитки заподіяно злочинними діями Педагога, встановленими вироком суду; Законодавча база: 1. Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/322-08 2. Закон України “Про освіту” від 23.05.1991, № 1060XII - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/1060-12 3. Закон України “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000, № 1841-III - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 4. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999, № 651-XIV - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14 5. Наказ Міносвіти “Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчальновиховних закладів” від 20.12.1993, № 455 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0121-94


ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

Брошури серії «Поради освітянам з правових питань» спрямовані на захист прав освітян, підвищення юридичної грамотності педагогічних працівників і надання їм інформаційної правової підтримки. Ці брошури допоможуть педагогам, які працюють у системі дошкільної та шкільної освіти, більше дізнатися про свої права й механізми їх захисту. Цей буклет видано в рамках ініціативи «Поради освітянам з правових питань», яку реалізовує Громадське об’єднання “САМОПОМІЧ” за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках Освітньої програми. Звертаємо увагу, що цей буклет має рекомендаційний характер, тож розбір конкретної ситуації потребує консультації з фахівцем. Законодавство час від часу змінюється, тому подана інформація не є офіційним тлумаченням чинного законодавства. Всі авторські та суміжні права щодо цього буклету належать авторському колективу об’єднання “САМОПОМІЧ”. Відповідальність за зміст публікації несуть її автори, позиція Міжнародного Фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів публікації. Додаткова інформація на цю тему, а також електронний варіант буклета та он-лайн консультації з різних правових питань – на сайті об’єднання «САМОПОМІЧ» - www.samopomich.org.

Контактна інформація:

Громадське об’єднання “САМОПОПМІЧ” тел. +38(032) 297 10 00 www.samopomich.org; email: 2971000@gmail.com Тираж 270 прим. № замовлення 605 Друк : ФОП “Великий О.В.” Відповідальний за випуск: Стельмащук Д.М.

Умови трудового договору педагогічних працівників  
Умови трудового договору педагогічних працівників  

Педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору, у тому числі за контрактом (п. 3 ст. 54 Закону України “Пр...

Advertisement