Page 1

ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВИДАНО ГРОМАДСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ”


Статтею 94 Кодексу законів про працю України визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або вповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу. Зверніть увагу! Згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України, заробітна плата має виплачуватись регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. Заробітна плата педагогічним працівникам нараховується згідно з законодавством України та складається з посадового окладу, надбавок та доплат у співвідношенні до тарифної ставки. Оплата роботи педагогів здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Варто знати! Для нарахування заробітної плати до централізованої бухгалтерії управління освіти керівники закладів надають документи щодо тарифікації вчителів (тижневого навантаження), накази та табелі обліку робочого часу. Заробітна плата вчителя загальноосвітнього навчального закладу складається з посадового окладу, надбавок і доплат. 1) Посадовий оклад: встановлюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів


та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» із змінами (останні зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 №337 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 і 25.10.2008 № 939»). 2) Надбавки: • за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків (згідно зі ст. 57 Закону України “Про освіту”); • за педагогічні звання: вчитель-методист - у розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), старший вчитель - 10 відсотків (згідно з постановою КМУ від 20.04.2007 №643 та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОН України від 15.04.1993 № 102 із змінами); • за роботу в гімназіях, ліцеях, у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов - у розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) (згідно з постановою КМУ від 20.04.2007 № 643, з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОН Україні від 15.04.1993 № 102 із змінами); • за престижність праці: у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) (згідно з


постановою КМУ від 05.10.2009 № 1130 «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників»); 3) Доплати у співвідношенні до тарифної ставки: (згідно з постановою КМУ від 25.08.2004 № 1096, з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОН України від 15.04.1993 № 102 із змінами): • за класне керівництво: у 1-4 класах - 20 відсотків, у 5-11 класах - 25 відсотків; • за перевірку зошитів та письмових робіт: у 1-4 класах — 15 відсотків, 5-11 класах -10-20 відсотків (залежно від предмету). Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження вчителя; • за завідування навчальними кабінетами: в розмірі 1013 відсотків (конкретний розмір встановлюється наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з ПК); • за завідування майстернями: 15-20 відсотків (в залежності від типу майстерні); • за завідування навчально-дослідними ділянками: в розмірі 10-15 відсотків (конкретний розмір встановлюється наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з ПК); • за завідування спортивними залами, стрілецькими


тирами, кімнатами зберігання зброї: у розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) (згідно з постановою КМУ від 20.04.2007 № 643, з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОН України від 15.04.1993 № 102 із змінами); • за проведення позакласної роботи з фізичного виховання: у розмірі 10-40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від кількості класів у загальноосвітньому навчальному закладі (згідно з постановою КМУ від 20.04.2007 № 643, з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОН України від 15.04.1993 № 102 із змінами); • за обслуговування електронно-обчислювальної техніки: у розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) (згідно з постановою КМУ від 20.04.2007 № 643, з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОН України від 15.04.1993 № 102 із змінами). Варто знати! Щомісячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень і виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.


Відповідно до ст.25 Закону України “Про загальну середню освіту” обсяг педагогічного навантаження вчителя включає 18 навчальних годин впродовж навчального тижня, що становлять тарифну ставку заробітної плати. Згідно з п.64 Інстуркції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (із змінами і доповненнями), тривалість викладацької роботи вчителя для встановлення йому ставки заробітної плати складає 18 годин на тиждень. В цьому ж пункті зазначено, що ставки заробітної плати учителів, як і ряду інших педагогічних працівників, встановлюються, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Увага! Короткі перерви, передбачені між уроками, є робочим часом педагогічного працівника. Учителям початкових класів, яким із незалежних від них причин не може бути забезпечене повне тижневе навантаження, заробітна плата виплачується в розмірі не нижче місячної ставки, якщо: • у 2-4-х класах уроки образотворчого мистецтва, музики та співів, фізкультури передані спеціалістам; • у 1-х класах учителі за станом здоров’я та з інших причин не можуть вести уроки фізкультури та співів; • у 1-4-х класах шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови, у сільських початкових школах, коли вчителі внаслідок своєї підготовки не можуть вести уроки іноземної та інших мов.


Зверніть увагу! Згідно зі ст. 57 Закону України “Про освіту” вчителям загальноосвітніх навчальних закладів надається матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки в розмірі посадового окладу та щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (конкретний розмір встановлюється наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з ПК). Законодавча база: 1. Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 - [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/322-08 2. Закон України “Про освіту” від 23.05.1991, № 1060XII - [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/1060-12 3. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995, № 108/95-ВР - [Електронний ресурс]–Режим доступу:http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 4. Наказ Міносвіти “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти” від 15.04.1993, № 102 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002, № 1298 - [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002


ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

БРОШУРИ СЕРІЇ «ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ» СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ ОСВІТЯН, ПІДВИЩЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І НАДАННЯ ЇМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ПІДТРИМКИ. ЦІ БРОШУРИ ДОПОМОЖУТЬ ПЕДАГОГАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО СВОЇ ПРАВА Й МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ. Цей буклет видано в рамках ініціативи «Поради освітянам з правових питань», яку реалізовує Громадське об’єднання “САМОПОМІЧ” за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках Освітньої програми. Звертаємо увагу, що цей буклет має рекомендаційний характер, тож розбір конкретної ситуації потребує консультації з фахівцем. Законодавство час від часу змінюється, тому подана інформація не є офіційним тлумаченням чинного законодавства. Всі авторські та суміжні права щодо цього буклету належать авторському колективу об’єднання “САМОПОМІЧ”. Відповідальність за зміст публікації несуть її автори, позиція Міжнародного Фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів публікації. Додаткова інформація на цю тему, а також електронний варіант буклета та он-лайн консультації з різних правових питань – на сайті об’єднання «САМОПОМІЧ» - www.samopomich.org.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Громадське об’єднання “САМОПОПМІЧ” тел. +38(032) 297 10 00 www.samopomich.org; email: 2971000@gmail.com Тираж 270 прим. № замовлення 605 Друк : ФОП “Великий О.В.” Відповідальний за випуск: Стельмащук Д.М.

Принципи і фактори оплати праці педагогічних працівників  

Статтею 94 Кодексу законів про працю України визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, як...

Принципи і фактори оплати праці педагогічних працівників  

Статтею 94 Кодексу законів про працю України визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, як...

Advertisement