Page 1


Γ ΕΚΛΟΙἜΣ

χωρὶς ἀνανέωση

ᾖξ’ῡταν 06 κυκλοφορῆοει τό τεῦχος αὐτό τοῦ ξ-“ΑΝΤΙ”, θᾶ ἔχει,-πιθανῶτατα ὁιευκρινιστεῦ, ᾗ πότε θά γίνουν οὗ ἐκλογέςε Στίς 10 Noeus ᾗ βρίου, ὅπως θέλει ὁ κ. Πρωθυπουργός, ἦ ζ λίγα ἂργότερα, ὅπως ζητοῦν τό ΠΣΚ, ἦ ΕΔΑ, ü 36'KKE καί ὸ κ. Ζίγὸης.Κατά τήν κυβέρνηση, ᾗ αὖ λόγοι γιᾶ τήν ἑκίσπευση εἶναι δυνατόν νά ξισυνοψιστοῢν στᾶ ἑξῆςε {and μποῦμε στό Συμβοόλιο τῆς Εὐρώπης, νά πάâ ρουμε τό ὁᾶνειο ἀπό τήν EOK καί ν’ἁρχίσουν ᾒ,ᾶιαπραγματεόσεις γιά τήν ἔνταξη μας σἀὑτήν, Ψ νά περιβληθεῑ ἦ κυβέρνηση καί τυπικά μέ τό ᾖ κῦρος τῆς λαῖκῆς ἐντολῆς, ὥστε νά χειριστεῦ ὲζρπεύθυνα τό Κυπριακό στίς ἑπόμενες, ἐξαιρε3, ἃκά κρίσιμες φάσεις του.Νά ὁιασφαλιστεῦ Ἰν {Ros ἡ ἂντιμετῶπιση τῶν κινδύνων ἀπό νέες ᾋ” r - ίες πού ὴ ἂιειλῆ τους ἐξακολουθεῖ νά ,ἀρ ει. g ἐζτιπολίτευση καί μεγάλα μέρος τῆς κοιÎ ,Yvéuns δέν πείστηκαν πῶς μιά ἀναβολή -ζ μ’ἐνός μηνός. τιό νά προχωρήσει ἦ ὁποï_k οποίηση καί νά τιμωρηθοῦν οὗ πρωταίï.» τῆς τυραννίας, 06 ἦταν ἅντίθετη πρός ᾗῆᾆθνικξ συμφέροντα καί τί οεμελίωση τῆς Wu!“ ψ ζτύση τοῦ Πρωουπαυργοῠ νά μή συνεννοεῑται â;\hj6 ἔξω ὰπό τήν κνβέρνηση κόμματα γιᾶ τίς ;”“ῑρ·θέσεις μιᾶς πραγματικῆς λαῑκης ἐτυμπὲῳῖῥέ ἐνισχύει τήν ὑποψία ὅτι βαοικός 16_ïf"1L6 τήν ἐπίαπενση τῶν ἐκλογῦν εἶναι ἢ gr; ’- ταν νό διατηρήσει τό κρότος τῆς δεᾧ π,χνς ἐκμεταλεντεῦ ἑή οοβία ποί ὑπάρχει εἰ ζῖχΐηῖἓᾝτὲἶωζῗζῗῗὲιέζῗιῶἶ Ῐζῖ ,Ἲῇμκηηηηοποιήσει σχέὸια για τή δημιουρ)ᾓῆμιξς "lia: Δηνακρατίας” ντεΐκωλικοῠ ““ζζκ ρυτικοο τύπον.

Ἐτσι ιᾶμε γιά ἐκλογές, μέ ἁξεκαθάριστο τό καθεστωτικό καί ὐπαρκτό τόν κίνδυνο νά ἑπιστρέψει πραξικοπηματικά ἠ Ηοναρχία, μέ τή μετατροπή τῆς Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς σέ Συν- w τακτικά. 'O Λαός καλεῖται νά ἑκφράσει τήν κυρίαρχη, ; ὑποτίθεται, θέληση του, κάτω ἀπό κολλῶν εὗὸῶν ἑκβιασμούςι τήν ἀπειλή νέων συμφορῶν στήν Κύπρο καί ἅλλοῦ, τόν κίνδυνο μιᾶς νέαςρ ἀνωμαλίας πού τόν ἐπισείει ὸ ίδιος ὸ Πρωθν·ζ κουργός, τό ἐνδεχόμενα μιᾰς πραξικοπηματι- ’ κῆς ἐπαναφορᾶς τῆς Ηοναρχίας καί μέ τόν ἑκβιαστικό ἑκλογικό νόμο.Θῦμα ὅλων αὐτῶν δέν εἶναι μόνον ἦ πραγματική λαῑκή κυριαρχία, ἀλλά καί ἠ τόσο συζητημένη ἅνανέωση τῆς πολιτικῆς ζωῆς.

Σήμερα γίνεται συστηματικῆ ἁποκατάσταση toL καλιοῢ κατεστημένου.Ἐφοπλιστές καί Βιομή· χανοι ἐνισχύουν τῆ φιλοβασιλική κίνηση.“0 κ. Γαρουφαλιᾶς φιλοδοξεῑ νὰ συγκεντρῶοει γύρω του φιλοχουντικούς καί κάθε λαγῆς ἂντ ὀραστικούς καί μέ τῆ φιλιβασιλική του κίν ’ σῃ, νά καλύψει τό δεξιό πλευρό τοῦ κ. Κασ·Τ μανλῆ.Ηέ τήν ἑπίσπευση τῶν ἐκλογῶν καί μέ , τόν ἐκλογικό νόμο τῆς ὐπερενισχυμένης, πού ἐμποδίζει τήν χωριστή κάθοὸο νέων πολιτικ”κινήσεων, παραπέμπεται στίς ἐλληνικές καλ· λένὸες καί ἡ ἂνανέωση τῆς πολιτικῆς ζωῆς καί ἦ δημοκρατική ὀργάνωση τῶν κομμάτων. j :Erau: ’Β ἂνανέωσα τῆς δεξιᾶς δέν πείθει.ῗ αντίθεση μέ τό καταστατικό τοῦ κόμματος, a: θεωρητικαί τῆς "N.A." σπεύδουν νά ὁιαλύσο’; κάθε αυταπάτη πῶς μπορεῦ τό νέο κόμμα νά μήν εἶναι ”προσωποπαγές”, ὁιακηρόσσοντας ï "Eva; εἶναι ἄξιος καί ἱκανός καί ἰσχυρός μπορεῑ νᾶ τά Βγᾰλει ténu”.


K—

Æ ι·- a ’ νει-ΑΓ , ..

O.

(>

...Κai η Αριστερὰ ŒW Id

'H E.K. ἔΒγαλε, ἀντί γιά δημοκρατική ὁιοῦκη οη, ἕνα νέο ἁρχηγό.Καί οἱ "Née; Πολιτικές Δυνάμεις“ τεῦνουν νά ὑιοταχτοῦν στούς κανόνες καί τά ἔθιμα τῶν κομμάτων ἐκλογικῆς ιε· λατείας. Τό ΠΣΚ δημιουργεῖ Cows πλαίσια γιά τήν ὁρ· γάνωση ἑνός δημοκρατικοῦ κόμματος τῆς Ἀριοτερᾶς.Ἀλλά θά ἁιοφῦγει καί τούς κινδύνους τοῦ μονολιθισμοῦ καί τήν πλαδαρότητα τῶν ιαλαιοκομματικῶν σχηματισμῶν καί τη μετατροκή του σέ ἕνα κόμμα ”ιροσωιοιαγέςᾞ Γιά 16 KKE (ἑξ.), δέν ἔχει παρά νά διαβάσει κανεῦς στό ιρῶτο ψύλλο τοῦ ”Ριζοσιᾶστη”, πῶς ὁόθηκε ἦ "'IoropCa" τῆς ἐφημερίδας αὐτῆς, μέ τή “ὁιαγραφή” τῶν ὀνομάτων Πετσόιουλου, Καραγιῶργη, Λαμιρινοῦ κ.λ.ι., γιά νά καταλᾶβει ὅτι δέν ὑπάρχει σἀὑτό κάτοιαινοή ἁνανέασης ἧ κόιοιο ινεῦμα αὖτοιριτικό. τό ΚΚΕ (ἑο.) δέν ἔχει ἆκόμα εεκαθαρῦσει ιοιές εἶναι οὗ οὕσιαοτικές ὁιαοορές του ἆιό 16 KKE (ἐξ.) καί πολλοῦ τό θεωροῦν κύριο ἐμιόὁιο γιά τή δημιουργῦα ἐνιαίου κόμματος τῆς ἂὸέομευτης μαρξιστικῆς Ἀοιστερᾶς. Στήν ΕΔΑ μένει νᾶ ὁιενιρινῦσει τί ἀκριβῶς χῦρο καλύπτει καί Ii; 06 ὀργανῶοει τήν ξεχωριστή της παρουσία στό χῡρο τῆς Ἀριστςρᾶς.Ὀιυς μένει v6 διευκρινιστεῦ ἅν καί la; 06 σχηματοιοιηθοῦν ο ἰ ὅ λ λ ε ς ὃ μ 6 ὁ ε ς ι α ί τ ἀ σ ε ι ς ιού κι· νοῦνται αὗτάνομα στό γενικῦτερο χῦοο τῆς Ἀριστερᾶς. ὀιυσοήιοτε ἦ ἅνανέυση καί ἢ δημοιοατιιή ὀργόνυση τῆν κομμάτων ιαοαμίνουν ἆνεκηληρυτα ἆκόμα αἰτήματα στῆν ’Βλλάοα,Αὶτήματα.ι ὅμως, ιον div “maan ναί ὴνοηθοῦν, ἅν ιρόἐ "un. νδ 6169€“ ιοαγιιοτιιιᾰ δημοκρατιιῆ πολιτική ζωή οτή κύσα νας.

tamth Apx. 820. “amputee Δρχ 80οο TIMN TEYXOY! Δρχ 20

2 “M: XFHSYOIJ'. Mut. Διινοιυοτους "î. Wm ο Λευ.. Σὺντοξης. my": ῑΤΑΓκοΣ. Ἀγίου Νι

ἓ Ξ ἒ ο 'mm: W WWI. Mom 15. ' Noue ο Ὺνκύουνος Τυηονραψείου Γ ΤΣΒΕΡΙΩΤΗΣ, Λιν

’ξ Ξ z

M‘ “WM Μ. (ἱματισμοῦ Am no Ῑυνθοομῆ “fion.

Ξ Ξ

0‘ awn) 0106 ,ῤ’ w ï‘ ._ - ἶ,ξμς ῑ’


Ἡ Δεξια Hpoxdopnôs Oi «àvuôtaôlaKoi» Ünovpyoi ti ὃὰ Κανουνς, Τοῦ Γιὰννη Κάτρη Τώρα mu, μὲ τὸν ἐκλογικο αἰφνιόιασμώ και τήν καθιέρωση τῆς ἐνισχυμενης ἀναλογικῆς (που παὶρνει «ἄριστα» σανσύστημα ὑπεξαιρεσης ψήφων τῶν ἄλλων,.,), Ô K0; Καραμανλῆς ὲόειξε τα χαρτια τοι». Καὶ τὸ φασμα μιᾶς δεύτερης τριακονταετιας τῆς Δεξιᾱς Ἀ διανθισμένης καί μὲ καμια στρατιωτικὴ «παρεν920mm», ἂν παραστεῑ ἀνάγκη - προβάλλει αηειλητικὸ στὸν ἐλληνικὸ ὁρίζοντα. Ἀνοιξε, ἐπίσης, τὰ χαρτια του καὶ ὁ K0; Μαῦρος μὲ τήν κεντροὸεξια του, δίνοντας

μετεκλογική Κι-βερνηση, Παιζουμε, λοιπὸν, ἑπιτὲλοις, μὲ ανοιχτα χαρτια, zoom; τὸ ἄλλοθι τοῦ μυθοποιημὲνοι; ἐθνικοῠ θεματος, ποὺ τὸ προβαλλαμε για να ὁικαιολογηθεῑ ήωπροαγωγή σὲ ὑποστρατηγο τοῦ ταξιάρχου τῆς ’ἱερῆςἘξὲτασηςαὶ-λα ποὺ περιέπεσε σὲ νάρκη, ὅταν ἑπισημανθηκι

m

στα μαῡρα χρόνια, εἶχαν δημιουρ-(ήσει τὴν ἑντὺπωση ὅτι ἡ Θὲση τους ἡταν orig «νέες πολιτικὲς δυνάμεις», ποὺ ô λαός μας ἐβλεπε καὶ Βλέπει σαν τή φωτεινη ἐλπίδα για τήν οἱκοὸόμηση τῆς δημοκρατίας οτήν ἀπελεύΘερη χώρα μας. Μὲσα στοις πρώτους ἀτμοὺς απὸ τὸ ζαλι-

’Ἰ η4..

Ἃ w *κ

[I'll-u.-

\.

U

τήν ἐντὺπωση ὅτι τοῦ ἀρκεῖ ἡ «ôeùtspn Θεση» τοῦ καρατερίστα. Ὀπου να ’ναι θα τὰ ἀνοίξουν καὶ οἰ ἀποστάτες τοῦ Κου Μητσοτακη, προσχωρώντας ὁλὸψυχα στή «Νὲα Δημοκρατία» τοῦ Μεσσία, καὶ ὁραματιζὸμενοι κὰποιο ὑπουργεῖο «δευτέρας τάξεως» στὴ

4

ἡ «κατάλληλη στιγμή» για τὸν ἐκλογικὸ αἰφνιδιασμὸ τῶν ἀντιπάλων. Ἀπομὲνουν. ὅμως, ἀκὸμη μερικα χαρτια κλειστα. Ἐννοοῦμε τὰ μέλη ἐκεῖνα τῆς Κυβέρνησης πού, μὲ ëvu καθαρὸ δημοκρατικὸ παρελθὸν καὶ μιά ἀξιοθαύμαστη στάση

στικὸ μεθύσι τῆς ἐλευθερίας, οἰ πολλοὶ χαιρέτισαν τὴν εἰσοδο στήν Κυβὲρνηση Καραμανλῆ τῶν xx, Γ. Μυλωνᾱ,Γ.-Α, Μαγκάκηι Χ.Πρωτοπαπᾱ, Ι.Πεσμαζόγλου, Δ.Τσάτσουκ καί τελευταία τοῦ Βάσου Βασιλείου (τοῦ à—' δάμαστου συνάδελφου ποὺ κράτησε ψηλᾶ


Γ. AMA ΥΡΟΣ

r. .W Υ, LON/1}.

Ἰκαιόποίηση για τὴν ((ὁειῖτερη θεση».

Σιᾳιφώι·ησε σε (3)11;

τὴν τιμὴ τοῦ ὃημοσιογραφικοῦ λειτουργήματθς). Πίστεψαν oi πολλοί, ὅτι ή παρουσία τους θα ἡταν καποια ἐγγὺηση για να συγκρατηθοῦν ὁ Κος Καραμανλῆς Kai oi καθαρόαιμοι τῆς Δεξιᾱς απὸ τοὺς πειρασμους να γίνουν oi φυσικοὶ κληρονόμοι Kai συνεχιστες μὲ ἄλλη μασκα τῆς «γκρεμισμένης» ἐφιαλτικῆςν τυραννίας. Οἱ «λιγοι», ὅμως, εἶδαν με μὲ εντονο σκεπτικισμό τόν, ἐν ὀνόματι τῆς «ἐθνικῆς ἑνότητός», συναγελασμὸ ἀντιστασιακῶν προσωπικοτήτων μέ ἀρχηγοὺς τοῦ ῙΔΕΑ, Υδφυροποιούς, συνομιλητὲς καί «Baσιλικοὺς ἄνδρες» τῆς Ὀλιγαρχίας.

t Ila να δοθεῑ τεκμηριωμένη απαντηση στό Ρωῐξὶμα αὐτό, χρειαζεται να ρίξουμε μια βατὶς. εἰτὸ ὃίμηνο ἀπολογισμό τοῦ Κυβερνητικου ερῖγου, Εὐτυχῶς, ἡ Κυριακατικη «ΚαμεβῑΥη» μᾶς πρόσφερε συγκεντρωμένα τα WIN έπιτεὺγματα τοῦ ἡρακλειου ἄθλου τῆς Κυβεβνησης στὸν τομέα τῆς «καθάρσεωςζ). Κι ἓτσι μποροῠμε να στηριχθοῦμε σέ ὺπευθυνα στοιχεῖα. Σαν τὸ αποφασιστικότερο Βῆμα ’για τὴν ἐπιβολή κυρώσεων, προβαλ, “y ἡ «ἐντυπωσιακή χειρονομία τοῦ Κου Ᾱβεβωφ, ὁ ὁποῖος ἓθεσε σε διαθεσιμότητα (4·Ῑῖ μηνῶν) 36 «σκληροὺς» ἀξιωματικοὺς. τα κανόνα, σε ὁλιγόμηνη διαθεσιμότητα τίθεται ἓνας ἀξιωματικός που διαπραττει κάποιο ’ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ Ta συγκεκριμένα παWmfnuum ποὺ βαρὺνουν τοὺς 36 σκληροὺς κοικιλλουν ἀπὸ τὸ πραξικόπημα τῆς Λευκωσῑας (15 Ἰουλίου 1974), τήν ἀπόπειρα δολοφθνῑας τοῦ Μακαρίου, τὴ σφαγή τῶν ὀπαδῶν TOD. τᾲ ᾰνοιγμα τῶν πυλῶν στὴν Τουρκι“I εἷῦβθλη, μέχρι τα ἐλαφρότερα ὅπως εἰναι τὸ Πολυτῑχνεῑο, ἡ ὁργάνωση τοῦ μηχανισμοῦ βασανιστηρίων στῆν ΕΣΑ, oi φόβοι διξαὶ οἰ ακρωτηριασμοὶ τῶν φοιτητῶν Kai oi âLuzôuco: βιασμοί φοιτητριῶν Kai μαθητριῶν ἓκθεση της Αμερικανίδας εἰσαγγελέως στή "f'l τῆς Νυρεμβέργης, Ἀνν Καουφμαν). Η--ιπαβαδειγματικὴ τιμωρία τῆς ὀλῑτέν WW!“ smeamub‘rntag (μετα τήν παροδο τῆς ἓως, δηλαδὴ μετὰ τις ὲκλογὲς, oi τιμωΡηῐ ἑντεςν ἑγκληματίες ἐπανέρχονται αὐτοδιKg ως Καὶ μετα τιμῶν στήν ἐνεργὸ ὑπηρεσία. μ ἰ(Ὠβεξϊὶεοτικονισμέινα δόντια,,.) ἑπεκταθηκε "a ,στα (ζωματα ἀσφαλείας (αὐτὸ δα έλέιπε ιζσἸῐὲῐβησει ὁ Κος Σόλων Γκίκας ἀπὸ τὸν

(ὰ ἒ βωφ σὲ νεμεσιακὸ μενος), ὅπου ὁκτώ um μὸς 8) ἀξιωματικοί τῆς Γενικῆς Ἀσφά“1C. Φημισμένοι δεξωτέχνες στή φάλαΠο

r.-.4. ᾹΙΑΓΚΑΚΗΣ Φτάιει ἡ διαθεσιμότητιι τῶν βασανιστῶι τοι,ῥ

Kai στό σβυσιμο αναμμενων τσιγαρων στα στηθια τῶν κοριτσιῶν. τιμωρηθηκαν με προσωρινή (λίγων μηνῶν) απομακρυνση ἀπο τό σῶμα τῆς Ἀστυνομίαςῖ (Οἱ ίπόλοιποι, που ἀναφέρονται σαν εἰδεχθεῖς ἑγκληματίες στην ἐκθεση τῆς υποεπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωματων, πῆραν συχωροχαρτι ἀπο τους κ.κ. Ἀβερωφ Kai Γκίκα, αφοῡ έόωσαν την ὑπόσχεση ὅτι αὐτα τα παραπτωματακια ὁὲν θα τα ξανακανουν,..). Ἀλλα Kai στους ἄλλους τομεῑς τῆς «Kaθαρσεως» ὑπῆρξε ἀναλογο πνεῦμα σκληρῆς τιμωρίας τῶν ἐνόχων καί προστασίας τῆς Δημοκρατίας ; Ὀ Κος Ἰωαννίδης αποστρατεί θηκε, προαχθείς ὅμως, για να μη..,θυμῶσει.. Ἠ Δέσποινα, οῠτε αὺτή δέν ἔμεινε ἀτιμωρητη. παραπεμπεται στή Δικαιοσύνη για καποια ἀργομισθία τῆς τάξεως τῶν 5-6000 τό μῆνα καὶ ὁχι για τα δισεκατομμυρια που σούφρωσε. Kai τέλος (ἄκρον ᾶωτον..,σκληρότητος) περιορίζεται ὴ τιμητική φρουρα τοῦ Κου Παπαδοπουλου στό Λαγονῆσι (λίγο τὸ ’χετε αὐτό);

t Oi ἐξοργιστικές αντιδρασεις ποὺ προκαλεῖ ἡ απαρίθμηση τῶν ἐπιτευγμάτων στό κεφαλαιο τοῦ ἐκδημοκρατισμοῡ ὃέν στρέφονται πρὸς τήν κατεύθυνση τῆς κεφαλῆς Kai τοῦ κορμοῦ τῆς Κυβέρνησης. Σ’ ἓνα απὸ τα πολὺ ἀξιόλογα ἄρθρα του, ὁ καθηγητὴς Γ, Κουμαντος ὲπισήμανε τήν περίεργη ἀπουσία «αγεφύρωτου χάσματος» μεταξὺ τοῦ σημερινοῦ Kai τοῦ καταλυθέντος καθεστῶτος, Ἠ διαγνωση σωστή, αλλα καί ἡ ἓκπληξη ἀδικαιολὸγητη. «Σαρξ ἐκ σαρκός» τῆς Δεξιᾱς ὁὲν ήταν ἡ Χουντα, καί ὁλόκληρο τὸ νεοφασιστικό της ἐκτόπλασμα; Καί βέβαια, ὀσες «οἰκογενειακές» διαφορές κι ἂν μεσολαβησαν, τό αἷμα νερὸ δέν γίνεται. Προέχει παντα ἡ ἐθνικη,ἢμᾱλλον ὴ «ἐθνικὸφρων ἑνότης». Οἱ αντιδρασεις, λοιπόν, δέν στρέφονται πρὸς τὴ Δεξια. Στρέφονται ᾰμεσα πρός τα πρόσωπα ἐκεῖνα, που μὲ τὴν ἀνορθόὸοξη συμμετοχή τους στήν Κυβέρνηση, πρόσφεραν στὸν Κο Καραμανλή, περιζήτητους τι· τλους καί βιτρίνα, ποὺ συγκαλύπτουν, χωρίς να ἀλλοιὼνουν τὸ χαρακτῆρα της.

Ἠ Δημοκρατικὴ κοινὴ γνώμη, ποὺ εχει τιμήσει τα πρόσωπα αὐτὰ, δέχεται ὅτι ἡ εἴσοδός τους στῆν Κυβέρνηση ἠταν πράξη πολιτικῆς αὺταπαρνησης στὸ βωμὸ τῆς Κυπριακῆς τραγωδίας. Ἀλλὰ ἔρχεται τὸ ἑρὼτημαῑ Ἡ παράδοσή τους στὴ Δεξια

XAI’. ΠΡΩ TOI7 -1 [7.41~ Ὀμυωώνως HEN/HUI] i; παραχαριιξη τῆς »ι’(ιίίαρσῐῑωςΛ ,

ἓγινε με η χωρις ὁρους; Κι αν ιῑίχαν mm ὅροι, τηρηθηκαν ὴ παραβιαστηκαν; Καί στη ὁευτερη περίπτωση, γιατί συνέχισαν να παραμένουν ὑπουργοί συνεισφέροντες τό ἠθικό βαρος τους στην παραχαραξη Kai παρα» μόρφωση τῆς Δημοκρατίας;

t Εἰναι γεγονός οτι ο K0; Καραμανλής κατα τη συγκρότηση τῆς Κυβερνησης του, φρόντισε να κρατήσει τὶς «νέες πολιτικες ὀυναμεις» μακρυα απὸ τα στεγανα ὑπουργεῑα (Ἄμυνης, Δημοσ. Ταξεως Kai Ἐσωτερικῶν), Ἀλλα τό ἄλλοθι τῆς υπουργικῆς αναρμοδιότητας δέν εἶναι ακαταμαχητο για όσους τι)χον θα ἢθελαν να τὸ ἑπικαλεσθοῦν. Ἠ πολιτικη καί ἠθικὴ ευθυνη για τίς πραξεις ἦ τίς παραλείψεις τῆς Κυβέρνησης εἶναι συλλογικη καί βαρύνει τό συνολο τῶν μελῶν της, χωρίς καμια απολυτως ἐξαίρεση. Μέ δεδομένη την ἀρχή αυτη αναρωτιέται κανείς, πῶς oi ὑπουργοί τῆς «αντιστασιακῆς» πλευρᾶς δεχτηκαν ἀδιαμαρτυρητα (καί μαλιστα ὁμόφωνα. ὅπως βεβαίωναν oi κυβερνητικές ανακοινωσεις) ὅλη την κλίμακα τῶν σημείων καί τερατων τοῦ διμήνου, Δεν ἑξεγέρθηκε ἡ συνείδηση τους για την προαγωγη τοῦ ΚουῚωαννίδη ἢ για τήν υπουργικη δὴλωση ὁτι Ô Κος Παπαὸόπουλος εἰναι ἐλεύθερος να κατεβει στίς ἑκλογές καί να διεκδικήσει τήν ψῆφο τοῦ ἐλληνικοῡ λαοῡ; Πρός Θεοῦ, μη μᾶς ποῠν ότι σωπαίνουν καί αὐτοθυσιαζονται, γιατί δῆθεν προέχει τό ἐθνικό θέμα, Ὀπως ἔδειξαν τα πράγματα. ό ἀρχηγός τῆς Κυβέρνησης (Kai τῆς Δεξιᾱς) βρῆκε στα μικροδιαλείμματα τῆς ἐθνικῆς αγωνιας του τον καιρο να κατασκευασει το ἐκλογικὸ σύστημα, να τό ταιριαξει στα μετρα του Kai να προετοιμασει τόν αἰφνιδιασμὸ τῶν ἑκλογῶν, Δέν μποροῦσαν να βροῦν καί oi «νέες δυνάμεις» λίγο χρόνο, ὁχι βέβαια, για τόσο ὑψηλοὺς στοχους, αλλα για να σταματήσουν τὸ ὅικο τους γλίστρημα στὸν αντιδημοκρατικὸ κατηφορΟ. ποίΙ τους τρα· βαει ἡ Δεξια; Û

Εὺχόμαστε, οἰ έκτιμήσεις μας να εῖναι λαΘεμένες, ᾱν καί τα γεγονότα δὲν ἐπιτρεπουν τετοια αἱσιοδοξία. Για να ὑπάρξει, παντως, «περισσότερο φῶς», καλό εἶναι ν’ ανοίξουν ὅλοι τα χαρτιά τους. ΟΛΟΙ.

Γιάννης Κάτρης


-Μιά ἑρμηνεία τοῦ Π.Δ.5191τού 74Ἠ «λαίλαψ της επταετίας» ουσσώρευοε cm") χώρα μας Ῐού Ἀρ. Οἰκονομίδη οίκονομικὴ εξαΘλίωοη, πολιτικὴ ἀποδιοργάνωση, καταστροφὴ κάθε ἑννοιας δικαίου, rmqu ολων των αξιών, ἀποκοπή του κράτους ἀπο τον κορμο του πολιτισμενου κοσμου, οτραγγαλιομο τών Θεμελιακιυν ελευθεριών τοι) λάου, ἕξοντα)οη με μεσαιωνικες μεθόδους τών «ἀντιφρονουντων» καὶ σαν κορυφ(ι)μα τὴν εθνικὴ συμφορά με το πραξικοπημα οτὴν KL) προ.

Είναι, λοιπόν, ἀπόλυτα δικαιολογημενος ο φανερὸς ποθος τοὺ ελληνικοι) λάου για τὴν ἐπιβολὴ κυρώοεων στους υπευθυνους της εθνικής Θεομηνίας. Ἐξ ἀλλου, r'] τιμωριά του εγκληματία δεν υπαγορευεται μονο ἀπο τὴν ἀνάγκη ίκανοποίησης του «περὶ δικαίου συναισθὴματος», ἀλλά επιβάλλεται καί για λογους γενικῆς πρόληψης. Ἠ ποινὴ ἐναντίον αυτοὺ που διαπραττει ἔγκλημα μπορεῑ, μέχρι ἕνα βα· o ΑριΣτειΛΗΣ Οικοκωκιιᾼω,

Θμό, ν’ ἀποτελέσει φραγμὸ κατα τών παρανοικών ὴ «εξω- Διδακτωργτοῡ Πᾳνεπιοτημιου Παρισιων, ὁικηγόvalléva ζηλωτῶν TOO Κλέους» γῆς Χθὼν-[ας. ρος, γεννηθηκε οτις Σερρες, ὅπου και πολιτεοθηκε με τὴν Ἐνωση Κέντρου το 1964. Σάν δικηγορος με-

OI ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΕΣ ΑΜΝΗΣΤΙΞΥΪΗ KAN

Τὰ άπαλλακτικα βουλεύματα, ποὺ θα ἑκδοθοὺν για τοὺς τυράννους, ἁπλῶς θα δεσμεύσουν τὴν Κυβέρνηση τῶν ἑκλογῶν νά μὴ τοὺς τιμωρήσει, άκόμα KI’ ἂν ἐκδώσει Νόμο, ποὺ θα καταργεῑ τὸ Π.Δ. 519/74

φιάσκο τῆς ἑπιστράτευοης, γιατὶ όλα αὐτὰ

ΤΟ (“TWO αυΤο ἀπανωτὲς ἀμνηστεύσεις ποὺ Προκυῃτε’ (mo TIC δὲν προλαβαν νά τὰ ἀμνηστεύοουν oi

Α μ’ Ι γ’, ,ἆ IV _, A A I v Ἰ ψ 356-}. r. »υ η Ëàægæäëza .1 Mg; ,ὦ ὲ a; ï r ι’ ’ν ·’ ί· Ὗ · z ’


λαοὺς νά τιμωροῡν τοὺς βαρβάρους παραβάτες της ἐπιταγῆς αὐτῆς. Γεννιέται, ὅμως, τὸ ερωτημα; Τὸ Προεδρικο Διάταγμα 519/74 εἰναι ἑγκυρο; Μηπως άνηκει, καὶ αὐτὸ, στην σωρεία τὼν ἀλλων άμνηστευτικών νόμων, μὲ τοὺς ὁποίους oi κυβερνήσεις της ἑπταετίας άμνηστευαν τους ἐαυτους τους καὶ τους ουνεργάτες τουςς Θεωρώ, ὁτι τὸ διάταγμα πάσχει. Ἔχει τις ὺπογραφές ἀνθρώπων ποὺ ὠφελοῦνται ἀπὸ την άμνηστευση αὐτη, άφού oi περισσότεροι θα μποροῡσαν να διωχθοῡν γιά ἐνέργεις εἴτε ὑπὲρ της μεταπριλιανης καταστάσης, εἴτε ἐναντίον της, Προσκρούει, λοιπόν, καὶ τὸ διάταγμα αὐτὸ στὸ θεμελιακὸ κανόνα; «κανεὶς δέν μπορεῑ να ειναι κριτης τοῠ ἑαυτοῦ του». Ἀλλωστε, δὲν εἶναι καθόλου βέβαιο, ότι η Κυβέρνηση καθολικής ἀποδοχῆς, άλλά κατὰ παραχώρηση τῆς προκατόχου της ποὺ πῳσυπέγραψε τὸ Προεδρικὸ Διὰταγμα εἶχε τη δυνατότητα νά δεχτεῑ ἡ να άρνηθέῑ αὐτη την ἐξαιρέτικά ἐσπευσμένη παροχὴ άμνηστίας, την ὠρα που ἡταν, ἤδη, ἐκφρασμένη η Θέληση τοῡ λαοῡ για την τιμωρία τὼν ἐγκλημάτων της ἑπταετίας. Βέβαια, θα ἠταν φτηνη καὶ άπαράδεχτη δημαγωγία, ὰν κατηγορούοε κανεὶς την Κυβέρνηση, γιατί δέχτηκε την παραχώρηση ἀμνηστίας σαν αντάλλαγμα Toü ἑκδημοκρατισμοῠ τῆς χώρας μσς Παραμὲνει, ὅμως, τὸ ηθικοπολιτικό, άλλά καὶ νομικό, πρόβλημα της ἑγκυρότητας

ἐνὸς διατάγματος, που ἐκδοθηκε, ῑσως, κάτω απο πίεση. Θεωρω, οτι το κυρος τοὺ διατάγματος αυτου εἰναι διαβλητο και δέν μπορεῐ να

Ἠ οργη τοι) Λαοι) ὁὲν μπορεῑ να εκτονωθεῑ με τε· τοίου εἱδους εκδηλωοεις.

Α β-Γράφει Λιλὴ Ζωγράφου.· Διάλογος ἔξω ἀπὸ τὸ ἀνακριτικό γραφεῖο, ἀνάμεσα σὲ δημοσιογρὰφους καί τὸν ((ἀνακριθέντα» Νικ, Ραφαηλάκη,

ντιστράτηγο ἑά.. Στρατιωτικὸ Διοικητή Ἀθηνῶν κατὰ τὰ Νοεμβριανὰ. ΔΗΜΟΣ, - Ποιός ἓδωσε ἐντολή στὸ στρατό νὰ χτυπήση;

ΔΗΜΟΣ. — Δὲν σᾶς ἓθεσεν ὑπ’ ὄψιν ὁ εἷσαγγελεὺς ἰατρο-

‘ ' ΡΑΦ.

δικαστικὲς ἐκθέσεις, ἀπὸ τίς ὁποῖες προκύπτει ὅτι νεκροὶ καί τραυματίες εἶχαν βληθεῖ ἀπὸ πυροβόλα τάνκς;

Μὰ δεῖτε λοιπόν, Ἕλληνες, ὅλο τὸν ἐμπαιγμό καί τὴν ’ ΚΟίῑῶψωση τοῦ ὲξευτελισμοῦ μας, Δὲν φτὰσανε τὰ ἑφτὰμισυ “ Χρόνια τῆς ἀτὲλειωτης τρομαγμὲνης νὺχτας, τοῦ φόβου, 5 Τῆς ἀλλοτρίωσης, τῆς ναζιστικοποίησης, τῆς σιωπῆς, τοῦ

στΡαῪῪᾱλῑσμοῦ τῆς ἀνάσας μας. Συστηματικά, ἐπιστημονικά, σύμφωνα μὲ τίς ὑποδείξεις καί τὰ μαθήματα τῆς μεγάλης μαῒρὼνας Ἀμερικῆς, ἐκμηδενίστηκε ὁ ἄνθρωπος, πθ’·’ρελῑᾰσῒῐ11ῐῑε, εὐνουχίστηκε : «Ἐδῶ θὰ μείνουμε ἑκατὸ χρόνω», ἓλεγαν οἱ βασανιστὲς στοὺς Μσανιζὸμενους... «ed σᾶς λειὼσουμε σύ. σκουλίκια κάτω ἀπὸ τίς μπόττες μας».

’ζ Καὶ τὰ κατάφεραν, Οἱ μέρες τους μᾶς γερασαν αἰῶνες.

Θριαμβευτιὲς μιᾶς ἀνενδοίαστης βίας, δολοφονοῦσαν

,ἡ

ἧς ἀνω(ί>ῑνὸμενοι)ς, ἐκπαραθὺρωναν «ἀπροσάρμοστους» φανΡθῦς, ἓγδυναν τίς γυναῖκες καὶ τοὺς ἓκαιγαν τὸ κορμί μὲ tmïûm τους. ὑπὲβαλλαν σε ἠλεκτροσὸκ ἀντιρρησὶες

δεσμευσει τη νόμιμη κυβερνηση, που θα προέλθει άπὸ τις ἐκλογές και η οποία θα εἶναι η μόνη που θα ἔχει το δικαίωμα να συγχωρήσει η να τιμωρηοει τα ἐγκλήματα της ἐπταετίας, δεδομένου ὁτι αυτη θα ἑχει νωπη την ἐντολη τού Λαού για τὸ Θεμα αὐτὸ, άφοῠ ο ἴδιος εἰναι η μοναδικη πηγη me; ἐξουσίας. Oi σφετεριστές της ἐξουσίας τοὺ Λαοῡ εἶναι και παραμενουν υποδικοι στη συνείδηση του. Αυτος, σαν υπέρτατος κριτης, εἶναι ὁ μόνος ἁρμόδιος - με τους ἀντιπροσώπους του, που θα ἐκλεγοῡν νόμιμα και ἐλεύθερα - να αποφαοίοει, χωρὶς δεσμεύσεις άπὸ διατάγματα ποὺ ἐκδόθηκαν ἐρημην του, για την τυχη ἐκείνων ποὺ τὸν βασάνισαν καὶ τὸν ταπείνωσαν με κάθε τρόπο ἐπὶ {ma χρόνια. ’Ύστερα άπ’ ὅλα αὑτά, θεωρὼ λαθεμένη την καλοπροαίρετη, ἴσως, άλλά ἐσπευσμένη υποβολη μηνύσεων ἐναντίον τὼν ὑπευθύνων της ἑπταετίας. Ἠ βιαστικη κινητοποίηση τῆς δικαιοσύνης, προτοῦ να λυθεῑ νομοθετικά άπὸ την κυβέρνηση ποὺ ea προέλθει άπὸ ἐκλογές τὸ πρόβλημα της ἀμνηστίας ποὺ χορηγεῖ τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα 519/74. μπορεῑ να μσταιώσει άριστικα τὸ δικαιολογημένο καὶ ἐντονο πόθο τοὺ ελληνικού λαού για την ἐπιβολη κυρωσεων στοὺς τυράννους του. Πραγματικά, ὑπάρχει κίνδυνος νά ἐκδοθοῡν άπαλλακτικά βουλεύματα, με τὰ ὁποῖα θα εἶναι δύσκολη, ὰν ὀχι άδύνατη, η άκύρωση τους άπὸ την μετεκλογικη Νομοθετικη καὶ Ἐκτελεστική ἐξουσία.

ITAMH ΠΡΟΚΛΗΣΗ

πολίτες ἦ ἀξιωματικοὺς καί τοὺς πεταγαν παράλυτους, ἦ σεξουαλικῶς ἀνάπηρους. Ἐνιωθαν νικητὲς. Καὶ ἠταν. Ὀχι σὲ ἐπίπεδα τιμῆς. Τί νὰ’ ναι αὺτὸ; ’0.τι δὲν τρωγόταν, δὲν τοὺς ἑνδιεφερε. Ἒνιωθαν δυνατοί, καὶ ἠταν. Ὀχι σὲ ἐπίπεδα ἀνδρείας. Οἱ θρασύδειλοι. Γαβριοῦσαν καλυμμενοι πίσω ἀπὸ τὸν ὄγκο τῶν μηχανοκίνητων ἁρμάτων τους καί τήν παρακίνηση τῶν Ἀμερικανῶν : «Χτυπᾶτε τους», εἷπε ὁ Τάσκα. Καὶ βέβαια εἶδαν ἀνδρεία τί σημαίνει ; Τὰ παιδιά, ἀγίνωτα ἀκόμη, ἄγουρα, μὲ τὰ πρόσωπα μόλις χνουδιασμὲνα ἢ καθόλου δίπλα στοὺς μεγαλὺτερους, νιοὺτσικοι κι αὺτοί, νά περιμενουν ἀκίνητοι, ὅλοι μαζί, μὲ μοναδικὸ ὅπλο σπασμὲνα καρεκλοπόδαρα, τά κατερχόμενα τάνκς. Οἱ γενοκτόνοι σκόπευαν μεσ’ ἀπὸ τ’ ἀνοιχτά πουκάμισα τὰ στήθια αὐτὰ, τ’ ἀμὲστωτα. Καὶ τὰ χτὺπησαν. Εἷδαν, ὅπως εῖδαμε ὅλοι, τὸ Σάββατο τὸ μεσημὲρι νά κατεβαίνουν τὰ τὰνκς στήν πλατεῖα Συντάγματος. Καὶ κεῖ· νο τὸ παλληκαράκι, τὸ ἄγνωστα, νά πετιὲται μπροστά, ἀνοίγοντας τὰ χὲρια διάπλατα,νὰ φωνάζειῑ «Περνα ρὲ, πὲρνα,σωτῆρα». Κι ἡ ἀνάσα χίλιων τόσων περαστικῶν ἡταν σταματημὲνη. Καὶ μὸνο τὸ τὰνκς δὲν σταμάτησε. Σάν προιστορικὸ ζῶο, χωρὶς μνήμη καὶ ὃραση, συνεχισε, περνὼντας πάνω ἀπὸ τὸ παλληκάρι.

Καὶ τὸ ξημὲρωμα τοῦ ΣαββάτΟυ εἶδαν κείνη τὴ γκρίζα καί συμμέτοχη αὐγή, κι εῖδαμε τις μάνικες νά χὺνουν ποτάμια νερό, ξεπλὲνοντας τὸ αἷμα στήν Πατησίων. - Ποιανοῦ ἠταν αὐτὸ τὸ αἷμα, ἀντιστράτηγε; Οὔτε αὐτὸ δὲν θὰ τὸ ξὲρετε. Οὔτε σεῖς, οὔτε ὁ Δασκαλὸπουλος, οὔτε ὁ Καψὰσκης. Κανείς, κανεὶς μέσα σὲ τοῦτο τὸν τόπο. ΔΕΝ ξὲρει ΠΟΙΟΣ δολοφόνησε τὴν Ἑλλάδα ἐν ψυχρῷ. Ὅπως δέν ἤξεραν οἱ Ναζί, μετὰ τὸν πόλεμο, πὼς κάηκαν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι στοὺς φοὺρνους τῶν στρατοπέδων τους. Τὸ ῐδιο ἀπαντοῦσαν κι αὐτοί : «Ἀπὸ σᾶς τὸ ἀκούω γιά πρώτη φοράέ Ἀλλὰ ἐγὼ ἐπιμένω. — Ποιανοῦ ἠταν τὸ αἷμα;

Ἄ, _ _ mm 2mm

‘" m... -“ ,νι- -


,5. “à κ. “, . Il Ÿ; . ",3:— .. .‘ ’ -ἒιιὼιμηρμεα-ἱιι. war/2' ξυιυῡόεᾶ

ἓρευνά μας «Ἀριστερά - Θέσεις Η καί Ἀντιθέσεις» ἀπέβλεπε ou") νά διευκρινιστοῦν oi ἀπόψεις τῶν διαφόρων ἀριστερῶν κομμάτων καί ὀμάδων γιὰ rd πιό ἐπείγοντα καί βασικά προβλήματα τῆς χώρας καί γιά τή διάσπαση τῆς Ἀριστερᾶς. Ἂν πετὺχαμε στό σκοπό αὐτό, καὶ σὲ ποιὸ βαθμό, ἀφήνουμε vd rd κρίνουν oi ἀναγνῶστες μας. Ὀπωσδὴποτε εἰναι ἀναμφισβήτητο, ὅτι rd θὲμα τοῦ κατακερματισμώ τῶν δυνάμεων τῆς Ἀριστερᾶς στήν Ἐλλάδα χρειάζεται καί παραπέρα διερευνηση καί ἑμβάθυνση, σὲ συσχετισμό καί μὲ τὰ ἀνάλογα φαινόμενα στὴν Εὐρώπη καί σ” ὃλο σχεδὸν τὸν κόσμο. Πρὸς rd παρόν, περιοριζόμαστε σὲ μιά συνόψιση, ὅχι γιὰ νά κλείσουμε τὴ συζὴτηση, ἀλλά. ἀντίθετα, γιά νά διευκολὺνουμε νά συνεχιστεῖ.

Οἱ ἀπαντήσεις στὸ πρῶτο μας ]_ ἐρώτημα δείχνουν, ὅτι μέ κὰποιες ἀποχρώσεις, ὃλοι oi ἐκπρόσωποι τῆς Ἀριστερᾶς ἀποδίνουν τὴν πτώση τῆς δικτατορίας : α. στήν ἀντίθεση τοῦ λαοῦ, β. στήν ἀνικανότητά της νά λὺσει ὀποιοδήποτε πρόβλημα καὶ γ. στὸ τυχοδιωκτικὸ πραξικόπημα στήν Κὺπρο. Στήν αἰτία ποὺ ἀναφέρουμε πρώτη, ἄλλοι ὑπογραμμίζουν, σὰν κορυφαῖα ἐκδήλωση rd γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου καὶ ἄλλοι περιορίζονται στή γενικὴ διαπίστωση γιά τήν ἀντίθεση τοῦ λαοῦ στή δικατατορία. Διαφορετική εἰναι ἡ ἀπάντηση τοῦ ἑκπροσώπου τῆς «Ἐργατικῆς Πάλης», ποὺ βλέπει τὴ μεταβολή στήν Ἑλλάδα —— καί στήν Πορτογαλία - σὰν συνέπεια τῆς προσπάθειας τοῦ διεθνοῦς καπιταλισμοῦ, γιά νά βγεῖ ἀπὸ τήν κρίση του. Δὲν ἀρνεῖται ὅμως καί ἡ ἄποψη αὐτή τὸ ρόλο ποὺ διαδραμάτισε στήν ἀνατροπή τῆς Χοὺντας ἡ λαῑκή ἀντίθεση καί, ἶσα -ἷσα, ὑπογραμμίζει τὴ σημασία τῶν γεγονότων τοῦ Νοέμβρη 1973 καί τὶς συνέπειες τοῦ πραξικοπήματος στήν Κὺπρο.

Ἀπαντῶντας στὸ δεύτερο ἐρώτημα, ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπὸ δεσμεὺσεις στοὺς ξένους (ΝΑΤο - Ἀμερικανοί) βοηθάει ν’ ἀναζητήσουμε διεθνῆ στηρίγματα γιά τὴν έπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. Κατά τὰ ἄλλαι Ο “Ο Ἠλίας Ἠλιοῦ τονίζει τήν ἀνάγκη νά είμαστε ἰσχυροί, γιά νά βοηθήσουμε τήν Κὺπρο. Ο Ὁ Μίκης Θεοδωράκης μιλᾶ γιὰ τὴν ἀνάγκη «ὄχι μόνο ἀπλᾱ στρατιωτικῆς, ἀλλὰ γεηκότερα ὲθνικης ἐτοιμότητας».

ΑΡΙΣΤΕΡΑ Amhqu καί τελευταία συνέχεια τῆς iipzzm'u; τοῦ ANTI. Ἠ (ῑυνώψιση noi» ἀκολουθεῖ μυζί με τίς τελευταῑες ἀπαντήσεις ὀὲν κλείνει τήν συζήτηση. ἀντίθετα ὀιευκολιᾍνει If] συνέχεια. Ο Ὀ Ν. Καραμανλῆς ζητᾱ μιά «ἀνεξάρτητη καί ἀδέσμευτη ἑξωτερικη πολιτική, ποὺ θά λάβει ὑπόψει τὰ γεωπολιτικά δεδομένα τῆς Ἐλλάδας (Εὐρώπη - Βαλκάνια - Μέση Ἀνατολή)». Ο “Ο Ἀνδρέας Παπανδρὲου, πέρα ἀπὸ τὴν ἀποχώρησὴ μας ἀπὸ rd NATO καὶ τὴν καταγγελία τῶν διμερῶν συμφωνιῶν μὲ τίς ΗΠΑ, πιστεύει, ὅτι ἀπαιτεῑται «μιὰ ἀνεξάρτητη, δυναμική, εὐέλικτη, ἐξωτερική πολτική, μὲ γνώμονα rd ἐθνικό μας συμφέρον». Kai ἐπίσης; ὄχι μὸνο ν’ ἀναλάβει ὁ Στρατὸς τὸ ἓργο του, ἀλλὰ «καὶ ἡ τεχνική διάθρωση τῶν Ἔνόπλων Δυνάμεων καί ὁ τύπος τοῦ ἐξοπλισμοῦ τους, καθὼς καί oi πηγές τους πρέπει νὰ ἐνταχθοῦν σὲ μιὰ νέα καί καλὰ μελετημένη στρατηγική. . .». Ο Ἡ «Ἐργατική Πάλη» βλέπει τήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ καὶ τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν «στὴν προοπτική μιᾶς ὁμοσπονδιακῆς Σοσιαλιστικῆς Δημοκρατίας τοῦ Αἰγαίου».

O Ὀ N. Καραμανλῆς τονίζει, ὅτι «ἡ παρέμβαση τοῦ λαῑκοῦ παράγοντα εἰναι ἡ μοναδική ὲγγῡηση, γιά τὴ διεὺρυνση τῶν ρηγμάτων ποὺ ἔχει ὐποστῆ ὁ χουντικὸς μηχανισμός». Ο Ὀ Α. Παπανδρέου ὑπογραμμίζει πώς «δὲν ἐπιτρέπεται νά κατεχόμαστε ἀπὸ πλέγμα φοβίας», γιατὶ «ἡ χοόντα καί oi πάτρονές της δέν διαθέτουν τὸ ἠθικὸ κῦρος νά ἐπιχειρήσουν νέο πραξικόπημα». Ο Ὀ Στ. Ἡλιόπουλος τονίζει, ὅτι «χρέος τῆς Κυβερνήσεως καί τῶν πολτικῶν δυνάμεων εἶναι νά διαφυλάξουν τήν ἐθνική ἑνότητα». Q Ὁ Φαρᾶκος ζητᾱ νά έπιδιωχτεῖ ἡ ὀργανωμένη παρεμβολή τοῦ λαοῦ στίς πολιτικὲς ἐξελίξεις. Ο Ὁ Β. Φίλιας ὑπογραμμίζει ὃτι «έκδημοκρατισμός χωρίς βαθύτατη τομή,ποὺ θὰ εἶχε τὸ νόημα τῆς πλήρους ἐκκαθάρισης τῶν μηχανισμῶν τοῦ Κράτους καὶ τὴν καταστροφὴ ὅλων τῶν στεγανῶν τῆς ἐξουσίας, ποὺ ἀποτελοῦν rd ἐκτροφεῑα τῶν δυνάμεων τῆς ἀντιδημοκρατικῆς ἐπιβουλῆς, εἶναι φενάκη».

Στὶς ἀπαντήσεις τους στὸ τρίτο Q '0 Μπ. Δωκὸπουλος τονίζει, ὅτι 3 ἐρώτημα ὅλοι, ἐπίσης, «ἐπιβάλλεται oi πολιτικὲς καί

συμφωνοῦν γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν ἀκόμα τὴ Δημοκρατία. Οἱ Ἠλιοῦ, Φαρᾶκος καί Φίλιας (((Δημοκρατικὴ Ἀμυνα») ὑπογραμμίζουν τὶς συνέπειες ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ μεταβολὴ στήν Ἑλλάδα δέν ἓγινε μὲ λαῖκή ἑξέγερση. ἀλλά «ἐκ τῶν ἄνω». Ὀλοι, ἐπίσης, ὑπογωμμὶζουν τὴν ἀνάγκη νά πραγματοποιηθεῖ γρηγορα ἡ κάθαρση. Εἰδικώτερα : Ο '0 Θεοδωράκης ἐπισημαίνει τοὺς κινδὺνοος ἀπὸ τή «χουντική νοοτροπία» ποὺ «ἑλλοχεὺει», ἀλλά καί άπὸ τὴν «ἀνευθυνη, δημαγωγική, ψευτοεπαναστατικὴ μεγαλοστομία» ποὺ τὴν ἐνισχύει.

κοινωνικὲς δυνάμεις, που ὑποστηρίζουν τὰ μέτρα έκδημοκρατισμοῦ ν’ ἀγωνιστοῦν ἑνωμένες γιὰ τή διασφάλιση τῆς πορείας πρὸς τη Δημοκρατία».

Μεγαλὺτερες εἶναι σί ὃιαφορὲς στό τέταρτο ἐρώτημα, τὸ σχετικὸ·μὲ τὴ διαμόρφωση τοῦ χώρου τῆς Ἀριστερᾶς; Q Ὀλοι σχεδὸν - ὅσοι ἀπαντοῦν «rd ἐρώτημα αὐτὸ - συμφωνοῦν στήν «ἑνότητα δράσης» τῶν διαφόρων κομμάτων καί τάσεων τῆς Ἀριστερᾰς. Ο Κατὰ rdv Ἠλιοῦ «μὲ τὴν ἑνότητα δράσης, ,με rd δημοκρατικὸ διάλογο καί μὲ πολλὴ ὑπομονὴ» πρέπει «νά

‘r


ΒΕΣΕῙΣ KAI ΑΝΉΒΕΣΕΙΣ ἑπιχειρήσουμε νά φτάσουμε στήν πλήρη ἑνοποίηση». Ο ‘O Θεοδωράκης ἐπιμένει στή «δημιουργία μιᾶς νέας Ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς, ποὺ νά περιλαμβάνει ὅλους ὅσους (. . .) ὁραματίζονται τήν πορεία της μὲ ἐγψημὲνες, δημοκρατικὲς διαδικασίες καί μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὸ διάλογο». Ο Ὁ N. Καραμανλῆς ὑποστηρίζει τή «δημιουργία ἑνὸς ἀπόλυτα δημοκρατικοῦ φορὲα» μὲ «δικαίωμα τῆς ἆμεσης ἀνάκλησης καί ἀντικατάστασης τῶν αἱρετῶν ἐκπροσὼπων του καί στὸ δικαίωμα τῆς ἑκάστοτε μειοψηφίας νὰ κυκλοφορεῖ ὲλεὺθερα τὶς ἀπόψεις της». Πιστεὺει «στήν πλήρη ἀποκοπὴ ἀπὸ τίς δομὲς _ ἑκεῖνες ποὺ ἀποδείχτηκαν ἀνίκανες νᾶ ἀξιοποιήσουν τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἑξαιτίας rob δογματισμοῦ, τοῦ πνεύματος ὲξᾶβτησης ἀπὸ ξὲνα μοντὲλα, τῆς ἀντιδημοκρατικῆς λειτουργίας ἢ τῆς ἀναγωγῆς τοῦ λαῖκοῦ κινήματος σὲ 1(λθΥῑῑῑῡὺς. μηχανῑσμοὺς»Ο 0i ἑκπρόσωποι τῆς «Ἐργατικῆς Πᾶλης» πιστεὺουν, ὅτι αὐτοὶ πβθσπαθοῦν νά ἐκφράσουν «τή φωνή ’τῆς ταξικῆς ὀργάνωσης καί πάλης», τὴ «γνήσια σοσιαλιστική θὲση καί πράξῃ». Ο “Ο Γλὲζος πιστεύει, ὅτι ὁ προβληματισμὸς στὴν Ἀριστερὰ Θά ηγήσει «σ’ ἓνα όλότελα καινοὺργιο ὀΡΥανισμό — ἐκφραστή τῶν πόθων

των Ἑλλήνων για σοσιαλισμό». Καὶ ζητεῖ τή σωστή ἐκτίμηση τοῦ παρελθόντος καὶ τήν «ἅμεση ἀποχῶρηση ὅλων τῶν μελῶν τῶν κατὰ ·καιροὺς ἡγεσιῶν». Ο Ὁ Στ. Ἠλιόπουλος, μὲ τὸ δεδομὲνο τῆς νομιμοποίησης τοῦ ΚΚΕ, ζητεῖ «νὲα διάρθρωση στήν κομματική ἓκφραση τῶν δυνάμεων τῆς Ἀριστερᾶς», συνεργασία μὲ τή μορφὴ αὐτοτελῶν κομμάτων καί ἀνανεωση τῶν ἡγεσιῶν. Ο Ὁ Φαρᾱκος πιστεύει, ὅτι ἡ πιὸ συνεπής δὺναμη στὸ χῶρο τῆς Ἀριστερᾰς εἶναι τὸ ΚΚΕ, ὅτι ἡ ΚΝΕ παρέχει τή «σιγουριὰ γιὰ τήν πραγματική ἀνανεωσή του» καί ὃτι γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ «ἑνότητα δράσης» πρέπει «fi κάθε ὁμάδα καὶ τάση νά ἑμφανιστεῖ μὲ τὸ πραγματικό της πρόσωπα». Ο Ὁ Μπ. Δρακόπουλος θεωρεῖ ὅτι εἶναι δυσκολο τὸ πρόβλημα τῆς ἑνοποίησης τῶν δύο Κομμουνιστικῶν Κομμάτιον καί τῶν ἄλλων τάσεων, ὅτι ὅμως μπορεῖ να ἐπιτευχθεῖ ἡ ἑνότητα δράσης μὲ τὴν ἀναγνωριση τῆς πραγματικότητας, ποὺ εἶναι ἡ διάσπαση καί τήν διατόπωση ἑνὸς κοινοῦ προγράμματος. Πιστεὺει, ἐπίσης, πὼς τὸ KKE ἑσωτερικοῦ «ἀποτελεῖ τήν κυρια δυναμη ἀνανέωσης καὶ ἑνότητας μεταξὺ τῶν διαφόρων τάσεων στὸ χῶρο τῆς Ἑλληνικῆς Κομμουνιστικῆς Ἀριστερᾶς».

'H συνόψιση ποὺ κάναμε οεν ἀποβλέπει στὸ νά ὑποκαταστήσει τήν ἓκθεση τῶν ἀπόψεων ἀπὸ τοὺς ῖδιους τοὺς ὲκπροσώπους τῶν διαφόρων τάσεων καί κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς. Ὀσοι θέλουν να κατατοπιστοῦν γιὰ τῖς θέσεις τῶν κομμάτων καὶ ὁμάδων ποὺ ἑκπροσωποῢν τὴν Ἀριστερά, πρέπει ἀπαραίτητα νὰ διαβάσουν ὁλόκληρες τὶς ἀπαντήσεις τῶν ἐκπροσὼπων τους στήν ἔρευνα μας καί τὰ ἄλλα ἐπίσημα κείμενά τους.

Ἡ συνόψιση αὐτή ἀποτελεῖ μιά προσπάθεια, νομίζουμε, χρήσῑμη, wit νὰ ἑντοπιστοῢν τά κοινὰ σημεῖα καὶ οἱ βασικὲς διαφωνίες καί νά διευκολυνθεῖ ὁ παραπερα διάλογος. Γιά τή συνέχιση τοῦ διαλόγου αὐτοῦ θά εἶναι πάντα ἀνοιχτὲς οἰ στῆλες τοῦ ANTI. (Σ.Σ.) Ἡ ἀπάντηση τῆς ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΡΞΙΣΤΩΝ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΩΝ καί τῆς ΛΑ·Ι·ΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (ὀργάνωση Μαρξιστῶν - Λενινιστῶν) ἓφτασε στὰ γραφεῖα μας λίγο πρὶν ἀρχίσει ἠ ἐκτὺπωση τοῦ περιοδικοῦ καὶ γι’ αὐτὸ δὲν περιλήφθηκαν στά συμπεράσματα τῆς ἓρευνας. Κλείνοντας αὐτὴν τὴν ἔρευνα δὲν εἷχαμε ἀκόμα πάρει τὴν ἀπάντηση rob E.K.K.E., ποὺ τὴ δημοσίευση της προαωγγὲλαμε στὸ προηγουμενο τεῦχος μας.

ΜΠ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.Κ.ΙΞ. - Ἐσωτερικοῦ) 'A ,ὁ μέρους τοῦ Π. Γ. τοῦ Κ. Κ. E. (ἑσωτ.) ἀπάντησε στὴν ἑρευνά μσς ὁ Γεν. Γραμματειις του Μπ. Δρακόπουλος. 'O Μπ. Δρακόπουλος ἠταν προδιχτατορικὰ ἀπὸ τά βασικά στελέχη τῆς Ε.Δ.Α. Μετὰ τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1968 διαδραμάτισε βασικὸ polo στὸ σχηματισμὸ τοῦ Κ.Κ.Ε. (taunt), τὸ ὁποῖο προὲκυψε ἀπὸ τὴ διὰσπαση rob K.K.E. κατά

τή 12η Ὀλομέλεια τῆς Κ.Ε. Πιὰστηκε τὸν Ὀκτώβρη τοῦ 1971 καὶ δικάστηκε μαζί μὲ τὸν Μ. Παρτσαλίδη κι“ ἀλλα στελέχη rob H.A.M. καὶτοῦ K.K.E. (60m.). Στὴ δίκη εἶχε τὴν, εὐκαιρία να ἀναπτύξει τίς ἀπόψεις καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ κόμματός του.

is

Ἠ πολιτική μεταβολὴ ἐγινε μὲ τὴ μορφή παράδοσης τῆς ο ἐξουσίας στήν ἡγεσία τοῦ ἀστικοῦ πολιτικοῦ κόσμου, ἀπὸ τὸ οτρατοκρατικό καθεστὼς, μετά τὸ ἀδιεξοδο στὸ ὁποῖο βρέθηκε. Κατασκεύασμα τῆς (mapldean ΚΥΠ, τὸ χουντικὸ καθεστὼς ἑσωτερικῆς κατοχῆς, βρὲθηκε, ἐπὶ ἐπτάμισυ χρόνια, ἀντιμέτωπο μὲ σταθερή ἐναντίωση rob λαοῦ, στὴν ἀντίθεση rob συνόλου σχεδὸν rob πολιτικοῦ κόσμου, τὴν ἀντίδραση ὁλοὲνα καί περισσότερων ἀξιωματικῶν, τήν ἐχθρότητα τῆς διεθνοῦς κοινῆς ἀντιιμπεριαλιστικῆς καί δημοκρατικῆς γνώμης. Ἠ πραγμάτικὸτητα αὐτὴ δημιουργοῦσε τοὺς ὄρους ἀνατροπῆς τῆς χοὺντας. Σ· αὐτὸ τὸ φόντο, τὸ πραξικόπημο στὴν Κύπρο καὶ οί συνέπειές του ἑπενὲργησαν σάν καταλὺτης. Tô δικτατορικὸ καθεστὼς ἑχασε κάθε περιθώριο ἑλιγμοῠ καί ἀντιμετώπιζε ἁμεσο κίνδυνο ἀνατροπῆς του ἀπὸ λαῑκο-στρατιωτικὴ ἑξέγερση. Ἀκὸμη καί γιά τοὺς Ἀμερικάνους πάτρωνες του, ἡ παραπερα ὲπιβίωση rob τυραννικοῦ συστήματος ἠταν ἀδύνατη, χωρὶς νά διακυβευτοῦν γενικωτερα συμφέροντὰ τους.

2 'H ὲξοδος ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ NATO, σὲ συνδυᾳσμό μὲ τὴν ο ἀποχώρηση ἀπὸ τὶς συνομιλίες τῆς Γενεύης καὶ τὴ μεταφορά


ΜΠ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.Κ.1Ξ.-Ἐσωτ.) τοῦ Κυπριακοῦ στὸν OHE, δημιουργεῖ κλίμα εύνοῑκότερο γιά τήν ἐθνική ὑπόθεση. Θεωροῦμε ὅτι ή ὁριστικὴ ἀποδέσμευση τοῦ συνόλου τῶν στρατιωτικῶν μας δυνάμεων ἀπὸ τό NATO Kai ή διάθεσή τους στήν ὑπηρεσία τῆς πατρίδας, ἡ δυνατότητα σύναψης διμερῶν συμφωνιῶν, χωρὶς δεσμεύσεις, μ’ ὁλες τίς χῶρες ποὺ προσφέρονται, γιὰ τὴν ἐξεύρεση τοῦ ἀναγκαίου γιὰ τήν ἀμυνὰ μας ἐξοπλισμοῦ, Kai ἡ ἀνάπτυξη σειρᾶς ἄλλων θετικῶν πρωτοβουλιῶν στὸ διεθνές μεσογειακὸ καί βαλκανικὸ χῶρο, δημιουργοῦν ούσιαστικὲς προῦποθέσεις για τὴν παροχή βοήθειας στοὺς Κύπριους ἀδελφούς μας καὶ τὴν ἀμυντική μας διασφάλιση. Σημασία ἔχει, ἡ ἐξοδος ἀπὸ τὸ στρατιωτικὰ NATO νὰ εἰναι «ὁριστική καί ἀμετακλητη»-σὺμφωνα μὲ τὴ δεσμευτικὴ δήλωση τῶν κ. κ. Καραμανλῆ καί Μαύρου —— καί νά όλοκληρωθεῖ, τελικά, μὲ τὸ ξήλωμα τῶν ἀμερικανικῶν βάσεων. Μόνον ἐτσι ἡ ἔξοδος, πρῶτο βασικο βῆμα ἀνανεωσης τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς, θὰ ἀποκτήσει οὐσιαστικὸ χαρακτὴρα καί θά μπορεῑ νά ἀκολουθηθεῖ καί ἀπὸ ἀλλες ἐνέργειες στοὺς τομεῖς τῶν διεθνῶν σχέσεων καὶ τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας, εὐρύτερα, καὶ εἰδικώτερα στὸ χῶρο τῆς Βαλκανικῆς καὶ Μεσογείου, ποὺ θά ἐνισχὺσουν τήν ἀμυντική μας ὑπεράσπιση (ἀπὺραυλος Βαλκανική, μετατροπὴ τῆς Μεσογείου σέ ζώνη εἰρήνης μὲ ἀποχώρηση τῶν στόλων τῶν μεγάλων δυνάμεων, ἐγγὺηση τῆς ἀκεραιότητας τῶν συνόρων τῆς χώρας μας Kai τοῦ θαλασσίου χώρου της ἀπὸ τίς μεγάλες δυνάμεις K. α.).

3 Οί πιὲσεις ποὺ ἀσκοῦνται σήμερα, ἐσωτερικές Kai ἐξωερικές, ο βρίσκονται σὲ ᾰμεση συνάρτηση μεταξύ τους. Σκοπὸς τους εἰναι νά ἀποτραπεῖ ἡ ἀποχουντοποίηση σέ βάθος καί ἡ μεγαλύτερη ἀνεξαρτησία στὴν ἐξωτερική πολιτικὴ τῆς χώρας. Ἰδιαίτερα, οί ΗΠΑ καί ὁρισμενοι κύκλοι τοῦ NATO, μὲ τὴ χρησιμοποίηση Kai τοῦ τουρκικοῦ σωβινισμοῦ, ἐντείνοον τίς πιὲσεις γιὰ νὰ παραμείνει ἡ Ἑλλάδα στὸ NATO Kai νά δεχτεῖ λύση τοῦ Κυπριακοῦ, στὸ περιβάλλον τοῦ Ἀτλαντικοῦ Συμφώνου. Oi πιέσεις αὺτές ἀποσκοποῦν, ἐπίσης, στὸ νά κάνουν τὴν Κυβέρνηση πιὸ διστακτική στὴ λήψη μέτρων γιά τὸν ἐκδημοκρατισμὸ τῆς χώρας. Παράλληλα, ὴ μὴ πλήρης κάθαρση καί ξουδετὲρωση τῶν ἐρεισμάτων τοῦ στρατοκρατικοῦ καθεστῶτος, ἡ μὴ τιμωρία τῶν πρωταίτιων, ἡ διατήρηση ὁλοκλήρου πλεγματος ἀπὸ χουντικοὺς καί προχουντικοὺς ἀντιδημοκρατικοὺς νόμους, ἐνθαρρύνουν τά φιλοδικτατορικά καὶ ἀντιδραστικὰ στοιχεῖα, δημιουργοῦν μόνιμο κίνδυνο ύποτροπῆς καί καθιστοῦν τήν Κυβερνηση πιὸ ἀδύνατη στήν ἀντιμετώπιση τῶν ξένων πιέσεων. Γιὰ νά διασφαλιστεῖ ἡ δη μοκρατική πορεία, ἐπιβάλλεται ἡ Κυβερνηση, ύπερνικώντας τις ταλαντεύσεις της καί τίς ἀντιλαῐκές εἰσηγήσεις καί πιεσεις, νά στηριχτεῖ στὸ Λαὸ καί νά προχωρήσει γρήγορα καί σταθερά στήν ἀναστήλωση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καί στὴ δημιουργία κατάλληλων συνθηκῶν γιὰ τὴ διενὲργεια ἐλεύθερων καί γνήσιων ἐκλογῶν. Ταυτόχρονα, ἐπιβάλλεται oi πολιπκές καί κοινωῃκές δυνάμεις, ποὺ ὑποστηρίζουν σήμερα τά μέτρα ἐκδημοκρατισμοῦ, νά ἀγωνιστοῦν ἑνωμὲνες γιά τὴ διασφάλιση τῆς πορείας πρὸς τὴ Δημοκρατία.

4 Ὑπάρχει σήμερα μιά μετατόπιση ὁλόκληρης τῆς πολιτικῆς ο ζωῆς πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς Ἀριστερᾰς, πρὸς την ὁποία στρεφονται Kai οἰ νέες πολιτικὲς δυνάμεις πού βγῆκαν ἀπὸ τὴν Ἀντίσταση καί πού μὲ τίς θέσεις τους ἐκφράζουν τὸ νεο προσανατολισμό τους,πρὸς τὴν κοινωνικὴ πρόοδο καί τὸ σοσιαλισμό, νέων στρωμάτων ἐργαζομένων τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας. M' αῦτές τίς δυνάμεις, ποὺ δέν τίς βλεπουμε ἀνταγωνιστικά, ἐπιδιώκουμε νὰ συγκροτήσουμε τὴν εύρύτερη δυνατή συμμαχία πολιτικῶν καί κοινωνικῶν δυνάμεων, γιά ,τὴν Δημοκρατία καί τὸ Σοσιαλισμό Στό (music αὐτὸ Où ἠθελα, νά ὑπογραμμίσω ότι ἡ ῦπαρξη δύο Κομμάτων στὸ χῶρο τῆς Κομμουνιστικῆς Ἀριστερᾰς ἀποτελεῖ δυσάρεστη πραγματικότητα. Τὸ πρόβλημα τῆς ἐνοποίησης τοῦ ἄλλοτε ἐνιαίου Κομμουνιστικοῦ Κόμματος εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολο. Oi ἰδεολογικοί, πολιτικοί καί όργανωτικοί λόγοι ποὺ τὸ προκάλεσαν ἐξακολουθοῦν καί σήμερα νὰ ύπάρχουν. Ὅμως, ἡ Maman αὐτὴ δέν πρέπει νά ἐμποδίσει τὴν ἑνότητα δρὰσης, τὴν ἐπιδίωξη μιᾶς κοινῆς γλώσσας, τὴ διατύπωση ἑνὸς κοινοῦ προγράμματος δράσης. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ τὴν ἀναγνώριση τῆς πραγματικότητας τῆς ῦπαρξης δύο Κομμουνιστικῶν Κομμάτων καί ἄλλων τάσεων, γιατί μόνο αὑτὴ ὴ ἀναγνώριση, ἀπὸ τὴ μιὰ ἐπιτράπει τὴν ἰσότιμη συνεργασία τᾶν φορέων τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος στὴ χώρα μας πάνυ σε συγκεκρψένα προβλήματα καί ἀπό τὴν ἀλλη θέτει ἐκ τῶν πραγμάτων τὸ πρόβλημα τῆς Wan-11¢; στὸ μέλλον τοῦ ἐνιαίου κομμαπκοῦ φορέα.

ᾧ Τὸ Κόμμα μσς, τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα Ἑλλάδος (δα), συνεχωτῆς

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

τῶν πιὸ γνήσιων παραδόσεων τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος στὴ χώρα μας, ἀποτελεῖ σήμερα τήν κύρια δύναμη ἀνανεωσης καί ἐνότητας μεταξύ τῶν διαφόρων τάσεων στὸ χῶρο τῆς Ἑλληνικῆς Κομμουνιστικῆς Ἀριστερᾰς. Διαποτισμὲνο ἀπὸ τὴ Μαρξιστικὴ Λενινιστική διδασκαλία, στή σύγχρονη Kai ζωντανὴ ἑκφρασή της, θεωρεῖ τὴν αὐτοτελειά του στά πλαίσια τοῦ διεθνοῦς Κομμουνιστικοῦ κινήματος καί τὴν ἐσωκομματική Δημοκρατία ἀπαραίτητα γιά τὴ χάραξη ἐνὸς Ἑλληνικοῦ δρόμου γιά τό Σοσιαλισμό, καί τήν κατάχτηση τῶν ἐργαζομένων σ’ αὐτὸ τό σκοπὸ. Τὸ KKE (ἐσ.), πλατὺ Κόμμα Πρωτοπορίας, παλεύει, σήμερα, γιά τήν ἐγκαθίδρυση στή χώρα μας ἑνὸς γνήσιου δημοκρατικοῦ καθεστῶτος, μεσα ἀπό τὸ ὁποῖο ea ἀγωνιστοῦμε γιά τή δημοκρατική καὶ σοσιαλιστική ἀνάπλαση τῆς χώρας μας.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ Ἡ «Δημοκρατικὴ Ἀμυνα» ίδρὺθηκε τόν Ἀλρίλη τοῦ 1967, σάν ἀντιφασιστική ὀργάνωση. Σήμερα ἔχει μετατραπεῖ σὲ πολιτικὴ ὁμάδα τῆς σοσιαλιστικῆς ἀριστερᾶς. Στὸ τελευταῑο συνεδριό της ψήφισε μιά προωθημένη ἰδεολογικοπολιτικὴ πλατφόρμα καί πῆρε τὴν ἀπόφαση νά συμβάλει μὲ ὀλες της τίς δυνάμεις γιά τὴν ὀσο τὸ δυνατὸ πιὸ γρήγορη ὀργανική ἑνοποίηση ὅλων τῶν δυνάμεων, ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ κεῖ ποὺ τελειώνει ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση καί τελειὼνει στίς παρυφὲς τοῦ ὀργανωμὲνου Κομμουνιστικοῦ κινηματος.

Θά ἀπαντήσω μόνο στὸ πρῶτο καί τὸ τρίτο ἐρώτημά σας, γιατί τὰ ἄλλα καλύπτονται ἀπὸ τίς σχετικές ἀνακοινὼσεις τῆς Δ. Ἀμυνας. Δὲν εἶναι εύκολο νὰ ἐκτεθοῦν συνοπτικὰ οί λόγοι, πού ο ὁδήγησαν στὴ μεταβολὴ τοῦ τελευταίου Ἰουλίου χωρίς κίνδυνο σχηματοποιήσεων. Ὁπωσδήποτε ἡ Κυπριακὴ καταστροφή ἀποτελεσε τὸν κύριο ἐπιταχυντικὸ συντελεστή. Ὅμως, 1'1 πορεία πρὸς λύση τύπου Καραμανλῆ σάν μεθόδευση ἐξόδου ἀπὸ τὴν δικτατορία ἠταν ἀναπόφευκτη μετά τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου. Καὶ ἠταν, ἀναπόφευκτη, διότι τὸ Πολυτεχνεῖο ἔκλεισε τὸ δρόμο τῆς ’ «πολιτικοποίησης», δηλαδή τοῦ μετασχηματισμοῦ καί τῆς μεταμφίεσης τῆς δικτατορίας, ποὺ ἐπιδίωξε ὁ Παπαδόπουλος καὶ οἱ Αμερικάνοι. Γ ι’ αὐτὸ καί τὸ Πολυτεχνεῖο δέν ζυγίζει μόνον ἠθικά, ἀλλὰ l ἀποτελεῖ πολιτικὸ γεγονός πρώτου μεγέθους, ποὺ προκαθόρισε τίς ἐξελίξεις. Oi πρωτοποριακὲς δυνάμεις τοῦ ἐθνους - ωιτητὲς, ἐργάτες Kai διανοούμενοι —— χωρίς οὐσιαστικὴ πολιτική καθοδήγηση ἀνατίναξαν τὸ πλαίσιο παγίδευσης καί πειθαναγκασμοῦ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, πού σχεδίαζε ἡ δικτατορία. Γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ ὁ Λαὸς ξεπέρασε τίς ἡγεσίες του σὲ ὡριμότητα, ἀποφασιστικότητα καί πολιτικὴ προοπτική. . Μετὰ τὸ Πολυτεχνεῖο, μοναδικὴ ὑπαλλαγή στή μεταβίβαση τῆς ἐξουσίας στίς παραδοσιακὲς συντηρητικὲς πολιτικὲς δυνάμεις ἠταν ἀναγκαστικά ή λὺση τῆς 25ης Νοεμβρίου, ή λύση Ἰωαννίδη. Ὅμως ὴ δικτατορία τῆς 25ης Νοεμβρίω ἀντιμετώπιζε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀξεπέραστα ἐμπόδια. Ἀντιμετώπιζε μιά καθολική οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ ριζοσπαστικοποιοῦσε τίς μάζες Καὶ τίς όδηγοῦσε ἀναπόδραστα σὲ ἀνάληψη ἐνεργητικῆς ἀντίστασης. Ἀντιμετώπιζε, ἐπίσης, τίς ἐκδηλες πλέον ἀνησυχίες τῶν εὐρωπαῐκῶν ,ἑταίρων τοῦ NATO, ποὺ εἰχαν ἀβχίσει νά συνειδητοποιοῦν τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴ ριζοσπαστικοποίηση αὐτὴ τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ. Ἀντιμετώπιζε τέλος ἕνα κλίμα-προσωρῑνῆς ἐστω- ὕφεσης στὴ , Μέση Ἀνατολή, ποὺ ὑποχρέωνε τοὺς Ἀμερικάνους να φορέσουν 7 τὸ δημοκρατικό τους προσωπεῐο στὴν περιοχὴ αὐτή. Ἡ μοναδική δυνατωητα τοῦ Νοεμβριανοῦ καθεστῶτος νά διατηρηθοῦν στὴν ἐξουσία ἠταν μιά ἀποφασιστικὴ ἐνέργεια στῆν ’ Κύπρο, πού ea ἐπέφερε τὴ νατοποίηση τῆς μεγαλονήςου καί ea ἐξασφάλιζε τὴν ἀνανεωση τῆς ἐντολῆς καί τὴν χορήγηση ἀπεριορίστου οἰκονομικῆς Kai στρατιωτικῆς βοηθείας πρὸς τὸ . :‘ καθεστὼς ἀπὸ τίς ΗΠΑ καί τὸ NATO. Καί, φυστκά, τήν ἐπιχείρησεξ 51 μὲ τίς εὐλογίες τῶν μεγάλων προστατῶν του. A ‘ ἐ Ἡ ἀποτινχία καί oi διεθνεῖς ἐπιπλοκὲς εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα ἕνα «Macao τῆς amtme πολιτικῆς μὲ random: «mm. - i Ἡ «ἀκλόνητη» δικτατορία παραμερίστηκε «ἐν μιᾷ νυκτὶ Kai Kai ό Στρατὸς «avaient» τὴ διακυβερνηση τῆς χώρας στὸν K. τι Καραμανλῆ καὶ πολιτικά πρόσωπα. · ’ Τὸ γεγονός, βέβαια, δτι ή μετάβαση αὑτὴ ἐγινε ἐκ τῶν ἀνω χορίςῖ moms; Summum; ἐπιρροῆς ἀπὸ τὶς Mint; ι, 24:".me

ι752:}! _._ v'.-κη· τ’ A" ·v


ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΛΑ·Ι·ΚΙ-Ι ΕΞΟΥΣΙΑ» ὀφείλεται στὶς ἀδυναμίες τῆς Ἀντίστασης, ποὺ Bd πρὲπει νά μᾶς ἀπασχολήσουν κᾰποτε ίδιαίτερα.

συμφερόντων τοῦ ἀμερικάνικου ἰμπεριαλισμοῠ, σὲ τρία βασικά σημεῖα : α. Σμπαράλιασε τὴν οἰκονομία καί ἐξαθλίωσε κυριολεχτικά τὸ λαό, ὀξύνοντας τὶς ταξικές ἀντιθέσεις λαοῦ - μονοπωλιακοῦ Διασφάλιση τῆς πολιτικῆς μεταβολῆς δὲν μπορεῑ να κεφαλαίου στὸ ἐπακρο. Δημιοὺργησε θολές προοπτικές γιά τὸ 3 ὑπάρξει μὲ τὸν ἐμβαλωματικὸ καί ἀποσπασματικο τρόπο, μέλλον τῶν μονοπωλιακῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ ἀπομυζοῦν τὴ χώρα ο ποὺ άντιμετωπίζει ἡ Κυβέρνησηε μας. Ἀπὸ ἀνικανότητά της, ἀποκάλυψε περισσότερο τὴν α) τὸ πρόβλημα τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ τύπου ἀπάνθρωπη οἰκονομικὴ διάρθρωση τῆς Β) τὴ μετάβαση στήν πολιτική ὁμαλότητα καὶ _ χώρας καὶ τὸν ἐλεγχο τοῦ μονοπωλιακοῦ - χρηματιστικοῦ Ὺ) τὶς ἐξωτερικὲς σχέσεις τῆς χώρας. κεφαλαίου σε κάθε τομέα τῆς οἰκονομίας. β. Ἀπότυχε στὸ νὰ παίξει σωστά τὸ ρὸλο της στὸ πραξικὸπημα, που θα δωυκὸλυνε τὴ ἘΚδημοκρατισμὸς χωρὶς βαθυτάτη τομή, ποὺ Où εἶχε τὸ νόημα διχοτὸμηση τῆς Κύπρου γιά 16 συμφέρον τοῦ ἁμερικάνικου τῆς πλήρους ἐκκαθάρισης τῶν μηχανισμῶν τοῦ Κράτους καί τήν ἰμπεριαλισμοῦ. Ἐτσι, ἑκθεσε τὴν άμερικάνικη ἐξωτερική πολιτικὴ καταστροφή ὅλων τῶν στεγανῶν τῆς ἐξουσίας, ποὺ ἀποτελοῦν στὰ μάτια τοῦ κόσμου περισσότερο. Oi ἀμερικάνοι ίμπεριαλιστές, ἑκτροφεῖα τῶν δυνάμεων τῆς ἀντιδημοκρατικῆς ἐπιβουλῆς εῖναι βέβαια, ἐστω καί μέ τὴν ἀποτυχία τῆς χούντας, κατάφεραν πάλι νά Φενάκη. Μετάβαση σέ πολιτικὴ ὁμαλότητα μὲ αἰφνιδιαστικές δημιουργήσουν τίς προϋποθὲσεις γιὰ τὴ διχοτὸμηση, δηλαδὴ τὴν ὲΚλῡγὲς καὶ ἐκλογικὸ σύστημα, ποὺ εὐνοεῖ τὸ συντηρητικὸ πολιτικά ἀμερικανοποίηση τῆς Κύπρου. γ. Ὁ τρίτος καί ὁ κυριότερος κατεστημὲνο, ἀποτελεῖ φαλκίδευση τῆς λαῖκῆς θελησης. λόγος τῆς χρεωκοπίας τῆς ἀνοιχτῆς στρατιωτικῆς διχτατορίας, Ambmm τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μὲ μοναδικὸ κριτήρια εῖναι 611 δὲν κατάφερε μὲ κανένα μὲσο νά καταστείλει τὸ τῖς ἀναγκαιότητες, ποὺ ἐπιβάλλει 16 Κυπριακὸ, χωρὶς δηλαδή λαῑκοαπελευθερωτικὸ κίνημα ποὺ ὁλοὲνα μεγάλωνε. 'H χρονιὰ τοῦ fi“9617890 ὰναπροσανατολισμὸ ὅλων τῶν συμμαχιῶν καὶ διεθνῶν 73 ἠταν ἡ χρονιὰ, ποὺ 16 λαῐκοαπελευθερωτικὸ κίνημα ἀναπτύχτηκε σχὲσδών Hag, ποὺ Où. ἐπέτρεπε τήν ᾰσκηση μιᾶς πραγματικά καί καί ἐφτασε σε μορφὲς λαῑκῆς ἐξὲγερσης, ποὺ ἑστω κι ἂν μέχρι ἕνα μακροπβόθεσμα ἀνεξάρτητης τοποθὲτησης τῆς χώρας εῖναι μοιραῖο βαθμὸ αὐθόρμητες, κλόνισαν τελειωτικά τὸ οἰκοδόμημα τῆς νὰ ἐχει τά χαρακτηριστικὰ τῆς προσωρινότητας καί τῆς διχτατορίας, Ἡ λαῖκή ἐξὲγερση τοῦ Πολυτεχνείου ἐσκαψε τὸ εὐκαιριακότηττις. λάκκο τῆς ἀνοιχτῆς στρατιωτικῆς διχτατορίας. Ὁ λαῖκὸς ἀγῶνας ἠταν 6 νεκροθάφτης τῆς χοὺντας, μὸνο που δὲν προλαβε νὰ τὴν θάψει γιά καλά. 0 ΑΓ ΩΝΑΣ ΤΟΥ AAOY ἀνάγκασε τοὺς ἀμερικάνους ἰμπεριαλιστές νά βάλουν νερὸ στὸ κρασί τους καί να δεχτοῦν τὴν ἀντικατάσταση τῆς ἀντιλαῑκῆς πολιτικῆς ἐξουσίας τῆς χοὺντας, ἀπὸ τὴν ἀντιλαῖκή ἐξουσία τῶν «πολιτικῶν». 'H «ἀλλαγὴ» ἑγινε μό ν 0 στὴν πολιτικὴ ἐξουσία, γιατί z α. Ἡ οἰκονομικὴ διάρθρωση τῆς χώρας εἶναι πάντα ῐμπεριαλιστικοῦ Τὰ τὲσσερα ἐρωτήματα τοῦ «ANTI», περιορίζουν 16 «διάλογο» ἐξω τύπου, ὅπου κυριαρχοῦν τὰ ἐντοπια καί ξὲνα (ἰδιαίτερα τά ξὶῐὸ τὴν οὐσία τῶν πρωταρχικῶν προβλημάτων τοῦ λαῐκοῦ ἀγῶνα. ἀμερικάνινα) μονοπωλιακα κεφάλαια. Τά οἰκονομικὰ συμφέροντα Εμεῖς βάζουμε δύο βασικὰ ἐρωτήματα, στὰ ὁποῖα θᾱπρεπε νά τῶν ἀπρικὰνων, κυρίως, ἰμπεριαλιστῶν δὲν θίγονται 016 παραμικρό. ἀπαντήσουν o! πολιτικές δυνάμεις τῆς ἀριστερᾶς ; β. 'H ἐξοδος ἀπὸ 16 NATO εἶναι πλατωνική. Εἶναι θεάματική l. Ποιοί εῖναι οἰ στρατηγικοί στὸχοι τοῦ λαῖκοῦ ἀγῶνα ; προεκλογικὴ μανούβρα τῆς στιγμῆς. Καὶ 16 βασικὸτερο, oi 2. Ποιά εἶναι ἡ διαδικασία(ῆ ἡ ταχτική) τοῦ λαῖκοῦ ἀγῶνα για τὴν ἀμερικάνικες στρατιωτικὲς βάσεις κυριαρχοῦν σ’ ὅλη τήν ἐπικράτεια πβίῑῪμιάτιυση αὐτῶν τῶν στόχων ; κὰνοντας πάντα τὴν Ἑλλάδα πολεμικὸ ὁρμητήρω τῶν ἀμερικάνων Πῶς μπορεῑ ν“ άπευθὺνεται κανείς στὸ λαὸ σάν ἀντιπρόσωπος του, ἱμπεριαλιστῶν ἐνάντια στοὺς λαοὺς τῆς Μεσογείου καὶ τῆς Ἀσί ας. ..ὅταν δὲν ἔχει ἢ κρὺβει ἀπὸ 16 M6 τοὺς μακροπρόθεσμους στόχους Μέ τὴν «ἀλλαγὴ», ἐξυπηρετοῦνται καὶ τὰ συμφέροντα τῶν εὐρωπαῖκῶν μονοπωλιακῶν κεφαλαίων, που εἶναι συσπειρωμὲνα ’17οῦ λαῑκοῦ ἀγῶνα; Κι 610v στή θὲση αὐτῶν τῶν στὸχων βάζει γύρω ἀπὸ 16 σχῆμα EOK, γιατί ἐτσι ὁ εὐρωπαῑκὸς ῑμπεριαλισμὸς ιἐὲἑιλιῖοηιὶιένους καί ἀσαφεῖς ὅρους μὲ μόνο σκοπὸ ἀμεσα ἐκλογικὰ προωθεῖ τίς θέσεις του, καί στήν Ἐλλάδα, καί στή Μεσόγειο, καὶ 'Eustc, ποὺ δὲν πᾱμε μόνο ὅπου μσς καλοῦν, ωιλά ὅπου πιστεύουμε cric ἀραβῑκὲς κῶρες (κετρέλαια). ὲξυπηρετοῦμε τὸν λαῖκὸ ἀγῶνα, θ’ ἀπαντησαυμε στα τέσσερα Ἡ ἐπίλυση τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος δέν μπορεῑ νά γίνει ματα τοῦ «ANTI», παρόλο ποὺ τά παράνομα ἐντυπά μας, 2 ἀπὸ ὑπηρέτες τῶν ίμπεριαλισμων. Τὸ κυπριακὸ πρόβλημα ἔχων ἀπαντήσει πολλὲς φορές καί μέ σαφήνεια σ’ 6M αὐτὰ τὰ ο εἶναι, πρῶτα ἀπ’ 6M, πρόβλημα τοῦ ῑδιου τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. N‘iluata. Ὀλοι οἱ δῆθεν φίλοι τῆς Κύπρου Θὲλουν νά λύσουν γιὰ λογαριασμὸ Ἡ ἀνοιχτή στρατιωτικὴ δικτατορία εἶχε πάψει ν’ ἀποτελεί της (μᾶλλον για λογαριασμό ἄλλων) τὸ πρόβλημα μέσα σὲ ἑῪγὺηση συμφερόντων γιά τὴ δωφὺλαξη οἰκονομικῶν, στρατιωτικῶνστήν καί διεθνεῖς ὁργανισμοὺς καὶ σὲ διασκέψεις. Ὀλες αῡτές οἱ μανοῦβρες ’ΪΤ 1· πολιτικῶν τοῦτῶν ἀμερικάνικου ῐμπεριαλισμοῦ εἶναι για να φρεναριστεῖ καί νά κατασταλεῑ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐθνικοῦ λαῐκοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Ὀ κυπριακὸς ._ , καὶ στήν Ἀν. Μεσόγειο γεηκότερα. 'H ἀνοιχτὴ [ε λαός, χωρίς νά ἀρνηθεῖ τὴ βοήθεια τῶν ἀληθινῶν φίλων του, μὲ τὴ Ῥῖβατιωτική δικτατορία ἀπὸτυχε στὸ ρόλο της, τοῦ ὑπηρέτῃ τῶν

ΟΡΓΑΝΞ ᾈΣΗ AA'I'KH ΕΞΟΥΣΙΑ

(ᾕτο EPQM'ATOAOFIO TOY ANTI: ζ ,1. Ποιὲς εἶναι οἱ διαδικασίες καὶ ποιοί εἶναι οἱ ἐσωτερικοὶ καὶ ὃιεθνεῖς παράγοντες ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἀνάληψη τῆς διακυβερνησης τῆς χὼΡας ἀπὸ πολιτικὰ πρόσωπα; 2. Πῶς βλέπετε τὴν ἐπίλυση τοῦ ΚυπριαὲῗῖἓῖΚΟῢ προβλήματος σὲ συνάρτηση μὲ; Ο τὴν ἀποχῶρησή μας ,ἀπὸ τὸ Ο NATO τὴν ἀμυντική μας ὃιασφὰλιση O καὶ τὸν διεθνῆ πολιτικὸ ᾗΞᾈῚῈΙΜσανατολισμὸ τῆς χώρας; 3. Ἡ τελευταία πολιτικὴ μεταβολὴ εἶναι ἱἐκτεθειμενη σὲ ἐσωτερικὲς καί ἐξωτερικὲς ἀπειλὲς καί πιὲσεις. Πῶς ’ἒνομίζετε ὅτι μπορεῑ νὰ διασφαλιστεῖ καί νὰ προωθηθεῑ;,4. Πῶς βλεΊῒεΥ τὴν ἄμεση ὃιαμόρφωση τοῦ χώρου τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τί ἐκφρά-


ΟΡΓΑΝΩΣΗ «AA'I'KH ΕΞΟΥΣΙΑ» συμπαράσταση τοῦ λαῐκοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τοῦ έλληνικοῦ καί τοῦ τοὺρκικου λαοῦ, πρέπει νά ἀναπτύξει τὸν ἀγῶνα του μὲ δλα τά μέσα καὶ κυρίως μέ τὸ λαῖκὸ ἀντάρτικο, γιά vd πετάξει στὴ Θάλασσα ὅλους τοὺς ξένους στρατοὺς. Ὁ κυπριακὸς λαός, στηριγμένος πρῶτα ἀπ’ ὁλα στίς δικές του δυνάμεις καί κυρίως στὸν ἀντάρτικο λαῑκὸ του στρατὸ, πρέπει vd παλαίψει γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία ml τὴ λαῐκὴ δημοκρατία, έστω κι ἂν αὑτοὶ οί στόχοι εἶ και μακρινοί. Τὸ NATO δέν ὑπῆρξε ποτὲ ἐγγυητὴς τῆς ἐλευθερίας τοῦ λαοῦ μας. Ύπῆρξε πάντα —— κι αὑτὸ δέν εἶναι μυστικὸ - στραγγαλιστὴς τῆς ἐλευθερίας ml τῆς ἀνεξαρτησίας μας. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ έθνικοῠ λαῑκοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ χρησιμοποιεῖται σήμερα ἀπὸ τὴν ἀντίδραση, σὰν φόβητρα Ἡ ἀντίδραση φοβερίζει, πῶς, ἂν ἀναπτυχτεῖ τὸ ἀντάρτικο στὴν Κὺπρο, οί Τοῢρκοι θά μᾶς κάνουν έφοδο. “Αν ὁ στρατός μας δέν ἠταν στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀντίδρασης, ἂν ὁ στρατός μας ἡταν στὴν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ, ἂν ὁ στρατός μας ἠταν στὴν κυριολεξία τ ὸ π ρ ω τ 0 1: 0 ρ o ὁπλισμένο κο μμάτι τοῦ λαοῦ, ἀνδηλαδὴ ὴταν λαῐκὸς στρατός, ἄν μέσα ἀπὸ ένα τέτοιο στρατὸ ὁ λαός μας ὑπερασπίζεται ὁ ῐδιος τὴν ἐλευθερία του καὶ δὲν τὸν σέρνουν νὰ σφαχτεῖ γιὰ τά συμφέροντα τῶν ίμπεριαλισμῶν, τότε εἶναι πέρα για πέρα ίκανὸς vd τὰ βγάλει πέρα μ’ Μοιονδήποτε έπιδρομέα. Ἠ μεταβολὴ ἑγινε μόνο στὴν πολιτικὴ ἐκφραση τῆς ἐξουσίας. Ἡ πραγματικὴ ἀλλαγὴ πρέπει vd γίνει στὴν ο οἰκονομική καὶ κρατικὴ διάρθρωση κι αὐτὸ Θά γίνει μόνο μέμιά σειρά νικηφόρους λαῑκοὺς ἀγῶνες. Πρέπει ό ἴδιος ὁ λαός μ’ ἐπικεωλῆς τὴν ἐργατικὴ τάξη καί τὸ συνεπές κομμουνιστικὸ κόμμα της (ποὺ δὲν ὑπάρχει γιά τὴν ὥρα) νά ἀνεξαρτητοποιηθεῖ πολιτικά, οἰκονομικά ml στρατιωτικά ἀπὸ τοὺς ίμπεριαλιστές ml νά έπι βάλει τὴ δικὴ του ἐξουσία, τὴ λαῐκὴ ἐξουσία, γιὰνὰ μπορεῖ νά χειρίζεται τίς τὺχες του 0 ίδιος. Ὅταν λέμε λαῖκὴ ἐξουσία, έννοοῦμε μιὰ πολιτική, οἰκονομική καί στρατιωτικὴ ἐξουσία ἀπὸ 0 λ ε ς τίς λαῑκὲς ἀντιιμπεριαλιστικὲς τάξεις μέ ἑπικεφαλῆς τὴν ἐργατιὰ, χωρὶς νὰ ἑξαιροῦιιε καὶ τὸ τμῆμα τῆς datum; τάξης κού ἑκεῑ ἀντιιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Στὴ φάση τῆς ἀντιιμπεριαλιστικῆς λαίκῆς έπανάστασης, 0 ἀγῶνας τῆς έργατικῆς τάξης δὲν εἶναι ἀγῶνας ἑνάντια σ“ ὁποωδήποτε μορφὴ ίδιοχτησίας στά μέσα παραγωγῆς, ἀλλά μαζί μ’ ὀλο τὸ λαὸ κι έπικεφαλῆς του, ένάντια στὸ μονοπωλιακὸ κεφάλαιο. Ἐννοοῦμε ένα κράτος συγκροτημένο km, ὥστε νά έξασφαλίζει τὴν ΑΜΕΣΗ κυριαρχία ἀπ’ ὀλο τὸ λαό καί όχι νά είναι σὲ χέρια ἀστῶν -πραχτὸρων τῶν ίμπεριαλισμῶν. Ὀ κίνδυνος ἀπ’ ἔξω, καί κυρίως ἀπὸ τοὺς ἀμερικάνους ίμπεριαλιστὲς καί τοὺς λακέδες τους εἶναι ὑπαρκτὸς. Αίπὸς ὅμως ὁ κίνδυνος χρησιμοποιείται, γιὰ νά δημιουργηθεῐ μιά μαζικὴ ψὺχωση φόβου ποὺ θά ἀκινητοποιήσει ἢ Où φρενάρει τοὺς λαῑκοὺς ἀγῶνες. Ἡ ταχτικὴ τῆς ἀντίδρασης, αὑτὴ τὴ στιγμή, εἶναι vd πείσει τὸ λαὸ νά περιοριστεῖ στὰ «έκλογικά του δικαιώματα» καί νά κάτσει ἠσυχος, γιατί «θᾰρθουν ol βάρβαροι». Τὸ πρόβλημα, λοιπὸι , δέν εἶναι vd διασφαλιστεί μιά μεταβολὴ σὰν τὴν τωρινή, ποὺ έχει ἀντιλαίκὸ χαραχτῆρα. Τὸ πρόβλημα είναι νά κινητοποιηθεῖ ὁ ἀντιιμπεριαλιστὴς

δικαιοσύνη. Ὅταν 0 ἀντιιμπεριαλιστὴς λαὸς βρίσκεται σταθερὰ στὸ δρόμο τῆς λαῑκῆς ἀπελευθέρωσης, τότε εἶναι ἡ ΔΥΝΑΜΗ, ξὲζεὲξῗέἑὺιὲὰ διασφαλιστεῖ ἀπὸ τοὺς έσωτερικοὺς καί ἐξωτερικοὺς ι Ἡ παραδοσιακὴ στάθηκε ίδεολογικά, 4 πολιτικά ml όργανωτικάἀριστερά vd ὑπηρετήσει τὸἀνίκανη λαὸ τά τελευταία ο 20 χρόνια. Αὐτὴ ἡ εὐθὺνη δέ βαραίνει τὴν παραδοσιακὴ ἀριστερὰ στὸ σὺνολό της, ἀλλὰ τὴν ἡγεσία της. Ἡ πολιτική τῆς ἡγεσίας τῆς παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς ἔχει καταντήσει οὐραγὸς τῆς πολιτικῆς τῶν ἀστικῶν μονοπωλιακῶν κομμάτων. Εὐθὺνεται αὑτὴ ἠ ήγεσία ἄμεσα γιά τίς περιπέτειες τοῦ λαοῦ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Ἠτάν , φυσικό vd γεννηθεῖ κάποτε μέσα στὸ κίνημα καί νά ξεκόψει ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ ἀριστερὰ ἡ συνεπής ἀριστερά. Αὐτὴ σήμερα παρουσιάζεται μὲ τήν μορφὴ περισσότερων ἀπὸ μιά, μικροτέρων ἢ μεγαλότερων ὁμάδων καί ὀργανώσεων. Ἡ ἑνότητα τῆς ἀριστερᾶς, γενικότερα, ea συντελεῖται ὁχι μηχανιστικά, ἀλλὰ οὐσιαστικά, μόνο ἀφοῠ προηγουμένως συντελεστεῖ ἡ συσπείρωση " τῶν συνεπῶν μαρξιστικῶν λενινιστικῶν δυνάμεων. Γιά μᾶς, τὸ πρωταρχικὸ πρόβλημα εἶναι ἡ συσπείρωση τῶν συνεπῶν μαρξιστικῶν λενινιστικῶν δυνάμεων γὺρω ἀπὸ μιὰ ξεκαθαρισμένη γραμμὴ καί στρατηγικὴ τοῦ ἀγῶνα τοῦ λαοῦ καί τῆς έργατικῆς V V . τάξης. Μιὰ γραμμὴ ξεκαθαρισμένη μέσα ἀπὸ τὴ διαδικασία τῆς ’ ᾰμεσης πάλης μὲ τήν ἀντίδραση, τῆς συνεργασίας στὴ μαζικὴ πάλη καί τῆς ίδεολογικῆς ζύμωσης. Δὲ νομίζουμε πὼς ὴ συσπείρωση πρέπει νά γίνει ἀναγκαστικά γὺρω ἀπὸ έναν, ἤδη σχηματισμένο, · ὀργανισμό, οὔτε ἀναγκαστικά γὺρω ἀπὸ μᾶς τοὺς ῐδιους. 'Av ἡ πάλη καί ἡ ίδεολογικὴ ζὺμωση ἀποδείξει πὼς κάποιος ὀργανισμὸς ἰ εἶναι φορέοις τῆς ὀρθῆς μαρξιστικῆς λενινιστικῆς γραμμῆς, τὸ πράγμα ἀλλάξει. Ἀπὸ μιὰ τέτοια διαδικασία, κάθε ἀλλο παρά μποροῠμε v‘ ἀποκλείσουμε τήν παραδοσιακή ἀριστερά στὸ σὺνολό της. Ἐκεῖνο 1:00 πρέπει ν’ ἀποκλείσουμε, σάν συνεπεῖς μ. λ., εἶναι ol ἀναθεωρητικὲς ml ρεφορμιστικές ἀπόψεις ποὺ κυριαρχοῦν στὴν παραδοσιακὴ ἀριστερὰ καί ἐπίσης τοὺς τροτσκιστές. Ἡ συσπείρωση τῶν συνεπῶν μ. λ. δυνάμεων σημαίνει · τὸ φτιάξιμο καὶ τὸ έπάνδρωμα τοῦ συνεποῦς κομμουνιστικοῡ ïκόμματος τῆς έργατικῆς τάξης. Χωρίς συνεπές κομμουνιστικὸ , · κόμμα, ποὺ νᾱχει ρίζες στὴνέργατικὴ rain. ποὺ νάχει τὴν έμπιστοσύ · της καί ν’ ἀναγνωρίζεται ἀπ’ αὑτήν, ποὺ νά τὴν ἐξοπλίζει ίδεολογικά· μέ τὸν μαρξισμὸ λενινισμό, ποὺ νά τὴν ὁδηγήσει στὸν ἱστορικό ’ tnng τῆς πρωτοπὸρησης τῶν λαῑκῶν ἀγώνων, δέν ὑπάρχει Εἶναι γεγονός, ὅτι μερικὲς δυνάμεις τῆς συνεποῠς ἀριστερᾶς, σήμερα, χαρακτηρίζονται ἀπὸ κάποιον σεχταρισμὸ ml ἀπὸ τὴν _ ἀριστερίστικη τάση γιὰ μονθπώληση τῆς σωῦῒῆς ἑπανασῖαῒῑκῆς , γραμμῆς. Αὐτὴ εἶναι μιὰ ἀδυναμία ποὺ Θά ξεπεραστεῐ με λίγη καλὴ θέληση, μέσα ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ίδεολογικὴ ζόμωση ml τὴ , συνεργασία στὴ δράση. Μιά ἄλλη πολὺ μεγάλη δυσκολία γιά ,, συνεπῆ ἀριστερά εἶναι, ὄτι πολεμιέται ἀπὸ τὴν ἀντιλαῐκή ἐξουσία ’ καί ἀπὸ τοὺς ἀναθεωρητὲς καὶ τοὺς βεΦΟΡμῑστές, με σκοπὸ τὴν “ ἀπομονωσὴ της ἀπὸ τίς πλατειὲς Mec καί τὴ φυσική της έξόντωση Τὰ ὅπλα τῶν ἀναθεωρητικῶν καί τῶν ρεφορμιστῶν δέν εἶναι ὴ πάλη τῶν ἰδεῶν ἀλλά ὴ συκοφαντία. Δοκιμασμένοι ἀγωνιστές τῆς ’ έπαναστατικῆς ἀριστερᾶς συκοφαντήθηκαν σὰν δῆθεν · προβοκάτορες. Ἐπίσης, εἶναι γνωστὰ πως ἀπὸ τοὺς ρεφορμιστές » ἀναπτὺχτηκε ἐκστρατεία συκοφάντησης μ. λ. ὁργανώσεων σὰν δῆθεν προβοκατορικῶν. Ἡ νιοΎὲννητη ἐπαναστατικὴ ἀριστερά

π.

μὲ ἀμεσες οίκονομικες καί πολιτικές διεκδικήσεις σ ή μ ε ρ α, ὥστε νά μπεῖ σταθερά στὴν έπαναστατικὴ πορεία (ἔστω ml μεγάλη), ποὺ ea τὸν ὁδηγήσει αὔριο, στὴ δική του τὴν ἅμεση ἐξουσία, τὴ λαῑκὴ ἐξουσία, τὴ λαίκὴ δημοκρατία. Νά ποιά εἶναι ὴ διασφάλιση τῶν a:me τοῦ λαοῦ (καί δχι τῆς μεταβολῆς). Ή ἑσωτερικὴ ἀπειλὴ, δηλαδὴ τὸ γεγονὸς δτι ἡ χοὺντα εἶναι οὐσιαστιιεά ἀνέπαφη καί ὁπλισμένη, δὲν ἀντιμετωπίζεται ἀποτελεσματικά παρὰ ἀπὸ τὸν ῐδιο τὸ λαὸ. Τὸ νά ἀλλάξουν ἔχει ῆδη κερδίσει μιά μεγάλη νίκη σἀὐτό τὸ ζήτημα. Ἔχει μερικοὺς διοικητὰς τῆς Ἀσφάλειας καί τοῦ στρατοῦ, τὸ νὰ ἀποκαλύψει πλατειά :0 ὕπουλο παιχνίδι τῶν συκοφαντῶν. Στὴν ἀποστρατεὺσουν μερικῶς ἀλλους, τὸ νά περιορίσουν τὴν ΕΣΑ, ' πλατεία Κοτζιᾰ π.χ., oi συκοφάντες ἑπαθαν φιάσκο, ὁταν κάμποσες δὲ λέει καί πολλὰ πράγματα. Ὁ μηχανισμὸς παραμένει ἀκέραιος, χιλιάδες «προβοκάτορες» έκαναν τὴ μεῪὰλη πορεία στὸ Σὺνταγμα. ; 00m κι ἂν τοὺς ἀλλάξουν ὅλους. '0 μηχανισμός, ό ίδιος, τῆς καταστολῆς εἶναι 0 πραγματικὸς κίνδυνος. Οὑσιαστικά Μιὰ ἄλλη — προσωρινή, πιστεύομε - ἀδυναμία τῆς συνεποῠς , ἀμνηστεὺουν τοὺς βασανιστὲς τοῦ λαοῦ. Mè ποιό δικαίωμα ἐπαναστατικῆς ἀριστερᾶς, εἶναι ποὺ ἔπεσε στὸ λάθος νὰ ταυτίζει ξι ’ σκαρώνεται μιά δίκη ποὺ θάχει σάν ἀποτέλεσμα νά βρεθοῦν συχνὰ τὸν πλατὺ λαῑκὸ ἀγῶνα μὲ τὸ φοιτητικὸ κίνημα. Πιστεύουμεμερικά amp“: θύματα ἀπὸ τοὺς μινι-βασανιστὲς ml νά πως γρήγορα θά μεταφέρει καί πλατυνει τὴ δράση της μέσα ail; γλυτώσουν o! μεγάλοι. Ὀλα αὐτὰ γιά νά προλάβουν, μήπως 0 λαὸς πλατειές μάζες τῶν ἐργατῶν καί τοῦ λαοῦ, καὶ Où παραιτηθεῐ ἀπὸ :0. κινητοποιηθεῖ ἀπὸ μόνος του ml έπιβάλει τὴ δική του στενὸ ἀνταγωνισμὸ τῶν συνθημάτων μέσα στὸ φοιτητικὸ χῶρο.

Κεντρική MOW: τιὰ τὰ βιβλωπολεῖα τῆς Ἀθήνυςτ W xwm. Km s. τηί. 605-493

strpurù διὰθοση τιὰ τὰ Mum Bopei00 ' y:

automne «ΞεΝοΣ mon N. mm; m: tu. 0,3”;2 τσιμισκη 1s, πρ.. 219-120, h κέ.

-ξ ἶ :1 1· ὶλιῖκ-ᾲτπ - ψ ,, ’τῇ

5‘! à: l I , ti”: .A “'îïgga-rlgî—Sz" Î

,ἷςη h ,


“Mug; L, ,:. ,εἴη ι Ἡ 1‘4.“sz ,0...:.:_.r4., a

f P I N 17 Νοεμβρζου Ι \ H νυχτα των τανκς στη Θεσσαλονικη

,Ω’:rιο-θ.,.,.., *ιl.ἶ~I . ·b ποὺ λησμονήθηκε.

γαλα-

I

· ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ξημερώνοντας 17 Νοεμβρὶου 1973, γύρω στίς 4,30, ὁ ραδιοσταθμὸς τοῦ «Ἐλεύθερου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης» ἔστειλε ἀπὸ τὸ κτίριο τῆς Πολυτεχνικῆς τὸ τελευταῑο ἀγωνιῶδες μήνυἁ τοι) : μ «Δὲν Θὲλουμε νά βγοῦμε, πρὶν ξημερώσει. Δὲν θὲλουμε νά βγοῦμε, ὅσο εἶναι σκοτὰδι. Ζητᾱμε νὰ πὰρετε θέση. Ζητᾱμε ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες, νά μὴ πυροβολοῦν. Ζητᾱμε ἀπὸ τοὺς γονιοὺς μας, τοὺς καθηγητὲς μας, ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, νά πάρουν θὲση». Ἀπ’ ἔξω εἶχαν πάρει θὲση τὰ τὰνκς, οἱ ΑΟΚατζῆδες καὶ οἱ ἀστυνψικοί. Μιά ὥρα πρίν, στὸ Πολυτεχνείο τῆς Ἀθήνας, οἰ ’Έλληνες φοιτητὲς ἓδιναν τὴ ζωή τους γιά τ’ δ ox τία. η film Ξαρα ἀργότερα, ἡ ἐκκένωση τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τοὺς 2500 περίπου φοιτητὲς, ποὺ τὸ εἶχαν καταλάβει 18 ὠρες νωρίτερα, εἶχε τελειώσει ἀναίμακτα. Ἀναίμακτα, ἀλλὰ ὅχι δίχως συλλήψεις, ὅχι δίχως κακοποιήσεις, ὄχι δίχως ἀγωνία.

O ΣΔΡΑΚΑΣ τας πὼς οἰ δυναμεις ποὺ ἔστειλε ἡ χούντα τὴν καλυψη τοῦ σκοταδιοῠ, ἡ ἀστυνομία

ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ὃὲν ἐπαιζαν. Τῑὼς δὲ θά ὃὶσῖαζαν va ἀντι· καὶ οἱ ΕΚΟΦίτες Où ἐπωφελοῦνταν γιά νά ΥΞῪΟνὸς ὅτι ἡ αἰματηρὴ ἐκκενωση τάξουν, σὲ ὁποιαδήποτε ἂρνησή τους va τοὺς κακοποιήσουν. Ἠ ἀντιπροσωπία ποὺ ” to? Μετσόβιου εἶχε προηγηθεῑ, ἔσωσε ἴσως BYOÜV, ῖή ῦῖυγνὴ βία, ἔπεισαν τοὺς συν· βγῆκε γιὰ να ὀιαπραγματευθεῑ μὲ τὸν πρύμ to“; Φοιτητὲς τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ παρ- αδελφους τους, ποί) στό μεταξὺ ξυπνοῦσαν τανη Σδρακα, τὸν εἰσαγγελέα Πλημελειο, ὁμοῑα,τὺἵη· Ἠ συντονιστική ἐπιτροπὴ καὶ ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο, να βγοῦν χωρὶς ἀντι· δικῶν Παπαδέλη καὶ τὸ νομάρχη Κούρ-

mm“ ἀπὸ m παιδιὰ-ὁσα δὲν κοιμὸν- δράσεις ἀπὸ τὸ κτίριο. ναβο, ζητὰει ἀπο τὸ Σδράκαῑ

ἦ V τὴν a,” ἑκείνη-γνὼριζαν τὰ Ὠστὸσο, οἱ πολιορκημένοι φοβόντου- l. Nd βγοῦν καὶ νά ἀπομακρυνθοῦν οἰ - {Fi

Μτής Ἀθήνας. Ἔιοι, καταλαβαίνον- σαν τὴ νὺχτα. Φοβὸντουσαν πῶς κάτω ἀπὸ φοιτητὲς ἀνεμπόδιστοι. ψ.

13


2. Να βγοῡν με τό φῶς τῆς ἡμερας, για Va εἷναι βέβαιοι ότι δέν θα κακοποιηθοῡν. Ἠ ἀπαντηση τοῦ χουντικοῦ πρυτανη εἶναι κυνικηῑ «(Δεν θα σᾶς ἀφήσω να βγῆτε μὲ το φῶς, γιατί δεν με συμφερει». Δίνει, ὡστοσο, στους φοιτητὲς τήν υπόσχεση ὅτι κανενας τους ὀὲν θα παθει τίποτε, Ὀ εἰσαγγελὲας προσθετει τό δικό του λόγο. Βεβαιωνει κι αυτὸς τους φοιτητες πώς, ἂν δεχτοῦν να ἐκκενωσουν αμεσως το κτίριο, κανενας ὀὲν θα τοὺς ἐνοχλήσει, Τὰ τανκς, τα AOK Kai οἱ ἀστυνομικοί ἔχουν φτασει ἔξω ἀπὸ τό κτίριο πρὶν ἀπό τοὺς «ἐπισήμους». Oi καννες τῶν τανκς εἶναι στραμμενες κατα πανω στό κτίριο, πρὸς τήν κεντρική εῑσοδο. Οἱ μηχανες τους μουγκρίζουν ἀπειλητικὰ. Oi προβολεῑς τους τυφλώνουν τους πολιορκημὲνους. Ὀταν φτανουν oi ἐπίσημοι, oi διαπραγματευσεις τῆς ἀντιπροσωπίας τῶν φοιτητῶν μαζί τους διεξαγονται μεσα στό τρομαχτικὸ αὑτό σκηνικό, Οἱ διαβεβαιωσεις πείθουν τοὺς φοιτητες. Ἠ συντονιστική αποφασίζει τήν ἐκκενωση τοῦ κτιρίου. Οἱ πρῶτες ὁμαδες ἀρχίζουν να βγαίνουν γύρω στίς 4,30 τὸ πρωί. ΕΔΩ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τὸ πρωί τῆς Παρασκευῆς 16 Νοεμβρίου, γύρω στίς 10, ᾱρχισαν να συρρὲουν αὺθὸρμητα στὸ Πολυτεχνεῑο φοιτητές ἀπ’ ὃλες rig σχολες τοῦ Ἀριστοτελείου. Ἠ ἀγωνιστική διάθεσή τους ἔχει ἑξαφθεῖ, καθὼς ὲδῶ Kai δυο μερες παρακολουθοῦν ἀπὸ μακρυά τή δραση τῶν συναδέλφων τους τῆς Ἀθήνας. Γυρω orig ll συγκεντρὼνονται σὲ μιὰ ἀπὸ rig αἶθουσες τοῦ Πολυτεχνείου πάνω ἀπὸ 800 φοιτητὲς καί φοιτήτριες. Λίγο ἀργότερα, ἐντελῶς ὲνστιχτὼδικα, ἀποφασίζουν να κλειστοῠν στό κτίριο Kai να μιμηθοῦν τὸν ἀγῶνα τῶν Ἀθηναίων συναδελιρων τους. Τὸ μικρό ἑπος τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης ἔχει ἀρχίσει, Θά βαδίσει παράλληλα μὲ τὸ μεγάλο ἓπος τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Ἀθήνας Kai θα λήξει σχεδὸν ταυτόχρονα-αὺτό, εὐτυχῶς, χωρὶς νεκροὺς.

τονιστικῆς4 ῚΞχουν δημιουργηθεῑ διαφορες ομαδες-ή καθε μια τους με εἰδική αποστολή : ομαδα σίτισης, ὀμαδα ἄμυνας, ὀμαδα ἑπικοινωνίας, όμαδα ἰατρικῆς περίθαλψης. ’Υπαρχει γραφεῑο Τυπου καί, ἀπὸ τίς 8 περίπου, αρχίζει να λειτουργεῑ o «ραδιοσταθμός τοῦ ἐλεύθεροι) πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης».

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ To πρῶτο μήνυμα που στελνει ὁ ραδιοσταθμός στὸν ἔξω κόσμος «Προσοχή - προσοχή. Ἐδῶ ραδιοφωνικός σταθμός τοῦ ἐλευθερου πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης. Σᾶς μιλοῠμε ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῑο Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε στὸ τρίτο προπυργιο τῆς νεας ἐλευθερης Ἑλλαὀας. Σᾱς μεταφερουμε τόν ἀγωνιστικὸ παλμὸ τῶν χιλιάδων φοιτητῶν τῆς Θεσσαλονίκης. Αὐτὴ τή στιγμή ἐπαληθευουμε τήν παράδοση, που μᾶς θελει στήν πρώτη γραμμή τοῦ (“r/Lqu για τή λαῑκή κυριαρχία». Μεσα στὸ κτίριο, εἰκόνα κυψέλης. Ta παιδιά πηγαινοερχονται ἀσταματητα. Ὀ καθενας ἔχει καί μιαν ἀποστολὴ. Mi: πρόχειρες λαδομπογιες, μαρκαδόρους, κιμωλίες καί μεγαλα κομμάτια ἀπὸ χαρτί, oi φοιτητὲς δηλωνουν τους στόχους τους καί τίς θέσεις τους; «Ἡ λευτερια δεν χαρίζεται, κατακτιὲται», «Κατω oi ΕΚΟΦίτες», «Ἐξω oi Ἀμερικανοι», «Δουλα Σπυριδοὺλα», «Λαὸς στρατὸς ἑνωμενοι», «Δεν σὲ θελει ô λαός, παρ’ τῆ Δεσποινα κι ἑμπρός». Δὲν ὑπάρχει γωνία ἀκαλυπτη, Oi πόρτες τῶν γραφείων τῶν καθηγητῶν ἔχουν κλειστεῖ ἑρμητικα. Πὰνω τους, oi φοιτητὲς ἐκφράζουν τὸ τί σκεφτονται γιά τὸν καθενα ἀπὸ τοὺς δασκὰλους. Στὴν αἴθουσα που προορίζεται για τοὺς φοιτητὲς τῆς Νομικῆς ἀρχίζει γυρω orig 6,30 ἐλευθερη συζήτηση. Κάποιος διευθύνει τὴ συζήτηση Kai oi ὑπόλοιποι, σκαρφαλωμενοι σὲ θρανία, ξαπλωμὲνοι στὸ πάτωμα, συζητοῦν τὰ πανεπιστημιακά προβλήματα, θὲματα γὺρω ἀπὸ τὸν προσανατολισμὸ τῶν φοιτητῶν, τίς συνθῆκες τῶν σπουδῶν

τους Kai κυρίως τή δημοκρατικοποίηση τῆς Παιδείας. «'H Παιδεία εἶναι ἐξαρτηση τῆς πολιτικῆς καταστασης», δηλωνει ἓνας Kai ἡ αἴθουσα ὁλόκληρη τρανταζεται ἀπὸ τὰ χειροκροτήματα. Ὁμαδικὲς συζητήσεις ἔχουν φουντώσει Kai orig σκαλες τοῦ κτιρίου.

Γυρω στίς 8 γίνεται ἔρανος. Συγκεντρὼνονται πάνω ἀπὸ 20 χιλιάδες ὃραχμὲς. Γυρω orig 8,30 φεύ-(ουν τρεῖς ὁμάδες παιδιῶν, για να προμηθευτοῡν τρόφιμα. ’0,τι ὑπῆρχε στὸ κυλικεῖο ἔχει ὲξαντληθεῑ ἀπὸ πολλή ωρα. Τήν iota ὥρα, ὴ ομαδα τῆς ἄμυνας εἰναι σε θεση να γνωστοποιήση στους συναδέλφους, ὅτι ὁλόκληρος ὁ χῶρος τοῦ κτιρίου ἐκκαθαρίστηκε ἀπὸ τους «ἀντιφρονοῠντες» που εἶχαν διεισδυσει στό Πολυτεχνεῑο. Ἕνα τρανζίστορ διατηρεῖ τὴν ἐπαφὴ μὲ τόν ἔξω κόσμο. Oi εἰδήσεις ἀπὸ τὴν Ἀθήνα προκαλοῡν καθε λίγο παραλήρημα. Στίς 9 μοιραζεται τό συσσίτιο σε πλαστικές σακκοῦλες. Στὸ μεταξύ, ὁ ραδιοφωνικός σταθμὸς μεταδίδει : «Προσοχή. Ὀ ’ραδιοφωνικός σταθμὸς τοῦ ὲλευθερου πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης πληροφορεῑ τους γονεῖς, συγγενεῖς Kai φίλους τῶν 2500 συναδελφων ποὺ βρίσκονται μαζί μας, ὅτι εἶναι καλα στήν ὑγεία τους Kai ἔχουν πλήρη ἐπαρκεια τροφίμων»-

ΜΠΛΟΚΑ, ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ, ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γυρω στα μεσανυχτα, ὁ ρυθμός τῆς ζωῆς μέσα στὸ κτίριο ἀρχίζει να πεφτει. Ta παιδιὰ ἔχουν κουραστεῑ. Οἱ περισσότεροι ξαπλὼνουν πρόχειρα για ὓπνο. Ἀγρυπνοῦν οἱ ὁμαδες ἄμυνας, ra μελη τῆς συντονιστικῆς καί oi πιό ἀνὴσυχοι. Ἀπ’ ἔξω κυκλοφοροῦν oi ΕΚΟΦίτες. Ἐχουν ήδη σπάσει μερικά τζαμια, ρίχνοντας πετρες. Τὸ Μετσόβιο δὲν ἔχει ἀκὸμη βαφεῖ μὲ τό αἷμα τῶν φοιτητῶν ποὺ τὸ κατελαβαν. Τὸ Πολυτεχνεῑο τῆς Θεσσαλονίκης αἰσιοδοξεῑ. Ἐκεῖνο τὸ πρωί, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῑο, συνελήφθησαν Kai μεταφέρθηκαν στῆν Ἀσφαλεια καί σε διάφορα ἀστυ· νομικὰ τμήματα πάνω ἀπὸ 150 φοιτητὲς.

Ἡ κατάληψη τοῦ Πολυτεχνείου ἀπόδειξις ma μιὰ ἀκόμη φορὰ τὴ δυναμή μας, που ἀψηφᾶ τή βία καὶ τὴν τρομοκρατία. Πρώτη δουλεια τῶν φοιτητῶν εἶναι ἡ ἐκλογή γενικῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς ἀγὼνα, στήν ὁποία ἀντιπροσωπεύονται ὅλες oi σχολὲς. Oi φοιτητὲς ωγκεντρώνονται κατά σχολὲς orig διὰφορες αἶθουσες τοῦ κτιρίου, για νά συζητήσουν τὸν τρὸπο ὀργάνωσης τῆς παραμονῆς τους στὸ κτίριο καὶ τοὺς στόχους τῆς δρασης τους. Μόλις τελειὼνουν oi πρῶτες ζυμὼσεις, ή συντονιστικὴ ἐπιτροπή ἀπευθύνει τὸ παραKara) μήνυμα : «Ἐμεῖς oi φοιτητὲς τῆς Θεσσαλονίκης, σήμερα, 16 Νοεμβρίου, καταλάβαμε τὸ κτίριο τοῦ Πολυτεχνείου για νά ἐκφρὰσουμε τὴν ἀντίθεσή μας στὴ χοὺντα ποὺ καταπιὲζει ὀλο τὸν ἑλληνικὸ λαὸ, διατρανὼνοτας τὴν τίστη μας στὸ δίκαιο ἀγῶνα μας, Kai σίγιυροι πὼς τὸ τέλος τῶν προσπαθειῶν μας ea στεφθεῖ ἀπὸ ἑπιτυχία». Γὺρω orig 6,30 τὸ ἀπόγευμα ἡ ὀργάνωση τῆς κατάληψης τοῦ κτιρίου ἔχει συμπληρωθεῖ. Ἑκατὸ περίπου φοιτητὲς τοποθετοῦνται στήν κεντρική καὶ σὲ μιά πλάγια εἴσοδο, γιά νά ὲλέγχουν ἐφεξῆς ποιὸς μπαίνεικαὶ ποιὸς βγαίνει. Τὰ παιδιὰ πειθαρχοῦν μὲ σχολαστικὸτητα orig ἀποφάσεις τῆς συν· 14


Tpù; στοίβαζαν σε στρατιωτικά φορτηγά. σε κλοῦβες τῆς άστυνομίας. ἀκομη καί σε πεβινιολικα. Λιγα μετρα πίσω ἀπὸ την πλάτη ῖῼῦ εἰσαγγελεα, ὅσοι φοιτητες γλυτωνουν τῐιὶεῐυλληιμη κακοποιοῦνται άπο ἀστυνομιΚθυς μὲ πολιτικά, ΕΚΟΦίτες, «κλητῆρεςυ. ((Θυρωρους», Ἠ διαφυγή πρὸς το Συντριβανι εἶναι άδυνατη, καθὼς υπάρχει ἐκεῖ ἄλλο Lin/«5K0. Ἠ διαφυγή πρὸς το ἐσωτερικο τῆς Πανεπιστημιουπολης εἶναι ἐπίσης ἀδυνατη, Μερικά παιδιά προλαβαίνουν καί καταδιω{(9112ch τρυπώνουν στο νοσοκομεῖο AXEHA. MYO πιὸ πάνω. Πολλοί απὸ τους γιατρους βῑσκάρουν. Δίνουν στους φοιτητες ίατρικες μπλοῦζες, πρᾶγμα που τοὺς ἐπιτρέπει να π(Ιφαττλανήσουν τοὺς άστυνομικους. ἢ τους Κβυβουν στὸ υπὸγειο λεβητοστασιο τοῦ νοσοκομείου.

MIA AIKH IIOY AEN El'INE Kl ENAz ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ,Μαζὶ μὲ τοὺς φοιτητὲς συλλαμβάνεται ξαῑ ὁ δημοσιογράφος Δημήτρης Καῑσης. Οταν οἰ ἄλλοι συνάδελφοί του ἔφυ-ίαν, YUDœ στὰ μεσάνυχτα, για νά παρουσιαστοῦν

στίς ἐφημερίδες τους, ο Καῑσης ἑμεινε για νά καλυπτει άπο μεσα τά γεγονοτα, Κοντά του ενας ακομη οημοσιογράφος ποι κατορθωνει να βγεῖ καί να ὃιάφι-γει τη συλληιυη. Στην Ἀσφάλεια ἠ άνάκριση κινεῖται γι pm

ἀπὸ τήν υπηρεσιακή Θεση οτι ἡ mm).an .

τοῦ Πολυτεχνειου τῆς Θεσσαλονικης ἡται μιά ἐνέργεια προμελετημενη καί ὀργάνωμενη, Αυτο ὡστοσο ὁὲν βγάίνει άπο πουθενα. Οἱ περισσοτεροι άπο τοις φοιτητες ποι συνελήφθησαν άπολυονται σταόιάκά ϋστερά άπὸ μερικες ήμερες. Κρατοῦνται τελικά 35. στους ὁποίους οί άστικνομικοι άνακοινωνοιι· ὁτι Θά περάσουν συντομα άπο στράτοὸικεῑο. Θά άφεθοῠν τελικά ἑλευθεροι γι pa) στά μεσα τοῦ Δεκεμβρη. Τά ὀνομάτά τοις ; Pia Καλφακάκου, Δήμητρα Λιοὸακη, Μαρία Μαυραγανη. Κλεοπάτρα Παπαγεωργίου καί Θεοδωρά Σακλαμπανη, φοιτήτριες. Χρῆστος Ἀ-(γελοπουλος, Πανταζῆς 'Aὀρίμης, Θανασης Ἀκριβοπουλος. Κώστας Ἀναγνωστοπουλος, ream-{10; Ἀποστολάκης, Μανώλης Βαρδουλακης, Θωμᾶς Βασιν λειάδης, Κωστας Γεωργιάδης, Minn; Γρη-

γορης, Νικος Δοικος. Πάνος Ἐρμειόη;, Χρυσάφης Ἰορὸάνογλου, Βασιλης Kala» σοπουλος, Taco; KLPKOL‘ÔT]; Κοντοκωστάς. Κωστάς Κοιρκοιπλος. Λαζάριόης, Δημητρης Χεντζάς, Γεράσιμος ΔΧιοντος. ,Χειιτερης Μάλαξιανάκης, Χρῆστος Μαμαρικας, Γιαννης Μάρκοποιλος, Πεῖρος Οίκονομοι, Πεῖρος Περράκης. ΔΑποστολος Hpowiônç, Flam-(o: ZLILDVT‘]; K).£up7_0; Toummän; καί Ἠλίας Τσοιλογιαννης, φοιτητες, Δημητρης Καῑσης, ὀημοσιογςάφος,

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟῑ Min ἡ άναόρομη στην τράγικη. μεγάλη νιχτα Ou μποροῦσε καποτιῑ ῑσως νά εἰναι κάτι περισσοτερο άπὸ ενα ξερο ὁημοσιογραφικο ρεπορταζ. Ἀλλά μεχρι ποτε ea περιοριζομαστε νά χάιόειουμε με τίς λέξεις τον ἡρωισμο ÿ και τίς πλη-(ες ~— τῶν Ἑλλήνων φοιτητῶν; Μεχρι ποτε Θα ξοόευομάστε σε ψ εἰκολα ἡ μνημοσυνά πάνω άπο τοις τάφους τῶν νεκρῶν τοῦ ΝοεμBm:

Θά το δείξει κ ἐλπιζουμε — ή προανακριση. Καί, φυσικά, ἡ συνεχεια της. Χρῆστος Μεμῆς

Ἐὸῶ Πολυτεχνεῖο Θεσσαλονίκης. Σᾶς μιλοῢμε ἀπὸ τὴν πρώτη ἐλευθερη γωνιὰ τῆς Θεσσαλονίκης.

ΕΔΩ HOAYTEXNEIO

259110.00” ἀπὸ τὴν πρώτη ὲλευθερη γωνιά τῆς ,σσαλονίκης Σημεβα, 16 τοῦ Νοὲμβρη, ἐμεῑς Οἷ Φοιτητὲς τῆς Θεσσαλονίκης, Καῖαλάβαμε τὸ κτίριο τοῦ

Πολυτεχνείου. "Ô τὸ πρωὶ ἄρχισαν νά συββεουν στὸ Πολυτεχνεῑο χιλιάὸες φοιτητεζ. Ἠ ἑκφραση τῆς ἀγωνιστικῆς διὰθεσης που συὙΚλόνισε τή φοιτητική μάζα ,ταν ἡ κατάληψη τοῦ κτιρίου.

τὸ μεσημὲρι νέες πολι)άριθμες ὁμαδες φοιτητῶν-

Οἱ ωιτητὲς, οἱ ἐργὰτες, ὅλος ὁ λαὸς τῆς Θεσσαλονίκης κι ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Βόρειας Ἑλλάδος ποὺ ἄκουγε τὸ σταθμὸ, πίστεψε στή δύναμή του.

συνέχεια τὴν ἑπίλυση τῶν προβλημάτων ποὺ Θά ἀνέκυπταν.

ἀγωνιστῶν ἓμπαιναν στο κτίριο, για νά δὼσουν καὶ αὐτοὶ το ἀγωνιστικο τους παρών,

Μιά ἐπιτροπὴ που ἑξελέγη ἐπὶ τόπου mamas τὸ ἐργο τοῦ συντονισμοῡ. Ἤδη, νωρίς τὸ ἀπόγευμα, εἶχαν ἑξασφαλιστεῑ ἱκανὲς ποσότητες τροφίμων ἢ ἄλλων ἐφοδίων, Σχηματίστηκαν ἀμεσως ὲπιτροπὲς που θα ἀναλάμβαναν

Ἐπιτροπὲς γιά τὸν ἐφοδιασμό.

για τήν οἰκονομικὴ καλυψη, γιά τίς ἑπικοινωνίες, γιά τίς πρῶτες βοήθειες κ.λπ,, τονωσαν τὸ ήθικὸ τῆς φοιτητικῆ; μάζας, Καὶ πρὸς τὸ σούρουπο, ἄρχισε να ἐκπέμπει ὁ ραδιοφωνικός σταθμὸς τοῦ Πολυτεχνείου, '0 σταθμός μσς ἐκπέμπει στους

1450 χιλιοκυκλους ἢ 220 μΔ στά βραχέα. Ἠδη, αφοί. ἓγινε ὁ καταμερισμος κατα σχολες, προχωρήσαμε σε Συνελευσεις, m νά συζητήσουμε τά προβλήματα un; κατά κλάδους, To φρόνημα καί ο ἐνθουσιασμὸς τῆς φοιτητικῆς μάζας βρίσκεται σὲ ὑψηλότατα ἐπίπεδα. Δηλώνουμε πὼς καθολικὴ Θεληση που προβάλλει στο χῶρο τοῦ κατειλημμένου Πολυτεχνείου εἶναι νά μὴν ἐγκαταλειφθεῑ τὸ κτίριο, πρίν δοῡμε νά πραγματοποιοῡνται oi σκοποί μας, 15


αἱ

ΕΚΚΑΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΕΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ

N’ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ἓναν ἀγῶνα ποὺ δέν θα τελειώσει παρα μόνο μὲ τὸν θανατο τοῦ ξένου ζμπεριαλισμοῦ καί

Σήμερα, 16 τοῦ Νοὲμβρη ἐμεῖς οἱ φοιτητὲς Θεσσαλονίκης καταλάβαμε τὸ κτὶριο τοῦ Πολυτεχνείου.

Καλοῦμε τοὺς Ἓλληνες διανοούμενους ν’ αποδείξουν ὅτι βρίσκονται στα προπύργια

τῶν Ἑλλήνων συνεργατῶν του, μέ τὴν ὁριστικὴ νίκη τοῦ έλληνικοῦ ἐργαζόμενοι) λαοῦ.

τῆς ὲλεύθερης σκέψης. Ἓλληνες διανοούμενοι. Τοὺς καινούργιους ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας φωτῖστε τους μὲ τὸ πνεῦμα σας. Ἐκφρᾰστε μέσα στὸ ἓργο σας τοὺς νέους ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας. Μεταδῶστε πίστη για νέα ζωή. Σταθῆτε πλαι στὸν έργατη, τὸν ἀγρότη, τὸν φοιτητή.

Ἑδῶ Πολυτεχνεῑο Θεσσαλονίκης. Καλοῦμε ὅλους τοὺς καθηγητὲς Μέσης Ἐκπαίδευσης καί τοὺς δασκάλους να αναλάβουν τίς εύθύνες τους. Στιγματίζοντας τὸ πικρὸ δηλητήριο τῆς ἀμαθειας, ποὺ προσφέρθηκε στα Ἐλληνόπουλα τήν τελευταία ἑπταετία, να ἀναλαβουν ἐπὶ τέλους τὸν ρόλο τους. Καταγγέλλουμε τὸ έξοντωτικό πλαίσιο που τοὺς μεταβάλλει απὸ πνευματικοὺς λειτουργοὺς σέ ὄργανα τῆς κρατικῆς γραφειοκρατίας καί ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς λειτουργοὺς να συμπαρασταθοῦν ἐνεργὰ στοὺς πρώην μαθητές τους. Καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου, Oi φοιτητές σᾱς καλοῦν στὸ πλευρό τους στοὺς ἀγῶνες γιά τα δίκαια αἰτήματα τους. Ἐπιβεβαιῶστε τὴν πίστη σας στὸν ἀνθρωπισμὸ καὶ τὴν ἐλευθερίαῑ Ἐκδηλῶστε ἐμπρακτα τήν συμπαραστασή σας στὸν ἀγῶνα μας ἐνάντια στήν καταπίεση καί τὴ στερηση ἐλευθερίας. Αγωνιστῆτε μαζί μας για μια παιδεία ἑλεύθερη, στὴν ὑπηρεσία τοῦ έλληνικοῦ λαοῦ.

Ὁ πρώην καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου ΘΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ μᾶς τηλεφωνεῐ ἀπὸ τὸ Λονδῖνο, χαιρετίζοντας τὴν προπαθειὰ μας. ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Σταθήτε στὸ ὕψος τοῦ κοινωνικοῦ σας ρόλου.

Πὴτε στα παιδια σας τήν

ἀλήθεια. Συμπαρασταθῆτε μὲ απεργίες, διαδηλώσεις καί καταλήψεις, στὸν αγώνα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ

έναντια στὸ φασισ ,

Τα κανεπιστήμιαδ ης τῆς χώρας κρατᾰνε καί σᾶς περιμένουν.

Kata) ὸ Φασισμὸς

Ζήτω ἡ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ Μ Ε

για ανεξαρτησὶα καὶ λαῑκὴ κυριαρχια ΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ M E

ὅλοι μαζί μὲ καθε μέσο, ΜΑΘΗΤΕΣ !

Ὴρθε καί για σας ἡ ὥρα τοῦ ἶ ξεσηκωμοῦ.

, ἶςιτ Ξκὲηωζ "1‘1

Ἠρθε ἡ ῶρα να ἀπαιτήσετε τα δικαιώματά σας. Αύτα, ποὺ θα σᾶς βοηθήσοον να γίνετε αὔριο συνειδητοὶ ακαδημαϊκοί πολίτες, τελείως ἐλεύθεροι, σὲ μια δημοκρατούμενη Ἑλλάδα. Ζητοῦμε, καὶ μαζί με μᾶς καὶ σείς, καλύτερη ποιότητα στα διδασκόμενα μαθήματα, καλύτερη μεταχείρηση για να

μὴν ἀναγκάζεστε να γυρίζετε

,ι’ haul ,χ 4-»._..«- -κΣτίς 4 τὸ πρωὶ τοῦ Σαββατου, 17 Νοεβρίου, ἀκούστηκε τὸ τελευταῖο μήνυμα τοῦ ραδιοσταθμοῦ τῆς ἐλεύθερης φωνῆς τῶν φοιτητῶν Θεσσαλονίκης. Ἦταν ἡ απελπισμένη ἓκκληση για τή συνέχιση τοῦ ἀγῶνα, ποὺ εἶχε ἀρχίσει δύο 24ωρα πρὶν στήν Ἀθήνα, τή θεσιν λονίκη καί τήν Πατρα. τζαμια της. Μετὰ ἀπ’ αὐτὸ, καταγγέλλουμε τίς προκλήσεις τῶν έκκαθέτων καί τήν προσπαθεια τους να καμψουν τὸ ἀγωνιστικό φρόνημα τῶν φοιτητῶν, ποὺ ὲκδηλώνουν τὴν αντίθεσή τους στήν ἀντιλαῑκή πολιτικὴ τῆς χούντας. Δηλώνουμε ὁτι δὲν προκαλοῦμε ἐμεῑς τα ἐπεισόδια. Οῦτε ξεγελαει καί πείθει κανὲνα ή προσπαθεια τῆς χούντας να καταλογίσει σέ μᾱς τίς εῦθῦνες για ἐπεισόδια ποὺ δέν μᾰς ανήκουν.

-Συνεχίζονται οί διαδηλώσεις στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. -Ἀπαγορεύθηκε ἠ κυκλοφορία στούς κεντρικοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν. - OI συγκρούσεις ἑπεκτείνονται καί στίς συνοικίες τῶν Ἀθηνῶν. -Ἐπιβεβαιώνεται για μια ἀκόμη φορα ἡ κατάληψη τοῦ κτιρίου τῆς Νομαρχίας ἀπὸ τοὺς ὲργάτες. Διαδηλώνουμε τὴ συμπαραστασή μας στὸ λαό τῆς Χαλκιδικῆς για τὴν ἀπαλλοτρίωση 53.000 στρεμματων για τὴν ὲξυπηρὲτηση τῶν συμφερόντων τοῦ μεγαλοκαρχαρία Βαρδινογιαννη. Διαδηλώνουμε τὴ συμωαράστασή μας στὸν αδούλοτο λαὸ τῆς Ἀθήνας-ποῦ

μάχεται ,στοὺςὶδρόμους για να κατοχυρωσει την κυριαρχια του.

Πάνω ἀπὸ 200.000 λαοῦ διαδηλώνουν στοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας, στήνουν όδοφρὰγματα καί συγκρούονται μέ τὴν αστυνομία.

Ὀλη ἡ Ἀθήνα εἶναι στό πόδι καί ἀπανταει μὲ βόμβες Μολότωφ στήν Ἀστυνομία.

στοὺς δρόμους σ’ αναζήτηση στέγης. Ἐλᾱτε να κατοχυρώσετε μαζί μας τὸ μέλλον σας. Ἑνῶστε μαζί un; φωνὴ διαμαρτυρίας, ποὺ εἶναι φωνή ὁλόκληρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί μαζὶ μὲ τοὺς δασκαλους σας, παρτε τή θέση πού ἁρμόζει σέ καθε Ἐλληνόπουλο. Ἀντισταθῆτε στήν πνευματική αλλοτρίωση μὲ ὄλες σας τίς δυνάμεις. Ἓλληνες γονεῖς, οἱ φοιτητὲς τοῦ ἐλευθέρου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σᾶς καλοῦν να διαλύσετε τίς αὐταπάτες.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑ·

ΣΗΣ

’ἓ

- Σύλλογος Ἐλλήνων φοιτητῶν HARVARD.

Ἐκδηλώνουμε τήν αμέριστη συμπαραστασή μας στὸν ἡρωικό λαὸ τῶν Μεγάρων, ποὺ ἀγωνίζεται να σώσει τὴ ζωή του, ποὺ ἀπειλεῖται ἄμεσα ἀπὸ τα συμφέροντα τοῦ ξένου μονοπωλιακοῦ κεφαλαίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ’Όσοι σήμερα καταλαβαμε τὸ κτίριο τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς θεσσαλονίκης, καλοῦμε ὅλους τοὺς Ἕλληνες φοιτητὲς καί ἐργαζομένους ποὺ ἐπὶ 7 χρόνια ὑπόμεναν τὸ ζυγὸ τῆς ξενὸδουλης φασιστικῆς δικτατορίας. Να σηκώσετε μαζί μας τὴ φωνή τῆς ἀντίθεσὴς σας ἐναντια στὸ ἐλληνικὸ καὶ ξὲνο κεφάλαιο, τοὺς Ἀμερικανοευρωκαίους ἰμπεριαλιστές, μὲ συνεχεῖς καταλήψεις τῶν σχολικῶν κηρίων καὶ τῶν χώρων τῆς

Στὶς 12 τὸ βραδυ, ἡ γνωστή ὁμαδα τῶν τραμπούκον τῆς Θεσσαλονίκης ἂπιτέθηκε μὲ - ma; ιπὴν κύριαεῐσοδο τοῦ platen mi 5m08 τά ι V " ,Μ r " 7 ' . V _~ ζ ._ 4" V ’ν I l ,ᾖ “a. 1ι’. Ï; 3è à; 4; V . . ,Μ’ ι, ᾗ, -ιςξι, Α -~ ὐιι, no. .·>”ῑ-ῖ · 7w ,W 73‘: u v ·. εχ- ;, v ξ Ἰ, ’ fa a: ‘ “ · 1’ 7-: · ’ 1-“

-Σ.Ε.Φ. M.l.T. Μασαχουσέτης.

ἐξ g.

Ἐκ μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ έκφραζουμε απόλυτη συμπαρασταση στοὺς Ἕλληνες

Φοιτητὲς καί διακηρύσσουμε, k

ὄτι θα ύποστηρίξουμε μὲ καθε Ᾱ “ä μέσο τόν αγώνα μας. N — School of Economics - London

-Ἰσλαμικὴ Ἒνωση Φοιτητῶνεῖ -Ἒνωση Ἀράβων Φοιτητῶν ι -Λατινοαμερικανοι Φοιτητὲς z. — Πακιστανοί Φοιτητὲς —— Τοῦρκοι Φοιτητὲς ΧΑῙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ἕλληνες, Σᾰς μιλᾰ τό ἐλεύθερο πανεπιστὴμιο Θεσσαλονίκης. ' ‘" Μεταδίδουμε στοὺς 1450

Α


ναιηνυίες uni ym'uluuw

ΑΠΟ ΤΗΝ KYIIPO ME ΠΙΚΡΑ... "Eva συνκλονιστικὺ ντοκουμέντο συνθεμένη ñnù ῡεκύῦες στύματα ἀνθρώπων Τοῦ λαοῦ, ἕτσι ὅπως τὸ κατᾱνρυψε καὶ τὸ φωῐονιιήφισε τὸ xlvnuuïovpmplxù ouvspvsio τοῦ Νίνου Koûvüoupou on‘w Kùnpo. Τὸ «ἐθνικὸ θὲμα», ὅπως ἀποκαλείται ἐπίσημα τὸ ΚυπΡῑαΚό, ἀπασχολεῑ «κατά κόρον» τήν κυβὲρνηση. Μάλισῖα, χρησιμοποιήθηκε ἐπανειλημμὲνα σὰν πρόσχημα, γιά να μὴν προχωρήσουν ἡ ἀποχουντοποίηση κι ὁ ἑκδημοκρατῑῖμός, νά γίνουν minous; ἑπιδερμικὲς ἀλλαγές καὶ νά μεινει ἀπείραχτη ἡ οὐσία τῶν καταπιεστικῶν μηχανισμῶν.

Τὸ ANTI ὃίνει σήμερα στοὺς ἀναγνῶστες του τοῦτο τὸ μικρὸ ἀφιὲρωμα στὸν ἀγῶνα, στὴν πίκρα καί τὴν ἀγωνία τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ.

Ἡ ῖδια αὐτή κυβέρνηση, παράλληλα, δὲν ἓνιωσε τὴν

Μαρτυρίες ποὺ συγκεντρωσε, μιλὼντας μὲ ἑκατοντάδες ἁπλοῦς ἀνθρώπους τοῦ νησιοῦ-φαντὰρους ια’ ἀξιωματικοὺς, δασκάλους, παπάδες, δικηγὸρους καὶ γιατροὺς, ἀνθρώπους τοῦ χωριοῦ καὶ τῆς πύλης, νὲες γυναῖκες καὶ γριὲς, παιδιὰ-ὁ σκηνοθὲτης Νίκος Κοὺνδουρος. (Κιᾶν δὲν δημοσιεύουμε σήμερα τὰ ὀνόματα ὅλων αὐτῶν ποὺ μᾶς δίνουνε αὐτὲς τὶς μαρτυρίες, τὸ κὰνουμε γιατί στήν Κὺπρο οἱ δυνάμεις τοῦ μίσους καὶ τῆς ὑποτελειας ἐξακολουθοῦν νά ἓχουνε τεράστια στηρίγματα καὶ μποροῦν νά βάλουνε σὲ κίνδυνο τὴ ζωὴ ἐκείνων ποὺ ἀποφασίσανε νὰ

νάὙΜΙ νὰ μᾶς πεῖ, νά πεῖ στὸν Ἑλληνικὰ Λαὸ τί ἀκριβῶς ωγέβη στίς 15 Ἰουλίου, τί συμβαίνει ἀκὸμη καί σήμερα στην Κὺπρο. Ἐτσι, ὁ Ἐλληνικὸς Λαὸς ξὲρει τά ὅσα γράφει Ὺῑὰ τὸ Κυπριακὸ καί τίς σκοτεινὲς πτυχὲς του ὁ Τὺπος, Ï'à 6ῒὸ βάθος μένει πάντα στό σκοτὰδι. Καί, φυσικά, m"'IV Κὺπρο χιλιάδες oi «Korœpévm Kl oi τραυματίες, ἑΚατοντὰδες χιλιάδες oi πρόσφυγες In οἰ ξεσπιτωμὲνοι, oi Τοῦβκοῑ βαστᾶνε σχεδὸν τὸ 40 % τοῦ νησιοῦ, ὁ χειμῶνῧς ἔρχεται ἄγριος καί πικρός. Em...

Δημωιεὺουμε, στίς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν, μιὰ σειρά ἀπὸ συγκλονιστικὲς —— στήν ἀμεσὸτητα, λιτότητα καί τραγικὸτητά τους - μαρτυρίες.

17


ποῡνε τὴν ἀλήθεια). KI ἀκόμη. μιαν ἄλλη μαρτυρίαι τα γράμματα ποὺ ἕνας Κύπριος φαντάρος τῆς Ἐθνοφρουρᾱς, φοιτητὴς παλιότερα στὴν Ἐλλάδα, ἔστελνε στοὺς γοιίοὑς του Kai στήν κυπέλλα του. γράφοντας τα nave) σὲ κουτια

ἀπὸ τσιγάρα, σὲ στρατσόχαρτα ποὺ πὲφτανε στά χὲρια του, σὲ ὀποιοδήποτε παλιόχαρτο τοῦ ἓὸινε τὴν εὐκαιρία να πεῖ τις σκέψεις τοι). να ἐκμυστηρευτεῖ τις ἐμπειρίες τοι) καί τίς ἀγωνίες ποὺ τοῦ γεννοῦσαν.

. . ,Ἔνας συνταγματάρχης ἄγριος καὶ μαυριδέρος μοῦ Mal: «Παπποῦ, ἄνοιγε τάφους». «Δέν ἐχω χέρια, ὃέν μπορῶ», τοῦ λέω . ..

Ol EKATOMBEE TOY EM<DYAIOY

Μιλαει ὁ mm; στό παρεκκλήσι τοῦ νεκροταφείου τῆς Λευκωσίαςε «(Στὶς 15 τοῦ Ἰοῦλη, 9 παρα τὲταρτο τὸ πρωί, oi πραξικοπηματίες χτῦπησαν τή Λευσία. Πρὶν τό μεσημὲρι ἐφτασε στὸ νεκροταφεῑο ἕνα στρατιωτικό καμιόνι μὲ δύο ἀξιωματικοὺς Ἀπὸ πίσω ἀκολουθοῦσαν δύο ἄλλα καμιόνια μὲ σκοτωμὲνους. Ὀ Eva; ἀξιωματικός, Ἓλληνας ἠταν, ἕνας συνταγματάρχης ἄγριος Kai μαυριδερός, μοῦ λόει : «παπά, ἅνοιξε τάφουςιν, «Δὲν μπορῶ, τοῦ λὲω, ὀὲν ἓχω χὲρια», Εἶχα στὸ νεκροταφεῑο μονάχα τόν Εὐριπίδη, τό νεκροθαφτη, Kai τό Θεῖο τοῦ.

Μοῦ λὲει ό ἀξιωματικός : «σκαβε λάκκους, θα σὲ Θαψω Kai σὲνα. βρωμόπαπα». Τοῦ λὲω, ((φὲρε μηχάνημα καί τοὺς Θαβω». Πῆγαν να βροῡν μηχάνημα κι“ ό Εὐριπιδης μὲ τό Θεῖο τοι) κατεβαζουνε κατω ἀπὸ τα κυπαρισια 67 νεκροὺς μὲ στολή, Εἰόα μερικοῦς Kai μοῦ φανήκανε χτυπημένοι απὸ πίσω. δῦο τοῦς εἷχανε κοπεῖ ἐντελῶς τα κεφὰλια. Ἔρχεται μηχάνημα, ἀνοίγει λάκκους. Kai τοὺς παραχωνουμε σέ πατωσιές, τόν ἕνα πανω στὸν ἁλ"Lova. Ὀσοι εἷχανε χαρτια, τα κρατόῦσαμε σ’ ἕνα σωρό, στῆν ἄκρη. Ta πῆρε ό ἀξιωματικός. Στό μεταξύ, mam ἕνα φορτηγό τῆς Ἀστυνομίας. μὲ σκοτωμένους Ki’ αὺτό. Λὲω στὸν Εὐριπίδη, «ἄνοιξε λακκο». Ὀ ῆλιος

ἐκαιγε Kai oi σκοτωμὲνοι ἐβρωμοῦσαν, Ὀ μαυριόερός ἀξιωματικός μοῦ λέειε<<αὐτοὺς ὁὲν θα τοῦς θάψεις ἐόῶ, εἶναι κουμμουνιστὲς». Τοῦ λὲω, «ὀὲν ξὲρω ἐγὼ κουμμουνιστὲς, εἶναι ἣλιος κι’ οἱ σκοτωμένοι ea σαπί- · couve». Βγαζει μπιστόλι καὶ τὸ βάζει στὸ αὐτὶ μου. «Na σαπίσουνε -- λὲει - τα σκυ- · “Ma, ἐὸῶ δὲν ea τοῦς eawuç». Τότε πῆρα τὸ μηχάνημα, τόν Εὐριπίδη Kai τό Θεῑο καὶ σκάψαμε εςω απὸ τὴ μαντρα καὶ τοὺς παραχώ- · χὼσαμε. Ἠταν 26 γυναῖκες Kai ᾰντρες καὶ 2 κοριτσακια, ὲφτα καὶ δώδεκα χρονῶν,’τὸ ἕνα τό λὲγανε Βάσω, τόγραφε σ’ ἕνα μενταγιόν στό χέρι του. Μέχρι τα σήμερα κανείς δὲν ἠρθε va τα ζητήσει».

.. . Have τὼρα οὕλα, μᾶς τὰ πήρασι, ἐπῆραν μας τα σπιΘακια, ἐπῆραν μας τὰ ζῶα, ἐπῆραν τα οὕλα . . . Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ Μιλαει μια γυναίκα, πρόσφιιγας. ἀπό ’να χωριό τῆς Κύπρου :

«nave ὅλα, μᾶς τα πήρασι, ἐπῆραν μας τα σπιθακια, ἐπῆραν pa; τα ζῶα, ἐπῆραν τα οὖλα. Ἐπῆραν καὶ τήν πρόίκαν μου. Δεκα-

οχτω τ’ ἀοὺστου μπήκασιν στα σπιθακια vial;Πήρασιν οἱ Τοῦρκοι τ’ αὺτοκίνητο τοῦ Κοὺ- . πλοῦ, πήγασι-ἦρθασι, κλέβασι τσί πόρτες ·


και τυ παραθυμα και τα ζῶα, (Ml βρηκασιΔ Λαλεῑ τους η για-(ια. ((αψῆστε pu; και μᾶς τιποτες». Ἐχτιιπησαν tors; τη για-(ια μ’ ἕνα ματσί στηνκεφα).ην και την ἐπηρασι τα αἷμαtu. Καὶ μπαινουσι στην (mm καμια εἰκοσαpm Τοῡρκοι, με τα μαχαιρια. γιὲ μοι. και mipvouot τις αἶγες κι αφησανιῑ μιαν αῖγαν που ὀὲν τήν εἶδαν. Καὶ παιρνουσι και τα παποὺτσια τοῦ παποϋ. τα καινοιργια, και τα Φόρεσε ὲνας, τα ὁικα τοιἸ ἦτανε κατακομμὲνα. Και τη για-(ια την εἶχασι ἑζω στην aim

και την περιπαιζασι, Κι“ ητανι, L‘vu; στρατιωτης Τοιρκοκιπριος και την ἐ>.ιῖιηθηκι,, και Mu : «hm χασιῑ. γιαγια. να σε γλι fume)» Ἐγω ωοβομουνα και ἑμιῑινησκα χωομένη, ὀὲν ἑπιστειθηκα κανεναν. και kilo). “mon ἡ για-(ια. ἑχτιπησαν τηνι». Kui μολις νιχτωνιι σὲρνοιμαι απο Kim!) τοί σπιϋοῖ και Km βοιμαι σίλη n'qu στα χωραοια και το πρωι βλέπω τον κ, thuln ποι» κριιβοτανεῑ κι’ uLτος και τοτες βρημαμε ë\u mafia και μειιαμῐῑ ind; ἡμιῑρες {no}. με τὸν Θῐ,ο και τα

χτηνα Κι (Gum; mm τοι. "N Ν1ιχα).ηκι“ ὲόώ ποῦαμενοι κι“ ἐκεῖ ττιιιὶαμειοι, nupz. m Bpnfpm‘ τοι ς ιὀικιιι .j puy. "Hampevtn lu» λε] μοι. και πῆμ’ Nef/.01 mu m0; μεχρι τυ 0m01 και mon} μιαν Km ζαν νιῑρο και ροιlu μαῖρα τῆς γιαᾞιας κι“ km μαι-τηλι, m \‘TlUG; '(pLu. να μην nun αμα με βροῖι ιιι Τιιῐρκοι. Km (OIL. σιιν ἐπηῖναμι;ν οιρτοι μαῖα στα σιταριαι ακοισαμιῑν oun'c; κι fiduum τον 'ynîm'u. τον Παπα·;ἰιῖ]ρκο. να τοι» σερνοι νι, οι o TOÎ pxm 4’Παιι ι’» um“: _ )u-

...Μᾶς κλεισανε στο συρματοπλεγμα, ἕνα παιδὶ 15 χρονῶν το σπρὼξανε καὶ τὸ πυροβολήσανε να πῆ ποῦ ἦταν Ô πατὲρας τοι) . . . λῶ, Kl'â rim” να κλαιωΔ Ὀ κ Mud/.1]; λαλεῖ, «dos πρῶτα να ὁοῦμεν αν τον ἐσκοτωσασι, να toùyouusv να χωστοῠμεν, αν τον ἐκρατησιν αἰχμάλωτον να παραόωθοῡμεννκ ’Υστερ’ ἀπουλιγον ἀκούσαμεν ἓναν πυροβολι» σμον. Χωστήκαμε στα χορτα ῶσποι» καὶ νυχτώσει καί μὲ τὸ ὃειλι ἐπήραμεν το ρὲμα τῆς Πουλιανῆς καί μακρὺναμεν απο το χωοιο. Μόλις ἂρχεψεν να φέγγει, ἐχτυπήκαμεν παλι καί τὸ μεσημὲρι ἓπιανὲν μας ἡ δίψα να τρη-

>.αθο[μεν Ἐκροιζεν ο ἣλιος και νιιρο ὀὲν εἴχαμεν. οἱ Τοῖρκοι ἡτανε κοντα και ὀεν μποροισαμεν να σαλὲψουμεν. Σκεοτομοιια τηνμανανμοι.τάὀὲ).φια μου. την ΧρυσανΘην και την ’(ιαγιαν. Ὀ παποϋς εἶχεν 1:000νει μὲρες πριν τήν εἰσβολήν, ὀὲν προωθω ou να ὀῑῑ το κακον. Καὶ τοῦ λαλῶῑυθα σκοτωθῶ, κ, Μιχα).η. να ήσινχασωυ. Λαὶ.ι;ῑ μου Z «0i Τοῡρκοι ἡσυχασασι, (-)u nupuôwHoüum‘» Και παοαόωθηκαμεν στοις Τοιρ-

καις κι“ αι τοι ἐκλιισαι pu; ιιστκρα απηρασιν τον κ. λ1ιχα>.ην και μὲ μὲνανιῑ ἐγελοισασι και poi λέγωσι. unun. puma. ιτίθηκὶῑέ ‘fl‘lü Θὼρε κοροῐ» σαν το ωιᾳγγαριν ποι ντυθηκεν γρια ; Ἐμι;ῑ; ιῐῖμαστι; καλῡι. ἔννοια σου. θα σὲ παραόωσοιμεν στοις ἐδικοις σοι»)Δ Και μὲ κρατήσασι ακομα δέκα ἠμὲρες μὲ ἄλλα γυναῑκιῑς και παιόια Κι ὕστερα παραόωσαν pu; στον Ἐρυῆμο Σται ρο, Τον LVN/uh“ ἐσκοτωσαν τον,

. . .‘O κόσμος πολέμαγε μὲ παλιοντοὺφεκα. Τὰ ὅπλα σκορπισμὲνα δεξιὰ ια’ ἀριστερά. Τὰ παιδιὰ πολεμάγανε χωρὶς σχὲὃιο, χὰθηκε κόσμος καὶ κόσμος ἄδικα. Dari: ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ Ἀκολοιιθοῡν τώρα μαρτυρίες ἀνθρώπων TOD λαοῦ, ποὺ πήραν τα ὅπλα, ὅσα Kl‘ ὀποια ββῆκαν για να ὺπερασπιστοῠν το νησι. α ὀνόματα τους τα ἔχει ὁ σκηνοθὲτῐῖς Nixo; Κοὺνὸουρος.Ἐμεῑς ôàv θα τα ἀποκαλύψουμῑ Ἱιατί ὁ κίνδυνος ακὸμα ἐνεδρεύω em, Μαρτυρία l: «Ἐγειρεὺκαμεν ὅπλα για vu ἰ(δλεμήσουμεν καί ὅπλα ὀὲν εἶχεν, ἐπηαμεν °FÈÇ ἀποθῆκες ὂφκερες..,ᾱόειες, ποῦ ἐπῆαν Il} ὀπλα; ΠολεμΟὑσαμεν τους Τούσκους μὲ “1 μαρτᾰνια καὶ τα ὃίκανα τοῦ κυνηοῡ. Οῠττῑ σφαῖρες ὲόώκαν pu; οὔτε τιποτα»Δ Μᾳβτυρία 2 : «'Av εἷχαμε ὂπ).α,θα τους κρατΟυῢίὶμε τοὺς Τοὺρκους. Ὀ πληθυσμο· ὅλος ἓῖβὲξε να πολεμήσει, Τοὺς σπρώξαμῑῑ στη θαλασσα, τήν πρώτη εἰσβολή τὴν κρατή(“HIE καλά. Σκοτὼθηκαν χιλιάδες Τοῦρκοι, Πμὲῐβητοι. τα κουφάρια πλέανε στή θάλασσα,

γεμισε ο τοπος. ,Στη ὀεὺτερη ἐπιθεση ἐπηραμε τα Boum. ὁὲν εἷχαμε πυρομαχικα, τι να κανουμεΗΔ Νἱαρτυρία 31(μιὶ.αει ἓνας φοιτητης ποι ανηκει στήν ΕΔΕΚ, το κομμα τοῦ Βασου Λυσσαριόη) î «Γραψε, το να το μαθει Ô κόσμος. Ἐpsi; ὀὲν τὸν ἐθέλαμε τὸν πολεμο. Τον πολεμο τον ἤθελε ἡ ΧοιΝτα, Αἰ)τοί το ξὲρανε πως με τὸ πραξικοπημα οἱ Τοῦρκοι Bu BuÇuvc μπροστα το σχὲὀιο τῆς εἰσβολῆς, Ἠ Χοὺντα ἄναψε τη φωτια στην Kùnpo και μᾶς ἔφριξε στὸν πολεμο... Ma τι 61041; Mt τί orputo; Tu λίγα ὅπλα τᾱχανε μοιρασει στοις ἐδικοῠς τους. να σκοτώσουνε Κιρπριους, ὀχι Τούρκουςῃ. ΝΙαρτυρία 4 z «Καὶ το πραξικοπημα τὸ java μιλημένο καί τὴν εἰσβολὴ τήνε ξέρανε. Τα “χανε συμφωνημὲνα οἱ Ἀμερικανοι μὲ τήν Χοὺντα, Oi Ἓλληνες ἀξιωματικοί, όχι ὀλοι.

ζὲρανε απο πριν για τὴν αποβασηη. Νἱαρτυρίαέε Ἠ πρώτη ὲπιθεση ἓγινε on; πέντε παρα εἴκοσι. Στην Κυρήνεια εἶχε γεμισει ή θάλασσα rot-prima αποβατικα και τ’ ἀποπλαιά χτυποὺσανε την mm. To ραδιοφωνο ἔλεγε πρωινή γυμναστική ὡς ri; ἓξη, Τὸχανε στα χὲρια τους οἱ ἀξιωματικοί τοῦ πραξικοπηματος H oi δολοφονοι, Στις ἔζη αναγγειλανε τήν εἰσβολὴ. Δώσανε στους Τοιιρκους καιρο να πατήσουκέ στὸ νησιᾼ Ἐμεῑς εἷμασταν ἀκομα στα κρεβατια. , , Μαρτυρία 6: «To χωριο μου, ἡ Κοκκινοτριμυθια, ἢτανε (mo ἀνέκαθεν στα χὲρια τῆς Ι;()ΚΑ Β, Τη Δευτέρα, mi; 15 Ἰουλίου. τ’ απογευμα. f108(1th ἀπ’ αὐτους και φέρανέ μὲ δύο τζιπ τοῦ στρατοῦ καμια σαρανταρια αὐτόματα Καλασνικωω. Τὸ χωριὸ ὀὲν εἶχε στρατό. τα μοιρασανε (not); πολιτες. mon; ôncoù; τοι ζ Ton; ἄλλους, ἐμᾶς, δηλαδή, 19


μᾶς macaw: cul σπίτια μοις. Πιάσανε πάνυ) ἀπὸ 100. Md; κλείσωέ (no συρματοπλεγμα, ἕνα παιδί δεκαπέντε χρονῶν το (momiqu στὸν τοῖχο καὶ το πυροβολήσανεῐ on): ποόια, va μαρτυρήσει ποῦ ἤτανε ο πατέρας του.

Ἐκεῖ, χιγμήζανε vu μᾶς (paw. pù; “tumoucaw: μὲ τοὺς ὑποκοηωόιις, οὔτε Τοῠρκοι νᾰμαστετῐ. Ἠτιινεῑ ἐκεῖ Ἓλληνες ἀξιωματικοὶ μὲ m πολιτικμ, Mu) mi); φοβοντουσαν m βαλουνε στρατιωτικὰ να μή τοὺς γνωρι-

σεῑι ο κόσμος. Εἶδα ἓναν ἀξιωματικο Κύπριο Kai τοῦ ωωνάζω, «τί μᾶς χτυτιᾱτε,Ἕλληνες εἶμασῐε». ,. Md; κλειδὼσανε σὲ μιαν ἁπο-

Οήκη, ἀπ’ ἔξω φωνάζανε «τί τοὺς φυλᾱττε βρὲ, εἶναι κομμουνιστὲς, σκοτῶστε τους»,

NT. ΚΔΤΣΟΥῩὶΔῆἶ

. . . Ποῦ ἐπῆαν τὰ ὅπλοις Πολεμούσαμεν τοὺς Τοὺρκους μὲ τὰ μαρτίνῑα καὶ τὰ ὃίκανα τοῦ Κυνηοῦ. Οὔτε σφαῖρες ἔδωκάν pag, οὔτε τίποτα . . . Ἰ Μαρτυρὶα7; «Oi Τοῦρκοι πατούσανε τήν Κύπρο καί γὼ ἦμουνα αἰχμάλωτος τῶν Ἐλλήνων. Μὲ πιάσανε oi γιουρούκηὸες, για.τὶ ἦμουνα τοῦ Μακάριου. Ἠ Κύπρος ἔμεινε άνυπεράσπιστη, δὲν εἶχαμε ὅπλα, οὔτε ἀξιωματικοὺς». Μαρτυρία8; «Τά ὅπλα τὰ πῆραν ἀπὸ τίς ἀποθῆκες οἱ ἄνθρωποι τῆς ΕΟΚΑ B καὶ oi ἄλλοι, μετὰ τὸ πραξικὸπημα. Χιλιὰδες ὅπλα. Oi ἀποθῆκες βρεθήκανε dôme; Ki’ ὁ κόσμος πολέμαγε μὲ τὰ παλιοντούφεκα. Τὸ πραξικόπημα κατέστρεψε τὴν ἄμυνα τοῦ νησιοῦ, οἰ Κύπριοι ἀξιωματικοὶ βρεθήκανε cri; φυλακῇ, τὰ ὅπλα σκορπισμὲνα ἐδῶ-ἐκεῑ, τὰ παιδιά πολεμάγανε χωρὶς σχὲδιο, χάθηκε κόσμος καί κόσμος ἄδικα. Γιατί;

Μαρτυρία9 : ()i ϊντριγκες φάγω.κέ τήν Κύπρο. Ma; ἐποίιλησαν. Ὀ Ἰωαννίδης μᾶς ἐποὺλησε mob; ἀμερικανους x" οἱ ἀμερικω νοι (nob; τοὺρκους. Ta εἷχανε συμφωνημὲνα ἀπὸ πρὶν γιὰ να πετὺχουνε ὃιχοτομηση. Nù κοψουνε τὸ νησι στα δυο, νά φάει ἡ Τουρκιὰ το δικον tn; Koppùn. 'EÔG) chBei; μὲ τ’ ἀλὲτρι, βρὶσκεις πολιτισμὸ δικο pa; ἑλληνικο πολιτισμο, χιλιάδες χρόνια... Τώρα, oi τοῦρκοι φωνᾱξουνε, «τὸ νησί μας, τὸ νησὶ pu; »ἶ Μαρτυρία 10: «Δὲ μᾶς ἀφήσανε τίποτα. Τὰ πήρανε (Σ. Σ. οἱ τοῠρκοι) ὅλα, μᾶς ἀφήσανε τοὺς τοίχους. Mû; ἔμεινε ô οὐρανὸς Kl ἂν βρὲξει καὶ τοῦτος, χιιθήκαμε. .. Ki‘ ἂν γυρίσουμε, ποῦ va γυρίσουμε; Μὲ τοὺς τοίχους Θὰ ζήσουμε, τά cnuprù χαθήκανε, τ’ ἀμπέλια τὰ κοψανε, τὸ ὀάσος τὸ Kùwuvc,

Μαρτυρία ll : «Δὲν ιῑῖχαμε οὔτε ὀργάνωση, οὔτε ἀσὺρματο, τίποτα. Κάποιοι ἓλληνες ἀξιωματικοί μᾶς πήρανε τὰ ὅπλα καὶ μᾶς κρατήσανε, στὸ στρατοπεδο, αἰχμαλώτους, ἀπὸ τις 21 Ἰουλίου ὣς τὶς 14 Αὐγούστου. (Σ, Σ. πρόκειται γιά φοιτητὴ ἀπὸ τὴν Πάφο, ποὺ ὑπηρετοῡσε στὴν Ἐθνοφρουρά). Μαρτυρία 12: (Μιλάει ëvaç φοιτητὴς ποὺ ἡρθε ἐθελοντὴς ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ, στὴ Λεμεσσο). «Δὲν εἶχε ὅπλα. Md; προδὼσανε. 0i ἀξιωματικοὶ τῆς χοὺνταςῌόχι ὅλοι οἱ ἀξιωματικοί-καὶ ἡ ΣΙΑ τὰ εἶχανε προ-

σχεδιάσει. Ἡ Τοὺρκικη εἰσβολὴ ῆτανε μέσα στὰ σχὲδια τους. Ἡ Κύπρος παραδόθηκε mic δολοπλοκίες τῶν Ἀμερικάνων, ἄοπλη, ὴ ἄμυνα ἑγινε μὲ παλιοντοὺφεκα, χωρὶς σχὲδια, στὴν οὐσία χωρὶς ἀρχηγοὺς».

Μαρτυρία 13: (Μιλὰει ἄλλος φοιτητής); «Στήν τούρκικη εἰσβολὴ τὰ ὅπλα, τὰ Καλασνίκωφ, τὰ κλειδώσανε, ἐμεῑς φωνάζαμε, «δῶστε μας ὅπλα νά κρατήσουμε τοὺς ΓούρKong», δὲν μᾶς τὰ δώσανε. Πιὸ ἔπειτα, τὰ

ὀώσανε πάλι moi); δικούς τους καὶ τρομοκρατούσανε τὰ χωριὰ. Ὀ ἀρχηγός τους (Σ. Σ. στήν περιοχή τοῦ φοιτητῆ) ἠτανε ἀπὸ τὸ 1971 πληρωμὲνος ἀπὸ τὴν ΚΥΠ καί τὴν ἀμερικάνικη ΣΙΑ.

ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ-ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΠΙΚΡΑ

ροῦχιι ὀὲν ἐχουμε, ὃ,τι φορᾶμε μᾶς ἐμεικέΔ . . ἕνα πουκάμισο. . . πῶς να ζήσουμε ; oi καύκαλοι μᾶς μείνασιΙΗ Na (pif/Dupe... νά ρίξουμε μαὺρη πέτρα πίσω μας, νά ξενιτευτοῠμε4 . . τί ἄλλο ; Μὲ τὸν τούρκο ἐμεῖς δὲ ζοῦμε, ὀὲν τοῦ ’χουμε ἐμπιστοσύνη».

_ .. n,_’d..ln.n...l_.... ’


Ἐμεῑς φωνὰζαμεῑ «ὃῶστε paç ὅπλα va κρατήσουμε τοὺς Τοὺρκους». Δὲν μᾶς τὰ δὼσανε . ..

OI MEPEZ TOY ΕΜΦΥΛΙΟΥ Κι“ ἀκολουθοῦν τωρα τυ γράμματα τοί ωανωρου, Πιο νευρικά. ἀναστατα. '{spum ἀγανάκτηση Kl ὀργή, γράμματα που μᾰ; ἐπιτοὲπουνε vu ὀοῡμε ὅχι τις ἀντιόρασειζ μιᾶς στιγμῆς, ἀλλὰ τὸν mono που ἕνα μοι» φωμὲνο παιδὶ ζεῖ m γεγονότα κι“ ἁντιόρῐι σ” αὐτὰ ἀπὸ τη μὲοα που ἐξαποὶῲθηκι. m πραξικοπημο τῶν παραφρονων ὡς τη μὲρυ που ή Θυελ).α τοῦ πολέμου κοπασε-τουλιιχιστον για την (boa : Τὸ πρῶτο γράμμα, πρώτη μέρα τοῦ ἑμφὺλιου σπαραγμοῦ, ἁπευθυνεται cto κοριτσι τοῦ φοιτητῆῑ «Αὐτὴ τὴ στιγμὴ (5 καὶ 25) τῆς Δευτέρας. βοίσκομαι μαζί μὲ ἄλλους 40 ταλαίπωρους Kovrù στὸ σπιτι ἑνὸς λοχαγοῦ τοῦ ἐφεδρικοῦ. (Σ. Σ. τὸ ἐφεδρικὸ ἡταν δύναμη πιστη on”) Μακάριο). “Av πάθω τιποῖα, ἀψίνω ἐν’ τολή στό σπιτι μου νά σοῦ στείλουν w εἰσιτήρια για να ἐλθης στὸν τάφο μου να φερης λου).ουδια».

Kl' ἀκολουθεῖ τοῦτοῑ «Στοὺς γονεῖς μου, ἂν πάθω τιποτε va στειλετε εἰσιτήριο στήν (Σ. Σ. φυσικά, παραλείπουμε τὸ ὄνομα τοῦ κοριτσιοῡ) για va ἔλθη va pi»: ἀποχωρετηση».

...Τὰ παιδιὰ ὅλα εἶναι λεβὲντες· χωρὶς ψωμὶ, ὕπνο καὶ νερὸ πολλὲς φορὲς πολεμᾶμε μὲ ὅλη μας τὴν ψυχή. Τὴν ἄλλη pépa εἶναι καί πάλι ὁ ἐμφύλιος ; «Τρίτη, 5 μ. μ. »Φεύγω γιά τὸν θάνατο.Στὸ Καῖμακλί εἶναι 350 τοῦ Λυσσαρίδη. (Σ. Σ. δηλαδή, τοῦ Κυπριακοῠ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος) καὶ μᾶς ἔτυχε ὁ κλῆρος νά τοὺς κάνουμε ὲπίθεση. Εῐμαστε 5 τεθωρακισμὲνα καί 80 στρατιῶτες τά ἀκολουθοῦμε. ‘Av πεθάνω, μὴ ξεχάσετε τὰ παραπάνω. ‘H μάνα μου νά μὴν τὸ πάρη κατάκαρδα. Αὐτὴν σκὲφτομαι «boa».

ENOTHTA ΚΓ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ

Μεσολαβοῠν λίγες pépsç σιωπῆς. Φτάνουμε otiç 21.7.74, orig 6.30 τὸ πρωί. Γράμμα στὸ κοριτσι ; «Σοῦ γράφω ἀπὸ τὸ μὲτωπο. Εῖμαι ἐνθουσιασμένος, γιατὶ τὰ παιδιά ὅλα εῖναι λεβέντες χωρὶς ψωμί, ῦπνο καὶ νερὸ πολλὲς φορὲς πολεμᾱμε μ’ ὅλη μας τὴν ψυχή. Wipe μέρος σὲ μάχες ντροπῆς (Σ. Σ. που σημαίνει, μάχες τοῦ ἐμφυλίου) καὶ δόξης. Εὺτυχῶς

τὼρα πολεμᾱμε ὅλοι ἀδελφωμένοι. Ἀπολὺσανε ὅλους τοὺς κοατουμενους, τοὺς δὼσανε ὅπλα καὶ πολεμᾱνε μαζί μας. Ψὲς κάναμε μάχη στήν. . . καὶ σὲ τρεῖς (bps; τὴν πήραμε ἀμέσως, φυγαμε ἀπὸ κεῖ καὶ ἢρθαμε στὴν Κερύνεια. ὄπου οῐ Τοῦρκοι χθὲς προσπάθησαν và κάνουν (inboundde οῐ λέοντες τοὺς βάλανε μπρός. Χθὲς πρωὶ ἀντιμετωπίσαμε στὴν Ἀθαλάσσα πολλὰ ἀεροπλάνο ποὺ βομβάρδιζαν συνεχῶς. Ρίξαμε o’ ὅλη τὴν Κὺπρο 5-6. Εῐδα καὶ γὼ ἕνα. '0 Fepé~

μ«,,.,4.ι «ι . »n:.’1 21


λακκος βομβαρόίστηκε κατα λαθος. Δεν ξὲρω για τούς ὃικούς μου. MOD εἶπαν πως καιγοτανε, ἄλλοι που πέρασαν απὸ κεῖ. »Τάορα πὴραμε θέσεις αύτοκτονίας γεματοι ἑνθουσιασμο. Τα αεροπλανα πετούν απο πανω μας Kai τα αντιεροπορικα pu; τα αναγκασαν να πετοῠν ψηλα. Θα τούς νικήσουμε Ki’ (1; το σκεφτεται ἡ Ἐλλας να ἐπεμβη». Καὶ την ἴδια μερα, γράμμα στους γονεῖς ; (Ακουσα πως θα περασουμε απο το χωριο. Ἐτσι βρισκω τήν εὐκαιρία να σᾶς πῶ ὅτι εἷμαι καλα. Ἐλπίζω να εἰστε καλά. γιατὶ ἄκουσα ὅτι σας βομβαρδισαν το Σαββατο. »Ἐγὼ εἶμουν στην Ἐπίχου, τήν ὁποίαν καταλαβαμε την νύκτα. Ἐν συνεχεία πηγαμε στο Παχύαμμο, για να αποτρεψουμε εἰσβολή. To Σαββατο το πρωί μᾶς βομβαρόισαν στο στρατοπεὸο Ἀθαλασσας, δεν εἶχαμε θύματα. Ρίξαμε 1-2 αεροπλανα. Τίς προηγούpave; μερες πηραμε μέρος σε τρεῖς ἑπιχει· ρήσεις ἐμφυλίου πολεμου», ΤΑ TEPATA TOY ΠΟΛΕΜΟΥ

A(V gap—a {A κακὲ a“; Me «WK [ἦ "“.r°"‘:“"/‘m'~

Καὶ παλι σιωπή, ὡς τις 27.7.74. Γραμμα στο κορίτσι, Μιλᾱ πια ἡ ἐμπειρία τοῦ πο· λεμου : «Ta τέρατα τοῦ πολεμου, οἱ αἴτιοι τῆς συμφορᾶς φωναζουνῖ σκοτῶστε, σκοτῶστε, σκοτωθεῑτε, σκοτωθεῑτε '. »Μῦς λενε ὅτι εἶμαστε τα πιονια τους καί μεῑς εἶμαστε ανήμποροι να το αρνηθοῠμε, Πᾱμε ἐκεῖ που μᾶς στελνουν, κανουμε ὅ,τι Θελουν. »Στην αρχὴ φαγωθηκαμε ὅλοι καλα-καλα για μια πεπερασμένη ίόεα. Ἠ «μάννα» μᾶς θυμήθηκε μετα τίς rocs; αμαρτίες της. (Τώρα 4.50 μ. μ. τα πλοῖα βαξουν καπου πιο πανω ἀπὸ τὸ λιμανι τῆς Κερύνειας 7 κανονιοβολισμούς). Τῆς ἔμεινε ενα ἁμάρτημα που δέν το ἔκανε. To ἔκανε λοιπον Kai ἡσύχασε. Χύσαμε Kai χύνουμε το αἷμα μας γι“ αὐτὴν (οι καννιοβολισμοί συνεχίζονται καί ἐλπίζω να μὴ βαρεσουν ἐδῶ). Ἠ «μάννα» pü; ύποσχὲθηκε, στούς χαζους που την πίστεψαν, τοσα Kai 1:6an »Τήν πρώτη μερα τοῦ πολέμου με τούς Τούρκους πολεμούσαμε σαν λιονταρια. Ὀ λοχαγὸς μᾶς εἷπε πὼς ἡ πρώτη τεθωρακισμένη μεραρχία ἠταν στὴν πολη, Δέν ἠταν δυνατό ή Κύπρος να ὑστερήση. Ὀ λοχος μου κατέλαβε μεσα σὲ 3 ὡρες τὴν Ἐπίχου καί τήν ἴδια ῶρα φεύγαμε για τήν Κερύνεια, Ἠ ζωή μου ἐδῶ κρεμοταν ἀπὸ μια κλωστή, Οἱ Τοῦρκοι ἠταν ἔξω απο το λιμανι, κανονιοβολοῦσαν ἀπὸ τα πλοῖα, ἐνῶ τα αεροπλάνα ἑριχναν Βομβες Kai πολυβολοῠσαν.

θεια Ki‘ ἑπρεπε ια πᾱμε το βραδυ πρὶν απο τη μεγαλη αποβαση. Εἴχαμε στρατοπεδευσει δύο - τρία μίλια ἔξω απὸ την Κερύνεια. Ἐγὼ Ô ἰδιος τήν ήμὲρα τῆς ἀποβάσεως, 2 ὡρες πρὶν γίνη ἡ αποβαση, με κατι κυαλια βγῆκα σ“ Eva δεντρο ψηλα Kai ἓδινα πληρον φορίες ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας για τίς κινήσεις τῶν πλοίων. ΙΞῖχαν παραταχθεῖ καμμια ΖΟαρια μικρα Kai μεγαλα πλοῖα ἔξω ἀπο τήν Κερύνεια, 2 μεγαλα μπῆκαν στο λιμανι Kai ἄλλα 3 ἀκολουθοῦσαν. 'Ev τούτοις, οἰ ἀξιωματικοί μας ἦ ἐφοβήθηκαν (ήταν Καλαμαραδες) ἢ ἠταν μεσα στο σχεδιο4 Δὲν μᾶς ἐδωσαν οὔτε μια διαταγη να εἶμαστε ἕτοιμοι τουλαχιστον. Ἐγὼ τοὺς ἓλεγα ὅτι ea κανούν αποβαση. γιατί εἶχαν αποβατικα πλοῖα μαCi τους, ἀλλα σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Ξαφνικα μετα ἀπο τήν αποβαση. ἡ ὁποία γινοταν μεσα σε σφοδρο κανονιοβολισμὸ τῶν πλοίων καί τῶν βομβαρδιστικῶν καί τὸν πολυβολισμο τῶν αεροπλανων, μᾶς φωναζουν, μπαίνουμε στ’ αὺτοκίνητα καὶ τρέχουμε να βοηθήσουμε τοὺς δικούς μας, μα πρὶν βγοῦμε απὸ τὴν Κερύνεια πὲσαμε πανω σὲ τανκς τούρκικα. Το πρῶτο ἠταν ἑλληνικο καὶ μᾶς ξεγελασε (το εἶχαν καταλαβει oi Τοῠρκοι). Ὀ δρόμος πού πήγαινε ἠταν γεματος αὐτοκίνητα που καιγοντουσαν απο το βομβαρδισμο τῶν αεροπλανων.

»Οῐ Τοῦρκοι προσπαθοῠσαν αποβαση, ἀλλα μόνον ἐλάχιστοι μπορεσαν να ἀποβιβαστοῦν μετὰ ἀπὸ πολλὲς προσπάθειες. Oi ἀμυνόμενοι ζήτησαν ἀπὸ τὸ τάγμα μου βοή-

»”Οταν πὲσαμε πανω στα τανκς, βγήκαμε ἀπὸ τα αὺτοκίνητα καί ὅπου φύγει-φύγει. Περίμενα να νοιὼσω να μοῡ τρυποῦν oi σφαῑρες τὸ κορμί μου, ἀλλα εὐτυχῶς τίπο-

τα. Ἀπ’ ὅλη τὴν ύποθεση ἓχουμε 15 ἀγνοουμένους (αἰχμαλώτους, νεκρούς, τραυμαting) οἰ ὁποῖοι δὲν ἓδωσαν το «παρών» τους στο ταγμα. Τὸ αὐτοκίνητο τοῦ διοικητῆ γαζώθηκε πρῶτο απο σφαῑρες, σκοτώθηκε ο οδηγος καί ο λοχαγὸς (Κύπριος) που ἦταν πίσω πῆρε το τιμονι καί μετα τρακαρε τὸ αύτοκίνητο σ” ἕνα τοῖχο Kai ἓτρεξε να ὃῆ για μᾶς καί να μᾶς πῆ να φύγουμε (αὐτὸς ὁ λοχαγὸς τοῦ τάγματος pu; ἡταν φυλακισμὲνος ὡς φιλομακαριακος)4 Ὀ διοικητὴς τοῦ φὼναζε να τὸν βοηθήσῃ· τα εἶχε χαμενα..,». MIA MAXH Δύο μὲρες αργοτερα — 29. 7 —. ἀπὸ καποιο λοφο, γράμμα καί παλι στὴν κοπελλαῑ «Κατατσακισμὲνος, αηδιασμένος, ντροπιασμενος καθομαι Kai σοῦ γράφω. Τὸ ταγμα μου χθὲς το ἀπογευμα διεξήγαγε τή μεγαλυτερη μαχη ἔξω ἀπὸ τον Ἀγιο Ἐπίκτητο Κηρύνειας. »Τὸ πῶς γλύτωσα ο Θεὸς ξὲρει. Oi ΤοῠρK01 ἄρχισαν τήν ἐπίθεση. Κατ’ αρχας ἀπὸ τήν παραλίαν oi δικοί μας τούς κρατοῦσαν μὲ τα δοντια καὶ μεῖς τους ύποστηρίζαμε. Meta ἄρχισαν να βάζουν Kai oi: μᾶς, ἀλλα τὲ χειροτερο ἠταν που μᾶς βὰζανε μετα ἀπὸ το πλοῖον, απο τοὺς προποὸες τοῦ Πενταδάκτυλου, ἀπὸ τήν διεύθυνση τοῦ χωριοῦ. "Q; ὲόῶ τοὺς κρατούσαμε, ἀλλα μετα ἐμφανίσθηκαν τα τανκς Kai καταλαβαίνεις, Στήν οπισθοχὼρηση φύγαμε τελευταῖοι Kai τὸ δύσκολο (ἠταν) πού στή φυγή pu; pâ; βαζανε μὲ ὅλμους. »Μέ τα ὅπλα που εἷχαμε ἡταν αὺτοκτονία να μείνουμε να ἀντιμετωπίσουμε τα τανκς. Εῑχαμε μονο 2 μπαζούκας μὲ 4 βλήματα ἡ καθε μία καί δὲν ὴταν καί σίγουρο ἂν λειτουργοῦσαν. Oi Τοῠρκοι ύπερτεροῦσαν Kai σὲ ἄνδρες Kai σε οπλα. Ἐμεῑς ἒχουμε τουφέκια Kl‘ αὐτοὶ τα τελειότερα αὐτόματα ὅπλα (Βελγικα - τα καλύτερα στον κοσμο). Ἐπίσης τανκς, πυροβολα πανω στα πλοῖα, ὅλμους τῶν 4.2, ὲνῶ ἐμεῑς πιο μικρούς. Ὀλα τα αντιμετωπίσαμε, ἀλλα για τα τανκς χρειαζομασταν ἀποτελεσματικα οπλα. »”Οταν λοιπον τὰ τάνκς ἄρχισαν να βάζουν ἀπο τα 50-60 μ. αρχίσαμε να ὁπισθοχωροῦμε ὅπως - ὅπως». ΠΙΚΡΑ Kl ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ Ἀκολουθεῑ cri; 31.7. ἄλλο γράμμα, στήν κοπελλα κι’ αὐτο. Γεματο πίκρα Ki‘ αγανακτηση, σκληρὲς Ki‘ ἀνελέητες παρατηρήσεις Kai διαπιστὼσειςῑ <<. . . Αὺτή τὴ στιγμή κανω διάλειμμα διαρ-

κείας, γιατί ἓχουμε ἀνακωχή. »”Οπως καταλαβαίνεις οἰθυσίες μας ἦταν ᾱσκοπες καί χωρίς κανενα καλὸ ἀποτέλεσμα για μᾶς. Ἐμεῖς θυσιάσαμε τίς (mtg μας, τίς


“ Πὸβῑουσίες μας καὶ oi δικοί σας μᾶς εἶχαν πωλήσει ἤδη πρὸ πολλοῦ. Αὐτὸ τὸ εῐχα διαισθανθεῖ 6116 τὴν πρώτη μέρα τοῦ πολέ· 1101), γιατί κάθε ἄλλο παρά σωστὴ ἄμυνα - 6v-

' τίσταση κρατούσαμε. Mû; ὁδηγοῦσαν ὅλους (ὅπως φυσικά καὶ στὸν έμφύλιο πόλεμο) σάν πρόβατα γιά σφαγή. Μετὰ ἄρχισαν νὰ τὸ καταλαβαίνουν καί οἱ πέτρες, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ καθένας να πολεμᾱ γιὰ τὴ ζωή του καί ὁχι Ὺῑά τὴν πατρίδα του τὴν ὁποία εῐχαν (Σ. Σ. ἀκολουθεῖ μιά βαρια λέξη) ἢ επὶ κυριολεξία ΒΙΑΣΕΙ (μὲ συγχωρεῖς γιά τίς mug)». ΘΥΣΙΕΣ - ΛΕΥΤΕΡΙΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ l, «Ἕνα εἶναι τὸ Immunity; μὲ τὸ δικὸ μας w αἷμα γράψαμε τὴ δική σας λευτεριὰ μά καὶ ’»ἳ ’τῂν δικιά μας σκλαβιά. ME 16 πετρέλαια τί γίνεται; Δὲν έχουν ἀπαιτήσεις τώρα καί Ὺῑ’ αὐτὰ oi Τοῦρκοι; Ἡ μάννα μας ἡ Ἐλῑῂ πὼς θὰ μᾶς προστατεύσει τὸ εἰπε καί Ï ' ῒὸ ἔκανε. Οὔτε Eva ἀπὸ κεῖνα τὰ Φάντομ δέν ἶ ἔστειλε. Μὸνο τούρκικα βλέπαμε νὰ κάνουν τὴ βὸλτα τους ἀνενὸχλητα καὶ νὰ σπέρνουν Ë?» τὸ Θάνατο. »Ἑτοιμάσου, ἂν ζοῦμε καὶ εἷμαστε καλά, ijg"V6671111162);1111011111»: τὰ πάτρια ἐδάφη, τὰ ὁποῖα à: [1Ιὸνο τρελλοὺς βγάζουν για v6 μᾶς σέρνουν Ρ· στῆν καταστροφή. Δὲν χρειαζὸμαστε πατβίδα. Πατρίδα μας θάναι ὁλόκληρος ὁ κο5» CHOC. Ὺῑὰ μᾶς δέν θά ύπάρχουν σύνορα. Τὰ ἶ παιδιά μας ἂν εἶναι δυνατὸν νά μὴ γνωρίσουν ,ξιξ πόλεμοἰ Μόνο αὐτὸ 111’ Eva κομμάτι ψῖμὲὲζαθὲαξέἷὲἑῗοωτὲᾟάξῖαητῆς μάννας μου Καὶ τοῦ πατέρα μου. Ἦρθαν καὶ μὲ βρῆκαν μετὰ 6116 πολλές δυσκολίες στὴν πρώτη Ύβαμμή. ‘0 πατέρας μου ἐκλαιγε, ὴ μὰννα μου ὁχι. Μ’ ἑβλεπε σὰν τὸ Λάζαρο ποὺ ἀναῦτήθηκε καί δέν πίστευε ὁτι ἤμουν πράγμαT! ζωντανός. Τὸ βλέμμα της εἶχε μιὰ ἐνταση σὰν νὰ έρχὸταν ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν. Μὲ εἷδαν για λίγα λεπτὰ καί φύγανε. Τοὺς εἶπα ὅτι ὁλα πέρασαν καὶ πὼς μᾶλλον θὰ ἠσυχὰgave τὰ πράγματα. Μετὰ ἀπὸ τρεῖς ῶρες ὗβχισε ἡ μεγαλύτερη μάχη. Φαντάσου»ἔ _ Τὴν ᾰλλη μέρα, Eva γράμμα λιττὸ καὶ πεβήφανο-πὲρασε ἡ μπὸρα καὶ γίνεται ὁ νᾄττολογισμώς. , «Φαντάζομαι πὸσο θὰ ἀνησυχεῖς γιὰ τὴ ζωή μου, ἀφοῦ θα ἔμαθες πὼς έδῶ oi ζωές μας ποιχίζουν ὁσο μιὰ σφαῖρα. »Δόξα τῷ Θεῷ, βγηκα ζωντανὸς ἀπὸ τὴν ,ι Κόλαση τοῦ πολέμου, έχω σὼας τὰς φρένας “frai τὰ μέλη μου καὶ δέν ἔχω ντροπιάσει τὸ ὁνομά μου. ‘ “ »Τὸ Τάγμα μας δέν έδρενε δάφνες, ἀλλὰ υλιάχιστον ᾰντεξε στὴν κόλαση τοῦ πυ’ · . Ή ἀποστολὴ πού μας ἀνετέθη ἦταν δυA νὰλογος τῶν δυνάμεων μας. Εῐχαμε νὰ ‘ τωπίσουμε ἀεροπορὶα ποὺ πολυβολοῠ,, . βομβάρδιζε καί ὅταν γινόταν διάλειμμα '= ἑλκοπτερα έπεσήμαναν τίς θέσεις μας. “lune τὰ πλοῖα ποὺ βομβάρδιζαν τίς κύ-- ' θέσεις μσς. Εἷχαμε καὶ τὸν κυριώτερο ;· (nova μας, τὰ τὰνκς, ποὺ χυμοῦσαν πάνω ' σὰν διάβολοι. Δὲν πρέπει v6 παραλείψω τοὺς Τούρκους, πού μᾶς βάζανε 6116 16 - 6116 τὰ πλευρά, τὸ πυροβολικὸ πού

ᾖ »ι 6116 χιλιὸμετρα μακρυὰ καί τὸν αύτο"; ‘10 ὁπλισμο τῶν Τούρκων. “ "Bush; χωρὶς τάνκς καὶ μέ ὅπλα τοῦ 1821 ,ν · μπορούσαμε v6 δρένουμε δάφνες ὅπως 1‘. νοι. ’ἊῬΪΟποτε μπορέσω, θα σοῦ στείλω γράμμα ,, . Μὴ γελάσεις, ὀποτε μωροῦσα, ἑγραφα. Μᾼὺτιὶ ὅλα σοῦ τὰ γράφω πάνω σ“ ἕνα , filo δέντρο χαρουπιάς. Ἐχω φάει Eva χαροὺπια.Σημ. Ξέχαισα v6 σοῦ περι· ,ἴ u μὲ τρεῖς λέξεις 16v έαυτὸ μου. Ἐχω ._.':Î; l7 ἡμερῶν, ῶς τωρα ἑπλυνα 16 11p62-3 οοοὲς βρέχοντας τὰ δὸὶιιτῶά

'r τῇ, .: " ι "a

ἐβγαλα νὰ στεγνώσουν, T6 ποδια μου δράμα. Περπατῶ κουτσαίνοντας ὀλίγον, λόγω δερματικῆς μεσοδακτυλίου νόσου».

ΠῙο ΑΙΣῙΟΔΟΞΟΣ

Μὰ ὀσο περνᾱ 6 καιρός, τά πράγματαγιά τοὺς πολεμιστὲς- βελτιώνονται, κάποιος ὁπλισμὸς κατάλληλος φτὰνει ὣς αι’)τούς, στεριώνει μέσα τους ἡ αύτοπεποίθηση. Κι’ ὁ τόνος τοῦ γράμματος ποὺ στέλνει στὴν ἀγαπημένη του ὁ φίλος μας, στίς 9.8.74, στίς 4 16 ἀπόγευμα, γίνεται ια’ αὐτὸς 1116 αίσιὸδοξος, λιγότερο πικρὸς; «. . . Ὀταν γινοταν ὀπισθοχώρηση, έτρεχα σὰν λαγός, τὸ λέω καὶ δὲν ντρέπομαι για1i διαφορετικὰ Où εῐμουν ἀδικοσκοτωμένος. Μὸνο τὰ τὰνκς μᾶς κάνανε v6 ὀπισθοχωωῦμε, γιατί πῶς νά τά ἀντιμετωπίσουμε; »Μετά, ὅταν βρήκαμε, ὅταν μᾶς δώσανε, ὅταν τὸ σκέφτηκαν πὼς μὲ τὸ τουφέκι οὔτε τὸ χρῶμα του δέν μποροῦσε να πάθη τίποτε, ὁταν μᾶς δὼσανε έπιτέλους έστω καὶ λίγα ἀντιαρματικά 1944, τότε σταθήκαμε έδῶ ποὺ εἵμαστε τὼρα καὶ κρατήσαμε 16 χῶμα ποὺ πατᾰμε, καί χύσανε τώρα αύτοὶ τὸ αἷμα τους, παρ’ ὄλο ποὺ εἶχαν ὁπλισμὸ τῶν τελευταίων χρόνων, εἶχαν τανκς κ.λ.π.

“Ί

Γ

TA

30 XPDNIA TOY B.B.G. Στὶς 30 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 35 χρόνια λειτουργίας της Ἑλληνικῆς ’Υπηρεσίας τοῦ B.B.C. T6 «Ἐδώ Λονδίνο» ἁκούστηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὶς 30 Σεπτεμβρίου 7939, λίγες μόνον ἑβδομὰδες μετὰ την κηρυξι τοῦ 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη διάρκεια τοῦ πολέμου, η Ἐλληνικη Ὑπηρεσία πληροφοροῦσε την κατεχόμενη Ἐλλάδα για τὸ τί συνέβαινε στὸν κόσμο καὶ πολλὲς φορὲς μετέδιδε μηνύματα στοὺς άντάρτες, ποὺ ἀγωνίζονταν κατὰ τοὺ κατακτητη. Μετὰ τὸν πόλεμο, κρίθηκε ἁπαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας τοῦ ὣληνικοῠ τμήματος κι ἐτσι μπόρεσε καὶ πάλι νὰ παίξει ἀξιόλογο πληροφοριακὸ ρόλο οὲ ἀλλες κρίσιμες περιόδους καί, κυρίως, στην τελευταία τραγικὴ επταετια.

»Φοβοῦνται τά Μεχμέτια τὸν Ἕλληνα, γιατὶ εἶναι ἀνδρεῖος, ἀλλὰ ὁταν τὸν βλέπουν ἄοπλο άνδρειώνονται καὶ σὲ τρέχουν 6116 πίσω σαν διάβολοι. .. »Οί δικοί μου ἔχουν γίνει πρόσφυγες. Πῆγαν στὸ χωριο τοῦ πατέρα μου μαζί μὲ τὰ μωρά, συγγενεῖς καὶ γείτονες. Ὀλοι τους εἶναι περίπου 25-30 ἄτομα σ’ Eva παλιὸ σπίτι. Κοιμοῦνιαι οἱ 1116 πολλοὶ στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ. Εὺτυχῶς πού εἶναι καλοκαίρι». Ὀ πόλεμος πλησιάζει στὸ τέλος τοο. Στὶς 12 Αὐγούστου-τελευταία μέρα στὴν πρώτη γραμμή Ἀνατολικα τῆς Κερήνειας, ὁπως σημειώνει 6 ἴδιος - Eva ἀπὸμη γράμμα πρὸς τὴν ἀγαπημένη. Kai μιλᾶ, τούτη τὴ φορά, ὁ ἔμπειρος 1116 πολεμιστής, ὁ ἄνθρωπος ποὺ νύχραιμα ζεῖ τή θύελλα καὶ ξέρει νὰ τὴν βλέπει γαλήνια, με pan ποὺ θυμίζει νυστέρι ἀνατομουῑ «Ὑποθέτω ια’ ἐλπίζω v6 μᾶς Meow νά ξεκουραστοῦμε, γιατὶ καθόλου παράξενο νά μᾶς πάνε πάλι στήν πρώτη γραμμή. Σ’ ἄλλα μέτωπα ἢ ἐπαρχίες oi πιὸ πολλοὶ δέν πῆραν οὔτε τουφέκι στὸ χέρι τους καὶ έν τούτοις ἓν λαξσυν. Ιαπέφτηπαν ὁτι έπρεπε miaou: νά μᾶς »”Ολα θέλουν δύναμη Ψυχῆς, ἀντοχὴ καί τύχη φυσικά. Μακὰρι 16 παιδία μου νὰ μὴ δοῦν πόλεμο, μακάρι να μὴ σηιώσουν ὁπλο πάντα σε συμπατρώτη τους, 116W 0‘ αδελ-

,3» '— r}: ’ s‘ ;,ῑ.]ρ.« .- . μ, Α, π· ’

Τὸ κτίριο ᾱπου στεγάζονται ξενό-

γλωσσῑς ὺπηρεσίες m0 8.8.C. Ἐδῶ ὲτοιμάζονται τὰ προγράμματα at 39 γλώσσες.

Tic μέρες αὐτές, πέρασε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ὁ σημερινὸς προϊστάμενος τῆς Ὑπηρεσίας κ. Παῦλος Ναθαναήλ, ποὺ πραγματοποίησε διάφορες ἑπαφές μὲ σκοπὸ τὴν ἀναδιοργάἵέσὲνῖἓῗτέἕέἲᾜὲξίςαίᾙέ συνθήκες, ποὺ δημιουργηθηκαν μετὰ τὴν πρόσφατη

Ὲολιτικὴ ἀλλαγὴ.


OOOOOQOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOO90%OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?

91ης, (Co (ροοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

.'.'o'.‘. .‘c ‘—'_'" κ 45.-.-'.‘.-. v .

W

ἱ \\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\I\\“\\\‘ Ἰ D Φ,

b ἒξὲἓξ Ι

oooooooooooooooo

l

oooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooôôoooooOOOOOoooooooo Δὲν ξέβρω τί θὰ κάνουν οἱ ἄλλοι, πάντως ἐγὼ θὰ. ψηφίσο Παπαδόπουλον. Οἱ τελεφτέοι δισταγμοὶ πού εἴχα, κατερίφθισαν. Ὀλοι ὅσοι ἐξέρχοντε ἀπὸ τὸ ἀνακριτικὸν γραφῖον, καταρίπτουν ὡς τελίος ἇβασίμους ὅλας τὰς διαδόσεις τῶν φόνων. Οὐδεὶς ἔδοσεν ἐντολήν, Ἀκόμη καὶ ὁ κήριος Ζουρνατζῆς ποὺ παρητήθη κοιμόμενος, ἔμινεν τελιος ἅναβδος ὅταν τοῦ ἀνέφερον ὅτι ἔγιναν ἔκτροπα κὲ ἐλαφρὲ ἐκδορέ. ’Υπῆρχεν μία εἰδυλιακὴ κατάστασις, τὴν ὁποίαν δησ-τηχὸς δὲν ἐκτιμήσαμε καθόλου. Ἐπειδὴ ἀληλοεδάρησαν μερικοὶ φοιτιταί, οἱ διάφοροι ἀπάτριδες ἐρυθροφρουροὶ ἐκηκλοφόρησαν τὴν ἀνηπόστατον φήμηνό ὅτι ἕνα νήπιον καὶ ἕνας ἠλεκτρολόγοε ἐφονέφθησαν. Ἀλλὰ, ἕνα νήπιον δὲν εἶνε φοιτητής, ὅπος ὃὲν εἶνε καὶ ἕνας ταχηδακτηλουργός. Τὸν ταχηδακτηλουργὸν ἅφτόν, ἐὰν ἡπάρχει, χαρίζομεν εἷς τὸν θίασον τῶν ψεβδολόγων κὲ εἷς τὸ τσίρκον τῆς μειοδοσείας. Ἐγὼ κόπτω τὸ κεφάλι Μου, ὅτι τόρα νὰ γίνη ἕνα προσκλητύριον εἷς τὸ πολητεχνῖον, οἶ φοιτητὲ θὰ ἐβρεθοῦν περισσότεροι. Ἀλὰ οὐδεὶς τολμᾶ νὰ τὸ ζητήση ἇφτό, διότη θὰ γίνουν καταγέλαστοι. Κὲ θὰ εἶπουν μετά, τί; Ἀλοστε ἀφτὴ ἡ ἐκδήλοσις τῶν φυτητῶν, ἔπεσεν εἷς τὸ κενόν. Οὔτε ἕνας Ἀθηνέος δὲν ἐνεφανίσθη νὰ. τοὺς συμπαρασταθῆ. Οἱ μόνοι πού ἔδοσαν κάπιαν πνοὴν εἷς τὴν παγερὰν ἀφτὴν ἀτμόσφεραν ἦσαν ὁλίγες δυνάμεις Ἀστηνο· μίας, Στρατοῦ, Χωροφηλακῆς, Σωμάτων ἀσφαλίας κὲ ἐλαφρῶν μηχανοκινήτων μέσων διὰ τὴν τάξιν. Καὶ ὄμος τὴν ὖποτηπόδη άφτὴν συγκέντροσιν τῶν ὀργάνων τοῦ νόμου ἐξεμεταλέφθησαν ἅνθροποι τῆς ἀναρχίας καὶ διέδοσαν ὄτι πέριξ τοῦ Πολητεχνίου συνεκεντρόθησαν τεράστιε μάζε, ἀπετοῦσε νὰ φήγη μία λαοφιλὴς κηβέρνησις πού τὴν ἠκολούθει τὸ 92,7% τοῦ λαοῦ. Ἀλ’ ἃς λάβομεν κὲ τὴν δησμενεστέραν περίπτοσιν κὲ ἇς παραδεχθόμεν ὅτι μόνον τὸ 80% τὴν ἠκολούθει. Ke‘ ἐροτῶ ; Εἷς ποῖον μέρος τῆς Γῆς καὶ εἷς ποῖον Κράτος πίπτη μία κηβέρνησις μὲ τόσον μεγάλην πλιοψηφίαν ; “A; ἀπαντήσουν ἐφθέως. Ἀλλὰ γνορίζο ὃτι δὲν θὰ ἀπαντήσουν, διότη εἷς τὰ συντριπτικὰ ἇφτὰ ἐροτήματα κὲ ἐπιχηρήματα, οἱ θρασήδειλοι κοφέβουν. Ἀφτὴ δηστηχὸς εἳνε ἡ τακτική των. Φέρουν τὸν τίτλον τοῦ ἐρυθροφρουροῦ, ἀλλὰ δὲν ἐρυθριοῦν. Δηστηχός ὁ σατανικός μηχανισμὸς ἐλιτούργησεν κὲ ἡ διασπορὰ τῆς κακοηθείας ὅτι πέριξ τοῦ Πολητεχνίου -·- τῆς κυψέλης ἀφτῆς τῶν γραμάτων- ἐμαζέφθησαν μερικοὶ περίεργοι μετρούμενοι εἷς τὰ ὃάκτηλιι τῆς μιᾶς κηρός, ἠνάγκασε τὴν τότε ἠγεσίαν νὰ πράξη τὸ καθῆκον της καὶ

νὰ στείλη ὀλίγα τάνκς ὡς ὄφιλεν. -“Η διαταγὴ ἦτο ἇφστηρᾶ· ’ Μὴν κτηπήσετε Ι Κὲ δὲν ἐκτήπισαν. ὲ ἡ διαταγὴ εἷς , τοὺς ἀστηνομικοὺς καὶ ἄνδρας ἀσφαλίας ἦτο ἇφστηρά- ’ Μὴν κτηπήσετε .’ Κὲ δὲν ἐκτήπησαν. Τὸ ἅφτὸ εἶπαν κὲ Α εἷς τὰ στρατέβματα τῶν ΛΘΚ κὲ εἷς τὰς ταξιαρχίας τῶν σκοπεφτῶν πού ἦσαν εἷς τὰς ταράτσας. Κὲ ἐσεῖς μὴν ΚΤἹΓ a πήσετε. “ σεβασμὸς πρὸς τὸν πολίτην ἐπρηντάνεβεν εἷς] τὴν σκέψιν ὅλων. Ἀλλ’ αἱ διαταγὲ ἅφτε ἦσαν περιταί, ὃιότη οἱ ἄνδρες ἀφτοί, ἀσηνήθιστοι εἰς τὰ αἵματα καὶ μίαν ἀπλῆν άμηχὴν νὰ ἔβλεπον, ἦσαν ἕτοιμοι νά λιποθημίσουν. “ αὶ ἐπαρουσίασεν δηστηχὸς ἡ ἐλλὰς τὸ ἑξῆς ἀξιοθρήνητον f θέαμα ; Ἕνας ὁλόκληρος στρατός, ἀνεπτυγμένος ἐν πλήρει παρατάξει καὶ ἐξαρτήσει, νὰ παραμένη ἀδρανὴς κὲ ἀπόλεμσς. OI: ἄνδρες Τῶν Τᾶνκς, βαρηνθέντες τὴν ἀπραξίαν,μὲ ., ἀπεγνοσμένα σήματα πρὸς τούς διοικητάς των, διηροτόντο -ε διὰ ποῖον λόγον ἐκινητοποιήθησαν, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχεν ἔξω” ι θεν οὐδεὶς διὰ νὰ τὸν διασκορπίσουν. Τὰ ἀφτὰ παράπονα ρ ἐξέφραζον καὶ οἱ σκοπεφτέ. Πρὸ τοῦ κινδήνου νὰ κατω ρέφση τὸ ἠθικόν, ἡ κηβέρνησις ἕδοσεν ἐντολὴν νὰ ρίψουν μερικοῦς πυροβολισμοὺς εἷς τὸν ἀέρα κὲ νὰ ἀποχορήσουν· Ἀφτὴ εἶνε ἡ ἀλήθιο.. Τόρα, ἐὰν ἐκ τῶν ἐκπηρσοκροτήσεων ξ ἀφτῶν ἇπεβίοσεν ἕνα μικρὸν νήπιον, άφτὰ εἶνε κιτρινισμοὶ 1‘ κὲ δὲν ἆντέχουν εις σοβαρὰν κριτικήν. Κατὰ τὸ λα,βόνέ χώραν πολεμικὸν συνβούλιον, εἶχεν τελίος ἀποκλισθῆ κὲ ἡ ἰδέα ρίψεος δακρηγόνων δι’ ἐλικοπτέρων κὲ ἡ συμμετοχὴ ξ] ἀεροπορίας. Ὡσάφτως κὲ τὰ ἡποβρήχια ἀπεκλίσθησαν κὲ τὸ σήνολον τοῦ στόλου. Κὲ θὰ διαψεφσθοῦν ἀφτοὶ ποὺ θὰ τόλμήσουν νὰ ποῦν ὅτι εἶδον κὲ ναφτικὰ ἀγήματα πέριξῗ τοῦ χώρου. Ἐφτηχῶς Τὸ Πολυτεχνεῖον, δὲν εἴνε παράκτιοΨζ διὰ νὰ χρειάζοντε ἀποβατικὲ δηνάμεις. Ἠτο μία καθαρῶς·ζ στρατιοτικὴ ἡπόθεσις ξηρᾶς κὲ ἐξ ὅσων κατετέθησαν κατὰ-ι4 τὰς ἀνακρίσεις, ἔλαβον μέρος χορὶς νὰ λάβουν διαταγὴν vi} κτηπήσουν, τὰ ἑξῆς ἀμέτοχα σώμαρα ; 20 τάνκς, μικρόἓ, ἀριθμὸς ΛΟΚ, σποραδικὲ δηνάμεις σκοπεφτῶν, ἀσήμαντον λόχοι ἀνδρῶν ἀσφαλείας, ἐλαφρὰ ταξιαρχία μηχανοκινήτων,“ ἐλάχιστοι ἀστηνομικοὶ τοῦ Στρατιοτικοῦ τομέως, πενιχῇ ἀσυρματοφόρα Ἀμέσου δράσεως, ἔν ἢ δύο τὸ πολὺ ἇσθεῆ, νοφόρα μετὰ τῶν ἐν άφτῶ ἀνδρῶν, κὲ ἴσος ἐλειπὲς τάγμῠξ ἀλεξιπτοτιστῶν. Ὀλη δὲ ἀφτὴ ἡ συμβολικὴ καὶ ἀνεπαρτ κὴς δήναμις έπλεσιοῦτο, ὥς ἦτο φησικόν,ὖπὸ τῶν τούχωνέν πολιτικῇ περιβολή, διὰ νὰ μὴν δοῆ λαβὴ εἷς τοὺ _Î ψιθηριοτὰς νὰ χαρακτηρίσωιν τὴν ἄσκησιν ἀφτ-ὴν ὡς r3βολὴν. Ἐφτηχὸς τόρα πού ὅλοι βγένουν ἀπὸ τὸ ἄνακριτικ

γραφῖον τὸ μέτοπω ἧψηλὰ K“ 5‘54"“? διὰ *ἢν ἅψΨΫ

,φᾱῗ ,.


στάσιν ποὺ ἐκράτησαν ὅλοι, ἡ κοινὴ γνόμη μετεστράφη Kai οἱ πάντες μὲ ἀγονίαν ἀναμένουν πότε 6 ἀρχηγὸς θὰ καταθέση τὴν ἴδρησιν τοῦ Κόματος διὰ νὰ λάβη τὴν ψῆφον τῶν ἡγιῶς σκεπτομένων. Ἀλλὰ δὲν εἶνε μόνον ἀφτὴ ἡ σηκοφαντία πού κατερίφθη παταγοδός. Ὁ Ἀρχηγός, εἶχεν ἐπιλέξη πέριξ ἇφτοῦ ὅλους τοὺς ἱκανοὺς κὲ τιμίους ἀδάμαντας κατόπιν σχολαστικῆς ἐπιλογῆς. Ἀπὸ τὸν γλυκομίλητον καὶ ἆνοτέρου ἤθους αὸᾶν, ἔως τὸν ἅτυχον Μπαλόπουλον ποι) σήπεται ἀνετίως εἷς τὰς φηλακάς, ἡ ἐπιλογὴ τῶν σηνεργάτων ἐγένετο μὲ ἀφστηρὰ κριτίρια. “Ο Μακαρέζος, άφτὸς 6 ἠπέροχος ἅνθροπος, ἐκόλησεν εἷς τὸν τοῖχον τὸν ἀπέσιον Ρουφογάλην, ποὺ ἐτόλμησεν νὰ τὸν σπιλόση κὲ κατέριψεν ὅλας τὰς κατηγορίας περὶ δανίων. Ἑπίσης Kai 6 Τοτόμης, μὲ μίαν θαβμασίαν ἐπιστολήν, ἀνεδύθη εἷς 76. ὄματα τῆς κοινῆς γνόμης ὡς μία ὑπέροχος Ἀφροδίτη ἀπὸ τὴν θάλασαν τῶν ἇτασθαλίων, ὅπου ἤθελον νὰ τὸν καταβυθίσουν. Τὸ ἆφτό ἔκανεν Kai 6 ἀνδρῖος Ἀσλανίδης εἷς τὰς ἐφημερίδας μὲ ὕμνον διὰ τὴν ἄνθησιν τοῦ ἀθλητισμοῦ καὶ φάκελο μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ἀθλητῶν πού ἔλαβον χρυσᾶ μετάλια εἷς ὅλους τοὺς διεθνεῖς ἅγόνας. Ἐγὼ πού μὲ θαβμασμὸν παρακολουθὸ καὶ διαβάζω ὅλας τὰς ἐπιστολὰς κὲ μένο κατάπληκτος διὰ τὴν άθοότητα ὅλων, προτείνο νὰ διαβάσομαι μερικὰς ἀκόμα κὲ κατόπιν νὰ κλείσομεν ἀφτὴν τὴν ὑπόθεσιν, βγάζοντες ἕνα ψήφισμα κὲ ζητόντες συγνόμην, πού παρὰ τὴν τόσον κραβγαλέαν, ἇνιὸιοτελῆ, ’ἅψογον κε ἀφιλοκερδῆ στάσιν ὅλων, ἐπέ· συρον ἀδικαιολογήτως ὅλοι οἶ πρωταίτιοι τὴν ἀνεξήγητον κατακραβγήν. Οὐδεὶς ἔκλεψεν, οὐδεὶς ἕδειρεν, κὲ ὄμος πολοὶ παραμένουν ἀκόμα διστακτικοί, ἐὰν θὰ πρέπει νὰ ψηφίσουν ἆφτὸ 76 κόμα. Ἀλλ’ ἐπὶ τέλους αἶ ἀμφιταλαντέφσεις μας πρέπει νὰ λάβουν ἕνα τέρμα. Ὁλίγος κερός ἀπομένει διὰ τὰς ἐκλογάς. Μᾶς προσφέρεται μία καταπληκτικὴ ἐφκερία, τὴν ὁποίαν δὲν πρέπει νὰ χάσομαι. Κάνω ἔκλησιν καὶ πρὸς τοὺς ἇνθρόπους τοῦ Κέντρον, μὲ μίαν συντριπτικὴν πληροφορίαν ; c0 Παπαδόπουλος εῖνε Κεντρῶος. Τὸ ἐβεβεοσεν o πατήρ του πρὶν γίνη ἄγαλμα, ὅταν ἐζήτησεν τὴν

IC

μετάθεσιν τοῦ υἱοῦ του ἆ.πὸ τὴν Θράκην ὅπου 6 τότε προθυπουργὸς τὸν εἶχε μεταθέση, ἀγνοὼν τὰς μεγάλας καὶ λυσώδεις προσπαθίας πού εἶχεν καταβάλη ἡ κοῖκογένειά του διὰ νὰ ἔλθη εἷς τὴν ἐξουσίαν τὸ φάβλον κόμα πού θὰ διέλυεν τὸν στρατόν, πρᾶγμα ποὺ ἐνδομύχως καὶ ὁ υἱὸς ἐπεδίοκεν. Ἀφτὸν λοιπὸν τὸν ἱὸν θὰ ἀφήσομεν ἄνευ ὑποστηρίξεως ; Δὲν ἦτο πόλος ἕλξεως ὅλων τῶν νέων ; Πέριξ ἀφτωῖῐ δὲν ἔβρον στέγην οἷ Παπαγγελῆς, Ζουρνατζῆς, Καρακόστας, Μάλιος, Μπάμπαλης, Γ κραβαρίτης καὶ ἅλη σφριγῶσα νεολαία; Δὲν ἦτο ὁ συνδετικὸς κρίκος ιανοήσεως καὶ ἀνοτάτων πνεβματικῶν ἶδρημάτων ;Ἐβρέθη Πρήτανις ἦ ἔστω ἐπιστήμων πού νῤ. ἐβρέθη εἷς πνεβματικὴν σύγκρουσιν μὲ τὰς κοσμοθεορίας του ; Δὲν ἐχειροκροτήθη ζοηρός εἷς τὸν Δημόκριτον κὲ ἄλλας ἀτομικὰς ἐνεργείας; Δὲν ἦτο ἀφτός πού διὰ νὰ πατάξη τὴν ἀνεργίαν προσέλαβεν τόσους μοτοσυκλετιστὰς διὰ νὰ ὃόση 76 καλὸν παράδειγμα κὲ νὰ συντρίψη τὴν μετανάστεφσιν; Δὲν ἦτο ἀφτὸς ποὺ ἐνίσχησεν τοὺς οἰκοδόμους ὖπό 76 πρόσχημα ὅτι χρειάζεται κατοικίας ; Δὲν ἦτο ἇφτὸς ποὺ ἔκλαφσεν εἷς τὸν ἐλαιόνα τῶν Μεγάρων ὡς μικρὸ πεδὶ διὰ τούς βανδαλισμούς ποι) ἔκανεν 6 Ἀνδρεάδης καὶ διὰ τὸ ἇδίστακτον κεφάλεον τοῦ ὁποίου ἦτο προεόνιος ἐχθρός; Καὶ τέλος ἐροτῶ. Τὸν βαρήνει καμία κατηγορία; Ὀχι ,Ι Διότι ἂν τὸν ἐβάρηνεν, θὰ ἦτο εἷς τετράμηνον διαθεσιμότητα. Δ ιὰ νὰ μὴν εἶνε λοιπόν, ἔχει 76 μέτοπον καθαρὸν καὶ ἇφτὴ ἡ ἀκτινοβολία τοῦ προσόπου του, ἃς ἐλκύση τὰς ψήφους μας. Ἐνα θὰ’ εἶναι 76 ἅσχιμον. Μήπος δὲν καταθέση ἐγκέρως δήλοσιν εἷς τὴν Εἰσαγγελίαν τοῦ Ἀρίου Πάγου, διὰ τὴν ἴδρησιν τοῦ Νέου του κόματος, ἐκ τῆς πικρίας ποὺ ἴσος ἐδοκίμασεν ἀπὸ 76 ἇνότατον ἇφτὸ ἷδρημα ὅταν ό κ. Θεράπος δὲν ἐπεκήροσεν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ Δημοψηφίσματος τὰ ἔτος 1973 κατὰ ’τὴν θριαμβεφτικὴν του νίκην. Ἀλὰ πρέπει νὰ κατανικήση ἀφτὴν τὴν ἀδηναμίαν του συντόμος κὲ νὰ

μήν θεωρηθεῖ ὅτι εῖνε μνησίκακος.

ΓΤὰ 6X0À1Kà βιβλία Kai f1 ἀναθεώρηοή ῑους Ὗ Φίλος ἀναγνώστης μᾶς ἔστειλε ἕνα γράμμα, ποὺ δημοσιεύουμε αὐτούσιο. Προσθέτοντας μόνο μιὰ παρατήρηση; ὴ χούντα τοῦ Παπσδόπουλου KI’ ἁργότερα τοῦ Ἰωαννίδη ἀποωρύφωσε τὸ σκοτοδισ ό. Ὀμως, ὸ σκοταδιαμὸς προϋπῆρεε. Σ’ ὀλόκληρη τὴ διάρκεια τοῦ εύθερου βίου τῶν σημερινών Ἑλλήνων. Καὶ ἰδιαίτερα are. τραγικὰ χρόνια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καὶ τοῠ ἀστυνομικοῡ κράτους τῆς Δεξιᾰς. Ποὺ σημαίνοι ὀ ὰγώνας για τὸ ξερρίζαψύ του ὁὲν εἶναι ὑπόθεση ἁπλῆ. "Ac μὴν τὸ ξεχνᾱμε. Καὶ τώρα, ἀκολουθεῖ τὸ γράμμα

«Ἀγαπητὸ ANTI,

KI ἑτσι, δημοσιεύεται τὸ Ν.Δ. 56 «περὶ ὲπανακρίοεως τῶν ὲγκεκριμὲνων διδακτικὼν βιβλίων τῆς Δημοτικής ’ἱκπαιδεὺσεως καὶ ἀντικαταστάσεως τῶν παρ. 3 mi 4 τοῦ ἂρθρου 25 TOÛ Ν.Δ. 651170». Βασισμὲνο στὰ πορδσματα τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ συστάθηκε τελευταῖα, εἰδικὰ για τὸ σκοπὸ αὑτό, μέσα σ’ ἕνα χρο· νικὸ πλαίσια ὲξαφετικὰ περιορισμένο. Τόοο περιορωμένο, ὥστε νὰ καταφέρει νὰ {can ἀπόλυτα καὶ τὸ θυμικὸ καὶ τὸ λογικὸ τῆς καθ’ ὁλα ἀξόλογης ἐπιτροπῆς, ποὺ δὲχτηκε Va «κρίνει» κάτω ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ὁρους.

«...παιδα ιώδη, κακσγραμμὲνα κι’ ὲτή πλέον περιέχουν φράσεις μνητικας διὰτὸ καταλυθὲν καθεστώς».

Ἀναρωτιέμαι, ποιός καὶ πότε κστάλυσε τὸ καθεστώς Μήπως καὶ ὑπο ιάστηκε ἠ ἑπττροπή πὼς τὸ «καταλυθὲν καθεστὼς» οὐτε ινάει οὔτε σταματάει οὔτε προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἑπταετίας Μήπως καὶ σκέφτηκε πὼς ὴ ἑπταετία ἠταν ἁπλᾶ μιὰ συγκεκριμένη ἑκφραση αὑτοῦ ποὺ λέμε ἀνώδυνα, ἠ «κακὼ δαιμονία αὑτοῦ τοῦ τύπουις ο 'Ooo για τὴ γλώσσα «mèer δημιουργηθή γλωσσικὴ ἀναρχία, ἠ ὁποία προκαλεῑ καὶ λογικὴν σύγχυσιν εις τὰς ψυχὰς τψὲἳθλωοσηωᾪῆ ἀναρχία, ἀποτέλεσμα, αν ὁὲν κᾰνω λάθος, τῆς «κακοδαιμονίας αὐτοῦ τοὺ τόποιι», tich βαθιὲς ρῑζες. οΑἱῐῖξξιιξιμὲν fingggéfigflg χρέος τὴν διδασκαλίαν, ὲνιαίας γλώσσης εἱς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον. Καὶ ὴ γλῶσρα αιζτή πρέπει vù εἶναι ἡ. σημερινὴ 11:33.? εἱζᾶ “mm Ἇηῒᾙῗὲκᾎῶοέἐωωῗ “a” {mac μας Ὺμνος, ὁλόκληρος σχεδὸν ὴ Λαγοτεχνία μσς».

Μήπως κσνὲνος ἀπὸ αὐτὸ τὸ τμῆμα τοῦ πνευματικοῦ καὶ κατεστημὲνου, ἔστω καὶ για μιὰ στιγμή, θυμήθηκε τ’ Ἀλφα·

βητάρὶ μὲ TÙV ἨλΙοῑ ἆ Πὸ Wmdwwo a"! δώθωη τοῦ “19'05"05”-


4----’11ΣιινῑιιιῑιιιῑιΙΙμιὶξιι γιίι n‘lv ὲξυγίιινυιι mu iuvmxnhuunfl ——

Ἑκδημοιξρατισμὸς παγίἒξυση tou àKônuOKpatlcuoü; Μιλᾶμε ὅλοι γιὰ Δημοκρατία. Καὶ πασχίζουμε, μετά ἀπὸ ἑφτὰ χρόνια νεοφασιστικοῦ - στρατοκρατικοῦ σκο· ταόιοῦ, νά τὴ θεμελιώσουμε, ἐπιτέλους. 'Aç ἔχουμε, πάντοτε, στὸ νοῦ μας μιάν ἀλήθεια .· Δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται μὲ σοβαρότητα λόγος γιά Δημοκρατία, ὅσο ὁὲν ἔχουν ἐξασφαλιστεῖ στὴ χώρα ἐκεῖνες οἱ συνθῆκες, ποὺ θά ἐπέτρεπαν τὴν ἀνάπτυξη ἑνὸς πραγματικὰ ἐλεύθερον καὶ αὐτόνομου, ἀπαλλαγμένου ἀπὸ κάθε εἴδους κρατικοὺς παρεμβατισμούς, συνδικαλιστικοῦ κινήματος. Γ εγονὸς ποὺ ἑξηγεῖ γιατί θεωροῦμε τὴ Συντακτικὴ Πράξη τῆς κυβέρνησης γιά τὴν ἐξυγίανση τοῦ συνδικαλισμοῦ σὰν ἀποφασιστικοῦ εἰδικοῦ βάρους ἔνόειξη γιὰ τὸ εἷὸος τῆς δημοκρατίας, ποὺ μᾶς ἕπιφυλάσσει αὐτὴ ἡ κυβέρνηση. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, λοιπόν, νὰ ποῦμε ἀπερίφραστα .· καὶ μιὰ ἁπλὴ ἀνάγνωση τῆς Πράξης αὐτῆς πείθει καὶ τὸν πιὸ ἀφελῆ ὅτι βρισκόμαστε μπρὸς στὴν παγίὸευση τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ —— κι’ ὄχι, μπρὸς στὸν ἑκὸημοκρατισμὸ - τοῦ ὸημοκρατικοῦ συνδικαλιστοῦ μας κινήματος. 'H κυβέρνηση ὁὲν προχώρησε σὲ βαθειὰ τομὴ m’ οὔτε κάν σὲ τομή. Καὶ τοῦτο, γιατὶ ἀφήνει τὰ πρωτοβάθμια ὄργανα τοῦ κινήματος - ὀηλαόή, τὰ ὄργανα ποὺ ἀποτελοῦν τὴ σπονόυλικὴ στήλη, μιὰ καὶ αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνα ποὺ ἔρχονται σὲ ἀμεση, καθημερινὴ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἐργαζόμενους — στὰ χέρια τῶν χουντοὅιορισμένιινν ὀιοικήσεών τους. Κι’ ὅσο γιὰ τὴν πρόβλεψη ὅτι μπορεῖ ὁ ’Υπουργὸς Ἐργασίας νὰ ἀντικαθιστᾶ τὰ μέλη αὐτῶν τῶν ὀργάνων, ἐφ’ ὅσον ὁὲν παρέχουν ἐγγυήσεις ὅτι κάνουν καλὰ τὴ ὑουλειά τους, ὄχι μόνο ὁείχνει μιὰ ἀδικαιολόγητη ὀιστακτικότητα, ἀλλὰ καὶ σκοπὸ ἔχει, κατὰ τὴ γνώμη μας, νὰ ὁιαιωνίσει τὸν κρατικὸ παρεμβατισμό, ποὺ τόσο ἀκριβὰ πλήρωσαν μέχρι σήμερα τὸ κίνημα, ἦ ἐργατικὴ τάξη καὶ γενικὰ οἱ ἐργαζόμενοι.

ξ ἄλλου, ὑπάρχουν m’ ἄλλες πολλές παραλείψεις στὴ Συπακτικὴ Πράξη .· 1. Δὲν γίνεται ὁ παραμικρὸς λόγος 0’ αὐτὴ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἀντιπροσωπευτικότητας ὅλων τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων στὰ διάφορα ὄργανα τοῦ κινήματος. 2. Ἀγνοεῖται ὁλοκληρωτικὰ τὸ θέμα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν 400, περίπου, σωματείων πού ὀιάλυσε ἡ χούντα. 3. Σκόπιμα καθυστερεῖται ἢ ἐπαναπρόσληφη ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις καὶ ἡ ἀποκατάσταση ἐκείνων τῶν πνόικαλιστικῶν στελεχῶν, ποὺ ἀπολύθηκαν μὲ παρέμβααη τῆς χούντας. 4. Οὔτε λέξη γιὰ τὸ ἀνεκδιήγητο ..πωπαοαμέ-ει Τμῆμα τῆς ’ “

πανίσχυρο καὶ ποὺ μοναὸικὸ κι’ ἀποκλειστικό του μέλημα εἶχε πάντα τὴν παρεμπόὼση τῆς ἀνάπτυξης ἐλεύθερου συνδικαλιστικοῦ κινήματος, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ μιὰ ὁποιαόήποτε Δημοκρατία. Στὰ παραπάνω θὰ μπορούσαμε νά προσθέσουμε καὶ τοῦτο .· στὰ ἀναόιαρθρωμένα τριτοβάθμια καὶ ὂευτεροβάθμια ὄργανα τοῦ κινήματος, ἡ κυβέρνηση ἅφησε ὄχι καὶ λίγους Μακρικοὺς ἢ καὶ πιὸ ἀτόφια χουντικοὺς (Ἀργύρης Παπαὸάτος, Νικολαΐδης τῶν Ἰὁιωτικῶν ’Υπαλλήλων κλπ.) καὶ πρόσθεσε — μετὰ ἀπὸ ἐμετικές παρεμβάσεις ὑπουργῶν, πολιτευτῶν καὶ ἄλλων ((συμπαθῶν» κυρίων* ἀκόμη καὶ ἀνθρώπους, ποὺ καμιά σχέση ὁὲν ἔχουν μὲ τὸ συνὸικαλιστικὸ κίνημα. Φυσικά, τὸ ANTI εἶναι ἀποφασισμένο νὰ ἀσχοληθεῖ συστηματικὰ τὸ συνὸικαλιστικὸ κίνημα. Καταγγέλλοντας ξανὰ καὶ ξανὰ m’ ὅσο θὰ χρειάζεται, τὶς ((περίεργες» αὐτὲς παραλείψεις τῆς κυβέρνησης, καθὼς καὶ τὸν κρατικὸ παρεμβατισμό, ποὺ ὅλα ὁείχνουν ὅτι θὰ συνεχιστεῖ συστημαν τικά κι’ ἀδιάντροπα. ’1-1, ὃίνοντας ὀημοσιότητα σὲ ἅλες τὶς προσπάθειες - ποὺ ξεκινοῦν m’ ἀπὸ τὴν κορυφή, ἴσως, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὴ βάση - γιὰ νὰ μπεῖ ὁ συνδικαλισμὸς στὸ σωστό, ἐπιτέλους ὁρόμο. "H, τέλος, βοηθώντας μὲ τὶς λιγοστὲς δυνάμεις του, στὴν ἀνάπτυξη ἐκείνου τοῦ προβληματισμοῦ στὸ χῶρο τῶν ἐργαζομένων, ποὺ θὰ ἀποτελέσει τὴ βάση τῶν προσπαθειῶν ὄχι μόνο γιά νὰ ἀποκτήσουμε πραγματικὰ ἐλεύθερο καὶ αὐτόνομο συνδικαλιστικὸ κίνημα-κίνημα, δηλαδή, ἷκανὸ νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν προάσπιση τῶν συμφερόντων τῶν ἐργαζομένων — ἀλλὰ καὶ γιά νὰ μπορέσει τὸ κίνημα αὐτὸ νά βρεῖ τὶς πραγματικές του διαστάσεις καὶ νὰ παίζει τὸ ρόλο ποὺ τοῦ ἀνήκει στὴ διαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Απὸ σήμερα αῦτὲς τὶς γενικὲς σκέψεις ξεκινώντας, κάνσυμε ἀρχὴ τῶν συνδικαλιστικῶν σελίὸων τοῦ ANTI με τὴ ὄημοσίευση συνεντεύξεων, ποὺ πῆραν ἀπὸ τρία παλιὰ στελέχη τοῦ (δημοκρατικοῦ ουνόικαλιστικοῦ κινήματος οἷ συνεργάτες μας Γ. Ρ. καὶ K. B. Κι’ ἐλπίζουμε, σύντομα, ἀπὸ τὶς ἴὸιες αὐτὲς στῆλες νὰ μιλήσουν καὶ νέοι

ἄνθρωποι, ἰδιαίτερα στελέτη τῆς βάσης, πού πάλαιφαν ‘ὀημιουργικὰ καὶ τολμηρὰ κάτω ἀπὸ τὶς ὁύσκολες συνθῆκες

τῆς δικτατορίας καὶ ποὺ προσπάθησαν νὰ μπολιάσουν τὴ·

mambo-ma} μας παράόοση καινούργιες “idée; καὶ

WW Wank 1r“ 4—4-2. ι’.. ι n.‘


-Ίιπαντοῡν σὲ 7 καίρια ἐρωτήματα τοῦ ANTI oi συνδικαῆιστὲςε 'Op. Χατζηῦασίῇειου, Ι“ρ. Illaatàkoc καὶ r. ταξιάρχου

ζ

μέτρα ποὺ ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση Ποιές εἶναι οἱ ἀπόψεις σας πάνω στὰ

_1- γιὰ τὸ συνδικαλιστικὸ κίνημα;

ἵικοῦ κινήματος χρειάζεται μελέτη, ταξιμηση καὶ ἱεράρχηση τῶν ἐργατικῶν προβλημάτων, ποὺ θὰ τεθοῦν ὑπ’ ὅψη τῆς 'Wuepwfic Κυβὲρνησης,Μετὰ τὴ δημοσίευση τῆς συντακτικῆς *πράξης μὲ τὴν ὁποία καταργεῖται τὸ «(Στὴ μεταπολεμικὴ Ἐλλάδα, ἄρχου,στραγγαλιστικὸ ἄρθρα 20 τοῦ χουντικοῦ σα τάξη δὲν ἐπέτρεψε ποτὲ τὴν ἀνάπτυξη ἢ μου 3239 καὶ κατεδαφίζονται οἱ ἐγκάἑνὸς ἐλεύθεροι) καὶ αὐτόνομου, δημοκρατι· ’ρῐτες διοικήσεις στὴν ΓΣΕΕ, στὰ κοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος. Mè cuve— ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ καὶ στὶς χῆ παρέμβαση ἐργοδοσίας, κράτους καὶ φυσιὈΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, μὲνουν γιὰ ἅμεση κὰ τῆς ’[Χσφάλειας, κατάφερνε νὰ ἔχει ἕνα .” ίλυση τὰ παρακάτωῑ ἐξαρτημένο καὶ κατευθυνόμενο συνδικαλιστιἨ ἀκύρωση τῶν στρατιωτικῶν διατακὸ κίνημα, ποὺ ὑπηρετοῦσε τὰ συμφέροντι ~ ὧν, μὲ τὶς ὁποῖες διαλύθηκαν οἱ κυρίως τοῦ μεγάλου κεφαλαίου. ’ Ῥαζικότερες ἐργατικὲς ὸργανώσεις Ἑλλάδας καί, φυσικά, ἡ ἀπόδοση ρ’ αὐτὲς τῶν περιουσιακῶν τους Τὰ ἐξαγγελθέντα ἀπὸ τὸν ’ΥπῠυρὮτοιχιίων. , γὸ Ἀπασχολήσεως μέτρα, ποὺ προτίθεται · “Η ἀνάγκη νὰ ἰσχύσει κατὰ τὸ διορισμὸ νὰ πάρει ἡ Κυβέρνηση γιὰ τὸ . προσωρινῶν διοικήσεων στὴ ΓΣΕΕ, συνδικαλιστικὸ κίνημα, βρῆκαν εὐμενῆ ” ΟΜΟΣΠΟΝΔῙΕΣ, καὶ τὰ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ἀπὴχηση στὴν ἐργατικὴ τάξη. Γιᾶ. τὴ ))Σήμερα, ὡστόσο, πού προσπαθοῦμε, τώρα ΝΤΡΑ τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ σύ- θεμελίωση, ὅμως, ἑνὸς πραγματικὰ ποὺ βγαίνουμε ἀπὸ ἑφτὰ χρόνια φασιστικοϋ μα, ὥστε νὰ πάρουν μέρος σ’ αΰτὲς, ἐλεύθεροι) καὶ δημοκρατικοῦ συνδι- σκοταδιοῦ, vi Θεμελιώσουμε ἐπιτέλους ·’ μα καὶ ἀναλογικά, ὄλες οἱ καλιστικοῦ κινήματος, θὰ πρέπει ἡ δημοκρατία στὴ χώρα μας, ἡ ἀνάγκη νὰ

,ςῖικαιώματά τους, στὶς ἔργοισί-ις τους διεθνεις συμβάσεις καὶ στή, μὲ νόμο, δύναμης καὶ τῆς ἀποστολῆς τῆς ἐργατικῆς 11V. . "mule", χαὶ συνδικαλιοτίς, ποὺ ἀπαγόρειηη τῆς ὁποωδήποτε μορ ἧς τάξῃς καὶ νὰ ἀπαιτεῖ, ἀντὶ νὰ ἐπαιτεῖ, γί, καὶ διωχθεῖ. ἀστυνόμιυσης τῆς συνδικαλιστικῆς ἄσης. νεται ἐπιτακτική.

-Μ ψ,γῦ ".äw - n


ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ

Εἰστε ὑπὲρ τῆς ἑνότητας τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος καὶ πῶς τὴν ἐννοῆτε αὐτὴ τὴν ἑνότητα; Χωρὶς ἑνότητα εἶναι ἀδιανόητο νὰ προχωρήσει ἡ ἐργατικὴ τάξη στοὺς στόχους καὶ στὶς ἐπιδιώξεις της καί, ὅταν μιλᾶμε γιὰ ἑνότητα, ἑννοοῦμε ἐκείνη τὴν πλατφόρμα, γύρω ἀπὸ τὴν ὁποία μποροῦν νὰ συσπειρωθοῦν ὅλες οἰ ἐργατικὲς δυνάμεις, άνεξάρτητα ἀπὸ πολιτικὲς καὶ ίδεολογικὲς πεποιθήσεως. Ἡ ἐποχή μας ἐπιβάλλει τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ἐργατικοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος αὑτοδύναμου, ἀνεξάρτητου καὶ ἀγωνιστικοῦ, ὥστε νά μπορεῖ νὰ διεκδικήσει τὴ λύση τῶν προβλημάτων τῶν ἐργαζομένων. Καί, ἀσφαλῶς, τὸ κίνημα αὐτὸ ὃὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐνδιαφέρεται ἀπόλυτα γιὰ μιὰ πραγματική, πολιτικὴ δημοκρατία, μιὰ ἀπόλυτη δημοκρατία.

3

Ἀντιμετωπίζει ἡ ἡγεσία τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος τὸν προαιρετικὸ συνδικαλισμὸ ἤ, ἀντίθετα, τὴν ἐγγραφὴ τῶν μελῶν στὰ πρωτοβάθμια σωματεῐα (δηλαδὴ μὲ πρόσληψη);

Πρέπει νὰ βρεθεῖ ἕνας σίγουρος καὶ δημοκρατικὸς τρόπος γιὰ τὴν πλήρη ὀργάνωση καὶ γιὰ τὴν ἐγγραφὴ ὅλων τῶν τῶν ἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλων στα σωματεῖα τους, στοὺς χώρους τῆς ἐργασίας. Σήμερα, εἶναι ἀδιανόητο νὰ ὑπάρχουν ἐργαζόμενοι, ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν ὀργανωμὲνη δύναμη τῆς ἑργατικῆς τάξης. Γιὰ τὴ λύση τοῦ προβλήματος, πρέπει νά βρεθεῖ ἡ κατάλληλη «φόρμουλα».

4

Ἠ ἑνότητα τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος ἀποτελεῖ ζωτικὴ ἀνάγκη γι’ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξή του καὶ βαραίνει ’πάνω στὴν ἱκανότητα του νὰ πετύχει τοὺς ἀντικειμενικοὺς στόχους τῆς ἐργατικῆς τάξης. Ἡ ἐπίτευξη τῆς ἑνότητας τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος ἐξαρτᾶται βασικὰ ἀπὸ τὴν ἱκανότητα τῶν ἐργαζομένων νὰ συνειδητοποιήσουν καὶ νὰ κάνουν πίστη τους, ὅτι ἡ διάσπαση τῆς ὸργανωμένης δύναμής τους ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας.

Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ. καταλάβουν οἱ ἐργαζόμενοι ὅτι βασική τους ὑποχρέωση εἶναι ἡ ἐγγραφή τους στὰ σωματεῖα τους, γιὰ νὰ πετύχουν τὴν ἀνάπτυξη τῆς ὁργανωμένης ὃυναμής τους. Σ’ αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήσει ριζικὰ ἡ αὑτόματη ἐγγραφὴ στὸ σωματεῖο ὅλων αὐτῶν ποὺ προσλαμβάνονται γιὰ ἐργασία.

Πιστεύετε ὅτι τὸ κράτος πρέπει νὰ κάνει ἀποφασιστικὲς κοινωνικὲς παροχὲς στοὺς ἐργαζόμενους, π.χ. ἐργατικὴ κατοικία, φτηνὸ ἐργατικὸ εἰσιτήριο, φτηνὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα κλπ.;

Εἶναι ἀπαραίτητο, Κυβέρνηση καὶ Κράτος νὰ ἐγκαινιάσουν μὶ τόλμη· καὶ Τὸ κράτος μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ μὲ πίστη τὴν παραχώρηση στοὺς προχωρήσει πρωταρχικά, σί-ὴν οὗσιαστικὴ ἐργατοϋπαλλήλους διάφορων κοινωνικῶν βελτ τῶν κοινωνικῶν παροχῶν, παρο ὧν (ἐργατικὴ κατοικία, ρεῦμα, ποὺ δίνει σήμερα στοὺς imam“, φωταᾰριο, ὑγραίριο, τηλίφωνο, καί, παράλληλα, νὰ προ σει c’ αὑτὲς συγκοινωνίες κλπ.), ὥστε νὰ προ- τὸ φἰηνὸ ὶργατικὸ είσιτήριο, ἡλεκτρικὸ φυλαχτεῖ τὸ ἐ γατικὸ εἰσόδημα ἀπὸ τὴ ρεῦμα, ἐργατικὴ κατοικία καὶ εἰδικὲς ” υς, ποὺ χαρακτηρίζει ἐκπτώσεις στὴν ἀγορὰ ὶματισμᾶοῦ καὶ

r ΜΓ,,-ἑῴ.,.λμψ-- _

TAEIAPXOY

»Γιὰ να πραγματωθεῐ αὑτὴ ή ἀνάγκη,ί ἐπιβάλλεται va‘: ἀποκτήσουμε συνδικαλιστι- ’ κὸ κίνημα, που θὰ εἶναι απαλλαγμένο ἀπὸ, κάθε εἴδους κρατικό, κομματικό, καὶ ἐργο-’ δοτικὸ παρεμβατισμό. Συνδικαλιστικὸ κί- I νημα, ποὺ θὰ λειτουργεῖ μὲ δημοκρατικὴ δια- 'Ï ὃικασία σὲ ὅλη του τὴν κλίμακα, θὰ εἶναι’ Z7.' ἐλεύθερο, αὑτόνομο, ἔντονα μαζικοποιημένο γ’ καί, προπαντός, θὰ διαθέτει τὴν οἰκονομική ’ του αὐτοτελειαΑ

»Ἀποτελεῖ πραγματικὰ ἑθνικὴ ἀνάγκη, V νὰ. ἀποκτήσουμε ταχύτατα ἕνα τέτοιο συνδιό καλιστικὸ κίνημα, πού, σὲ ἑνότητα δράσης . μὲ τὸ φοιητιτκὸ κίνημα, μὲ τὸ σχεδὸν ἀνύ- “ παρκτο ἀκόμη κίνημα τῶν ἐργατῶν τῆς γῆς καὶ τῶν φτωχῶν καὶ μεσαίων ἀγροτῶν, καθὼς _ καὶ μὲ τὰ πιὸ ζωντανὰ κομμάτια τοῦ ἑλλη-ί ’ἶ νικοῦ λαοῦ, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὴ θωράκιση, ποὺ θὰ προστατέψει τὶς ἐλευθερίες τοῦ g λαοῦ μας καὶ τὴν ἑγγύηση για πραγματικὰ ι δημοκρατικὲς ἑξελίξεις στὴ χώρα μας. i

. I

»Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ fiver αὑτό, φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅταν ἶ ἡ χούντα ἅρπαζε τὴν ἐξουσία, πρώτη τηιξ“ δουλειὰ ἦταν νά ἀποδιοργανώσει, εὐνουχίσε, 5 καὶ ἀποπροσανατολίσει τὸ ἑργατικὸ καὶ μαζ - ’ τὸ φοιτητικὸ κίνημα, ἀκριβῶς γιατὶ φοβόται· K ὅτι τὸ ἐργατικό, καθὼς καὶ τὸ φοιτητικό κίνημα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἔτεινε νὰ ἀποκτή-·’ ι σει τὴν ἐλευθερία του καὶ τὴν αὐτονομία του καθὼς καὶ τὴν ἑνότητά του μέσα στὴ δράσῃς

»Θὰ πρέπει va‘: ὑπογραμμίσω, ὅτι σήμερ ἡ καινοὺργια ἡγεσία τοῦ συνδικαλιστικ κινήματος ἔχει βαρύτατα καθήκοντα τεράστιες εὐθύνες. Πρῶτο της καθῆκον ἀκριβῶς γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀνταποκριᾶ στὶς περιστάσεις, εἶναι νὰ οἰκοδομήσει v! νὰ διαφυλάξει τὴν ἑνότητα τοῦ κινήμα w" Καὶ πρέπει νὰ τονίσω ὅτι κάθε προσπ A? Ê‘ μονοπώλησης τοῦ κινή τος ἀπὸ μιαν ι , τ·’

ammmfi ἣ {gammy a} ra π — î“ μ’ παῖ’-,ιχ , val ,μ - ι r “r w


n; ἕ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΑΙΞΙΟΥ ΓΡ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ

Σὲ πόσο χρόνο καὶ πῶς μπορεῐ νὰ ἐν· summum, ποὺ αὐτὴν ᾳ»ρῆ ορ εχςι κααρμονισθεῐ ἡ ἑλληνικὴ ἐργατικὴ νο- ἕσέῗίἔζὲἶῗ ἷζέἶῗζέἷαῗῖ ἔζλέπῖζῗέἷυκῗῗ μοθεσία μ’ ἐκείνην τῆς Εὐρωπαικῆς Ξίἷξένῖὰστὲξῗξέψξζῖ Ξΐέιῖἶῖἱίἓκῇζὰκῒῖξξ κοινότητας; ἷῖέῒῗέἰη x33”To???52.633323112331103:

μιὰ ἑνότητα καὶ στὴν κορυφή, ἀλλὰ καὶ στὴ

Εἴχαμε ποτὲ στὴ χώρα μας ἐλεύθερο τῶῖθὲοέῗὲᾶεῖἕ ξῗρέζὲἒόέζὲὺέῑῖρξίζῖῗέ

’ - συνὸ ικαλισμὸ καὶ τί περ ιεχόμενο ὃί- ΐξξόχξᾮτᾴώῑζεῆἷς’ᾰξζῗόξῖῗᾘξξ ξξζζζῖ Εἴ· νετε ἐσεῐς σήμερα σ’ αὐτὴ τὴν ἔν· “‘3‘ Τάῗηὲλὲαὶ ἠεὲοηθοῦσε ἓτὴ ἷὲάσῗ της A- ια . , , xämrô’ YËZÎËÇËË, ἶζύλέῗιεζξζῐ

’ ἰ ’ ’ ἕῖὲζῖἐᾜῗέήῖἒῖἰῗ Ἧέζόῖΐῖβῇΐέ

σημιώθηκαν στὴ χώρα μας σημαντικὲς οἰκονομικὲς ἀλλαγὲς καὶ σοβαρὲς κοινωνικὲς

Ποτὲ δὲν εἴχαμε ἐλεύθερο

“moût: ὁκρατικοκυβερνητικὸς μηχα- στικὴ παρέμβασ-η, Νὰ γίνουν πρα- ὁποία 06mm“: Va ἐνωρῶμε, · Wise, τὸ ἐξουσίαζε ἡ ἑργοδοσία. Καὶ γματικοὶ νοικοκυραῖοι στὰ σωματεῖα

”’ Φορέςν βέβαια» καὶ Οἱ δυὸ Patin τους· ·· »Κι εἶναι βασικὸ χρέος τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος νὰ όργανώσει καὶ προωθήσει _ , ‘ c , , __ τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπόσπασή του ἀπὸ τὴν Πως βλεπετε την ενοτητα ὃρασης των èmsooca, ποὺ ἐξακολουθεῖ νει mac»:

7 ἐργατοϋπαλλήλων, τῶν ἐργατῶν γῆς προσθέω καὶ τώτοῖ πιθανὸν

καὶ τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος στίς ζῖξξζάῇξὲωῆνκῖζθιέξηλζῗαῆἒόῗπμῗᾴξηπὲφεᾶ σημερινὲς συνθῆκεςέ ἴέέἓὲἷπῖρᾲᾞῗῖτᾛωῗὲᾒτξᾶῗῶ

Mac Amman“ μαε-" r ‘- *π ’ ξῗξὲεᾴὲ;ςαεὲειωέεες.ἐκεῖ ᾔτεε


«ῶῗδε» Τοῦ Χ ρ. Σελιανὶτη

υῗκυῦυμική ὲιιικείιιιιυι]

ίιῗιὺῇλημιι τῆς Knïmxiuc

Ü Π ÜÜ{Ü b ÜÜῃ U on'nnnui ι] D'UUD a“; ζῇ

(, xuiù “SA; υυυιῑιλιιιῑικίιῑ namnxnunlmuflc ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΞΛΙΑΝΙΤΗΣ Ἀρχιτέκτων. , Γ εννήθηκε ’ τὸ 194s στὴν Ἀθήνα. Σπούδασε στὴν Ἀρχιτεκτονικὴ Σχολὴ τοῦ Α. Π. Θεσσαλονίκης. Ἀποφοί· τησε τὸ 1972. Η KATOIKIA EINAI ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ Ἀντὶ να ξεκινήσουμε ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τῖῗ WE‘- σὲ κῗτὲἑῖἷίεῗςξ ῗίὶῗὲἕςοέατῗ ἔπιξχὲἐῗοῖῖ, νὲαἷεεριγράψοιξμῖι μιὰ Ἑλλὲδὲ ἰδεατὴ καὶ μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀδύνατ’), εἶναι προτιμότερο νά διερωνήσουμε τὴ διαδικασία, μὲ τὴν ὁποία φτιάχνονται οῑ κατοικιες, τοὺς πού τὴν κινοῦννόμους καὶ τὸ τττέξὶοτὲςηςδυνάμεις a

01 naming. τὰ αὑτοκίνητα, οἱ mm, ‘ ,ί- ,ἧκ’ Fig? V ,ε’-ἴῳ a. ,

Τὸ ζήτημα τῆς κατοικίας εἶναι γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ὃημοσιογραφία ἕνα ἀπὸ τ’ πιὸ ἀγαπημένα θέματα. 'H ζωὴ στὶς παραγκουπόλεις, κατεόάφιση τῶν w θαίρετων, οἱ πολυκατοικίες κλουβιά, οἱ ἀπαλλοτριώσεις κατοικουμένων πε _‘f χῶν, ἡ χρησιμοποίηση κατοικιῶν ἑνὸς δωματίου ἀπὸ πολυμελεῖς οἷκογένε κ.λ.π. εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐξειὸικεύσεις τοῦ θέματος. 'H ὁημοσιογραφικὴ τικὴ παρουσίαση βρίσκει τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς τὴ ρίζα τοῦ κακοῦ στὴν ἀνικαφᾶῖ. τητα ἢ τὴν ἀδιαφορία τῶν ἁρμοδίων. ”Ετσι, τὸ χάος τῆς οἰκοδομῆς καὶ οἱ συν ι j κες στέγασης στὴν Ἐλλάδα ἀντιμετωπίζονται μὲ τὶς φράσεις .· «oi égyoldfi: ‘ κερδοσκοποῦν», «οἱ μηχανικοὶ εἶναι ἀσωείὸητοι», «τὸ κράτος ἀδιαφορεΐ ((ὂὲν ὑπάρχει πρόγραμμα»... Αὐτά, ὅμως, εἶναι ἀφορισμοί, ποὺ ξεκινᾶνε ,. 'εὖχὲς γιά τὸ πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν τὰ πράγματα. Ἀλλά, γιατί συμβαίνγ _. αὐτά ; Ποιό εἶναι, ἄραγε, τὸ πρόβλημαῖ ι. ᾗ Beat; ἀνάμεσα στὴν πόλη καὶ τὸ χωριὸ εἴΔ ἷζῖ τὰ βιβλία, εἶναι, στὸ σημερινὸ κοινωνικὸἀγιατρευτη ἀρρώστια τῆς κεφαλαιοκρα ὁ . οἰκονομικὸ καθεστώς, πρὶν ἀπ’ ὅλα, ἐμπορεύκῆς ἑξέλιξης σὲ ὁποιαδήποτε χώρα. Σ “”. ξ ματα. Αὐτὴ εἶναι ἡ χειροπιαστὴ μορφή, μὲ κριμένη της ἐκδήλωση εἶναι οἱ ἀναρχού - " Ÿ τὴν ὁποία ἐμφανίζονται. Κάποιοι τὰ ((ρίχνουκαὶ πλαδαρὲς πόλεις-μαμωνᾶ). Ἰδιαί Î ἀγορὰ γιὰ πούλημα καὶ κάποιοι νε n στὴν στὴ χώρα, μοις ἡ εἰσροὴ προσφύγων v τὰ ἀγοράζουν. Τὸ ἂν ἐκεῖνοι ποὺ τὰ ἀγοράκαιρους απο λεσε πρόσθετο παρ ι ζουν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ κάτι διαφορετικὸ ἢ ποὺ ὅξυνε τὸ πρόβλημα. ’ἐπιθυμοῦν κάτι ἄλλο, σὰν’ἀρχὴ τῆς διερεύἬ διαρκὴς πληθυσμιακὴ πίεση νησης, συσκοτίζουν τὰ πράγματα. Αὐτὸ ποὺ πόλεις ἀποτέλεσε προϋπόθεση γιὰ τὴν ’ξ’ ’ἶ ἐδῶ πόσα πληρώνουν, ἔχει εἶναιῑ σημασία yum ’ῑῆς οἰκοδομικῆς ἑπιχείρησης, ι ι ' τί ἀγοράζων καὶ πῶς παράγονται αὐτὰ ποὺ ἀγοράζουν.

τευσε ἕνα ποσοστὸ ἀπὸ τὸ ἐπιχειρη ” κεφάλαιο στὴν παραγωγὴ gag-gamma“ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ μορφὴ τῆς διαδικασίας τῆς mum-‘41.. ΤΗΣ ΚΑΤΟῙΚΙΑΣ αὐτῆς καθορὶστηκε ἀπὸ ἀντικειμενικοὺρῗ ράγοντες, ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς ’.ι “, Mbqu αἰτία αὔξησης τοῦ ἀστικοῦ πληθυσμοῦ ιϊναι ἀνάπτυξη τῶν μὲ βασικὴ ὲπίδραση τοῦ ' " 55 ἡ ἀνισόμετρη » ἀτομικῆς wamhç τῆξ , g πόλιων σὲ σχέση μὲ ἰιὴνὶέτιῑαφχίια. Ἦ ἀντί·

a η»


g‘wwyx τ,

Ο ΕΝΟΙΚΟΣ Οἱ ἔνοικοι κάνουν ἑπιλογὴ ἀπὸ τὶς κατοικίες ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἀγορὰ καὶ μὲ η βάσῃ τὶς οἰκονομικές τους δυνατότητες. » Επηρεάζουν τὴ διαδικασία μόνο δημιουργώντας κατηγορίες κατοικιῶν (ἀνάλογα μὲ τὴν πολυτέλεια, τὴ θέση κ.λ.π.), ἀκριβῶς ἐπειδὴ άνήκουν σὲ διάφορα εἰσοδηματικὰ στρώματα. Μ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, τὸ πρόβλημα Ἰ’τῶν ἄνισων συνθηκῶν διαβίωσης εἶναι τὸ a ἴδιο μὲ τὸ πρόβλημα τῆς άνισότητας τῶν ,ᾖ εἰσοδημάτων. Τοῦτο ὁδηγεῖ ἀναγκαστικὰ -i_ στὸ ὸξύμωροῖ νοικοκυριὰ τεσσάρων ἢ πέντε ἀτόμων νά στεγάζονται σὲ σπίτια 2 δω. ματίων καὶ νοικοκυριὰ ἑνὸς ἀτόμου νὰ χρησιμοποιοῦν 5 ἢ περισσότερα δωμάτια. Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ O ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΣ Ὁ ἐπιχειρηματίας, σὰν σωστὸς ὑπηρέ· της τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ κεφαλαίου του, θα ” χτίσει σὲ κάθε περιοχὴ τὰ διαμερίσματα ποὺ , «τραβιοῦνταιυῑ στὶς περιοχὲς τοῦ κέντρου ‘ καὶ τῶν «ἀριστοκρατικῶν» προαστίων μεγάjs; λα πολυτελῆ διαμερίσματα, στὴν περίμετρο ᾒμκαὶ τὶς ((βρώμικες» περιοχὲς δυάρια, ὅπου ἰριθῗσόὲτοιβαχτοῦν οἱ οἰκογένειες μὲ χαμηλὸ l “ e α.. ξ’ ,Ἴέἳδῗῦ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε στὸν ἰδιο21:25:;3:55;;o¢°::§::i°:.;¢::?:1:.“:g ’- ὁποῖο ἔχει μιὰν ὁρισμένη κοινωνικὴ χρησιμόgrau. Ὁ έπιχειρηματίας χρειάζεται αὐτὸ τὸ ξ· κομμάτι τῆς γῆς γιά νὰ χτίσει. Θὰ μισθώσει ‘- ΓἛργαζόμενους, μὲ σκοπὸ να καρπωθεῖ ἕνα μέρος ἀπὸ τὴ δουλειά τους, νὰ ἀποκομίσει a; ’ὃπείῗέὸζεδοῦχος ἀπὸ τὴ μεριά του, “î. Υνώστης αὐτῆς τῆς διαδικασίας, γιὰ νὰ παρα· ἦ, ωρήσει τὸ οἱκόπεδό του, ζητάει ἀπὸ τὸν ’ν’ἔκιχειρηματία, να τοῦ παραχωρήσει ἕνα μερί·’ διο ἀπὸ τὴν ὑπεραξία ποὺ θὰ παραχθεῖ. -. Ἀπαιτεῑ, βέβαια, τέτοιο μερίδο, ὥστε νὰ συμφέρει άκόμα στὸν ὲπιχειρηματία, νὰ δια"Hutu: στὴν οἰκοδομὴ τὸ κεφάλαιό του, προσ, παθεῖ δηλαδή, νὰ τὸν κρατάει πάντοτε στὸ ΕΪ “mi-I οἰκοδομικὴ έπιχείρηση ἀποδίδει θεωἤῖζῧῖἷζῖάῖιέξὲεοιυς m’- Jiy’ii‘éfl‘fk‘tflk “$.32λικὴ ὑπεραξία, ποὺ παράγουν οί ἐργαζόμενοι έοτὴν οἰκοδομή, ἀφαιρεθεῖ τὸ μέσο ποσοστὸ ,ῗ-φίίρδους--τῆς ἀγορᾶς κάθε στιγμὴ ὑπολεί,ιδι αὐτὸ 1:06 λέμε τιμὴ τοῦ οἰκο‘w’ . g); Μῗὰυ ῑκφραση τῆς τιμῆς ἀποτελεῖ ἡ τόσο 520% νάονιτ Ι’σπταὴρνθ 10?): 0 ζίῧομ , τὸ 1971, σύμφωνα μὶ τὰ στοιχεῖα τῆςἜ ικῆς Στατιστικῆς Ὗπηρεσίας, μεταξὺ -ῑῖῑεῐῑεῑῑῑῖωτκ

ῩῨΨΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ MON TOMEA Σ κΑΤοιΊιςέἙΣΧΕΆΣΤο L'YNOAO ’ῘρᾼΗΜοΣιΕΣ [ΔῙΩΤΙΚΕΣ K. E. 17. E.

τῶν άπασχολουμένων στὸν κλάδο τῆς οἰκοδομῆς ἧτανῑ 5 % έργοδότες, 15 (δέ, ’ἐργαζόμενοι «δι’ ῐδιον λογαριασμὸν» καὶ 80 0/0 ËZËMÇË" ι ἾΖΡῖλλΖέαὲιακυρ-ῗρξῖἓοεέοῗξῗὲ δραστηρξὲι-ηταςρ παραιῖένει μικρὴ ἐξ.χᾶρηση, μὲ πεδία δράσ-ης τὴν πολυκατοικία, μορφὴ μὲ τὴν ὁποία οἰκοδομεῖται ποσοστὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ 70 % τῶν ἑλληνικῶν κατοικιῶν. Σ’ αὐτὲς τὶς ἐπιχειρήσεις τῆς πολυκατοικίας άπασχολοῦνται μηχανικοὶ καὶ έργάτες οἰκοδομῆς. Σήμερα, ἀκόμα σ’ ἕνα ποσοστὸ οἱ μηχανικοὶ πραγματοποιοῦν μιά συμμετοχὴ στὴ διαδικασία τῆς παραγωγῆς, 1:06 άντιστοιχεῖ σὲ προηγούμενο στάδιο τῶν παραγωγικῶν σχέσεων, πουλώντας ὄχι ὧρες ἢ ἀφῃρημένες ποσότητες δουλειᾶς, ἀλλὰ ὁλοκληρωμένη τὴ μελέτη τους. Ἔτσι, ἔχουν τὴ δυνατότητα νά ἑλέγχουν ἕνα τμῆμα διαδικασίας τῆς παραγωγῆς. Αὐτὸ συμβαίνει συνήθως στὶς πε-

αὐτά ἀπ’ σκοπιὰ τοῦ μισθωτοῦ, ποὺ συμμετέχει σὲ μιὰ διαδικασία, τὴν ὁποία κάποτε Θέλει ν’ ἀνατρέψει. Κι’ αὐτό, γιατὶ γνωρίζει : ὁ στόχος τῆς παραγωγῆς κατοικίας δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ στόχο τῆς κεφαλαιοκρατικῆς παραγωγῆς ὁλόκληρης. Ἀπὸ τὰ παραπάνω προκύπτειῑ Ἐκεῖνος ποὺ ἐλέγχει τὴν παραγωγὴ ἀπὸ τὸ στόχο της ἕως τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὁ ἐπιΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ HA ΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟῩΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑ ΤΟΙΚΙΕΣ ΕΣΥΕ ἐπεῖ. 72

Ποσοστιαία κατανομὴ τοῦ συνολικοῦ ὄγκου τῶν οἰκοδομῶν, xi): lztiÿov‘rœ στὴ Θεσσανικη.

m Μήπως εἶναι ὑπερβολικὸ τὸ πυσυστὸ τῶν ἐπενὸύσεων σὲ κατοικίες, γιά μιὰ ὑπὸ ἀνάπτυξη χώρα σὰν τὴν Ἐλλάδα ;

ἢ H- ,,,,,,, ,μ .. un on

χειρηματίας. Ἐὰν δὲν ἐνεργήσει ἑμπορικά, τὸ κεφάλαιο θὰ ἀλλάξει χέρια καὶ ὁ ἐπιχει83μῖἔὲξέἕή 3:612: νὰ εἶναι ἐπιχειρηματίας,

Τὸ καθεστὼς τῆς άτομικῆς ἰδιοκτησίας τῆς γῆς ἀποτέλεσε τροχοπέδη αὐτῆς τῆς Τὸ 1971, σὲ πολυκατοικίες τεσσάρων ὀρό- ῑδιας τῆς κεφαλαιοκρατικῆς ἀνάπτυξης σὲ φων καὶ a:de χτίστηκε τὸ 81 % τοῦ συνὅλους τοὺς κλάδους τῆς παραγωγῆς, δίνονολικοῦ ὄγκου τῶν οἰκοδομῶν τῆς πάλης. τας μὲ τὴ μορφὴ τῆς τιμῆς τοῦ οἰκοπέδου μονοπωλιακὴ πρόσοδο στὸν ἰδιοκτήτη τῆς ριπτώσεις τῶν ἐπαύλεων, τῶν πολυτελῶν γῆς καὶ μειώνοντας ἀναγκαστικὰ τὸ ρυθμὸ διαμερισμάτων κλπ. έκβιομηχανισμοῦ τῆς παραγωγῆς. Στὴν οἰΓιὰ τὸ συντριπτικό, ὅμως, ποσοστὸ τῶν κοδομὴ εἰδικώτερα, ἢ τυποποίηση καὶ ἡ ἀγοραίων διαμερισμάτων ἀρχιτέκτονες, μη- æ ἕκβιομηχάνιση τῆς παραγωγῆς» ἡ πλήρης χανικοὶ καὶ οἱ ἄλλοι εἰδικοὶ τοῦ ἐπαγγέλμαδηλαδὴ άπόδοση τοῦ συστήματος, ἐμποδίζεται τος, τὸ μόνο 1:06 μποροῦν, εἶναι νὰ εὒχηθοῦν, πρόσθετα καὶ άπὸ τὴν κατάτμηση τῆς γῆς σὲ μικρὰ οἰκόπεδα. οἱ χῶροι 1:06 σχεδίασαν νὰ κατανεμηθοῦν Ὀ καπιταὶισμὸς στάθηκε ἀδύναμος νὰ κάποτε ἀνάλογα μὶ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες ὑπερβεῖ αὐτὸ τὸ πρόβλημα, νὰ καταργήσῃ τῶν κατοίκων τῆς πόλης. δηλαδὴ τὴν κατάτμηση τῆς γῆς, γιατὶ θὰ ἔπρεπε νὰ θίξει τὸ βασικό του θεσμό, τὸ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ KATANOMH ΤΩΝ KA- θεσμὸ τῆς άτομικῆς ἰδιοκτησίας. '0 μονοπωTOIKDN ΑΣΤηῖΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ λιακὸς καπιταλισμός, προσπαθώντας νὰ ἐξ· ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΚΝΟΚΑ- απλήσει τὶς δυνατότητες τοῦ συστήματος, ΊῸΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ φέρνει Δστὸ προσκήνιο τίς ἀπαλλοτριώσεις, 1961 καὶ 1971 γιὰ νὰ ἄρει αὔτή του τὴν ἀντίφαση. Τὴν ξαναγεννάει, ὅμως, οὲ ἄλλο ἑπίπεδο, στὸ βαθμὸ ποὺ οἱ οἰκοδόμοι καὶ οἱ ἄλλοι άπασχοI'm-nun: un: m: Immu 1- mm. Il!th VII nu λούμενοι στὴν οἰκοδομὴ χάνουν τὴν ἰδιόμορ(W alu- ι.ε.ι.ι. ιω ι ιιινα. un) 13, φη σχέο-η, 1:06 εἶχαν μέχρι τῶρα μὲ τὴ δουum τους καὶ προσεγγίζουν σὰ μορφὴ τὸ βιομηχανικὸ προλεταριάτο.

Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῆς κατοικίας τῶν χαμηλοτέρων εἰσοδηματικῶν στρωμάτων εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς στόχους τοῦ λαῑκοῦ κινήματος. Ὀ ἀγώνας γι’ αὐτὸ δὲν μπορεῖ παρὰ w‘: εἶναι διπλός : ’A1:0 τὴ μιὰ μεριά, 0 συνεχὴς άγώνας γιὰ τὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν, 1:06 δὲν εἶναι παρὰ ἡ πάλη, γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν εἰσοδηματικῶν διαφορῶν. ιὰτὴνμεταἈπὸ τὴν ἄλλη, ὁ άγώνας βολὴ τοῦ στόχου τῆς διαδικασ τῆς παραγωγῆς, ποὺ δὸν μπορεῒ νὰ συμβεῖ μέσα crû πλαίσια τοῦ σημερινοῦ ματος, ἀλλὰ εἶναι συστατικὸ στοιχεῖα τοῦ σοσιαλιστικαῦ

Άιιᾟιωηςοι- ,

ζ μεπσκημαπσιωῦ τῆς κοινωνίαςη ·

>

Ῑὶᾏ Υ,


-.ια

Γ 0i ὑντύρτες τῆς Κρήτης Allfl ÏHN XAIJPYNNHIHAHHN" ΔΜΝΗΠΙΔ ΙΙΗΥ Η ΔΗΜΠΚΡΔῘΙΔ IIIPA Ill“ APNHIAI

vnοιιιιvnroι

μθ àywm. mg}; (Vi/W, φ’ββμ ΔτιΣᾸῘε)

fîæfwÿ’ÿ; καμίνψρῧᾷ r «ΜΣ 4.2/1.7 Vfl/ a“? /«07

«Ἡ δικτατορία Πσπαδόπουλου μὰς πρότεινε ἀμνηστία ("flung τη θὲλσμε καὶ να ὲγκαταστσθούμε σὲ ὁποισ πόλη Θέλσμε και να μσς ἑξαοφαλίσει καὶ ὲργσσίσ. Πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ χρησιμοποίησε ώς μεσσζοντσ για να ἑπικοινωνηση μαζί μσς τὸν τότε στρατιωτικὸ διοικητη ὑποστρατηγο Κυριάκο Ζομπσνακη... Ἔχομε δυὸ ἑπιστολὲς τοὺ στρατηγού στα χέρια μσς, ποὺ δὲν αναγνωρΐζσμε τη δικτατορία σαν νόμιμη κυβέρνηση, ἀλλα ὑπεναντίας αγωνιστηκσμε όσο μπορούσαμε για τὴν ανατροπη της ..... Tà σχόλια ὲδώ εἰναι βάρος περιττό. Ἠ πσληκσρια χωρὶς φτισσίδια βάζει σε δοκιμασία τὴν ἀπραξία μσς. Oi ἀνθρωποι αὐτοὶ μένουν ἐκεῖ, στίς κρητικὲς μσδσρες, μόνο καὶ μόνο για να θυμίζουνε σελίδες τῆς ἱστορίας μσς, ποὺ μὰς κυνηγησαν μέχρι χθὲς σαν ἑφιαλτες. Στην ανθρωττια καὶ τὴ λεβεντια τών ἀνθρώπων αὐτῶν, μια καὶ μόνη απόκριοη μπορεί να δώσει τὸ ἑπίσημο κράτος. ’0 ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τη γνωρίζει (καὶ ἠ δικτατορία Πσπσδοπούλου τη γνώριζε). 0i ἀνθρωττοι ποὺ νοιώθουν σημερσ τί στοίχισαν oi ἑφιαλτες τοὺ χτές, τὴν περιμένουν.

ἷτςάκ τνί fay/294 ιφ (azyme/0 νο ί

’rOW'zuMw/ "/1; [(ἶῖρἰ γ Âfi—K/ ἓν γαί ἶέ 4'47 Χ kiwi 900/, y/ww/M ya/ 20;,“

ι.419, ἄνθῦ 7"” zi/äÿ.

"’â/À‘ÿ Gym/w; βας( κΜ’ 7:9.‘414/ 2.9 “fla/{44 9%” MM/fya’âa Δῖαί m” 77;” Ûr7%f9âcÂ1}0/l/4; flair/ray m”

4’327 93.497 29/7anyin; we; zw ΙΦ ᾸΙΙ τ’ ’ few βαρ .Q/o νο ω Wærwaw/a/

fl“,

êwkâ w (Wm—r.

Τὸ χειρόγραφο τῆς ἐπιστολῆς τοὺ στρατιωτικοῦ Δοιηκητή Κρήτης ποὺ ὺπόσχεται στούς «φυγοδίκους» ἀεροπορικὴ μετάβαση στὸ φίλο νομάρχῃ, ἐργασία καὶ... προνόμια.

Oi δυὸ ὰνταρτες, για τοὺς ὁποίους εἶχαμε γράψει στὸ πρώτο τεῦχος τοῦ ΑΝΤΙ Σπ.Μπλαζὰκης καὶ r. Τζομπανσκης. Ἀρνήθηκαν να δεχτοῡν τὴν ἀμνηστία τῆς Χούντας.


Ἐνῶ Θεμελιὼνεται ô φοιτητικος σονὸικαλισμος Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ για to Φοιτητικο Κίνημα ἔληξε. Στελεχωμὲνο μὲ φοιτητὲς καί φοιτήτριες, ποὺ βγῆκαν μὲσα ἀπὸ τὸν ἀγῶνα κατά τῆς δικτατορίας μὲ πλοῦσιες-καί ὓνηρὲς πολλὲς φορὲς- ἐμπειρίες, τὸ φοιτητικὸ κίνημα ἑτνοιμάζεται τὼρα ν’ ἀντιμετωπίσει τὰ νὲα προβλήματα, ποὺ φερνει ή νὲα πραγματικότητα.

ΤΟΥΤΗ ἡ φὰση εἶναι μιὰ μεταβατική στήν ὅλη πορεία τοῦ κινήματος. Εἶναι μιά περίοδος ἓντονων ζυμώσεων, συζητήσεων, κινητοποιὴσεων καί προβληματισμοῦ. Mâ“a ἀπὸ τὶς διαδικασίες ποὺ ἓχουν μπεῑ σὲ κίνηση ἐπιδιώKarat νά μποῦν οἱ βάσεις γιά τὴ λειτουργία τοῦ φοιτητικοῠ σᾩνδικαλισμοῢ, συζητοῦνται oi στόχοι τοῦ φοιτητικοῠ κινηματος, ὃημιουργοῦνται οἰ προϋποθὲσεις γιὰ τὴν ἐπαναεῑτουργία τῶν Φοιτητικῶν Συλλόγων.

EINAI μια διαδικασία ἐξαιρετικα χρήσιμη, μὲ τήν προϋποθεση βέβαια ὅτι cri; συγκεντρωσεις ποὺ γίνονται cri; Σχολες, αναπτὺσσεται πράγματι ἓνας πλούσιος προβληματισμος γὺρω ἀπὸ τα προβληματα ποὺ ἐχουν σωρευθεῑ στο χῶρο τῆς Ἀνωτατης Παιόειας καί ὁτι στον προβὶ.ηματισμο αὐτο παιρνουν μέρος ὅσο το δυνατὸν περισσότεροι φοιτητὲςτιιεοιυ μεχρι τώρα ὀὲν εἶχαν τὴ ὁυνατοτητα να συζητήσουν ανοιχτα και ἐλεύθερα ὅλα τα προβλήματα ποὺ τους απασχοὶρῡν.

HAPAAAHAA. ὅμως, πρόκειται

συνειόητοποιημενων (porn):th -—-'{lCL να αποδειχτεῖ ἓτσι το αόιὲξοόο, στο ὁποῖο ὀόηγοὺσε ἡ δικτατορία και την f1m62;iu»~ παραμερίστηκαν, τέλος, στήν κοριιφωση τοῦ αντιόικτατορικοιῖ» (lg/mm. για να προβληιιεῖ το πολιτικο καί ἓντονα κοινωνικο πρόβλημα που mm; ἡ φοιτητικη πρωτοπορια μὲ τον ("r/mm In;

ΑΥΤΟΣ ο ὲντονος πολιτικος αγώνας που αναπτιχθηκιῑ στή ὁιαρκεια τῆς (δικτατορίας. α>.).α και ἠ ὀξυνση τῶν κοινωνικῶν προβληματων νῑοῂΙ ἔφερε ἡ (δικτατορία, πολιτικοποίησαν ακομη περισσοτερο το φοιτοτικο

ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΗ H ΠΡΟΣΠΑΘΙΞΙΑ NA ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ H AYTOTEAEIA TOY CDOITHTIKOY KINHMATOZ Τοῦ Νικηφόρου Ἀντωνόπουλου καὶ για μια ἐξαιρετικα ὀίσκοὶη ôoo και λεπτή ὁιαόικασια, Tn στι-(μή αὐτή, οἱ σιινόικαλιστικοι φορεῖς — οἱ φοιτητικοι

σύλλογοι i εἶναι ανὺπαρκτοι.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ στή ὁιαρκεια τῆς ὀικατοτορίας απὸ χουντινστοιχεῖα. oi σύλλογοι ἐκφυλίστηκατ, ἔπεσαν στηι ανυποὶ.ηψία, πέρασαν στήν ἀνυπαρξία. ΟΛ“ ΑΥΤΑ τα χρόνια, οἱ φοιτητικὲς διεκδικήσεις πέρασαν μέσα ἀπὸ τις ἀντιδικτατορικὲς ὀργανὼσεις τῶν φοιτητῶν, πολιτικοποιήθηκαν, αποτὲλεσαν τήν πλατφόρμα,πανωστήν ὁποία ἀναπτὺχθηκε ἡ προβληματική τῶν πολιτικά

κίνημα w γιατί πολιτικο ἠταν και πρὶν απὸ το I967 -- 7 ἐφεραν στήν πρωτοπορία τῶν ἀγώνων τις ὀιιναμεις ἑκεῐνες ποὺ μὲ περισσοτερη συνεπεια

περιαχομενο και να ὸιῐίχνουν μια ἄλλη προοπτικὴ4 Κι αὐτὲς οἱ ὀυναμεις, ὀὲν ήταν τελικα ἀλλᾶς ἀπο τις δυνάμεις τῆς ἀριστερᾶς, μὲ ὅλης τις διαφορὲς μκαι πολὺ βαθειὲς μάλιστα -τοῦ χώρου αὐτοῦ

ΣΗΜΕΡΑ, αὺτές οἱ ὀυναμεις μὲ τις φοιτητικὲς ὀργανώσεις τους, κινοῦνται και

ὀραστηριοποιοῡνται μέσα στο


β- ἢ

φοιτητικὸ χῶρο, Καί εῖναι φανερό, βέβαια, ότι ἡ mes μια ἀπὸ τίς όργανωσεις αύτες ἐκφράζει τήν τάση τοῦ ιὸεολογικού χώρου ἀπὸ τοι· ὁποῖο προέρχεται, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀντανακλᾶται Kai μέσα στό φοιτητικὸ κίνημα ἠ πολυμορφία πού ἐπικρατεῖ στίς δυνάμεις τῆς ἀριστερᾶς. ΑΥΤΟ εἶναι Θετικό, ἐφ’ ὅσον ο φοιτητικός χῶρος δέν ἐπιλέγεται ως χῶρος ὅπου ea μεταφερθεῖ ἡ ὀξύτητα τῆς διάσπασης τῆς ἀριστερᾶς, ἀλλα ὡς χῶρος ὅπου ἀναπτύσσεται ό προβληματισμός, ό διάλογος Kai ἡ ἐνημέρωση τῶν φοιτητῶν, πάνω στά ἰδιαίτερα πάντα προβλήματα τῆς Παιδείας, τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν Προβλημάτων Kai τῶν φοιτητῶν.

ΚΑΘΕ ἄλλη προσπάθεια πού ea παραμόρφωνε τό σωστά λογικό χαρακτήρα τοῦ φοιτητικοῡ κινήματος-καί πρέπει νά ὁμολογηθεῑ ὅτι ἐγιναν και γίνονται τέτοιες προσπάθειες, ὅπως φάνηκε ἀπὸ rig φοιτητικες ἐκδηλωσεις καί τις συγκεντρώσεις γιά τὴν Κύπρο Kai τή Χιλή, ὅπου μονοπωλήθηκε έντονα ό σκοπὸς τῶν συγκεντρωσεων ἀὐτῶν ἀπὸ μία τάση τῆς ἀριστερᾶς- mes πρόθεση νά «καπελωθεῖ», ὅπως τὸ λένε oi φοιτητές, τὸ φοιτητικό κίνημα ἀπὸ μία τάση, νά παραβιασθεῖ ἡ αὐτοτελειά του, εἶναι σύγουρα καταδικασμένη.

O ΜΕΓΑΛΟΣ ὄγκος τῶν φοιτητῶν βρίσκεται ἐξω ἀπὸ rig παραταξιακὲς αὐτές συγκρούσεις. Τίς ἀντιμετωπίζει μέ δυσπιστία Kai σκεπτισκισμό. Kai αὺτή τὴ ὃυσπιστία ea καλλιεργήσουν αῠριο οἱ συντηρητικὲς Kai ἀντιδραστικες δυνάμεις, γιά νά διασπάσουν τὸ φοιτητικό κίνημα, νά ἀπομονώσουν τοὺς πολιτικά συνειδητοποιημὲνους φοιτητές ἀπὸ τὸν κὺριο ὂγκο τῶν φοιτητῶν, νά ὁδηγήσουν τελικά τὸ φοιτητικό κίνημα σὲ χρεωκοπία.

ΗΔΗ ὑπάρχει ἐνα πρόβλημα. Πόσοι φοιτητές μετέχουν, ουσιαστικα στις συγκεντρωσεις - ποὺ γίνονται κατὰ Σχολές; Πόσοι εἶναι σὲ θέοη và παρακολουθήσουν, ὂχι βέβαια Eva προβληματισμὸ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ἀλλά μιά ἐπιχειρηματολογία ποὺ ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν ἀνάγκη προβολῆς τῶν διαφόρων κομματικῶν παρατάξεων; «Oi συνεχεῖς συγκεντράκπειςλέει στέλεχος τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος - χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο Kai oi ἀτέρμονες συζητήσεις κουράζουν τούς ωιτητές, προκαλοῠν τή _ δυσαρέσκειά τους, ἓχουν σάν ἀποτέλεσμα τὴ φθορὰ αὐτοῦ τοῦ μέσου ἐνημέρωσης Kai κινητοπΟἰηο-ης τῶν φοιτητῶν. 01 συγκεντρὼσεις πρέπει Va ἀποτελοῦν χῶρο ζύμωσής τῶν

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

φοιτητικῶν προβλημάτων καὶ μεθόδευσης τῶν ὁραστηριοτήτων ὅλων τῶν φοιτητῶν γιά γνήσια ἐκπροσωπησή τους. Μόνο έτσι δέν μποροῠν νά βροῠν πρόσφορο ἔδαφος oi ἀντιὸραστικες δυνάμεις, μόνο ἓτσι ea προωθοῦνται ὅλο Kai περισσότερο οἱ προοὸευτικὲς ἀπόψεις γύρω ἀπὸ τὸ Φοιτητικὸ Κίνημα Kai τά προβλήματα τῆς Παιδείας». ΟΣΟ εἶναι σωστό, ὅτι δέν ύπαρχουν προβλήματα φοιτητικά ἢ γενικωτερα, προβλήματα Παιδείας, ξεκομμένα ἀπὸ τό ευρύτερο κοινωνικο και πολιτικο πλαίσιο, ἄλλο τόσο εἶναι λάθος νά ἐμμένουμε στήν προβολή φραστικῶν σχημάτων, «àwôyou καθαρότητος» κατὰ τά ἄλλα, στά ὁποῖα νά προσπαθοῡμε ἐκ τῶν ἐνόντων νά ὃωσουμε τό ἰδεολογικὸ περιεχόμενο πού προβάλλεται ἀπὸ κάποιο πολιτικὸ καὶ κομματικὰ κέντρο, τὸ ὁποῖο ἐχει κάθε λόγο νά διεκδικεῑ για λογαριασμό του τήν ὀρθοδοξία Kai τήν ἀδιαλαξία στήν ἑρμηνεία καὶ τήρηση τῶν «ἀρχῶν».

κινήματος, νά μεταβληθεῖ σε κανάλι, μέσα ἀπό τό ὁποῖο θά ὃιοχετεύονται oi κομματικὲς ἦ κυβερνητικές ἐντὸλες Kai ἀποφάσεις. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ αὐτῆς τῆς προσπάθειας ήταν ή διάσπαση, ἡ ἀπομόνωση ἀπὸ τὸν κὺριο ὁγκο τῶν φοιτητῶν, ὁ αὺτοεγκλωβισμός τῶν διαφόρων ὁμάδων καί τάσεων στά πλαίσια πού τοὺς ἓδινε δυνατότητες ύπαρξης ἡ ἐπιρροὴ τοῦ κόμματος στό ὁποῖο ἀνῆκαν.

ElNAl χαρακτηριστικό, ὅτι ἡ ΕΚΟΦ δημιουργήθηκε ἀκριβῶς γιά νά ποδηγετήσει μὲ τή βία τὸ φοιτητικό κίνημα, ὅταν ἀπέτυχε ἡ προσπάθεια τῆς τότε κύβέρνησης Καραμανλῆ νά ἐλέγξει τοὺς φοιτητικοὺς συλλόγους καί νά τοὺς χρησιμοποιεῖ σάν μηχανισμὸ πού ea ἐξυπηρετεῐ στένά κομματικά καὶ πολιτικά συμφέροντα τῆς δεξιᾶς.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ, oi μεγαλὺτερεςμὲ ἱστορικὴ πλέον σημασιαῇ φοιτητικὲς κινητοποιησεις, για τὸ 15Ορ στὴν Παιδεία καί γιά _

ΜΕΣΑ στὸ φοιτητικό χῶρο τήν προάσπιση τῆς ύπάρχουν καί δροῦν δημοκρατικῆς νομιμότητας ὀργανωμένες πολιτικὲς δυνάμεις. (κίνημα για τὸ 114) στηρίχτηκαν Αὐτὸ καί μόνο τὸ γεγονὸς δέν στήν πιὸ εὐρεῖα φοιτητική τίς νομιμοποιεῑ νὰ «χειρίζονται» ἑνότητα, ἀγκαλιάστηκαν ἀπὸ τὸ τὸ Φοιτητικὸ Κίνημα σύμφωνα σύνολο σχεδὸν τῶν φοιτητῶν, μέ τοὺς κομματικούς στόχους ἀποτέλεσαν τή βάση πὰνω στήν τῆς στιγμῆς. Οὔτε Kai ἀρκοῦν ὁποία στηρίχτηκαν οἱ οἱ ὁποιεσδήποτε ταμπέλλες Kai προοδευτικὲς δημοκρατικὲς ἰδεολογίες, ἀπὸ μόνες τους, νά δυνάμεις τῶν φοιτητῶν, γιά νά προσφέρουν λύσεις στά διάφορα ὀργανώσουν τό φοιτητικὸ κίνημα προβλήματα. ‘ σὲ σωστὲς βάσεις, μέ τὸ Δ’ ΕΙΝΑῙ φανερὸ, ὅτι Θά ἐπιβιὼσει —— πολιτικά, πλέον - ἐκεῖνος πού μπορεῖ νά προσφέρει τή σωστότερη ἁνὰλυση τῶν προβλημάτων. Ἐκεῖνος πού μπορεῖ να συνδέει τὰ προβλήματα αύτὰ μὲ τὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ πλαίσιο Kai νά ὐποδέικνύει μέσα ἀπὸ αὐτὴ τή διαλεκτικὴ ἀνάδειξη τῶν προβλημάτων rig σωστότερες, τήν κάθε φορά, λύσεις.

Η ΠΕΙΡΑ τοῦ παρελθόντος o’ αὐτὸ τὸ ἀποφασιστικὸ σημεῖο, εἶναι σίγουρος ὁδηγὸς. Χρεωκόπησε γρήγορα mes προσπάθεια νά. παραβιαστεῖ ἡ αὑτοτέλεια ,τοῦ φοιτητικοῦ

"' v . iii-1427' ,γ , ς ξι ..V._. . u V

‘5’.» If η

Πανσπουδαστικὸ Συνέδριο καί τὴν ῑδρυση τῆς Ε.Φ.Ε.Ε. ὡς τοῦ μόνου ἐπίσημοι) ἀντιπροσωπευτικοῦ συνδικαλιστικοῦ ὀργάνου ὅλων τῶν φοιτητῶν. ΣΗΜΕΡΑ ὺπάρχουν oi προϋποθέσεις γιά τὴ δημιουργία ἑνὸς φοιτητικοῦ κινήματος σωστὰ ὀργανωμένου, ἱκανοῦ ν’ ἀντιμετωπίσει τὰ μεγάλα προβλήματα, μὲ τὰ ὁποῖα τὸ ἔχει χρεωμένο ἡ 7ετία τῆς δικτατορίας. Θά ἀξιοποιηθοῦν ἢ θ’ ἀφεθεῖ νὰ πάει χαμὲνη αὐτή ὴ εὐκαιρία;

Νικηφόρος Ἀντωνόπῡυλος

1.Κ.Υ. ea πεῖ «Ἱδρυμα ΚρατικῶνῪποτροφιῶν». Καὶ Π.Ε.Φ.Ο. ea πεί Πανελλήνιος Ἒνωσις Φίλων Ὀλυμπιακοῦ». Ἀν πιστεύετε πως αὑτά δέν συνάντωνται, σφάλλετε ὀλέθρια. Ὀ K. Κ. Μπαρμπῆς ἔχει mes λόγο νά ὃεχτεῑ τό πάντρεμα τῶν δύο ἄκρων. Ἐπί δικτατορίας δημιούργησε καί προεδρεύει ἀκόμη τῆς ΠΕΦΟ, ἐπὶ δικτατορίας άνάλαβε καί τά καθήκοντα Διευθυντοῡ τοῦ LK.Y. Μὲ τὸ ἕνα χερι ύπόγραψε σάν ΠΕΦΟ τά ψηφίσματα Kai rig ὀδηγίες τοῦ «NA!»— στὸ ἀξέχαστο δημοψήφισμα —— Kai μέ τὸ ἄλλο καθόριζε rig τύχες τῶν νέων ἐπιστημόνων.

Πάντως, τοῦ έμενε καιρὸς καί γιά ἄλλες ἀσχολίες, ὅπως ἡ παράσημοφόρηση ἀνθρώπων τῆς χούντας. Ἡ φωτογραφία μιλάει; ὁ κ. Μπαρμπῆς (δεξιά), σὰν πρόεδρος τῆς ΠΕΦΟ, δίνει εἰδική πλακέττα στὸν κ. Ἀσλανίδη, «για τίς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε στὸν ἑλληνικὸ ἀθλητισμό. . .»,

ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟῙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

τρομοκρειτια ῃ κςιῖωῶτροωνι ερνιμω- w δι’-ι. εωροζῳι max/10g '28 «ma SKSHTOLJS-

vDu EAAHNOZ. ..a

mind, bu εἶναι πολυ δυσκολο νά μεταπεισθῆ ὁ ἀφελὴς αὐτὸς Ἐπιγραφο- - ’ ποιός, ὅτι δὲν κινδυνεύει ὡς «ἐθνικά σκεπτόμενος 'EMnW- 'Oxl, βέβαια, ἀπὸ τοὺς κομμουνιστές, ἀλλὰ τοὺς γνωρί. towns ἑλληνικά.


Νη λαμ-Α

1970 πῶς ναυὰγησε ἡ «πιὸ σοβαρὴ προσπὰθεια» συσπείρωσης τῶν ἀντιδικτατορικῶν δυνάμεων τοῦ ἐξωτερικοῢ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ · τῆς Νορβηγικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ Δημοκρατία στὴνἙλλὰδα

’ ΒΡΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ. ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΝε ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1970, δύο μὲλη τῆς «Νορβηγικῆς Ἐπιτρο"k Υιά τὴ Δημοκρατία στήν Ἑλλάδα», ὁ βουλευτής Ἐιναρντ Φέρντε Καὶ ὁ δημοσιογρὰφος Ἀρνε Τρὲχολτ, ἐφτασαν στή Ρώμη στά πλαί1' σῑᾱ ἑνὸς ταξιδιοῦ ποὺ ἀπέβλεπε στὴ διοργάνωση μιᾶς συνάντησης ιΨῑῒαιξὺ ἐκπροσώπων ὅλων τῶν ἐλληνικῶν ἀντιδικτατορικῶν δυνά· Ἄδων, μὲ σκοπὸ τὸν συντονισμὸ τοῦ ἀγῶνα κατά τῆς χοὺντας, Στὸ - «χρονικὰ τοῦ ΕΑΣ», ποὺ δημοσιεὺθηκε τὸ 1973 στὰ «Τετράδια τῆς ημοκρατίας» τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, ἡ πρωτοβουλία ἐκείνη τῶν Ἀ ΟβΒηγῶν χαρακτηρίσθηκε «ἡ πιὸ σοβαρὴ προσπάθεια» πρὸς τὴν _:r _m£60uvcn νά πραγματοποιηθεῖ «μιά συσπείρωση μικτῶν δυνάμεων, νῦηλαδὴ ἀντιστασιακῶν καὶ πολιτικῶν, μὲ βάση ἕνα μίνιμουμ πρὸ· Ἱραμμα στὸχων καὶ μεθόδων», γιά τὴν ἀνατροπὴ τῆς δικτατορίας. ε V Συνάντησα τοὺς δύο Νορβηγοὺς ενα μεσημὲρι στὸ ξενοδοχεῖο ré τως· Ὅταν ἀντιλήφθηκα τὴ σοβαρὸτητα τῆς πρωτοβουλίας τους, a “mica : ἢ· ΓἘδῶ ποὺ ἤλθατε, θά δεῖτε καὶ τὸ Βασιλιὰ Κωνσταντίνο; Εμειναν κατάπληκτοι, Δεν εἶχαν τετοια πρὸθεση. Πολὺ περισ' ε’ς”ῐῖξβο που, καθὼς προεκυπτε ἀπὸ ὁσα εἶχαν πεῖ, τοὺς ἀπασχολοῦσε ’ 30λῦ ὴ διάσπαση τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, τοῦ ὁποίου ἠ τοχὴ στὴν ἀντιδικτατορικὴ ἑνότητα ἠταν βασικὸ στοιχεῖο ς ἰιῦωιτοβουλίας τους. Τοὺς εἶπα ὁτι στὸ θεμα αὐτὸ ea συναντήWV πιθανὸτατα ἄρνηση ἀπὸ μέρους σοβαρῶν πολιτικῶν δυνάμεων ’τὴν Ἐλλάδα, καί ὁτι χωρὶς τὴν συγκατάθεση αὺτῶν τῶν δυνάμεων ἦνῑβοσπάθειά τους δὲν μπορεῖ νά ὁδηγήσει σὲ ἕνα ὁλοκληρωμὲνο Κοτὲλεσμα. Πρὸσθεσα ; -Ὀ μόνος που, ἴσως, θά μποροῦσε νά σᾶς βοηθήσει νά τοὺς ξε(θεῖε σε μιὰ τετοια γραμμὴ εἰναι ὁ Κωνσταντίνος. Ἀντιλαμβάl τὴν κατάπληξη καὶ τὴ δυσπιστία σας. Ἀλλὰ στή ζωή τὰ πάντα υν. Ἀκὸμη καὶ οἱ βασιλεῖς... Τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωί, μὲ πήραν στὸ τηλεφωνο. Mob εἶπαν ; ψΣταθήκαμε τυχεροί. Τὸν συναντήσαμε στὴν πόρτα, καθὼς ‘ τὸ αὑτοκίνητο. Γὺρισε μέσα καὶ συζητήσαμε ἁρκετά.

—— Οἱ ἐντυπωσεις σας;

-Ἀντὲδρασε θετικά σὲ ὁλα τά σημεῖα. Καὶ Θὲσαμε ὀλα τά σημεῖα. Ξεκινᾶμε μὲ πολλὲς ἐλπίδες... Τοὺς εἶχε δώσει «πράσινο φῶς». Καὶ τοὺς ὑποσχὲθηκε me: δυνατὴ βοήθεια στὸ èp‘yo τους, Στά «Τετράδια τῆς Δημοκρατίας» δημοσιευθηκε τὸ 1973 ὁ ἑξῆς διάλογοςῖ

Νορβηγοί; «Ποιός θα εῖναι ὁ ὲκπροσωπὸς σας στὴ συσκεψη αὐτή»; Κωνσταντίνοςῑ «Τοὺς θεωρῶ ὀλους ἀνεξαιοὲτως ἐκπροσὼπους μου». Νορβηγοί; «Ἀκόμη καὶ τοὺς κομμουνιστες»; Κωνσταντίνος : «Elna ὅλους».

Δὲν ξὲρω τί ἀκριβῶς μεσολάβησε ὣς τίς 23 Νοεμβρὶου (1970), ὅταν οῑ Νορβηγοί μοὓ ἔστειλαν ἕνα γράμμα. Ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ γράμματος, ὅμως, συμπερανα ὅτι σκόνταψαν σὲ κάποιες ἀρνητικὲς στάσεις ὡς πρὸς τὸν Κωνσταντίνο, καὶ ἡθελαν μιά ἐγγραφη ἑπιβεβαίωση, ἑστω καὶ ἐμμεση, τῶν ὀσων τοὺς εἶχε δηλώσει καὶ ὑποσχεθεῑ. Τοὺς εῐχα δώσει τὸ τηλεφωνο ἑνὸς Ἕλληνα «αὑτοεξόριστου» ποὺ ἑπικοινωνοῦσε μὲ τὸν Κωνσταντίνο, ἀλλά ἐκεῖνοι προτίμησαν νά μοῦ γράψουνε

«Νορβηγική Ἐπιτροπή γιά τὴ Δημοκρατία στὴν Ἑλλάδα» Ὀσλο, 23 Νοεμβρίου 1970 Kov κ.λπ. Ρὼ μ η Ἀγαπητέ Κύριε Βοὺλτεψη, 'O βουλευτὴς Ἐιναρ Φὲρντε καὶ ἐγὼ σᾶς εὐχαριστοῠμε γιὰ μιὰ πολὺ ἐνδιαφερουσα καὶ ἀποκαλυπτική συνομιλία κατά τὴ συντομη παραμονή μας στὴ Ρώμη. Ὑπήρξατε καλή ἐμπνευση γιὰ μᾶς. Γ ι’ αὐτὸ εἷμαστε πολὺ εὐτυχεῖς, và σὰς ποῦμε ὂτι τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ταξιδιοῦ μας ὑπῆρξε πολὺ καλὺτερο ἀπὸ ὁ,τι εἷχαμε τολμήσει προηγουμένως νά ἑλπίσουμε. Συναντήσαμε θετική στάση παντοῦ,

n'a.

,ι’-Κ ’ ,ὦ Δ ,ι .»,.«ι.Ᾰ’-,,“,ι-ς·-, Α ·«.·,., “ τς ‘ ‘ 4W33uzgghamgan ,


Kai ὀὲν βλέποιιμε σημι;ρα σοβαρα, ἐμποόια για μια πιθανή σύναντηση. Ὠς πρῶτο ἀποτέλεσμα τοῦ ταξιόιοῠ hag, άποφασίσαμε να σύνεχίcoups Kai σκεφτομαστε οτι θα μπορούσαμε να σύγκαλὲσούμε τίς διαφορες swag; ὅλες νωρίς, τον ἐρχομειό χρονο. Ὀ).οι oi Πρωθυπούργοί τῶν Σκανὸιναβικῶν Χωρῶν ἔχουν. μετα το mam μας, ἐνημερωθεῑ. Ἡ σταση τούς εἶναι Οῑτικὴ ἀπέναντι στήνπρωτοβούλία nag. Καθὼς σᾶς εἶπα τηλεφωνικῶς, συνάντησαμε ἐπιτυχῶς τον Βασιλια. Ἠ συνομιλία πού εἶχαμε μαζί του ἡταν τετοια. ὥστε να Onoσχεται πολλά. Θα (ML/ape, γι’ (mo να αποκατασήσοιμε τη στενώτερη σύνατή ἐπαφὴ μὲ τον (pf/.0 σας κ. Γ. K. Πρέπει νομίζω να πῶ οτι ea εἶχε τρομερη ἐπίὸραση. av ο ῑόιος ο Basilio; ὴταν διατεθειμέιός να ὂιαὸραμτίσει ἕνα συγκεκριμὲνο καὶ fiver/o pou) oti; ἐξελισσομενες προετοιμάσίες. Για τὸ λογο αὐτὸ θα ηταν ἐνδεχομένως αναγκαῑο να τὸν συναντήσούμε Kai πάλι σὲ Eva μᾶλλον ἐγγύς μέλλον Σὲ συνάφεια μ’ αὐτὸ, ea ἠταν πολύ ἐπιβοηθητικώ. αν ὁ κ4 Κ, ἤθελε νά μᾶς ἑνημερώσει περισσοτερο λεπτομερῶς για τίς αποwan; τοῦ Βασιλιᾰ σχετικά μὲ τη σύναντηση (Σημιῑ τῶν Ἐλληνων ἐκπροσώπων) ποὺ μᾶς απασχολεῑ, πέρα ἀπὸ ὅσα ἴσως απὸ λόγους καθαρῆς φιλοφρονησης μᾶς εἷπε. Ὀπωσόήποτε, Οα μὲ εύχαριστοῦσε πολύ να ἔχω μερικὲς λέξεις αττο σας καί κάθε εἴδους πληροφορία πού Où βοηθοῦσι; στην ἑπιτύχίά τῆς σύνάντησης αὐτῆς.

Kai πάλι εὐχαριστοῦντες για τὴν φιλοξενία Kai την παρρησία σας, αποβλεπούμιῑ Kai oi δύο (no νά σᾶς ξαναὸοῦμε, Στο μεταξύ, ἀπὸ μέρους τῆς Νορβηγικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τη Δημοκρατία στην E/./.aoa, ὸιατωω Εἰλικριω ὁμῶς σας

Ἀρνε Τρὲχολτ

Mata μια βόομάὸα τοὺς ἔγραψα. Καί πῆρα δεύτερο γράμμα, μὲ ἡμερομηνία l3 Δεκεμβρίου 1970. Ἔλεγε τα ἑξῆςῑ ((Εύχαριστοῠμε πολὺ για τὸ γράμμα σας τῆς ΞΟῆς Νοεμβρίου. Εἷμαι πολύ εὐγνώμων ποι) ἐνημερώσατε τὸν K. K. για να διακανονισθεῑ μιά νέα ἐπαφὴ μὲ τὸ Βασιλιά. Θα τοῦ γράψω ἁμὲσως. Ἠταν, ἐπίσης, εύχάριστο να ακούσουμε ὅτι αύτα πού μᾶς εἰπε ὀ Βασιλιας ἀντανακλοῦν τις προσωπικὲς ἀπόψεις του ἐπὶ τοῦ Οέματος Kai ὁὲν ἡταν μόνο μια. ἓκφραση φιλοφρονησης. Στὸ χρονικο διάστημα ποὺ μεσολαβησε ἀπὸ τοτε ποί) εἷχαμε τή δυνατοτητά να σύνομιλήσούμε μαζί σας ὡς τὼρα, ἐπερατώσαμε τήν πρώτη φάση τῆς ἀποστολῆς μας προσπαθώντας να ἐξακριβώσούμε μὲ ποιὸ τροπο τα διάφορα κόμματα καί ὀργανώσεις ἀντιμετωπίζουν τήν ἰδέα για μια τὲτοια συνάντηση. Μιλώντας γενικά μπο· ροῦμε να ποῦμε ὅτι αὐτη ἡ πρώτη φάση ὑπῆρξε ἐνθαρρυντικη μὲ ἐλαχιστες ἐξαιρέσεις. Aùrô ἰσχύει δυστυχῶς για τὸσο σημαντικὲς προσωπικοτητες ὅπως ὁ K. Κανελλοπουλος Kai ô κ, Μαῦρος, οἱ ὁποῖοι ἀντιτίθενται στήν ἴδια τὴν ἰδέα να ἔχουν ὁποιαδήποτε σχὲση μὲ κομμουνιστές. Mia συνεργασία αὐτοῦ τοῦ τύπου, τὴν ὁποία ἐμεῖς ἐπιδιώκουμε, πιστεύουν ὅτι θα εἶναι ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς τακτικῆς καταστροφική. Πρόκειται καὶ πάλι για τά γνωστὰ ἐπιχειρήματα, ὅτι ol ὰστοί πολιτικοί θα ξοφλοῦσαν στα μάτια τῶνἈμερικανῶν, ἂν ἀποσκοποῦσαν σὲ μιά εύρύτερη ἑνότητα. Αύτὸ εἶναι Eva Kai πιθανῶς τὸ μονο οὐσιῶδες ἐμπόδια. Σκεφτόμαστε ὅτι ea εἶναι πολὺ δύσκολο να συγκαλὲσουμε μιά συνάντηση, στήν ὁποία κανείς ἀπὸ τοὺς ὲκπροσώπους τῶν δύο μεγάλων κομμάτων ὀὲν εἶναι διατεθιμὲνος νά συμμετασχει, Εῖμαστε ύποχρεωμένοι να ἀποφασὶσουμε αὺτή τήν ἑβδομάδα για τὸ ἐὰν πρέπει νά ἀρκεσθοῠμε στὸ να καλὲσουμε ἁλλες προσωπικὸτητες τῆς Δεξιᾶς, ὅπως π.χ. τὴν Κα Βλὰχου, τὸν K. Πλυτᾱ ἦ τὸν K. Βολουδακη, πού ὅλοι τους τηροῦν ma πολὺ πιὸ ῶριμη Kai ρεαλιστική στάση ἀπέναντι σ“ αὐτὸ τὸ πρόβλημα Kai οἰ ὁποῖοι, ἐπίσης, εἶναι διατεθειμὲνοι νά καθήσουν σὲ ἕνα τραπέζι μαζί Kai μὲ κομμουνιστὲς, περιλαμβανομένης ῑῑαὶ τῆς ὁμάδας Κολλιγιὰννη.

Den norslœ komite' for domain“ i Mélia: Poslboll 578 Sentrum Οιιο 1

Paul ..... 20m

Oslo 13th of December 1970.

Ir. John Voultepsis, PenSLone “Acropoli”, Via Principe Anedeo 67, 00185 ROMA.

Dear Mr. Voultepsis,

hany thanks for yonr kindly letter 0g November 30. I am very grateful that you kindly enough had informed Mr. Kabout establishing a new contact with the King. I am going to write him immediately. It was, too, good to hear that what the King told us is reflecting is personal views on the matter and not solely is an expression of courtesy. Since we had a chance to talk to-gether we have ended up the first phase of our mission trying to find out in what way different parties and organizations are looking on the idea of such a meeting. Broadly speaking we can say that this first phase has been encouraging with a few exceptions. That goes unfortuneately for such important people as Mr. Kanellopoulos and Mr. Mavros who oppose the very idea of having anything to do with communists. Α colloboration of that type that we are aiming at that think wilé be a tactical disaster. It is the old arguments all over again that bourgeiose politicians will play themselvss out in the eyes of the Americans if they are aiming at a broader unity. This is one and perhaps the most essential obstacle. We think it will be very difficult to call in a meeting where neither of the representatives or the two big parties are willing to participate. We have to decide this week whether we find it worth while calling in other personalities of the right as for instance Mrs. Vlachous, Mr. Plitas or Mr. Voulo— dakis who everybody has a much more ripe and realistic atti— tude to this problem and who, too, is willing to sit to-gether with communists including the Kollijannis-group. This will say that we in this second phase need to stress the difficult job of solving the representation problem in one way or the other. Except for these two gentlemen mentioned there are still problems but not overwhelming. As far as we can estimate for the moment being both the fractions of the left are showing good and positive will. The same goes for Mr. Andreas Papandreou who has been co-operative. The Very queSîion is in What way we can put pressure on Mr. Kanellopoulos and Mr. Mavros to get them alona. It is possible that the King in this connection could play a worthful part.

This as a short resume to show that we are still working very hard with our initiative. We are helpful for any kind of assistance that can be rendered us in this connection.

Very much looking forward to see you again, I wish you a happy

Christhmas and a better new ἃ·ιῖ ο e e. Si rely ΥΞ rs erο

. n. _. 1.4.x

Ἠ ἐπιστολὴ στα Ἀγγλικά. Τὴν ὑπώγραψε ὁ Νυρβηγὸς ὀημοσιογράφος Arne Treho/I. μέῖ-θς τῆς ἘΠΙῖρθπῆζ γιὰ τὴ Δημοκρατία στῆν Ἐλλάδα καί ἀναφέρεται στὶς ὀυσκοξλξς Πρρ συιιάντησε κατὰ τὴν προσπὰθειά του ιιά Mia); τοὺς πολιτικοὺς να απαΛΜιγοῦν ἀπὸ τὸ ἁντικομμουνιστικὸ πλέγμα ποὺ τοὺς κατεῖχε. —~ Ο, Bamllàç εἶχε δεχτεί Kai τοὺς κομμουνιστὲς στῆν ἀντιδικτατορικὴ συσπδψωση- ΔΕΡ τοὺς ὂέχονταν, ὅμως, οἱ Kai's}.λόπουλος καί Μαῦρος.

m .muwmmuk‘iui “Lur— L

ρ’.. ι μ.

Ὀ κ. Ἀνδρέας Παπιινὸμέου, λόγω ἀντιμοναρχισμοῦ, ὁὲν ὁέχτηκε τῇ συσπείρωση. ’0 πρώην Βασιλιὰς Κωνσταντίνος ἦταν ὑπὲρ τῆς συνεργασίας ὅλων τῶν καμμάτων, μηδὲ τῶν κομμουνιστῶν ὲξαιρουμένων.

’0 νῦν ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν N. Μαῦρος, μᾱζὶ μὲ τὸν κ. Π. Κανελλὸπουλσ’ ὰρνήθηκαν rà ὁεχθοῦν συνεργασία τῶν Ἀιτιὸικτατορικῶν δυνάμεωνέ μὲ τοὺς κομμουνιστές.

ικ’


. '» æ‘tb_.tugv=bxmnmäum*—Jng_gmïuxd

_ Αὺτὸ σημαίνει ὅτι εμεῑς 0‘ αὐτὴ τὴν δευτερη φάση πιεζὸμαστε V11 λὺσουμε τὸ δυσκολο πρόβλημα τῶν ὲκπροσωπήσεων μὲ τὸν ἕνα ἢ μὲ τὸν ἄλλο τρὸπο. Ἐκτὸς απὸ τις δυο προσωπικὸτητες ποί) 7tDoavacpépaps, ὑπάρχουν καί ἄλλα προβλήματα, ἀλλα ὀχιάνυπερΒλητα. Ἀπὸ ὅ,τι μποροῦμε να κρίνουμε, αὐτη τὴ στιγμὴ Kai oi δυο μερίδες τῆς Ἀριστερᾱς δείχνουν καλὴ Kai θετικὴ θεληση. Τὸ ἶδιο ςχύει Kai για τὸν κ. Ἀνδρεα Παπανδρὲου, 6 ὁποῖος ὑπῆρξε συνερῪασιμος. Τὸ κύριο ζὴτημα εἶναι μὲ ποιὸ τρὸπο θα μπορουσαμε να ὰφκήσουμε πίεση στὸν K. Κανελλὸπουλο Kai στὸν K. Μαῦρο, ὣστε να πεισθοῦν. Εἶναι δυνατόν, στὸ θὲμα αὐτὸ, νά διαδραματίσει ὸ

σιλιάς σημαντικὸ ρὸλο.

Αὐτὴ ἠταν μιά σὺντομη ανακεφαλαιωση,γιά να δείξουμε ὀτι ὲξΩ-Κολουθοῦμε νά ὲργαζομαστε πολὺ σκληρά,για να φερουμε σε 1’ῑὲρας τὴν πρωτοβουλία μας. Ἐλπίζουμε σὲ κάθε εἴδους βοήθεια. ῙῑΟυ θα μποροῦσε νά μᾶς δοθεῑ σὲ σχὲση με τὴν πρωτοβουλία αὐτή. Αποβλὲποντας πάρα πολὺ στὸ να σᾶς ξαναδοῦμε, σᾶς εὐχόμαστε εὺτυχισμὲνα Χριστούγεννα Kai ἓνα καλίιτερο νὲο ἓτοςγιατὴνἘλλαδα,

Εἰλικρινα δικός σας. Ἀρνε Τρὲχολτ

Ἀπὸ ό.τι ἓμαθα, ἡ νεα συνάντηοη Νορβηγῶν- Βασιλια ἓγινε στὸ Λονδίνο. Καὶ στήν ἀποστολὴ πρὸς τὴν Ἀθὴνα ἐτέθη ἐπί κεφαλῆς ό τὲως πρωθυπουργὸς Ἐρλάντερ. Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε καί πάλι αρνητικό. Ἀπὸ τοὺς κυριώτερους ἐκπροσὼπους τῶν κομματων στὴν ἑλληνικη πρωτεύουσα, οἱ Νορβηγοὶ βρῆκαν συμφωνο μὲ τοὺς σκοποὺς τῆς πρωτοβουλίας τους για νια γενικὴ ἐθνικὴ ἑνότητα, χωρίς αποκλεισμοί»ς καί χωρὶς ἐξαιρέσεις, μόιό τὸν K. Ἠλία Ἠλιοῦ.

Ἀλλά καί στὸ ἐξωτερικὸ τά πράγματα δεν πῆγαν Kali-two. Γραφουν τα «Τετράδια τῆς Δημοκρατίαςυῑ

«ὅλα ἓδειχναν πὼς πηγαίνουμε σταθερά πρὸς τὴν πρώτη σι,σκεψη ὅλων ανεξαιρὲτως τῶν αντιδικτατορικῶν δυνάμεων. ὅταν τὴν τελευταία στιγμὴ τα πάντα ναυαγησαν ὕστερ“ ἀπὸ τελεσι“;’ραφικὴ ἀπειλή τοῦ Ἀνδρεα Παπανδρεου ὅτι θα καταγγείλη τὴν προσπάθεια ὡς προδίδουσα τὸν «χαρακτῆρα τοῦ ἀγώνοιν), που πρέπει να εἶναι κατ’ ἀρχὴν άντιμοναρχικὸς. Τοὺλαχιστον αὐτη τὴν ἑξήγηση - πληροφορία ἓδωσαν οἰ Νορβηγοί. ποίῚ απογοητεινμὲνοιἑγκατελειιιιαν κάθε προσπάθεια».

I. Βούλτεψης

Τὸ δίλημμα ποὺ βάζει ὁ Κωνσταντὶνος στοὺς εὐρωπαίους σοσιαλιστὲς ἀπὸ θὲση «σοσιαλιστή». Ὀ Κωνσταντίνος, σοσιαλιστής. Τὸ ψιθυρίζεί —— ἢ τὸ βεβαιῶνει-ἐ) ἴδιος, ἐδῶ Kai πολὺν καιρὸ. Στὴν ἀρχή, μὲ κάποιά συστολή καί διστακτικότητα. μιλώντας σὲ μερικοὺς «εἰδικοὺς» Kui σὲ ἅλλους τόσους παλιοὺς ἐχθροὺς Kai σημερινοὸς φίλους, ποὺ πολὺ θα ἦθελαν να τὸν πιστέινουν. Τὼρα τελευταῖα — ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ τά πράγματα ε(ῖψιξαν — ἡμιεπίσημα. Κι αῠριο ὴποιός ξὲρειῐ Μπορεῖ Kai δημόσια, ἐπίσημα πιά. Στίς μερες μας, τ(ἦ)οα ποὺ πλησιάζει ἡ ῶρα τῶν

Σκανδιναβοποιημὲνη Μοναρχία Καραμανλοποιημὲνη Προεδριιςή Δημοκρατία ;

ποφάσεων, ὅλα μπορεῑ νὰ τά πδιὶῑμιὲνει κανείς. Ὀμως, ἃς δοῢμε ἀπὸ κοντα αὐτὴ τὴν παραξενη ἱστορία. Λησμονημὲνος στήν Ἀγγλία-

ησμονημὲνος ἀπὸ ὅλους σχεδὸν t06 Ἓλληνες Kai ἀπὸ τοὺς πολλοὺς (ἀλλὰ ῡχι ὅλους) ξένους ,6 Κωνσταντίνος συναντήθηκε μὲ ῑΚή του πρωτοβουλία μὲ κάποια πολὺ σημαντικὴ, διοικητικά πβοσωπικὸτητα τῆς Σοσιαλισι Κἥς Διεθνοῠς, Στὴ συνάντηση, ποὺ πραγματοποιὴθηκε στίς ἀρχὲς Αὐγούστου, 6 ἄλλοτε βασιAlt'lç τῶν Ἑλλήνων-ῆ τῆς ἑζληνικῆς Δεξιᾱς, ὅπως μᾶς θυμῑζεῑ ἡ μνήμη μσς - ζήτησε ἀπὸ τὸ συνομιλητή τοι) να πείσει τὴ σιαλιστική Διεθνῆ, να τὸν Kaλὲσει σὲ συνεδρίαση τοῦ Γ ραΦείου της, προκειμένου νά ἀναπτὺξει τὶς ἀπόψεις του πὰνω στὸ ἑλληνικὸ θὲμα καί εἰδικότερα πάνυ) στὸ πολιτειακὸ θὲμα, καθὼς Καὶ πάνω στὸ θὲμα τοῦ ἐκδημοΚβατισμοῦ.

Εὐγενικά, 6 ξὲνος σοσιαλδημοκράτὴς ἀπάντησε ὅτι κάτι 1ΐέτοιο ἠταν ἀδύνατο, μιὰ mi 6

Iσ(><ῐιαλ.ιστὴς Kai πιστευω ὁτι τετοια ἐγγύηση ταντίνος δὲν ἠταν οὔτε οὔτε σοσιαλδημο· στὸν ἑλληνικὸ Λαὸ μπορεῖ να

εξηγὴσει τίς προθέσεις του Kai να τοὺς ζητήσει τὴ βοήθειά τους,

δώσει μόνο ἕνα μοναρχικὸ καθεστὼς σκανδιναβικοῦ τύποι). Té:— τοια — κατέληξε — Θέλω νά εῖναι ἡ μοναρχία ποὺ θα ἐπανέλθει στήν Ἐλλάδα. Κι ἁφοῦ ἔκανε αὐτὸν τὸν ἐπεξηγηματικὸ πρὸ· λογο, 6 Κωνσταντίνος ζήτησε ἀπὸ τὸ συνομιλητή τοι) νά τὸν βοηθήσει νὰ συναντηθεῖ μὲ τοὺς Σοσιαλδημοκράτες πρωθυπουργοὺς τῆς Δανίας, τῆς Νορβτιγίας Kai τῆς Ὀλλανδίας, για να τοὺς

Ὀταν πῆρε τὴν ἀπάντηση ὅτι Kl αὐτὸ εἶναι πολὺ δυσκολο, 6 Κωνσταντίνος ζήτησε ἀπὸ τὸν ξὲνο σοσιαλδημοκράτη ὴγὲτη, ποὺ ἑπρόκειτο να ὲπισκεφτεῐ ἑκεῑνες τις μὲρες τὴν Ἐλλάδα, να εἰσηγηθεῖ στοὺς Ἕλληνες συνομιλητὲς του νά ἑπιτρέινουν στὸν ism—0:611 ἄλλοτε βασιλιά, δηλαδή -να γυρίσει στήν Ἐλλάδα πρὶν ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα. προκειμένου νά ἐξηγήσει

1(βάτης. Ὅμως, ὁ ἄλλοτε βασι“ λῑάς uuç δὲν τὰ ἔβαλε κάτω. Ξὲρω *εἶπε-τα λάθη ποὺ ἑκανα v καὶ ξὲρω πιὰ ὅτι γιὰ νά προκόW} μέσα στὸν εὐρωπαῐκὸ χῶρο ἢ Ελλάδα, χρειάζεται ἕνα καθε-

‘ προοδευτικό, δημοκρατικό, κου Où δίνει στὸ Ααὸ τὴν ἐγγύηῦη ὅτι δὲν θα ξαναρθεῖ Kai ml στὴν ἐξουσία μιὰ φασιστικὴ ᾗ _ διΙῑτιιτορία. Πολλὰ εῐδα Kai ’ἷζε-ς mm διδάχτηκα - συνέχισε -—

στὸν ὲλληνικὸ λαὸ ποιό εἶναι στὴν οὐσία τὸ πρόβλημα. «rm νά ὑπάρξει πραγματικὴ δημοκρατία στην Ἐλλάδα — εἷπε w πρεπει να άποκατασταθεῖ 6 θρόνος, ἀλλα Eva; θρόνος ἐγγυητὴς τῆς νομιμὸτητάς Ki ὅχι Eva; θρόνος κομματικὸς, Ἀλλοιῶς, 6 μόνος δρόμος που μενει εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔχει στὸ νοῦ τοι) 6 K. Kapa— μανλής. Δὴλαδὴ, 6 δρόμος που περνᾱ ἀπὸ μια ὲλληνικοποιημὲνὴ Προεδρικὴ Δημοκρατία ντεγκωλλικοῠ τυπου. Ὀ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἔχει νά διαλέξει ἀνάμεσα σὲ μια σκανδιναβοποιημὲνη Μοναρχία ὴ σε μιά καραμανλοποιημὲνη Προεδρικὴ Δημοκρατία». Δὲν ξερουμε τί ἁπάντησε ό ξενος στὸ τελευταῑο αὐτὸ αἴτημα τοῦ Κωνσταντίνου. Ὀμως, θυμόμαστε τὶς ἑμπειρίες, πικρὲς ἐμπειρίες, ποὺ ᾰφησαν στὸ Λαὸ μας 6 προπάππος, ό πάππος, 0i θεῖοι, 6 πατέρας-καί, φυσικά, ἡ «ἀγαθὴ» μητερα-τοῦ Κωνσταντίνου, τέλος, 6 ἴδιος ὁ Κωνν σταντίνος. Θυμόμαστε τα Ἰουλιανά, τοὺς βασιλικούς, «μαθητευόμενος μάγους» τῆς καταπίεσης Kai τῆς παραβίασης τῆς λαῑκῆς θελησης που, ὅπως άποδείχτηκε, δὲν ἠταν ἄλλοι ἀπὸ τοὺς κ.κ. Παπαδόπουλους, Μακαρὲζους, Λαδάδες, Ἰωαννίδηδες Kai Σία, ποὺ ὁλοκλήρωσαν τὴν καταπίεση Kai θεσμοποίησαν τήν ὑποτὲλεια. Κι ἀναρωτιόμαστε, γιατί 6 Κωνσταντίνος ὁλες αῡτὲς τίς «ἀλλαγὲς» που ἐγιναν μὲσα τοι) τοῦτα τά πικρά χρόνια τίς κράτησε για τὸν ἑαυτό τοι), μερικοὺς φίλους του Kai μερικοὺς ξένους, ποὺ ὐπολογίζει ὅτι μπορεῖ να τοῦ φανοῦν χρήσιμοι, γιατί δὲν τίς «ἑξομολογήθηκε» Kai στὸν κὺριο ἐνδιαφερὸμενο ; στὸν Ἑλληνικὸ Λαό; Καί,τὲλος, βάζουμε τὸ ἐρώτημα ; ἑτσι ἁπλὸ εἶναι, λοιπόν, τὸ δίλημμα μπρὸς στὸ ὁποῐο βρίσκεται ὸ Ἑλληνικὸς Λαός; Δὲν ὑπάρχει ἄλλη διέξοδος, ἄλλη λὺση; Ἐμεῖςκι ἂς μᾶς συγχωροῦν καὶ 6 Κωνσταντίνος Kai 6 πρωθυπουργὸς - πιστεύουμε πὼς ὑπάρχει. Φτάνει, βέβαια, νά ’χουν μυαλὸ 0i προοδευτικες πολιτικὲς δυνά μεις. 37

ᾎΑεκιρ-ῴμᾉᾼ ι ι, W.


’lwï Âägÿmgïñfiïou 1954 ἓπεφτε mm) ἀπὸ τὶς ρυπὲς j ’EwaGflm

39 ξ’ 317M Mllplol, Ὁ Νίκος Πλουμπίδης, μέλος τῆς ΚΕ. τοῦ K.K.E. κατὰ τὴν κρίσιμη ι E FY“ “‘70. Μ a. ÿmz'PIm/ ‘wvoml ἐκείνη πεξίοδο ἕιὰ τὸ κίνημα μετὰ τὴ λήξῖ τοῦ ἐμφυλίου Ῑτολέμου,”ἦταν ι ἦν , ἐπικεφαλης του παράνομοι» κλιμακίου του K.K.E. στὴν Αθήνα. Οταν 01'“ W1“; Η Mço'ta' M ΜΜΝΨἨΜ "‘4‘ πιάο-τηκε ὁ ῌίκος Μπελογιέννης τὸ καλοκαίρι τοῦ 1951, ὁ Πλουμπίδης, θέatth in; L; xl‘ylumé «ἦν,ῃῶ μέχῴῶ Μ. λοντας νὰ σωσει τὴ ζωὴ του συντρόφου του, ἔγραψε ἐπιστολὴ ἰδιόχειρη στὶς if“. {man “2., a, ὅ Α mm“ m. ἀθηναῖκὲς ἐφημερίδες, σφραγισμένη καὶ τὸ ἀποτύπιομα τοῦ ἀξντιχειρά θ’* Mfl’ του γιὰ τὸ γνήσιο, στὴν ὁποία δήλωσε πως ἀρχηγὸς του κλιμακιου ἦταν

Μεθ’) “W rai W" W 123:? 1:93:33? “à ‘ «gnaw/bf“ “Lb-Zr" ἐἷς’ ΑΨ - Ἥ ἐπιστολῖῗέτᾷ guano... Ὼστόσο, ήᾞςία τοῦ K.K.E.. ἀντέδρασε il; ζῖξῖ Έὶῗάεαιῗῗέὰῆἷῖζᾍξυῖᾞ “à? ÎZäÏÏàaIÏÊÏËËSŒËÊoÎÏ

My“, · 3‘». _ fl μ . wgfiég‘fmmmzirfimtmmgfimsm? I _ m‘ 'Q‘E’l 1:} ι τ’ᾒθξω νωσε ὅτι συνέλαρε τὸ-Νικο Πλουμπίδη σ ἕνα σπίτι στὴν περιοχὴ Σεπολίων. 1 ,gf' “f 3‘57; 3;“: mm:immfiffmng“:gairifiw‘gtfirxfim

g,“ g“: J"; μ ἢ· z") 7-y”,;” “tu "’44: κὸμῖιὸαῐὲλουμπίδης παραπέμθηκε στὸ Ἔκτακτο Στρατοδικεῖο τὸνἺούλιο τοῦ ζ (141 χᾶ ει Isl-4'19, “ha-MIN, 70", ἡμῶν ῑξ, 195Ξζὴαὲίκκῖττῖξιῗῗτστηκροσπάε θῖιῗτξάνῖαἷξτὲρασπιστεῖ χλιαρὰ τὸν ἑωτὸτου, χωρὶς have“, 7L ἓ D)me 3,14” I‘M- νὰ Θίξει καθόλου τὴν τότε ἡγεσία τοῦ Κ.Κ.Ε., ἐλπίζοντας σὲ μιὰ ἀποκατά' q“. η 4:" _ στασή του μπροστὰ στὴν ἱστορία.Ἔμεινε φυλακισμένος καὶ ὑπὸ εἰδικὴ φρού-

μιν ι ,αμαζ η η, . τ ημερωματα τ στηκε κ που στ αφν .

WV διγᾶ A): Aw χεῖρ’] ιγ’-«Γ A ἒ.τέ φυλᾳκὴ σανὲἶτὲἷιὲο της ((Σὲωτηρίαςέ)ἔαὶ σῖὶς 14 Αὐγούστου στὶς

ria, Ύαια)11νοἃ1γ9η’ n'y, Mr?" ηβαηκ Have εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ρίζουμε στὸ «Μηδὲν καὶ τὸ ἄπειρο» ἕναm2“ (,9— ἦ I à! ι W ,__ 5 Νίκας Πλουμίδης, ἕνα ἀπὸ τὰ ιΞραγικώτεροι ἕνα τὰ περιστατικά τῆς ἀτομικῆς μας εὐθύ)ῘΙ τι μὴ ιον M’ πρόσωπα τῆς πρόσφατης πολιτξκης μας lat?— vnç‘. ”Ολα αὐτὰ τὰ ἐπὶ μέρους γεγονότα ποὺ Tuer”, “7m; ἦῆ x l / ι z κ [ὦ pug καὶ ἴσως ἀπὸ τὰ τραγικωτερα ολοκλη- στα χέρια ἑνὸς ἀντικομμουνιστῆ, ὅπως ὁ ά, Ι Ἰ Ε Ι 1: :‘A‘ a f ” ρὲυ τοὲ ἐλληνικοῦ ξημόσζου- ἓίοὶ),λβὲπεφτὲ Ξξξὲλερόαγίνὲνταὲ ἱρομςΐῖεῖ, κέὶ ἵελήττυ, βγῆση) Τα- Y“ μην {Man l. ἒπζέπάσῑατιξὲ ’ἓφῗὲῗηεςΑὐῖέύστξυετοίξῖιζὲἷ κό, flammé Ξνιέιῑοτέλῒέλκὶνῖχμοῗιάπῖυιξζζὐὲὲfflfii ’ωδ ἑᾳφι-ινικσῦ W αιγ rho {mu ἡ χρονολογία τῆς βιολογικῆς του ἐξόν· φανίστηκαν μέσα στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες l 1;” Â]; W ι τωσης. Γιατὶ δυὸ χρόνιζα πρίνῖ καὶ συγκεκῗι; τὸ κίνηβμα τοῦ σοσιαλισμοῦ, πρὸ ἀπ τεξτ

3" γλ σω m ‘LV" μένα τὸ Νοέμβρη του 1952, εἶχε 8εχ.ει τὴ μεγαλη πυλη της εἰσόδου της ἀνθρω,,ο-

«gym mac ιμωμ W72, ω εςεῑῑτέἓῑ 923::mfi:o§°;tééu;:::*;fg 332:0";252222m552 :2:W“*’ ι

1) κωηῶ ω Wm... WM. 53$:J‘:g:’”:m:’::pm°*::tzzzg “3.2; ᾞένξΐῖέἑέῐὲᾛοἐῖῑῒέῖὲάῗῖῑῖῑσῑῆὲο3ῖὶ E r u: I E ἦσμΜ ι, υ ΗΑΛ, OXI οι φυλακῶν ξαὶ τῶν τόπων ἑξορίὲς —— εἶναι τησῆ 1?” EZYW‘ μὲ τόση εὖφράδεῑα ἀπὸ τὸ Ἀ

κ. · r mu; a” «ι, . ,κ momma: ἓῖῗεῗὲἒῖοφὲᾰίἓΐδᾏαῖῖάὲὲς ’ ι μιν Ι "l" στὸν τόπο μοις καὶ μιᾶς ἀπάνθρωπης σκο- 8ὲν ἕπε’-σε “aw ὁ {datum-cub: ὅτ’· ὁ Πλουμ· ξ ,Ἃ “M pfi‘ a; n gaff“: H , quaanlpL’_ πιμοθηρίοις,ι ποὺ ἐπεδίωξε ἀμξτακίνητα τὸ πίῧης ᾗτὲῑν ΜόΥΟ ξ φόβος, τὸ ΧαῑξὶΨ·  Çvu (ιι-..ψ’ ι μ.. u’. ἱδθῦκο. ’ἔέῑμι L 323% *3“:£:Jfi%“’§$f’£fiqfi€z: ’ἐξαῇκὶἔεῖμὲζὲὸέ ἔῗνήῗιαξῗχελωθεωρῃπῖ ἕ ,ω ...ς ,ν ..ς ,... ..ης μοι ὀψέ ῑξςηὴᾲςιῑζῖξσῑῑκῑὶ ἂΐιῦῑῑκῑῑλῑᾷῑςεςτ âïzméâm ’,τῆὲ ‘è‘ämïämmî‘saàaäï ,μω ω ,η um a... äîîâ‘f‘äïnïosËËLÈÈË‘ÊÏÏ mars; $3“°::au1§“:11 mm‘tîm ': WWW, Am. ψ’ WWW ῑεῗοὲἐήγηπμῗςφῐῖῖᾌαῑε” 3mm $312,125.? :55. Eguîptfif°ëHKïäïmà τ «em-rm: new. _ u _ ἦξμωπηχξῑᾊεαξὲῖᾩῖέ ῑῑέάδξζζξξὲξξΐεῖνῇᾜῑῆπλοηᾞ , 9 rm w» m mm» m m: 22:32:33 isms; Ξῖ,ῖᾶξῆ μνήμῃ 12% mm m. '+ L. ,ων n κ ζ ἐς* 5v.. “ne σου του καὶξογερισμοὲῖ καὶ τὸ Νικόλαο Πλου- τὴν ωχὲρεια να τὸ κᾶνω, ὅπως firm,“ Ï λ, φ Ἥ μπίδη στὸ ηθικὸ πρωτα, καὶ στὸ πραγματι- “Tim” “à ΥΡά-ψω “in J‘me καὶ ἕ ΥΠῡΖΧοΝΜΙ ϋι· παρα-αποιΛῖ m,’ αξ»χρ κὸ κατόπι, ἀπόσπασμα. Εἶναι οἱ καταστά- ἄγνωσῒο δ”-’ὴν “AM” ἐκεξξης Τῆς ἆπο o F3,- 1- , ἱ ,Ι ‘ un; ποὺ ὁδήγησαν τὸ παγκόσμιο κίνημα στὸ Δὲν εἶχα ἄλλο 396μο “Mm: ἢ Wm “à i n ῳ.. γη, δικαιῶ αν Mann-WY σι’ O-m ἑδώλια τοῦ Καῖσλιρ, ποὺ μὲ φρίκη ἀναγνω- σιωπήσφ W ἢ νᾶ γράψω Μῖνα λ’

I,‘-".'.—. ιτ gag; rwm'gvçoV _ _ I . ’ - v “ ,, - ’ “ ~ _ Α 7- ν 4.,“ :g: 3m53» g .v ξ’τῳςῧῐῷ .,


τῶν βιολογικῶν καὶ ἠθικῶν τοι) ἐκτελεστῶν

ΝΙΚθΣ ΠΛθΥΜῙΙΙΔΗΣ Ἕνας μάρτυρας τῆς παντοόυναμὶας τοῦ δόγματος λίΥῦι- Προτίμησα τὸ δεύτερο. Δὲν ξέρω ἂν ξκανα καλὰ ἀκόμαι καὶ σήμερκ, ὕστεραι ἀπὸ '17,le ὁλόκληρα χρόνια.

ΤΟ ΤΕᾹΕΥΤΑῘΟ ΚΕΦᾹᾹΑΙΟ Ἐντελῶς συμπτωματικὰ ἔζησα ἀπὸ πολὺ κοντὰ τοὺς τελευταίους τρεῖς μῆνες τῗς ζωῆς τοῦ NIE/.00 Πλουμττίδη, καθὼς καὶ τις ὅταν τον Τρομακτικὲς ὕστατες ὧρες του, “in; Αὔγοΰστου 1954 στὸ ἐκτελεστικὸ ἀποσπασμκ. Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ποὺ κρατοῦσε τις τύχες τῆς Ἀριστερᾶς στὰ χὲριπι του, ὁ ἁδίστακτος Ζαχαριάδης, δὲν τὸν 5531671,— κε οὔτε νεκρὸ καὶ ἀνακοίνωσε πὼς οἱ ἈμεSir/aval τὸν (puy/18500“ στὸ ἐξωτερικο, τὴν δια στιγμὴ ττοΰ οἱ ἀναγνῶστες τῶν ἑλληνικῶν ἐφημερίδων ἔβλεπαν τὸ πτῶμα του. 7ἵειϊμὲνο κατάχαμι μετὰ. τὴν ἐκτέλεση, μὲ Τὸ αἷμα τοι) νὰ. βάφει τὸ διάτρητο ἀπὸ τὶς ὕφαῖρες στῆθος του. Τὸ 1966 μοῦ ἔδειξαν :M'LTL σπαραχτικὲς φωτογραφιες τοῦ ἐκτεΛεσμένου, ὅταν ἢ οἰκογὲνειά του τὸν ξὲθαψε ἀπὸ τὸν προσωρινὸ τάφο του γιὰ νὰ τὶν με· ιῗΰῑφὲρει σ’ ἕνα μόνιμο. Τιάι τὸ πῶς χαλκεύτηκε τὸ τελευταῖο κεφαλαιιο τῆς συκοφαντίας κατὰ τοῦ νεκροῦ ῌ)»οναμπίδη ἔχω τὴν πολύτιμη μαρτυρία τοῦ Απόστολου Σπήλιου. Εἷχαν φτάσει στὰ γραφεῖα τοῦ ραδιοσταθμοῦ ((Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» οἱ ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες. ’Ὁλο τὸ Προσωπικὸ κοιτοῧσε τις φωτογραφίες Ἐκεῖ καὶ ὁ Ζαχαριάδης. Πανικὸβλητοι ὅλοι, μὲ ἀλλοτριωμένη τὴν βούλησὴ τους καὶ τὴ λοΥῑκή τους, προσπαθοῦσοιν νὰ βροῦν στοιχεῖα ῗκηνοθεσίας στὶς φωτογραφίες. Καὶ «φυσικὰ» υ’[τερηρώὸιζαιν τὸν “Ηρώὸη. Ὁ Ζαχαριάδης κ’)υγε σιωπηλος. ’Όταν συσσωρεΰθηκε τὸ Ψεῦδος σὲ ἀπίθανα στρώματα, γυρίζει καὶ AéEL: «"E, “mm/w, φτιάξτε τὰ σχόλια καὶ Τὸ ρεπορτὰζ σύμφωνα μὲ ὅσα μόνοι σας πᾱρατηρήσατε n! Μ’ αὐτὸ τὸν ἀνέντιμο τρό7'0 μετάθεσε τὶς εΰθῧνες του στοὺς ἀδύναμους ὤμους τῶν τρομοκρατημὲνων ἀνθρώπων τοῦ Περιβάλλοντός τοι), ὁ ἀνάξιος ἧγὲῗηῑγ ~-

7.1i τὰ προχύλιά. μ’κς. "H;ng στον κάτω ὄροφο καὶ στὸ βοτειοὸυτικὸ κελλί, ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ δικό μου, κρατούνταν ὁ Χίκος Πλουμπὶδης. Τὸν φρουροῦσαν μέρα-νὺχτα δυο ὄργανα τῆς Ἀσφάλειις. ττοὺ ἧταν 7.1L οἱ μόνοι συνομιλητές τοψ Γιατι οἱ πολιτικοί κρατούμενοι τοῦ ἄνω ορὸφου εἶχαν αὐστηρὲς ἑντολες ἀπὸ τὸ Γραφεῖο τῆς φ’)λαικῆς Ky". μόνο v1 μὴ τοῦ μιλοῦν. ἀλλὰ οὔτε κτιι νὰ κοιτάζουν ἀπὸ τὰ παράθυρτι κάτω στο μικρο προτιῦὶιο, ὅπου κιθοτειν τις ὧρες τῆς ἐξόδου του ἀπο το κελλὶ ξιπλωμένος στὴν τάνινη ττολυθροντι του ὁ ΙΙλουμττίδης, ἐνῶ ὁ {if-A1; τῆς προχωρημένης φυμπιτίωσης τοῦ ἕσκιζε τὰ στήθη. Πολλὲς φορές, πρωινὰ ἦ ἀπογευματινὲς ὧρες. καθόμουν μ.ξ ἕνα βιβλί’, κοντά στὸ 7:1— ράθυρο καὶ ëz1v1 ττὼς ὃιιβάζω. ἑνῶ εἷχα τ’ αι’)τι μου στημένο στις κο·.ιβέντε; του μὲ τοὺς φρο’ν’·3ς τον. Πάντοτε προσπαθοῧσε f ἀκουστε. ὣς ἐμᾶς καὶ v1 82187,}.(bou τὴν πιστη του στο ((κομμαι του καὶ τὸν ἀρχηγο τουη. Δὲχτηκε τὴν κατιδικη του καὶ τὴν ἑφεσιβαλε γιᾶι τὸ μέλλον. ἐνώπιον τῆς ἱστορίας, χωρὶς v1 τὴν ἐφεσιβάλη μττροστὰ στοὺς συντρόφους του. Μέμφομαι τὸν ἑαυτό μου χρόνια τώρχ, ποὺ δὲν τοῦ ἆπεΰθυναιθυνατὰ καὶ χωρὶς vi λογχριάσω κινένα, το λογο.”Οχι. βέβαια, γιὰ W1).— λάξω τὶς ἀποφάσεις του. ἀλλὰ γιὰ v1 τοῦ ττῶ

Χρήσὴ ’ZJ ηηὲγῶ n." “did: ἦῆ. νῡμ ι’ίόᾶ Υβηῒκμο Ç «ἤμβλφω ἦν, 224$ ZV'nA .1] 17) _ l

"Lav 11/477 x/Y/ Norm/«71,46 w; «ςκεω K.){.E. \’.f_ ΓΜ..Ι Ζί yum «DM Tray“; [fa Ans/5' πεινατινέ Χγκαῖῆοιι ω

Η 9ἥ» Va [ζ’. κ’ἳίῖ.

ΟΞ

ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Τὸ M17, τῶ 1954, ἤμουν προφυλακισμὲV“; ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Παπάγου γιὰ παρά9167} τοῦ 509. Θὰ ὁμολογήσω τὸ ἔγλημά μου : Α χα κάνει τὶς τυπογραφικὲς διορθώσεις καὶ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ χειρογράφου σὲ μιὰ ἐκ(δῡση τῆς ((Στρατηγικῆς τοῦ ἐμφυλίου πῡλὲμου στὴν Κίνα» τοῦ Mir). Τὸ βιβλίο Θεωρήθηκε ὡς. .. ἀντίθετο πρὸς τὰ ἐθνικὰ ῑδῑώδη καὶ ἐκδὸτης, μεταφραστὴς καὶ ὁ διθρθωτὴς (ἐγώ), βρεθήκαμε στὴν Ἀσφά€11 καὶ ἀπὸ κεῖ στὸν εἰσαγγελέα καὶ τέλος προφυλακιστήκαμε στὰ Βοΰρλσι τοῦ Πειραιᾶ.

Ἐπειδὴ τοτε εἵμουν ἄρρωστος σοβαρὰ ἀπὸ τὸ στῆθος μου, μετά κράτηση δυὸμισυ μηνῶν στὰ Βούρλα, μὲ μετέφεραν στὶς ΦυλακὲςῂΣανατόριο τῆς «Σωτηρίας». Στὸν "ive; ὅροφο εῐμαστε οἱ πολιτικοὶ καὶ στὸν κάτω οἱ ποινικοὶ-χωριστὰ ἐντελῶς ὡς

Αἱ ς ti; cana/pagaie; τοῦ ὁολοφοιήμέιόυ Πλουμπίὸη ὀὲν μπύρεσε m n; αμωισβητήση ἡ ἡγεσία. ,Ἰ mum} Ἀσφὰλεια ἔῦωσε an) ὁημοσιότητα ri; φωτογραφιές Kai εΙχε καλέσει δημοσιωγράφους min «ἑκ-τέλεσι]Δ


14 Αὐγούστου

"If—EXNEZ Κινηματαγράφος

1954 πόσι) μὲ συγκλόνιζε ἡ τραγική του μοῖρα. Δὲν τοῦ μίλησα ἀπ’ εὐθείας ποτέ. Οὔτε ἐκεῖνος. Κάποτε τὸν ρώτησε ἕνας φύλακας του, Φώτης Κατσαρὸς λεγόταν, ἂν μὲ γνωρίζει καὶ ἄκουσα τὴν ἀπάντησή του; «τὸν ἔχω διαβάσει, ὃὲν τὸ ξέρωυ. Κάμποσες φορὲς τοῦ χτύπησα τὸ δάπεδα μ’ ἕνα ξύλο-ἐτσι σὲ χαιρετισμό, γιὰ νὰ τοῦ προξενήσω λίγη χαρά, νὰ τοῦ πῶ ὅτι εἷμαι ἐκεῖ, κοντά του, πὼς δὲν ἧταν μόνος. Αὐτὸ καὶ τίποτ’ ἄλλο. . .

κριτήρια. Ἡ ἐπιτροπὴ πρέπει

Η ΔΙΠΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ἠταν ἕνα ζεστὸ Αὐγουστιάτικο ξημέρωμα, πρὶν διαλυθεῖ τὸ σιοτάδι, ἀνάμεσα δύο καὶ τρεῖς, ὅταν ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ κελλιοῦ μου τρύπωσε ἡ ἑκτυφλωτικὴ δέσμη προβολὲων αὐτοκινήτων, ποὺ ἀνέβαιναν ἀργὰ τὸ δρόμο, ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὴ λεωφόρο στὴ φυλακή, Τὸ πολὺ φῶς καὶ ὁ θόρυβος τῶν μηχανῶν μᾶς ξύπνησαν ὅλους καὶ τρέξαμε στὰ δυτικά παράθυρα, ποὺ ἔβλεπαν κατὰ τὴν πύλη τῆς φυλακῆς. Μισοκρυμμένοι πίσω ἀπ’ τὰ πρεβάζια παρακολουθούσαμε ὅλα ὅσα διαδραματίζονταν. Ἀπὸ μιὰ κούρσα κατέβηκαν ὁ Πανόπουλος καὶ ὁ Ρακιτζῆς, τακτικοὶ ἄλωστε ἐπισκέπτες τοῦ Πλουμπίὸη, ποὺ μάταια προσπαθοῦσαν νὰ τὸν ((σπάσουν». Ἀκολουθοῦσε μιὰ κλίιὲὂβα καὶ μερικὰ ἄλλα αὑτοκίνητα ἀσφαλε ς. Ὁ Πλουμπίδης ἦταν βαριὰ ἄρρωστος μὲ 39 πυρετό. Τὸ ἥξερα αὐτὸ ἀπὸ τὸ γιατρὸ τῆς φυλακῆς. Mâcon στὸ σκοτάδι προχώρησαν πρὸς τὸ παράθυρο τοῦ κελλιοῦ του. Γιὰ νὰ βλέπουν μέσα, οἱ φύλακες εἶχαν βάλει μιά κοτρώνα καὶ ἀνέβαιναν ἀπάνω. Ἀνὲβηκε κάπριος ἀπὸ τοὺς ὃυὸ τρανοὺς καὶ τοῦ λέει : -Νίκο, κοιμᾶσαι;

-“Ὀχι. Τί συμβαίνει ἀποκρίνεται ὁ Πλου-

— Πρέπει νὰ σηκωθεῖς !

Κατάλαβε. Σηκώθηκε, ντύθηκε. Ἐρεῖς·

κρατούσαμε ὣς καὶ τὴν ἀναπνοὴ μας. Σὲ λίγο βγῆκε στὸν κῆπο μπροστὰ στὸ ἀρχιφυλακεῖο. Φοροῦσε μαῦρο κουστούμι, ποὺ ἔπλεε ἀπάνω του, καὶ dupa πουκάμισο. Τὸν κρατοῦσαν καὶ πρνόταν σιγὰ-σιγά. Περνώντας κοντοὶ στὰ παρτ-(τρια, ῐκοψι κάποιο λουλούδι. Kim στιγμὴ ἕννοιωσε πὼς μέσα στὺ σκοτάδι καιροφυλακτοῦσαν ἄγρυπνα μάτια. Γύρισι κατὰ τὰ παράθυρά μας καὶ εἶπε ’μὲ τὴν ἀδυναμη ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια φωνή του, ξοὺ filant: ὅλη τὴ του νὰ τὴν κάνει -Γειά σας, σύντροφοι !

'O αιρετιᾰμός του μᾶς βρῆκε σὰ μαχαιριά.. ’ἒννοιωθα δίπλα μου ταραγμένες ἀνά· σας καὶ τρικυμισμένα στήθεια. Ὅλοι ὑπό-

, πῆγαν στὸ ἀρχιφυλακέῖο. Ἐκεῖ τοῦ mm ῖὶδαζμιῖἲκῖῗξῦῗ "23"33 Α τὺ» Τόπο, minou κατὰ τὸ amen. Ἐκεῖ τὸν ακότωσαν γιὰ mu φορά. V &ùvñzpénnmfitùv and)“; ὅλοι ἐμαῖς,

τ ‘— 2. æ

ἀλάθητο κριτήριο, μιὰ σχεδὸν· ἐνστιχτώδικη ἐκλεκτικὸτητα, ποὺ πάντα διαθέτει τὸ μυημὲνο κοινό. Ὀσο γιὰ τὴ φετινή ἐπιτροπή κρίσης, πρὲπει νᾶ ποῠμε ὅτι τῆς εἶχε δοθεῖ ιιιά κάποια γραμμὴ ἀπὸ τὸ Ύπουργεῖο Βιομηχανίας, καί συγκεκριμὲνα ἀπὸ τὸν ἵδιο τὸν ὑπουργὸ. Ὀταν ὁ ὑπουργὸς δεχτηκε τὴν ἐπιτροπὴ στίς 18 τοῦ μηνὸς, τόνισε, κι αὐτὸ σύμφωνα με τὸ δελτίο ποὺ δοθηκε ἀργότερα ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο, ὅτι ἡ πρόκριση πρέπει νὰ γίνει με αὐστηρὰ, ἀντικειμενικά, ποιοτικά

Τὸ φεστιβὰλ καί ἡ κριτική τῆς 1ψίσης τῆς Ἐπιτροπῆς Ὀπωσδήποτε ἡ κρίση τῆς ἐπιτροπῆς, ὄχι μὸνο αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ τῆς κάθε ἐπιτροπῆς, ποὺ ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν της εἶναι τόσο περιορισμὲνος, δὲν μπορεῖ νὰ ξεπερὰσει τὰ ὅρια τοῦ ὑποκειμενικοῦ. Κι αὐτὸ εἶναι· μιὰ ἀλήθεια ποὺ εἶναι κουτὸ νὰ τήν πολεμήσει κανείς. Εἶναι ὅμως λίγο πραξικοπηματικὸ τὸ νὰ ἑχουμε γνώση τῆς ἀνθρώπινης αὐτῆς ἀδυναμίας καὶ συνάμα νὰ ἀναθὲτουμε σὲ 5-6 ἀνθρώπους νὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν ποιότητα τοῦ ἑλληνικοῦ κινηματογράφου, γιὰ τὴ θεματογραφία του, γιά τὸ ἂν θὰ εῖναι πολιτικὸς ἢ ᾰκι. Ὁ κινηματογράφος εῖναι μιὰ μορφὴ τέχνης. Καὶ ἡ τέχνη γίνεται γιὰ τὸ κοινὸ καὶ ἀνήκει στὸ κοινό. Καὶ εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο ὁτι

- τὴ διάρκεια καί τὴν ἀξία

νά ἔχει ὑπ’ ὅψη της τὴ σχολή ποὺ ἀνήκει ὁ κάθε σκηνοθὲτης καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρῖσμα νὰ ἀξιολογεῖ τίς ταινίες, ἄσχετα μὲ τήν προσωπική ἐνταξη τῶν μελῶν της. Κι ἀκὸμη πρόσθεσε ὅτι, ναὶ μὲν πρέπει νὰ ἑπιβραβευεται κατ’ ἀρχὴν ἡ ποιότητα καὶ κατὰ δείηερο λὸγο ἡ προσπάθεια, ὄχι ὅμως καὶ ἡ ὅποια παραγωγὴ. «Δὲν μοιράζουμε κὸλυβα», εἷπε ὁ K. Πρωτοπαπᾶς.

Ἡ ἐπαφὴ καλλιτεχνη καὶ κοινοῦ μέσῳ τοῦ ἔργου τοῦ

πρώτου εἶναι ἕνα αὐτονὸητο ’Τ καί ἀναφαίρετο δικαίωμα καί τοῦ δημιουργοῦ καὶ τοῦ κοινοῦ. Κανεὶς δὲν μπορεῑ να κρίνει ποιὸ ἐργο πρέπει νὰ δεῖ ἕνα κοινὸ καὶ ποιὸ ὅχι. Ὀσο γιά τὰ κολυβα, εἶναι ἐκφραση mû; πρόκειρης καὶ ᾀπαράδεκτης oxan-

Επειτα εἶναι κάτι ἀκατὸρθωτο νὰ ζητᾰς ἀπὸ ἀνθρώπους νᾱ κρίνουν ἀνεξὰρτητα ἀπὸ τὶς δικὲς τους θέσεις. Kl ὅταν μπορεῑ να ι g

γίνει αὑτὸ,ἑχει σὰν

προῦπὸθεση μιὰ βαθιά καί οὐσιαστική θεώρηση τῶν πραγμάτων. “ Θά “πρεπε, λοιπόν, κὰθε φορά νὰ δίνεται ἡ δυωτὸτητα παρουσίασης ὅλων τῶν ταινιῶν. Δὲν εἶναι εὕκολο νᾲ ’ πιστὲψει κανείς ὁτι mu ‘ τετοιο εἶναι τεχνικὰ δύσκολο. Ϊὲ

ἑνὸς ἔργου δὲν τὴν καθορισε Ἴσως Où σήμαινε 2-3 μερες ‘l παραπάνω διάρκεια τοῦ ποτε κανὲνας κριτικὸς, Φεστιβάλ. κανενας «εἰδήμονας». ’ 'H ἑκφοαοη μιᾶς ὁποιασδήποτε, Ï; Ἕνα κειροκοὸτηιισ, μορφῆς τέχνης σὲ μιᾱ ἐποχή, μιὰ ἀποδοκιμασία, ενα σφυριγμα, μιὰ ἀδειανὴ ἢ mât τὸ ἂνθὰκρέπειναεῐναιῆ τζ ᾶχι πολιτικὸς ὁ τ. κατάμεστη αἴθουσα κινηματογράοσυ ἢ Θεάψου ξὲῗοζῗῖωογῖῗᾬὶιὲἵ και δίνει κάθε φορὰ τὴν περισσοτερο δὲν καθορίζεται .ἀπαντήσῃ. Καί εἶναι αὑτά, πού ἀπὸ 5 - 6 ἀνθρώπους. μετρανε γιὰ τὸν κάθε Ἀλλωστε, τά κριτήρια γιὰ Enumme .οί ἀντιδράσεις τὴν τέχνη δὲν βασίζονται οἱ M. ἅτ’·ιιὴ “Albums. κέρα ἀπὸ mes mom ἑπιχειρηματολσγία, δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα MC ἐγκεφάλου

.


ξι

ι

τΞΧΝΕΣ (OmanKonolmxoomovouixtg δαμὲς καί ποὺ διαμορφὼνεται αυιιφωνα μὲ τὴ ζήτηση τὴν ἑπηρεασμὲνη ἀπὸ μυριάδες ἑρεθισμοὺς. Ὀ νόμος ‘ προσφορᾶς καὶ ζήτησης δύσκολα μτιορεῖ να ἀνατραπεῑ. Τίποτα δὲν μπορεῖ νά πείσει αὐτή τὴν ῶρα για τὴν ποιότητα τῶν ταινιῶν τῶν δύο κατηγοριῶν ᾗκαὶ τῶν κομμένων καί τῶν ἐγκεκριμὲνων, Kai για τίς τ ἐγκεκριμὲνες μέν, κάποια ἄλλη

Ι, = °‘

ἐπιτροπὴ θα ἀποφανθεῖ σὲ λίγες μέρες, μοιράζοντας «χρυσὸ» καί «ἄργυρο». O! Κομμὲνες θα κὰνουν Φεστιβὰλ ἀντιπολιτευομενο. Στὴ Δημοκρατία φτὰνει κανείς παγωγικὰ. Μὲ τὴν ἀντίθετη

= μὲθοδο δὲν ἔχεις ἀποτέλεσμα.

Πετὼντας κόκκαλα γυμνά ἀπὸ Κβέας σὲ κάποιο σκυλί, μπορεῖς να διασκεδάζεις βλέποντας το Va τρέχει ξωπίσω τους, ξεγελασμένο. Μὰ τὸ πεινασμένο ζῶο καποτε ea σὲ δαγκιίισει.

, ,Ὗ , «ζ. χ ,τιν . , "

, Συζητήσαμε μὲ τοὺς σκηνοτες τῶν κομμένων ταινιῶν, ποοσπαθὼντας να ἀνακαλὺVows τοὺς λόγους γιὰ τοὺς -ὀποίους ἀποκλείστηκαν, μιά

< ’ καί ἡ ἐπιτροπὴ, ἐκτὸς ἀπὸ τήν ’ὑποκειμενική της κρίση, δὲν πρόβαλε καμμιά ἄλλη αἰτιολοῪῑα. Ὀ Σταῦρος Νικολαΐδης μᾶς εἰπε, ὁτι συζήτησε μὲ τὴν Τώνια Μαρκετάκη, ἠ ὁποία τοῦ εἶπε γιά τήν ταινία του; «Καλή, ἀλλά τί τὸ ἦθελες στὸ

Aï?!» . ιζεῃ , I

ὶῗτ τέλος αὐτὸ τὸ «ἡ πάλη τῶν τάξεων συνεχίζεται»ἱ Ἐδῶ κά: νουμε σινεμα κι ὄχι πολιτική». Στήν ἐρώτηση τοῦ Ἀγγελου Παπαηλία, γιατί ὃὲν πέρασε ἡ

ξ

’ κ ταινία του, ἡ Κα Μαρκετάκη > ι ' ànà'vrnos : «Γιατί δὲν μᾶς ἄρεa I}? ἶῖωζῗζιοιτήοαμε τὴν Κα ΜαρκεῘῑάκημῖν τὸ ὑποκειμενικὸ κριm ‘fipto τῶν 5 μελῶν τὴς ἐπι5ῑέἶτβοιιτῆς, ἀρκεῖ γιὰ να ἀποκλειῦτοῦν ἀπὸ τὸ Φεστιβὰλ ταινίες ‘ Véov ἀνθρώπων, ποὺ μάλιστα , ‘ ἐἶχαν ξανακοπεῐ on) διὰρκεια · " τῆς ἑπταετίας ἀπὸ τή Χοὺντα. «Βεβαίως», μᾶς εἰπε ἡ Κα H, ἶ Μαρκετάκη, «δὲν ὑπάρχουν

ντικειμενικὰ κριτήρια. Κρί‘ Valle ὑποκειμενικὰ καὶ κόψαμε

ταινίες ποὺ δὲν μᾶς ᾰρεσαν. ’ εκριμένα, κόναμε πολιτιταινίες μὴ ποιοτικές, γιατί î ν προασπίζεται ή ἀντίσταση χ 3m. Va ὑπάρχει ποιότητα». .‘ Ακευθυνομένη στὸν Ἀγγελο î: antenna ἡ Κα Μαρκετάκη ιωπλήρωσε ὅτι ὁ νέος σκηνοm; ἑπεσε στὴν περίπτωση S ἀτόμων ποὺ δὲν ἐνέκριii. μ τὴν ταινία τοι), καὶ ποὺ 1 αἶα διαλὲχτηκαν για τὴν

ριματικὴ ἐπιτροπὴ, ἀνά' H et? πιθανὰ Ιω ἱκανὰ

Ὀ Γιῶργος Μπαλλῆς, σεναριογράφος καί πρωταγωνιστής τῆς ταινίας «Τὸ τραγί τοῦ τρελλοῠ», μᾶς εἶπε; «Ἠ Κα Μαρκετὰκη θεὼρησε ἀπαραδεχτη τὴ σκηνοθεσία τῆς ταινίας μας, τὴν ὁποία ἔχει κάνει ὁ Χρῆστος Παπαδημούλης, ιιαθητής καί βοηθὸς τοῦ Ρὸμμ, ο ὁποῖος ζεῖ στή Ρωσία. Ἐκανε δὲ τὴν παρατήρηση ὅτι τὸ σενὰριό μοι) δὲν ἀκολουθείτω ἀπὸ τὴ σκηνοθεσία καί ὅτι πρέπει να amaze) ἐπάγγελμα». Στὸν Ἀρη Φωτιάδη εἰπώθηκε ὅτι «ναί, μὲν ἠ ταινία του εἶναι ἐνδιαφερουσα, ἀλλὰ ἔχει ὑποτυπῶδες μοντὰζ καί δὲν χρησιμοποιεῑ κινηματογραφικὰ μέσα». Ἐπίσης στοὺς κυρίους Ζαχοὺρ καί Παπανικολάου, δημιουργοὺς τοῦ «Μηχανικοῦ χαμὸγελου», ὁ κ. Ἀγγελὸπουλος ἀπάντησε ὅτι δὲν θυμὸταν ἂν εἶχε δεῖ τὴν ταινία τουςὶ Στὴ συζήτηση τῶν σκηνοθετῶν, διατυπώθηκαν διάφορες γνῶμες γιὰ τὴν περικοπή τόσων ταινιῶν. Ὲπικράτησε ἡ ᾱποψη ὅτι μιά ὁρισμένη κλίκα ἑπιβάλλει αὐθαίρετα τοὺς δικοὺς της ἀνθρώπους καί ἀποκλείει τοὺς ἀνεξάρτητους νέους. Ἔκφράστηκε ἡ ἄποψη ὅτι ὁ Ἀγγελὸπουλος κακῶς ἠταν μέλος τῆς προκριιιατικῆς ἐπιτροπῆς, γιατί εἶχαν ὑποβληθεῖ καί πέρασαν 4 ταινίες τοῦ παραγατγΟῠ του Παπαλιοῦ. Ἐκφρὰστηκε. ἐπίσης, ἡ ἀπορία, πῶς. ἐνῶ τὴν Πέμπτη ἡ ἐπιτροπὴ δὲν εἶχε δεῖ άκὸμη τίς ταινίες, πρὸ· λαβε νά τὶς κρίνει μέχρι τὸ Σάββατο τὸ μεσημέρι;

Τὸ κριτήριο τοῦ κοινοῦ Θα λύση τὸ πρόβλημα ; Μια διαμαρτυρία τῶν «κομμένων».

«Σῆμερα, στα πλαίσια τῆς πρόσφατης δημοκρατικῆς άλλαγῆς, διαπιστώνουμε ὁτι στὸ χὼρο τῆς 7ης τέχνης ἀποδείχτηκε, για μια ἀκόμη φορὰ, ὅτι στὸ Φεστιβαλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης λειτούργησε ὸ ἴδιος καταπιεστικός, άντιδραστικὸς μηχανιομός, μὲ ἀποτέλεσμα oi νέοι καλλιτὲχνες, νὲο αῐμα στὸν κινηματογρὰφο, μὲ προθέσεις καθαρὰ καλλιτεχνικὲς καὶ μὲ κίνδυνο μιᾶς τὲλειας οἰκονομικῆς καταστροφῆς, να ἀπομονώνσνται καὶ να ὰποκόβεται ἐτσι ἠ ἑπαφῆ τους μὲ τὸ πλατὺ κοινό, Κι ένὼ περιμέναμε ἀπὸ τὴν προκριματικὴ ἐπιτροπή -ὰνθρώπους νέους, τῆς προοδευτικῆς κουλτοὺρας- να προωθήσουν ὁλες τίς νέες δυνάμεις καὶ να δείξουν τῆ δουλειά τους, ἀποτελεῖ για μᾱς κατὰπληξη ή ὰπόφασῆ τους. »Γι αὑτό, έμεῑς oi ἀποκλεισθέντες, ἐπειδὴ δὲν φτιὰξαμε τὶς τσινίες μσς μόνο για τα μέλη τῆς προκριματικῆς ἑπιμὲἓ, Στρέῗξῗιὶῖἕὲ ἑβδομάδας, στὸ πλατὺ κοινό, για να αποφασίσει Kl αὐτὸ μὲ τὸ δικό του αἰσθητικὸ κρηήρκίἏς σημειωθεῑ, ὁτι oi περισοὰτερες ἀπὸ τὶς ταινίες μας εἶναι πολιτικοῦ περιεχομένου καὶ ἐχουν κοπεῑ ξανα κατα τή διὰρκεια τῆς 7ετίας. »Ρωμσντισμὸς ὰποδείχτηκε δυστυχῶς να πιστεύουμε ὁτι φέτος θα έσπαζαν τα στεγανα τῆς προκριματιῆς ἐπιτροπῆς. Ἐμεῑς, ὅμως, θα αγωνιστούμε να αποδείξουμε τὸ δίκαιο αἷτημά μσς, πιστεύοντας στὸ δημοκρατικὸ τρόπο διαδικασίαςε (ὁλες oi ταινίες στὸ Φε-

ἔγραψε ὸ Κώστας Σταμστίου στὶς 19.9.72 στα NEA. Δυστυχῶς καὶ σήμερα θα πρέπει να τὸ ξαναπεῑ μαζί μσς για μια ἀκὸμα φορά». Ὑπογράφουνε Γιῶργος Μπαλλῆς, Ἀγγελος Πστιαηλίας, Γιῶργος Κωνσταντινόπουλος, Ντίνος Σιμιτόπουλος, M. Ζαχουρ, K. Παπανικολάου.

Τὸ Φεστιβαλ Κινηματογράφου ἔληξε. Ἡ προκριματικὴ ἑπιτροπῆ, ποὺ προέκρινε 8 ταινίες ἀπὸ τίς 13 μεγάλου μήκους καὶ 11 απὸ τὶς 24 μι· κροῡ μήκους, δὲχτηκε, ὁπως ῆταν φυοικό, τα βέλη τῶν «κομμὲνων», καὶ τὸ πρόβλὲμα, ἀντὶ να λυθῆ, ἐγινε ακ μα mo περίπλοιω. Μετὰ τὴν ανακοίνωση τῆς ἐπιτροOi κομμένες τισνίες εἷναιι Ἳναμπσνέῖιιῖς 63! «Ἔδῶ Πολυτεχνεῑο» τοὺ Δ. δωρος Ἀγγελόπουλος, Τώνισ Μακρῆ», «Τὸ πέρασμα» τοῦ Μαρκετάκῃ, Μαρία Κωνσταντάρου κα· Annman Κεκαῐ· δης, oi σκην των ἀποκλειομένων ταινιῶν, διατύ, «Τὸ π ἰὸν» πωσον τὴν παρακὰτω δια· Σταύρου Νικολα η, «'H ἁτμαρτυρίαι - τικη γῆ» ντοκυμανταὶρ τοῦ

x V ’ ι .V.. , ri ’ῗςιῑιι- ‘zagf, ;

Τοουτσὰνου, «Mlà συνέντευξη» τοὺ Ἀρη Φωτιαδη, «'O καλικὰντζαρος, ὸ μττακα· λης κι ὁ φοιτητῆς» τοῦ Γιώργου Κωνσταντινόπουλου, «Tô πλοῑο» τοῦ Μιχάλη Παπανικολὰου, «Oi φωνὲς» τοῡ Συμεὼν Καπετανὰκη, «'H απομόνωση» τοῡ Ντίνου Σιμττόπουλου, «Κοντα στὸ Δὰσος» τοῦ Ὀρέστη Ζωγρὰφου, «Τὸ μηχανικὸ χαμὸγελο» τῶν Μ.Ζαχοὺρ καὶ Κ.Παπανικολάου, Καὶ oi παραγωγὲς τῶν Τζαίημς Πάρις καὶ Φίνου; «'H διαμονισμένη» τοὺ Ντίμη Δαδήρα, «'0 γιός μου ὁ . . . . . ι τοὺ Μάριου Ρετσίλα, ι”Ενας ζὲϊοτὲἔῗὲοῑῑίἲὲηἳῶοῑῆ ’ῗὲἔῖ θαρα ἐπιστημονικῇ ταινία «‘0 νοὸῗςτῖἕῑεὲοῗὲἕπτῖῥοβλήθηκαν μὲ τὴ σειρα ποὺ κληρώθηκαν, ἠτανεαΦΟΝΙΣΣΑ» τοὺ Κώστα Φέρη, «ΠΑΣΑΡΕΛΑ» τοὺ Λαζαρου Μπίκα, «KlEPION» τοῡ Δήμου Θέου, «ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΟΝ» τοὺ Γλυκοφρύδη, «ΜΗ» τοῡ Νιmaoæäpmæg.:aæ"zä κιρίκη, «ΜΕΓΑΡΑ» τῶν Γιώρyou Τσιμπερόπουλου καὶ Σὰκη Μανιὰτη, «ΑΠοΠειΡΑ ΙἹΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΙΊΚΗ EPEYNA ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» τοῦ Νίκου Ζερβού, «ΣΜΑῘΛ» τοῦ Γιώργου Σκυρισνοῡ, «ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ» τοὺ Νίκου Παναγιωτόπουλου, «ΜΟΝΤΕΛΟ» τοῠ Κώστα Σφήκα, «ΓΑΖΩΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ» τὼν Χαντζόπουλου καὶ Β.Ἠλιόπουλου, «ΕΝΑΣ KAHOIOI ΣΙΣΥΦΟΣ» τοῦ Δ. ΓαΜνάκου, «O ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ» τοὺ Νίκου Ἀλευρᾱ, «ΔΙ’ ΑΣΗΜΑΝΤΟΝ ΑΦΟΡΜΗΝ» τοῦ Τάσου Ψαρρᾱ, «T0 ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ» τοῦ Γιάννη Γρίβα, «ΑΦΗΙἨΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» τοῦ Θανάση Νέτα.

ιιιιιιιιιιι

Κυριαζόπουλος; ΤΑ OHM ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΟΛΕΜΟΛΟῙΙΑ. Ἰωάννινα 7974. Ὀ συγγραφέας, ΠΙ(

Θ καθηγητὴς

φιλοσοφίας στὸ Πανεπιοτήμιο Ιωαννίνων, ἐξετάζει τὴ στάθμιση τῶν «συμβατικώνι καὶ τῶν «ἀπολύτων» μέσων καταστροφῆς σὲ σχέοη μὲ τῆς πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐξελίξας σὲ παγκόopta κλίμακα.


TEXNE: ἕ

4 «l

Στὸ πρωτο μέρος MO θερμὸς πόλεμος») το μτταρουτι θεωρεῖται σάν προυττόθεοη για τὴ δημιουργία τῆς αοτικὴς ταξης, τῆς καπιταλιστικὴς οκ κονομιας και του επεκτατικου

σταοη» μετάθεοε βαθμιαῑα τὸ κέντρο βάρους ατο εμποριο, τῆ διττλωματία, τους αγωνες για κοινωνικὴ δικαιοσυνη. Oi νεωτερισμοὶ mic επικοινωνίες,

r O Μαυρος ἈιτρίληςΓ εῖναι εκφραοτικο, ιἰιτοδηλιιιτικο, τεχνικα αττλο καί μτταίνει κατ’ ευθεῐαν (πα πράγματα. Ὀλο το βιβλιό εἰναι γεγονόταυ. «ΜΤο πραγματικο κατέιγει τὴν υψὴλοτερη ίὶεση και ὴ γλώσοα εἶναι χωρίς (ρινεταα. Ἠ τραχεια περιγραφὴ του ειναι μια ουγκλονιοτικὴ μαρτυpIO».

MM ςωνοαοω

3 €314ng

Ἀνδρέα Νενεδάκη;

Ο MA ΥΡΟΣ Ῑ “mum ΑΠΡΙΛΗΣ, Ι ι αφιερωμένο στό ΙΔιομηδη Κομνηξ νό, ποὺ' για πέθανε τὴν ἐλευθε........ στὸ Πολυτερία Εξδεωβιβλίο γρά-

φτηκε τὸ 1967-68 γ στῆ Γ αλλία καί στῆ Σουηδία. Τα στοιχεῖα του ἐχουν παρθεῐ άπὸ τις καταθέσεις τών παθόντων 0τό Στρασβοῡργο, άπὸ ἑντυπα παράνομα καὶ άπὸ ραδιοοταθμούς, ποὺ ἁγωνίζονταν να κανουν γνωστὰ στὸν κόσμο ὅσα συνέβαιναν στὴν Ἐλλάδα. Τὸ βιβλίο κυκλοφορησε τὸν Ἰούλη τοὺ 7969 on) σουηδικὴ γλῶσσα. Γ ια τὸ βιβλίο τοὺ Ἀνδρέα Νενεδάκη ἔγραψε ὁ σουηδικός τύπος

δίακο,

Ὀ τιρωτοποριακος ζωγράφος Δημητρης Γερος, με την ευκαιρία no"):

τῆς νέας του δουλείας, μάς μιλὴσε σγετικα με τὴν παρασταοη καί τη σκηνοἐγραψία τοι) εργου.

Λιλὴς Ζωγράφους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΟΡΑ MHAEN. Ἀθηνα, 1974.

τὴ μεταφορὰ τοι) υλικοῡ καὶ ι τὴ δυναμη κρούσεως κατα- ξ στρέφουν τελικά με δύο παγ- ι ελληνικη κόσμιους πολέμους την ευ-] παιδεια Ειναι ὴ δευτέρη ρωπαίκὴ ίσορροττία καὶ κρεεκδοση τοι) βιμοῡν πάνω στὸν κόσμο τὴν η {pnôsv fiÀ/ou αυτοῦ που «Πυρηνικὴ Ἀπειλη». γράφτὴκε οτα Στὸ δεύτερο μέρος ἐξετάζον- ..ι-...ται, με πρόσφατες οτατιστι- ἢ δύσκολα χρόνια κές, oi ὀροι καὶ oi συνέπειες 1 1970-72. αοηνα 1974 Ἐνόλγλησε μία μεγάλητων ἑξοπλισμών, τὸ παιγνίδι μεριδα «συμβιβαομενων» εκτών δυνάμεων ποι) καλύπτεπαιδευτικων καὶ oi κυβερνωνται μὲ ίδεολογικὸ μανδυα, η Θέση τὼν δορυφόρων καὶ τών τες οκοταδιστὲς το συμπεριέλαβαν στὸν κατάλογο των άδέσμευτων καὶ πώς oi «pl» άπαγορευμένων βιβλίων, κροὶ» ὺποτασσονται μὲ τὴν Ἔτσι, ὴ αντίδραοη που προ«πειθὼ» η τὴ βία. 'O ouyypaκάλεαε ὴταν άνάλογη με τίς φέας προσφέρει ἐτσι μία μαρκαταγγελίες ποὺ περιέχονται τυρία για τὴν ἐπίπτωση της πολιτικῆς των ἐξοπλισμών στὴ στὶς σελίδες Tou. Τὸ βιβλία χωρίζεται στα κεζωὴ τών λαών καὶ καταλὴγει στῆν ὺποστηριξη τῆς γαλλικὴς φάλαια Να τα ξαναποῡμε Ἀπαιδεία -Ἔνας καθηγητὴς πολιτικῆς για τὴ διάδοση τών για έξη ττλάνες - Τὸ γυναικείο πυρηνικών ὀττλων σαν μέσου ἔγκλημα ἀποτέλεσμα άνηΘικης περιορισμοῡ τῆς αυθαιρεσίας διαπαιδαγωγηοης - Πρότών προνομιούχων. Στὴν κληση, ἔγκλημα καί τιμωρίαύποστηριξη τὴς πολιτικῆς αυΜωυσὴς, ο Toè των Ἐβραίων. της, ὁ ρόλος των πολιτικα προβληματισμένων ἐμφανίζεται σαν ίδιαίτερα ἀποτελέσματικος σημερα. Tà «”Οπλα τὴς Εὐρώπης» δὲν εἶναι, άπὸ τὴν ἀποψη αὺτη, μιὰ κραυγὴ φρίκης, άλλα ἕνα σύνθημα για μαχητικὴ πρὰξη σ· ἕνα μεθοδικα χαρτογραφημένο χώρο.

capa

Τελη Οκτωβριου ανεβαίνουν, απο το ίὶίαοο τοι) «ανίικρου Θεατρσυ», τὰ «Μικροαοτικαη τοι) [ιαννη Νεγρεττοντη, με μουσικὴ Λουκιανοιί Κηλαηδόνη, οκηνοθευια Χαρας Κανδρεβιωτου, χορογραιριες Λεωνίδα Ντε τηαν καί με σκη- · νίκα και κοστουμια του Δημητρη Γερου. Προκειται για τὴ θεατρικὴ μεταφορὰ η τοι) ομωνυμου, γνωστου βιβλίου τοι) Νεγρεποντη, που μέρος του μελοποι- i ηίιηκε am) τον Κηλαηδονη και κυκλοφορηοε, με ιδιαιτερη εττιτυχία, σε μεγάλο ἐ

TA ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΚΑ

«Ἕνας γολγοΘάς, ὅπου ὁ μικροαοτὸς Θα βρή, αντὶ για σταυρό, μια πολυθρόνα τοι] Θανάτου».

u H αχεοῆ (τκῆνογραῳιαςκαι ζωγραφικῆς εἰναι οχέσῆ ουνεργαοίαςτῆς ζωγραφικῆς μὲ τῆ δραματικῆ τέχνη, οὲ κάθε περίτι-τωοῆ Ποὺ τὸ φυοικὸ περιβάλλον χρειάζεται ν’ αποδοθεῑ εικαστικα, Γι’ αυτὸ καὶ δὲν αρκεῑ νά ’ναι κανεὶς καλὸς ζωγράφος, για να γίνει καὶ καλὸς οκῆνογράφος. Χρειάζεται απὸ πάνω να εἶναι στῆν ουσία ἐνας καλὸς ουνεργάτης., να ἀντιλαμβάνεται οωστα τις προθέσεις καὶ τῆ φύοῆ τῆς δραματικῆς τέχνης. Χωρὶς να εἶναι ἡ πρώτη φορα ποὺ με άπασχολοῡν τα Θεατρικα προβλήματα - αντιμετώπιοα άρκετα στῆ διεύθυνση τῆς Πειραματικῆς Σκηνῆς Λειβαδιας άπὸ τὸ ’68 ὡς τὸ ’Ζῖ - εἶναι, ὅμως, ῆ πρώτη φορα ποὺ σκηνογραφώ κάποιο θεατρικὸ ἐργο. Τὸ βασικὸ _ πρόβλημα που προκύπτει οτῆ σκῆνογραφῐα ἑνὸς ἔργου σαν τα «μικροαστικα» δὲν εἶναι τόσο ῆ «αναπαράοτασῆ» τοὺ

· γνωστοῦ σὲ ὅλους μας μικροαοτικού περιβάλλοντος ὀσο, καὶ αὐτὸ τὸ τονίζω, ῆ ὁτττικῆ γωνία κάτω ἀπ’ τῆν ὁποῖα ἀναγκάζεται κανεὶς να τὸ δεῖ. Καὶ ὑπάρχουν πολλὲς τέτοιες γωνίεςε τοὺ «προωθῆμὲνου» ἁστού (μεσοαοτοῡ), τοῠ μικροαστού διανοουμένου,

του «επανστατῆ» διανοουμένου, τοι) σνομπάροντος ἑαυτὸν διωθουμένου (βλέπε «Γκόλφω ..... ), τοῡ «πολιτικοῦ» τοῦ «απολιτικοῡ» καὶ τράβα κορδόνι . . .“Αν καὶ “ γεννήθηκα o’ ἕνα τέτοιο μικροαστικὸ περιβάλλον, τὸ γρήγορο καὶ βιαιο ξὲκομμά μου ἀπ’ αὐτόν, ῆ κατόπιν «ἁτακτῆ» ζωῆ μου, μὲ φόρτιοαν μὲ βιώματα «καλα» καὶ «κακα» - πάντως άσχετα μ’ αὑτό. ”Ομως, ῆ ουνεργασία μου για μια παράστασῆ τῆς ζωῆς μιᾶς κοινωνικῆς τάξῆς, ποὺ τὰ ανατιτυξιακά της ουμπλέγματα ποτε δὲν μὲ ὰπασχόληοαν προσωπικά, δεῖν Θα πρέπει να θεωρηθέῑ ουτε σαν κατι παράδοξο, οὐτε ‘3 σαν μια ἑκπλῆρωσῆ · «ἐπαγγέλματικῆς δεοντολογίας». Τὸ να βλέπω καὶ να Θέλω να «ζωγραφῐσω» ,; έναὶ μικροαοτικὸ γολγοθά, Trou Ofth κορυφή του ἀντὶ γιὰ οταυρο, περιμένει τὸν

nuummmhükuùçmü ι Α . ε

ά o Θ μ α iv o v τ α μικροαστὸ μια πολυθρόνα θ α ν α τ o υ, καθὼς ὰντὶκρυ oi καττιταλιστικὲς κάμερες ,Ἴ κοβουν χιλιάδες τα εἰσιτήρια “ τῆς «γοητευτικῆς» μικροαστικῆς περιπετειας, εἶναι νομίζω για μένα τὸ ἴδιος νόμιμο πνευματικὰ ôao και ζ


ΤΞΧΝΕΣ ἐς, , Œrôv καθένα ποὺ ῆ ρυνείδηση τῆς ἀνθρώπινης

φ Ιδιότητάς του τοὺ ἐπιτρέπει, Κατα τρόπο μοναδικό, να μῆν ἀφῆνει τίποτα ασυσχετιοτο ,ἢ καὶναέχειπροσωπικὸ συμφέρον στῆν αποκαλυψη ι, Τῶν αὐθεντικῶν σχέσεων τῆς I κοινωνίας μας ἀπὸ τα ᾗ διάφορα θεαματικα · καμουφλόιζ της.

είκαστικᾶ ΓΙΑ ΝΝΗΣ ΒΑΛΑ ΒΑΝΙΔ ΗΣ «...ζητάω ἀπὸ καθε ἔργο να ἀρνεῖται τῆ συμμετοχή του στῆ δημιουργία ἑνὸς πλαστοῦ κόσμου». ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ

ζμ, Ἐὰν ῆ πνευματικὴ θὲση »ῖῖ όφεῦιει να γελοιοποιῆσει τὸ ,μικροαστικὸ «ἠθος», αὐτὸ Πρέπει να τὸ κόνει yum] ’ - τὲτοιο ῆθος δὲν ὑφίσταται. ‘ ” Μικροαοτὸς εἶναι ὸ ,ἑκμεταλλευόμενος μὲ τις . Ουνῆθειες τοὺ ἐκμεταλλευτῆ Tau. Τὲτοιες συνῆθειες,

, ,στοιχειοθετήσουν «ῆθος» καὶ γίνονται, φυσικὰ, ῆ πηγῆ τοὺ 'î ῑέἱλὲὲῗιὲὲῗὲιῧὲξρὲῗὲῗὲἵᾫελοιο. ’ζ’ ἂνθρωποι. Εἶναι ἂνθρωποι [ἦ Î; Υελασμένοι, K' ὲδῶ βρίσκεται t" ιΤὸ δίλημμα για τῆ σχετικῆ Δ. σατιραε θα γελοιοποιῆσει, Î" σνομπάροντας, ἀνθρώπους ἁνεύθυνους για τῆν πολιτιστική τους κατὰντια ῆ ’θὰ τοὺς φωτίσει για τῆν 3;; ‘_,, ’Πραγματικῆ τους θὲση στῆν 5v κοινωνικὴ παλαίστρα, ἶ“ ’διασύροντας τα κούφια ἰδανικα τους; Καὶ α’ αὐτῆ τῆ δουλεια τα ὲκφραστικόι μου μέσα παραμένουν τα ῖδια με τῆς ὶΙ ζωγραφικῆς. Ὀρίζοντας που ä‘ôäîäa *ἑένὲἓῧὲἕέἓῗκιες Ῠμικροαστικὲς, ποὺ σβηνουν στὸν οὺράνιο θόλο, σύννεφα τποὺ φεύγουν ιδαιμονισμὲνα. .. Διατηρῶ, κί’

Γωνήθηκε στὴν Ἀθήνα. Σπούδαοε στὴν εδῶ Σχολη Καλών Τεχνῶν. Ἔχει παρουσιάσει ἐργασία του σε ὸμαὸικὲς ἐκθέσεις στῆν Ἀθήνα καὶ στῆ Θεσσαλονίκη; στις σπουδοστικὲς ἐκθέσεις τῆς Σχολῆς Καλών Τεχνῶν (1960-1961-1963). B' flavmaôlxr‘y Νέων 1962, «Πιθανότητες 2» 1966, Θ’ Πανελληνιο 7967, «Ζωγράφοι 1969-70, «Néo: Ἕλληνες Ρεαλιστὲς» 79Π-73. Ἀτομικὴ ἐκθεση τὸ 7970. ,Βασικιλ ἐπίσης, ἀσχολία του oi γραφικὲς τέχνες καί η διδασκαλία τῆς ζωγραφικῆς.

ιε 4.,

.-

-ἑδῶ, τα σουρρεαλιστικα ’ μέτρα, μέσα στα ὁποῖα Δκινοῠμαι. Ἀπὸ τῆ φύση του ὸ ι ἶ,ίὶουρρεαλισμός μου, ἐντονα , -ὲλληνικὸς - ποὺ δὲν Υὲκηψάσιηκε ποτὲ βέβαια μὲ _ afrooÀIâôcç πάνω σὲ ἕ ,ποδήλατοι . . .- δένει μὲ τὸ ῑέργο καὶ π οδιορίζει τὸ {si 9(pr τῆς ρόισης τῶν χ’ἐπεισοδίων τοὺ Νεγρεπόντη. ς »Ἕνας δρόμος τῆς Ἀθήνας ἓνμειιὲ-γιξται ρτὸόσκηνικό. > ας τους τ σο ε ,Ὑνώριμους α’ ὅλους, δρόμους æÿmämæm ξ«Κολοσοαίουιι, κατάλληλα Ξῐροσαρμοσμὲνο στῆ δράσι] ; V παραστασης. Τὸ , ξὸνειρικὸ» τῆς μεταφορᾶς καὶ , ᾗς διασκευῆς αὐτοῦ τοῦ δρόμου δὲν ἐγινε μόνο για να g, · λὼνει τὸ προσωπικὸ τ”ς ι · ασίας μου, ἀλλα γιατὶᾞταν r ‘ "! ὸ ποὺ χρειαζόταν στὴν , ï; ράσταση. Ἀλλωοτε, τὸ . ρο βρίσκεται παντοῡ, ιι ’, ὀλο , - τὰ πράγματα». “ ’ ἀπ’ ..ιγ’

Μερικα συμπερασματα που με όδηγούνε στῆ δουλεια μου εἶναι κι αὐτὰ

Να βλέπω, να προσπαθῶ να βλέπω όοο πιὸ ξεκάθαρα μπορῶ, me: μερα, τί συμβαίνει γύρω μου. Na μὴν ξεχωρίζω στὸ ἐλαχιστο τὸν ἀνθρωπο ἀπὸ τὸν καλλιτεχνη. 'O

δημιουργὸς εἰναι, ὁχι μόνο κατ’ αρχῆ, ἀλλα πὰντοτε, ἕνας ἀπὸ τοὺς γύρω μας ’ ἀνθρώπους καὶ ῆ ἐργασία του κρίνεται σε σωαρτηση με τὴ σχὲση αὐτη. Ἠ δουλεια μου να προσπαθεῑ

Φοιτητική συζήτηση τοῦ ΑΝΤΙ 'H δικτατορία θελησε να επιβαλει τὸ νόμο τῆς σιωπῆς. Στῆ διαρκειά της σημειώθηκε ἡ δημιουργία καὶ ἀναπτυξη όργανωμὲνων ὁμάδων πού, μέσα ἀπὸ μια δραστηριότητα ἀντιπαραθεοης καὶ ἑναντίωσης στῆν πολιτικῆ καὶ τῆν ίδεολογία τοῦ αὺταρχικοῡ καθεστῶτος, ἑπεξεργάστηκαν καὶ πρόβαλαν τὶς ἀπόψεις καὶ θέσεις τους για τα είδικα προβλήματα τοῦ χώρου τους για τα γενικῶτερα τοᾳᾶᾝῖἓῇἳιςμεταβολὴ τῆς 23ης Ἰουλίου ἐφερε τὶς ανδιδιχτστορικὲς ὸργανῶσεις καὶ τὶς ἀπόψεις τους ἀπὸ τῆν παρανομία στὸ φῶς. Ταυτόχρονα, ἀνοίχτηκε ῆ προοτιτικῆ για τὴν πραγματοποίηση ἑνὸς δημοσίου διαλόγου, ποὺ είναι ἀνάγκη να καταστεῑ οὐσιαοτικός. Στῆν προοπτικῆ αὑτὴ πιστεύουμε πὼς δὲν εἶναι ἀρκετῆ ῆ σκὲτη ἀντιπαράθεση όργανωμὲνων θέσεων. Πρέπει καὶ ὸ παλμὸς τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας καὶ τοὺ ἀτομικοῡ προβληματισμοῠ να βΡεῖὸὰῖξτῖῗιῆἶέ’ῗιὶῗὲῗὸθὶξὲἔῧὲρῖἑὸ,ᾗὲμὲἒὲῗὲἓίἷὲ em. τας να διευκολύνει τῆν καλὺτερη χαρτογράφηση τῆς καταστασης, ποὺ διαμορφῶνε-ται στὸ φοπητικὸ χῶρο καὶ τῆ σῶστότερη παρουσίαση τῆς προβληματικῆς ποὺ παρατηρεῑτοι ἐκεῖ, διατύπωσε ὁρισμὲνα ἐρωτήματα για μια ὲλεὺθερη καὶ ὺπεύθυνη συζῆτηοη. Στὸ πλαίσιο τῆς συζήτησης αὐτῆς ἐχουν θέση τόσο oi ἑκπρόσωποι τῶν ὁργανώσεων ποὺ κινοῦνται σήμερα στὸ φοιτητικὸ χῶρο ôoo καὶ oi φοιτητὲς σαν ἀτομα, ωεξάρτητα ἀπὸ τὸ αν εχουν ὲνταχθεῑ κάπου “ ὁ ι. Ta σἿῚμέα ποὺ προτείνουμε για συζῆτηση ἑχουν ἠδη τοιχοκολληθεῑ στὸ Πολυτεχνεῑο καὶ είναιε 1. Πῶς βλέπετε τὸ φοιτητικὸ συνδικαλισμός (Ἀδυναμίες, θετικα στοιχεῖα, βαθμὸς ἐπιρροῆς πολιτικῶν ὸμάδων). 2. Ποιά πορεία πρέπει να ἀκολουθήσει ὸ φοιτητικὸς ουνδικαλισμὸς στὶς σημερινὲς συνθῆκες; 3. Ὺπαρχουν στὸ φοιτητικὸ κίνημα διαφορὲς καὶ προβλήματα ὁσον ἀφορᾱ στὸ θέμα «σπουδὲς καὶ παιδεία» καὶ ἀν ναί, πῶς ἐξ· ειδικεύονταις Μῆπως oi μόνες διαφορὲς εἶναι άμεσα πολιτικὸς καὶ δὲν ἔχουν καθόλου ἢ μικρὴ σχέοη μὲ τὸ Θὲμα αὐτοι 4. Κρπικῆ τῆς Συντακτικῆς Πράξης για τὴν παιδεία. ψ L,

να εχει σαν θέματα της cum που συνταραζουν καθε μερα την προσωπικῆ μας, τῆν κοινωνικῆ μας, τῆν ψυχολογικῆ μας πραγματικότητα, καὶ να προσπαθεῐ να βρίσκει τρόπους, ώστε να βλέπει αυτα τα πράγματα χωρὶς τῆ μυθοποίηω] που τοὺς ἔχουν ἐπιβαλει. Ἠ είκόνα ποὺ φτιάχνω να προσπαθεῑ να ὑπάρχει σαν ἀντικείμενο, ῶστε αὐτὸ τὸ Ῑδιο πια να ειναι o φορέας τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐρευνας. Ζηταω ἀπὸ καθε ἐργο να ἀρνεῖται τῆ συμμετοχῆ του στῆ δημιουργία ενὸς πλαστοῦ κόσμου. Ἠ δημιουργία τοὺ καλλιτεχνη δὲν σταματόιει μὲ τὸ τελείωμα ἑνὸς ἔργου, ἀλλα συνεχίζεται καὶ στὸν τρόπο ποὺ παρουσιάζει καὶ διαδίδει αὐτὸ το ἐργο. Πρέπει να τὸ παρουμε ἀπόφαση ότι η τέχνη, ῆ ὁπως ἀλλιῶς θέλετε πεοτε την, τότε είναι σωστῆ, ὅταν ὲχει πρακτική συμμετοχῆ σε κοινωνικὲς διεργασίες για ενα καλύτερο τρόπο ζωῆς. Ἕνα καινούργιο βιβλιοπωλεῑα

Μια μικρὴ γωνια στῆν όδὸ Κιάφας 5, βρηκαν ὴ Μαρία Δημητριάδη καί ό Γιῶργος Τσιλδερίκης, για να φτιάξουν τὸ ΧΝΑΡΙ, ποὺ τὸ γέμισαν βιβλία, δίσκους, ἀφίσσες, κεραμικὰ. Τὸ πατάρι τού αγαζιοῡ ἔχει διαμορφωθεῑ σε καθιστικό, ’ποὺ oi φίλοι τοὺ μαγαζιοῡ Θα μπορούν να συζητοῡν. Στὸ ΧΝΑΡΙ Θὰ γίνονται κατὰ καιροὺς μικρὲς ἐκθέσεις νέων καλλιτεχνῶν. Ἀπὸ τὴ Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου ποὺ ὰνοιξε τὸ ΧΝΑΡΙ ὲκτίθεται μία σειρα πινάκων τοὺ Δημήτρη Σαπρανίδη.


, ἣΑμ-ἦ. .. »ιι “ ,; r. ι ")7. · ‘ . ,' :

d. mm: ‘ "‘

ΕΠΙΣΤοΛΕΣ ΕηιΣτοΛΕΣ τῇ “0l ΔΗΜΟΣΙΟΙῬΑΦΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΚΟΝΙΣΛΝ TH XOYNTA”

Κλάνοντας τὸ θέμα τῶν “δημοσιογράφων πού ξισκόνκταν τὴ Χούντα”, τὸ ΛΝΤΙ δημοσιεύει τώρα pm Brian τοῦ δημοσιογραφου Μιλτιάδη Θ. Κουτούπη, καὶ τὴν “tàûôutov δήλωσιν καὶ διαμαρτυρίαν” τοῦ δη οσιογραφου Στέφανου Ν. Σαιελλιὰρη. ΔΗΛΩΣlΣ 'O ὺπογραμμένος Μιλτιάδης Θαλῆ Κουτούπης δηλῶ ὄτι κατα τὴν ὲπταετία Ἀπριλίου 7967 μέχρι Ἰουλίου 1974 δὲν είχα συνεργασία, οὔτε έργάσθηκα σε καμμια προσκείμενη στῆ ΧΟΥΝΤΑ εφημερίδα I) ἀλλο ὲντυπο καθὼς Kai σε ὁποιοδῆποτε κρατικό ὸργανο I) ἐνημερῳέξῖἓζὲἷῗεᾌζίῗνὲῗὲἷϊὶ ἀπὸ muΔεκεμβρίου 7963 μέχρι σήμερα έργάζομαι στῆ Διεύθυνση Τύπου Kai AÛËÊOIËLËX‘ÏÏ; Τρὲπῒῗέτήθηκα βάσει τῶν διατάξεων τῶν Νόμων 751/1948 Kai 1836/1951, περὶ ἀπα καταστάσεως τῶν άναπήρων, τραυματιῶν Kai πολεμιστῶν, ως τραυματίας τοὺ Ἕλληνοῖταλικοὺ πολέμου 1940—41.

Ὀ δηλῶν Μιλτιάδης Θ. Κουτούπης (ΛΜ. ΕΣΗΕΑ 747) αἝπειδὴ ὸ τίτλος ὑπὸ τὸν ὁποῖον ἐδημοσιεύθη I) ἐν λόγω ἐπιστολὴ εἶναι παραπλανητικός, τῆς ἐπιστολῆς οὐδεμίαν σχέσιν ἐχούσης με ““ξεσκονίσματα”. Τοῦτο δὲ σαφῶς ea προέκυπτε ἐκ τῆς παραθέσεως ὁλοκλήρου τοῦ κειμένου ταύτης. Ἐπειδὴ Ισως έκ παραδρομῆς I) ἀγνοίας, διότι δέν θα ῆθολα να πιστέψω ἐκ προθέσεως, δεν ἀναφέρατε τὸν λόγον δι’ ὸν ἀπηυθύνθη I) έν λόγῳ ἐπιστολή πρὸς τήν κυβέρνησιν Γ. Παπαδοπούλου Kai ὀστις ῶς Θα ἔπρεπε να γνωρίζετε, ἠτο I) καθιέρωσις τοῦ ἀγγΔιοσῆμου ὑπὲρ τοῦ ἡμετέρου Ταμείου, άπὸ τὸ ὁποῖον ὲξηρτήθη I) έπιβίωσίς μας Kai I) Ιατρική μας περίθαλψις, a’ αὐτὸ τὸ μακρύ Kai ἐπικίνδυνα ταξίδι τῆς δημοσιογραφίας μέσα στῆν νύκτα. Ἐπειδὴ I) ίδική μου πολιτεία ciναι γνωστὴ είς τὸ κοινὸν (ἀρκεῖ μία ἁπλῆ φυλλομέτρησις τοῦ σώματος τῆς “Βραδυνῆς”, ὄπου ἐπὶ μίαν συναπτὴν 4ετίαν ἔγραψα κάθε Σάββατον ἀντικυβερνητικὸν χρονογράφημα, συνεπεία τοῦ ὁποίου ἀρκετα δεινα ὑπέστην), ὁπως γνωστὴ ἐπίσης εἶναι I) βιαία διακοπὴ ὑπὸ τῆς ΕΣΛ τῆς έπιθεωρήσεως “”Ενας Πίπης μα ποιός Πίπης”, τῆν ὁποῖα ἀνεβάσαμε στὸ θέατρο "ant” τὸν περασμένο χειμῶνα ὸ Βασίλης Χριστοδούλου Kai ἐγώ». Στ. Σακελλάρης

«Mè πολὺ ενδιαφέρον διάβαοα τὸ νεκραναστημένο "ANTI", ὁπως διαβαζω ὀλα τὰ παλιά, ἀλλὰ Kai καινούργια έντυπα τῆς τωρινῆς πληθωρικῆς παραγωγῆς, me;

λιομοῠ Kai καθε σκοπῶν-κρυφῶν I) φανερῶν,

Kai ξαφνικὰ στῆ σελίδα 40 εΙδα τὸ δνομά υ σὲ τιμηκώτατη θέση, έπικε “ τοῦ καταλόγου

μμ f, . . ’ "A. ἠις-’.κέ

τών δημοσιογράφων, ““ποὺ συνεργάσθηκαν μὲ τὴν ὑπηρεσία Τύn-Iτ ”“ὅὺὰ2ξοῗὲ””’ἓβᾷἶῐθηω «πὸ ’Υπουργεῖο Προεδρίας] Τὸ δημοσίευμα εἶναι ἀσύστολα ψευδὲς Kai καλῶ ὁποιουδήποτε να προσκομίση στοιχεῖα για τὴν σὲ ὸ ποιανδήποτε ἐποχῆ Kai ὑπὸ ὸποιαδη ποτε ἰδιότητα άπασχόλησή μου στό ’Υπουργεῖο Προ. εδ ίας. ρΕτσι θεωρεῖ τὸ ““ΑΝΤΙ” τὴν κάΘαρση; Τότε ἀλλοίμονοί. . .. Ἀλλα τὸ πρόβλημα δέν ἀφορᾱ μόνον εμένα Kai τὸ ““ΑΝΤΙ”. Είναι γενικὸ Kai γεννᾱ αγωνιώδη ἐρωτηματικά. Πανεθνικὸ εῖναι τὸ αῙ-τημα τῆς καθάρσεως. Kai ἀποτελεῖ στοιχειῶδες χρέος ἐναντι τῆς ἱστορίας Kai άδῆριτη ἀνάγκη για τὸ μέλλον τῆς Χώρας μσς ὁ τρήγορο( καὶ ττλήρης ὴθικὸς καθαρμός.

Ὀμως τὸ θέμα ἔχει ἐξεφύγει πρὸ πολλοῦ ἀπὸ τὴν κάθαρση κι’ ἔχει κλιμακωθῆ a’ ἕνα θλιβερό, ἐμφύλιο ““φακελλωτικό” πόλεμον, ὲν ὀνόματι τῆς καταργήσεως τῶν φακέλωνί Ἀπὸ ποιές ἀρχές ὀρμώνται ὐσοι - ἀνώνυμοι Kai ἐπώνυμοι - ἐπιδίδονται με ίερὸ μένος στῆ λασποβολία, ἀν ὀχι ἀπὸ ἀνευθυνότητα, κιτρινισμό, ἀνσμσλόγητα συμφέροντα Kai προσωπικὲς ἐμπάθειες; Πόσο θαφρειὲς πρέπει νάναι ἀληθινὰ oi πέννες Kai τα μυαλά, που τῖς καθοδηγοῠν, για να ἀναλίσκωνται τέτοιες ὡρες - λὲς Kai αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο Kai ὑπέρτατο καθῆκον μας - σὲ μαζικὲς Kai ἀνυπόστατες ““προγραφές”, ἀντὶ να βοηθήσουν στὸ μάζεμα τῶν συντριμιῶν τῆς ἑπταετίας

aKai", είλικρινα ἴσως Θα προτιμοῡσα τὸ ἀνάθεμα τοὺ ““συνεργασθέντοςᾞ... Τέλος, λυπάμαι είλικρτνα για τὸ λάθος (;) τοῦ “ANTI” — ἔναντι τοῦ ὁποίου έπιφυλάσσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου-καῖ θα περιμένω τῆ δημοσίευση ὸλόκληρης τῆς έπιστολῆς μου, στὸν ῖδιο χώρο Kai με τὰ Ιδια στοιχεῖα, ὁπως ἐπιτάσσουν ἀλλωστε oi νόμοι. ”Οσον ἀφορὰ την ἐκταση τῆς ἐπιστολῆς μου, ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν ἐκταση τοὺ άρθρου σας, τὸ οποῖο στοιχειοθετοῠαε τῆν ἀτμόσφαιρα Kai τὴ βαρύτητα τῆς ἐναντίον μου συκοφαντίας. Δὲν θα συνιστοῡσα να προσπαθήσετε να ἀποσείσετε τὴν εὐθύνη, μὲ τὴν δικαιολογία ὁτι έγινε σύγχυση τοὺ ὀνόματός μου μὲ τοῦ πατέρα μου. Κάτι τέτοιο, ὀχι ἁπλῶς δὲν θα έλάφρυνε τὴ θέση σας, ἀλλα θα εδραίωνε τήν ἀνευΘυνότητά σας, δίνοντας της ταυτόχρονα προατάσεις δόλου», ΘΑΛΗΣ ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

Σ.Σ. Δημοσιώουμε τὸ παραπάνω games: "m 33°..“8Ï’r'u‘f‘à‘îä3 στὸ tâunepnxô. Ἂν, ἁπαν tmo'rpéπ, Guyana ἀναγκαία μιαν

λευταία δεκαετία, σὰν δικηγόρος, τῖς ύπηρεσίες μου οὲ μεμονωμένες (πέντε αν θυμαμαι καλα) περιπτώσεις Kai σὲ συνεργασία με τοὺς τακτικοὺς δικηγόρους τους, στα Ναυπηγεῖα Σκαραμαγκα τοῦ Ὀμίλου ἑταιρειῶν Νιάρχου· σε γνωμοδοτικὴ κυρίως ἐργασία, λόγῳ είδικεύσεώς μου σὲ θέματα δικαίου ναυπηγήσεως Kai σε μία ὺπόθεση ποὺ ἐφτασε στα δικαστήρια κατα ἐνὸς ἀλλου έφοπλιστοῡ, ποὺ ναυπήγησε πλοῖο στο Σκαραμαγκά. Συμπτωματικά, Kai τὸ τονίζω αὐτό, παρ’ ὀλο πού είδικεύθηκσ στό Ναυτικό Δίκαιο Kai θα ἠταν φυσικὸ να είχα ἐφοπλιστές σαν πελάτες, ῆμουνα, ἐπειδὴ ἐκπροσωποῦσα θαλασσασφαλιστες Kai τράπεζες, τῖς περισοότερες ἀν ὁχι

- ὀλες τῖς φορὲς στὴν «ἀντίπερα,

ἀπ’ αὐτοὺς ὀχθη. Τοὺτο ὀμως, ὁπως Kai τὸ ἀντίθετο ποὺ ἐδωσε ἀφορμὴ στὸ σχόλιό σας, ἔχω τὴν γνώμη, ότι δὲν ἀποτελεῖ κριτήριο για την καταλληλότητα ἐνὸς ἀνθρώπου για μιὰ πολιτικὴ Θέση. Ἀλλοίμονο αν, ἐλεύθεροι ὲπαγγελματίες I) Kai ὑπάλληλα ἀκόμη κρίνονταν μὲ γνώμονα τὴν ἰδιότητα, τῆν οΙκονομικὴ ἐπιφάνεια I) ταν ποιὸν τῶν πελατῶν ῆ τῶν έργοδοτῶν των Kai ἀπ’ αὐτὸ μόνο τεκμηριωνόταν ὀποιαδήποτε έξάρτηση ἀπ’ αύτούς, ἀποκλείοντας τους ἀπὸ τα «κοινά». Μετὰ τιμῆς

Στράτης Στρατήγης ἀκόνη 0.5”.” ωυηργασθὲν. m». Oi W aootvnç - Mk εόσσγωγιιά, ια - τόσο oi pg. γάλα ôoo κ’ o «μικροί», l'un λς. Υοι, μερικὲς δεκάδος χιλιάδος, ὀλοι τωβερος ἡ Ι "33.111.513.69. ’ ἢ to; χάναάτῖπὲτόχο της καὶ τί)Ἥῖ “”ῗᾱᾟ2,ἕὲ“τῗτὲἰῗέ.ἷ”ᾷρ’ἑ;“ἐὲζ·.“ῗε. τιςαάναι-ιιιάποροὺμεποὺδὲν τὸ πρόσεξε ὁ ιι. Θ.Π.Κ. - MI oi me: λσγὴς mmme βρίσκσνται, (nil owrpnmllj τους «We, on] θέση τους. Κι· άναρωηόμαστε, για-τί. Ïfloc, Où My: μὲ roam τὴ δήλωσηε προσπαθήσαμε ποτὲ vù ιιλαφρυmummng ωλὸυιαλᾱοὰικανινᾱ τὰ άπεφωγε ὸ K. e.n.K.

Πόσο έγκληματικα μωροὶ πρέπει να εῖναι ὅσοι υίοθετοῡν αὐτῆ τὴν τακτικῆ, για να μῆ βλέπουν ὅτι ἐτσι “θολῶνσυν” Kai ἀντιστρατεύονται τὴν Ιδια τὴν κάθαρση; Ὀσοι πραγματικα πονᾱνε τῆ δημοκρατία Kai τὸν τόπο Kai δὲν “σπρώχνουνται” ἁπλῶς, για να ἐπιπλεύσουν, σπιλῶνοντας ἀθῶους Kai ἀσχημονώντας σὲ βάρος ἐνὸς “Πολυτεχνείσυ” κι’ ἑνὸς ὁλοκλήρου λαοῦ, θαπρεπε να σκεφθοῠν ὁτι, δίνοντας στῆν “KaΘαρση” διαστάσεις ἐξωττραγματικές -· ἀλήθεια δὲν εΙδαμε ἀκόμη “μαύρη Mara” τῶν οἰκιακῶν προμηθευτῶν τοῦ δικτάτορα - δὲν κάνουν ἀλλο, ἀπὸ τὸ να ἐξυπηρετοῦν τοὺς πραγματικοὺς πρωτεργάτες τῆς ἐθνικῆς τραγωδίας μσς, ποὺ ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΟΕΦΟ ΠΛΙΣΤΙΚΗΣ σίγουρα θα τρίβουν τα χέρια τους, ΕΛΕΗΜΟΣΥΝ ΗΣ βλέποντας ότι I) ι“κάθαρση” ὀλο Kai ξεστρατίζει Kai χανει τὸ στόχο - Σχετικα μὲ τὸ σχόλτο τοῦ πρώτου τηῗῖέἓδῆῑῖαῗᾜῆῗ 72 θ a p a η Kai φύλλου «μεγαλοεφοπλιστικὲς ἑλετῆ δημοκρατία, σε ταευταία ανάημοούνες» πήραμε καὶ δημοσιευMan ὸσοι - ἀπὸ έλλειψη πολιτικῆς σαμε τὴν παρακάτω ἐπιστολῇ σκέψεως I) ἐσκεμμένα - στρέψουν ἓὲυὲἓεοέενΨεῖπξῗῗὲἔῗῗαῦῗῖ τα βέλη τους πρὸς ἀθώους Kai ας. ἔτρὸς κομπάρσους - ἐλεγχομένους στω. Κύριε Διευθυντά, Ὀσο για μένα, δὲν πρόκειται να παραθέσω ἀπιστασιακοὺς τίΔιάβασα τὸ σχόλισ τῆς σελ. 73 τλους. Ἐχουν χάσει δυστυχῶς Kai τοῦ τεύχους 7 (7 Σεπτεμβρίου 7974) αὐτοὶ τὴν ἀξία τους Kai τὸ νόημά τοῦ περιοδικοῦ σας ποὺ μὲ ανατους-ὁπως ἀκριβῶς I) δημοκρατία φέρει. Kai παρ’ὀλο ποὺ τὸ ερώῖ KI’ I) έλευ ία ἐπὶ δικτατορίαςζτέζέ λὲιγοῗχεδένωυαπῖἱνθὺνεται Ya: ἀφοῠ I) Ἐλλάδα απέκτησε αὐτόμένα, ado; ἀπαντῶ ἐγώ. ματα 0.500.000 ““αντιστασιακούς“’ Δικηιγΐόρος τοῦ K. Λιβανοὺ δεν Kai ἀλλα 0.500.000 “συνεργαοθέντχρημ ισα» ποτε οὐτε ιέπῖ παγίᾳ τες-’Ἰ Βλέπσντας ἄλλωστε καθημε· ἀντιμισθίᾳ», οὔτε σὲ ὺπόθεση. ρινῶς στὸν Τύπο, ποιο] ἐμφανίζονται ὼς νεόκοποι “MammἈντΙθετα, ἔχω προσφέρει τὴν τε-

ῙΙΑ ΤΗΝ ETA/FEM ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Κύριε Διευθυντά,

ea παρακαλοῦσα, να δημοσιεύσετε art) περιοδικό σας, Kai σὲ ἀπάντηση σχολίου σας σχετικοὺ σελ.32 τοῦ τεύχους τῆς 21.9.74 τὰ παρακάτω; Πράγματι ὴττῆρξα ίδρυτικὸ μέ· λος τῆς ιΒληνικῆς ’ἑταιρείας Ψυχοσωματικῶν Ἰατρῶν, ώς ἐπιστῆμων... παρα τὴ σκωπτικὴ διάθεση τοὺ δημοσιεύματός σας. Διαφωνήσας, ὀμως διὰ λόγους ἀρχῶν υπέβαλα τήν παραίτησή μου, τόσο ἐγὼ δσο Kai oi συνεργάτες μου. Ὀσον τώρα ἀφορα είς τὸ αν Kai εγὼ ’Ἓδρασα ἀνεξέλεγκτα, ὸσο υπῆρχε στὸ σβέρκο τῆς Ἐλλάδας I) Xouvra” σας πληροφορῶ ότι οῠτε καθηγ οὐ οὐτε ὑφηγητοῠ ἔδρα πηρα V ἀλλην τινα. Ἄλλοι τῖς πῆ· ραν. Αττεναντίας διώχτηκα οίκο£3“:f::.:...°°:.:'3.:3.22.§“522

παραπέμπω στῆν ἐφημερίδα-

““ΝΕΛ” τῆς 19.11.71 Kai στῆν σύίδα

3. Kai βέβαια δὲν εῖναι μόνο αὐτό. ‘

Μ’ αὐτὸ θα πάρετε μιαν μόνο

γεύση για τὸ ἀτομό μου. Τὸ ποιός, » δέ, ῆμουνα πρὶν απὸ τις 27.4.67 -

πάλι τὸ γνωρίζει ὀλος ὸ κόσμος Kai τα ἀγνοεῖτε ὲσεῖς. Mè τὴν èmστολῆ μου αὐτὴ δὲν σᾶς δίνωὲ ρὰ για τὸ πρόσωπα μου,μου. ἑπ ἔλλιὲκέκφράζω τὴν πίκρσ

Εὐχαριστῶ για τὴ φιλοξενία É ί

mama, μετὰ "mg? Π. ΧΑΜΟΙἘΩΡΙἉΚΙΕ Ζ ἓ mm j


ï EfllXTflAEZ ΕιιιΣτοΛΕΣ ἤ x Α I P E T I Σ Μ OI Ἀγαπητό “ANTI”, Μὲ την ἐπανέκδοση σου, Θύμηθηκα την πρώτη σου ἐκδοση, τὸ Man τοῡ 79η. Τότε, ἀπὸ φίλους και γνωστοὺς παίρναμε τὴν πληΡῦφορία «Ἐκεῖ ωυλὰνε τὸ ““ΑΝΤΙ”», Kai τρέχαμε ἀπὸ βιβλιΟπωλείο σὲ βιβλιοπωλεῙο στὴν ὸδὸ Σόλωνος Kai Ἀκαδημίας, για να προλάβουμε τὸ ἕνα Kai μοναδικὸ Τευχος σου ποὺ κυκλοφόρησε στα Χρόνια τῆς σκλαβιᾱς. Πέρασε, ὁμως, ὸ χειμῶνας KI' ἐφῚίῑισε ελπιδοφόρα I) ἀνοιξη. Kai Τὸ “ANTI” πάλι κοντα στὸν κάθε ψύθερο Ἕλληνα, πρόθυμο νὰ λυσει κάθε ἀπορία, πρόθυμο ν’ἀποκαλύψει σε βάθος ὀλα τὰ ““πλέγματα Kai τίς δομές, ποὺ κραΤούν τὴν ἃληνικῆ κοινωνία δέσμια προκαταλήψεων Kai αντιλαῐκῶν θυμφερόντωνζ Kai τυχαίνει τὸ “ANTI” να βρίσκεται μαζί ας Ῑσως στῆν πιὸ κρίῦζμη περίοῶ τῆς νεῶτατης ἱστορΙας τῆς πατρίδος. Δυὸ βαθια θεμέλια, ποὺ o’ αύτα στηρίζεται I) Ἑλλάδα, ὴ Κύπρος - ἢ ακόμη μακρύτερα rd σύνορα μσς, I) ἐξωτεPIKI) πολιτική, oi σχέσεις μας με Τοὺς γείτονες - Kai I) εσωτερικὴ κατασταση τῆς χώρας μας τραυματίστηκαν βαριά. Ta θεμέλια κλονίοτηκαν, λίγο ἔμεινε ακόμα. Κι’ ὁμως, orb τολευταίο σκαλοπάτι ωαθήκαμε. Κράτησε r‘v ἀναπνοη fou ὀλο τὸ ἔθνος μας, λος ὁ λαός μσς, ὀλοι oi φιλελεύθεροι λαοί τῆς γῆς. Ἀπὸ ψηλά, πού κάποτε είμε φτασει, γκρεμιστῆκαμε. r υρί-

υμε τώρα αίσιόὸοξα τὰ μάτια μας κί’ ἀτενίζουμε τὸ μέρος ποὺ βρισκόμαοταν πρὶν πέσουμε Kai μᾶς μένει παρὰ v’ ἀρχίσουμε ΥΟργα v’ ανεβαίνουμε. Kai δὲν μένει στὸ “ANTI”, rropd να δώσει μια σωστῆ γραμμὴ οτὸ πῶς πρέπει v’ dvaflodyc, ῶσπου Và φτάοουμε στῆ γνήσια καί Kaθαρὴ Δημοκρατία. Mè φιλικοὺς χαιρετισμοὺς Νίκος Παπουτοόπουλος “Επτανῆσου 48, Πατησια.

’Λφορμὴ για τῆν παροῦσα μου είναι τα λόγια πού γράψατε στῆν 3η Μίδα τοῦ Ὶου τεύχους, caret-rovἀς "w" “mm. v MNTII, Kai 312653;"

. Λέτε ιΝ’ ὰποκαλύψουμε οὲ

θος ὀλα rd πλέγματα Kai τίς δομές, πού κρατοῦν τὴν ὲλληνικὴ Κοινωνία δέσμια προκαταλήψεων, ,ς Kai ἀντιλαίκῶν συμφερόντων, θέλω να πιστεύω ὀτι θα κρατῆσεις

‘ " Οῐαθερα τὸ τιμόνι στῆν πορεία Ÿ ποὺ χάραξες, Kai σοῦ εὐχομαι ’ “’ ἐύοε ἐπιτυχία, στὸ δύσκολο (πρα-

mm) δρόμο ποὺ τάχθηης να ως

Ἰ .......;.λῶἓῶὲ.ᾦὶᾦέι.ᾀὸῆζὰ μῖλωσταχέρισμουτὸτρίτοτεῦ ’τοῦ «Ἀντί» (εἰ. προφανῶς ὸ

’μσς θα θεωρῇ πρῶτο ANTI του 1972), οαφως καλύ· Ποῦ τοῦ δεύτερου Kai

ἀπὸ κείνους τοὺς ἀνούσιους κι ανεδαφικοὺς βερμπαλισμούς, ποὺ τόσο μᾶς είχαν ὡς τῶρα συνηθίσει rd ποικίλων αποχρώσεων καί τά· σεων (περισσότφο προχουντικῶς ἀλλα Kai τώρα ὁὲν παμε βλέπω πίσω) περιοδικα τῶν προοδευτικῶν, λεγομενων, κινήσεων. ΕΙΘε I) ἀκριβολογία, ὴ φραστικῆ καθαρότητα, I) δυναμικὴ ταξινόμηση τῆς ῠλης καί, βέβαια, η επιλογὴ τῶν ἐπίκαιρων συμβάντων, ἔωρίς κραυγαλέες ὺπερτιμῆσεις I) μησεις ἡ ὺποτιμῆσεις, να σας συνοδεύει σε μακρόχρονη διαβίωση, πρὸς χάριν ἡμῶν κυρίως, αλλα Kai πρὸς μια ἐπιτυχέστερη εὑόδωση τῶν ὲκδστικῶν στοχων σας.

Ζησης Ἀρεστός, Ἀθῆνα Ο ΦΡΛΝΣΙΣ ΝΟΕΛ MITA/K5? ΚΑΙ Η 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Κύριε Διευθυντα,

Σ αύτὴ τὴν ἐθνικῆ κρίση ποὺ περναμε εΙναι ἑπόμενα ν’ ἀναζητᾱμε τούς ὑπευθύνους τῆς συμφορᾶς για να ξεσπασουμε απάνω τους τὴν ὀργή μσς. “Απσσκολημένοι, ὀμως, μ’ αὐτῆ τῆν ἐγνοια παραβλέπουμε ἐνα ειδος ἀνθρώπων ποὺ χωρίς νά’ ναι Ἕλληνες περνὰνε ὴγεμονικα στὸν τόπο μσς Kai ταυτόχρονα δὲν χάνουν τὴν εὐκαιpia vd ωνταχθοὺν με τοὺς δυναΞιέες κκο.μας, για να μὰς σκάψουν τὸ

Κλασσικὸ εἶδος τετοισς μορφῆς ἀνθρώπω αποτσλεί ὸ πασίγνωστος “τζέντῶμειὐ Φράνσις Nod Μπαίκερί

““Πάπου πρὸς παπου”, oi Μπαίκερ, μὲ τῆν παγερα βρετανικὴ μεθοδικότητα, βάλανε ôoo μπόραγαν mo βαθια τὸ στιλέτο στα πλευρὰ τῆς “Ελλάδας. Ἀπὸ τὸν καιρό, μ’ ἀλλα λόγια, ποὺ σφετερίστηκσν τὸ τσιφλίκι τοῦ Ἀῃιὲπ Ἀγα, αποστερώντας το ἀπὸ τὸν καθημαγμένο Ἐλληνικὸ λαό, όχι μο α I) Εῠβοισ μα κι I) Ἑλλάδα ὸλ p!) βρῆκε τὸν μπῶά της ἀπὸ δαυτουςί Εἶναι γνωστὴ ληστεία Kai I) δολοφσνία τού λεσι, καθὼς κι ὀ τρομερὸς ρόλος ποὺ ἔπαιξε ὸ πάπος τοῦ σημερινοῡ ““εργατικού” βουλευτῆ. Ἔπειτα, ord 1952 μοιράστηκαν τα τελευταία τσιφλίκια στῆν Ἐλλάδα, ἀπὸ τὸν αείμνηοτο Νικόλοο Πλαστήρα. Ὸμως, τὸ τσιφλίκι τοῦ Μπαίκερ εμεινε ανέπαφοί Βλέπετε, ὁ K. “tpyarIKoc” βουλευτής ῆταν “κολλητὸς” τῆς Ἑλληνικῆς βασιλικῆς οΙκογένεισς, τολμοῠσε κανύς να τὸν ἐνοχλήσω Kai για να μὴ γίνεται Kai πολύς νατδιώξη ὄζους τοὺςόνέέυςωέτῗὸᾞὲ Ι

Ἀλλα Kai με τὴν 27 Ἀπριλίου 7967 ὸ κ. Φράνσις Nod Μπαῐκερ τα πῆγε θαυμάατί... Τότε πού oi ηγέτες της γύρευαν μὲ τὸ κερί κάποιον ὺπεραστπστή, στὸ πρόσωπρ τοῦ ““εργστιηού” K. Φράνοις βρηκανε ἐναν ἔνθερμα συμπαραKai λυσσαλέο υπέρ χο των Ιδεῶν τους. Ἀργότερα, ια, κι όταν πλέον ὁὲν ῆταν τόοο χρῆσι““καλου-

.a. - mæumgm ,ιὲ-,Ξὲ ᾇ τω, ..ωε ᾁέἷὲῖῃέηνᾎλ - ' ’ > I -ι ’Δ ï '

“Ας εἶναι, ὀμως, βέβαιος ὀτι 2m πατρίδα μσς τιμωρεῖ, έξευτελίζει, διαπομπεύει τα ίδια τὸ παιδιά της, ἀλλοτε γιατὶ εἶναι ““ἀριοτῳοί” κι αλλοτε γιατί είναι ““χουντικοί·’, ea’ rav ἀπὸ μέρους της ἀπαράδεκτη δουλοφροσύνη αν εδει ε ἐπιείκια σε ἀνθρώπους τοῦ εΙ ς τού K. Φράνσις Νόελ Μπαίκερ. Θα πρέπει, λοιπόν, ν α K I ν θεῖ τάχιστα I) σχετικη Slag/κασία για να περιέλθει τὸ τσιφλίκι τοῦ “Αχμέτ-Ἀγᾱ mo Ἐλληνικὸ δημὼιαάρκενα τὸ ἐκμεταλεύτηκαν oi Μπαῐκερ 750 χρόνια-κι ὸ κ. Φρανσις να πεταχτεῐ ἔξω ἀπὸ τα σύνορα τῆς χώρας μσς, μόνο μέ μια βαλίτσα με τα σῶρουχά του, για να τοὺ δοθεῐ ἡ εὐκαιρία να μεταλαμπαὸεύσει στῆ Βρετανία τίς ἱθνοσωτήριες αρχὲς τῆς 21 “Λπρι·

'ou! Mè τιμὴ Νίκος Μαραγκὸς Λογοτέχνης

0l AAKIMOI Κύριε Διευθυντα, Ἀνάμεσα στίς παρα-στρατιωτικὲς Kai παρα-εκπαιὁευτικὲς φασιστικες ὀργανώσεις, τὸ Σῶμα τῶν “Αλκίμων εκαμνε τίς εμφανίσεις του σε παρελασεις εθνοκαπηλικῶν ἑορτῶν Kai πολλὰ κατὰ καιρούς είχαν γραφεῖ για τοὺς φασιστικοὺς σκοποὺς Kai βλέψεις του. Τελευταία, με απόφαση ὑπουργικη, I) ἀρμοὸιότητα για τὴν ἑποπτεία του καὶ φυσικα για τῆ συντῆρηση Kai απροστασίαι του πέτεηῑςεεεγκῑδὲεὲῑ μαζὶ μὲ τὸ Σῶμα Ἑλλήνων Προσκόπων. Ξέρει αραγε τὸ Ὑπουργεῐο Fla:δείας τὴν προέλευση, τὴν ὁργάνωση, τὸ ἑκπαιδευτικὸ πρόγραμμα α“à?” μ - ÆMM” ροῡν τούλάχιστον για τῆν «εθνοπρεπὲῗι νοοτροῆξόκέἵτϋέι ίδρὲτῗὲν 3301(ῗῖΞῶ φασιστοπῖτεπούς

τάρχης Κ.Κωστόπουλος. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἐκδρομῆς τῶν Ἀλκίμων του o-rI) Σπά (εσώκλειστο πρόγραμμα) ἔβγαζε ἐδῶ orb Π. Φάληρο Kai μια ἐφημερίδα «Πρό060- πρὸς ὐποστήριξη τού Ἀλκιμισμού. 'Ooo για τὸ δικηγόρο Μιχ.Καραμανλή μού εἶναι τελείως αγνωστος. T πρόσκληση ε τὸ πρόγρρμμα We r pow; κως σαν καθηγητης, τότε, orb ἐδω Γυμνάσιον. Δὲν ἔχω καμια ἀμφιβολία ότι τὸ ” a τῶν “Αλκί ων, μέσα στὸ ’Υπουργύο flat ας, θα κάμει ἀσφαλέστερα rI) φοοκπικῆ διείοδυσῆ του στῆ μαθητικῆ καὶ φοιτηmo) νεολαία, ἀν, φυσικά, τὸ Ὑπουργείο ὁὲν τὸ διαλύσω ἀμέ2mm ’Ψλάεῖεεξ καμσυφλάζ, Ἐοεῑς τί Mrs;

will" 'flwi ν,ιη-ι ψάιώιυ ωε, ει, 7,. 75‘ ,με

EAEVBEPH ΜΟΔΑ [ια τὸ αρθρο τοὺ Μ. Κρέτπιο περὶ “Ἐλωθέρας μόδας” πήραμε καὶ mommy“. ' ε τὴν παρακάτω ἑπι«Σχετικα μὲ την μπότα ὅπου ““Τό πνεῦμα νικάει τὸν ίμπεριαλισμόἸ

Ἀναφέρομαι orb αρθρο τού Ἐμμανουηλ Κρέτικο (στὸ Β ’Τεὺχος τοὺ “ANT/"i Kai προσπαθῶ να περιοριστῶ στῆν ἀστεία πλευρὰ τοῡ θέματος. Συμφωνῶ ἀπόλυτα μὲ rd γραφόμενα orb σημείο απου “I) μόὸα ἀπεργάζεται τὴν ἀνθρωπίνη ἀποβλάκωση”. Βλέπω, ὸμως, ότι στην ἀποβλάκωση, ὁ ὀρθογράφος ἀντιπροτείνει τῆ σύγχιση τού μυαλοὺ. Ἔτσι, στῆν προσπάθεια ““απύευθέρωσης τοῦ πνεύματος” πλασσάρει τῆ μπότα ὀπου ““Τὸ πνεῦμα νικάει τὸν ίμπεριαλισμό’”. Στῆν προσπάθεια ““πολιτικοποίησης” τῆς μόδας ἐκθέτει τὸ παπούτσι με τὴν ἐγκράφα ““χερι τοῦ λαοῡ” Kai στῆν προσπάθεια “έξευτυλισμοὺ τῶν δυναστικῶν συμβόλωνυ προτείνει τῆ μεταμφίcor) μσς σε “αστυνομικούς, φυλακισμένους, τουπάμαρος. . . ” aw,— θεια, πῶς ντύνονται oi Τουπαμά-

ρος).

Τέλος, παραβλέποντας τῆ ὁιάθεση καπηλείας ποὺ διαφαίνεται, θα ῆθελα να ὺπενθυμίσω στὸν αρθογράφο πώς, ὁπως κι’ ἀν τὸ κάνουμε, Kai I) ““αντί-μόδα” μόὸα είναι.

Φιλικα Μαρία Δάρα Χάρητος 37, Ἀθήνα ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Ἀγαπητέ κύριε Διευθυντά, ea ’θοὶα να σᾱς απασχολῆοω Kai ἐγὼ λίγο μὲ αὐτό μου τὸ γράμμα Kai θα σας παρακαλέσω να τὸ δημοσιεύσετε, γιατὶ Era: voμίζω πῶς Kai ἐγὼ βοηθάω για τῆν ὁριστικὴ Kai πραγματικὴ εδραίωση τῆς ἀληθινῆς Kai ίσοτίμου Δημοίας. “Γις τῶευταίες ὴμέρες ὀλοι oi ἀρμόδιοι τῆς Κυβερνῆσεως, Ὑπουρyoi κλ π. οὲ κάθε εὐκαιρία ζητοῦν Kai τονίζουν «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ MOI ΝΑ ΚΑΤΑΠῈΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΒΑΣΛΝΙΣΤ ΕΣ ΤΟΥ». Μάλιστα δημοσιεύτηκαν σε ἐφημερίδες Kai περισδικὰ τα ἱερωὲῖ αἰὲῗμίἑῗ εγέαἵῗὲἑᾞ τοὺς πολυβασανισθέντες Kai ὁχι ὸ ΜΟΝΟΣ, ζητῶ τὴν· δημοσίωση τῶν παρακάτω ἀναγραφομένωνε

Κατα τῆν ἐκθεσιν τῆς διεθνούς ἀμνηστίας (“Υπεύθυνος κ. Μαρεγκο) ποὺ κατέθεσα όταν r)ch ark φυλακὲε Ἀβέρωφ, (Διεθνὴς “ξρυθρὸς Σταυρὸς) (Υπεύθυνος Μαρτίν), Διεθνὴς “Επιτροπῆ Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ὀπου κατέθετο ἐπὶ 4 ῆμέρες συνεχῶς για τα ἀτομικα βασανιστήρια ποὺ μού ἐκαναν oi συμμορίτες τῆς Χούντας στὴν Γενικῆ “ Πειραιῶς ἐπὶ 45 ὴμέρες για τὸ me: τι πού γνώριζα για ἀλλους ἔλληνες πατριῶτις πού βασανίστηκαν τὸ ίδιο ἀπάνθρωπα μὲ εμενα. Ῑενικα τότε

.4"


ΕΠΙΣΤθΛΕΣ ΕΠιΣιοΛΕΣ ἥ « μίλησα Kai για τὸν ἀγωνιζόμενο ελληνικο λαό.

Ἀπὸ Ῐατροδικαστικες ἐκθέσεις των κ.κ. Ἀγιουτάντη (άπὸ πλευρὰς Χούντας) Kai 2 Ἐλβετών (ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπη Δικαιωμάτων τοὺ Ἀνθρώπου) τα πορίσματα ὅλων (τότε τα τραύματα μου ἦσαν πρόσφατα) ἐλεγαν;

1. - Πολλαπλες κακώσεις δια aiχμηρών Kai αλλων ὀργάνων. 2. - Ἐξαῳάνισις πληρως τοῦ αριστερού όρχεος και προοδεύτικη ατροφία τοῦ δεξιοῦ. 3. — Γαγγραινικα φαινόμενα στα κάτω ἀκρα Kai δη στὸ δεξιὸ έντονώτερα. 4. — Ἀλλοιώσεις ἀμφοτέρων τών κροταφικών χώρων (κυρίως ἐπὸ κτυπηματα στὸν τοιχο). 5. - Ὀπτικὸν νεὺρο (ἀριστερὸν) ώχρότερον Kai χαμηλότερον τοῦ ἄλλου (δεξιοῦ). 6. - Θλασις τών Ῐνών τών πελμάτων με ἐμφανῆ an]. Βεβαίως ὀλα αὐτὰ τα γράφω, ὀχι γιατὶ Θέλω να δείξω ὁτι μόνον ἐμένα βασάνισον, εἶναι ἑκατοντά. δες Kai χιλιάδες ο) βασανιομένοι Kai στὸν Πειραιᾶ. Kai ὁτι μᾶς ζητᾱτε να καταγγείλουμε ὀνόματα βασανιοτών πρακτικὰ καὶ τεχνικὰ

ὁὲν εἶναι δυνατά. haï) ὀλες αὺτὲς oi γκαγκστερικές συμμορίες την dupa ποὺ μας ἐσπαζαν τὰ μέλη Kai ὄργανα τοὺ σώματος μας δὲν μας δηλωναν την ταυτότητά τους. "frai, ας βρεθεῐ ἀλλος τρόπος αποκάλυψης τών βασανιστών. Kai άκόμα θά ’ταν άδικο πρὸς τοὺς βασανιστές μσς, ἀν παραλείπαμε καὶ ξεχνούοαμε να καταγγείλουμε κανέναν. Τότε αὐτό, θα εἶχε σαν συνέπεια την μη... προαγωγη τους... Ὀμως Kai ἐγώ δειγματολογικα δίνω μόνον μερικοὺς (Kai να μοῡ συχωρεθεῑ ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους ποὺ δέν ἀναφέρονται. Θα τοὺς προτιμήοουν ἀλλοι Πειραιώτες βασανισθέντες.) 1. Ἀρχιεγκληματίας βασανιστης καὶ ὑπεύθυνος για κάθε πειραικὸ ἔγκλημα. znTHPHz KOYBAZ. Ἀστυνόμος A’ (κατηγορούμενος στὴν Ἐπιτροπὴ Δικαιωμάτων τοὺ Ἀνθρώπου) για τὴν δραστηρι. ότητα του δέ, παρασημοφορήθηκε μὲ τὸ εἰδικὸ παράσημο τῆς Χούντας. 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Ἀστυνὸμος Α’ ἐπικεφαλής τῆς διώξεως Κομμουνισμοὺ. Ὀργανωτὴς καὶ βασανιστης ἁπάντων τών κρατουμένων. (Κατηγορούμενος οτην

Ἐπιτροπὴ Δικαιωμάτων). Διώχτηκε γιατὶ λέγεται ὸτι τὸν ἐπιασαν να κάνη ἐμπόριον ναρκωτικών Kai άπολύΘηκε. 3. ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ. Ἀστυνόμος Β’. (Τὸν φωνάζουν γιατρὸ ἢ χειρουργό), γιατι ξέρει να βασανίζη, χωρὶς να άφήνει πάντα ἐξωτερικα οημάδια, Kai να ἀφηνει άνάπηρο τὸν κρατούμενο. (Ὑπερηφανεύεται ὄτι σπούδασε ειδικα γι’ αὐτὸ). Κατηγορούμενος στην Ἐπιτροπὴ Δικαιωμάτων.

4. ŒOTEINOZ. Βασανιστης (πάντα πρώτη βάρδια) πρώτος βοηθὸς τοῦ Γ ιαννούτσου (κατηγορούμενος στὴν Ἐπηροπη). 5. ΚΑΝΑΤΑΣ. Εὶδικὸς βασανιστης ἀθλητής, δεύτερος βοηθὸς τοὺ Γιαννουτοου. 6. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ἔφευρετικὸς βασανιστης βαθμοφόρος. 7. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Ἀστυνόμος Α’ επικεφαλης βασανισμών Kai διοικητὴς μια περίοδο.

8, ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ. Βαθμοφόρος. Ἐπινοητικὸς βασανιστης. 9. ΘΕΟΧΛΡΗΣ. Ἀσφαλίτης. Βασανιστης τοῦ I’ Παραρτηματος Πειçälulfls. ΒΕΡΑΣ .Ἀστυνόμος Α ’ πρώην διοικητὴς ΣΤ ’ Παραρτημτος

Πειραιώς. Βασανιστης - οαδιοτης, 11. ΜΑΡΚΑΚΗΣ. Ἀρχιφύλακας, απλὸς Βασανιστης. ΣΩΤ. ΜΠΟΥΤΟΣ. Ὑπαστυνόμος, Βασανισιης. ΛΑΚΗΣ ΜΑΡΔΑΣ. Ἀσφαλίτης, Βασανιστης.

Kai ἐπειδη ὸ κατάλογος τών βασανιστών δέν άρχίζει οὐτε τελειώνει ὲτσι... [ι’ αὐτὸ ὸ ἁρμόδιος Εἰσαγγελεὺς ψάχνοντας (στοὺς Kaταλόγους κρατουμένων) θα βρεῖ χιλιάδες κρατούμενους βασανισθέντες, καθώς Kai δεκάδες ἡ ὲκατοντάδες βασανισ-ιές. Ἀρκεῖ να αρχίσουμε Kai να τοὶειώνουμε μὲ ὀλα τα καθάρματα γρηγορα, για να δοῡμε τί θα κάνουμε με ὀλα τα ἐρείπια ποὺ μας αφησαν oi συμμορίες τῶν «Ἑλλήνων Χριστιανων». Ὁλα τα παραπάνω τα γράφω όχι για ἐκδίκηση, άλλα για τὸ xriσιμο της Δημοκρατίας Kai για να βοηθήσω τὸ ἔργο τῆς δικαιοσύνης. Kai για να μὴ ἐρθουν ξανα ἀλλες φασιστὲς συμμορίες. Εὐχαριστὼ δια τὴν φιλοξενίαν Μετὰ τιμῆς Χρηοτος Παπαγιαννάκης Πατρών 123-Ταμπούρια Πειραιεὺς-ΤΗΛ. 4622058

Γ

w j; ΙΞΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ

Ζὼρζ Σεμπρούνε «Τὸ μεγάλο ταξίδι».

Ἀντρὲ Μαλρώε «‘0 πειρασμὸς τῆς Δύσεως». Μπορὶς Βιάνε «Φθινόπωρο στὸ Πεκίνο». Χ.Λ. Μπόρχεςε «Ἡ ἀναφορὰ τοῦ Μπρόντι». Ἒτοιμάζονται Dominique Eudes: «0i καπετάνιοι», ('0 ἑλληνι-

\_

Κ.Κ.Ε. καὶ ἠ νεώτερη ὲλληνική πολιτικὴ ἱστορία, 1915 ὣς σήμερα).

C. M. Woodhouse: «Τὸ μήλο τῆς ἔριδος». Κώστα Βεργόπουλουε «Τὸ ὲλληνικὸ αγροτικὸ Irv-mum-

Κώστα Ἀξελούε «‘0 Ἡράκλειτος καὶ ἡ Φιλοσοφία».

κὸς ἐμφύλιος πόλεμος 1943-49).

Ζὰν - Πὼλ Σάρτρε «Τὸ πρόβλημα τῆς μεθόδου».

Δημήτρη Βλαντᾱε «Πολιτικὰ ἀπομνημονεύματα» (τοῦ Π. l'. τοῦ K.K'.E), (Τὸ

Τοῦ i'ôlou: «Πολιτικὰ καὶ αὐτοβιογραφικὰ κείμενα».


C I Ν Τ URATO Ξ P l R E LLI εἶναι ô ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ξ τῶν ἐλαῡτιηῶν ἐλλείψει,


ΕκΔοτικΗ 0.εῇ Mu‘mm' ,Δ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34, ΑΘΗΝΑ 143 ,ΤΗΛ 32 48 630

Η AYNAMIKH ὲ ΑΛ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡο TOYj EAAHNIKOY BIBAIOY ’ 0 ΜΙΧΑΛΗ ME'I‘MAPH.

0 ΑΛΕΞΗ ΣΟΛΟΜΟΥ.

«To Κρητικο Θέοτρο, quo AÂEÏEH ’ «Η Σφυριχτραηῑ Χωρίς εὑ· τη φιλολανια ατη οκηνη-»ὶ )_‘()A\()_\1()Y ,ι καιριακή ἑτιικαιροτητο. τὰ H Ιανατομια Ιτοο Κρητικου ’ mo Προοφατα γεγονότα μὲ-αα ατιο μια ακληρή σύγχροΔραματορ nou το αντιμετωηιζει οαν Ζωντανο σῶμα. ὀνη Παιητική γραφή. 50 δρχ.

χι οαν κειμήλιαΔ 150 δρχ. 0 ΑΙ Σ ΧΥΛΟΥ. «Tpovwôi-

/

,,.-,:_,-_4/\,’c/;/Ir—.J—-f—:‘—

ηαρη ολοκληρωμένοε ο Αἰσχύλος οὲ νηφαλια δημοτική γλώσοα. Μεταφραοη δοκιμααμὲνη οτήν Ἐniôoupo καί το Ἠρώδειο. 180 δρχ,

’ 00c»: Στο μεταίχμιο Tñc ηαραδοαιακήε μα Kai τῆς ηιὸ μοντέρναε γραμμῆς ἓ· να μυθιοτόρημα μὲ τή αφρο viôo τῆς τρυφερότητος τοῡ Περανθη, 150 δρχ.

MINOY ΑΡΓΥΡΑΚΗ, -“Η no

λιτεία ἑηλεε sic τήν μελανὸ- [X MIXAXH “HAM Ἢ νόλευκερ δυνάμεις· npoonaθοῦν να κρατοῦν τοὺς λαούς,

ΜετΑωισΑῑιι dnô ηαλιά. Κι οὑτὲε oi δυνόΤΑΣΟΥ WHO" pclc εἶναι noü' ὺηομυθοηοιοῦνται μὲ τὰ σκίτοα τοῦ Ἀρνυράκη. 90 δρχ.

Ο ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΟΡΑΚΗ. «Τὸ τραγούδι τοῦ Νεκροῡ Ἀδελφοῡ»; "Evoc μεναλορ μουσικὸς. ἐνας οἰκουμενικὸα ouveèmc Εεκινώνταα and τήν αὲθνική ἑλληνική μυθολογία· δημιούργηαε μια αὑγχρονη Μουσικὴ Λαῑκή Τρονωδία. '0λοκληρο τό θεοτρικὸ ἐρνο μὲ τις ηαρτεε τῶν τρανουδιῶν του σέ ἐκδοοη Toénnc ηοιὸτητοο μόνον 60 δρχ.

Ο ΣΟΛΩΝΑ ΜΑΚΡΗ. «Οι Héprec-z Oi νουὸἑλερ noù καθιέρωσαν τόν Μακρή σαν συγγραφέα Πρώτου μεγέθους. Τό 8ι6λίο Ônou τό ιηαραλογο»

Io TPArOVAI αυναρμολονεῑ καί δέν καταλύTov ει τὸ διασηααμένο ηνεῡμα NEKPOV ΑΔΕΛΦΟΥ τῶν νέων καιρῶν 150 δρχ.

ΑΙΝΕΙΑΔΑ ΤῼὲῗςΡῼΜλ w .. ΘΑλᾸῗῗΣΑΣ

0 ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ. «Αἰνειαδα»; μεταφρι, ΘΟΔΩΡΟΥ ΤΑΣΣΟΓΙΟΥΛΟΥῑ Ἠ μοναδική ουνολική αηοδοοη στα νεοελληνικὸ τοῦ onouδαιότερου ἐπουε τῆς λατιVIKñC φιλολογίας. 270 δρχ.

0 ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗ, -Ὀ κυνηγὸς φαντασμάτων-ε Τήν εἰτιαν ἑλληνίδα Ἀγκαθα Kpion. μα εἰναι κατι Πολὺ τιιὸ καινοὺριο καί αυναριταατικό noü ανεὃαζει τό ελληνικὸ ὁστυνομικὸ μυθιοτὸρημα oé διεOvñ ὲηίηεδα. Toénnc nonbTnTOC μόνον 40 δρχ.

ΑΝΤΙ - Τεύχος 3  

To iReporter παρουσιάζει όλα τα τεύχη του ιστορικού περιοδικού της αριστεράς (έκλεισε το 2008) - που έγραψε την δική του μοναδική ιστορική δ...

ΑΝΤΙ - Τεύχος 3  

To iReporter παρουσιάζει όλα τα τεύχη του ιστορικού περιοδικού της αριστεράς (έκλεισε το 2008) - που έγραψε την δική του μοναδική ιστορική δ...