Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ‘ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ’ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ’>>

ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 2013


Σκοπός της έρευνας: η διερεύνηση των πρακτικών που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να ενισχύσουν τη φιλαναγνωσία των μαθητών Η έρευνα περιορίζεται στην ανάδειξη των ενεργειών πέντε εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 33ου Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Πειραιά, 2012-2013        Η μελέτη προσδοκά:   Να αναδείξει ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές φιλαναγνωστικές πρακτικές που

μπορεί να αποτελέσουν βοηθητικό-υποστηρικτικό υλικό και για άλλους εκπαιδευτικούς  Να αναδείξει τη σημερινή πραγματικότητα στα δημοτικά σχολεία που εφαρμόζεται το

νέο πρόγραμμα  Να τονίσει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σχολικού περιβάλλοντος που θα στηρίζει τις

πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και θα ενισχύει τη φιλαναγνωστική διάθεση των μαθητών


Ερωτήματα της έρευνας  Τι είδους αναγνωστικές εμψυχώσεις χρησιμοποιούν οι

εκπαιδευτικοί για να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον του μαθητή για την ανάγνωση κειμένων;  Ποια κίνητρα ενισχύουν τη διάθεση των μαθητών για

ανάγνωση;  Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ποιο το

περιεχόμενο της εμπλοκής του στη προσπάθεια της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας του μαθητή και της διαμόρφωσής του σε επαρκή αναγνώστη;


«Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών » 2010-2014, δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ Σκοπός:  η «εξοικείωση των μαθητών με το βιβλίο και την ανάγνωση»  «η ανασύσταση της τάξης ως μια κοινότητα αναγνωστών»  «η όξυνση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης»  «ο εμπλουτισμός της φαντασίας και της εφευρετικότητας»  «η ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας και της

συναισθηματικής νοημοσύνης» και

 «η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης μ’ έμμεσο-βιωματικό

τρόπο» (ΕΚΕΒΙ, 2010)

Βασικός παράγοντας διασύνδεσης βιβλίου και παιδιού:                             ο εκπαιδευτικός


 Αφετηρία της ερευνητικής προσπάθειας:  η ένταξη για πρώτη φορά στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα ώρας φιλαναγνωσίας  η διάγνωση των αναγκών της εκπαιδευτικής πράξης  η αναζήτηση νέων τρόπων οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

«Πώς μπορώ να βελτιώσω την πρακτική μου;».  η διαπιστωμένη έλλειψη ερευνών που εξετάζουν τις στρατηγικές ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των

μαθητών στη χώρα μας  η ανάγκη να διαπιστωθεί κατά πόσο μεμονωμένες προσπάθειες εκπαιδευτικών μπορούν να διαμορφώσουν

μια σταθερή σχέση του παιδιού με το βιβλίο

 Σκέψεις - Προβληματισμοί

 Στην εποχή της τεχνολογίας και της κυριαρχίας της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας, παραδοσιακές συνήθειες,

όπως αυτή της ανάγνωσης ενός λογοτεχνικού βιβλίου, αποδυναμώνονται σταδιακά.  Στη χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η ανάγνωση βιβλίων βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  Η ανάγνωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του ανθρώπου  Η Φιλαναγνωσία βοηθά στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, στην κατανόηση του

εαυτού του και των άλλων, στη γλωσσική, συναισθηματική και γνωστική του εξέλιξη. Προσφέρει επαφή με τρόπους ζωής, πολιτισμούς, αρχές και αξίες


Φιλαναγνωσία  αγάπη για την ανάγνωση (aimer lire)  πρακτικές στο πλαίσιο του σχολείου  επίδραση σε εξωσχολικά περιβάλλοντα (βιβλιοθήκες,

παρέες, οικογένεια)  θετική σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο  διαδικασία - διάλογος ανάμεσα στη φαντασία και το

κείμενο  Στόχος: η δημιουργία επαρκή αναγνώστη (=«μόνιμος»

και «κριτικός» αναγνώστης)


Αναγνωστική εμψύχωση  κάθε δραστηριότητα ή εκπαιδευτική πρακτική που

συμφιλιώνει τη σχέση του παιδιού με το βιβλίο και ενισχύει την ανάγνωσή του  στοχεύει στη ψυχή του παιδιού, στη πρόκληση

ενδιαφέροντος για ανάγνωση, στη συμμετοχή  παιχνίδια φιλαναγνωσίας

Είναι το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο του  εκπαιδευτικού στην προσπάθεια καλλιέργειας της  φιλαναγνωσίας


κίνητρα ανάγνωσης  εσωτερικά (περιέργεια, επιδίωξη ευχαρίστησης, επιθυμία, ανάγκη)  εξωτερικά (αμοιβές, επιβραβεύσεις)

 εσωτερικά κίνητρα

επανάληψη επιθυμητής και σταθερής συμπεριφοράς

Ο δάσκαλος :  παρωθεί  εμψυχώνει  διευκολύνει την επικοινωνία  καθοδηγεί  σέβεται την υποκειμενικότητα  σέβεται την πολιτισμική ταυτότητα του παιδιού  δημιουργεί με τις πρακτικές και την στάση του τις κατάλληλες συνθήκες για τη

δημιουργία ενεργών αναγνωστών


Μέθοδος προσέγγισης Έρευνα δράσης (action research)    

μικρής κλίμακας ευέλικτη μεθοδολογία εργαλείο για τη βελτίωση και την επίτευξη αλλαγών σε τοπικό επίπεδο έρευνα & δράση μορφή «αυτοεξεταστικής έρευνας»

Xαρακτηριστικά της ΕΔ :  Είναι συνεργατική  Είναι συμμετοχική  Είναι διαμορφωτική  Προάγει

τον διάλογο

 Αξιοποιεί

την ανατροφοδότηση των πληροφοριών

 Επικεντρώνεται

στα προβλήματα που απασχολούν άμεσα τον ερευνητή

 Είναι αναστοχαστική

κριτική


Ο εκ παιδευτικός  εξετάζει ο ίδιος τις στρατηγικές του  ελέγχει την αποτελεσματικότητά τους  βελτιώνει τις πρακτικές του  κατανοεί καλύτερα τις ενέργειές του στο πλαίσιο μέσα

στο οποίο εφαρμόζονται  διαμορφώνει με τις ενέργειές του και χρησιμοποιώντας

την προσωπική του κρίση μια πραγματικότητα, δεν την καταγράφει απλά


Στάδια της ΕΔ

Σχεδιασμός ↑

Δράση ↓ Παρατήρηση

στοχασμός  


Τεχνικές της συλλογής των δεδομένων  το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού –ερευνήτριας  οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών  οι συζητήσεις της ομάδας δράσης  οι παρατηρήσεις  τα σχόλια του κριτικού φίλου-συνεργάτη  τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους

μαθητές  ο φάκελος εργασιών (portfolio) των μαθητών της τάξης


Τα δεδομένα της έρευνας προέρχονται από:  το υλικό των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων  τις φόρμες περιγραφής των αναγνωστικών εμψυχώσεων-δράσεων  τις σημειώσεις στο ημερολόγιο της έρευνας  τα φύλλα παρατηρήσεων (ΦΠ)  τα υπομνήματα των ομαδικών συζητήσεων  το υλικό από εργασίες και δραστηριότητες των μαθητών ( μέρος του

οποίου είναι αναρτημένο στον ιστότοπο φιλαναγνωσίας του σχολείου www.oivivliofagoi.blogspot.com )


Δείγμα φόρμας αναγνωστικής εμψύχωσης Τάξη : Γ΄

Χώρος: καμαράκι φιλ/σίας

Ημερ/νία : 11-1-2013

Διάρκεια:40 ΄

Είδος εμψύχωσης: Πληροφοριακή Χ Παιχνιδιού Χ Εμβάθυνσης….. Αισθ. Ευθύνης… Περιγραφή εμψύχωσης «Μάντεψε ποιο βιβλίο μου αρέσει » Ένα παιδί έχει κρυμμένο ένα αγαπημένο του βιβλίο. Τα υπόλοιπα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες , προσ παθούν να μαντέψουν και του κάνουν ερωτήσεις στις οποίες απαντά με «ναι» ή «όχι». Η ομάδα που θα μαντέψει με τις λιγότερες ερωτήσεις, κερδίζει. (Έπαθλο: παντομίμα μιας σκηνής ενός βιβλίου) Στόχοι: να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για ανάγνωση, να πληροφορηθούν για το περιεχόμενο βιβλίων, να ψυχαγωγηθούν Κίνητρα: το παιχνίδι, η περιέργεια , η παρουσίαση Προτεινόμενες (εναλλακτικές ) δραστηριότητες : Μπορεί να εφαρμοστεί εντός της ομάδας, δηλαδή κάθε παιδί να παρουσιάζει στην ομάδα του το βιβλίο Περιγραφή αντα πόκρισης παιδιών Η γενική ανταπόκριση ήταν θετική, με συμμετοχή των περισσότερων παιδιών. Τέσσερα παιδιά δε θέλησαν να παρουσιάσουν. Δύο παιδιά ζήτησαν να δανειστούν βιβλία που παρουσιάστηκαν . Όσα παιδιά δεν πρόλαβαν να παρουσιάσουν, ζήτησαν να συνεχίσουμε την επόμενη ώρα . Περιγραφή της συμμετοχής του εκ παιδευτικού Περιέγραψα στα παιδιά τη διαδικασία του παιχνιδιού, συντόνιζα τις παρουσιάσεις , χωρίς να διακό πτω και να επεμβαίνω. Σιγά σιγά περιόριζα τη συμμετοχή μου και άφηνα τις ομάδες να αναλάβουν πρωτοβουλίες . Αξιολόγηση της δράσης – Παρατηρήσεις - Προβληματισμοί Αποτελεσματική δράση, ευχάριστη για τα παιδιά. Αρκετά χρονοβόρα όμως διαδικασία . Αναστοχασμός: για να φτάσει ο χρόνος, καλό είναι κάθε ομάδα να διαβάσει ένα βιβλίο μόνο και να το παρουσιάσει στις άλλες . Τα


ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Εκ π/κος : Κ Τάξη : Γ΄ Χώρος : αίθουσα μαθημάτων

Ημερ / νία : 19/12/2012

ΠΜ

ΕΜ

Δραστηριότητα Δ

Δραστηριότητα Μ

Πριν : θρανία αντικριστά ανά δύο Απλωμένα στον πάγκο διάφορα βιβλία με κόμικς: Φρουτοπία, Λούκι Λουκ κ.ά. τοποθετεί στο κέντρο κάθε ομάδας ένα χαρτόνι και ένα κουτί με ξυλομπογές και μαρκαδόρους

Πριν : ρωτούν τη δασκάλα αν θα ζωγραφίσουν, άλλοι βλέπουν τα κόμικς και μαντεύουν, κάθονται, μιλούν ψιθυριστά

Εργασία σε δυάδες Κίνητρα: έκπληξη, ζωγραφική, περιέργεια Δ.: κατευθύνει την εμψύχωση

Αρχή : συζήτηση για τα κόμικς, πώς σχεδιάζονται, πώς γράφονται οι διάλογοι.   Ζητά να προτείνουν ιδέες και θέματα για κόμικς. Προτρέπει να πάρουν ιδέες από τα κόμικς στον πάγκο.

Αρχή: καταθέτουν αναγνωστικές εμπειρίες και προτιμήσεις. Περιγράφουν τον αγαπημένο τους ήρωα. Τα αγόρια δείχνουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Μερικοί δυσκολεύονται, λένε ότι δεν τους έρχονται ιδέες. Ο Περικλής λέει ότι έχει δει

Ο χρόνος πιέζει , η συζήτηση διαρκεί πολύ Δ.: προτρέπει, προτείνει, κατευθύνει


ΠΜ

ΕΜ

Δραστηριότητα Δ

Δραστηριότητα Μ

Κατά τη διάρκεια: Προτείνει να χωρίσουν το Κατά  τη  διάρκεια: δουλεύουν σε ζευγάρια, Κίνητρα: δημιουργία, παρουσίαση χαρτόνι σε «παράθυρα», να σχεδιάσουν και να συζητούν γράψουν διαλόγους

χαμηλόφωνα,

ετοιμάζουν

τις Δ: επιβραβεύει, ενθαρρύνει

δημιουργίες. Συμμετέχουν όλοι.

δημιουργική γραφή

αναθέτει σε κάθε ομάδα να ετοιμάσει και να Βρίσκουν αστείες ατάκες και ζητούν να τις Δ: εκφράζει τον ενθουσιασμό της παρουσιάσει.Πηγαίνει σε κάθε ομάδα και ανακοινώσουν συζητά χαμηλόφωνα Συμπληρώνει την ιδέα της Κ. Προτείνει να

Η Κ. είχε μια ιδέα. Να δώσει βραβείο η Δ: αξιοποιεί την ιδέα της μαθήτριας

δοθεί βραβείο στο κόμικς μιας ομάδας, που θα δασκάλα στο καλύτερο κόμικς.

Συζητούν. Δ: Κατευθύνει τις παρουσιάσεις

ψηφιστεί ως καλύτερο από τις υπόλοιπες Ζητούν να παρουσιάσουν πρώτοι. Θόρυβος, Χρονικοί περιορισμοί ομάδες

αναστάτωση, φοβούνται ότι δε θα προλάβουν.

(το βραβείο θα δοθεί αφού τελειώσουν όλοι

Η Δ. αναθέτει να παρουσιάσουν οι ομάδες με Συμφωνούν. Παρουσιάζουν με χαρά όσοι και γίνει ψηφοφορία) τη σειρά ολοκλήρωσης

ολοκλήρωσαν

Άλλοι

δεν

προλαβαίνουν.

Δείχνουν ανυπομονησία και απογοήτευση αυτοί που αργούν να παρουσιάσουν. Συζήτηση: σχολιάζουν το κόμικς κάθε ομάδας

Συζήτηση: ζωηρό ενδιαφέρον και συμμετοχή.

Δ: δεν απορρίπτει κανένα, κάνει θετικά σχόλια

Προτείνει να διαβάσουν τα ζευγάρια μαζί ένα Συμφωνούν με χαρά. κόμικς από αυτά που είναι στον πάγκο

Θέλουν να μάθουν πώς φτιάχνεις με τον Συνεργασία με συνάδελφο καθ. πληροφορικής

Προτρέπει την ώρα της πληροφορικής να υπολογιστή κόμικς. μπουν στο blog του σχολείου να δουν το ψηφιακό κόμικς που έφτιαξαν τα παιδιά της Ε΄. Υπόσχεται

με

τη

βοήθεια

του

Πληροφορικής να δείξει πώς γίνονται.

καθ.

Τέλος :

Μερικοί

έμειναν

να

βοηθήσουν στην τοποθέτηση των κόμικς στο ταμπλό της τάξης


Κύρια ευρήματα  Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για την καλλιέργεια

της φιλαναγνωσίας ήταν οι αναγνωστικές εμψυχώσεις  Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ανέπτυξαν

δικές τους φιλαναγνωστικές στρατηγικές  Οι αναγνωστικές εμψυχώσεις υλοποιήθηκαν

ικανοποιητικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενταγμένες σε οργανωμένο σχεδιασμό και βασισμένες σε μια «σφαιρική παιδαγωγική στρατηγική»  Δεν τηρήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις τα

χρονοδιαγράμματα, λόγω εκτάκτων γεγονότων (απεργίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, αλλαγές στο πρόγραμμα κ.ά.)


Οι εκ παιδευτικοί  Συνδύασαν και υλοποίησαν εμψυχώσεις κατά τις οποίες

εναλλάσσονταν τα στοιχεία της έκπληξης, του απρόοπτου, του παιχνιδιού και της ανάγνωσης, με σκοπό να διεγείρουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον κυρίως των απρόθυμων παιδιών  Έλαβαν υπόψη τους την ηλικία των παιδιών,

προηγούμενες αναγνωστικές εμπειρίες, προτιμήσεις  Παρείχαν συνεχή ανατροφοδότηση του ενδιαφέροντος

κάθε παιδιού, παρέχοντας κίνητρα και με τη βοήθεια των τεχνών (μουσική, ζωγραφική κ.ά.).  Προσπάθησαν να καταστήσουν την ανάγνωση, ανάγκη

που θα πηγάζει από εσωτερικά κίνητρα ( επιθυμία για απόλαυση, γνώση, επικοινωνία) χωρίς καταναγκασμό αλλά με χαρακτήρα ψυχαγωγικό


 Χρησιμοποίησαν στις δράσεις αρκετά βιβλία με

περιεχόμενο «ωφελιμιστικό», τα οποία μετέδιδαν μηνύματα ή παρείχαν γνώσεις ή είχαν στόχο τη συναισθηματική αγωγή  Χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της μεγαλόφωνης

ανάγνωσης, της συνανάγνωσης, αλλά και της ελεύθερης εθελοντικής (σιωπηρής) ανάγνωσης  Δημιούργησαν καθένας στην τάξη του δανειστική

βιβλιοθήκη  Προώθησαν αρκετά τη διαμαθητική αλληλεπικοινωνία

στην κατά ομάδες συνεργασία


 Υποκινούσαν εποικοδομητικές συζητήσεις και έκαναν

εύστοχες ερωτήσεις, εκμεταλλευόμενοι τα σχόλια των παιδιών  Εφάρμοσαν τη μέθοδο των βιβλιοπαρουσιάσεων  Απέφυγαν την ομαδοποίηση των παιδιών σύμφωνα με τις

αναγνωστικές τους ικανότητες  Προσέφεραν εμψυχωτικό υλικό, πλούσιο σε

εικονογράφηση  Υλοποίησαν αρκετές δράσεις με την υποστήριξη των

ΤΠΕ (πολυμεσικές παρουσιάσεις, ψηφιακά κείμενα, πρωτότυπες εργασίες)


Συμπεράσματα- προτάσεις  Οι δράσεις των εκπαιδευτικών στηρίζονται σε σύγχρονα θεωρητικά

δεδομένα και έχουν τη θετική ανταπόκριση των παιδιών 

Κάθε εκπαιδευτικός εφαρμόζει δικές του στρατηγικές, με βάση την προσωπική του θεωρία και τις εμπειρίες του

 Οι αποφάσεις του εκπαιδευτικού κατά τον σχεδιασμό των δράσεων

επηρεάζονται από τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της τάξης, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των μαθητών, τις συνθήκες, το πρόγραμμα και το προφίλ του εκπαιδευτικού. 

Η ολοκλήρωση των δράσεων την ώρα φιλαναγνωσίας είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, αδύνατη. Πρόταση: να καθιερωθεί συνεχόμενο δίωρο φιλαναγνωσίας

 Η στάση και η διάθεση των μαθητών επηρεάζουν την πρόθεση των

εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν φιλαναγνωστικές δράσεις


 Οι μαθητές χρειάζονται υποστήριξη από τους δασκάλους για να

αντιμετωπίσουν τις αιτίες που τους αποθαρρύνουν από το διάβασμα(π.χ. αναγνωστική δυσκολία)  Η επιλογή κατάλληλων βιβλίων που εμπίπτει στα ενδιαφέροντα

των μαθητών, αλλά και στρατηγικών που έχουν σκοπό την απόλαυση της ανάγνωσης από τα παιδιά, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την απόκτηση και διατήρηση φιλαναγνωστικής διάθεσης.

 Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα λογοτεχνικά βιβλία για την

κατάκτηση γνωστικών στόχων περισσότερο και λιγότερο για άλλους σκοπούς (π.χ. ψυχαγωγικούς)  Υπάρχουν κάποια εμπόδια στη συνεργασία των εκπαιδευτικών:

διαφορετικά ωράρια διδασκαλίας, απρόοπτα γεγονότα κ.ά. Ίσως μικρότερες ομάδες να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία.


Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των δράσεων ήταν πολύπλευρος:

 ενδιαφέρονταν για την αναγνωστική στάση περισσότερο, παρά

για την αναγνωστική δεξιότητα

 ενίσχυαν τη φιλαναγνωσία  αναλάμβαναν πρωτοβουλίες  συνεργάζονταν μεταξύ τους  Αποδέχτηκαν τα παιδιά με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα.

Δεν μπόρεσαν όμως να εφαρμόσουν περεταίρω εξατομικευμένες πρακτικές για τα παιδιά αυτά, προσφέροντάς τους, για παράδειγμα, βιβλία της μητρικής τους γλώσσας ή προβάλλοντας στοιχεία του πολιτισμού τους.


 Συνεργάστηκαν με τους γονείς στο επίπεδο της δημιουργίας δανειστικής

βιβλιοθήκης και της ενημέρωσης. Πρόταση:να εμπλέξουν τους γονείς πιο ενεργά, διοργανώνοντας μαζί εκδηλώσεις και προτείνοντας κατάλληλες τεχνικές για ενίσχυση της φιλαναγνωσίας των παιδιών από το σπίτι.

Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (θεατρικής αγωγής, εικαστικών, μουσικής, πληροφορικής, φυσικής αγωγής) δεν είναι συνεχής και σταθερή. Πρόταση: να οργανώσουν από κοινού σχέδια εργασίας.

Το σχολείο πρέπει να κάνει ένα «άνοιγμα» προς τα γειτονικά σχολεία, επικοινωνώντας μαζί τους και προωθώντας την ανταλλαγή ιδεών (π.χ. Ψηφιακή επικοινωνία, οργάνωση κοινών εκδηλώσεων κ.ά.)

 Aπαιτείται συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέες μεθόδους

καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, ενημέρωση με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό από έναν επίσημο φορέα για νέα δεδομένα και νέες εκδόσεις. Πρόταση: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να γίνεται με σεμινάρια που θα έχουν εργαστηριακή μορφή και θα στηρίζονται στη βιωματική μάθηση


Η αποτελεσματικότητα των πρακτικών δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί, παρά μόνο με κάποιους δείκτες παρατήρησης στην αλλαγή της αναγνωστικής συμπεριφοράς των μαθητών  μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αναγνώσεις  δανεισμός περισσότερων βιβλίων  προτάσεις για ανάγνωση βιβλίων σε φίλους  έκφραση με κείμενα δημιουργικής γραφής  εγγραφή σε βιβλιοθήκη κ.ά.


 Ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκη να διαπιστώνει καθημερινά

ότι υπάρχει οργανωμένη εκπαιδευτική πολιτική, η οποία τον στηρίζει υλικά και ηθικά, ώστε να παρωθείται στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων

Οι εκπαιδευτικοί εφάρμοζαν και πριν την εισαγωγή του προγράμματος φιλαναγνωστικές δράσεις και θα συνεχίσουν να το κάνουν, ακόμα κι αν διακοπεί το Πρόγραμμα, παρά τις αντίξοες συνθήκες που πολλές φορές βιώνουν


Δημιουργίες και άλλα...

Βιβλιοπαρουσιάσεις στο νηπιαγωγείο


Από τη θεατρική παράσταση «Το περιστέρι δικαστής» με τη συγγραφέα Ειρήνη Καμαράτου- Γιαλλούση


Ζωγραφίζοντας ένα τραγούδι

κόμικ

Αυτοσχέδια βιβλία

Κατασκευή ποιημάτων, χαϊκού


κόμικ

Το βιβλιόδεντρο του Ψευτάκου


Οι Βιβλιοφάγοι

www.oivivliofagoi.blogspot.com

Παρουσιαση δε εαπ