Page 1

Besplata n primera k Poreski savetnik, luksuz ili potreba?

1


reč, dve... Dragi prijatelji, Novi NetWorking Day, nove teme, znanja i poslovne prilike. I ovaj, 18. NetWorking Day – Poslovni susreti donosi nam nova poznanstva, zanimljivu i korisnu temu “Poreski savetnik, luksuz ili potreba” koju dopunjujemo još jednim biltenom “Reč, dve...” Hvala autorima tekstova i sagovornicima što svoja znanja i iskustva dele sa nama, kroz sam događaj i kroz ovaj bilten. Želim vam prijatno druženje na NetWorking Day-u i uživanje u čitanju tekstova u nastavku. Srdačno, Irena www.networkingday.rs

17. Networking Day – Poslovni susreti, Beograd, 20. decembar 2018. godine

2

Poreski savetnik, luksuz ili potreba?


reč, dve...

Poreski savetnik može uticati na poslovni potencijal privrednog subjekta

Filip Kovačevič, viši rukovodilac u Sektoru za poreski konsalting, Deloitte

 ospodine Kovačeviću, da G utvrdimo odmah na početku, u čemu je razlika između poreskog savetnika, računovođe i knjigovođe? Što se knjigovođe i računovođe tiče, moglo bi se reći da je obaveza knjigovođe da proknjiži Poreski savetnik, luksuz ili potreba?

poslovnu dokumentaciju koja mu se dostavlja, a računovođa daleko dublje zalazi u poslovanje organizacije i treba stalno da prati propise, da pomaže oko normativnih akata, analizira poslovanje, upozorava rukovodstvo i vlasnike kapitala u slučaju propusta, pa i da se bavi porezima. S druge strane, poreski savetnik daje savete u vezi s porezima, analizira poslovanje, ugovore i transakcije iz poreske perspektive, pomaže u vezi sa strukturiranjem kako društva, tako i transakcija koje društvo vrši, obavlja poreske provere po zahtevu i nalogu klijenta, a može i da sastavlja i podnosi poreske prijave u ime i za račun klijenta.  ta je uloga poreskog saŠ vetnika i da li je on luksuz ili potreba pravnog lica, tj. preduzetnika?

Možda je donekle nezahvalno pitati poreskog savetnika da li je njegov angažman luksuz ili potreba, ali trudeći se da budem što objektivniji, mišljenja sam da to ipak nije luksuz, i to zato što poreski efekti mogu da budu vrlo značajni. Tu pre svega mislim na rizik po privrednog subjekta ukoliko poreska obaveza nije ispravno prijavljena, ali i na sagledavanje da li je državi plaANGAŽMAN PORESKOG SAVETNIKA TREBA DA POSTOJI

ćeno onoliko koliko treba, a ne više. Angažovanjem poreskog savetnika se značajno smanjuje mogućnost za pravljenje greške, a treba imati u vidu da je poreska materija regulisana brojnim zakonima i podzakonskim aktima, koji se redovno menjaju. Takođe postoji i jako veliki broj 3


reč, dve... mišljenja Ministarstva finansija koji se broji u hiljadama. Shodno tome, smatram da angažman poreskog savetnika treba da postoji, a u zavisnosti od tipa i obima poslovanja privrednog subjekta, angažman može da bude po potrebi ili redovan. Ovom prilikom bi trebalo spomenuti i da se od računovođa u praksi očekuje da pokriju sve poreske aspekte i dobar računovođa to zaista i može, ali do određene mere, pošto je materija zaista obimna, a računovođa ipak mora prvenstveno da vodi računa o poštovanju računovodstvenih propisa. Jednostavno govoreći, doktor opšte prakse može da pomogne oko brojnih oboljenja, ali verovatno ne biste očekivali niti tražili da izvrši operaciju na kolenu.  ako poreski savetnik može K uticati na poslovni potencijal privrednog subjekta? Na više načina, ali ovom prilikom bih izdvojio dva: smanjenje poreskih rizika i staranje o tome da klijent plati onoliko poreza koliko je u skladu sa zakonom dužan, ali ne više od toga. U oba slučaja efekat se vidi u potencijalnim troškovima koje će klijent imati, što na kraju utiče na ukupnu profitabilnost privrednog subjekta.  ako odabrati dobrog poreskog K savetnika? Šta su odlike kvalitetnog poreskog savetnika? 4

Smatram da dobar poreski savetnik mora da bude u mogućnosti da sagleda kako pravne, tako i ekonomske aspekte transakcije, kao i da razume poslovanje klijenta, kako bi bio u mogućnosti da pruži odgovarajuću podršku i da praktičan savet za konkretnu situaciju. U zavisnosti od poreskog oblika kojim se bavi – na primer ako je specijalizovan za porez na dobit – savetnik bi, po mom mišljenju, trebalo da ima i odgovarajuće znanje iz oblasti računovodstva. Jesu li poreske procedure kod nas mnogo komplikovane i gde se najviše greši u ispunjavanju istih? Ovo je izazovno pitanje. Mislim da kod nas poreski propisi, pa i procedure, nisu ništa komPREDUSLOV ZA SMANJENJE SIVE ZONE JE, NARAVNO, I EKONOMSKA RAZVIJENOST TRŽIŠTA

plikovanije od nekog, da kažemo evropskog proseka. Ono što jeste slučaj, međutim, je da nivo poznavanja poreskih propisa još uvek nije na zavidnom nivou ako se poredimo sa nekim razvijenijim zemljama iz EU, i to je sigurno nešto što mora da se promeni u bliskoj budućnosti, a nemam sumnje da će tako i biti. Što se grešaka tiče, one su zaista šarenolike i zavise od po-

reskog oblika. Na primer, kada je PDV u pitanju, najčešće greške se javljaju u vezi s primenom mehanizma obrnute naplate u oblasti građevine, odnosno kod ino usluga, u vezi s utvrđivanjem i naknadnom korekcijom osnovice za PDV ili utvrđivanjem mesta prometa i tome slično. Kada je u pitanju porez na dobit, često se javljaju greške u vezi s primenom pravila o transfernim cenama, porezom po odbitku, primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i tako dalje. Međutim, ono što bih izdvojio kao možda ključnu grešku je zanemarivanje ili nepotpuno sagledavanje svih poreskih aspekata pre preduzimanja određene poslovne aktivnosti. Ovo kažem zato što često vidimo u praksi da se – sasvim razumljivo – pažnja posvećuje komercijalnom delu transakcije ili recimo postavljanju vlasničke strukture, a posle se ispostavi da porez nije plaćen kada i kako je trebalo, pa čak i da poresko opterećenje potpuno poništava dobit koja je trebalo da bude ostvarena tim povodom, a tada je, po pravilu, već kasno da se nešto izmeni.  o je odgovoran ako se utvrK di da nisu ispoštovane sve propisane procedure u vezi s porezima? Knjigovođa kao spoljni saradnik, poreski savetnik ili sam poreski obPoreski savetnik, luksuz ili potreba?


veznik, tj. odgovorno lice u okviru poreskog obveznika? Najtačniji odgovor na ovo pitanje bi bio – zavisi. Zakonski, krajnja odgovornost je svakako na samom poreskom obvezniku. Drugo je pitanje eventualne nadoknade štete i tome slično, pošto to zavisi od konkretnog ugovornog odnosa.

nost veća, to su i manje potrebe za izbegavanje plaćanja poreza. S tim u vezi, čini mi se da kod nas nije dovoljno zastupljena svest da se porezi koriste za izgradnju škola, puteva, uređenje parkova, našu bezbednost itd., što je splet nedostataka u obrazovanju u tom pogledu i nekih drugih faktora.

 manjuje li se poslovanje u S „sivoj zoni” u odnosu na ranije godine? Da li je aktuelna svest da su porezi sredstva koja se koriste za opšte dobro i boljitak svih nas? Sudeći npr. po broju kafića i restorana koji su zatvoreni na kraće ili duže vreme u posled-

 obzirom na to da je DeloS itte velika internacionalna korporacija, sigurno imate saznanja gde su porezi niži, a gde viši od naših? Za koje zemlje se kaže da su „poreski rajevi”? Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) identifikuje poreske rajeve kao poreske jurisdikcije u kojima se određeni dohodak nerezidenata ne oporezuje ili samo nominalno oporezuje prvenstveno s ciljem izbegavanja oporezivanja u domaćoj jurisdikciji. Drugim rečima, i jednostavno govoreći, poslovanje posredstvom poreskog raja ima za cilj izbegavanje plaćanja poreza i ima, s razlogom, negativan prizvuk. Što se poreskih stopa tiče, situacija kod nas je realno govoreći prilično povoljna, iako se ljudi u Srbiji po pravilu žale kako je poresko opterećenje preveliko. Ovako nešto mogu da kažem pošto su poreske stope kod nas ispod proseka EU i prilično su uporedive sa stopama koje su zastupljene u regionu. Drugim

SRBIJA JE ZAPRAVO SASVIM ATRAKTIVNA DESTINACIJA KADA JE U PITANJU PLAĆANJE POREZA

njih par godina zbog neprijavljivanja radnika ili prometa, čini mi se da je borbi protiv sive ekonomije posvećena velika pažnja. S tim u vezi, siva ekonomija je prisutna u svim zemljama, ali činjenica je da je ona manja u zemljama u kojima postoji razvijena svest o porezima i poresko znanje, kako na nivou privrednih subjekata, tako i na nivou državnih organa. Preduslov za smanjenje sive zone je, naravno, i ekonomska razvijenost tržišta – što je više novca u opticaju i što je privredna aktivPoreski savetnik, luksuz ili potreba?

rečima, Srbija je zapravo sasvim atraktivna destinacija kada je u pitanju plaćanje poreza. S druge strane, ono što nam možda nedostaje i što bi možda trebalo staviti u prvi plan je dodatno razvijanje poreske prakse, ujednačenije tumačenje poreskih propisa od strane državnih organa i generalno veća pravna sigurnost kada su u pitanju porezi, jer to je nešto na čemu možemo i moramo da radimo ako želimo da unapredimo poslovni ambijent.  islite li da će uskoro doći M vreme da svako od nas ima svog ličnog računovođu i poreskog savetnika? Da li nas to očekuje u EU ako se ikada nađemo tamo? Mislim da je to nešto što će zavisiti od slučaja do slučaja, ali sasvim sam siguran da će fokus na računovodstvo i poreze pratiti u stopu naš sveukupni ekonomski razvoj, i to bez obzira na naše eventualno pristupanje EU. I za kraj, kakva je po vama opšta poslovna klima u Srbiji? Da li smo probudili preduzetnički duh? Čini mi se da je poslovna klima trenutno dobra. Što se preduzetničkog duha tiče, mislim da nama toga nikad nije nedostajalo, već su neki drugi faktori – pre svega spoljni, ali i unutrašnji – uticali na mogućnosti za pokazivanje tog duha u pravom svetlu i razmeri. 5


reč, dve...

SLEDITE SVOJU STRAST

Maja Svetozarević, Vlasnica agencije Aktiva

 ajo, predstavite nam se ukratM ko, koliko dugo ste u knjigovodstvenim poslovima? Knjigovodstvena agencija Aktiva osnovana je u Zaječaru kao mala preduzetnička firma 2009. godine i evo već deset godina napreduje „step by step“. Strpljivošću, trudom i marljivim radom na poslovima knjigovodstva, računovodstva, poreskog savetovanja i konsaltinga. Danas smo kolektiv od petoro zaposlenih, pružamo usluge velikom broju klijenata, kako preduzetničkim radnjama tako i ostalim mikro pravnim licima. Naš pristup klijentima se prvenstveno ogleda u korektnom odnosu, u ažurnosti i profesionalnosti po čemu smo prepoznatljivi kako kod klijenata tako i kod državnih organa. Osnovno na6

čelo kojim se rukovodimo u radu je kvalitet. Baš zbog takvog odnosa postali smo jedna od vodećih agencija u okruženju.

nemaju nikakve šanse. Čak i kroz razne subvencije koje država daje u svrhu podsticanja i razvoja privrede - malo je novootvorenih firmi.

I ma li problema u saradnji firmi sa računovodstvenim i knjigovodstvenim agencijama? Ono što bih uočila kao problem kroz svoju dugogodišnju praksu je površan odnos većine klijenata prema knjigovodstvenim agencija-

 a li je poreski savetnik luksuz D ili potreba ? Poreski savetnik je novo zanimanje o kome se u našoj široj javnosti malo zna, a postaje sve traženije. Nije luksuz već potreba. On je, u najkraćem, stručnjak koji vodi računa o svakom dinaru koji firma treba da plati za poreze. Poreski savetnik je čovek za vezu između firmi i poreznika, ali od čijeg se rada očekuje da svi imaju korist. Njegova obaveza je, pre svega, da svojim klijentima predlaže optimalna poreska rešenja, primenjujući dobrovoljno i dosledno svaki propis. Ne zato što može da ih stigne kazna, već zbog toga što tako treba i mora – jer razvijene ekonomije upravo na tome počivaju.

PORESKI SAVETNIK NIJE LUKSUZ, VEĆ POTREBA

ma. To ne bi trebalo da bude tako jer svako bi trebalo da prepozna važnost dobrog knjigovođe kao ključnog faktora za opstanak svoje male firme na tržištu. Kroz razne seminare i edukaciju ličnih i poslovnih veština mogao bi se prevazići taj problem, jer bi se akcenat stavio na usluge knjigovodstvenih agencija odnosno njihov udeo u samom razvoju firme.  ivite i radite u Zaječaru, kakva Ž je preduzetnička klima kod vas? Zaječar je mali grad koji ne ostavlja puno prostora za rast i razvoj. Akcenat se trenutno daje podsticanju velikih firmi, inostranih kompanija (uskoro će biti otvaranje šoping centra Capitol Park) dok mala preduzeća i preduzetnici gotovo da

I na kraju reč, dve iz Vašeg ugla, kada je preduzetništvo u pitanju. Sledite svoju strast u svemu što radite. Korak po korak. Budite istrajni, radite vredno i marljivo. Iza svakog uspešnog preduzetnika stoji njegov rad, kolektiv koji ga okružuje i malo sreće. Nije novac glavni motiv. Važnija je ona iskra i nova ideja, koja vas u sred noći probudi i jedva čekate jutro kako bi je sproveli u delo. Poreski savetnik, luksuz ili potreba?


Prodajni trendovi u transportu i logistici 1. avgusta 2017. i u protekih godinu dana ostaveni su značajni rezultati na domaćem tržištu.

Jovana Stajčić, Key Account Manager

Savremeno tržište i mnogobrojna konkurencija primoravaju kompanije da razvijaju nove sisteme prodaje i unapređuju svoj odnos sa klijetima. U današnjem savremenom poslovanju, tržišta se brzo menjaju i razvijaju, pa samin tim i potrebe i zahtevi klijenata. Kako prepoznati te potrebe, kako unaprediti i razviti poslovanje, koji su to prodajni trendovi, razgovaramo sa Jovanom Stajčić, Key Account Manager, kompanije FERCAM. FERCAM je logistička kompanija sa sedištem u Bolzanu u Italiji, koja je svoje poslovanje započela još davne 1949. godine. Danas, kompanija ima jaku mrežu od 92 poslovnice u Evropi, Maroku, Tunisu i Turskoj. U Beogradu posluju od Poreski savetnik, luksuz ili potreba?

 ako se gradi odnos sa klijentima? K Prvenstveno da naglasim da ljudi posluju sa ljudima, što se često zaboravlja u većini kompanija. S tim u skladu odnos se gradi na poverenju. Bitno je da već na početku uspostavite prijatnu komunikaciju i dobro cenite kratko vreme koje dobijate u prvom kontaktu sa potencijalnim klijentom. Prenesite energiju i uverenje da je vaše logističko rešenje najbolje. Najčešće zahtev novog klijenta dolazi upravo u situaciji, kada njihovi partneri nisu u prilici da daju brzo rešenje (kratak rok isporuke prozivoda kupcu, nedostatak sirovina za proizvodnju…). Pokažite pouzdanost nudeći okvirno rešenje za dati logistički zahtev i definište rok konačne ponude. Cilj je ostaviti dobar utisak i iskoristit svaku priliku da to bude vaš novi uspešni projekat! K  ako unaprediti postojeći odnos? Posao Key Account Manager-a je vođenje klijenta, građenje odnosa i težnja stalnom unapređenju i razvoju zajedničke saradnje. Potrebno je dobro poznavati specifičnosti zahteva i potreba klijenta. Biti inovativan i dati predloge reše-

nja koja će unaprediti poslovanje i smanjiti logističke troškove. Morate pružiti klijentu osećaj brige i važnosti. Od velikog značaja je biti u stalnom kontaktu i organizovati sastanke na mesečnom – kvartal-

Morate pružiti klijentu osećaj brige i važnosti

nom nivou, kako bi uvek razmotrili dosadašnju saradnju, prostor za nove projekte i unapređenje postojećih poslova. Svaki odnos se gradi aktivno!  ako odgovoriti na pritisak najK niže cene? Danas je veliki pritisak na smanjenju logistiških troškova pa samim tim i cena usluga. Najpovoljnija cena najčešće povlači i najnižu pouzdanost usluge. Postoje klijenti, kojima je jedino bitna najniža cena u datom trenutnku, te se upitno i opredeljuju za dobavljača ne vezujući se za istog. S druge strane, javljaju se klijenti koji biraju pouzdanost, kvalitet i žele dugoročnu partnersku saradnju uz tržišne cene. Najpovoljnije rešenje, bazirano samo na kriterijumu “najniže cene”, vrlo lako može povući visoke dodatne troškove. Angažovanjem nepouzdanog dobavljača može 7


reč, dve... doći do kašnjenja u isporuci, problema sa dokumentacijom usled nedovoljnog poznavanja carisnkih procedura ili štete na robi (neadekvatno obezbeđena roba u transportu, veliki broj pretovara kod zbirnog transporta).

 oji su to trendovi u prodaji? K Potrebno je aktivno pratiti zahteve klijenata. Ići im u susret, razumeti ih i ponuditi najbolje rešenje. Tržište je vrlo dinamično i traži brzu reakciju, znanje, fleksibilnost i sposobnost donošenja odluka pod

pritiskom i u vrlo kratkom vremenskom periodu. Preuzeti inicijativu, dobro poznavati kako samo tržište, tako i operativni deo posla. To daje snagu i samopouzdanje u pregovorima i donosi prednost u odnosu na konkurenciju.

Beoračunovodstvo

VAŽNA JE KOMUNIKACIJA

Lana Ćurčić, vlasnica agencije

 ana, koliko dugo si u računoL vodstvenim poslovima i šta nam možeš reći o problemima sa kojima se susrećeš kroz praksu? Računovodstvom se bavim devetnaest godina i uvek sam nailazila na iste probleme. Jedan od njih je da preduzetnici nemaju stvarnu predstavu o svojoj dobiti ili gubitku, da su premalo obavešteni o subvencijama koje država propisuje, o promenama u fiskalnoj politici i poreskim reformama. Sa druge strane, problem sa računovodstvenim agencijama je premalo vremena posvećenom klijenti8

ma na šta utiče i sama dislociranost od njih te tako biznis klijenta vide samo kroz dokumenta za knjiženje. Potrebna je bolja informisanost računovodstenog tima sa samom delatnošću klijenta.

preporučujem da uz sebe imate jednog dobrog poreskog savetnika dok ne dođe vreme da sve možete da dobijete na jedan klik a da pri dobijenim informacijama ne dobijete i migrenu od novina i propisa.

 a li je poreski savetnik luksuz D ili potreba? Da li je poreski savetnik luksuz ili potreba, na to pitanje je najbolje da odgovore sami preduzetnici koji su se susretali sa kaznama poreskog inspektora. Ja lično mogu da se pohvalim da tokom 2018.godine, kod mojih klijenata kod kojih je dolazila poreska kontrola, nije zabeležena niti jedna nepravilnost a samim tim nije bilo ni plaćanja kazni. Iako smo u zadnjih pet godina napredovali u smislu digitalizacije i prelaska sa “papirnih čaršava” na elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom, često se u praksi dešava da se neki papir donese u zadnji momenat, da nije primećeno da je sertifikat za predaju istekao, da se ne zna da li je o tome trebalo da vodi računa knjigovođa ili direktor čiji je elektronski potpis i da ima još hiljadu nerešenih detalja,

 a koji način poreski savetnik N unapređuje poslovanje pravnog lica? Na osnovu jednog dobrog bruto bilansa koji treba da se pravi najmanje jednom mesečno, direktor zajedno sa poreskim savetnikom treba da prati svoj biznis plan i da vidi da li odstupa ili ide u korak sa onim što je planirao bez iznenadnih troskova u vidu neke kazne zbog eventualnog poreskog prekršaja. Najbitnije je da klijent bude otvoren i jasan sa svojim pitanjima da bi i odgovor mogao da bude kvalitetan. Ukoliko vas poreski savetnik ne obaveštava blagovremeno o svim promenama u zakonu, o svim benefitima, ukoliko vas knjigovođa ne obaveštava redovno o vašem stanju u knjigama, i nemate redovnu i zdravu komunikaciju i otvoren odnos, onda i nemate na osnovu čega da donosite poslovne odluke. Poreski savetnik, luksuz ili potreba?


NOVINE U OPOREZIVANJU ZARADE I DRUGIH NAKNADA ANGAŽOVANIH LICA Dana 07.12.2018. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje su stupile na snagu 16.12.2018. godine. Iako se izmene odnose i na oporezivanje određenih drugih prihoda fizičkih lica, JPM za vas izdvaja najznačajnije promene u oporezivanju zarada i drugih naknada koje kao poslodavci isplaćujete angažovanim licima. Najznačajnije izmene tiču se smanjenja stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na 0,75%, tako da se ovaj doprinos od sada plaća samo iz osnovice, ali ne i na osnovicu. Takođe, izmene se odnose i na uređivanje poreskog tretmana primanja zaposlenih u obliku hartija od vrednosti, uslova koji moraju biti ispunjeni za oslobođenje od plaćanja poreza na zarade na primljene hartije od vrednosti, kao i način određivanja njihove nabavne cene za potrebe određivanja kapitalne dobiti. Pored detaljnog regulisanja ovih pravila, uveden je i izuzetak od plaćanja poreza na dohodak građana na naknade koje učenici koji se dualno obrazuju ostvaruju obavljanjem učenja kroz rad. S druge strane, izmene Zakona o doprinosima Poreski savetnik, luksuz ili potreba?

za obavezno socijalno osiguranje predviđa da će se za ova lica plaćati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Za poslodavce značajna novina može biti i novo poresko oslobođenje, za izdatke koje poslodavac ostvari u cilju stvaranja i održavanja uslova rekreacije zaposlenih, pri čemu kao jedan od uslova za korišćenje ovog oslobođenja zakon propisuje da se aktivnosti kolektivne rekreacije zaposlenih moraju sprovesti u skladu sa aktima poslodavca. Dalje, povećavaju se iznosi naknada koji se neće oporezivati porezom na zarade za: • naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada na 3.837,00 dinara; • dnevnice za službeno putovanje u zemlji na 2.303,00 dinara; • naknade prevoza na službenom putovanju na 6.716,00 dinara; • solidarnu pomoć za slučaj bolesti na 38.370,00 dinara; • poklone deci zaposlenih na 9.592,00 dinara; • jubilarne nagrade zaposlenima na 19.183,00 dinara Najzad, izmene Zakona o porezu

na dohodak građana vrše određena preciziranja koja se tiču poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom, koja su kao takva predviđena i u Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Pored navedenog, u izmenama Zakona o porezu na dohodak građana propisano je i da se prihodi po osnovu prodaje dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova, ako nisu oporezovani po drugom osnovu, oporezuju kao ostali prihodi. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje vrši određena preciziranja koja se tiču određivanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa. Osim toga, posebno je regulisana situacija kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana ili kada zaposleni radi sa skraćenim ili nepunim radnim vremenom, a ispunjeni su uslovi za primenu najviše mesečne osnovice doprinosa. Predviđa se da će se u ovom slučaju obračun doprinosa vršiti na iznos najviše mesečne osnovice doprinosa. Takođe, predviđeno je da se najviša godišnja osnovica doprinosa računa kao zbir 12 mesečnih osnovica obračunatih kao petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene u Republici Srbiji. 9


reč, dve...

Agencija ARDA

PORESKI SAVETNIK, LUKSUZ ILI POTREBA

Suzana Hrabrić, Poslovni konsultant

Svaki privatni biznis, bilo da ste na početku ili već uveliko u tim vodama, zahteva donošenje pravih odluka u pravom trenutku. Širenjem poslovanja troškovi se nameću, a treba proceniti da li su nam neophodni baš sada ili možemo i bez njih. Za nas koji smo već u biznisu, česte izmene poreskih i drugih propisa, nameću nam trku s vremenom i pitanje: “Da li možemo sve to sami da sagledamo i primenimo, ili nam je neophodna pomoć stručnjaka iz tih oblasti?”. Oni koji nameravaju da započnu biznis, imaju nedoumice i mnogo pitanja: “Kako da izračunam koliko me košta zaposleni, kako da znam koji porez treba da platim, da li da 10

uđem u PDV, koje sve dažbine opterećuju poslovanje…” i tako u nedogled. I opet se postavlja pitanje da li to možete sami kao početnik ili Vam je potrebna stručna pomoć? A kada su porezi u pitanju, poreski stručnjaci mogu biti knjigovođe, pravnici i poreski savetnici. I sad, ono što je veoma često u praksi, posebno u malim biznisima, trošak poreskog savetnika se nikad ne ukalkuliše. A zašto bi? Često se može čuti rečenica “Zašto da plaćam poreskog savetnika kad ja to mogu sam?”. I onda pojedinci guglaju poreske pojmove, čitaju različite propise kojima ne razumeju primenu, pitaju prijateljevog knjigovođu da im objasni koje sve poreze treba da plaćaju, dovijaju se na razne načine da bi došli do potrebnih informacija. I donekle, ja to mogu razumem, jer svako se danas snalazi kako zna i ume ne bi li smanjio troškove poslovanja. Međutim, kada su u pitanju porezi i poreska politika firme, način “mogu ja to sam” nije dobro rešenje. A evo i zašto. Zakoni o PDV-u, porezu na dobit, porezu na dohodak i još neki sa kojima bi spisak bio predugačak, uređuju poreske politike firmi. Da li ste ih dobro savladali da možete sami da ih primenjujete i da pratite

njihove izmene? Da li ste sagledali sve kaznene odredbe ako dođe do propusta? Verujem da bi svakako mogli sve to da naučite kada bi se tome dovoljno posvetili. Ali tog vreNačin “mogu ja to sam” nije dobro rešenje

mena često nemate dovoljno, treba da se bavite biznisom, planiranjem, zaposlenima, klijentima, profitom. I zato je potrebno da poresku oblast prepustite poreskim savetnicima. Da, poreski savetnici moraju da budu plaćeni, njihovo angažovanje košta. Zašto mislite da je angažovanje poreskog savetnika skupo? Luksuz u Vašem poslovanju? Mišljenja sam da cena nikada nije problem, problem je u našem stavu prema tome. Ako poreski savetnik ima stručnog znanja da Vam predloži kako da uštedite na porezima a povećate profit, da Vas upozori na moguće propuste prilikom obračunavanja poreza, da unapred predvidi koliko poreza treba da platite, da Vam “uštedi” neku kaznu a one nisu male, da li i dalje mislite da je pored svih tih poreskih ušteda poreski savetnik luksuz? Ne, nije luksuz. Poreski savetnik je član Vašeg tima, potreba dobro planiranog poslovanja. Poreski savetnik, luksuz ili potreba?


Oslobodi svoj biznis Moderan biznis zahteva da budete uvek dostupni, u svakom trenutku i gde god da se nalazite. Bilo da ste u kancelariji, na poslovnom sastanku, službenom putu ili odmoru, Vaš posao ne sme da trpi. Zato je sve češći prizor poslovnog čoveka koji sa plaže proverava mail-ove, i u restoranu sedi sa laptopom ili razgovara sa partnerima i kolegama. Potreba za interakcijom je sve veća, a biti online postao je standard od koga uspešan biznismen ne može da pobegne. Ukoliko i Vaše poslovanje zahteva dinamičnu komunikaciju i stalan, neograničen pristup internetu, mts je za Vas pripremio Biznis Libero tarife koje Vam omogućavaju da radite u pokretu i da Vaša kancelarija bude uvek tamo gde ste Vi jer imate neograničen superbrzi 4G internet! Pričajte neograničeno sa celom Srbijom, bilo da pozivate fiksni ili mobilni broj, šaljite SMS poruke ka svim mobilnim mrežama i besplatno razgovarajte u timu. mts je mislio i na Vas koji zbog posla često putujete. Na raspolaganju su pozivi, SMS poruke i internet bez ograničenja u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, kao i minuti ka inostranstvu i povoljniji razgovori sa inostranstvom. Na ovaj način možete da planirate i optimizujete troškove, povećate efikasnost i uspešno poslujete i na regionalnom i globalnom tržištu. Budite i Vi Libero, poslujte bez ograničenja uz nove mts Biznis Libero tarife.

Poreski savetnik, luksuz ili potreba?

11


reÄ?, dve...

12

Poreski savetnik, luksuz ili potreba?

Profile for NetWorking Day - Poslovni susreti

Networking Day - Poslovni susreti, Poreski savetnik, luksuz ili potreba  

New
Advertisement