Page 1

UNIQA А.Д. Скопје бул. Маркс и Енгелс бр.3 1000 Скопје, Македонија телефон: ++389 2 3125 920 факс: ++389 2 3125 128 е-маил: info@uniqa.mk www.uniqa.mk

UNIQA продажна мрежа Скопје:

Тетово:

Гостивар: Дебар: Струга: Охрид: Кичево: Прилеп: Битола: Куманово:

Патување во странство

К.Паланка: Св.Николе:

Гаранција Плус важи до 60 дена годишно (за секоја

Кочани:

полиса) при патување во континентална Европа.

Делчево: Штип:

Кога поправките на Вашето возило се прават во странство,

Виница: Струмица:

треба да побарате копија од налогот за поправката и сметка за потврдување на изведената работа (цените на деловите и работната рака) со впишана идентификација на возилото според бројот на шасијата, времето на изведување на поправката (дата и изминати километри на возилото).

Велес:

Неготино: Кавадарци: Гевгелија: Валандово: Радовиш:

Центар: Маркс и Енгелс 3; тел: 02/3109 060, 02/3125 921 Чаир: Џон Кенеди 27; тел: 02/2621 211 Капиштец: Васил Ѓоргов 21; тел: 02/3221 272 Аеродром: Јане Сандански лок.14 бр.79а; тел: 02/2452 272 Автокоманда: 16та Мак. Бригада 3/1; тел: 02/3175 890 Волково: Лука Геров бб; тел: 02/2035 127 Сарај: ул.20 бр.74; тел: 02/2057 875 Илиндендска 51; тел: 044/351 630 29та Ноември 68; тел: 044/341 439 Предраг Јанчески 1; тел: 044/340 234 с.Мала Речица; тел: 044/481 012 Љубо Божиноски Пиш; тел: 044/337 747 Димитар Влахов бб; тел: 042/221 046 Борис Кидрич бб; тел: 042/215 035 Илинденска бб; тел: 042/218 453 Братство Единство бб; тел: 046/835 145 ЈНА бб; тел: 046/783 201 Туристичка згр.Кифла лам.3; тел: 046/231 616 15ти Корупус бб; тел: 046/260 616 Кузман Ј. Питу; тел: 045/224 290 11ти Октомври лам.А; тел: 048/427 657 Моша Пијаде 222; тел: 048/418 811 Сталарска бб (комплекс Безистен); тел: 047/203 646 Новачки Пат бб; тел: 047/236 606 Поток Серава 2; тел: 031/437 187 Железничка Станица 24; тел: 031/412 755 Маршал Тито 230а; тел: 031/374 935 Плоштад Илинден бб; тел: 032/444 045 Кумановска бб; тел: 032/444 085 Страшо Пинџур 6; тел: 043/211 806 Моша Пијаде бб; тел: 043/211 131 Маршал Тито 86/2; тел: 033/272 150 29ти Ноември бб; тел: 033/272 350 Никола Ј. Вапцаров бб; тел: 033/411 603 Тошо Арсов 38; тел: 032/389 710 Пролетерска 47; тел: 032/382 760 Илинденска бб; тел: 033/364 559 Младинска 45; тел: 034/340 083 Климент Охридски 64; тел: 034/340 153 Ленинова 96; тел: 034/330 857 Маршал Тито 43; тел: 043/370 590 Плоштад Маршал Тито бб; тел: 043/400 288 7ми Ноември бб; тел: 034/218 568 Маршал Тито 7; тел: 034/383 858 Маршал Тито 23; тел: 032/630 309

Гаранција Плус

Продолжена гаранција за патнички и комерцијални возила до 21 месец старост


Придобивки и Поволности Иако секое ново возило доаѓа со фабричка гаранција во времетраење од 1 или 2 години, праксата покажува дека првите посериозни дефекти кај возилата започнуваат да се случуваат во текот на 3-та година од купувањето. Токму затоа главната придобивка од Гаранција Плус на UNIQA Осигурување е што ќе Ви овозможи да избегнете високи и непланирани трошоци за поправки на Вашето возило во 3-та, 4-та и 5-та година од неговото користење. Дополнителна

поволност

на

Гаранција Плус е што може да се склучи

не

само

за

нови

возила,

туку и за користени возила се до 21 месец старост, непосредно пред да

Единствена понуда во Македонија и во регионот

започнат

проблемите

во

нивното

функционирање, односно пред да се зголеми обемот на трошоци за нивно

Обем на Продолжената Гаранција Со Гаранција Плус покриени се определени делови од возилото и тоа од ненадеен механички или електричен дефект, како и работната рака за нивно поправање или заменување и тоа во овластен сервис. Ова значи дека доколку било кој дел од возилото кој е покриен со оваа Гаранција покаже дефект во периодот на времетраење на полисата, истиот ќе биде поправен или заменет во сервис овластен за возилото.

одржување. Гаранција Плус претставува продолжена гаранција за возила и е единствена понуда од ваков вид во Република Македонија и пошироко. Гаранција Плус Ви дава сигурност од првиот ден на купување на Вашето ново возило. Гаранција Плус е специјално создадена од страна на UNIQA

Начин на користење

За кого е наменета

Осигурување за да ги покрие потребите на корисниците за

Доколку при користењето на Вашето возило се соочите со

продолжување на фабричката гаранција на возилата со

Гаранција Плус може да се склучи само за возила со

која вообичаено се покриени само првите 1 или 2 години.

македонски регистарски таблички и тоа за патнички и

возилото да го одвезете до овластениот сервис и да

Со овој производ периодот на гаранција за Вашето возило

комерцијални возила со вкупна дозволена маса до 3,5

ги информирате одговорните лица дека поседувате

ќе се продолжи и по истекот на фабричката гаранција за

тони, независно дали се купени во готово, на кредит или

Гаранција Плус;

дополнителни 12, 24 или 36 месеци месеци.

на лизинг.

да го опишете проблемот што подетално;

било каков проблем, треба да го направите следново:

да ја приложите својата Сервисна и Гаранциска книшка Со Гаранција Плус се покриени дефекти на делови кај кои што настанува застој во функционирањето, меѓу

кои:

мотор,

ребраст

каиш,

управувач, менувач, кочници, клима уред, електрика итн., поради причини предизвикани надвор од нормалниот процес на абење/оштетување.

со потврдена (со печат) сервисна историја. ГАРАНЦИЈА

ПЛУС

Е

ФОРМА

НА

ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕНАДЕЕН МЕХАНИЧКИ ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН ДЕФЕКТ НА ВОЗИЛОТО ПО ИСТЕКОТ НА ФАБРИЧКАТА ГАРАНЦИЈА.

Нема ограничување на бројот и вредноста на поправките кои се изведуваат на возилото за време на гаранцискиот период, но возилото мора да биде сервисирано во овластен сервис во строга согласност со предвидените сервисни интервали.

/Flyer_GarancijaPlus_Mk_Summer  
/Flyer_GarancijaPlus_Mk_Summer  

http://marketecture.eu/docs/Flyer_GarancijaPlus_Mk_Summer.pdf