Page 1

DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

İŞBİRLİĞİNE DAYALI YENİLİKÇİLİK

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

DÜNYA EKONOMĠK FORUMU: TARĠHÇE VE MĠSYON 2008 YILI TEMASI: ĠġBĠRLĠĞĠNE DAYALI YENĠLĠKÇĠLĠK TÜRKĠYE AÇISINDAN DAVOS VE TÜRK GECESĠ DAVOS‟TA YEREL YÖNETĠMLER SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

1971‟de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Birliklerinin liderliğinde Dünyanın en büyük 1000 Ģirketi Geneva‟da kar amaçlı olmayan Avrupa Yönetim Forumu Prof. Dr. Klaus Schwab BaĢkanlığında  

Avrupa Ģirketlerinin ABD yönetim uygulamalarını model alması “PaydaĢ” yönetimi

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

1973 Yeni ve GeniĢ Ufuklar: Ekonomi ve sosyal politikalar 1987 “Dünya Ekonomik Forumu” 1988 Türkiye ve Yunanistan, savaĢın eĢiğinden döndü: Davos Deklarasyonu, forumun yıllık toplantısında imzalandı 1989 Ġki düĢman ülke olan Kuzey ve Güney Kore‟nin liderleri bakan düzeyindeki ilk toplantıları. Doğu ve Batı Alman liderleri de iki Almanya‟nın birleĢmesi tartıĢmaları 1992 yılında Güney Afrika‟nın devlet baĢkanı ile hapisten yeni çıkan Mandela ilk defa burada bir arada görüldü. 1994 yılında Filistin lideri Arafat ile Ġsrail DıĢiĢleri Bakanı Peres, Gazze ve Eriha ile ilgili anlaĢmanın taslağını burada hazırladılar.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Patronlar Kulübü Dünya üstündeki büyük patronların; en büyük Ģirket ve sermaye sahipleri ile tepe yöneticileri ve kamu ve sivil toplum liderleri bu platformda bir araya gelmekte, dünyanın gidiĢatını ve problemlerini tartıĢmakta, çözüm önerileri ileri sürmekte ve uygulamaya geçirmekte, devasa yatırımların temeli atmakta, iĢ anlaĢmaları imzalamaktadır. Dünya Ekonomik Forumu‟nu küreselleĢmenin önünü açmak için sorunlarının tartıĢıldığı bir platform olarak görmek daha doğru olur. Diğer bir deyiĢle kapitalizmin sorunlarına çözüm aranan bir forumdur.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

DÜNYA EKONOMĠK FORUMU: TARĠHÇE VE MĠSYON 2008 YILI TEMASI: ĠġBĠRLĠĞĠNE DAYALI YENĠLĠKÇĠLĠK TÜRKĠYE AÇISINDAN DAVOS VE TÜRK GECESĠ DAVOS‟TA YEREL YÖNETĠMLER SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

'Küresel Riskler 2008' Raporu Odak Noktası: Siyasi ve ekonomik belirsizlikler Ekonomik cephede 2007'nin likidite krizi reel ekonomi üzerinde etkide bulunurken, sıra dıĢı küresel büyüme dönemi baskı altına girebilir' denildi. Raporda 'kimi Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinde büyük cari iĢlem açıkları 2008'de giderek sürdürülemez olabilir. Türkiye'den 'nükleer rönesans' bölümünde söz edildi.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

'Küresel Riskler 2008' Raporu 

Sistematik finansal risk

Gıda güvenliği

Tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar

Enerji

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

ĠĢbirliğine Dayalı Yenilikçilik Renault SAS, CEO‟su ve BaĢkanı Carlos Ghosn $3000‟lık otomobil örneğini kullandı: “Ġki tarafın bir araya gelmesi ve bilgi paylaĢımı olmadan bu aravayı üretemezdik. Hindistandaki ortağımız bizden daha tutumlu fakat baĢarmak için bizim teknolojimizie ihtiyaç duyuyor.”

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

2 bin 500‟ü aĢkın kiĢi katıldı Emma Thompson, Orhan Pamuk Paulo Coelho Bono ve Peter Gabriel Ali Koç, Bülent Bulgurlu, Güler Sabancı, Suzan Sabancı Dinçer, Ferit F. ġahenk, Mehmet Ali Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Doğan Boyner, Yılmaz Argüden, Hüsnü Özyeğin, Ahmet M. Ören, Feyhan Kalpakoğlu, Cüneyd Zapsu, Aziz G. Zapsu, Erdal Karamercan, Zafer Kurtul, Ergun Özen, Murat Ülker, Tuncay Özilhan, Süreyya Ciliv ve Agah Uğur. DıĢiĢleri Bakanı Ali Babacan, Enerji Bakanı Hilmi Güler ve Devlet Bakanı Mehmet ġimĢek

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Su kaynaklarının azalması Suyun tükendiği gerçeğini bilmek ve kendini buna hazırlanmak gerekmektedir. GeliĢim partnerliği gerektirir Ġngiltere BaĢbakanı Gordon Brown, Milenyum Kalkınma Hedeflerinin kamu ve özel sektör partnerliği olmadan gerçekleĢemeyeceğini söyledi. Toplantıda Brown, kalkınma geliĢiminin negatif görünümünü dile getirdi fakat özel sektörün spesifik projelere yapmıĢ olduğu yatırımı takdir ettiğini söyledi.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

ASEAN boy gösteriyor – Davos‟a en yüksek katılım Güneydoğu Asya ülkelerinin 20‟yi aĢkın büyük Ģirketi tarihi bir anlaĢma imzaladılar. Doğu Asya, ASEAN artı Çin, Japonya ve Güney Kore, 2 milyarı aĢkın nüfus, 3 Trilyon $ döviz rezervini elinde tutmakta ve dünya üretiminin dörtte birini üreten dev bir güç Benjamin Zander, Dünya Ekonomik Korosu Bir Ģirketi yönetmek bir orkestrayı yönetmeye gerçekten çok benzeyebilir. Tam da bu yaklaĢımla iĢbirliğine dayalı yenilikçiliği müzik açısından anlatan Benjamin Zander katılımcılara Ģunu gösterdi; ritim, ahenk, ve harmoni iĢ dünyasında da önemlidir.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

BarıĢ ve istikrarı ararken; Karzai: “Kukla benim göbek adım. ABD olmaksızın Afganistan, komĢularının, El Kaide'nin ve teröristlerin iĢgali altında, çok yoksul ve sefil bir ülke olurdu.” ABD iĢgaline itiraz etmeyen MüĢerref, buna karĢın ABD birliklerinin Pakistan'a konuĢlandırılmasına karĢı olduğunu vurguladı. Ġsrail DıĢiĢleri Bakanı Tzipi Livni "Ancak siz Ġran'ı durdurabilirsiniz. Fark yaratabilirsiniz" Ġran DıĢ ĠĢleri Bakanı Manouchehr Mottaki, Ġran‟ın Uluslararası Atom Ajansı ile mevcut müzakere pozisyonları hakkında bilgilendirdi.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Yaratıcı kapitalizm Microsoft BaĢkanı Bill Gates, günde 1 dolardan az gelire sahip 1 milyar yoksul insana yardım etmek için yeni bir kavram ortaya attı: “Kapitalizmin zengin insanlara olduğu kadar yoksul insanlara da hizmet etmesinin bir yolunu bulmalıyız. Ben bunu ‟Yaratıcı Kapitalizm‟ olarak adlandırıyorum” 'Yoksullar zarar görüyor„ Kemal DerviĢ: “Sermayenin hakimiyetini bir toplum modeli olarak hiçbir zaman kabul edemem"

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Al Gore, Bono Ve Sosyal Duyarlılık Küresel ısınma ve yoksullukla ortak mücadele panelinde konuĢan Bono ve Al Gore‟a göre geliĢmiĢ ülkeler hem iklim, hem yoksulluğu birlikte çözebilir. Güçlerini birleĢtirmek de seslerinin daha yüksek çıkmasını sağlayacak. Ġklim değiĢikliğinden en fazla etkilenen yoksul ülkeler. Seller, kuraklık nedeniyle Afrika‟da milyonlarca kiĢi tarım yapamaz durumda. Isının birkaç derece artması demek yoksul çiftçinin aç kalması demek.“ Sarkozy:"Fransızların hayatlarını kolaylaĢtırmak vaadinde bulundum. ġimdi bu iĢe yoğunlaĢtım. Ama zamanı gelince yardım edeceğim.”

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

DÜNYA EKONOMĠK FORUMU: TARĠHÇE VE MĠSYON 2008 YILI TEMASI: ĠġBĠRLĠĞĠNE DAYALI YENĠLĠKÇĠLĠK TÜRKĠYE AÇISINDAN DAVOS VE TÜRK GECESĠ DAVOS‟TA YEREL YÖNETĠMLER SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Türkiye Ġçin Kritik Dört Eksen 

Jeopolitik rol

AB müzakere süreci

Rekabet

Kültürlerarası diyalog

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Panel: "Türkiye"nin Güçlükleri“

Ali Babacan:

Hanzade Doğan Boyner:

Suzan Sabancı Dinçer:

Ġsrail ile Filistin‟e arabuluculuk, Afrika'da 10 yeni büyükelçilik, 17'nci büyük ekonomi, Rusya; Türkiye‟nin ikinci büyük ekonomik partneri

Türkiye konum itibarı ile güvenli bir enerji koridoru, Türkiye'de doğalgaz ve elektrik dağıtımının özelleĢtirme sürecinde, Avrupa ülkelerinin enerji kaynak çeĢitlendirmesinin önemi

sürdürülebilir bir ekonomik büyüme, agresif bir ekonomik ajanda, genç bir nüfusa sahip olduğunu, eğitim ve vergi reformunun önemi

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

DerviĢ: Kriz DerinleĢmez, Türkiye Etkilenmez “ABD bonosu almak daha riskli hale geldi. Riskten kaçanlar Türkiye gibi ülkelere gelebilir. Dünyanın baĢka yerindeki bunalımlar Türkiye‟ye yarayabilir” dedi. ġu anda ABD‟de yaĢanan durumu Türkiye‟deki 2001 krizine benzeten DerviĢ, krize sadece faiz düĢüĢü ile müdahale etmenin yetersiz olacağını vurguladı.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Bono, Türk Halkından 301 Zaferi Bekliyor “Müzik Türkiye‟de yaĢamın önemli bir parçası. Hayatın neĢesi... Türkiye‟den çok ilginç grup ve sanatçılar çıkıyor. Ben Türk halkının, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalıĢan otoritelere karĢı zafer elde edeceğine kesinlikle inanıyorum. Çünkü ifade özgürlüğünün olmaması ekonomiye, kültüre, müziğe, filmlere zarar veriyor. Ama ben, Türk halkının bu konuda baĢarılı olacağına eminim. Çünkü tanıdığım Türkler bunu baĢarabilecek insanlar. Hiçbir politikanın onları engelleyeceğine inanmıyorum.”

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

DÜNYA EKONOMĠK FORUMU: TARĠHÇE VE MĠSYON 2008 YILI TEMASI: ĠġBĠRLĠĞĠNE DAYALI YENĠLĠKÇĠLĠK TÜRKĠYE AÇISINDAN DAVOS VE TÜRK GECESĠ DAVOS‟TA YEREL YÖNETĠMLER SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Slimcity SlimCity, Ģehirlerle özel sektörün iĢbirliği ve dünya çapında bilgi alıĢveriĢi yapabileceği ve böylece harekete geçmek için küresel kaynaklardan faydalanan risksiz ve dinamik bir ortamdır. Dünya Ekonomi Forumu tarafından Dünya Bankası BM Habitat ve Uluslar arası Enerji Ajansı iiĢbirliği ile baĢlatılan SlimCity inisiyatifi deneyimli Ģehrin kamu sektörü temsilcileri ile özel sektör ve akademik çevrelerini bir araya getirmektedir. SlimCity‟nin temel etkinlikleri Ģehirlerin karĢılaĢtığı spesifik alanlarda uygulanan çözümlere odaklanan aksiyona yönelik toplantılardır. Ayrıca örnek uygulamacılarla diyaloga girilerek statik bilgi yerine kiĢilerle iletiĢim kurulacaktır.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


Slimcity

Kent metrik – öz-ölçüm için araç seti

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Bilgi paylaşımı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

Çoklu paydaş Toplantıları

Şehir Uygulaması

Başkanlar, otoriteler, CEOlar Online Bilgi paylaşımı Yapılandırılmış diyalog ve Örnek uygulama paylaşımı

Ölçüm Araç Seti

Küresel şehir problemleri araştırması Problem Örnekleri Şehir Kümeleri

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Slimcity – ġehirleĢme Yönetimi Geçtiğimiz birkaç yüzyıl ulus devletlerin dönemi olmuĢtur. Bazı uzmanlar 21. yüzyılın Ģehir devletleri döneminin baĢlangıcı olarak kabul edileceğine inanmaktadırlar. Belediye yönetimleri en iyi uygulamalar hakkında daha fazla bilgi alıĢ veriĢinde bulunmalıdırlar. Bunun için bir yöntem uluslararası düzeyde Ģehirler arasında belediye çalıĢanlarının geçici olarak değiĢimi programları olabilir. Dünyanın en büyük Ģehirleri, Londra, New York ve Tokyo dahil olmak üzere, ortak problemleri tanımlamak için bir araya geldiler. Geçtiğimiz günlerde toplu alım güçlerini kullanarak pazarı iki katına çıkaracak ve önemli ölçüde fiyatları düĢürecek bir Ģekilde enerji verimi için retrofit binalar alanında bir pazarlık yaptılar.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Slimcity – ġehirleĢme Yönetimi BeĢ yüzyıl önce Ġspanyollar yazın serin kalacak binalar tasarlayabiliyorlardı. Bugün yeni yapılan evler de ısınma ve soğutma enerji ihtiyacını düĢürecek Ģekilde tasarlanmalıdırlar. Otomobil kullanımı toplu taĢımanın çoğaltılması ile düĢürülmelidir. Londra‟da olduğu gibi yoğun alanlarda taĢıt sürmek için ücret uygulaması insanların kiĢisel otomobillerini kullanmamalarını teĢvik edecektir. Belediye yöneticileri kiĢisel taĢıtlarını kullanmayarak ve toplu taĢımayı kullanarak ya da yürüyerek örnek olmalıdırlar. Temiz ve enerjiden tasarruf eden pek çok teknoloji bugün mevcuttur. Bunlar maliyet açısından da verimlidir fakat piyasaya adapte edilmeleri ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Kentsel Donusum: Kentler Ve Sürdürülebilir Büyüme: Nasıl? SlimCity, Ģehirlerle özel sektörün iĢbirliği ve dünya çapında bilgi alıĢveriĢi yapabileceği ve böylece harekete geçmek için küresel kaynaklardan faydalanan risksiz ve dinamik bir ortamdır. Dünya Ekonomi Forumu tarafından Dünya Bankası BM Habitat ve Uluslar arası Enerji Ajansı iiĢbirliği ile baĢlatılan SlimCity inisiyatifi deneyimli Ģehrin kamu sektörü temsilcileri ile özel sektör ve akademik çevrelerini bir araya getirmektedir. SlimCity‟nin temel etkinlikleri Ģehirlerin karĢılaĢtığı spesifik alanlarda uygulanan çözümlere odaklanan aksiyona yönelik toplantılardır. Ayrıca örnek uygulamacılarla diyaloga girilerek statik bilgi yerine kiĢilerle iletiĢim kurulacaktır.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


DÜNYA EKONOMİK FORUMU RAPORU

DAVOS, İSVİÇRE, OCAK 2008

Slimcity SlimCity, Ģehirlerle özel sektörün iĢbirliği ve dünya çapında bilgi alıĢveriĢi yapabileceği ve böylece harekete geçmek için küresel kaynaklardan faydalanan risksiz ve dinamik bir ortamdır. Dünya Ekonomi Forumu tarafından Dünya Bankası BM Habitat ve Uluslar arası Enerji Ajansı iiĢbirliği ile baĢlatılan SlimCity inisiyatifi deneyimli Ģehrin kamu sektörü temsilcileri ile özel sektör ve akademik çevrelerini bir araya getirmektedir. SlimCity‟nin temel etkinlikleri Ģehirlerin karĢılaĢtığı spesifik alanlarda uygulanan çözümlere odaklanan aksiyona yönelik toplantılardır. Ayrıca örnek uygulamacılarla diyaloga girilerek statik bilgi yerine kiĢilerle iletiĢim kurulacaktır.

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi | DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü


dünya ekonomik forumu 2009  

bilgilendirme sunumu