Page 1

ELS CAMPEROLS Durant el segle XIX les estructures agràries es mantingueren amb força  a pesar del proses d’urbanització. Els camperols  seguiren constituint la major part de la població.  Continuaren immersos en la tradició i rebutjaven les noves idees polítiques: el  liberalisme i el socialisme. També es resistiren a les noves pràctiques  econòmiques. Assimilaren  les noves formes capitalistes de producció i la seva  conversió en obrers assalariats rurals. Desapareixent la servitud. Les seves  condicions de vida no milloraren i generaren un constant fluix  migratori a les ciutats industrials, on es convertiren en mà d’obra sense  qualificar i mal pagada. En alguns casos aquesta emigració es va fer cap als  països estrangers i  es va produir de forma massiva En aquest grup podem detectar dos realitats diferents: 1­ Els camperols  propietaris de terres, relativament nombrosos en occident,  que es beneficiaren de les reformes liberals i es van convertir en propietaris  agraris.  2­ Els jornalers no propietaris, el seu nombre fou especialment elevat en zones  del Mediterrani  i  l’Orient Europeu. Molts tingueren  que emigrar i, amb  freqüència, es van  adherir a doctrines revolucionaries vinculades a  l’anarquisme.

Els camperols  
Els camperols  

En aquest text anem a parlar de els camperols.