Page 1

Årsrapport 2012 FFV Energi & Miljø A/S

CVR-nr. 25 60 48 22

Regnskabsperiode 1. januar 2012 - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013

Mads Sommerlund Dirigent


Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 4

Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer

Ledelsesberetning 5 6 7 9

Selskabsoplysninger Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretninger

Koncern- og årsregnskab 20 21 25 26 38

2 ı

Resultatopgørelse 1. jan - 31. dec Balance 31. december Pengestrømsopgørelse 1. jan - 31. dec Noter til årsrapporten Regnskabspraksis

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

Vidste du at... FFV deltog i Eventyrløbet i Odense med 100 aktive deltagere. Det var en hyggelig dag som blev afsluttet med grill og hygge.


PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for FFV Energi & Miljø A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2012. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Faaborg den 17. april 2013.

Direktion

Claus Mogensen Bestyrelse

Carsten Normann Formand

Astrid Møller Donnerborg Næstformand

Bjarne Kjeldgaard Madsen Medarbejder repræsentant

Martin Wildt Davidsen Medarbejder repræsentant

Poul Gøbel Næstformand

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 3


PÅTEGNINGER

Den uafhængige revisors erklæring Til kapitalejeren i FFV Energi & Miljø A/S Påtegning på årsregnskabet og koncernregnskabet Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for FFV Energi & Miljø A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og et koncernregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen, for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og koncernregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede.

4 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. Odense, den 17. april 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Poul Erik Jacobsen Statsautoriseret revisor


BERETNING

Selskabsoplysninger Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Mads Sommerlund Dirigent

Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Rytterkasernen 21 Postboks 370 5100 Odense C

Selskabet FFV Energi & Miljø A/S Sundvænget 5 5600 Faaborg

Bank Nordea Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C

Telefon 62 61 16 66 Telefax 62 61 16 41 www.ffv.dk

Danske Bank A/S Albani Torv 2-3, 2. sal 5000 Odense C

CVR-nr.: 25 60 48 22 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2012 Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn

Bestyrelsen Carsten Normann, formand Astrid Møller Donnerborg Poul Gøbel Bjarne Kjeldgaard Madsen Martin Wildt Davidsen

Direktion Adm. direktør Claus Mogensen

Advokat Ret & Råd Fyn A/S Kanalvej 4 5600 Faaborg

Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter selskaberne FFV Energi & Miljø A/S FFV Energi A/S FFV EL A/S FFV Erhverv A/S FFV Varme A/S FFV Renovation A/S FFV Spildevand A/S FFV Vand A/S

CVR-nr. 25 60 48 22 CVR-nr. 34 69 87 75 CVR-nr. 25 60 56 40 CVR-nr. 25 60 48 30 CVR-nr. 26 72 10 59 CVR-nr. 26 49 89 61 CVR-nr. 26 51 48 51 CVR-nr. 26 50 62 20

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 5


BERETNING

Koncernoversigt

Moderselskab

FFV Energi & Miljø A/S Faaborg, Danmark Nom. DKK 32.000.000

Konsoliderede dattervirksomheder

6 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

100%

FFV Varme A/S Faaborg, Danmark Nom. DKK 10.000.000

100%

FFV Renovation A/S Faaborg, Danmark Nom. DKK 1.500.000

100%

FFV Erhverv A/S Faaborg, Danmark Nom. DKK 5.000.000

100%

FFV Spildevand A/S Faaborg, Danmark Nom. DKK 35.000.000

100%

FFV Vand A/S Faaborg, Danmark Nom. DKK 10.000.000

100%

FFV EL A/S Faaborg, Danmark Nom. DKK 5.000.000

100%

FFV Energi A/S Faaborg, Danmark Nom. DKK 500.000


BERETNING

Hoved- og nøgletal Set over en 5‑årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved‑ og nøgletal: Koncern 2012 TDKK

2011 TDKK

2010 TDKK

2009 TDKK

2008 TDKK

Hovedtal Resultat Nettoomsætning

278.111

236.573

227.440

217.981

200.619

Bruttofortjeneste

88.992

59.900

57.023

39.447

32.066

Resultat af ordinær primær drift

44.227

17.047

7.894

6.024 2.433

Resultat før finansielle poster

45.570

17.105

7.459

7.550 2.433

Resultat af finansielle poster

1.267

2.138

2.650

2.886

5.343

Årets resultat

35.068

6.014

8.330

6.320

14.114

Balance Balancesum

1.231.653

1.057.268 1.022.011 1.018.824 1.013.872

Egenkapital

986.620

956.552

945.213

943.662

935.332

‑ driftsaktivitet

95.932

73.016

28.640

51.894

46.386

‑ investeringsaktivitet

‑173.197

‑75.779 ‑45.371 ‑57.696 ‑425.474

‑123.216

Pengestrømme Pengestrømme fra:

heraf investering i materielle anlægsaktiver ‑ finansieringsaktivitet

Årets forskydning i likvider

‑63.909

Antal medarbejdere

119

‑68.776 ‑52.394 ‑52.747 2.503 ‑12.514 -13.769 ‑261 ‑29.245 ‑19.571 120 116 114

Bruttomargin

32,0%

25,3%

Overskudsgrad

16,4%

Afkastningsgrad

3,7%

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

13.356

‑424.796

360.721

-18.367

105

25,1%

18,1%

16,0%

7,2%

3,3%

3,5%

1,2%

1,6%

0,7%

0,7%

0,2%

80,1%

90,5%

92,5%

92,6%

92,3%

3,6%

1,5%

0,6%

0,9%

0,8%

Nøgletal i %

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Der er ændret regnskabspraksis for indregning af tekstmæssige over/underdækninger, jvf. afsnittet ”anvendt regnskabspraksis”. Ændringen er indarbejdet i 2011 og 2012, men sammenligningstallene for 2010, 2009 og 2008 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, idet der ikke foreligger grundlag herfor.

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 7


Vidste du at... På komposteringsanlægget i Baunebjerg blev der i 2012 neddelt 6.235 tons have og parkaffald. Heraf blev 529 tons solgt som biobrændsel og 1.151 tons endte som havekompost. Efter blot 4 uger på komposteringsanlægget, er det neddelte haveaffald klar til at blive brugt som biobrændsel.


BERETNING

Ledelsesberetning - FFV Energi & Miljø A/S Årsrapporten for FFV Energi & Miljø A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Jævnfør afsnittet anvendt regnskabspraksis er der ændret regnskabspraksis for indregning af takstmæssig under overdækning, da dette efter ledelsens opfattelse medfører et mere retvisende billede af resultat og egenkapital, ligesom det er i overensstemmelse med branchens praksis og vejledning fra Erhvervsstyrelsen. Der henvises til afsnittet anvendt regnskabspraksis for mere detaljeret beskrivelse af konsekvenserne af den ændrede regnskabspraksis. Års- og koncernregnskabet er på øvrige områder aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Hovedaktivitet Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for de af FFV Energi & Miljø A/S ejede datterselskaber vedrørende renovation,forsyning og energi. Selskabet har herudover til formål at drive virksomhed med salg af varer og tjenesteydelser, udlejning af driftsmateriel, medarbejdere og fast ejendom til datterselskaber, oparbejdning og salg af genbrugsmaterialer, samt energimæssig rådgivning. Udvikling i året Koncernens resultatopgørelse for 2012 udviser et overskud på DKK 35.067.744, og koncernens balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på DKK 986.619.787. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Usædvanlige forhold Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 2012 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Året der gik FFV Energi & Miljø A/S er en virksomhed i forandring. Vi har gennem 2012 været visionære og investeret mere i sortering af affald og spildevandsbehandling. Blandt andet har vi nu udvinding af kobber fra kabler, via maskiner købt fra en lokal leverandør, og bedre behandling af vores spildevand, samt endnu bedre styring af alle vore anlæg. Det har vi gjort, fordi vi mener, at vi kan gøre en lokal forskel, ved at sikre vores kunder en rigtig god service. FFV Energi & Miljø A/S har ligeledes været aktive i lokalområdet, ved at støtte arrangementer, der skal gøre andre opmærksomme på vores dejlige natur og de muligheder der er. Arrangementerne har blandt andet være ”Fynske Fristelser” og ”Faaborg Outdoor Event”, og FFV Energi & Miljø A/S sponsoraterne er gået til lokalområdets udvikling af børn og unge i bevægelse, for at sikre den positive udvikling. FFV Energi & Miljø A/S arbejder under en kontinuerlig forandring, og det stiller krav til såvel FFV som vores medarbejdere. Der indgår faste reguleringseftersyn og benchmarking i vores hverdag, hvorfor vi løbende måles op imod de bedste, inden for de forskellige forsyningsarter. Dette er en ny dynamisk virkelighed, som betyder forandringer for os alle, og som medarbejder forventes det, at alle tager ansvar for at løse de udfordringer vores omgivelser stiller, og som virksomhed er det FFV Energi & Miljø A/S´s ansvar, at sørge for at dette sker på en ordentlig måde. Som en naturlig forlængelse af den gennemførte omstrukturering, købte FFV Energi & Miljø A/S Korsvangen 6 i Ringe. Således får vores kunder adgang til personlig betjening centralt i Faaborg Midtfyn Kommune. Kundebetjeningen i Ringe er planlagt til at træde i kraft efter 1. kvartal 2013. I samme ombæring er det planlagt at FFV Spildevand A/S skal samles på adressen pr. 1. januar 2013, med grundtanken om at opretholde et højt og specialiseret arbejdsmiljø. Socialt ansvarlig virksomhed Som selskab vil FFV Energi & Miljø A/S være en god arbejdsplads, foregå med et godt eksempel og være en god samarbejdspartner, med en stærk social profil, internt som eksternt. Som en naturlig følge heraf arbejdes der i tæt dialog med myndighederne om, hvordan der kan bevares eller etableres nye stillinger i kommunen. Som noget nyt indgik FFV Energi & Miljø A/S aftale med kriminalforsorgen, således at vi fremover er godkendt aftjeningssted for afvikling af samfundstjeneÅrsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 9


BERETNING

ste. Således afviklede 3 personer samfundstjeneste i FFV Energi & Miljø A/S inden for affaldsområdet i 2012. I forsyningssektoren har der generelt været udfordringer for et generationsskifte. Dette har FFV Energi & Miljø A/S været meget opmærksom på de seneste år, og har udlignet dette ved nyansættelser. Den demografiske gennemsnitsalder er med stor spredning således nu 46,99 år for hele koncernen. Da FFV Energi & Miljø A/S har en målsætning om 0 arbejdsulykker og minimalt sygefravær, kan det konstateres at sygefraværet for 2012 var på 3,73%, hvilket er en lille forbedring i forhold til tallene for 2011. FFV Energi & Miljø A/S har registreret 5 arbejdsulykker i 2012, hvoraf de 4 har været hold i ryggen eller uhensigtsmæssige vrid. Derfor har Arbejdsmiljøorganisationen i FFV i 2012 gennemført oplysningskampagner og kurser med fokus på løfteteknik, sikkerhed og vejen som arbejdsplads, for at forebygge arbejdsulykker i en fortsat proces mod at nedbringe antallet af arbejdsulykker til 0. Der er ligeledes blevet implementeret brugen af risikosedler i alle afdelinger, for at forebygge uheld. Uddannelse FFV Energi & Miljø A/S har stort fokus på uddannelse af vores medarbejdere og har igennem 2012 haft mange af vores medarbejdere på kursus. Blandt andet tilbydes der førstehjælpskurser til alle ansatte, således at vi kan hjælpe hinanden og vores kunder i tilfælde af ulykker. Desuden er der oprettet 6 elevpladser, således at FFV Energi & Miljø A/S som selskab, er med til at uddanne næste generation, og dermed sikre en lokal udvikling. Da der er store omkostninger forbundet med ansættelse og uddannelse af vores medarbejdere, forsøger vi således at holde en lav personaleudskiftning. FFV Energi & Miljø A/S tilbyder derfor attraktive ansættelsesforhold, med en god balance mellem arbejdsplads og famileliv, samtidig med at vi hele tiden har fokus på at medarbejdere og FFV Energi & Miljø A/S udvikler sig i samme retning, netop for at sikre en stærk og god arbejdsplads, med fokus på sikkerhed, sundhed, godt klima og en effektiv afvikling af vores opgaver. FFV Container Efter en meget travl start på året, hvoraf størstedelen af opgaverne var kørsel med erhvervsaffald fra genbrugsstationerne, samt kørselsopgaver for eksterne kunder, blev tilstandene mere normale i FFV Container i løbet af året. Der blev udkørt 1.151 tons kompost fra Baunebjerg i 2012. For at følge med opgaverne blev der indkøbt en overførselshænger mere, så FFV Container nu råder over 3 stk. i alt. Ligeledes blev en af de gamle contai-

10 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

nerbiler udskiftet, med en eksisterende bil i afdelingen, den gamle kranbil blev udskiftet og en ny trippel akslet Volvo blev indkøbt til kørsel med KSA anlægget. Dette optimerer kloakslamindsamlingen, da der nu fremover kan læsses 32 tons på en tur. FFV Containers lærling nr. 2 bestod i 2012 sin svendeprøve, og mangler nu kun at være i virksomheden læretiden ud. Af nye forretningstiltag vil der i 2013 blive sat fokus på nye indtjeningsmuligheder, heriblandt salg og kørsel af grus og sten. FFV Genbrug Ruteindsamlingen for FFV Genbrug har kørt uden problemer, med en samlet husstandsindsamling på ca. 1.790 tons, og herudover er der blevet behandlet og presset ca. 3.508 tons pap, papir og plast i løbet af året. I efteråret 2012 blev der iværksat et stort analysearbejde med at optimere og omlægge indsamlingsruterne. Resultatet blev, at der kunne spares en indsamlingsbil, således at Genbrug kunne gå fra 4 til 3 indsamlingsbiler ved årsskiftet, på grund af den forbedrede planlægning af indsamlingsruter. For at optimere udbyttet af genbrug og brugte kabler, blev der i andet halvår investeret i nye lokaler på Korsvangen 10B, til sortering af jern, plast og stort brandbart. Samtidig med en investering i et nyt raspeanlæg til forbehandling og udvinding af kobberkablerne, er udbyttet af sortering og genanvendelse i FFV Genbrug steget markant. Blandt de nye tiltag i 2012 har FFV Genbrug ligeledes renoveret og udbygget genbrugsbutikken, som afsætter tøj, møbler og andre brugbare effekter. De nye større lokaler for Genbrugsen har givet en øget omsætning med næsten 30%. Personalemæssigt har FFV Genbrug kørt stabilt med det samme mandskab hele året, og vi har i løbet af året haft 12-13 personer i arbejdsprøvning og erhvervspraktik, i enten kortere eller længere perioder. Fremtiden Da de fleste af vores forretningsområder er monopol områder, er der stor fokus fra central side på, hvorledes vi som selskab klarer os, sammenlignet med andre selskaber i Danmark. Derfor skal FFV Energi & Miljø A/S fremadrettet have stor fokus på såvel intern driftsoptimering som på benchmarking. Dette betyder mange nye spændende opgaver og udfordringer, hvor vi løbende uddanner, udvikler og tilpasser virksomheden til de øgede krav der stilles. 2012 var også året hvor FFV Energi & Miljø A/S be-


BERETNING

sluttede at udvide med nye forretningsområder. Den siddende bestyrelse besluttede, at FFV fremover selv skulle varetage 75% tømninger af dagrenovation i Faaborg Midtfyn Kommune. Dette medførte en del aktivitet og planlægningsopgaver i sidste halvdel af 2012, således alle var klar til den nye opgave 1. januar 2013. Grundet ny lovgivning samt indførsel af et fælles markedsregister til det danske elmarked, DataHub, som skal give forbrugerne lettere adgang til egne data og gøre det lettere at skifte el leverandør, etablerede FFV Energi & Miljø A/S sit eget energihandelsselskab: FFV Energi A/S. Der ligger en stor opgave i at lancere dette i 2013, med de mange nye muligheder for at styrke vores lokale aktiviteter og forankring. Vores ejer, Faaborg Midtfyn Kommune, besluttede i 2012, at medlemmerne i vores bestyrelser fremadrettet skulle varetages af professionelle bestyrelsesmedlemmer, istedet for som hidtil af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Disse tiltrådte den 1. januar 2013 og vi ser frem til det nye samarbejde, og samtidig give en stor tak til den aftrædende bestyrelse for deres store indsats samt gode samarbejde gennem årene.

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 11


BERETNING

FFV Varme A/S I 2012 blev ledningsnettet for fjernvarme på Søtoften og Pugesøvej renoveret. Der blev både udskiftet betonkanaler, men også en del af de første prærør, som blev lagt tilbage i året 1972, blev skiftet. Andelen af resterende betonkanaler er således nede på ca. 2.000 meter. Murværket omkring akkumuleringstanken på KVV blev ligeledes renoveret, og den statistisk kontrol af målerne blev gennemført, i henhold til gældende krav. Statistisk kontrol af målere er gennemført i henhold til gældende krav. Drift Motorerne har holdt en del stille på grund af vores 10KV bryder. Da det er blevet svært at finde reservedele til dem, har FFV Varme A/S bedt om en pris på nye indsatser. Som noget nyt, er der blevet installeret ny styring på motorerne, som gør det muligt at være med i markedet for primære frekvensreguleringer. Styringen fungerer fint, og FFV Varme A/S har haft en del kørsler på markedet. Forbrug og produktion er forløbet i henhold til nedenstående skema.

Brændselsforbrug (Nm³) År

GAS

2011 2012

5.732.616 5.785.247

59,2 2,4

52.631 1

-57 -96

Difference %

Udbygning af fjernvarmenettet I løbet af 2012 blev der lavet 9 nye stik til fjernvarmen og opsat 13 nye målere. Det opvarmede areal er dermed øget med 1.500 m2, og et skønnet øget salg på 173.000 KWh.

OLIE

FFV Varme A/S forsyner 2.093 forbrugere og et opvarmet areal på 384.113 m2.

Produktionsfordeling MWh År 2011 2012 Difference %

12 ı

VARME Sundvænget

Vestbyen

KVV

Total

EL KVV

40.971 45.355

4.728 4.545

7.401 5.628

55.037 56.909

9.338 7.009

4.384 10,7

-183 -3,9

-1.773 -24,0

1.872 3,4

-2.329 -24,9

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S


Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 13


Vidste du at... Genbrug har samlet ca. 200 tons anvendeligt genbrug i 2012. Heraf 73 tons aludåser og næsten 21 tons jerndåser. Med den nye kabelrasper i Genbrug, er gamle ledninger og kabler forvandlet til 2,5 tons ren kobber, til genanvendelse, og siden Genbrugsen i Ringe blev renoveret og ombygget i 2012, er omsætningen steget med 30%.


BERETNING

FFV Renovation A/S Dagrenovation Vinteren 2012 var heldigvis ikke så slem som de forgående år, så FFV Renovation A/S havde en rolig start på året. I januar var antallet af reelle klager vedrørende indsamling af dagrenovation på 78, og i februar var det faldet til 67 og i marts 32. En reel klage er, hvor vores entreprenør ikke har givet nogen meddelelse om, at de ikke kan komme frem til adressen. Der har gennem det første halve år ikke været de store problemadresser. Der har været lidt omkring placeringen ved skel, eftersom der er kommet et nyt regulativ for husholdningsaffald fra den 14. september 2011. De adresser som der var et problem med, er løst i samarbejde med entreprenøren og FFV Renovation A/S ved besigtigelser. Fra den 1. juni begyndte sommertømningerne i sommerhusområderne, og fra den 1. juli i resten af Faaborg Midtfyn Kommune, hvilket har kørt uden de store problemer. Den eksterne entreprenør har ansat 5 afløsere, og der kører 5 ekstra biler i juli og august. I de to sommermåneder var der 212 klager, hvoraf de 35 blev afvist. Meddelelsessedler til kunderne vedrørende placering af affaldsspande og adgangsveje, var i 2012 på 378 og året før på 789. Dette lave tal skyldes, at der er udarbejdet flyers, som vores kunder får ved første forseelse. ”En venlig løftet pegefinger” som mange kunder retter ind efter. I slutningen af 2012 var der 4 mand som stoppede ved vores entreprenør på grund af sygdom og jobskifte. Dette gav lidt flere kundehenvendelser, men ikke noget alvorligt. Dagrenovation for Faaborg Midtfyn Kommune var i udbud i foråret 2012, og fra 1. januar 2013 er der således ny entreprenør der varetager 25% af tømningerne i kommunen. De resterende 75% tømmes fremover af eget koncernforbundet selskab, ved FFV Renovation A/S. Genbrugsstationerne På selskabets genbrugsstationer har affaldsmængderne været faldende fra 2011 til 2012 med 7,5%. Derfor har det været muligt at benytte driftspersonalet i andre selskaber, som til dagrenovation omkring jul og behandling af genbrug. De faldende affaldsmængder skyldes til dels samfundsudviklingen, men også at erhvervsaffaldsordningen fra den 1. januar 2012 ikke

Oversigt over antal klager i dagrenovation for 2012

længere var obligatorisk, men frivillig. Det betød at mange ikke længere benyttede genbrugsstationerne til at komme af med deres affald. Nye fraktioner På genbrugsstationerne blev der i 2012 arbejdet med nye affaldsfraktioner. Senest blev der oprettet en fraktion der hedder ”natursten”, således at havejord og sten holdes adskilt. Ikke alene kan der dermed spares penge på modtageanlægget, men begge fraktioner kan også nyttiggøres på en bedre måde. Den nye affaldsordning for erhverv er ligeledes landet på et fornuftigt niveau, og FFV Renovation A/S ser frem til det nye år, med forventninger om flere fraktioner til sortering af blandt andet døre og vinduer med rammer, for at undgå den skadelige PCB og en forbedret sortering af plast. Komposteringsanlæg og biobrændsel På komposteringsanlægget Baunebjerg blev der i 2012 neddelt 6.235 tons have og parkaffald. Som noget nyt sorteres det neddelte efter 4 uger, hvormed det nedbrudte haveaffald kan anvendes til biobrændsel. Der blev solgt 329 tons biobrændsel til kraftvarmeværkerne, og der er stadig ca. 200 tons der skal tørre lidt mere, inden dette kan sælges. Planlægningen af den nye komposteringsplads på Mørkebjergvej forløb gennem det meste af efteråret, og forventes endelig færdigetableret ultimo juni 2013. I løbet af 2012 blev der kørt 1.151 tons færdigkompost ud til eksterne kunder og egne genbrugsstationer. Samfundstjeneste FFV Renovation A/S er meget bevidst omkring sit samfundsansvar og forsøger således at give plads til medarbejdere i jobtræning og virksomhedspraktik, hvor dette er muligt. Desuden er FFV Renovation A/S blevet godkendt af Kriminalforsorgen til at beskæftige personer i samfundstjeneste. Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 15


BERETNING

FFV Spildevand A/S Drift Den 30. oktober 2012 blev renseanlæggene i Broby, Hillerslev og Korinth nedlagt, og pumperne på de gamle renseanlægsgrunde blev åbnet og spildevandet trykket til Faaborg Renseanlæg via hovedpumpestationen ved Sh. Lyndelse losseplads. Indløbet på Faaborg Renseanlæg var tilrettet og klargjort til at modtage det ekstra spildevand af TC anlæg, som har været totalentreprenør på opgaven. Opgaven har bestået i at etablere bassiner på de tre renseanlægsgrunde, på hver ca. 3.000 m3, med tilhørende pumpestationer, hovedpumpestation samt nedfældning af ca. 33 km trykledning, overvejende lagt som dobbeltledninger. TC anlæg overholdt tidsplanen for totalentreprisen, og oprydning på renseanlægsgrundene færdiggøres i første halvår 2013.

station op til håndtering af overfladevand. Pumpen skulle sikre at det lavtliggende vænge ikke blev oversvømmet fremover. I Rolfsted var der ligeledes en ridehal og flere ejendomme, der har været plaget af oversvømmelse, både i kældre og på terræn. Oversvømmelsen har været opblandet regn og spildevand. Derfor blev der igangsat en sanering af området i 2 etaper, hvor 1. etape blev udført i 2012 og 2. etape i første halvår 2013. FFV Spildevand A/S har forestået både projektering og udbud af opgaven.

På Sdr. Nærå Renseanlæg blev der i 2012 fortsat arbejdet med optimering af proces og regnstyring i forbindelse med modtagelsen af det ekstra spildevand fra Nr. Lyndelse og omegn. Forbindelsen til Vandcenter Syd blev afbrudt og den endelige afregning foretaget. For at sikre at det rensede spildevand kan tilledes Vindinge å, er der etableret en udløbspumpestation, der træder i kraft når vandstanden i åen er høj.

Udstykninger i 2012 Møllehøjvænget i Sdr. Nærå er en kommunal parcelhusudstykning, hvor FFV Spildevand A/S har forestået projektering af kloak og bassinanlæg, og udbudt opgaven i samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune. I Fjerritslev har der ligeledes været en privatudstykning på 10 parceller, hvor FFV Spildevand A/S har forestået projektering og udbud af opgaven.

SRO FFV Spildevand A/S har arbejdet meget med at kvalitetssikre og videreudvikle det nye SRO system, for at sikre at alle pumpestationer, både store og små, er opsat korrekt og giver de rette tilbagemeldinger/data. Udskiftning og opgradering af styringer og kommunikationsenheder på pumpestationerne er blevet idriftsat og vil forløbe over nogle år.

Organisation På personalesiden er FFV Spildevand A/S i 2012 reduceret med 3 medarbejdere, og det er planlagt, at de to driftsafdelinger i FFV Spildevand A/S skal lægges sammen og flytte til en fælles drifts og administrationsbygning pr. 1. januar 2013, på Korsvangen 6 i Ringe. I samme forbindelse er der ansat en driftsleder til den nye fælles afdeling.

Det åbne land Åbent Land 2012 omhandlede tilslutning til offentlig kloak af ca. 130 ejendomme omkring Broby, Ringe og Faaborg. Der blev afholdt udbud på henholdsvis entreprenør, pumpeleverandør samt landmåler. Projekteringen af kloakanlægget er udarbejdet af FFV Spildevand A/S og har en bygherrerådgiver tilknyttet i etableringsfasen. Dermed er kloakering i det åbne land næsten afsluttet i Faaborg Midtfyn Kommune. Kloaksanering Omkring Stationsvej i Ringe blev kloakken udskiftet, og en større reparation af kloakken i Vester Åby har også været påkrævet i 2012. På baggrund af oversvømmelseshændelserne på Møllehøjvej i Sdr. Nærå, blev der i 1. kvartal sat en pumpe16 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

I Østerbrogade kvarteret blev der også planlagt en større kloaksanering, som skal forløbe i 2 etaper, heraf er undersøgelsesfasen og det endelige projekt under udarbejdelse. Rambøll fik rollen som rådgiver, efter at opgaven havde været i udbud.


Vidste du at... FFV Spildevand A/S løbende arbejder på at forbedre kloaksystemet, for blandt andet at undgå spildevand og regnvand i kældre, ved store regnskyl. Som kunde har du selv ansvaret for at aflede spildevand fra kælderen, mens FFV Spildevand har ansvaret for en effektiv og velfungerende afledning fra stueplan.

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 17


BERETNING

FFV EL A/S Drift For FFV EL A/S har opgaverne i 2012 været meget præget af renovering, kabellægning og udskiftning af målere. Energinet.dk´s projekt med at etablere et markedsregister til det danske el marked, DataHub, som skulle give forbrugerne nemmere adgang til egne data, bevirkede en del omlægning af målere. Det betød også at 1.400 målere, som var dumpet i statistisk målerkontrol, skulle udskiftes. Opsætning af kontrolmålere på 10kV kunder blev ligeledes iværksat. Den obligatoriske beredskabsøvelse blev afholdt i FFV EL A/S og godkendt af Energinet.dk. Solceller Den store interesse for etablering af solceller, har givet FFV EL A/S ca. 300 tilmeldinger til elnettet og udskiftning af målere, beregnet til solceller, i 2012. Kabellægning og udvidelse af højspændingsnet Udskiftningen af højspændingskablerne vest for byen, blev færdiggjort og sat i drift, og udskiftning og for-

Vidste du at... FFV EL A/S fik 483 henvendelser vedrørende solceller i 2012, og heraf er de 290 senere blevet tilsluttet el-nettet. Gennemsnitsstørrelsen på solcelleanlæggene er 5,5 kWp, der hver vil producere ca. 5.000 kWh/år pr. anlæg.

18 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

stærkning af nettet i V. Åby, i forbindelse med Vejdirektoratets vejsanering, blev ligeledes afsluttet. Kabellægningen af lavspænding på Haastrup Bjergvej, Rødkildevej i Ulbølle og Faurshøjvej, samt kabellægning på Klintholmvej og Pugesøvej, samt Tappernøje i Håstrup blev også afsluttet i løbet af året. Derudover blev 2 nye 10/0,4 kV stationer idriftsat, i forbindelse med det store spildevandsprojekt for FFV Spildevand A/S. I forbindelse med renovering af broen over Hattebækken i Faldsled, har høj og lavspændingskablerne været fjernet fra broen. Disse blev genetableret af FFV EL A/S i 2012. Kabellægning og demontering af lavspændingen fra Banegårdspladsen til Havnegade i Faaborg kom godt i gang. I den forbindelse blev et meget gammelt HSP kabel udskiftet. Ligeledes blev kabellægningen for høj og lavspænding på Havnegade afsluttet, og i Den Selvforsynende Landsby blev der lavet anlæg for 7 nye grunde. FFV EL A/S stod for demonteringen af Klintholmvej, Haastrup Bjergvej, Havnegade, og Assensvej i Millinge.


BERETNING

FFV Erhverv A/S 2012 har som de tidligere år, været et travlt år for selskabet, og der er løst mange forskelligartede og spændende opgaver. Den ekstra travlhed skyldes mange store opgaver for Faaborg Midtfyns Kommune i forbindelse med et udbud på gadelys, og at der skulle monteres kWh målere på 120 tændskabe før opgaven kunne afleveres til Energi Fyn, som vandt udbuddet. Som opstart på udbuddet har FFV Erhverv A/S udlejet 2 mand og 1 liftvogn i 1 ½ måned til Energi Fyn. Mange nye opgaver i FFV Erhverv A/S forventes påbegyndt i 2013. Interne opgaver i FFV Af større opgaver kan nævnes, at der for FFV EL A/S er blevet udført nye anlægsopgaver, samt demonteret luftledninger, som er blevet overflødige efter kabellægning af elnettet. Cirka 1.400 målere der var faldet for statistisk kontrol, blev udskiftet og ca. 350 målere blev skiftet i forbindelse med, at kunderne fik sat solpaneler op. Ved årsskiftet var der afsat 4 mand til 1.200 kontrolaflæsninger på i 2 uger. For FFV Spildevand A/S blev der i 2012 bygget eltavler og installeret ca. 40 minipumpestationer og minirenseanlæg i det åbne land. Endvidere udførte FFV Erhverv A/S diverse vedligeholdelsesopgaver på de eksisteren-

de renseanlæg og pumpestationer i Faaborg Midtfyn Kommune. Andre opgaver FFV Erhverv A/S stod i 2012 for omlægning og opbygning af hele FFV koncernens IT infrastruktur, netværk og servere, samt ombygning og IT-opkobling af Korsvangen 6A. Derudover kom opsætning og tilrettelæggelse, samt montering af Enervision A/S (fjernaflæsning) på alle vand-, varme-, el- og gasmålere i hele Faaborg Midtfyn Kommunes offentlige bygninger, som skoler, rådhuse og børnhaver. Der blev etableret belysning på 6 stk. byporte og udskiftet 3 større tændskabe, samt udført løbende vedligeholdelse på vejbelysning, fartvisere og skoleblink for Vejdirektoratet (Region Syd) i løbet af året. Ligeledes blev der udført vedligeholdelse på vejbelysningen, skoleblink og lysreguleringer for Faaborg Midtfyn Kommune. Arrangementer FFV Erhverv A/S har etableret byggestrøm til forskellige arrangementer i forsyningsområdet, hvoraf et par af de største arrangementer kan nævnes som Faaborg Sommer Rock og Fynske Fristelser.

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 19


20 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S


BERETNING

FFV Vand A/S Drift Der er i 2012 brugt mange ressourcer på lækagesøgning, og 10 større vandbrud rundt omkring i forsyningsområdet blev fundet og repareret, heraf et i Klostergade som lækkede 20 m3 vand pr. time. Lækagetabet i 2012 er dermed formindsket med 9%, så det nu er nede på 13,72% samlet. Nye tiltag En af de nye tiltag i FFV Vand A/S var en opdatering af Aquis ledningsberegnings program, og en ny måler/ trykreguleringsbrønd til Aastrup Vandværk, som blev sat i drift. Ligeledes blev der installeret områdemålere ved Færgevej, Sinebjergvej, Kildevej, Dyreborg og Bøjden til brug ved lækagesøgning. De 5 områdemålere blev herefter tilsluttet SRO anlægget, sammen med trykforøgerstationerne på Pugesøvej og Nyhavevej. En boring på Kaleko Vandværk blev renoveret og genindsat i driften i løbet af 2012. I oktober blev personalet reduceret fra 6 til 5 ansatte. Fremtidens vandforsyning 15 nye kunder blev tilsluttet FFV vandforsyningsnet i 2012, og en del vandstik til eksisterende kunder, blev fornyet i forbindelse med renovering af flere ejendomme. Der blev anlagt en 1000 meter ny forsyningsledning til Grubbemøllegyden, hvor foreløbig kun en ejendom er tilsluttet, men i området ligger flere ejendomme med egen brønd, som på sigt vil kunne tilsluttes FFV Vand A/S. Som en fremtidssikring af vandforsyningen, er en 200 meter ny forsyningsledning blevet lagt bag ved tennisbanerne ved Kalekovej, således at en 100 meter gammel ledning kunne tages ud af drift. Endnu et tiltag er den 25 meter ny forsyningsledning samt ventilkryds, som er anlagt ved Løkkebovej/Svendborgvej, så den tidligere anlagte forsyningsledning i østsiden af Løkkebovej, kunne tages i drift.

Vidste du at... FFV Vand A/S sender automatisk en sms direkte, hvis vi er nødt til at lukke for vandet ved vandbrud eller i krisesituationer som vandforurening. Som privatkunde er du automatisk tilkoblet denne service, men erhvervskunder og institutioner kan også tilmelde sig via vores hjemmeside www.ffv.dk Det er nemt og gratis, og du kan altid afmelde dig servicen ved at taste ”Afmeld” til 1919.

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 21


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Resultatopgørelse 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Koncern Note

2012 DKK

Nettoomsætning Produktionsomkostninger

Bruttoresultat Adm. og personale omkostninger

Resultat af ordinær primær drift

Andre driftsindtægter, forsikringserstatning

278.110.734 ‑189.118.508 88.992.226 ‑44.765.471 44.226.755

45.569.905

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

1

Finansielle indtægter

2

Finansielle omkostninger

0 3.457.061

3

Årets resultat

46.836.658

2012 DKK

236.572.654 ‑176.672.157 59.900.497

-2.190.308

Resultat før skat Skat af årets resultat

2011 DKK

1.343.150

Resultat før finansielle poster

Moderselskab

‑42.853.705 17.046.792

58.000 17.104.792 0 2.503.417

‑365.809

19.242.400

2011 DKK

81.975.458 ‑9.983.306 71.992.152 ‑66.097.479 5.894.673

0 5.894.673 29.198.538 3.492.094

‑1.632.196

36.953.109

79.012.562 ‑8.546.030 70.466.532 ‑62.730.251 7.736.281

0 7.736.281 7.648.053 1.044.438 ‑153.539

16.275.233

‑11.768.914

‑5.128.744

‑1.885.365

‑2.161.577

35.067.744

14.113.656

35.067.744

14.113.656

Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte Reserve for netto­opskriv­ning efter den indre værdis metode

Overført resultat

22 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

0 0

0 0

5.000.000 -13.501.462

5.000.000 4.634.356

35.067.744

14.113.656

43.569.206

4.479.300

35.067.744

14.113.656

35.067.744

14.113.656


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Balance 31. december AKTIVER

Koncern Note

2012 DKK

Goodwill Immaterielle anlægsaktiver

2011 DKK 0

4

Grunde og bygninger

Pro­duk­tions­an­læg og ma­ski­ner An­dre an­læg, drifts­ma­te­ri­el og in­ven­tar

Ind­ret­ning af le­je­de lo­ka­ler Ma­te­ri­el­le an­lægs­ak­ti­ver un­der ud­fø­rel­se

Moderselskab

0 468.639.612 421.115.892 32.366.658 23.488

2012 DKK 0

104.260.498

0 454.776.866 411.255.986 23.999.763 51.674

0

52.952.325

0 22.647.731 0 22.730.076 0

0

5.629.967

18.228.359 0 14.949.997 0 1.697.595

5 6

1.026.406.148 0

An­dre vær­di­pa­pi­rer og ka­pi­tal­an­de­le

7

100.604.404

49.425.294

70.248.562

154.319

Andre tilgodehavender

7

5.799.994

6.998.904

0

0

106.404.398

56.424.198

977.962.133

920.869.352

1.132.810.546

999.460.812

1.028.969.907

955.745.303

Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver

0

51.007.774

0

Materielle anlægsaktiver Ka­pi­tal­an­de­le i til­knyt­tede virk­som­he­der

943.036.614

2011 DKK

907.713.571

34.875.951 920.715.033

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 23


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Balance 31. december AKTIVER

Koncern

Note Hjælpematerialer

2012 DKK

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Igangværende arbejder for fremmed regning

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Andre tilgodehavender

2011 DKK

5.629.065.

8

23.329.487 882.472 0

5.502.250

Selskabsskat

Moderselskab

1.215.692

2012 DKK

6.754.801

20.309.183 307.733

2011 DKK 0

18.587.506

0

0

59.330.709

5.554.199

377.996

945.753

1.215.692

0

15.981.422 0 19.374.518 0 945.753

Periodeafgrænsningsposter

12.061.134

6.011.563

1.802.610

1.690.487

Tilgodehavender

42.991.035

33.128.431

81.314.513

37.992.180

Likvide beholdninger

50.222.263

17.923.977

34.790.326

7.901.348

Omsætningsaktiver

98.842.363

57.807.209

116.104.839

45.893.528

1.231.652.909

1.057.268.021

1.145.074.746

1.001.638.831

Aktiver

24 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Balance 31. december PASSIVER

Koncern

Note

2012 DKK

Sel­skabs­kapital

2011 DKK

32.000.000

Re­ser­ve for net­to­op­skriv­ning efter den indre værdis me­to­de

Overført resultat Fore­slå­et ud­byt­te for regn­skabs­året

Moderselskab

0 954.619.707

2012 DKK

32.000.000

0 924.552.043

2011 DKK

32.000.000

341.746.210 607.873.577

32.000.000

354.408.351 565.143.692

0

0

5.000.000

5.000.000

Egenkapital

9

986.619.787

956.552.043

986.619.787

956.552.043

Hensættelse til udskudt skat

10

30.800.486

19.220.370

776.705

473.102

200.000

0

0

0

31.000.486

19.220.370

776.705

473.102

4.781.708

5.037.628

4.781.708

5.037.628

45.244.474

0

45.244.474

0

50.026.182

5.037.628

50.026.182

5.037.628

Andre hensættelser Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter

11

Kreditinstitutter Langfristet gæld

11

Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter, kort del

11

250.257 2.500.000

Kreditinstitutter

88.801.551

Modtagne forudbetalinger fra kunder

20.058.189

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat, gæld til tilknyttede virksomheder

Anden gæld Periodeafgrænsningsposter

18.500.962 0 0 19.139.553

239.590 0 21.737.696 143.485 15.831.956 0 0 25.208.782

250.257 2.500.000 70.200.596 0 2.552.962 16.865.378 2.482.496 9.194.075

239.590

0 867.269

0 2.150.229 22.323.019 0 9.831.850

14.755.942

13.296.471

3.606.308

4.164.101

Kortfristet gæld

164.006.454

76.457.980

107.652.072

39.576.058

Gældsforpligtelser

214.032.636

81.495.608

157.678.254

44.613.686

1.231.652.909

1.057.268.021

1.145.074.746

1.001.638.831

Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

12

Medarbejderforhold

13

Nærtstående parter og ejerforhold

14

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 25


26 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Pengestrømsopgørelse 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Koncern Note Årets resultat

2012 DKK

2011 DKK

35.067.744

14.113.656

Reguleringer

15

50.349.017

41.342.834

Ændring i driftskapital

16

9.358.665

13.803.876

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

94.775.426

69.260.366

Renteindbetalinger og lignende

3.457.060

2.503.416

Renteudbetalinger og lignende

-2.002.528

-365.803

Pengestrømme fra ordinær drift

96.229.958

71.397.979

Betalt selskabsskat

Pengestrømme fra driftsaktivitet

95.931.794

73.015.732

Køb af materielle anlægsaktiver

-123.216.386

‑68.776.174

Køb af finansielle anlægsaktiver m.v.

-49.980.201

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-173.196.587

-75.779.246

Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter

-245.252

Ændring i gæld til kreditinstitutter

-29.143.517

0

47.744.474

0

Ændring i langfristet gæld i øvrigt

-298.164

1.617.753

-7.003.072

5.277.217

Andre reguleringer

0

Betalt udbytte

‑5.000.000

‑3.600.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

13.355.705

2.502.833

Ændring i likvider

-63.909.088

‑260.681

Likvider 1. januar

Likvider 31. december

‑67.722.807

-3.813.719

Likvide beholdninger

Kassekredit

‑117.945.070

‑21.737.696

Likvider 31. december

‑67.722.807

‑3.813.719

-3.813.719

825.616

-3.553.038

Likvider specificeres således: 50.222.263

17.923.977

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 27


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Koncern 2012 DKK

Moderselskab 2011 DKK

2012 DKK

2011 DKK

1 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Andel af overskud i dattervirksomheder Intern avance på anlægsaktiver købt inden for koncernen Tilbageført afskrivning på intern avance på anlægsaktiver

29.747.294

9.138.886

-562.827

-1.529.060

14.071

38.227

29.198.538

7.648.053

2 Finansielle indtægter Indtægt fra kapitalandele i andre virksomheder Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder

Andre finansielle indtægter Kursreguleringer obligationer

3 Skat af årets resultat Årets aktuelle skat Årets udskudte skat

Regulering af skat vedrørende tidligere år

Skat af årets resultat fordeles således: Beregnet 25% skat af årets resultat før skat Skatteeffekt af: Skat ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter

28 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

1.171.522 0

1.805.267 0

230.581 1.152.564

25.549 441.368

1.666.667

698.150

1.490.077

577.521

618.872

0

618.872

0

3.457.061

2.503.417

3.492.094

1.044.438

4.352.464 8.317.184

0 5.128.744

2.482.496 303.603

2.503.696 -342.119

-900.734

0

-900.734

0

11.768.914

5.128.744

1.885.365

2.161.577

11.709.165

4.810.600

9.238.277

4.068.808

59.749

318.144

-7.352.912

-1.907.231

11.768.914

5.128.744

1.885.365

2.161.577


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Koncern Goodwill DKK

4 Immaterielle anlægsaktiver Koncern Kostpris 1. januar

10.000.000 10.000.000

Ned‑ og afskrivninger 1. januar

10.000.000

10.000.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december

0

Afskrives over

10 år

2012 DKK

2011 DKK

Af‑ og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver er omkostningsført under følgende poster: Adm. og personale omkostninger

0

1.000.000

0

1.000.000

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 29


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Koncern Grun­de og byg­ninger 5

Pro­duk­tions- An­dre an­læg, Ind­ret­ning ­an­læg og drifts­ma­te­ri­el af le­je­de ma­ski­ner og in­ven­tar lo­ka­ler DKK DKK DKK

DKK

Materielle an­lægs­ak­ti­ver un­der ud­førelse DKK

Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar

505.600.719 623.483.606

37.610.455

570.906

52.952.325

Tilgang i årets løb

18.043.079

12.036.341 0

86.898.988

Afgang i årets løb

‑30.000

-2.271.595

-3.289.711 0 0

15.524.601

18.368.620

1.697.595

0

‑35.590.815

Kostpris 31. december

528.678.828

657.623.710

48.054.680

570.906

104.260.498

Ned‑ og afskrivninger 1. januar

13.610.692

519.232 0

Årets afskrivninger

3.755.052

28.186 0

Overførsler i årets løb

7.583.508

50.823.852 212.227.619 9.215.364

Tilbageførte ned‑ og afskrivninger på afhændede aktiver Ned‑ og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over

26.072.794

0

-1.792.595

‑1.677.722

0

0

60.039.216

236.507.818

15.688.022

547.418

0

468.639.612

421.115.892

32.366.658

23.488

104.260.498

20‑50 år

5‑75 år

3‑20 år

3 år

0 år

2012 DKK Af‑ og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under følgende poster: Produktionsomkostninger Adm. og personale omkostninger

30 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

2011 DKK

29.104.130

27.720.129

10.002.696

9.672.157

39.106.826

37.392.286


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Moderselskab Grun­de og byg­ning­er

An­dre an­læg, drifts­ma­te­ri­el og in­ven­tar DKK

DKK

Ma­te­ri­el­le an­lægs­ak­ti­ver un­der ud­fø­rel­se DKK

I alt DKK

Kostpris 1. januar

19.774.304

17.588.141

1.697.595

39.060.040

Tilgang i årets løb

4.966.738

9.460.007

5.629.967

20.056.712

Afgang i årets løb

0 ‑2.017.987 0 ‑2.017.987

Overførsler i årets løb Kostpris 31. december

0

1.697.595

‑1.697.595

0

24.741.042

26.727.756

5.629.967

57.098.765

Ned‑ og afskrivninger 1. januar

1.545.945

2.638.144 0

4.184.089

Årets afskrivninger

547.366

1.978.526 0

2.525.892

Tilbageførte ned‑ og afskrivninger på afhændede aktiver Ned‑ og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over

0

‑618.990

0

‑618.990

2.093.311

3.997.680

0

6.090.991

22.647.731

22.730.076

5.629.967

51.007.774

50 år

3‑8 år

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 31


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Moderselskab 2012 DKK

6

Ka­pi­tal­an­de­le i til­knyt­tede virk­som­he­der

Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Kostpris 31. december

Værdireguleringer 1. januar Nettoeffekt ved ændring af regnskabspraksis

Årets resultat

Udbytte til moderselskabet

2011 DKK

565.467.361

565.467.361

500.000

0

565.967.361

565.467.361

355.247.672 0 29.198.538 ‑42.700.000

349.773.995 825.624 7.648.053 ‑3.000.000

Værdireguleringer 31. december

341.746.210

355.247.672

Regnskabsmæssig værdi 31. december

907.713.571

920.715.033

Ka­pi­tal­an­de­le i til­knyt­tede virk­som­he­der specificeres således: Navn

Hjemsted

Selskabs­kapital

FFV EL A/S

Faaborg-Midtfyn

TDKK 5.000

FFV Varme A/S

Faaborg-Midtfyn

TDKK 10.000

FFV Spildevand A/S

Faaborg-Midtfyn

TDKK 35.000

FFV Vand A/S

Faaborg-Midtfyn

TDKK 10.000

FFV Renovation A/S

Faaborg-Midtfyn

TDKK 1.500

FFV Erhverv A/S

Faaborg-Midtfyn

TDKK 5.000

Stemme‑ og ejerandel 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FFV Energi A/S

Faaborg-Midtfyn

TDKK 500

100%

Egenkapital Årets resultat 188.987.542 1.580.839 46.690.305 ‑1.405.477 597.644.903 20.566.199 59.731.309 120.265 14.851.241 6.428.117 10.595.043 2.457.351 500.000

FFV Energi A/S er stiftet 6. september 2012 og har ikke haft aktiviteter i regnskabsåret.

32 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Koncern An­dre vær­di­pa­pi­rer og ka­pi­tal­an­de­le DKK 7

Moderselskab

An­dre tilgodehavender DKK

Øvrige finansielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar

52.804.464

Tilgang i årets løb

70.257.332

0

70.248.562

Afgang i årets løb

-20.489.713

0

-77.957

Kostpris 31. december

102.572.083

5.799.994

70.248.562

Opskrivninger 1. januar

5.799.994

-3.379.170

77.957

0

76.361

Afgang salg

‑76.361

0

Årets resultat

940.941

0 0

-76.361

Modtaget udbytte

‑1.834.947

0

0

Opskrivninger 31. december

‑4.349.537

0

0

Årets nedskrivninger på afhændede aktiver

-2.381.858

0

0

Nedskrivninger 31. december

-2.381.858

0

0

100.604.404

5.799.994

70.248.562

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Koncern 2012 DKK 8

An­dre vær­di­pa­pi­rer og ka­pi­tal­an­de­le DKK

Moderselskab 2011 DKK

2012 DKK

Hjælpematerialer Råvarer og hjælpematerialer Færdigvarer og handelsvarer

5.017.358

6.298.304

2011 DKK

0

0

611.707

456.497

0

0

5.629.065

6.754.801

0

0

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 33


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Sel­skabs­ kapital

DKK

9

Koncern Re­ser­ve Overført for net­to­op­ resultat skriv­ning efter den indre værdis me­to­de DKK DKK

Fore­slå­et ud­byt­te for regn­skabs­året

I alt

DKK

DKK

Egenkapital Egenkapital 1. januar

32.000.000 0 918.712.722

Nettoeffekt ved ændring af regnskabspraksis Korrigeret egenkapital 1. januar Betalt ordinært udbytte

5.000.000 955.712.722

0

0

839.321

0

839.321

32.000.000

0

919.552.043

5.000.000

956.552.043

0 0 0 ‑5.000.000 ‑5.000.000

Årets resultat

0

Egenkapital 31. december

0

30.067.744

32.000.000 0 949.619.787 Moderselskab Sel­skabs­ Re­ser­ve Overført kapital for net­to­op­skriv­ resultat ning efter den indre værdis me­to­de DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar

32.000.000

Nettoeffekt ved ændring af regnskabspraksis

Korrigeret egenkapital 1. januar Betalt ordinært udbytte

0

354.408.351 564.304.371

5.000.000 5.000.000

35.067.744 986.619.787

Fore­slå­et ud­byt­te for regn­skabs­året

I alt

DKK

DKK

5.000.000 955.712.722

839.321 0 0

839.321

32.000.000

355.247.672

564.304.371

5.000.000

956.552.043

0

0

0

-5.000.000

-5.000.000

Årets resultat

0

Egenkapital 31. december

32.000.000

-13.501.462

43.569.206

341.746.210 607.873.577

5.000.000

35.067.744

5.000.000 986.619.787

Selskabskapitalen består af 32.000.000 ak­tier à nominelt DKK 1.000. Ingen ak­tier er tillagt særlige rettigheder.

34 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Koncern 2012 DKK

Moderselskab 2011 DKK

2012 DKK

69.068.678

10 Hensættelse til udskudt skat ’

45.419.747

Varebeholdninger

-50.000

0

0 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse

‑257.250

‑254.800

‑42.250

Låneomkostninger

‑530

-465

‑530

970.121

279.774

0

0

‑15.281.602

‑49.872.817

0

-922.177

30.800.486

19.220.370

776.705

473.102

Skattemæssigt underskud til fremførsel

819.485

Materielle anlægsaktiver

Under/overdækning mellemregning med forbrugerne

2011 DKK

1.437.994

‑42.250

-465

Udskudt skat er afsat med 25% svarende til den aktuelle skattesats.

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 35


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Koncern 2012 DKK 11

Moderselskab 2011 DKK

2012 DKK

2011 DKK

Langfristet gæld Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Gældforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: Gæld til realkreditinstitutter Efter 5 år

3.875.765

4.179.357

3.875.765

4.179.357

905.943

858.271

905.943

858.271

4.781.708

5.037.628

4.781.708

5.037.628

250.257

239.590

250.257

239.590

5.031.965

5.277.218

5.031.965

5.277.218

Efter 5 år

35.244.474

0

35.244.474

0

Mellem 1 og 5 år

10.000.000

0

10.000.000

0

Langfristet del

45.244.474

0

45.244.474

0

Inden for 1 år

2.500.000

0

2.500.000

0

47.744.474

0

47.744.474

0

Mellem 1 og 5 år Langfristet del Inden for 1 år

Kreditinstitutter

12 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Eventualforpligtelser Selskabet og koncernselskaberne kautionerer solidarisk for koncernselskabernes samlede gæld til kreditinstitutter. Selskabets gæld til kreditinstitutter udgør DKK 117.945.070. Koncernens samlede gæld til kreditinstitutter udgør DKK 136.546.025, hvoraf DKK 69.749.687 vedr. depotkonto til køb af obligationer. Der er rejst erstatningskrav af tidligere kontraktsparter. Der er i regnskabet afsat TDKK 200 til imødegåelse af erstatningskravet.

36 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Koncern 2012 DKK

Moderselskab 2011 DKK

2012 DKK

2011 DKK

13 Medarbejderforhold Lønninger

40.387.463

40.084.543

42.349.273

42.304.149

Pensioner

6.238.707

5.960.916

5.629.014

5.326.932

Andre omkostninger til social sikring

1.039.689

743.530

1.039.689

743.530

721.016

359.629

414.960

160.479

48.386.875

47.148.618

49.432.936

48.535.090

Andre personaleomkostninger

Lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring og andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster: Produktionsomkostninger 35.853.187 35.669.144 0 0 Adm. og personale omkostninger

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse: Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

12.533.688

11.479.474

49.432.936

48.535.090

48.386.875

47.148.618

49.432.936

48.535.090

1.619.112

1.455.561

1.452.097

1.365.561

119

120

119

120

14 Nærtstående parter og ejerforhold Øvrige nærtstående parter

Grundlag

FFV Erhverv A/S

Dattervirksomhed

FFV EL A/S FFV Vand A/S FFV Spildevand A/S FFV Varme A/S FFV Renovation A/S FFV Energi A/S

Dattervirksomhed Dattervirksomhed Dattervirksomhed Dattervirksomhed Dattervirksomhed Dattervirksomhed

Ejerforhold Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog, som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: Faaborg-Midtfyn Kommune Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 37


38 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Noter til årsrapporten

Koncern 2012 DKK

2011 DKK

15 Pengestrømsopgørelse ‑ reguleringer

Finansielle indtægter

-3.457.061

Finansielle omkostninger

2.190.308

‑2.503.417

365.809

Af‑ og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg

39.846.856

38.351.698

Skat af årets resultat

11.768.914

5.128.744

50.349.017

41.342.834

16 Pengestrømsopgørelse ‑ ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i andre hensatte forpligtelser Ændring i leverandører m.v.

1.125.737

-1.736.066

-9.592.666

11.144.678

200.000

0

17.625.594

4.395.264

9.358.665

13.803.876

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 39


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Regnskabspraksis REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten for FFV Energi & Miljø A/S for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Ændring af regnskabspraksis - indregning af underdækning FFV Vand A/S og FFV Spildevand A/S har i 2012 været underlagt ”hvile-i-sig-selv princippet” og prisloftsreguleringen i Vandsektorloven. Som følge heraf, er der pr. 1. januar 2011 opgjort en takstmæssig underdækning for FFV Vand A/S på 2,6 mio. kr., som skal afvikles over priserne i efterfølgende perioder på indtil 5 år. For FFV Spildevand A/S er der opgjort en takstmæssig underdækning på 6,8 mio. kr., som skal afvikles over priserne i efterfølgende perioder på indtil 10 år. Selskaberne har ændret regnskabspraksis, således at den takstmæssige underdækning indregnes i regnskabet som et tilgodehavende i balanceposten ”Andre tilgodehavender”. Tilgodehavendet indregnes i omsætningen over den 5-10 årige periode.

TDDK

Nettoomsætning

Årets underdækning 2012 netto Akkumuleret effekt pr. 31.12.2012

Anden gæld

9.397

-8.296

-275

-826

-18

-1.199

1.217

-5

-13

-2.761

-1.199

3.960

-690

-2.071

-2.780

6.999

-3.118

-970

-2.910

Regnskabspraksis på øvrige områder er uændret i forhold til sidste år. Koncern- og årsregnskab for 2012 er aflagt i DKK.

40 ı

På koncernplan har indregningen af over/underdækning forøget koncernens egenkapital pr. 1. januar 2012 med TDKK 839 efter fradrag af udskudt skat og forøget koncernens resultat med 18 tkr. før skat og med 13 tkr. efter skat. Den ændrede regnskabspraksis er indarbejdet i sammenligningstallene i regnskabet.

Andre tilgodehavender

Akkumuleret underdækning 1. januar 2011 Årets underdækning 2011 netto

FFV Varme A/S har i 2012 været underlagt ”hvile-i-sigselv princippet” og Varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbagebetales henholdsvis opkræves hos kunderne ved indregning i efterfølgende priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som en omkostning eller indtægt i resultatopgørelsen. Som følge heraf er der pr. 1. januar 2011 opgjort en takstmæssig overdækning for FFV Varme A/S på 8,3 mio. kr., som skal afvikles over priserne i efterfølgende perioder. FFV Varme A/S har ændret regnskabspraksis, således at den takstmæssige overdækning indregnes i regnskabet som en gæld i balanceposten ”Anden gæld”. Gælden indregnes omsætningen i efterfølgende periode.

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

Udskudt skat (passiv)

Egenkapital

Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resu­ltat­op­gørel­sen i takt med, at de ind­tje­nes. Her­ud­over ind­reg­nes vær­di­re­gu­le­ringer af fi­nan­sielle ak­tiver og for­pligt­elser, der må­les til dags­ værdi eller amor­tiseret kost­pris. End­videre ind­reg­nes i


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Regnskabspraksis RESULTATOPGØRELSEN

resultat­op­gø­rel­sen alle om­kost­nin­ger, der er af­holdt for at op­nå årets ind­tje­ning, her­under af­skriv­nin­ger, ned­ skriv­ninger og hen­satte for­plig­telser samt til­bage­førsler som følge af æn­dre­de regn­skabs­mæs­sige skøn af beløb, der tid­ligere har været ind­reg­net i resul­tat­op­gø­ rel­sen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sand­synligt, at frem­tidige økono­miske for­dele vil til­flyde selskabet, og ak­tivets vær­di kan må­les pålide­ligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sand­ synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fra­gå selskabet, og for­pligtel­sens værdi kan måles på­lideligt. Ved første indregning måles aktiver og for­pligtelser til kostpris. Efter­­følgende måles aktiver og for­­pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabs­post nedenfor.

Konsolideringspraksis Koncern­regn­skabet om­fatter moder­selskabet FFV Energi & Miljø A/S samt virksomheder, hvori moderselskabet direk­te eller indirekte besidder flertallet af stemme­ret­tig­he­der­ne, eller hvori moder­ sel­skabet gen­nem aktie­besid­delse eller på anden måde har en bestem­mende ind­flydel­se. Virk­som­heder, hvori kon­cer­nen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urea­li­se­re­de interne gevinster og tab ved trans­ak­tioner mellem de konsoliderede virksomheder eli­mi­ne­res. Moderselskabets kapitalandele i de kon­so­li­de­re­de datter­­virk­som­heder ud­lig­nes med moder­sel­skabets andel af datter­virk­som­heder­nes regn­skabs­mæs­sige indre værdi opgjort på det tids­punkt, hvor koncern­ forholdet blev etableret.

Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af koncernens ydelser ind­regnes i resultat­opgørel­sen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Netto­omsæt­ningen indregnes eks­klu­sive moms og med fradrag af rabatter i for­bindel­se med salget. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter de om­kost­ning­er, der er med­gået til at op­nå årets om­sæt­ning. I kost­ prisen ind­går di­rek­te løn, energiforbrug, ved­lige­holdel­ se af ledningsnet og produktionsanlæg og af­skriv­ning­er m.v. Adm. og personale omkostninger Adm. og personale omkostninger om­fatter om­kost­ning­ er til ledel­sen, det ad­mi­ni­stra­tive per­so­na­le, kon­tor­om­ kost­ning­er, af­skriv­ning­er m.v. Andre drifts­indtægter/‑omkostninger Andre drifts­ind­tæg­ter og andre drifts­om­kost­ninger om­ fatter regn­skabs­poster af sekun­dær karakter i for­hold til virksomhedernes hoved­aktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Re­sul­tat af kapital­andele i tilknyttede virksomheder I resultat­op­gørel­sen ind­regnes den for­holds­mæs­sige an­del af resul­tat for året under poster­ne ”Ind­tæg­ter af kapi­tal­an­de­le i dat­ter­virk­som­he­der”. Finansielle poster Finan­sielle ind­tægter og om­kost­ninger ind­reg­nes i re­sul­tat­op­gø­rel­sen med de beløb, der ved­rører regnskabs­året. Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktu­elle skat og for­skyd­ning i udskudt skat, ind­reg­nes i re­sul­tat­op­gø­ rel­sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egen­ka­pi­talen med den del, der kan henføres til poste­ring­er direkte på egen­kapitalen. Selskabet er sam­beskat­tet med dattervirksomheder. Den dan­ske sel­skabs­skat fordeles mel­lem de sam­be­ skat­tede danske sel­skaber i for­hold til disses skatte­ pligtige ind­komster. Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 41


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Regnskabspraksis BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Good­will afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Ned­skriv­ning af anlægs­aktiver Den regnskabs­mæs­sige værdi af immaterielle og materielle anlægs­aktiver gennem­gås årligt for at afgøre, om der er indika­tion af værdi­for­ringelse ud over det, som ud­tryk­kes ved af­skriv­ning.

Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kost­pris med fradrag af akkumulerede af‑ og ned­skriv­ninger.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Kostpris omfatter anskaf­felses­prisen og omkost­ninger direkte tilknyttet anskaf­felsen indtil det tids­punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne frem­ stil­le­de ak­ti­ver om­fat­ter kost­prisen di­rek­te og in­di­rek­te om­kost­ninger til løn­for­brug, ma­te­ri­al­er, kom­po­nen­ter og under­le­ve­ran­dø­rer.

Kapitalandele i dattervirksomheder Kapital­andele i dattervirksomheder ind­regnes og måles efter den indre værdis metode.

Afskrivnings­grundlaget, der opgøres som kost­pris redu­ ceret med eventuel rest­værdi, for­deles line­ært over akti­ver­nes for­ventede brug­stid, der udgør: Grunde og Bygninger Produktions‑ og distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

20‑50 år 5‑75 år 3‑20 år

I balan­cen ind­regnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder” og ”Kapitalandele i andre virksomheder” den forholds­mæs­sige ejer­andel af virk­ som­he­der­nes regn­skabs­mæssige indre værdi opgjort med ud­gangs­punkt i dags­værdien af de identi­ficer­bare netto­aktiver på anskaf­felses­tids­punk­tet. Den sam­lede netto­op­skriv­ning af kapital­andele i dattervirksomheder hen­lægges via overskuds­dispo­ ne­rin­gen til ”Reserve for nettoop­skrivning efter den indre værdis metode” under egen­kapitalen. Reser­ven reduceres med udbytte­udlod­ninger til moder­selskabet og reguleres med andre egenkapital­bevægel­ser i

dattervirksomhederne.

42 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Regnskabspraksis BALANCEN

Dattervirksomheder og andre virksomheder med negativ regn­skabs­mæs­sig indre værdi ind­regnes til DKK 0. Har moder­sel­skab­et en rets­lig eller en faktisk forplig­telse til at dække virk­som­hedens under­balance, ind­reg­nes en hensat for­pligtelse hertil. Hjælpematerialer Hjælpematerialer måles til kostpris efter FIFO‑metoden eller netto­realisations­værdi, hvis denne er lavere. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjem­ tagelses­om­kost­ninger. Tilgode­havender Tilgode­havender måles i balancen til amor­ti­se­ret kost­ pris eller en lavere netto­realisations­værdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af ned­skriv­ning til imøde­gåelse af tab. Ned­skriv­ninger til tab opgøres på grund­lag af en indi­vi­duel vur­de­ring af de enkelte til­gode­haven­der samt for til­gode­haven­der fra salg tillige med en ge­ne­rel ned­skriv­ning ba­se­ret på sels­kabets erfaringer fra tid­ligere år.

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forud­betalte omkost­ninger ved­rørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. Egenkapital og udbytte Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regn­skabs­ året, vises som en særskilt post under egen­kapitalen. Udskudte skatte­ak­tiver og ‑for­plig­tel­ser Udskudt skat måles efter den ba­lan­ce­orien­te­re­de gælds­me­to­de af midler­tidige for­skelle mel­lem regn­ skabs­mæs­sig og skatte­mæs­sig værdi af aktiver og for­pligt­el­ser. Udskudte skatte­aktiver, her­under skat­te­vær­dien af frem­før­sels­be­ret­tiget skat­te­mæs­sigt under­skud, måles til den værdi, hvortil aktivet for­­ven­tes at kunne rea­ liseres.

Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgs­vær­di­en af det ud­før­te ar­bej­de op­gjort på grund­ lag af fær­dig­gø­rel­ses­gra­den. Fær­dig­gø­rel­ses­gra­den op­gø­res som an­de­len af de af­hold­te kon­trakt­om­kost­ ning­er i for­hold til kon­trak­tens for­ven­te­de sam­le­de om­kost­ning­er. Når det er sand­syn­ligt, at de sam­le­de kon­trakt­om­kost­ning­er vil over­stige de sam­le­de ind­tæg­ ter på en kon­trakt, ind­reg­nes det for­ven­te­de tab i re­sul­ tat­op­gø­rel­sen. For­ud­betalin­ger og mod­tagne aconto­betalin­ger fragår i salgs­værdien. De enkelte kon­trak­ter klas­si­fi­ceres som til­gode­havender, når netto­værdien er positiv, og som for­plig­telser, når netto­værdien er negativ. Værdipapirer Børsnoterede obligationer måles til markedsværdien på balancedagen. Markedsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 43


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Regnskabspraksis

Ud­skudt skat måles på grund­lag af de skatte­regler og skatte­satser, der med balance­dagens lov­giv­ning vil være gæl­den­de, når den udskudte skat for­ventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ænd­ringer i skatte­satser, ind­regnes i resultat­ opgørel­sen.

Aktuelle skatte­tilgode­ha­ven­der og ‑for­plig­tel­ser Aktuelle skatte­for­pligt­el­ser og til­gode­haven­de ak­tu­el skat ind­reg­nes i ba­lan­cen som be­reg­net skat af årets skatte­plig­tige ind­komst re­gu­le­ret for skat af tid­ligere års skat­te­plig­tige ind­komster samt for be­tal­te aconto­ skatter. Finan­sielle gælds­forplig­telser Fast­for­rentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, ind­reg­nes ved låne­optagel­sen til det mod­tagne provenu med fra­drag af af­hold­te trans­ aktions­omkost­ning­er. I efter­følgende perio­der måles lånene til amorti­seret kost­pris, således at for­skellen mellem provenuet og den nominelle værdi ind­regnes i resultat­opgørel­sen som en rente­omkost­ning over låne­ perio­den. Øvrige gældsforpligtelser måles til amorti­seret kost­pris, der i al væsent­lig­hed svarer til nominel værdi.

44 ı

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som for­pligt­el­ser udgø­res af mod­tagne betalinger ved­rø­ren­de ind­tægter i de efter­følgende regn­skabsår. Penge­strøm fra drifts­aktivitet Penge­strøm fra drifts­aktivi­teten opgøres som årets resul­tat regu­leret for ændring i drifts­kapi­talen og ikke kon­tan­te re­sul­tat­pos­ter som af‑ og ned­skriv­ning­er og hen­sat­te for­plig­tel­ser. Drifts­kapi­talen omfatter omsæt­ nings­aktiver minus kort­fristede gælds­for­­plig­­telser eks­ klu­sive de pos­ter, der ind­går i likvider. Penge­strøm fra investerings­aktivitet Penge­strøm fra investerings­aktiviteten omfatter penge­ strømme fra køb og salg af im­ma­te­ri­el­le, ma­te­ri­el­le og fi­nan­si­el­le an­lægs­ak­ti­ver. Penge­strøm fra finansierings­aktivitet Penge­strøm fra finan­sierings­aktivi­teten omfatter penge­ strømme fra op­tag­el­se og til­bage­be­ta­ling af lang­fri­ste­ de gælds­for­plig­tel­ser samt ind‑ og ud­be­ta­ling­er til og fra sel­skabs­del­tag­er­ne. Likvider Likvide midler består af posten”Likvide be­hold­ning­er” under om­sæt­nings­ak­tiver.


KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

Regnskabspraksis HOVEDTAL- NØGLETAL

Forklaring af nøgletal Bruttomargin

Bruttofortjeneste x 100 Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver ultimo

Ordinært resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital

Årsrapport 2012 • FFV Energi & Miljø A/S

ı 45


FFV Energi & Miljø A/S • Sundvænget 5 • 5600 Faaborg • 62 61 16 66 • www.ffv.dk

FFV Årsrapport 2012  

FFV Energi & Miljø A/S årsrapport 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you