Megújuló szabályzatok

Page 1

MEGÚJULÓ S Z A B Á L Y Z AT O K

„SZENTENDRE A K R E AT Í VA N É R T É KŐ R Z Ő VÁ R O S ”

TSZT

Település Szerkezeti Terv

SZÉSZ

Szentendre Építési Szabályzata


BEVEZETŐ Kiadványunk Szentendre új településrendezési eszközei véleményezési anyagának értelmezéséhez nyújt segítséget. Bemutatja, hogy az eltérő adottságú területek használata, építési lehetőségei, közterületeinek alakítása milyen fő prioritások mentén történik. Ismerteti a településfejlesztés legfőbb, szabályozásban testet öltő irányelveit, melyek meghatározzák a tulajdonunk és közvetlen környezetünk építési lehetőségeit és jövőjét, illetve a városunk gazdasági és infrastrukturális fejlődésére és a közlekedés kihívásaira adott szabályozási válaszokat.


SZÉSZ

Új építési szabályzat készül városunkra POLGÁRMESTERI KÖ S Z Ö N TŐ

Az épített környezet fejlesztése egyike azon három fő pillérnek, melyre a városvezetés Szentendre stratégiáját alapozta. A közösségek erősítése és a minőségi közszolgáltatások biztosítása mellett erre mutatkozott ugyanis leginkább igény, amikor a szentendreieket megkérdeztük jövőjük alakításának fő szempontjairól. Épített és természeti környezetünk alakítását évtizedek óta országos és helyi szabályozás alapján végezzük, a jelen állapotok is a korábbi szabályozások mentén jöttek létre. Most újra törvényi kötelezettség teszi aktuálissá a települési szabályozás megújítását. A feladat felelőssége mellett hatalmas lehetőséget is jelent: egy tervezési folyamat során Szentendre egészére alkothatjuk meg a településfejlesztési koncepciónkat, városfejlesztési stratégiánkat és erre alapozva hozhatjuk létre az új településrendezési eszközeinket, azaz a szerkezeti tervet és a megújuló építési szabályzatot. Döntéseink kihatnak mindennapjainkra, de a következő évtizedekre is, a most felnövekvő nemzedék életére is. Új irányokat kell kijelölnünk, hiszen városunk befogadóképessége és intézményi ellátórendszere véges, a lakóterületek környezetének fejlesztésére viszont elemi igény mutatkozik. Fejlesztenünk kell szinte minden területen a közlekedési rendszerünket, úthálózatunkat. Gazdaságunk erősödésének feltétele az ipari területek fejlesztése.

Gyönyörű természeti tájaink, zöldfelületeink ugyanakkor védendőek és a jellegüknek megfelelő használat lehetőségét biztosítanunk kell. A szakmaiság követelménye a minőség garanciája, ugyanakkor el is távolítja egymástól a szakembert és a laikusokat. A hivatalos megnevezések mögött gyakran nehezen kivehető a lényeg. Esetünkben, leegyszerűsítve ez úgy írható le: a mostani folyamat hosszú időre meghatározza, hogy ablakunkon kitekintve látjuk-e a tájat is, vagy csak a közelünkbe emelt épületeket, hogy milyen távolságot kell megtennünk ahhoz, hogy árnyat adó fák alatt sétálhassunk, s hogy hallunk-e majd a belvárosban is madárcsicsergést. Most dől el, hogyan változik ingatlanjaink értéke, milyen lehetőség lesz gazdálkodni a külterületeken, hol lakhatunk életvitelszerűen, milyen mértékben szennyezi városunk levegőjét az egyre bővülő gépjárműpark, hogyan tudunk közlekedni a növekvő lakosságszám mellett, és az is, hogy milyen közösségi terek állnak majd rendelkezésünkre a kikapcsolódáshoz. Célunk hagyományaink és sajátos városképünk megőrzése mellett korszerű fejlesztésekkel élhető kisvárosnak maradni. Nemes feladat, amely előttünk áll. Tartson velünk ebben a munkában, alakítsuk közösen Szentendre jövőjét! Verseghi-Nagy Miklós polgármester

1. OLDAL


SZÉSZ

SZENTENDRE A KREATÍVAN ÉRTÉKŐRZŐ VÁROS A VÁROS HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉPE: OLYAN FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSŰ, INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁS, AMELY BELSŐ ERŐI MOZGÓSÍTÁSÁVAL KÉPES SAJÁT ERŐFORRÁSAINAK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁRA, ÉS BIZTOSÍTJA ÖNMAGA FENNTARTÁSÁT KÜLSŐ TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL, SŐT, A VÁLTOZÁSOKHOZ VALÓ RUGALMAS ALKALMAZKODÁSA ÉS FÜGGETLEN MŰKÖDÉSE RÉVÉN KÉPES TÉRSÉGÉT IS A FEJLŐDÉS ÚTJÁRA SEGÍTENI.

Az építési szabályozás hosszú távra, évtizedekre meghatározza a szentendreiek mindennapjait: a lakóövezetek életminőségét, az ipari-gazdasági területek nyújtotta lehetőségeket és ezen területek lakóövezetekhez való viszonyát, a zöldterületek arányát és használhatóságát, a táji karakter megőrzését. Rögzíti egy adott telek beépíthetőségét és az épületek milyenségét, de a közösségi terek elhelyezkedését, településen belüli arányát és lehetséges funkcióit is. 2. OLDAL


SZÉSZ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINK EGY ÉLHETŐ, MEGÚJULÓ, FENNTARTHATÓ VÁROS KÉPÉT HIVATOTTAK MEGJELENÍTENI.

01 02 03 04 05 06

Kiemelt szempont a város zöldfelületeinek, erdőterületeinek megóvása és lehetőség szerinti növelése. Egyik legnagyobb értékünk a táji jelleg. Környezeti értékeink megőrzése egyike legfontosabb feladatainknak. Elsősorban a kertvárosi részeken mérsékelni kell a lakóépületek/lakó rendeltetés túlzott sűrűsödését. A terv kijelöli az üdülőterületek fokozatos lakóterületté válásának feltételeit. A zöldmezős lakóterület-fejlesztések helyett a lakosságot kiszolgáló intézményi vegyes területek jelennek meg.

Kiemelt jelentőségű a közművesítés ügye. A közműfejlesztésben innovatív megoldásokat vezetünk be. A szabályzat figyelembe veszi a vízfolyásokra vonatkozó előírásokat és az árvíveszéllyel fenyegetett területek adottságait. A meglévő, elmaradott infrastruktúrájú üdülő- és lakóterületeinken a közlekedés, közterületek fejlesztése elsődleges feladat. A terv választ ad a megnövekedett számú gépjármű elhelyezés kérdéseire is Az általános infrastruktúra- és közlekedésfejlesztés részeként jelennek meg terveinkben belső úthálózatunk egyes hiányzó elemei, gyűrűirányú utak kijelölése. Fontos prioritás a város gazdasági potenciáljának erősítése: új gazdasági zónák létrehozására van szükség, jellemzően a városszéli területeken. A meglévő gazdasági területek fejlesztése, lakóterületektől való fokozatos leválasztása is kiemelt feladat. Városunk egyedi karakterű funkciói a különleges területeken valósulhatnak meg. 3. OLDAL


SZÉSZ

A TERVEZÉSI FOLYAMAT SZENTENDRE FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI TERVEINEK MEGÚJÍTÁSÁT KOMPLEX JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK TESZIK SZÜKSÉGESSÉ. Szentendre jelenlegi településrendezési eszközeit 2018. év végéig használhatja, emiatt teljeskörű felülvizsgálatuk vált szükségessé.

2014

2015

FELÜLVIZSGÁLATI DÖNTÉS

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

2014 márciusában döntött a képviselő-testület az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), Szentendre Város Településfejlesztési Koncepciója (TFK) és a településrendezési eszközök (TSZT és HÉSZ) átfogó felülvizsgálatáról.

Hosszú távra szóló koncepciót fogalmaz meg a település fejlesztési irányait kijelölve. Szentendre területi adottságait elemezve mutat irányt a gazdaság fejlesztésére, a táji környezet megóvására, a lakóterületek élhető egyensúlyban tartására és a város infrastruktúra-fejlesztésére. Szentendre városa 2015-ben hagyta jóvá. www.szentendre.hu/ varosfejlesztes/koncepciok-es-strategiak/ telepulesfejlesztesikoncepcio-2015

4. OLDAL

2015

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Középtávra szóló stratégia, amely a város kiemelt fejlesztéseit jeleníti meg. A stratégia támpontot ad befektetők számára, valamint lehetőséget nyújt a város pályázati úton történő fejlesztésére. 2015-ben lett szintén elfogadva. www.szentendre.hu/ varosfejlesztes/koncepciok-es-strategiak/ integralt-telepulesfejlesztesi-strategia-2015


SZÉSZ

A lent részletezett dokumentumok egyrészt szorosan kiegészítik egymást, egymásra épülnek. Ugyanakkor meg kell felelniük egyes országos és térségi szintű fejlesztési és rendezési terveknek is. 2017.01.26.

2017.02.13.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A PARTNERSÉGI IDŐSZAK MEGNYITÁSA

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELFOGADÁSA

A korábban elfogadott Koncepcióra és Stratégiára alapozottan elkészült egy komplex dokumentum, benne a város új településrendezési eszközeinek - Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) és Szabályozási Tervének (SZT) véleményezésre szánt egyeztetési anyaga.

A partnerségi időszak február 13-án indul és március végéig lesz nyitva. Ez az időszak áll majd a lakosság, civil szervezetek, érdeklődők rendelkezésére a vélemények, javaslatok megküldésére.

A véleményezési időszakot követően a tervezetet korrigálják a tervezők, majd megküldik azt az állami főépítésznek záró szakmai jóváhagyásra. Ezt követően dönthet a képviselő-testület a dokumentumok végső jóváhagyásáról.

A képviselő-testület a 2017. 01. 26-i rendkívüli ülésén döntött a tervezet államigazgatási és partnerségi véleményezésre bocsájtásáról

2017–

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (TSZT) A hosszú távra szóló TSZT-ben jelenik meg a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének módja. Bemutatja a település fejlesztésének irányait. Megjeleníti az eltérő karakterű városrészek jövőbeni rendeltetését, bemutatja a szükséges műszaki infrastruktúra-elemeket, úthálózatot, azaz a település szerkezetét.

SZENTENDRE ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (SZÉSZ) Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj, természeti környezet használatát és védelmét. Rendelkezik a telekalakításról, valamint az építés komplex lehetőségeiről. A város külterületeit eltérő övezetekbe, belterületeit építési övezetekbe sorolja, amely láttatja az elhelyezhető funkciókat, építési paramétereket, esetleges korlátozásokat. 5. OLDAL


SZÉSZ

A TERVEZÉSI FOLYAMAT MINDEN VÉLEMÉNY FONTOS SZÁMUNKRA Az általános államigazgatási és partnerségi egyeztetés 2015. év végén, a TSZT tervezete megismételt partnerségi időszaka 2016 nyarán zajlott le. Ez idő alatt 38 előzetes partneri véleményt vizsgáltunk. A hivatalos partnerségi tájékoztatók közzététele előtt és a partnerségi időszakot követően több, mint 130 lakossági kérelem, észrevétel, javaslat érkezett a Főépítészi Kabinethez. A tervezés során ezek is a vizsgálat tárgyát képezték, képezik. A városfejlesztési döntések szerint, és a partneri kérelmeket, észrevételeket feldolgozva, értékelve készült el a TSZT tervezete, és erre alapozva a SZÉSZ tervezete. Ezen szerkezeti és szabályozási tervek véleményezése indul most.

ORSZÁGOS

MEGYEI

FEJLESZTÉSI TERVEK

RENDEZÉSI TERVEK

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció

Pest Megye Területrendezési Terve Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT)

KISTÉRSÉGI

SZENTENDREI

6. OLDAL

Településfejlesztési Koncepció (TFK) Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

Településfejlesztési Eszközök (TSZT, SZÉSZ, SZT)


SZÉSZ

A T E R V E Z É S B E N R É S Z T V E V Ő K KÖ R E A tervezés Szentendre teljes közigazgatási területére kiterjed. Az új településrendezési eszközök egyeztetése ún. „teljes eljárás” keretében történik.

TERVEZŐ CSOPORT

Építész, táj- és kertépítész szakemberek, településtervezők, közlekedésmérnökök.

BELSŐ KONTROLL Városvezetők, Vagyongazdálkodási Iroda, Építéshatósági Iroda, Jogi Iroda, Közútkezelő, Városfejlesztési Iroda, Katasztrófavédelem, Gazdasági Iroda, valamint a Főépítészi Kabinet.

PARTNEREK/CIVILEK

JOGI VIZSGÁLAT

Környezetvédelmi, közlekedési, népjóléti, katasztrófavédelmi, hírközlési, örökségvédelmi szakhatóságok, állami és területi főépítészi, rendvédelmi és honvédségi szervezetek, közműszolgáltatók, a környező települések önkormányzatai.

Szentendre lakossága, gazdálkodó és civil szervezetei, egyházak.

Az építési törvénnyel, építésügyi kódex-szel, valamint a településrendezési és építésügyi követelményekkel való összhang tartalmi és formai összevetése, felülvizsgálata.

(Minden partneri vélemény felkerül a partnerlistába. Ezeket a tervezők érdemben megvizsgálják. Befogadható vélemény esetén gondoskodnak annak tervbe épüléséről, nem támogatható vélemény esetén tervezői válasszal indokolják, hogy miért nem lehetséges helyt adni annak.)

PARTNERSÉG

SZAKHATÓSÁGOK

ELŐKÉSZÍTÉS

10 szakember: településtervező, városépítész, tájépítész, közlekedéstervező, gazdasági szakember, közmű- és infrastruktúra- építőmérnökök, zöldfelületi- és környezetvédelmi munkatársak.

FELKÉRT SZAKÉRTŐK

7. OLDAL


SZÉSZ

01: A ZÖLDFELÜLETEK, ERDŐTERÜLETEK MEGÓVÁSA Természeti környezetünk megőrzése elengedhetetlenül fontos a jövő nemzedékei számára.

Külterületi fejlesztési területek védelme:

A dombvidéki lakó- és üdülőterülete erdőövezet.

Mezőgazdasági területek - feltételhez kötött intézményi fejlesztéssel = lakófunkció és birtokközpont létesítés nem lehetséges.

A beépítésre szánt terület nemhogy nőne, han felületek jelennek meg. Megkülönböztetésre és közjóléti erdőterületek.

Közjóléti erdőterületeken a közjóléti rendelte dást szolgáló épületek is elhelyezhetők.

A völgyek, vízfolyások mentén a település lako • a város „zöld csatornái”, mint természeti ért • átsorolásuk beépíthető területté sehol sem

Városi tájképvédelem: Szigorodik a telken belüli terepalakítás lehetősége, korlátozva lesz a természetes tereplejtés megváltoztatása.

8. OLDAL

Mezőgazdasági területeink differenciált előír • a környezet- és természetvédelem szempon • a táji jellegnek megfelelő gazdálkodás fennt alján, a hátsó Pomázi útról nyíló nagyobb, öss turizmus, tanya jellegű fejlesztés válik lehetőv

Külterületeink nem szolgálhatják a „kint-laká • egy földterület önmagában nem elég az élet • lakórendeltetés csak valós gazdálkodás mell létesülhet.


SZÉSZ

Vízfolyásaink erdős területei - Duna menti területek, patakok, horhosok, árkok - a korábbi erdő rendeltetésből vízgazdálkodási területté sorolódtak át: ÚJ ERDŐTERÜLET KIJELÖLÉS: TÖBB, MINT 25 HA.

• ez több, mint 40 ha., továbbra is védett természeti érték • erdő-egyenleg értelmében erdőterület visszapótlás történt • jellemzően külterületi mezőgazdasági területeken, üzemtervezett erdőkön • és újszerű erdőterület-kijelöléssel

eink szélein erősödik az

nem határain újabb zöldkerültek: védelmi, gazdasági,

etést és az erdő-, vadgazdálko-

ott részeibe benyúló erdősávok: tékek megőrizendőek, lehetséges.

rásai figyelembe veszik: ntjait, tartását, létrehozását, Kő-hegy szefüggő területeken lovas vé.

ást”: tvitelszerű ott-tartózkodásra, lett, gazdasági épülettel együtt

9. OLDAL


SZÉSZ

02: LAKÓTERÜLETEINK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE A lakáselhelyezés keretei és a lakosságot kiszolgáló városi funkciók jövőbeni fejlesztési lehetőségei:

Üdülőterületek, melyek feltételhez kötötten, hosszú távon lakóterületté válhatnak: több, mint 264 ha. Szarvashegy, Pismány, Petyina, Tyúkosdűlő és Boldogtanya lakóépületekkel benépesült üdülőterületei: • megtartják üdülőövezeti státuszukat, • jövőjükre nézve iránymutatást kapnak a lakóterületté válás feltételeiről.

A város lakóterületeinek hosszú távú növekedési feltételei: • csak a belterületi határokon belül, • meglévő lakóterülethez csatlakozó üdülőtömbök fokozatos átalakulásával, • a területek elérhetőségét biztosító közúthálózat javulásával: a főközlekedési úttól egészen a telektömbig, • a lakótelkeket elérő szennyvízhálózat kiépülésével, • a csapadékvizek kezelésével, a telkeken belül és a közterületeken egyaránt.

10. OLDAL

Lakó- és üdülőterületeink élhető fenntartása: Lakókörnyezetünk túlzott igénybevételét elkerülendő (az elhelyezhető lakás és üdülőegység száma a telek területével összefüggésben meghatározva): • a kialakítható legkisebb telekterületet el nem érő telken 1 épület helyezhető el, benne 1 lakással/ üdülővel, • a kialakítható legkisebb telekterületet elérő telken 1 épület legfeljebb 2 lakással/ üdülővel helyezhető el, • a kialakítható legkisebb telekterület legalább kétszeresét elérő telken 2 db épület, legfeljebb 1-1 lakással/ üdülővel alakítható ki.

Kisebb telken több épület, ikerház létesítését korlátozzuk, megszüntetve ezzel a kényszeresen besűrűsödő építéseket.


SZÉSZ

Többlakásos lakóépületeink fontosabb előírásai: Kisvárosias lakóterületen továbbra is legfeljebb 8 lakást befogadó épület létesíthető, ha a telek területe eléri vagy meghaladja a lakásszámonkénti 120 m2-es területméretet. A lakóépületek száma egy telken annyi lehet, ahányszor nagyobb a telek az övezetben előírt legkisebb telekterületnél. A szerzett jogok alapján a már meglévő lakásszám újraépíthető, megtartható. A lakosság jobb kiszolgálása érdekében megjelenő új zónák – például a 11-es út mentén – nagyobb építési volumennel közösségi, kereskedelmi, szolgáltató funkcióknak is helyet adhatnak.

Lakótelepeink megújítási programja: Nagyvárosias lakóterületek meglévő tömbházai, területei megújulhatnak: • tetőszinten, illetve tetőtérben való bővítési lehetőséggel, • felszíni és felszín alatti gépjárműtárolók építési lehetőségeivel. Laza beépítésük, közösségi zöldfelületeinek fennmaradása érdekében új épület elhelyezése csak környezeti vizsgálattal és szabályozási terv készítéssel lehetséges.

Kontrollt biztosít a lakóközösség számára. 11. OLDAL


SZÉSZ

L A KÓT E R Ü L E T E I N K K I S Z O L G Á L Á S A

A vegyes területeken belül megkülönböztetve: • településközpont területek - Belváros és egyéb, már kialakult városi alközpontok, • intézmény területek - iskolák, óvodák, templomok stb., és a helyi és térségi lakosságot ellátó funkciók.

Lakóterületeinket hosszabb távon kiszolgáló funkciók lehetősége: A külterületi nagy kiterjedésű, hosszú távon intézmény rendeltetésbe sorolt területek jellemzői: • vegyes területhasználatot befogadni képes fejlesztési területek, a funkciók széles körével - igazgatási, nevelési, egészségügyi, kereskedelmi, szolgáltató, szállás, kulturális, közösségi szórakoztató, hitéleti és akár sport rendeltetéssel, • átalakulásuk a közlekedéshálózati és közmű-infrastrukturális fejlesztésekhez kötött, • egyes területegységük átalakulása fejlesztési programok kiérlelésével indulhat meg.

A fejlesztési feltételek létrejöttéig mezőgazdasági területi használatra szabályozottak. A lakóterületté alakulásuk lehetősége megszűnik.

12. OLDAL

“ZÖLDMEZŐS” INTÉZMÉNYI VEGYES FEJLESZTÉS, JÖVŐBENI VÁROSI ALKÖZPONT TERÜLETEI: TÖBB, MINT 48 HA.


SZÉSZ

03: KÖZMŰVESÍTÉS

KÖ Z M Ű F E J L E S Z T É S , V Í Z G A Z D Á L KO D Á S , ÁRVÍZVÉDELEM

Településünk lakókörnyezeti területein a teljes közműellátás kiemelten szükséges feladat.

A lakó- és üdülőterületeink fejlesztésének alapvető feltétele:

A Duna menti árvízveszélyes üdülő- és lakóterületeink helyzete:

• a csatornahálózat kiépítése, • a közüzemű vízellátás biztosítása, • a villamos energia- és földgázellátás megoldása, • valamint a csapadékvíz veszélyeztetésmentes elvezetése.

• az országos jogszabályokban megállapított mértékadó árvízszint jelentősen emelkedett, • az árvízveszély elhárítását szolgáló központi előírások szigorodtak, • a hullámtéri terület kijelölt védvonala az Ady Endre út, • az árvizes zónában a Duna felőli védelem nem megoldható, • az árvíz elleni védekezés, mint városi kötelezettség és költségteher - jelenleg el nem látható feladatot jelent.

Új közüzemű vízhálózat létesítése csak: • a közcsatorna hálózattal együtt kiépítve, • vagy korszerű tisztító kisberendezés elhelyezésével lesz lehetséges.

Patakok, vízfolyások esetén megjelennek a szükséges parti sávok: • meder fenntartását, karbantartását biztosítják, • tiszteletben tartásuk, be nem építésük közös érdek.

• Így a part közeli területeken nem tartható fenn a lakóterületté alakítás ígérete, • az ingatlanok csak a meglévő állapotnak megfelelő rendeltetést kaphatnak, • a hullámtéri hétvégi-házas üdülőtelkek továbbra is üdülőterületként szabályozottak, • ettől eltérő, intenzívebb rendeltetésű építési övezetbe való átsorolásra nincs lehetőség.

13. OLDAL


SZÉSZ

04: ÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS I N F R A S T R U K T Ú R A - E L L ÁTÁ S JAV Í TÁ S A

A tervezésben tíz településtervezési, városépítészeti szakember vett részt: településtervezők, építőmérnökök, tájépítészek, környezetvédelmi és közlekedéstervező szakemberek, közmű- és infrastruktúra szakértők. Természetesen külsős szakértők is segítették a munkát: építészek, településtervezők, táj- és kertépítészek, valamint közlekedésmérnökök. A belső kontrollban részt vettek a városvezetők, Városfejlesztési Bizottság, a Hivatal szakirodái (vagyongazdálkodási, építéshatósági, jogi, városfejlesztési) az önkormányzat gazdasági szakemberei és a Főépítészi Kabinet. 14. OLDAL

A dombvidéki városrészeken (egykori zártkertek) jellemző a nagyméretű (10002000 m2-es) telkek megléte, megtartása. Ezen területek egyik legaktuálisabb kihívása napjainkban az úthálózat fejlesztése, hiszen közel 120 km földút vár kiépülésre. A település úthálózatának széleskörű felülvizsgálata során egyértelművé vált, hogy szükséges: • a gépjármű/kerékpár/gyalogos közlekedést segítő úthálózat korrigálása, • a minimális útkeresztmetszetek meghatározása, • a nélkülözhető közterületi elemek vizsgálata, • a közúthálózathoz kapcsolódó magánutak kialakításának meghatározása.

A megszűnő közterületi felületek telekkiegészítésként a szomszédos területekhez csatolhatók.

Lakó- és üdülőterületek esetén a szükséges útkiszabályozások eseteire alkalmazható elv: • az építés lehetősége megmaradhat a teljes érintett építési területre, amennyiben a leszabályozott útterület térítésmentesen átadásra kerül az önkormányzat részére.


SZÉSZ

A jó közlekedés és infrastruktúra adottság, akár 2-3 szorosára is emelheti ingatlanjaink értékét. Parkolási rendelkezések: A gépjármű-elhelyezés nehézségeit figyelembe véve - Szentendre eltérő adottságú területei szerint - differenciálja a parkolóelhelyezés követelményét: • a Belvárosban egyes közösségi, szolgáltató funkciók telepítését, fejlesztését megkönynyíti az országos előírások enyhítésével, • elősegítve ezzel a Belváros gépjárműmentesítését is, a megkezdett forgalomtechnikai korlátozások mellett, • az óvároson kívüli „fej parkolók” fejlesztésével, • járdák és megfelelő gyalogos közlekedési felületek kialakításával, • lakóterületeken - jellemzően a kertvárosi részeken - lakásonként két gépkocsi elhelyezéssel.

Részletes szabályozás a közterületek alakítására: Kapubehajtók és közterületre épített lépcsők, rámpák elhelyezése kapcsán előírás, hogy: •ne okozzanak fennakadást a közlekedésben, • tartsák tiszteletben a közösségi közlekedési felületeket, • tiszteletben tartásuk, be nem építésük közös érdek.

Infrasturktúra- és közlekedésfejlesztés: 16. OLDAL

»

15. OLDAL


SZÉSZ

05: INFRASTRUKTÚRA– ÉS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS VÁ R O S I KÖ Z Ú T H Á L Ó Z ATO K

Közlekedési rendszerünk komplex felülvizsgálatának eredménye: • meghatározásra kerültek új úthálózati elemek, közlekedési kapcsolatok, • a városban hiányzó, 11. sz. főúttal párhuzamos belső forgalmat lebonyolítani képes gyűrűirányú gyűjtőutak lettek kijelölve, akár kéthárom párhuzamos nyomvonalon is, • a közúti hálózat jelentős javításával, Szentendrei-sziget kapcsolattal. 16. OLDAL


SZÉSZ

Úthálózat-módosítás történt Izbég északi területén: • a Szentlászlói út és a Sztaravodai út közötti kelet-nyugati irányú összekötés részben megszűnt, • a Pásztor utca északi irányban hosszabbodik meg a Sztaravodai út felé, leágazással a Szentlászlói út irányában.

Gyűrűirányú összekötő út létesül: • új nyomvonalon kijelölve, • az Egres út – Sztaravodai út – Vasvári Pál utcák közötti szakaszon, • a 11-es út kényszerű használatát kiváltva, egyes városrészek összekapcsolásával.

Gazdasági útkapcsolat létesül: • Rózsa utca alatti és Kőzúzó út menti gazdasági területek déli megközelítésére, • a tehermentesítő alsó szakaszán, a Rózsa utcától a városhatárig.

A Szentendrei-szigetre vezető hidak lehetséges helyszínei: • gyalogos kerékpáros híd lehetősége a Belváros mai révátkelő vonalán, • valamint a Postás strand déli szakaszához kapcsolódóan, • közúti híd összeköttetés a Dera-patak alatt.

A nyugati tehermentesítő út: • teljes hosszán tájékoztató elemként szerepel, • az út nyomvonalán el nem építhető területsáv (telek be nem építhető része) jelenik meg.

17. OLDAL


SZÉSZ

06: GAZDASÁGFEJLESZTÉS

GAZDASÁGI POTENCIÁLUNK ERŐSÍTÉSE

A helyi gazdaság fejlődése a város kulturális, szellemi örökségére, turisztikai jelentőségére, az épített és természeti környezet egyediségére, illetve a kortárs művészeti és kreatív teljesítményre alapozottan valósulhat csak meg. Új gazdasági zónák jönnek létre:

Különleges területek fejlesztése:

Közel 43 ha. területen,

A különleges területek jellemzői:

• jellemzően a városszéli területeken, a déli városkapu térségben, • nagytelkes gazdasági egységek – innovatív ipari park lehetősége.

• építményeik és rendeltetésük jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, • egyedi fejlesztési programon alapulnak, • a város nagy tartalékait képezik, mind a lakosság, mind pedig a turizmus célterületei számára.

További gazdasági fejlesztési területek, több, mint 10 ha területen, • a Pannónia-Tófenék térségben, • a Városgazdálkodás számára kijelölt területeken a Kéki bánya városrészben. Gazdasági területek zöldmezős fejlesztésének feltételei: • területek infrastruktúra kialakítása, belső úthálózat, • városszéli gazdasági zónában a 11-es út felőli feltárás, útkapcsolat, • a főváros felé irányuló forgalom miatt csak az úttól kellő távolságban és védő zöldsáv létesítésével, • lakóterülethez közelebb eső zónában a 11-es út mentesítésével, alternatív útkapcsolattal. 18. OLDAL

Nagy kiterjedésben és több városrészt is érintően kerültek kijelölésre különleges területek: • rekreációs és sport területek, • kulturális, turisztikai zónák, • tematikus parkok, • az intermodális csomópont speciális területe.

A szabályozás további újszerű vonzata, hogy Szentendre területén megszűnnek a „nem szabályozott részek”. Nincs tehát egyetlen terület sem, melyre vonatkozóan ne lenne szabályozás, azaz minden telekre vitamentesen rendelkezik a terv. Ez alól egyedüli kivétel a Skanzen.


SZÉSZ

FONTOS A MÁR MEGLÉVŐ GAZDASÁGI TERÜLETEINK FEJLESZTÉSE IS: • a közlekedési rendszerük felülvizsgálatával, • a tehergépkocsi-forgalom lakóterülettől való eltávolításával, • a gazdasági utak korszerű szabályozásával, • a területet és környezetüket kevésbé igénybe vevő övezeti előírásokkal.

19. OLDAL


SZÉSZ

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZENTENDRE ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAGÁRÓL Szentendre Város Polgármestere tájékoztatja az érintetteket, hogy az elfogadott Településfejlesztési Koncepcióra alapozva elkészült Szentendre Város Településszerkezeti Terve (TSZT), Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve véleményezési anyaga, melynek kapcsán a partnerségi egyeztetést 2017. február 13. – március 31. közötti időszakra meghirdeti. Véleményező partnerek: Szentendre lakossága, a városban működő egyházak, valamint az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek. A véleményezési anyag • elektronikusan Szentendre Város honlapján a Városfejlesztés/ Főépítészi Kabinet/Partnerségi egyeztetések menüpont alatt megtalálható, • vagy nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal előterében és az Ügyfélszolgálaton megtekinthető. A településrendezési eljárás véleményezési szakaszában a szabályzattal kapcsolatos partneri észrevételeket, javaslatokat

2017. március 31-ig várjuk.

Akik a megjelölt határidőn belül írásban észrevételt küldenek, azok automatikusan bekerülnek az eljárás már megindított partnerlistájába és értesítést kapnak az eljárás további menetéről. A partneri vélemények benyújtása az alábbi formában lehetséges: • Aba Lehel főépítésznek címezve, • papír alapon, vagy a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre való megküldéssel, • megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail, címét és lehetőség szerint telefonszámát. Szentendre, 2017. február 13.

20. OLDAL


HOGYAN TOVÁBB?

2017.03.31.

A PA R T N E R S É G I E G Y E Z T E T É S F O L YA M ATA É S A D Ö N T É S U TÁ N I I D Ő S Z A K

A PARTNERSÉGI IDŐSZAK LEZÁRÁSA

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELFOGADÁSA

AZ ÚJ SZABÁLYZATOK HASZNÁLATA

• A véleményező szervek és partnerek válaszainak feldolgozása, tervek véglegesítése.

• A pozitív állami főépítészi záróvélemény megadása után a képviselő-testület dönt a településrendezési eszközök elfogadásáról.

A hatálybalépést követően áll rendelkezésre az az egységes dokumentum, amely rögzíti a legfontosabb előírásokat:

• Hatálybalépés – a képviselő-testület elfogadó döntésétől számított 30. napot követően.

• egy- egy ingatlan adásvételéhez, • egyes területek használatának lehetőségeihez, • építmény építéséhez, átalakításához, bővítéséhez.

• A javított anyag megküldése az állami főépítésznek záró szakmai vélemény megadására.

A partnerségi időszakban lakossági fórumot szervez az önkormányzat, amelynek tervezett időpontja 2017. február 28., 18.00 órai kezdéssel. A fórummal kapcsolatos kérdéseket, témafelvetéseket előzetesen február 24-ig lehet megküldeni a Főépítészi Kabinet számára. Ezen felül egy nyílt nap keretében is lehetőséget biztosítunk mindenki számára, hogy személyesen egyeztethessen a tervekről a tervezőkkel és a főépítésszel. A tervezett időpont 2017. március 14., egész nap. Ekkor az előzetes regisztráció alapján fogadjuk az érdeklődőket. Regisztrálni március 1-től lehetséges a szentendre.hu oldalon.


OSSZA MEG VELÜNK VÉLEMÉNYÉT!

E L É RH E TŐ S É G E I N K :

KIA DTA :

Városi Ügyfélszolgálat 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. E-mail: foepitesz@ph.szentendre.hu vagy ugyfelszolgalat@szentendre.hu Tel: 0626/300-407

Szentendre Város Önkormányzat, 2017. Felelős kiadó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester Szakmai anyag: Főépítészi Kabinet és Pro Terra Kft. Szerkesztette: Önkormányzati Kommunikációs Központ Nyomda: PharmaPress Kft.