ADVENT SZENTENDRÉN 2019 PROGRAMFÜZET

Page 1

2019. NOVEMBER 30. – 2020. JANUÁR 6.

szentendreprogram.hu

AdventSzentendrén


Kedves Szentendreiek! Adventkor keveredik bennünk a szeretet érzése

A karácsony, Jézus születésnapja azért különleges,

a boldog várakozás állapotával.

mert megmutatja a szeretet önzetlen, feltétel nélküli

Szeretetre vágyunk és szeretetet akarunk adni.

igazságát.

Nos, ezzel még tudunk kezdeni valamit: ilyenkor

Bármikor, akár most, az évvégi hajszában, bennünk

év végén mindig nagyon jók akarunk lenni.

is megszülethet a Megváltó, aki képes a valódi szere-

A várakozással már nehezebb a dolgunk, mert ugyan

tetre, megbocsátásra és türelemre.

az advent a várakozás hónapja, de ki akar rostokolni

Aki észreveszi a másik emberben saját magát,

decemberben a pénztár előtt kígyózó sorban?

a múlandó értéket elveti, de tud adni igazi

Viszont sorban állunk, mert a reklámok már novem-

ajándékot.

bertől azt sulykolják, hogy karácsonykor kizárólag

Mi, szentendreiek, ajándékozzuk meg egymást azzal,

vásárlással tudjuk kifejezni a szeretetünket.

hogy időt, figyelmet, türelmet, segítséget és mosolyt adunk a másiknak. Áldott várakozást, áldott karácsonyt kívánok! Fülöp Zsolt polgármester


TARTALOM 2

Gyertyagyújtások a Fő téren

4

„Menjünk mi is Betlehembe...”

6

Amitől jó a világ

8

Egyházi programok

11

TDM Városismereti séták

12

Adventi vásár

16

Érzelmi hullámvasút

A kis herceg karácsonya

17

Apáról fiúra

Kiadja:

Szentendrei Kulturális Központ

18

Advent a P’Art Moziban

Nonprofit Kft.

Újévi koncert

Felelős kiadó:

Lakatos Judit ügyvezető

19 Kiállítások

Összeállította:

Botos Karolina, Vízer Helga

22 Programsoroló

Grafika, layout: Krizbai Gergely Krizbo

36 Barlang

Betűtípus:

Tosia by Roch Modrzejewski, 2016.

Fotók:

Deim Balázs

Nyomda:

Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.

Megjelent:

5 000 példányban


GYERTYAGYÚJTÁSOK A FŐ TÉREN december 01. vasárnap 17:00

Harangjáték Elischer Lilianna, a Vujicsics Tihamér

december 08. vasárnap 17:00

Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres

• •

tanszaká­nak 5. évfolyamos tanulójának

népzene szakos diákjai adnak elő karácsonyi

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

énekeket.

népzene szakos diákjai adnak elő karácsonyi

Felkészítő tanár: Dömény Krisztián

Gyertyagyújtók: Fekete Mária Ilona,

Felkészítő tanár: Tímár Sára

a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Gyertyagyújtók: Fülöp Zsolt polgármester és

dolgozója, Szentendre Város Szolgálatáért

dr. Hasitz Ágnes háziorvos, Szentendre Város

díjasa és Bella Péter, a Szentendrei Rendészeti

közegészségügyi-díjasa.

Igazgatóság szolgálati igazgatóhelyettese

Közös ima dr. Harmathy András református lelkésszel.

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

előadásában.

énekeket.

Harangjáték Elischer Lilianna előadásában.

Szabó Enikő a Kárpát-medence különböző

Szentendre Város közbiztonságért díjasa.

• •

Közös ima Dani Zsolt baptista lelkésszel. Adventi dallamok a Vujicsics Tihamér

tájegységeiről való, a karácsonyi ünnepkörbe

Zeneiskola Fúvószenekara, a Tihi Wind Band

tartozó dallamokat ad elő.

közreműködésével.

Minden gyertyagyújtás alkalmával, az ünnepséget követően, teával és forralt borral kínáljuk a látogatókat.


december 15. vasárnap 17:00

december 22. vasárnap 17:00

• •

Harangjáték Elischer Lilianna előadásában.

hegedűn közreműködik: Kalmanovits Márton.

népzene szakos diákjai adnak elő karácsonyi

Mindketten a Szent András Katolikus Általános

énekeket.

Iskola tanulói.

Felkészítő tanár: Sasvári Bori

A Pro Musica Román Vegyeskar ad elő karácso-

Gyertyagyújtók: Rédei István Józsefné, az MH

nyi énekeket. Műsoruk címe: Kolindák karácsonyi

Altiszti Akadémia Művelődési Központ veze-

énekek. Karvezető: Stefan Adrián Bughi

tője, Szentendre Város Közművelődési-díjasa és Balogh Sándor víz-gáz-központi fűtés szerelő

• •

Adventi énekeket énekel: Dömötör Emma,

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

Gyertyagyújtók: Adolf Balázs kenuversenyző,

mester, Szentendre Város Tisztes Iparosa-díjas.

Szentendre Város Testnevelési és Sport díjasa és

Közös ima Blanckenstein György plébánossal.

Szentgyörgyi Máté, az Offline Center önkéntese,

Adventi Kórusművek – Musica Beáta Kórus. Vezényel: Bokorné Forró Ágnes.

Szentendre Város Kucsera-díjasa.

Közös ima Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkésszel.

Az ünnepségeket követően Fényfestés a Fő téren: zenei aláfestéssel kísért, kará­c sonyi diák vetítése a gyertyagyújtások ünnepi részét követően, este 20 óráig.


„MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE...” Óvodásokkal az Evangélikus Templomtól a Fő téri betlehemi istállóig Összeállította: Papp Kornélia „Üzenetünk van, amelyet tovább kell adnunk,

December 7. szombat 16:00

szomszédainknak, városainknak, az egész világnak.

Advent második szombatján

Örökségünk van, amelyet át kell élnünk és hirdet-

„Üdvözítőtök született…”

nünk kell minden újonnan születőnek.”

Az Evangélikus templom melletti „pásztorok tanyája”

– Károli Gáspár

faragott szobrai megelevenednek a Püspökmajori óvodások, óvónők pásztorjátékával. Dani Zsolt bap-

November 30. szombat 16:00

tista lelkész beszél a Biblia üzenetéről: „Üdvözítőtök

Advent első szombatján

született…”. Pásztorokként indulnak a betlehemi

„Megjövendölve volt régen…”

istálló felé, mécsesekkel a kezükben, énekelve

Angyali üdvözlet a Szivárvány és a Református

és helyenként botos táncot járva.

Óvoda óvodásaival és óvónőivel, Mária és József szobránál, az Evangélikus templom udvari kapujánál.

December 14. szombat 16:00

Jávori Fülöp evangélikus teológiai hallgató beszél az

Advent harmadik szombatján

angyali üdvözletről. A gyerekek és az óvónők énekel-

„Menjünk mi is Betlehembe…”

nek, majd mécsessel a kezükben, énekelve viszik az

A Bimbó utcai óvódások, óvó nénik az Evangélikus

angyali üdvözletet a Dumtsa korzó forgatagába.

templom melletti pásztorok tanyájánál szedelőzköd-

nek, ajándékokat visznek magukkal. Dr. Harmathy 4

„Menjünk mi is Betlehembe...”


András református lelkész bocsátja útra a kis

2020. január 6. hétfő 10:00

„pásztorokat” a Biblia üzenetével. Imbolygó lámpá-

Vízkereszt napján

sokkal, énekelve egészen a Fő téri betlehemi istállóig

„Három királyok napján…”

mennek.

Az Evangélikus templom mellett gyülekeznek az óvodások, az óvónők, akik advent szombatjain átélték

December 21. szombat 16:00

a betlehemi történetet. Blanckenstein György rk.

Advent negyedik szombatján

plébános bezárja a karácsonyi ünnepkört. A gyerekek

„Azon van egy rengő bölcső,

és az óvónők énekelve a Három királyok szobrához

abban fekszik az Úr Jézus.”

mennek. Három gyermek királynak öltözik, és együtt

Az Evangélikus Zenei és a Szent András óvodák óvo-

vonulnak a Fő téri betlehemi istállóig. Énekekkel,

dásai és óvónői a Fő téri betlehemi istálló „bölcsőjét”

versekkel búcsúztatják a karácsonyi ünnepkört.

ringatják énekszóval. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész üzenete karácsony estéjére. Az örömhírt elviszik a gyerekek, mécsesekkel a kezükben a Dumtsa korzó sokadalmába.


AMITŐL JÓ A VILÁG

November 30. – december 1., 7–9., 14–15., 21–22.

Szentendre város civil szervezetei, egyesületei már

13:00–19:00

évek óta jótékonysági akciókat szerveznek annak

Fő tér

érdekében, hogy a bevételből támogatni tudják

Rotary Club

a nehezebb körülmények között élő polgárokat.

Szentendrei Rotary Club idén is jelen lesz az Adventi

Reméljük, e nagy összefogásnak köszönhetően idén

vásáron. A Fő téri faházukban árult termék ellenérté-

is sikerül elérni, hogy valóban minden szentendrei

kéből a Bízz Magadban Rotary Ösztöndíjat és a Bárczi

számára széppé váljon az ünnep.

Gusztáv Iskolát támogatják.

November 11. – december 13.

november 29. – december 19.

Offline Center (Ady Endre út 6/b) és a Hamvas Béla

Castrum Center (Paprikabíró u. 21.)

Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka utca 7.)

MikulásGyár Szentendrén

Cipősdoboz akció

Karácsonyi adománygyűjtés a Szentendrén és

Mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban? Több

környékén élő rászorulók részére. Tartós élelmi­

mint gondolnád! Minden doboz egy történet, ahogy

szereket, tisztálkodási- és tisztítószereket, használt,

minden kisgyermek egy egyéniség. Segítsünk együtt

de jó minőségű és tiszta ruhákat, jó állapotú játéko-

a rászoruló gyermekeken! A cso­magokat Kárpátaljára

kat, könyveket várnak a szervezők. Fővédnök: Fülöp

(Beregszász, Kígyós) szállítjuk december 16-án.

Zsolt, Szentendre polgármestere.

Részletek és információ: www.offlinecenter.hu

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 07:30–20:30 Szombatonként: 09:00–13:00

6

AMitől jó a világ


December 7. 14:00

Advent idején

Fehér Ház (Duna korzó 25.)

Szentendrei Konzervatív Esték Klub

Mikulásfutás

A Szentendrei Konzervatív Esték Klub idén is szer-

Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei

vez jótékonysági adományosztást a szentendrei piac

Kinizsi Honvéd Sportegyesület közös szervezésében

őstermelőivel közösen az adventi időszakban. Céljuk

idén is megrendezésre kerül a Mikulásfutás jótékony-

az idősek, nehéz sorsú családok támogatása advent

sági futóverseny. Az akció célja a nevezési díjként

meghittségének szellemében.

beérkezett tartós élelmiszerek szétosztása a szentendrei rászoruló családoknak.

December 12–17. egész nap Adni öröm

December 15. 11:00–14:00

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az élelmiszer-

Központi konyha (Bajcsy-Zsilinszky u. 6.)

lánccal közösen élelmiszergyűjtést szervez. A helyi

Krumpliebéd

csoport 26. alkalommal vesz részt a jótékonysági

Advent harmadik vasárnapján, a Szentendrei

akcióban, mind a három szentendrei Spar áruházban.

Konzervatív Esték Klub szervezésében idén is

Tavaly 10,5 tonna élelmiszert adományozott a segítő-

szeretettel várnak mindenkit egy jó hangulatú és

kész lakosság, amiből több mint 600 szeretetcsoma-

nemes célú összejövetelre, melynek lényege, hogy

got készítettek, és osztottak szét a rászoruló csalá-

a szervezők részéről biztosított meleg ételért cse-

doknak a kereszténység legnagyobb ünnepe előtt.

rébe a résztvevők az aznap vasárnapi ebédre szánt összeggel a szegény sorsúak téli tűzelővásárlását támogatják. Az összegért cserébe főtt krumplis ebédre hívják a családokat! AMitől jó a világ

7


EGYHÁZI PROGRAMOK Szentendrei Evangélikus Egyházközség Evangélikus templom (Luther tér 1.) December 22. 17:00 December 24. 16:00 December 25. 10:00 December 26. 10:00 December 31. December 31. Január 1. Január 6. Január 6.

18:00 23:45 10:00 10:00 10:00

Evangélikus gyertyagyújtás a Fő téren Karácsony esti istentisztelet Karácsony ünnepi úrvacsorai istentisztelet Karácsony másodnapi úrvacsorai istentisztelet Óév esti istentisztelet Éjféli istentisztelet Újévi istentisztelet Vízkereszt ünnepi istentisztelet „Menjünk mi is Betlehembe...” az óvodásokkal az evangélikus templomtól a Fő téri betlehemi istállóig

Szerb Ortodox Püspökség Blagovesztenszka templom (Fő tér) január 6.

Badnjak-fa megáldása és elégetése a székesegyház udvarán 22:00 Ünnepi virrasztásos istentisztelet január 7. 8. 9., Karácsony 1., 2., és 3. napja 10:00 Ünnepi szent liturgia 16:00 Vecsernye 8

14:30

Egyházi programok

Szentendrei Baptista Gyülekezet Szentendrei Baptista Gyülekezet imaháza (Rákóczi u. 27.) November 30. 10:00 December 8. 10:00 December 22. 10:00 December 25. 10:00 December 25. 17:00 December 29. 10:00 Január 1. 16:00

Nyugdíjasok adventi találkozója Bemerítési istentisztelet Gyermekkarácsony Karácsonyi istentisztelet Karácsonyi éneklés Évbúcsúztató hálaadás Újévi istentisztelet és úrvacsora

szentendre református gyülekezet Református templom (Rákóczi u. 14.) December 8. 16:00 December 23. 19:00 December 24. 15:00 December 25. 08:00

10:00

December 26. 10:00 December 31. 18:00 Január 1. 10:00

Adventi ökumenikus kórushangverseny a Református Gimnáziumban Úrvacsorai előkészítő Családi istentisztelet Karácsony első napja közös kelyhes, külön kelyhes úrvacsorával ünnepi istentisztelet karácsony második napja ünnepi istentisztelet közös kelyhes úrvacsorával Óévi istentisztelet Újévi istentisztelet


KATOLIKUS PLÉBÁNIÁK Péter-Pál templom (kucsera ferenc u. 1.) Keresztelő Szent János Plébániatemplom (Templomdomb) Szent András Templom (Izbég, Templom u. 2.) November 30. 18:00

Ünnepélyes adventi gyertyagyújtás az esti szentmisében 19:00 Ünnepi-zsolozsma a Péter-Pál templomban December 1. 19:00 Tekintetek című film vetítése az esti szentmise után a Péter-Pál templomban Rorate szentmisék minden hétköznap 07:00-tól a Péter-Pál templomban December 14. 19:20

December 15. 11:00-tól

A Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar adventi hangversenye Közreműködik: Knyazoviczky Csenge csembaló, a Musicantus Gyermekkar, Orbánné László Hajnalka – zongora Vezényel: Bokorné Forró Ágnes és Wolfné Kovács Zsuzsanna A belépés díjtalan Jótékonysági Krumpliebéd a Központi Ebédlőben (Bajcsy Zs. u. 6.) (7. oldal)

December 15. 18:00

Adventi hangverseny a Vocalis Énekegyüttes és a Szent András Általános Iskola alsós kórusának közreműködésével a Keresztelő Szent János plébániatemplomban. Vezényel: Kalmanovitsné Dévai Anikó December 24. 16:30 Pásztorjáték 23:00 Karácsonyi dallamok Páljános Anna (fuvola) és Németh Kristóf (orgona) közreműködésével. Zenés karácsonyi áhítat karácsonyi énekekkel és zeneművekkel. 00:00 Éjféli mise, a Péter-Pál, a Keresztelő Szent János (plébánia) templomban és az izbégi Szent András templomban. December 25. ünnepi miserendet tartunk templomainkban: 07:30 Plébániatemplom 09:00, 11:30 (nagymise énekkarral) 18:30 Péter-Pál templom. Az esti szentmise után ünnepi vesperást imádkozunk! 08:00, 16:00 Szent András templom December 26. 08:00 Szent András templom December 29. 11:30 Szent Család vasárnapja a szentmisében a házaspárok megáldása lesz.

Egyházi programok

9


GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA PLÉBÁNIATEMPLOM

A ZSIDÓK FÉNY ÜNNEPE

Keresztelő Szent János Plébániatemplom (Templomdomb) December 22. 10:50 December 25. 11:00 December 26. 11:00 December 29. 11:00 Január 5.

11:00

Karácsony előtti vasárnap gyónási lehetőség a Szent Liturgia alatt Szent Liturgia Karácsony – A mi Urunk Jézus Krisztus születése Szent Liturgia Karácsony 2. napja – Szűz Mária istenanyasága Szent Liturgia, Óév végi hálaadás – Karácsony utáni vasárnap Vízkereszt előtti vasárnap Szent Liturgia, vízszentelés

december 15. vasárnap 16:00 ELŐ HANUKA V8 Uszoda rendezvényterem (Kálvária u. 16/c) Ki látott már 8 napig égő mécsest? Aki kíváncsi erre és a hozzá tartozó történetre, jöjjön el a magyar izraeli baráti társaság szentendre dunakanyar kulturális egyesület és a szentendrei zsidó hitközség szervezésében megvalósuló hanuka ünnepségére. a programban fellépő művész egyelőre titok. lesz zene, tánc, büfé fánkkal és persze hanuka gyertya gyújtás, tanítás rabbi irányításával, gyerekek közreműködésével, a régi történetek felidézésével. December 22. vasárnap 16:00 HANUKA Lázár cár tér


TDM VÁROSISMERETI SÉTÁK Indulási helyszín: Tourinform Iroda (Dumtsa Jenő u. 22.) December 1. és 8. vasárnap 15:00

december 15. vasárnap 15:00

SZENTENDREI BETLEHEMEK NYOMÁBAN

ADVENTI GASZTROSÉTA

Szentendre szerencsés helyzetben van, hiszen egy

Advent 3. vasárnapján ismét egy különleges sétára

viszonylag kis belvárosi területen négy betlehemet is

invitáljuk a kedves érdeklődőket. Miközben az ünnepi

megcsodálhatnak Advent idején a látogatók! Járjuk

díszbe öltözött belvárosi utcákon barangolva bemu-

végig együtt ezeket a méretükben és stílusukban

tatjuk a különböző népek karácsonyi szokásait,

egyaránt nagyon eltérő alkotásokat, melyek még

megismerkedünk jó néhány ünnepi specialitással is,

anyagukban is különböznek egymástól – bár mindnek

köszönhetően a belvárosban működő helyi gasztró

ugyanaz a mondanivalója! A szívünkben adventi vára-

szolgáltatóknak. Kóstoljanak bele velünk együtt

kozással vegyük sorra az ünnepkör szép szokásait,

Szentendre ünnepi hangulatába!

szimbólumait idevágó irodalmi idézetekkel, és egy kis

Ár: 2000 Ft/fő. A séta árából 500 Ft-ot irodánk

dalmát forralt borral kísérve! A program ingyenes.

a Szenetendrei Karitasz téli tüzelővásárlási akciójának támogatására ajánl fel. Ajándékozzunk együtt!

A korlátozott létszám miatt a sétákra előzetes regisztráció ajánlott, melyet a +36 26 317 965-ös telefonszámon vagy a tdm@szentendre.hu címen tehet meg bárki, a kiválasztott séta nevének és a jelentkező elérhetőségi adatainak megadásával. TDM Városismereti séták

11


ADVENTI VÁSÁR

Adventi Hütte

A hangulatos Adventi vásárban nemcsak megvásá-

Aszalt gyümölcsös forralt borok, grog, krampampuli,

rolhatunk néhány apró meglepetést a fa alá, hanem

gyerekpuncs, tea, karikás pálinkák, rumok és cseh

élvezhetjük a tél minden apró örömét, az ízletes for-

sörkülönlegességek.

ralt bortól a sült gesztenyéig. Baráti beszélgetések színhelye ilyenkor Szentendre belvárosa, mely idén

Bagoly Laura réz ékszerei és kerámia portékák

is szeretettel vár minden látogatót.

Réz- és drót ékszerek, kerámiababák és virágok, valamint egyéb kézműves különlegességek.

A vásár nyitvatartása: hétfőtől csütörtökig: 12:00–20:00

Erdélyi és hazai ínyencségek boltja

péntektől vasárnapig: 10:00–22:00

Erdélyi kistermelők kézműves termékei: mint pél-

December 24. 12:00-től 26-ig zárva

dául zakuszka, padlizsánkrém, tárkony, mustár, Berri csokoládé, likőrök, lekvárok, szörpök és még sok-sok finomság. A kisbolt a következő hétvégéken várja vásárlóit: december 7–8., 14–15. és 21–22.

12

Adventi Vásár


Édeni Édességek boltja (dumtsa jenő u. 9.)

Förster Galéria

Az Édeni Édességek idei adventi desszertje

Egyedileg készített, kézműves és iparművészeti

a „Perfetto”, mely pont olyan, mint egy emelt szín-

alkotások: órák, ékszerek, bögrék, gyertyák.

vonalú Ferrerrogolyó: pörkölt törökmogyoró darabkákon Caffarel mogyorókrém (Itália egyik legrégebbi

Gergely Dénes bőrös

csokiüzemének prémium krémje), pici házi forrócsoki,

Övek, táskák, pénztárcák, tarsolyok, kesztyűk

tejszínhab és megint pörkölt mogyoró!

és apróbb kiegészítők a bőrből készült termékek

Az Advent Édeni itala pedig a „Mogyorókrémes csoki

szerelmeseinek.

tejszínhabbal”. Mindkét finomság csak a szentendrei csokiboltban!

Gregorian Borpince Badacsony Különleges, gondos kézimunkával készült

Cuvée Szentendre

badacsonyi tájegységből való egyedi

Forralt borok és koktélkülönlegességek.

borkülönlegességek és forralt borok.

Dombóvári Gyula helyben sült gesztenyéi

Lemonbar

Helyben sütött, isteni sült gesztenyék: minden

Az adventi készülődés elmaradhatatlan, fűsze-

karácsonyi vásár elmaradhatatlan finomságai.

res, forró italait kínálják kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Epermester Pincészet 100% kiváló minőségű, tahitótfalui földieperből készült eperbor. Adventi Vásár

13


Merített papírok, fajátékok

Szentendrei Kemencés Lángos

Visegrádi papírmerítő műhelyben készült, kézzel

Kolbászos lecsós, szalonnás, libatepertős, füstölt

merített papírtermékek, különleges, fa borítású note-

tarjás, kapros túrós, juhtúrós, bazsalikomos paradi-

szek, naplók, névre szóló hűtőmágnesek, fakanalak,

csomos, mozzarellás, házi készítésű kemencés lángos.

fajátékok. Szentendrei Szappanmanufaktúra Quriozoom

Természetes alapanyagokból készített szappanok,

Tradicionális spanyol fánk – édes és sós változatban,

samponok, krémek és testápolószerek.

akár tej- és tojásmentesen, frissen, helyben készítve. Szentendrei üvegképek és ékszerek Szamos Cukrászda

Egyedi olvasztott üvegékszer variációk, színes üveg-

Forró italkülönlegességek, bejglik és különleges

ből kreált ablakok, bútorüvegek, szentendrei témájú

szaloncukrok széles választéka.

olvasztott üvegképek és mécsesek.

14

Adventi Vásár


Tóth Krisztina virágkötő mester

Zágon Judit és Morvay Bertalan üvegművesek

Múltidéző varázzsal, egy kis régimódi hangulattal vár

Ezer fokos lángban olvasztott, formázott, hajlított

mindenkit Tóth Krisztina virágkötő-mester a Barcsay

és csavart muránói transzparens és színes üveg­

Múzeum udvarán minden adventi hétvégén.

rudakból készült üvegékszerek.

The Pancake Agency közel 30 féle palacsintával várja az éhes vendége-

november 30.–december 1., december 6–8., 13–15., 20–22. Városi Vendégház (Fő tér 12.)

ket a hazai foodtruck család egyik legkiemelkedőbb

Helyi termék, helyi érték mindenkinek!

palacsintázója.

A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális

Három féle különböző ízesítésű quasedillával és

Szövetkezet tagjainak és vendégeinek Adventi Twist and Chips burgonyaszirom

vására, kézműves foglalkozások, karácsonyi

Előkészített egész burgonyából, speciális spirál

ételek kóstolója.

vágással szeletelt burgonya különlegesség, mely

A hagyományokhoz hűen a vásáron bemutatjuk

nem tartalmaz mesterséges összetevőt.

szövetkezeti tagjaink és vendégeink helyben és a környéken készített iparművészeti, képzőmű-

Vitéz Kürtős

vészeti és kézműves alkotásait, valamint a helyi

A kürtőskalács, mely szívvel-lélekkel készül. Avagy

termelők által előállított tradicionális, minőségi

a pattogó faszénparázs varázsa, az illatos kürtős-

élelmiszertermékeket.

kalács hangulata és különleges, ünnepi ízesítésű,

Nyitvatartás: péntek: 12:00–20:00

málnás és gyömbéres kürtőskalács.

szombat és vasárnap: 10:00–20:00 Adventi Vásár

15


December 1. vasárnap 19:00

December 15. vasárnap 15:00

Érzelmi hullámvasút táncelőadás

A kis herceg karácsonya

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

színházterme (Pátriárka u. 7.)

szín­házterme (Pátriárka u. 7.)

Előadja: Kortárs&Balett Tánccsoport Szentendre

A Szentendrei Gyermekszínház és Kreatív Színházi

Alkotók: Stefanovics Anna

Stúdió és a Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola

– Kósa Zsófia – Varga Renáta

közös előadása kicsiknek és nagyoknak!

Milyen nehézségekkel és örömökkel szembesülünk

A történet főszereplője a kis herceg, aki három mese-

életünk során? Milyen emlékeink

játék során figyeli meg, milyen is a földi karácsony:

és vágyaink vannak? Mindannyian eltérően

A kis herceg kíváncsisága Fekete István Számadás

látjuk és éljük meg a pillanatokat.

című műve nyomán.

Mástól félünk, mást remélünk, mégis

A titoktalanított világ – A kis herceg játé­kossága,

hasonló eseményeken megyünk keresztül.

a rózsa varázsa.

A lányok élete lélekből mozdulva, őszintén.

A kis gyufaárus lány találkozása a kis her­ceggel,

Lányként, csak tánccal és zenével.

az Andersen mese nyomán.

Elgondolkodtat, megmozgat, könnyeket

Színpadra rendezték: Kertész Kata, Oroszi Orsolya,

és mosolyt csal mindenki arcára. Nem

Horváth Csongor, Németh Dávid, Schwartz Dávid

vagy egyedül! Merj élni, merj álmodni!

Közreműködik: a Dunakanyar Magániskola kórusa

Belépő: 2000 Ft

Belépő: 1000 Ft

Jegyek elővételben online a szentendre.jegy.hu oldalon, illetve személyesen a Tourinform Irodában válthatók. (Dumtsa Jenő u. 22.) 16


A Vujicsics együttes idén 45 éves, a hozzájuk rokoni szálakkal kötődő Söndörgő a 25. évfordulójára készül, a legfiatalabbak a ViGaD zenekar pedig 5 esztendős. E ritka együttállás adja a szentendrei koncert egyediségét. A Vujicsics Együttes autentikus előadásmódjával, tradicionális hangszereivel minden fellépésén lenyűgözi a közönséget. A Söndörgő a szüleikhez méltó színvonalat képviselve aratja sikereit itthon és külföldön. Zenéjükben elementáris erővel törnek föl a balkáni zenei világ elemei. A ViGaD zenekar tagjai is ígéretesen bánnak a hangszereikkel, lendületes zenéjükkel bizonyítva a családi hagyományátadás eredményességét. A „háromgenerációs” koncerten külön-külön és együtt is megszólaltatják majd a Vujicsics Tihamér és Bartók Béla által gyűjtött délszláv dallamokat. Belépőjegy: 2500 Ft Jegyek elővételben online a szentendre.jegy.hu oldalon, illetve személyesen a Tourinform Irodában válthatók. (Dumtsa Jenő u. 22.)

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme (Pátriárka u. 7.)


ÚJÉVI KONCERT

ADVENT A P’ART MOZIBAN

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)

december 12. 17:00 | 15. 16:00, | január 2. 20:16

Latin népek zenéje Dél-Amerikától Spanyolországig

A művészet templomai - Ermitázs (92’) (12)

és a mexikói daloktól a forró tangókig.

december 22. 16:00 | 23. 16:00

Közreműködik: Volver La Vida tagjai: Csáki András

Veni Domine - Adventi koncert a Sixtus kápolnában

Junior-Prima díjas gitárművész, Miskolczi Anita csel-

(60’)

lóművész, Manuel B. Camino mexikói bassz-bariton

december 26. 15:30

és Bojta Zsuzsanna mezzoszoprán.

Csajkovszkij: Diótörő (135’ szünettel)

Továbbá: Thiago Bertoldi, brazil zongoraművész,

A Londoni Royal Opera House előadása

Szatzker Zsanett harmonikaművész, Bujtor Balázs

angol színházi felvétel, 2016

hegedűművész és Gyetvai Gábor nagybőgő-művész.

december 26. 18:10 | További játszási napok: 27., 28.,

A dalokat Jeszenszky-Böhm Attila, argentin-magyar

29., 30., 31., | január 2., 3., 4., 5., 6.

zeneszerző hangszereli

Macskák (120’) (6E) A. L. Webber musicaljének

A belépés ingyenes.

filmes adaptációja

Regisztráció: protokoll@szentendre.hu

2020. január 6. 16:00

2020. január 4. 18:00 Feliz 2020! Volver La Vida

Plácido Domingo 50. évfordulós gálakoncertje a Veronai Arénában (165’, szünettel) További információ: www.partmozi.hu


KIÁLLÍTÁSOK

Czóbel Múzeum Templom domb 1.

A FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM

2019.04.25. – 2020.04.12.

KIÁLLÍTÁSAI ÉS ÁLLANDÓ TÁRLATAI

Újragondolt Czóbel 4.0: Rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a kutatás

Szentendrei Képtár Szentendre

2019.04.06. – 2020.04.12.

Fő tér 2–5. | 2019.09.20. – 2020.03.01.

WANTED – Czóbel elveszett művei Kmetty Múzeum

A nagy könyvlopás Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött MűvészetMalom

Fő tér 21. | 2018.12.9. – 2020.01.19.

Bogdányi utca 32. | 2019.10.06. – 2019.12.01.

Kmetty János – Az örök kereső Kovács Margit Kerámiamúzeum

Végtelen átjáró

Vastagh György utca 1. | 2019.04.12. –

A tolcsvai Természet-művésztelep Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum

Kovács Margit, a Duna királynője

Bogdányi utca 10. | 2019.10.25. – 2020.03.29. Kucsera Ferenc mártíriuma Történeti narratíva és kortárs reflexiók Ferenczy Múzeum Kossuth Lajos utca 5. | 2019.11.15. – 2020.02.02. A szentendrei Új Művésztelep

Az új állandó kiállítás Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10-től 17 óráig. A pénztárak 16:30-ig tartanak nyitva. A Kovács Margit Kerámiamúzeum hétfőtől vasárnapig 10-től 17 óráig tart nyitva. Éves bérleteink a váltástól számított 365 napig érvényesek – kaphatók pénztárainkban és a szentendrei Tourinform irodában. Bővebb információ: a www.muzeumicentrum.hu A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A Ferenczy Múzeumi Centrum programjait lásd a Programsorolóban, a 22. oldaltól Kiállítások

19


A MANK KIÁLLÍTÁSAI

SZENTENDREI LAKÁSTÁRLAT ALAPÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSAI

MANK – ÚjMűhely Galéria

Városi Vendégház, Fő tér 12.

fő tér 20. | 2019. november 20. – december 18.

A kiállítások előzetes egyeztetés alapján látogathatók.

Szentendrei művészek kiállítása és Karácsonyi vásár MANK Régi Művésztelep és Galéria Bodgányi utca 51. | 2019.november 27. – december 08.

Támogató: Szentendre Város Önkormányzata A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A programok ingyenesek. További információ: www.lakastarlat.hu

Átlátszó-Áttetsző-Áttört MAOE Iparművészeti tagozat kiállítása

december 01–07.

2019. december 11.–január

A táj rejtett szépségei – Yorgos Szentendréje

Ihlet, „Én nem leszek a szürkék hegedőse”

Tzortzoglou Georgios szentendrei városképei

MAOE képzőművészeti tagozatának kiállítása

A MANK programjait lásd a Programsorolóban, a 22. oldaltól

20

Kiállítások

Megnyitó: december 1. vasárnap 16:00–19:00 16:00

Móró László játszik gitáron

17:30

Pistyur Imre Munkácsy-díjas

szobrászművész tárlatvezetése


december 07–14.

December 15. vasárnap 16:00–19:00

A táj rejtett szépségei – Yorgos Szentendréje 2.0

A táj rejtett szépségei – Szentendrei csillanások

Tzortzoglou Georgios szentendrei városképei

Kortárs POP UP kiállítás szentendrei kortárs

Megnyitó: december 8. vasárnap 16:00–19:00

festőművészek legfrissebb alkotásaiból.

16:00

Szatmári Kristóf játszik szaxofonon

16:00

Dóró Zsolt játszik gitáron

17:30

Verebics Katalin festőművész mesél

17:30

Beszélgetés a kiállító művészekkel

a bemutatott képekről

Kiállítások

21


PROGRAMSOROLÓ

November 30. – 2020. január 6. Adventi vásár (12–14. oldal)

november 30. – december 1.,

Dumtsa Jenő utca

december 6–8. 13–15. 20–22. Városi Vendégház (Fő tér 12.)

2020. január 31-ig

A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális

„A hetedik Te magad légy!”

Szövetkezet tagjainak és vendégeinek

Kiállítás női archetípusokról Ur Eleonóra

Adventi vására (15. oldal)

festményeivel és Sugár Zsigmond meséivel Ur Eleonóra Batik Galéria (Dumtsa Jenő u. 15.)

november 30. – December 24. gYEREK Nagy Adventi Nyomatvásár! Parti Medve könyvesbolt (Városház tér 4.)

November 30. szombat 10:00–13:00

Kreátor - adventi műhelyfoglalkozás:

Az adventi időszakban minden nyomatot 20% ked-

koszorúkészítés

vezménnyel kínál a bolt. Varázspalló bemutató és

Offline Center (Ady Endre u. 6/b)

vásár (10% kedvezménnyel): a varázspalló sokoldalú

Koszorúkészítés Tóth Krisztina

fejlesztőjáték, egyszerre mozgatja a gyerekek fantá-

virágkötő mesterrel

ziáját és nyújt újfajta mozgásélményt.

Részvételi díj: 3500 Ft/koszorú (az ár minden alapanyagot tartalmaz) Bővebb infó és jelentkezés: szentendrebaratai

22

Programsoroló


16:00

16:00

„Megjövendölve volt régen…” gYEREK

15:00–17:00

(4. oldal)

Macskakő Kerámia bolt és festöde

Evangélikus Templom előtt (Luther tér 1.)

(Fő tér 11.)

Rendhagyó tárlatvezetés és szövés-

Két kerámia karácsonyfadíszt festhetsz

bemutató Czakó Margit textiltervező

térítésmentesen, amelyekből a kiégetés

művésszel

után az egyiket hazaviheted, a másikat

A szentendrei Új Művésztelep kiállításon Ferenczy Múzeum (Kossuth Lajos u. 5.) 17:00

Adventi Kreatív Foglalkozások gYEREK

pedig a bolt karácsonyfáján helyezzük el. 16:00

Fininsszázs a Végtelen átjáró

Belépőjegy: 1000 Ft

A tolcsvai Természet-művésztelep

Szczuka Panka akusztikus koncert

kiállításon.

Fő tér

MűvészetMalom (Bogdányi u. 32.) Belépőjeggyel látogatható.

December 1. vasárnap 15:00

16:00–19:00

A táj rejtett szépségei

Szentendrei betlehemek nyomában

– Yorgos Szentendréje (20. oldal)

(11. oldal)

kiállításmegnyitó

Indulási helyszín: Tourinform Iroda

Városi Vendégház (Fő tér 12.)

(Dumtsa Jenő u. 22.)

Szervező: Szentendrei Lakástárlat Alapítvány 17:00

Adventi gyertyagyújtás a Fő téren (2. oldal)

19:00

Érzelmi hullámvasút táncelőadás (16. oldal) Programsoroló

23


Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme (Pátriárka u. 7.)

December 4. szerda 18:00–21:00

„Szeretet” interaktív moderált jelenlét

Előadja: Kortárs&Balett Tánccsoport

Ur Eleonóra Batik Galéria

Szentendre

(Dumtsa Jenő u. 15.)

19:00

Thomas Tomkinstól Szokolay Sándorig

Vezeti: Rácz Cili

– a Budapesti Tomkis Énekegyüttes hangversenye

December 5. csütörtök

(Városház tér 3-5.)

Muzsikus Mikulás a zenebölcsiben gYEREK

Művészeti vezető: Dobra János

Vujicsics Tihamér Zeneiskola

Közreműködik: Szilasi Dávid zongora

nagytermében (Duna korzó 24.)

A belépés ingyenes.

A belépés díjtalan, nem szükséges beje-

Szentendrei Városháza díszterem

10:00

lentkezni. December 3. kedd 14:30

Nyitott Műhely

A Ferenczy Múzeum tehetséggondozó

19:30

24

Szervező: Zeneház Szentendrén, Bokorné Forró Ágnes, +3670 977 5930 19:00

Hétórai TEA (36. oldal)

szakköre, 12 éven felülieknek

Barlang (Duna korzó 18.)

Citera jazzklub (36. oldal)

A Monarchia Szimfonikus Zenekar

Barlang (Duna korzó 18.)

tematikus komolyzenei koncertsorozata

Programsoroló


December 6. péntek 18:00

20:00

„Ajándékos kedves szentünk, példaképpen jár előttünk.” gYEREK

Smirgli / Makarenko koncert (36. oldal) Barlang (Duna korzó 18.) Belépő: 1000 Ft

Indulás: Evangélikus templom elől

19:00

(Luther tér 1.)

December 7. szombat

Szent Miklós püspök adventi sétát tesz a

MANK Advent

gyerekekkel a Dumtsa utcán át a Fő térig.

ÚjMűhely Galéria (Fő tér 20.)

Membrán képek – kiállításmegnyitó

Egész nap műgyűjtő játék a Karácsonyi vásár című

Szalon (Alkotmány u. 3.)

kiálltás alkotásai között, értékes ajándékokért!

Időrétegeken áttűnő, finom zománc

10:00–16:30

Kortársékszer-vásár mindenkinek!

formavilágok, emberi létünk érzékeny

A jelentős művészek munkáit ezúttal

lüktetése a fémlemezen. Nagy Judit

nem csak vitrinekben csodálhatják meg

zománcművész kiállításának megnyitója,

a látogatók, hanem fel is próbálhatják

baráti beszélgetés, vásárlási lehetőség,

azokat, és akár egyedi kortárs ékszerekkel

közvetlenül az alkotótól.

térhetnek haza. 12:00–16:00

Karácsonyi ajándékok készítése Közösen készítünk természetes alap­ anyagokból készült karácsonyfa-függőket, és ezeket színes szalagokkal, csomagoló­ papírokkal bolondítjuk meg.

16:00

Tárlatvezetés a Karácsonyi kiállítás című tárlaton Programsoroló

25


A tárlatvezetést tartják: Récsey Manyi és Sinka Zoltán Gábor, az ÚjMűhely Galéria

December 7. szombat 14:00

Fehér Ház (Duna korzó 25.)

galériamenedzserei 17:00

Senki többet – dokumentumfilm vetítése

16:00

19:00

16:00–17:00

Tárlatvezetés a Karácsonyi kiállítás című

a modern társadalmi értékrendek válto-

tárlaton

zása hogyan hat a művészeti piac dina-

ÚjMűhely Galéria (Fő tér 20.)

mikájára, avagy hogyan lehet beárazni

A tárlatvezetést tartják: Récsey Manyi

a beárazhatatlant.

és Sinka Zoltán Gábor, az ÚjMűhely Galéria

Kerekasztalbeszélgetés a műgyűjtés és

galériamenedzserei

a hazai műtárgykereskedelem világáról

17:00

Fő tér

filmben látottakról beszélgetünk ismert hazai szakértőkkel, mint

Orbán Bori és Pánczél Kristóf karácsonyi akusztikus koncertje

A Senki többet című dokumentum­

26

„Üdvözítőtök született…” gYEREK (4. old.) Evangélikus Templom előtt (Luther tér 1.)

(’98) A kortárs művészeti világ útvesztőit körüljárva a film bemutatja, hogy

Mikulásfutás gYEREK (7. oldal)

17:00

Beszélgetés Benkovits György

Ledényi Attila műgyűjtő, az Art Market

festőművésszel az 1960-as évek

Budapest alapító-igazgatójával, Vass

Szentendréjéről a szentendrei Új

László műgyűjtővel, Fenyvesi Áron,

Művésztelep kiállításhoz kapcsolódóan.

az acb Galéria főkurátorával.

Ferenczy Múzeum (Kossuth Lajos u. 5.)

A beszélgetést vezeti: Tardy-Molnár Anna,

Belépőjegy: 1000 Ft

a MANK ügyvezető igazgatója.

A program regisztrációhoz kötött:

Regisztráció: kozonseg@alkotomuveszet.hu

regisztracio@muzeumicentrum.hu

Programsoroló


17:00–20:00

Kelj fel, keresztény lélek!

Néptáncegyüttes. Hagyományőreink és

Adventi koncert, tánc- és forraltborozás a Borsa együttessel gYEREK

dizájnereink segítségével pedig egyedi

Parti Medve (Városház tér 4.)

család.

ajándékokat, díszeket készíthet az egész

A koncerten nem csak moldvai magyar egyházi énekeket és táncok dallamait adják elő, de megismertetik a moldvai

19:00

December 8. vasárnap 10:00

Családi nap gYEREK

karácsonyi és egyházzenei hagyományo-

Kovács Margit Kerámiamúzeum

kat és a moldvai mesekultúrába is bepil-

(Vastagh György utca 1.)

lantást engednek.

Hangolódás az ünnepekre: gyurmáz-

A zenekar tagjai: Réfi Noémi – hegedű

zunk karácsonyfadíszeket Juduskával.

Manninger Katica – ének, citera, tánc

Felnőtteknek tárlatvezetés Csillag Edina

Tóth Péter – furulya, kaval

múzeumpedagógussal.

Tóth Olivér Artúr – kobzok, doromb

Belépőjegy: 1000 Ft/fő

Vendégművész: Nemcsics Kinga – ének

(7 év alatti gyerekek

Görög táncház (37. oldal)

egy kísérőjének ingyenes)

Barlang (Duna korzó 18.)

A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu

December 78. 10:00–16:00

15:00

Szentendrei betlehemek nyomában

Advent a Skanzenben! gYEREK

(11. oldal)

Skanzen (Sztaravodai út 75.)

Indulási helyszín: Tourinform Iroda

Adventi népszokásokat elevenít fel a Lajta

(Dumtsa Jenő u. 22.) Programsoroló

27


15:00–17:00

Adventi Kreatív Foglalkozások gYEREK

Egyházközség

Macskakő Kerámia bolt és festöde

Karnagy: Bokorné Forró Ágnes

(Fő tér 11.) Részletek december 1-nél.

A belépés díjtalan. 16:00–19:00

A táj rejtett szépségei - Yorgos Szentendréje 2.0 (21. oldal) kiállításmegnyitó Városi Vendégház (Fő tér 12.) Szervező: Szentendrei Lakástárlat Alapítvány

17:00 15:30

Kurátori tárlatvezetés Árvai Máriával és Véri Dániellel – A nagy könyvlopás

Adventi gyertyagyújtás a Fő téren (2. oldal)

18:00

A Szentendre Táncegyüttes Gálaműsora

Szentendrei Képtár (Fő tér 2–5.)

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

Francia könyvkiállítás a vasfüggöny

színházterme (Pátriárka u. 7.)

mögött kiállításon. Belépőjeggyel látogatható. 16:00

Adventi Ökumenikus Kórushangverseny

14:30

Nyitott Műhely

Szentendrei Református Gimnázium

A Ferenczy Múzeum tehetséggondozó

kápolnája (Áprily Lajos tér 3–5.)

szakköre, 12 éven felülieknek Társasjátékos nyílt nap gYEREK

Szentendrei keresztény kórusok

28

December 10. kedd

egész nap

közreműködésével.

Parti Medve könyvesbolt

Szervező: Szentendrei Református

(Városház tér 4.)

Programsoroló


Játékmustra: kipróbálhatsz minden játékot. Játékmesterünk, Olivér segít megta-

19:30

December 13. péntek 10:00–16:00

Karácsonyi batik workshop

lálni a legjobb karácsonyfa alatti társast!

Ur Eleonóra Batik Galéria

A játékokra egész nap 10% kedvezmény jár!

(Dumtsa Jenő u. 15.)

Borbély Műhely Jazzklub (37. oldal)

Festmények, kisebb ajándéktárgyak készí-

Barlang (Duna korzó 18.)

tése. Lepjétek meg szeretteiteket saját

Vendég: Eastern Boundary Quartet

kezűleg készített ajándékkal! Amit tanulni lehet a workshopon: Az alko-

December 11. szerda 11:00

tás jelenét, gyógyító erejét; Az indonéz

Adventi Szenior Szerda

batikfestés alapjait; A közösségi alkotást

Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum,

Részvételi díj: 25.000 Ft/nap, lehet egy

(Bogdányi utca 10.)

napra és a teljes programra is jelentkezni

Kurátori tárlatvezetés teával és kará-

Jelentkezés: ur.eleonora@gmail.com vagy

csonyi aprósüteménnyel nyugdíjasoknak a Kucsera Ferenc mártíruma – Történeti

Önfeláldozás és mindaz, ami mögötte van

narratíva és kortárs reflexiók kiállításon.

Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum,

Belépőjegy: 600 Ft

(Bogdányi utca 10.)

A részvétel regisztrációhoz kötött:

Meseterápiás foglalkozás Boros Luca

regisztracio@muzeumicentrum.hu December 12. csütörtök 20:00

a +3630 550 9480-as telefonszámon. 17:30

meseterapeutával a Kucsera Ferenc mártíruma – Történeti narratíva és kor-

Császári PillanatmŰvek koncert (37. oldal)

társ reflexiók kiállításon. 18+

Barlang (Duna korzó 18.)

Belépőjeggyel látogatható. Programsoroló

29


A létszám korlátozott (12 fő), a részvétel

szvingmuzsikába. A zenekar klasszikus

regisztrációhoz kötött:

jazz- és tánczenével is szórakoztat, megi-

regisztracio@muzeumicentrum.hu 18:00–22:00

Jégtáblák az Egyenlítőn – pizsamaparti gYEREK

dézve a szilveszteri hangulatot is. 20:00

Carson Coma koncert (37. oldal) Barlang (Duna korzó 18.)

Parti Medve könyvesbolt

Belépő: 1000 Ft

(Városház tér 4.) Hasoncsúszás pingvin módra, rozmár-fitnesz, fóka-toka bugyolálás

December 14. szombat 10:00

A programot Tóth Olivér Artúr

19:00

10:00–13:00

Kreátor - adventi műhelyfoglalkozás:

drámapedagógus vezeti.

szaloncukor készítés

Ajánlott korosztály: 6–11 évesek.

Offline Center (Ady Endre u. 6/b)

Részvételi díj: 4500 ft/fő. Jelentkezés:

Szaloncukor készítés Vrábel Krisztina

medveprogram@gmail.com

gasztroblogger vezetésével

Karácsonyi swing muzsika

Részvételi díj: 3500 Ft

Magyar Honvédség Altiszti Akadémia

(az ár minden alapanyagot tartalmaz)

Szentendre Színházterme

Bővebb információ és jelentkezés:

(Dózsa György út 12–14.) A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia

30

Alkotóka-mesemóka gYEREK (37. oldal) Barlang (Duna korzó 18.)

és lunda szépségverseny!

szentendrebaratai 10:00–16:00

Karácsonyi batik workshop

Fúvószenekarának karácsonyi koncert-

(részletek: december 13-nál)

jén belekóstolhatunk az igazi karácsonyi

Ur Eleonóra Batik Galéria

Programsoroló

(Dumtsa Jenő u. 15.)


16:00

17:00 17:00

19:00

„Menjünk mi is Betlehembe…” gYEREK

A kamarazenekar művészeti vezetője:

(4. oldal)

Négyessy Katalin

Evangélikus Templom előtt (Luther tér 1.)

Vezényel: Bokorné Forró Ágnes

Mezei Luca akusztikus koncert

és Wolfné Kovács Zsuzsanna

Fő tér

Műsor:

Rendhagyó tárlatvezetés és Duna-kavics

Corelli: Concerto Grosso No.8 (karácsonyi)

festés (akrillal) Jávor Piroska festőmű-

J.S.Bach: d-moll Csembaló

vésszel és Rappai Zsuzsa kurátorral

verseny BWV 1052

A szentendrei Új Művésztelep kiállításon.

karácsonyi kórusművek

Ferenczy Múzeum (Kossuth Lajos u. 5.)

A. Vivaldi: Gloria részletek

Belépőjegy: 1000 Ft

Händel: Halleluja a Messiás oratóriumból

Népzenei Műhely és Táncház

A Magyar Kórusok Napja programsorozat-

Tímár Sárával (37. oldal)

hoz csatlakozva. A belépés díjtalan.

Barlang (Duna korzó 18.) Belépő: 1000 Ft 19:20

A Musica Beata Vegyeskar és az Új Szentendrei Kamarazenekar Adventi hangversenye Péter-Pál templom (Kucsera Ferenc u. 1.) Közreműködik: Knyazoviczky Csenge – csembaló, a Musicantus Gyermekkar, Orbánné László Hajnalka – zongora. Programsoroló

31


December 14–15. 10:00–16:00

Színházi Stúdió és a Kanyar-GO Alapfokú

Advent a Skanzenben! gYEREK

Művészeti Iskola közös előadása

Skanzen (Sztaravodai út 75.) Adventi népszokásokat elevenít fel a Lajta

Belépő: 1000 Ft 15:00

Adventi gasztroséta (11. oldal)

Néptáncegyüttes. Hagyományőreink és

Indulási helyszín: Tourinform Iroda,

dizájnereink segítségével pedig egyedi

(Dumtsa Jenő u. 22.)

ajándékokat, díszeket készíthet az egész

15:00–17:00

Adventi Kreatív Foglalkozások gYEREK Macskakő Kerámia bolt és festöde

család.

(Fő tér 11.) December 15. vasárnap

Részletek december 1-nél. 15:30

Kurátori tárlatvezetés Árvai Máriával és Véri Dániellel – A nagy könyvlopás Városi Vendégház (Fő tér 12.) Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött kiállításon. Belépőjeggyel látogatható.

16:00–19:00 15:00

32

A táj rejtett szépségei

A kis herceg karácsonya gYEREK

– Szentendrei csillanások (21. oldal)

(16. oldal)

Városi Vendégház (Fő tér 12.)

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

Kortárs POP UP kiállítás szentendrei

színházterme (Pátriárka u. 7.)

kortárs festőművészek legfrissebb

A Szentendrei Gyermekszínház és Kreatív

alkotásaiból.

Programsoroló


Vocalise: Baghi Viktória, Gaál Mónika, Kiss Viktória Zongorán közreműködik: Tálos Vivien, zongoraművész Karnagy: Kalmanovitsné Dévai Anikó A koncert háziasszonya: Tóth Zsuzsi színművész

17:00

Adventi gyertyagyújtás a Fő téren

A belépés ingyenes!

(3. oldal) 18:00

Adventre hangolva – Vocalise koncert Szentendrei Keresztelő Szent János

December 17. kedd 14:30

Nyitott Műhely

Plébánia (Templom domb)

A Ferenczy Múzeum tehetséggondozó

A Vocalise – a három szoprán klasszikus

szakköre, 12 éven felülieknek

karácsonyi áriák, duettek, és népszerű karácsonyi dalok megszólaltatásával

December 21. szombat

előtti készülődést.

„Azon van egy rengő bölcső, abban fekszik az Úr Jézus.” gYEREK

Gyújtsuk meg együtt a gyertyát az adventi

(5. oldal)

koszorún a Vocalise – a három szoprán

Fő tér

szeretné meghitté varázsolni az ünnepek

és a szentendrei Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda másodikosainak

16:00

17:00

Demeter Erik akusztikus koncert Fő tér

Kicsinyek Kórusa segítségével! Programsoroló

33


19:00

Apáról fiúra (17. oldal) Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

19:30

Szamárhegyi betlehemes Kmetty tér

Vujicsics – Söndörgő – ViGaD koncert

(Dalmát Szamár Bisztró előtt)

Belépő: 2500 Ft

A törzsvendégek előadásában.

Tangó est

Támogatók:

Művész Étterem (Dumtsa Jenő u. 7.)

Dalmát Szamár Bisztró, Gottlasz Team,

Mózer Ádám és Miguel Montanaro harmo-

Szentendrei Kulturális Központ

Ezen az estén két harmonika és két lélek fonódik össze a tangó zenéjének világában. Belépő: 1500 Ft/fő December 22. vasárnap Adventi gyertyagyújtás a Fő téren (3. oldal)

34

18:00

színházterme (Pátriárka u. 7.)

nika koncertje, meglepetés vendégekkel.

17:00

December 23. hétfő

Programsoroló


December 29. vasárnap 18:00

Big Moments!

Január 4. szombat 18:00

Újévi koncert – Feliz 2020! Volver La Vida

Ferenczy Múzeum, (Kossuth L. utca 5.)

(18. oldal)

Kézdy Luca hegedűművész és Barabás

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

Lőrinc trombitaművész óévbúcsúztató

színházterme (Pátriárka u. 7.)

koncertje. Belépő: 2500 Ft

Január 6. hétfő 10:00

December 31. kedd 21:00–tól

„Három királyok napján…” gYEREK (5. oldal)

Szilveszter a Művészben vacsorával,

Evangélikus Templom előtt (Luther tér 1.)

táncmulatsággal Az élőzenét Lindhard Ferenc Csocso szolgáltatja. Belépő: 13 000 Ft/fő www.muveszetterem.hu 22:00–02:00 Csavard

fel a főteret!

Fő tér Szilveszteri utcabál DJ-vel.

Programsoroló

35


december 03. kedd 19:30 jAZZKLUB

december 06. péntek 20:00 KONCERT

Citera jazzklub

Smirgli / Makarenko koncert

vendég: Szlama László és Holddalanap zenekar

Az agrárpunk doyenjeinek 10 éves jubileumi kon-

Kalandozás a citera és a jazz világában

certje! Céljuk a szentendrei hagyományok magas

Dömény Krisztián vezetésével.

spirituális színvonalon, ugyanakkor közérthető módon történő megőrzése és mély-művelése.

December 5. csütörtök 19:00 KOMOLYZENE

Közéleti szórakoztató magazinműsor, nem kizárólag

Hétórai TEA – A Monarchia zenekar

delfinidomároknak.

tematikus komolyzenei koncertsorozata

Belépő: 1000 Ft

Téma: Advent, Karácsonyvárás Koncertmester: Schuszter Andrea


december 07. szombat 19:00 tÁNCHÁZ

december 14. szombat 10:00 gYERMEKPROGRAM

Görög táncház: zenél az Akropolis Compania zenekar

Alkotóka-mesemóka

Görög zenés-táncos program élőzenével.

Karácsonyi képeslapok és angyalkák készítése zsír­ krétával, szalagból és tortapapírból, karácsonyfadísz

december 10. kedd 19:30 JAZZKLUB

muffin papírból. Élőszavas mesemondással és móká-

Borbély Műhely Jazzklub

val egybekötött kézműveskedés óvodás és kisiskolás

vendég: Eastern Boundary Quartet (USA-H)

korosztálynak.

Nagymúltú jazzklub kivételes tehetségekkel a legkülönbözőbb irányzatokban.

december 14. szombat 19:00 TÁNCHÁZ

Belépő: 2000 Ft

Népzenei Műhely és Táncház Tímár Sárával vendég: Fábián Éva

december 12. csütörtök 20:00 KLUB

Koncert, beszélgetés és táncház

Császári PillanatmŰvek

Tímár Sárával és meghívott vendégeivel.

Az öröklét legfinomabb részei mámoros,

Belépő: 1000 Ft

akusztikus fordításban. december 13. péntek 20:00 KONCERT Carson Coma Hangzásukra a ‘60-as évek zenéjén kívül a jelenlegi alternatív/popzenei trendek is nagy hatással vannak. Belépő: 1000 Ft

2019. december 16. és 2020. január 6. között téli álmot alszunk! nyitás: január 7. kedd

barlang

37


DECEMBER 31. 22:00 – 02:00