Page 1

IRAN TAEKWONDO FACEBOOK


IRAN TAEKWONDO FACEBOOK


‫‪9/3/12‬‬

‫آﻏﺎز دوﻣﯾن ﻣﺮﺣﻠﻪ اردوی ﺗﯾم ﺗﮐواﻧدوی ارﺗﺷﮫﺎ در ﺗﮫﺮان‬

‫آﻏﺎز دوﻣﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اردوی ﺗﯾم ﺗﮑواﻧدوی ارﺗﺷﮭﺎ در ﺗﮭران‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ ۴‬ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ‪ - ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١١ : ٢٢‬‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪۶٩۶١٨ :‬‬

‫ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ‪١٧٨ :‬‬

‫ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ارﺗﺸﮫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ارﺗﺸﮫﺎی ﺟﮫﺎن آﻣﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اردوی ﺧﻮد را در ﺗﮫﺮان آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ورزش اﯾﺮان )اﯾﭙﻨﺎ(‪ ،‬ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اردوی ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ارﺗﺸﮫﺎ از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز)ﺷﻨﺒﻪ( در ﺗﮫﺮان آﻏﺎز ﺷﺪه‬ ‫و ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ اردو ﻧﯿﺰ ‪ 31‬ﻣﺮدادﻣﺎه ﻟﻐﺎﯾﺖ ‪ 2‬ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻔﺮات ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ اردو ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫*وزن اول‪ :‬ﻣﯿﺜﻢ ﺑﺎﻗﺮی‪ ،‬ﺣﺴﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی و ﺑﯿﮋن ﻧﺎﺻﺮی‬

‫*وزن دوم‪ :‬اﺣﺴﺎن ﻧﻘﯿﺐ زاده‪ ،‬ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج‪ ،‬ھﺎدی ﺷﺎھﻮردی‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪی و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﻮﯾﯽ زاده‬ ‫*وزن ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻤﺴﻪ‪ ،‬ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی‪ ،‬ھﺎدی ﻣﻠﮑﯿﺎن و ﻟﻘﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ‬ ‫*وزن ﭼﮫﺎرم‪ :‬ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺨﯽ‪ ،‬رﺿﺎ ﺣﺒﯿﺒﯽ‪ ،‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪی و ﻋﻠﯽ ﺟﺒﺎری‬ ‫*وزن ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺑﮫﻨﺎم ﺑﯿﺎت‪ ،‬ﻣﮫﺪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺳﻌﯿﺪ اﻣﯿﺮی و ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻏﮕﺮاﯾﯽ‬ ‫*وزن ﺷﺸﻢ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ و ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺠﯽ زواره‬ ‫*وزن ھﻔﺘﻢ‪ :‬ﻣﮫﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ و ﮐﻮرش رﺟﻠﯽ‬ ‫*وزن ھﺸﺘﻢ‪ :‬ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎن آزادی و ﺟﻼل ﺧﺪاﻣﯽ‬

‫ھﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﻗﻨﺒﺮی و رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻧﻌﯿﻤﯽ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎز اﯾﻦ ﺗﯿﻢ "ﻣﺴﻌﻮد ﻟﺸﮑﺮی" اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ارﺗﺸﮫﺎی ﺟﮫﺎن ‪ 27‬ﻟﻐﺎﯾﺖ ‪ 30‬ﻣﮫﺮﻣﺎه در وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ipna.ir/print.aspx?ni=69618‬‬


‫‪9/3/12‬‬

‫ﺳﻠطﺎﻧﯽ‪ :‬اﺻﺮار اﺳت ﺗﺎ از ﭘﺮﺳﻧل ﮐﺎدر ارﺗش اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ‪ /‬ﺑﺎﯾد ﺗﺑﻌﺎت اﯾن ﺗﻐﯾﯾﺮات را ﻧﯾﺰ ﺑﭘذﯾﺮﯾم‬

‫ﺳﻠطﺎﻧﯽ‪ :‬اﺻرار اﺳت ﺗﺎ از ﭘرﺳﻧل ﮐﺎدر ارﺗش اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ‪ /‬ﺑﺎﯾد ﺗﺑﻌﺎت اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات را ﻧﯾز ﺑﭘذﯾرﯾم‬ ‫ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ۵‬ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ‪ - ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١٠ : ١‬‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪۶٩٧١۶ :‬‬

‫ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ‪١٩٣ :‬‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ارﺗﺸﮫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎدر ارﺗﺶ در اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﻨﻄﻘﯽ‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﺎت آن را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ‪.‬‬

‫"ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ" ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ارﺗﺸﮫﺎ در ﺧﺼﻮص اردوی اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ورزش اﯾﺮان )اﯾﭙﻨﺎ(‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬اردوی ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫دوم از دﯾﺮوز آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ‪ ،‬طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ 25‬ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ﭘﺲ از‬ ‫آن ﻧﻔﺮات اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اردوی ‪ 10‬روزه ای را در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ھﻔﺘﻪ در‬ ‫ﺗﮫﺮان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻋﺎزم وﯾﺘﻨﺎم ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ‪.‬‬

‫وی اﯾﻨﻄﻮر اداﻣﻪ داد‪ :‬اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﮫﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺧﺎرج از اﯾﺮان اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺮق ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ و اﺻﺮار ھﺴﺖ ﺗﺎ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎدر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺖ در ارﺗﺶ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ از طﺮﻓﯽ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی‬ ‫ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ارﺗﺸﮫﺎ اﻓﺰود‪ :‬ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﺎت آن را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﯿﺬﯾﺮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ دھﻪ اﺳﺖ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎدر‬ ‫ارﺗﺶ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺣﻀﻮر‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ "در ﭼﻨﺪ وزن از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺎدر ارﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟" ﮔﻔﺖ‪ :‬اﺣﺘﻤﺎل دارد از ‪ 3‬وزن ﯾﺎ ‪4‬‬ ‫وزن از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺎدر ارﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن‪ ،‬ﺗﻮﻗﻊ ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ را از اﯾﻦ ﺗﯿﻢ دارﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ‬ ‫و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎت آن را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮫﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ‪.‬‬

‫‪ipna.ir/print.aspx?ni=69716‬‬


‫‪11/18/12‬‬

‫ﺣﺿور ﺗﮑواﻧدوﮐﺎران ﻧﯾروی ﻣﺳﻠﺢ در ﻣرﮐز ﺳﻧﺟش آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ‬

‫ﺣﺿور ﺗﮑواﻧدوﮐﺎران ﻧﯾروی ﻣﺳﻠﺢ در ﻣرﮐز ﺳﻧﺟش آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ‬ ‫ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۶‬ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ‪ - ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١١ : ۶‬‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪٧١٣٨۶ :‬‬

‫ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ‪٢٧٧ :‬‬

‫ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز)ﺷﻨﺒﻪ( در ﺗﺴﺘﮫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ‬ ‫اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ورزش اﯾﺮان )اﯾﭙﻨﺎ(‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی‪ ،‬ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج‪ ،‬ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی‪ ،‬روح ﷲ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ‪ ،‬ﺑﮫﻨﺎم‬ ‫ﺑﯿﺎت‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ و ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ؛ ‪ 8‬ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮐﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ در‬ ‫آﮐﺎدﻣﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫اﯾﻦ ﻧﻔﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در رﻗﺎﺑﺘﮫﺎی ﺳﯿﺰم ﮐﻪ از ‪ 26‬ﻣﮫﺮﻣﺎه در ﮐﺸﻮر وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎن ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز)ﺷﻨﺒﻪ( زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻧﻌﯿﻤﯽ‪ ،‬ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﻗﻨﺒﺮی‬ ‫و ﻣﺴﻌﻮد ﻟﺸﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﺗﺴﺖھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ رﻗﺎﺑﺘﮫﺎی ﺳﯿﺰم ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻤﮫﺎی ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران‬ ‫ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد‪.‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪ipna.ir/print.aspx?ni=71386‬‬


‫‪11/18/12‬‬

‫ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﺗﮑواﻧدوی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﻋﺎزم وﯾﺗﻧﺎم ﻣﯽ ﺷود‬

‫ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﺗﮑواﻧدوی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﻋﺎزم وﯾﺗﻧﺎم ﻣﯽ ﺷود‬ ‫دو ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۴‬ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ‪ - ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١٣ : ۵۴‬‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪٧٣۴٩۵ :‬‬

‫ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ‪٢١۶ :‬‬

‫ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﮫﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪27‬‬ ‫ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ ‪ 21‬از طﺮﯾﻖ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم)ره(ﻋﺎزم ھﻮﺷﯿﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ورزش اﯾﺮان)اﯾﭙﻨﺎ(‪ ،‬رﻗﺎﺑﺘﮫﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم از اول ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﻨﺠﻢ آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﻋﺰاﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ رود‪.‬‬

‫وزن اول‪ :‬ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی‪ ،‬وزن دوم‪ :‬ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج‪ ،‬وزن ﺳﻮم‪ :‬ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی‪ ،‬وزن ﭼﮫﺎرم‪ :‬روح ﷲ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ‪ ،‬وزن ﭘﻨﺠﻢ‪:‬‬ ‫ﺑﮫﻨﺎم ﺑﯿﺎت‪ ،‬وزن ﺷﺸﻢ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ‪ ،‬وزن ھﻔﺘﻢ‪ :‬ﻣﮫﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺶ‪ ،‬وزن ھﺸﺘﻢ‪ :‬ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ھﻤﺮاه ﻣﮫﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ)ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(‪ ،‬ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ )ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ( و ﻣﺴﻌﻮد ﻟﺸﮑﺮی‪ ،‬ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﻗﻨﺒﺮی و رﺟﺒﻌﻠﯽ‬ ‫ﻧﻌﯿﻤﯽ)ﻣﺮﺑﯿﺎن( ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﮫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ‬

‫‪1/1‬‬

‫‪ipna.ir/print.aspx?ni=73495‬‬


‫ﺗﯾم ﺗﮑواﻧدوی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻋﺎزم وﯾﺗﻧﺎم ﻣﯽﺷود ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪10/16/12‬‬

‫ورزﺷﯽ ‪ -‬رزﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪13910725000534 :‬‬ ‫‪91/07/25 - 12:15‬‬

‫ﺑرای ﺣﺿور در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﯾزم‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻋﺎزم وﯾﺘﻨﺎم ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم ﻓﺮدا)ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ‪ 27‬ﻣﮭﺮﻣﺎه(ﻋﺎزم‬ ‫ھﻮﺷﯿﻤﯿﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو‪ ،‬ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای‬ ‫ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ ‪ 21‬از طﺮﯾﻖ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم)ره(ﻋﺎزم‬ ‫ھﻮﺷﯿﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم از اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻔﺮات اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫وزن اول‪ :‬ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی‬ ‫وزن دوم‪ :‬ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج‬ ‫وزن ﺳﻮم‪ :‬ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی‬ ‫وزن ﭼﮫﺎرم‪ :‬روح ﷲ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ‬ ‫وزن ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺑﮫﻨﺎم ﺑﯿﺎت‬ ‫وزن ﺷﺸﻢ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ‬ ‫وزن ھﻔﺘﻢ‪ :‬ﻣﮫﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺶ‬ ‫وزن ھﺸﺘﻢ‪ :‬ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‪ :‬ﻣﮫﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ‪ :‬ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﯿﺎن‪ :‬ﻣﺴﻌﻮد ﻟﺸﮑﺮی‪ ،‬ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﻗﻨﺒﺮی و رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻧﻌﯿﻤﯽ‬ ‫اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم‪/‬م‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬ ‫‪1/1‬‬

‫‪www.f arsnews.com/printable.php?nn=13910725000534‬‬


‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫از دور رﻓﺖ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﭘﻮﻣﺴﻪ ﻣﺮدان‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫روز‬ ‫ﻛﺸﻮر‬ ‫‪20‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﮫﺮﻣﺎه‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو؛اﻳﻦ‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﮫﺎ در دو‬ ‫ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺮادي و‬ ‫ﺗﯿﻤﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﮫﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ‬ ‫اﻋﻼم ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺮادي‬ ‫رده ﺳﻨﻲ زﻳﺮ ‪14‬‬ ‫ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫روﯾﺪادھﺎ‬ ‫ﮔﺎﻟﺮی‬ ‫ﺗﺎزه ھﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬ ‫‪-1‬ﻣﮫﺪي‬ ‫آﮔﻮر)‪58 /26‬‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﻛﺸﻮری‬ ‫ﻟﯿﮓ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫‪-2‬ﺳﯿﺪﻋﻠﻲ‬ ‫ﻣﻮﺳﻲ‬ ‫‪١٩:٢٠ ١٣٩١/٠٨/٠١‬‬ ‫ﻧﯿﺎزارع)‪56 /90‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫‪/‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم ‪ -‬وﯾﺘﻨﺎم‪/‬‬ ‫‪-3‬ﻋﻠﻲ‬ ‫ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ در روز اول‬ ‫ﺳﮫﺮاﺑﻲ)‪/78‬‬ ‫‪/‬ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﮫﺎن)ﺳﯿﺰم( از اول آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 5‬روز ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وﯾﺘﻨﺎم)ھﻮﺷﯿﻤﯿﻨﻪ( و در ورزﺷﮕﺎه‬ ‫اول و‬ ‫‪ 55‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺑﺰرگ ﻣﯿﻠﯿﮑﺎری ﺟﻮن آﻏﺎز ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﺟﻮاد ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ‬ ‫دوم‪/‬‬ ‫ﻟﯿﮓ دوم(‪،‬ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ‬ ‫ﻣﯿﻜﻼﺋﻲ)‪/14‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی)وزن اول(‪،‬ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج)وزن‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو؛در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﮫﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﻣﻮﺳﻮی)وزن ﺳﻮم(‪،‬روح ﷲ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ)وزن ﭼﮫﺎرم(‪،‬ﺑﮫﻨﺎم ﺑﯿﺎت)وزن ﭘﻨﺠﻢ(‪،‬ﻣﺤﻤﺪ ‪54‬‬ ‫دﺳﺘﻪھﺸﺘﻢ(ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ‬ ‫ﺷﺸﻢ(‪،‬ﻣﮫﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺶ)وزن ھﻔﺘﻢ(‪،‬ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ)وزن‬ ‫اﻣﺎﻣﯽ)وزن‬ ‫ﺳﻨﻲ ‪ 14‬ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ)ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ(‪،‬ﻣﺴﻌﻮد ﻟﺸﮑﺮی)ﻣﺮﺑﯽ(‪،‬ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﻗﻨﺒﺮی)ﻣﺮﺑﯽ( و رده‬ ‫اولﭘﯿﮑﺎرھﺎ ‪ 37‬ﮐﺸﻮر در‬ ‫ﻧﻌﯿﻤﯽ)ﻣﺮﺑﯽ( ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره از‬ ‫رﺟﺒﻌﻠﯽ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪17‬ﻣﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻮروﮔﯽ‪،‬ﭘﻮﻣﺴﻪ و دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ در رده ھﺎی ﺑﺎﻧﻮان و آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﮫﺎرم‬ ‫ﺷﯿﺎﭘﭽﺎﻧﮓ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ ﺳﻪ ﭘﯿﺮوزی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻔﺎن در‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛در اوﻟﯿﻦ روز از اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎرھﺎ اﺑﺘﺪا ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮ ﻧﺘﺎج در وزن دوم وارد‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﻛﻮﺷﺎﺑﮫﺎري)‪/34‬‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯽ ﺟﮫﺎن رﺿﺎﯾﺖ داد‪.‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮد واﮔﺬار ﮐﺮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻦ و ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﻪ‬ ‫‪ 60‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫دﻳﺪارھﺎي‬ ‫آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﮫﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد وﻟﯽ در ﻓﯿﻨﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻒ‬ ‫در وزن اول ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎراﻧﯽ از ﺑﺮزﯾﻞ‪،‬ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ‪،‬ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل‬ ‫‪/‬ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﮫﺪي‬ ‫‪-2‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ھﻔﺘﻪﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻟﻤﺎن‪،‬اﯾﺮان‪،‬ﺑﺮزﯾﻞ و ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اول ﺗﺎ ﭼﮫﺎرم را‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫را واﮔﺬار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم رﺿﺎﯾﺖ داد ﮐﻪ در اﯾﻦ وزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫ﺟﻤﺸﯿﺪي)‪/54‬در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اردﻧﯽاول‬ ‫ﻣﻐﻠﻮبوﺷﺪ و از دور‬ ‫ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی در وزن ﺳﻮم ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫دوم‪/‬‬ ‫دوم از‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 57‬ﺗﺼﺎﺣﺐ‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﮫﺎ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و در اﯾﻦ وزن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭼﯿﻦ‪،‬آﻟﻤﺎن و اردن ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اول ﺗﺎ ﺳﻮم را‬ ‫ﻟﯿﮓ‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ؛در روز دوم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت روح ﷲ طﺎﻟﺒﯽ)وزن ﭼﮫﺎرم(‪،‬ﺑﮫﻨﺎم ﺑﯿﺎت)وزن‪-3‬ﭘﻨﺠﻢ( و ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ)وزن ھﺸﺘﻢ( ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪال وارد دور‬ ‫ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎاﻣﯿﺮﺧﺎﻧﻲ)‪/80‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻗﺎﺑﺘﮫﺎی ﭘﻮﻣﺴﻪ و دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫‪ 56‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ‬ ‫اﻋﻼم ﺷﺪ‬ ‫دوره‬ ‫‪-4‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق‬ ‫دﻳﺪارھﺎي‬ ‫ﻓﺘﻮﺣﻲ)‪88/54‬‬ ‫ﻟﯿﮓ‬ ‫ھﻔﺘﻪ اول‬ ‫دﺳﺘﻪ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫و دوم از‬ ‫اول‬ ‫رده ﺳﻨﻲ ‪ 18‬ﺗﺎ‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪1531 :‬‬ ‫دور‬ ‫‪ 29‬ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ‬ ‫‪-1‬ﻋﻠﻲ‬ ‫ﭘﺴﺮ‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ‬ ‫ﻧﺎدﻋﻠﻲ)‪47‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ‪141 :‬‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫دوره ﻟﯿﮓ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫‪-2‬ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫ﻛﺸﻮر‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫روز‬ ‫ﻧﻈﺮي)‪08/46‬‬ ‫ﭘﺴﺮ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫‪-3‬اﻛﺒﺮ‬ ‫‪21‬‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻓﺮوزان)‪82/45‬‬ ‫ﻣﮫﺮﻣﺎه‬ ‫ﻛﺸﻮر روز‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫ﺧﻼش‬ ‫‪-4‬ﺳﯿﻨﺎ‬ ‫ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﮫﺮﻣﺎه‬ ‫ﻗﺰل‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫در ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫اﺣﻤﺪ)‪34/44‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫رده ﺳﻨﻲ ‪ 30‬ﺗﺎ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 39‬ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫‪-1‬ﻣﮫﺪي‬ ‫رواﺑﻂ‬ ‫ﺻﻤﺪﻳﺎن‬ ‫رواﺑﻂ‬ ‫ﺗﺒﺎر)‪76/57‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو؛‬ ‫‪-2‬ھﺎدي‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو؛‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫دﻟﺸﺎد)‪66/55‬‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺗﯿﻤﻲ‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﮫﺎي‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫‪-3‬داود رﺳﻮﻟﻲ‬ ‫ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫زاده)‪54/55‬‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫زﻳﺮ‬ ‫ﭘﺴﺮ ﺑﻪ‬ ‫اﻋﻼم‬ ‫‪-4‬ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫ﺷﺮح زﻳﺮ‬ ‫ﺷﺪ‪:‬‬ ‫اﻣﺎﻣﯿﺎن‬ ‫اﻋﻼم‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﻓﺮ)‪65/54‬‬ ‫ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ھﻔﺘﻪ ‪ 7‬و ‪ 8‬ﻟﯿﮓ اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ھﻔﺘﻪ ‪1‬و ‪ 2‬دﺳﺘﻪ اولاول‪:‬‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﭘﻮﻣﺴﻪ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ھﻔﺘﻪ‪ 1‬و ‪ 2‬ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫رده ﺳﻨﻲ ‪ 40‬ﺗﺎ‬ ‫اول‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫‪ 49‬ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺳﻤﻨﺎن)اﺳﺘﺮاﺣﺖ(‬ ‫‪-1‬ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﻲ‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﻣﻮﺳﻲ‬ ‫ورزﺷﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﻧﯿﺎ)‪62/56‬‬ ‫ﺟﻮاﻧﻪ ‪– 9‬‬ ‫ﻧﻜﺎ ‪– 7‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺶ‬ ‫‪-2‬اﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫رﻧﮕﺴﺎزي‬ ‫ﺧﺎوري‬ ‫ﻧﻔﺖ‬ ‫اﻳﺮان‪1‬‬ ‫داﻧﺸﻮر)‪82/55‬‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﺧﻤﯿﻨﻲ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺷﺎزﻧﺪ‪3‬‬ ‫‪-3‬ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﺳﺮﭘﻞ‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﺟﺎھﺪ)‪08/54‬‬ ‫ذھﺎب ‪– 0‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫‪-4‬اﺑﻮﺗﺮاب‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪3‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫–‬ ‫ﻣﺤﻤﺪي)‪14/52‬‬ ‫ﭼﺎﻟﻮس ‪0‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ﻗﻮاﻣﯿﻦ‬ ‫ﺳﻨﻲ ‪50‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق رده‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮنﺗﺎﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﻳﺎري ‪7‬‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﺟﺎ)اﺳﺘﺮاﺣﺖ‬ ‫ذوب‬ ‫‪ 59‬ﺳﺎل‪:‬‬ ‫(‬ ‫آھﻦ‬ ‫‪-1‬ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﻲ‬ ‫ﺷﮫﺮداري‬ ‫ﻧﻈﺮي)‪78/59‬‬ ‫اﺻﻔﮫﺎن‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫–‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻧﺪﻳﺸﻪ ‪4‬‬ ‫‪-2‬ھﺎدي‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫– ﺷﮫﯿﺪ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺗﺮﻛﺎﺷﻮﻧﺪ)‪08/43‬‬ ‫ﻋﻄﺎﻳﻲ‬ ‫ﻗﻢ ‪2‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫زﻧﺠﺎن ‪6‬‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫‪-3‬ﺑﺮﺟﻌﻠﻲ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫دوم‪:‬‬ ‫ﺑﺮاري)‪82/55‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪي‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﻛﺮدان ‪2‬‬ ‫‪-4‬ﺟﻼل‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫–‬ ‫ﻣﺠﺘﮫﺪ)‪64/52‬‬ ‫ﻧﻜﺎ)اﺳﺘﺮاﺣﺖ(‬

‫ﺟﺴﺘﺠﻮ‬

‫آﮔﮫﯽ ھﺎ‬

‫ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‬

‫ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬


‫‪ranian,‬‬ ‫‪10/28/12‬‬ ‫…‪Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫ﺗﮑﻮاﻧﺪو ارﺗﺶھﺎی ﺟﮭﺎن‪/‬‬

‫ﺷﺎﮐﺮی و اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج ﺑﮫ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫اوﻟﯿﻦ روز از ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺶھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ دو ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ھﻤﺮاه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ‪ ،‬اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وﯾﺘﻨﺎم در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ورزﺷﯽ ارﺗﺶ ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻨﮫ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺪال ﻧﻘﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی و ﯾﮏ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزن اول )‪ -54‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎراﻧﯽ از ﺑﺮزﯾﻞ‪ ،‬ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺷﮑﺴﺖ داد و راھﯽ دﯾﺪار ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﺟﺪال ﺑﺮای ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻣﺪال طﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻒ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ را واﮔﺬار ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد‪ .‬در اﯾﻦ وزن ﺑﺮزﯾﻞ و ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﻣﺪال ھﺎی ﺑﺮﻧﺰ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮ ﻧﺘﺎج در وزن دوم)‪-58‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭼﯿﻦ واﮔﺬار ﮐﺮد و ﺑﺮﻧﺰ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی در وزن ﺳﻮم)‪ -63‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( دور ﺳﻮم ﺑﮫ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎری از اردو ﺑﺎﺧﺖ و از دور ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ وزن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻦ‪ ،‬آﻟﻤﺎن و اردن روی‬ ‫ﺳﮑﻮی ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ در دوﻣﯿﻦ روز اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﮭﺎ روح ﷲ طﺎﻟﺒﯽ‪ ،‬ﺑﮭﻨﺎم ﺑﯿﺎت و ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﮫ دﯾﺪار رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ روﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر‪ ،‬ﺗﮭران‪٠٩:٢١ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠٨/٠٢‬‬

‫اﻣﺎﻧﺖ داري و اﺧﻼق ﻣﺪاري‬ ‫‪.‬اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﮭﺮ " ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪www.mehrnews.com/f a/NewsPrint.aspx?NewsID=1726393‬‬


‫‪ranian,‬‬ ‫‪10/28/12‬‬ ‫…‪Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫ﺗﮑﻮاﻧﺪو ارﺗﺶھﺎی ﺟﮭﺎن‪/‬‬

‫ﻣﺮداﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺮد طﻼﯾﯽ اﯾﺮان‪ /‬اﺑﺮاھﯿﻤﯽ و ﺑﯿﺎت ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫روز دوم از از ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺗﮑﻮاﻧﺪو ارﺗﺶھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺳﮫ ﻣﺪال طﻼ‪ ،‬ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ھﻤﺮاه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ‪ ،‬اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ از ‪ 37‬ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ورزﺷﯽ ارﺗﺶ ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻨﮫ وﯾﺘﻨﺎم ﺟﺮﯾﺎن دارد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از دو ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ‬ ‫ﺷﺎﮐﺮی و اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج ﮐﮫ روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ‪ ،‬روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﻧﯿﺰ ﺳﮫ ﻣﺪال رﻧﮕﺎرﻧﮓ ھﻢ روی ﺳﯿﻨﮫ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران ﮐﺸﻮرﻣﺎن درﺧﺸﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮐﺎر وزن ھﺸﺘﻢ )‪+87‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﻣﺪال طﻼ ﺷﺪ‪ .‬وی ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺮزﯾﻞ‪ ،‬ﺑﻼروس ﺑﮫ دﯾﺪار ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ و در ﺟﺪال‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪال طﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎری از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی ‪ 14‬ﺑﺮ ‪ 6‬روی ﺳﮑﻮی ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎد‪.‬‬ ‫در وزن ﭘﻨﺠﻢ )‪ -72‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﺑﮭﻨﺎم ﺑﯿﺎت ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ از اﻧﺪوﻧﺰی‪ ،‬ﺑﺮزﯾﻞ و ﮐﺎﻧﺎدا را ﺷﮑﺴﺖ داد و در دﯾﺪار ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ‪ 10‬ﺑﺮ‪ 7‬ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ واﮔﺬار ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﺪال‬ ‫ﻧﻘﺮه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ روح ﷲ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزن ﭼﮭﺎرم )‪ -68‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران وﯾﺘﻨﺎم‪ ،‬آﻟﻤﺎن و اردن‪ ،‬در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﻧﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭼﯿﻦ ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫در آﺧﺮﯾﻦ روز اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ در وزن ﺷﺸﻢ و ﻣﮭﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ در وزن ھﻔﺘﻢ اﻣﺮوز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺑﮫ دﯾﺪار رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ روﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر‪ ،‬ﺗﮭران‪١٠:٠٠ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠٨/٠٣‬‬

‫اﻣﺎﻧﺖ داري و اﺧﻼق ﻣﺪاري‬ ‫‪.‬اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﮭﺮ " ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/f a/NewsPrint.aspx?NewsID=1727326‬‬


‫‪10/27/12‬‬

‫ﻧﺳﺧﮫ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ وﯾﺘﻨﺎم‬

‫ﺳﮫ ﻧﺷﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺣﺎﺻل ﮐﺎر ﺗﮑواﻧدوﮐﺎران در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺳﯾزم‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴١٣۶۶٣٠ :‬‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫دوﻣﯿﻦ روز از ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺟﮫﺎن)ﺳﯿﺰم( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﻪ ﻧﺸﺎن‬ ‫رﻧﮕﺎرﻧﮓ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‪ ٠٣ :‬آﺑﺎن ‪١٠:۴۵ - ١٣٩١‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ورزش ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران‪:‬روز ﮔﺬﺷﺘﻪ و در دوﻣﯿﻦ‬ ‫روز از رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ)وزن ھﺸﺘﻢ(ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ از‬ ‫ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺮزﯾﻞ‪ ،‬ﺑﻼروس ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ‬ ‫راﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ 14‬ﺑﺮ ‪ 6‬ﭘﯿﺮوز ﺷﯿﺎﭘﭽﺎﻧﮓ را ﺗﺮک ﮐﺮده و‬ ‫ﻣﺪال طﻼی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ‪ .‬در‬ ‫وزن ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﻨﺎم ﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎراﻧﯽ از اﻧﺪوﻧﺰی‪،‬‬ ‫ﺑﺮزﯾﻞ‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻒ ﮐﺮه‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ 10‬ﺑﺮ ‪ 7‬ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫داد‪ .‬روح‬

‫ﷲ‬

‫اﺑﺮاھﯿﻤﯽ)وزن‬

‫ﭼﮫﺎرم(در‬

‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬

‫اول‬

‫ﻣﻐﻠﻮب‬

‫ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎری از ﭼﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎزﻧﺪه ھﺎ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ‬

‫ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ از وﯾﺘﻨﺎم‪ ،‬آﻟﻤﺎن و اردن را ﺷﮑﺴﺖ داده و ﺑﻪ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ در روز اول رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی)وزن اول ‪ -‬ﻣﺪال ﻧﻘﺮه( و ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج)وزن دوم ‪ -‬ﻣﺪال‬ ‫ﺑﺮﻧﺰ( دو ﻣﺪال ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ در رده ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺗﺎ روز دوم ﭘﯿﮑﺎرھﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭼﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎ ‪ 3‬طﻼ و ‪ 1‬ﺑﺮﻧﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار دارد و ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ‪ 1‬طﻼ‪ 2،‬ﻧﻘﺮه و ‪ 2‬ﺑﺮﻧﺰ‬ ‫ﻋﻨﻮان دوﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺗﯿﻢ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ‪ 1‬طﻼ‪ 1،‬ﻧﻘﺮه و ‪ 1‬ﺑﺮﻧﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﺳﻮم اﯾﺴﺘﺎده و ﺗﯿﻢ آﻟﻤﺎن ھﻢ ﺑﺎ ‪1‬طﻼ و ‪ 1‬ﻧﻘﺮه ﭼﮫﺎرم اﺳﺖ‪ .‬طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری در روز ﺳﻮم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ )وزن ﺷﺸﻢ( و ﻣﮫﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ)وزن ھﻔﺘﻢ( روی‬ ‫ﺷﯿﺎﭘﭽﺎﻧﮓ ﻣﯽ روﻧﺪ‪.‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4136630‬‬


‫‪10/24/12‬‬ ‫ﻣرداﻧﯽ طﻼﯾﯽ ﺷد‪ /‬ﺑﯾﺎت و اﺑراھﯾﻣﯽ ﻣدال ﻧﻘره و ﺑرﻧز ﮐﺳب ﮐردﻧد ‪Fars News Agency :‬‬

‫ورزﺷﯽ ‪ -‬رزﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪13910803000524 :‬‬ ‫‪91/08/03 - 12:15‬‬

‫ﺑﯾﺳت و ﯾﮑﻣﯾن دوره ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺗﮑواﻧدوی ﻧظﺎﻣﯾﺎن‪-‬وﯾﺗﻧﺎم‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫ﻣﺮداﻧﯽ طﻼﯾﯽ ﺷﺪ‪ /‬ﺑﯿﺎت و اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﮫ)ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ( در دوﻣﯿﻦ روز از ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن‬ ‫ﺟﮭﺎن)ﺳﯿﺰم( ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﮫ ﻣﺪال طﻼ‪ ،‬ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ ،‬ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ)ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ(در دوﻣﯿﻦ روز از رﻗﺎﺑﺖھﺎ ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر وزن‬ ‫ھﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ از ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺮزﯾﻞ‪ ،‬ﺑﻼروس ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل رﻗﺎﺑﺖھﺎ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ راﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ 14‬ﺑﺮ ‪ 6‬ﭘﯿﺮوز ﺷﯿﺎﭘﭽﺎﻧﮓ را‬ ‫ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻣﺪال طﻼی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ‪.‬‬

‫در وزن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﮫﻨﺎم ﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎراﻧﯽ از اﻧﺪوﻧﺰی‪ ،‬ﺑﺮزﯾﻞ‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ 10‬ﺑﺮ ‪ 7‬ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد‪.‬‬

‫روح ﷲ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ در وزن ﭼﮫﺎرم در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻐﻠﻮب ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎری از ﭼﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎزﻧﺪهھﺎ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران وﯾﺘﻨﺎم‪ ،‬آﻟﻤﺎن و اردن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و آﻧﮫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺑﻪ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻣﺮوز)ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ(در ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ روز‬ ‫از رﻗﺎﺑﺖھﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ وزن ﺷﺸﻢ و ﻣﮫﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ وزن ھﻔﺘﻢ روی ﺷﯿﺎﭘﭽﺎﻧﮓ ﻣﯽروﻧﺪ‪.‬‬

‫روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز از اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖھﺎ ﺷﺎﮐﺮی و اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم‪/‬م‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.f arsnews.com/printable.php?nn=13910803000524‬‬


‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫‪10/24/12‬‬

‫ورزﺷﻲ‬

‫رﻗﺎﺑﺖھﺎي ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺟﮫﺎﻧﻲ ﺳﯿﺰم‬ ‫اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 03‬آﺑﺎن ‪ - 1391‬ﺳﺎﻋﺖ ‪18:47‬‬

‫ﺷﻤﺎره ﺧﺒﺮ‪100826052852 :‬‬

‫ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﺗﮑﻮاﻧﺪو‬ ‫ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺶھﺎی ﺟﮫﺎن )ﺳﯿﺰم( در وﯾﺘﻨﺎم را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎمﺟﻢ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ارﺗﺒﺎطﺎت و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان‬ ‫در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖھﺎ ﮐﻪ در آن ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران ‪ 34‬ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ‪ 3‬ﻣﺪال طﻼ‪ 2 ،‬ﻧﻘﺮه و ‪ 2‬ﺑﺮﻧﺰ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ را‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮای ﺗﯿﻢ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎرھﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ و ﻣﮫﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺪال طﻼ را ﺑﺮ‬ ‫ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی و ﺑﮫﻨﺎم ﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج و روح ﷲ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺮدن آوﯾﺰ ﺑﺮﻧﺰ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺶ ھﺎی ﺟﮫﺎن )ﺳﯿﺰم(‪ ،‬اول آﺑﺎن ﻣﺎه در ﺷﮫﺮ ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻨﻪ وﯾﺘﻨﺎم آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫رﺳﯿﺪ‪.‬‬

‫در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ‪ 34‬ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و در ‪ 3‬ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻮروﮔﯽ‪ ،‬ﭘﻮﻣﺴﻪ و دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎف ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ‬ ‫داﺷﺖ ‪.‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100826052852‬‬


‫‪10/24/12‬‬

‫ﻓدراﺳﯾون ﺗﮑواﻧدو ‪ -‬اﯾران ﻗﮭرﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺷد‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫دور‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ‬ ‫ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ‬ ‫دوره‬ ‫ﻟﯿﮓ‬ ‫دﺳﺘﻪ‬ ‫اول‬ ‫‪/‬ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫ﭘﺴﺮ‬ ‫دوم‪/‬‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ﻟﯿﮓ‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﻛﺸﻮر‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫روز‬ ‫اﻋﻼم ﺷﺪ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫دﻳﺪارھﺎي‬ ‫‪21‬‬ ‫اول‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﮫﺮﻣﺎه‬ ‫و دوم از‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دور‬ ‫ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫دوره ﻟﯿﮓ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫روﯾﺪادھﺎ‬ ‫ﮔﺎﻟﺮی‬ ‫ﺗﺎزه ھﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺴﺮ‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫رواﺑﻂ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫روز‬ ‫ﻛﺸﻮر‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫‪١٨:۵٠ ١٣٩١/٠٨/٠٣‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو؛‬ ‫ﻣﮫﺮﻣﺎه‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫وﯾﺘﻨﺎم‪ /‬ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫‪/‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم ‪ -‬در‬ ‫ﺗﯿﻤﻲ‬ ‫اﯾﺮان ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺟﮫﺎن ﺷﺪ ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺟﮫﺎن )ﺳﯿﺰم( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﮐﺸﻮرﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻨﺎم)ھﻮﺷﯿﻤﯿﻨﻪ( و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ‪37‬‬ ‫زﻳﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش‬ ‫اﻋﻼمدر ﭘﺎﯾﺎن رﻗﺎﺑﺘﮫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو؛اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﮫﺎ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻮروﮔﯽ‪،‬ﭘﻮﻣﺴﻪ و دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ در ورزﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻣﯿﻠﯿﮑﺎری ﺟﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ رواﺑﻂ‬ ‫ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ‪ 3‬ﻣﺪال طﻼ‪ 2،‬ﻧﻘﺮه و ‪ 2‬ﺑﺮﻧﺰ ﮐﺎپ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ)وزن ﺷﺸﻢ(ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎراﻧﯽ از روﻣﺎﻧﯽ‪،‬اﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در‬ ‫در ﺳﻮﻣﯿﻦ روز از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫اول‪:‬‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮده و ﻣﺪال طﻼی رﻗﺎﺑﺘﮫﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻗﺘﺪار‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو؛‬ ‫ﻣﮫﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ)وزن ھﻔﺘﻢ(ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ از اﻧﺪوﻧﺰی‪،‬ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ھﻠﻨﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺻﻌﻮد ﮐﺮد و در ﻓﯿﻨﺎل ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر اردﻧﯽ را از ﭘﯿﺶ رو‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﻣﺪال طﻼی ﮐﺎروان اﻋﺰاﻣﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﻤﻨﺎن)اﺳﺘﺮاﺣﺖ(‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﮫﺎي‬ ‫اول( ﺑﻪ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه‪،‬ﯾﺎﺳﯿﻦ اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج)وزن دوم(ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ‪،‬روح ﷲ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ)وزن ﭼﮫﺎرم(ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ و ﺑﮫﻨﺎم ﺑﯿﺎت)وزن‬ ‫ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی)وزن‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﻟﯿﮓﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ(ﻣﺪال ﻧﻘﺮه را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ‪ 3‬ﻣﺪال طﻼ‪2،‬ﻧﻘﺮه و ‪ 2‬ﺑﺮﻧﺰ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم ﺷﺪ و ﺗﯿﻢ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ‪ 3‬طﻼ و ‪ 2‬ﺑﺮﻧﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﻧﻜﺎ ‪– 7‬‬ ‫طﻼ‪2،‬ﻧﻘﺮه و ‪ 2‬ﺑﺮﻧﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯽ رﺿﺎﯾﺖ داد‪.‬‬ ‫رﺳﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ‪1‬‬ ‫ﭘﺴﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ؛ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ و ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ و ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭘﺎﻻﻳﺶ‬ ‫ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺷﺮح زﻳﺮ‬ ‫ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﻋﻼم‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪1539 :‬‬ ‫ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺧﻤﯿﻨﻲ‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﺷﺎزﻧﺪ‪3‬‬ ‫اول‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ‪71 :‬‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﻲ‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‪3‬‬ ‫ورزﺷﻲ‬ ‫–‬ ‫ﺟﻮاﻧﻪ ‪– 9‬‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻳﺎري ‪7‬‬ ‫رﻧﮕﺴﺎزي‬ ‫ذوب‬ ‫اﻳﺮان‪1‬‬ ‫آھﻦ‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫اﺻﻔﮫﺎن‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫–‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺳﺮﭘﻞ‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ذھﺎب ‪– 0‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﻗﻢ ‪2‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﭼﺎﻟﻮس ‪0‬‬ ‫دوم‪:‬‬ ‫ﻗﻮاﻣﯿﻦ‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﻧﺎﺟﺎ)اﺳﺘﺮاﺣﺖ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫(‬ ‫ﻧﻜﺎ)اﺳﺘﺮاﺣﺖ(‬ ‫ﺷﮫﺮداري‬ ‫ذوب‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫آھﻦ‬ ‫اﻧﺪﻳﺸﻪ ‪4‬‬ ‫اﺻﻔﮫﺎن‬ ‫– ﺷﮫﯿﺪ‬ ‫–‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻋﻄﺎﻳﻲ‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺶ‬ ‫زﻧﺠﺎن ‪6‬‬ ‫ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪي‬ ‫ﺧﻤﯿﻨﻲ‬ ‫ﻛﺮدان ‪2‬‬ ‫ﺷﺎزﻧﺪ‪0‬‬ ‫–‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫آزاد‬ ‫ﻗﻢ‪– 6‬‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ‪8‬‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﭘﻮﻣﺴﻪ ھﻔﺘﻢ و‬ ‫ھﻔﺘﻪ ‪ 7‬و ‪ 8‬ﻟﯿﮓ ‪/‬ھﻔﺘﻪ‬ ‫ھﻔﺘﻪ ‪1‬و ‪ 2‬دﺳﺘﻪ اولﻳﺎري ‪4‬‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ھﻔﺘﻪ‪ 1‬و ‪ 2‬ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫دوم‪:‬‬ ‫ھﺸﺘﻢ‪/‬‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﭘﻮﻣﺴﻪ‬ ‫ﻟﯿﮓ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ﺳﻤﻨﺎن‬ ‫ﺳﺮﭘﻞ‬ ‫دﻳﺪارھﺎي ھﻔﺘﻪ‬ ‫–‬ ‫‪6‬‬ ‫ذھﺎب ‪– 0‬‬ ‫ھﻔﺘﻢ و ھﺸﺘﻢ‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫از دور رﻓﺖ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫رﻧﮕﺴﺎزي‬ ‫ﭘﻮﻣﺴﻪ ﻣﺮدان‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺷﮫﺮداري‬ ‫روز‬ ‫ﻛﺸﻮر‬ ‫ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ھﺎ؛‬ ‫اﻧﺪﻳﺸﻪ ‪0‬‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﮫﺮﻣﺎه‬ ‫ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ‬ ‫– ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺮﺑﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﭼﺎﻟﻮس ‪0‬‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اول‪:‬ﺧﺪاﺑﺨﺸﻲ)ذوب‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫رواﺑﻂ‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آھﻦ(‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﻛﺮدان‪– 8‬‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ‪ .‬دوم‪:‬ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻮاﻣﯿﻦ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو؛اﻳﻦ‬ ‫ﺑﮫﻤﻨﻲ)ﻗﻢ(‬ ‫ﻧﺎﺟﺎ ‪2‬‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﮫﺎ در دو‬ ‫ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺮادي و‬ ‫داور‪:‬‬ ‫آزاد‬ ‫ﺗﯿﻤﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ‪8‬‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﮫﺎﻳﻲ‬ ‫اول‪:‬ﻣﮫﺪي‬ ‫– ﺷﮫﯿﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ‬ ‫اﺳﻜﻨﺪري)ﻣﺎزﻧﺪران(‬ ‫ﻋﻄﺎﻳﻲ‬ ‫اﻋﻼم ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫زﻧﺠﺎن ‪2‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺮادي‬ ‫دوم‪:‬ﻣﮫﺪي‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫رده ﺳﻨﻲ زﻳﺮ ‪14‬‬ ‫اﺳﻜﻨﺪري)ﻣﺎزﻧﺪران(‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﻲ‬ ‫ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ورزﺷﻲ‬ ‫‪-1‬ﻣﮫﺪي‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺟﻮاﻧﻪ)اﺳﺘﺮاﺣﺖ(‬ ‫آﮔﻮر)‪58 /26‬‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬

‫‪1/2‬‬

‫ﺟﺴﺘﺠﻮ‬

‫آﮔﮫﯽ ھﺎ‬

‫ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‬

‫ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬

‫‪tkdbank.org/articles/article.aspx?i=1539‬‬


‫‪ranian,‬‬ ‫‪10/28/12‬‬ ‫…‪Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫ﺗﮑﻮاﻧﺪو ارﺗﺶھﺎی ﺟﮭﺎن‪/‬‬

‫اﯾﺮان ﺑﺎ ھﻔﺖ ﻣﺪال ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺷﺪ‪ /‬اﻣﺎﻣﯽ و ﺧﺪاﺑﺨﺶ ﻣﺮدان طﻼﯾﯽ روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺶھﺎی ﺟﮭﺎن ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در وﯾﺘﻨﺎم ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ‪ ،‬اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت روز دوﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎراﻧﯽ از ‪ 37‬ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن در ھﻮﺷﯽ ﻣﯿﻨﮫ وﯾﺘﻨﺎم آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ‪ 3‬ﻣﺪال طﻼ‪ 2،‬ﻧﻘﺮه و ‪ 2‬ﺑﺮﻧﺰ ﻋﻨﻮان ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ‪ 3‬طﻼ و ‪ 2‬ﺑﺮﻧﺰ ﻧﺎﯾﺐ‬ ‫ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺷﺪ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ‪ 1‬طﻼ‪2،‬ﻧﻘﺮه و ‪ 2‬ﺑﺮﻧﺰ روی ﺳﮑﻮی ﺳﻮم اﯾﺴﺘﺎد‪.‬‬ ‫ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ در آﺧﺮﯾﻦ روز اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان در اوزان ﺷﺸﻢ)‪ -80‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( وھﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻗﺒﺎ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ در وزن ﺷﺸﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮﺗﺮی‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ از روﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﻓﯿﻨﺎل رﺳﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﮭﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ در وزن ھﻔﺘﻢ )‪ -87‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ از اﻧﺪوﻧﺰی‪ ،‬ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ھﻠﻨﺪ و اردن روی ﺳﮑﻮی ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎد و طﻼ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ‪ ،‬ﺳﺠﺎد ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر و ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﮫ در دوره ﻗﺒﻠﯽ رﻗﺎﺑﺘﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﯿﺰم در ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﮫ‬ ‫درﻧﻮزدھﻤﯿﻦ دوره ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺳﮫ ﻣﺪال طﻼ )ﻣﺮداﻧﯽ‪ ،‬اﻣﺎﻣﯽ و ﺧﺪاﺑﺨﺶ (‪ ،‬دو ﻧﻘﺮه )ﺷﺎﮐﺮی و ﺑﯿﺎت ( و دو ﺑﺮﻧﺰ)اﮐﺒﺮﻧﺘﺎج و‬ ‫اﺑﺮاھﯿﻤﯽ( ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ ﺟﮭﺎن را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر‪ ،‬ﺗﮭران‪١٠:٠۵ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠٨/٠۴‬‬

‫اﻣﺎﻧﺖ داري و اﺧﻼق ﻣﺪاري‬ ‫‪.‬اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﮭﺮ " ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/f a/NewsPrint.aspx?NewsID=1728217‬‬


‫ﺗﯾم ﺗﮑواﻧدوی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﻣروز وارد ﺗﮭران ﺷد ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪10/28/12‬‬

‫ورزﺷﯽ ‪ -‬رزﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪13910806000322 :‬‬ ‫‪91/08/06 - 10:59‬‬

‫ﭘس از ﮐﺳب ﻋﻧوان ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﯾزم‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻣﺮوز وارد ﺗﮭﺮان ﺷﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺟﮭﺎن)ﺳﯿﺰم( ﺻﺒﺢ‬ ‫اﻣﺮوز)ﺷﻨﺒﮫ( وارد ﺗﮭﺮان ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ ،‬ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺟﮫﺎن‬ ‫)ﺳﯿﺰم( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وﯾﺘﻨﺎم)ھﻮﺷﯿﻤﯿﻨﻪ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز)ﺷﻨﺒﻪ( وارد ﺗﮫﺮان‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖھﺎ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻮروﮔﯽ‪ ،‬ﭘﻮﻣﺴﻪ و دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ در ورزﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ »ﻣﯿﻠﯿﮑﺎری ﺟﻮن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖھﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ‪ 3‬ﻣﺪال طﻼ‪ 2 ،‬ﻧﻘﺮه و ‪ 2‬ﺑﺮﻧﺰ ﮐﺎپ‬ ‫ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم‪/‬م‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.f arsnews.com/printable.php?nn=13910806000322‬‬


‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻟﯿﮓ‬

‫ﻛﺸﻮری‬

‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‬

‫ﺗﺎزه ھﺎ‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫ﻓدراﺳﯾون ﺗﮑواﻧدو ‪ -‬در ﺳﯾزم ھﻣﮫ ﻣدﻋﻲ ﻛﺳب ﻣدال ﺑودﻧد‬

‫ﮔﺎﻟﺮی‬

‫‪11/7/12‬‬

‫روﯾﺪادھﺎ‬

‫ﺳﺎﯾﺮ‬

‫‪/‬ھﻔﺘﻪ ھﻔﺘﻢ و‬ ‫‪/‬ھﻔﺘﻪ ھﻔﺘﻢ و‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﮫﺎي ﺟﺎم ﻛﻮﺛﺮ‬ ‫‪٠٩:٠٩ ١٣٩١/٠٨/٠٨‬‬ ‫ھﺸﺘﻢ‪/‬‬ ‫ھﺸﺘﻢ‪/‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ﺷﮫﯿﺪ‬ ‫ﻟﯿﮓ‬ ‫ﭘﻮﻣﺴﻪ‬ ‫ﻟﯿﮓ‬ ‫ھﻔﺘﻪ اول از دور‬ ‫ﻣﻘﺪم‬ ‫ﺗﮫﺮاﻧﻲ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ھﺸﺘﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫دﻳﺪارھﺎي ھﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﻣﺪال ﻟﯿﮓ‬ ‫دوره‬ ‫در ﺳﯿﺰم ھﻤﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﻛﺴﺐ‬ ‫ھﻔﺘﻪ ھﻔﺘﻢ و‬ ‫ھﻔﺘﻢ ﻛﻪوﺑﻪھﺸﺘﻢ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎنو و‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ اول‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﯿﻢ ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺮوھﺎيدﺳﺘﻪ‬ ‫ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻲ وﻳﺘﻨﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ از ﻛﯿﻔﯿﺖ و ﻛﻤﯿﺖ‬ ‫ﻳﻜﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺟﮫﺎن‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬ﺑﯿﺴﺖ‬ ‫ھﺸﺘﻢ از دور‬ ‫از دور رﻓﺖ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﺑﺎﻧﻮان‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن‬ ‫رﻓﺖ ھﺠﺪھﻤﯿﻦ‬ ‫ﭘﻮﻣﺴﻪ ﻣﺮدان‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎي ﻛﺸﻮر‬ ‫دوره ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ﺟﺎم ﻛﻮﺛﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ‪28‬‬ ‫ﻳﻚ ﺟﻮاﻧﺎن و‬ ‫روز‬ ‫ﻛﺸﻮر‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫در‬ ‫ﻣﮫﺮﻣﺎه‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن‬ ‫‪20‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﮫﺮﻣﺎه‬ ‫رواﺑﻂ‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎم‬ ‫ﻛﺸﻮر‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺣﺴﻦو‬ ‫ﺳﭙﺮي ﻛﺮده‬ ‫ﺑﺮﮔﺰارﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺟﮫﺎن ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻓﺸﺮده و ﻣﻨﻈﻤﻲ را‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ‪،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪:‬ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ‪،‬ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﯿﻢ ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺷﮫﯿﺪ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ﻧﯿﺮوھﺎيﺑﻪ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو؛ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﯿﻤﻲ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺪ‪ :‬و روﺣﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫اﻋﻼماﻧﮕﯿﺰه‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ و از‬ ‫ﻧﻔﺮات ﻧﯿﺰ از ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ھﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﻘﺪم‬ ‫ﺗﮫﺮاﻧﻲ‬ ‫ﺷﺮح زﻳﺮ‬ ‫ﻧﻤﻲ‬ ‫روزھﯿﭻ وﺟﻪ‬ ‫رواﺑﻂ ﻣﺪﻋﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﺪال ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ و‬ ‫ﻧﻔﺮات اﺻﻠﻲ و ﻣﻠﻲ ﭘﻮش واردﺑﻪﻣﯿﺪان‬ ‫ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ‬ ‫وي اداﻣﻪ داد‪:‬در اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺘﮫﺎ‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪27‬‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫اﺻﻔﮫﺎن‬ ‫اﻛﺜﺮ ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲرا ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﻲ ﺟﮫﺎن را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫آزادﻣﻠﻲ ﭘﻮﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻟﺨﻮاه‬ ‫داﻧﺸﮕﺎهﻧﮫﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﻳﻢ وﻟﻲ در‬ ‫ﻣﮫﺮﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺣﺮﻳﻔﻲ را دﺳﺘﻜﻢ‪– 1‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ ‪7‬‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو؛اﻳﻦ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪1558 :‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﮫﺎ در دو‬ ‫–‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻣﺎزﻧﺪران‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺮادي و‬ ‫ﻣﮋدھﻲ‬ ‫آﻣﻮزﺷﮕﺎه‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﺗﯿﻤﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫رﺷﺖ ‪4‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ‪187 :‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو؛ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﮫﺎﻳﻲ‬ ‫ورزﺷﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﯿﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ‬ ‫ﺧﻮدران وﻓﺎ ‪ – 8‬ھﯿﺌﺖ‬ ‫زﻳﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ‪:‬‬ ‫اﻋﻼم ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﻛﺎﺷﺎن ‪0‬‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺮادي‬ ‫ھﯿﺌﺖ ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﻗﺰوﻳﻦ ‪2‬‬ ‫ھﺮﻣﺰﮔﺎن ‪– 1‬‬ ‫رده ﺳﻨﻲ زﻳﺮ ‪14‬‬ ‫– ﺳﺎﻳﭙﺎ اﻟﺒﺮز ‪6‬‬ ‫ﺳﺎزه ﺣﻔﺎرزاﻳﻨﺪه‬ ‫ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ھﺎ؛‬ ‫رود)ﻛﺎﺷﺎن( ‪7‬‬ ‫‪-1‬ﻣﮫﺪي‬ ‫ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ‬ ‫آﮔﻮر)‪58 /26‬‬ ‫ﻣﮫﻨﺎز ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ)ﺳﺎﻳﭙﺎ(‬ ‫ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان ‪-1‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ‫‪-2‬ﺳﯿﺪﻋﻠﻲ‬ ‫آذرﻣﮫﺮ)ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﻮﺳﻲ‬ ‫ورزﺷﻲ ﺧﻮدران وﻓﺎ(‬ ‫زﻧﺪ ﻓﺎرس ‪7‬‬ ‫ﻧﯿﺎزارع)‪56 /90‬‬ ‫ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ داور‪:‬‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﻓﻼح‬ ‫رﻗﯿﻪ‬ ‫آﻛﺎدﻣﻲ‬ ‫‪– 5‬‬ ‫‪-3‬ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺷﻮرﺷﺎﻧﻲ)ﻗﺰوﻳﻦ(‬ ‫ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫ﺳﮫﺮاﺑﻲ)‪/78‬‬ ‫ﻓﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ‪:‬‬ ‫اﺳﻼﻣﺸﮫﺮ ‪3‬‬ ‫‪ 55‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻓﺮﺷﯿﺪي)ﻗﺰوﻳﻦ(‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫‪-4‬ﺟﻮاد ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ‬ ‫ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺧﻼق‪:‬‬ ‫–‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻗﺰوﻳﻦ‬ ‫ﻣﯿﻜﻼﺋﻲ)‪/14‬‬ ‫ھﯿﺌﺖ ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﻛﺎﺷﺎن‬ ‫آﻣﻮزﺷﮕﺎه‬ ‫‪ 54‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺟﺪول رده ﺑﻨﺪي‪:‬‬ ‫ﻣﮋدھﻲ رﺷﺖ ‪5‬‬ ‫رده ﺳﻨﻲ ‪ 14‬ﺗﺎ‬ ‫ورزﺷﻲ‬ ‫‪-1‬ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫‪ 17‬ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﺧﻮدران وﻓﺎ)‪ 24‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬ﺳﺎﻳﭙﺎ)‪ 21‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‬ ‫ﻛﻮﺷﺎﺑﮫﺎري)‪/34‬‬ ‫آزاد‬ ‫‪-3‬داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﺷﺮﻗﻲ ‪– 3‬‬ ‫‪ 60‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ)‪ 14‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ‬ ‫‪-2‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪي‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫‪-4‬ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﺟﻨﻮب ‪5‬‬ ‫ﺟﻤﺸﯿﺪي)‪/54‬‬ ‫ﻗﺰوﻳﻦ)‪ 11‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺳﻠﺤﺸﻮر ‪– 5‬‬ ‫‪ 57‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫‪-5‬ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎس‬ ‫‪-3‬‬ ‫ﻣﺎزﻧﺪران)‪ 11‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ھﻤﺪان ‪3‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎاﻣﯿﺮﺧﺎﻧﻲ)‪/80‬‬ ‫‪-6‬آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﮋدھﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫‪ 56‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫رﺷﺖ)‪ 8‬اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ھﺮﻣﺰﮔﺎن ‪– 0‬‬ ‫‪-4‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫‪-7‬ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﻓﺘﻮﺣﻲ)‪88/54‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ھﻔﺘﻪ اول ﺟﺎم ﻛﻮﺛﺮ اﺻﻔﮫﺎن)‪3‬‬ ‫ﭘﻮﻣﺴﻪ‬ ‫ﻟﯿﮓ ﺷﮫﯿﺪ ﺗﮫﺮاﻧﻲ ﻣﻘﺪمآذرﺑﺎﻳﺠﺎن‬ ‫ھﻔﺘﻪ ‪ 7‬و ‪ 8‬ﻟﯿﮓ اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫‪-8‬ھﯿﺌﺖ‬ ‫ﺷﺮﻗﻲ ‪8‬‬ ‫رده ﺳﻨﻲ ‪ 18‬ﺗﺎ‬ ‫ﻛﺎﺷﺎن)ﺑﺪون اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ‬ ‫‪ 29‬ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان ‪– 2‬‬ ‫‪-1‬ﻋﻠﻲ‬ ‫آﻣﻮزﺷﮕﺎه‬ ‫ﻧﺎدﻋﻠﻲ)‪47‬‬ ‫ﻣﮋدھﻲ رﺷﺖ ‪6‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫‪-2‬ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫‪ – 6‬ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻧﻈﺮي)‪08/46‬‬ ‫ﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب ‪2‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺗﻜﻮاﻧﺪو‬ ‫ھﯿﺌﺖ‬ ‫‪-3‬اﻛﺒﺮ‬ ‫ﻗﺰوﻳﻦ ‪ – 3‬ﺳﺎزه‬ ‫ﻓﺮوزان)‪82/45‬‬ ‫زاﻳﻨﺪه‬ ‫ﺣﻔﺎر‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫رود)ﻛﺎﺷﺎن( ‪5‬‬ ‫ﺧﻼش‬ ‫‪-4‬ﺳﯿﻨﺎ‬ ‫آﻛﺎدﻣﻲ‬ ‫ﻗﺰل‬ ‫ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫اﺣﻤﺪ)‪34/44‬‬ ‫اﺳﻼﻣﺸﮫﺮ ‪– 5‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺑﺘﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎس‬ ‫رده ﺳﻨﻲ ‪ 30‬ﺗﺎ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬ ‫ھﻤﺪان ‪3‬‬ ‫ﺳﺎل‪:‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ‪39‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ‫‪-1‬ﻣﮫﺪي‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺻﻤﺪﻳﺎن‬ ‫زﻧﺪ ﻓﺎرس ‪– 2‬‬ ‫ﺗﺒﺎر)‪76/57‬‬ ‫ﺳﻠﺤﺸﻮر ‪6‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ھﺎ؛‬ ‫‪-2‬ھﺎدي‬ ‫ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ‬ ‫دﻟﺸﺎد)‪66/55‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫‪-3‬داود رﺳﻮﻟﻲ‬ ‫ھﻔﺘﻪ‬ ‫زاده)‪54/55‬‬ ‫ھﻔﺘﻢ‪:‬ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز(‬ ‫زﻳﻨﺎل‬ ‫‪-4‬ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﻲ)ﺑﺎﺷﮕﺎه‬

‫‪1/2‬‬

‫ﺟﺴﺘﺠﻮ‬

‫آﮔﮫﯽ ھﺎ‬

‫ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‬

‫ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ذﺧﯿﺮه‬

‫‪tkdbank.org/articles/article.aspx?i=1558‬‬


‫‪ranian,‬‬ ‫‪11/18/12‬‬ ‫…‪Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫اﻣﺎﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد‪:‬‬

‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ورزﺷﮑﺎران رﻓﺘﺎری دوﮔﺎﻧﮫ دارﻧﺪ‪ /‬ﺑﯽ ﻣﮭﺮی ھﺎ اﺗﻤﺎم ﯾﺎﺑﺪ‬

‫‪IRAN TAEKWONDO‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬

‫اﺳﻼﻣﺸﮭﺮ ‪ -‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ‪ :‬دارﻧﺪه ﻣﺪال طﻼی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﮑﻮاﻧﺪو ارﺗﺶ ھﺎی ﺟﮭﺎن ‪ 2012‬وﯾﺘﻨﺎم‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﮔﻼﯾﮫ ﺷﺪﯾﺪ از ﺑﺮﺧﻮرد دوﮔﺎﻧﮫ ﻣﺴﻮﻻن‬ ‫ورزش اﺳﻼﻣﺸﮭﺮ ﺑﺎ ورزﺷﮑﺎران و ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن رﺷﺘﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻣﮭﺮی ھﺎ ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ‪ ،‬ورزﺷﮑﺎران اﺳﻼﻣﺸﮭﺮ را دارای اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود‪ :‬ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﺪﯾﺮان ورزش ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و در ﺗﯿﻢ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﻧﺪه ﻣﺪال طﻼی ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ‪ 2009‬آﺳﯿﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪ :‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ورزﺷﮑﺎری در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺷﮭﺮ‬ ‫اﺳﻼﻣﺸﮭﺮ را ﭘﺮ از ﺑﻨﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺪال طﻼی ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ھﺎی ‪ 2009‬ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ در اردوی ارﺗﺸﮭﺎی‬ ‫ﺟﮭﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در اردوی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﮫ ﺑﮭﺰاد اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی آﮐﺎدﻣﯽ‬ ‫ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﺳﻼﻣﺸﮭﺮ در اردوی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺣﻀﻮر دارد‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر‪ ،‬ﺗﮭران‪١۵:٠٣ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠٨/١۵‬‬

‫اﻣﺎﻧﺖ داري و اﺧﻼق ﻣﺪاري‬ ‫‪.‬اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﮭﺮ " ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/f a/NewsPrint.aspx?NewsID=1736432‬‬

۲۰۱۲ مسابقات قهرمانی نظامیان جهان - هو شی مینه ویتنام  

اخبار کامل

۲۰۱۲ مسابقات قهرمانی نظامیان جهان - هو شی مینه ویتنام  

اخبار کامل

Advertisement