Page 1

‫‪9/9/12‬‬

‫اﻟﻣﭘﯾک ‪ 2012‬ﻟﻧدن‪:‬ﺑﮫﺗﺮﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺎرﯾﺦ ورزش اﯾﺮان‪ ،‬وﻟﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﻣدﯾون دو رﺷﺗﻪ‬

‫‪ RFI‬ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در )‪(http://www.persian.rfi.fr‬‬

‫اﻟﻣﭘﯾﮏ ‪ 2012‬ﻟﻧدن‪:‬ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺎرﯾﺦ ورزش اﯾران‪ ،‬وﻟﯽ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ ﻣدﯾون دو رﺷﺗﮫ‬ ‫‪ Par‬آرش ادﯾب زاده‬ ‫‪Created 2012-08-13 04:00‬‬

‫‪Mon, 2012-08-13 02‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪Reuters‬‬

‫اﻟﻣﭘﯾﮏ ‪ ٢٠١٢‬ﻟﻧدن ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫای ﺑﺳﯾﺎر درﺧﺷﺎن‪ ،‬ھم از ﻟﺣﺎظ ورزﺷﯽ و ھم از ﻟﺣﺎظ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﻧﺣوهی ﺑرﮔزاری ﺑرای‬ ‫ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷﮭر ﻟﻧدن‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﻣرﯾﮑﺎ در ردهﺑﻧدی ﮐل ﻣدالھﺎ‪ ،‬ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد‪.‬‬

‫ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران ﺑﺎ ﮐﺳب ‪ ١٢‬ﻣدال‪ ،‬ﭼﮭﺎر طﻼ‪ ،‬ﭘﻧﺞ ﻧﻘره و ﺳﮫ ﺑرﻧز‪ ،‬در ﻣﮑﺎن ھﻔدھم ﺟدول ردهﺑﻧدی ﮐﺷورھﺎ ﺟﺎی ﮔرﻓت‬ ‫و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود دﺳت ﯾﺎﻓت‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺳﯾﺎر درﺧﺷﺎن دو رﺷﺗﮫی ﮐﺷﺗﯽ ﻓرﻧﮕﯽ و وزﻧﮫﺑرداری ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ را اﻣﮑﺎن‬ ‫ً ﮐﮫ دو رﺷﺗﮫی ﺗﮑواﻧدو و ﮐﺷﺗﯽ‬ ‫ﺑﺧﺷﯾدﻧد‪ .‬وﮔرﻧﮫ ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران ﺑدون ﻣدال طﻼ‪ ،‬از ﻟﻧدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺷت‪ .‬ﺧﺻوﺻﺎ‬ ‫آزاد‪ ،‬ﺑﺧت ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺳب ﻣدال طﻼ ﺑرای ورزﺷﮑﺎران اﯾراﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺳﯾﺎر دور از اﻧﺗظﺎر و ﻧﺎﻣوﻓق ظﺎھر ﺷدﻧد‪.‬‬ ‫ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﻣرﺗﺿﯽ ﺷﻣس‪ ،‬روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎر و ﮐﺎرﺷﻧﺎس ورزش در ﺗﮭران‪:‬‬ ‫اﻟﻣﭘﯾﮏ ‪ ٢٠١٢‬ﻟﻧدن ﺑﺎ ھﻣﮫی ﻓراز و ﻓرودش ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺧط ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد و اﮔرﭼﮫ ﺑرای ﻣﺎ اﯾراﻧﯽھﺎ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎطرهاﻧﮕﯾز و‬ ‫ﺑﮫ ﯾﺎدﻣﺎﻧدﻧﯽای ﺑود‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫای ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﯾﺎس ذﮐر ﮐﻧم‪ ،‬ﺑﺣث ﺑرﭘﺎﯾﯽ و اﺟرای ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﭘﯾﮏ اﺳت‪.‬‬ ‫در اﻟﻣﭘﯾﮏ ﭘﮑن‪ ،‬ﺗﯾم ﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺑود‪ ،‬وﻟﯽ ﺧود ﮐﺷور ﭼﯾن ﯾﺎ ﺷﮭر ﭘﮑن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾزﺑﺎن‪ ،‬ھﯾﭻ ﮐم و ﮐﺎﺳﺗﯽ از ﻟﻧدﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺟزو‬ ‫ً در ﺣداﻗل ﻣراﺳم اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫی ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت‪ ،‬ﮐﺎر ﭼﯾﻧﯽھﺎ ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫی ﺟﮭﺎن اﺳت ﻧداﺷت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺛﻼ‬ ‫ﺑﮭﺗر ﺑود‪ .‬ﺑﺣث اﻋﺗﺻﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻟﻧدن در ﺧﻼل ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﭘﯾش آﻣد ﯾﺎ ﺑﺣث ﺟداﺳﺎزی ﻻﯾنھﺎی ﻣﺧﺻوص ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﺣﺎﻣل‬ ‫ورزﺷﮑﺎرھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮑﯽ و‪ ...‬ﺗﻣﺎم ﺣﺎﺷﯾﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﺷت‪ ،‬ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬ﻣؤﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺷود در اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻣرزی ﺑﯾن‬ ‫ً ھﻧﮕﺎﻣﮫای ﺷده ﺑرای رﻗﺎﺑتھﺎی ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ‪ .‬اﯾن را ﻣﺎ ﺣﺗﯽ در ﮐﺳب‬ ‫آﺳﯾﺎﯾﯽھﺎ‪ ،‬اروﭘﺎﯾﯽھﺎ و ﺣﺗﯽ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﮔذاﺷت‪ .‬ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻌﺎ‬ ‫ﻣدالھﺎ ھم ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم‪ .‬اﻟﺑﺗﮫ ﻣن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﯽﭘذﯾرم ﮐﮫ ﭼﯾن ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯾﻠﯾﺎردیای ﮐﮫ دارد‪ ،‬ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋده ﺑﺎﯾد ﻣدالھﺎی زﯾﺎدی را‬ ‫ﺑﺑرد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐرهی ﺟﻧوﺑﯽ ھم در اﯾن دوره ﻣدالھﺎی ﺧوﺑﯽ را ﮐﺳب ﮐرد‪ .‬اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻟﻧدن ﻧﺷﺎن داد‬ ‫ﮐﮫ دﯾﮕر ھر ﺷﮭر و ھر ﮐﺷوری ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﯾزﺑﺎن اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑﺎﺷد‪.‬‬ ‫آﻗﺎی ﺷﻣس‪ ،‬ﺑﭘردازﯾم ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫی ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران و در وھﻠﮫی اول ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎ‪ .‬ﮐﺷﺗﯽ ﻓرﻧﮕﯽ و وزﻧﮫﺑرداری‬ ‫رﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻌداد ﻣدال طﻼ را ﺑرای ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﻧد‪ .‬ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ‪ ،‬ﭼرا اﯾن دو رﺷﺗﮫ‬ ‫ﭼﻧﯾن ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز ظﺎھر ﺷدﻧد و دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن رﺷﺗﮫ ھﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد‪ ،‬ﻓدراﺳﯾون ﯾﺎ ﻣرﺑﯽ ھﺎ؟‬

‫‪1/3‬‬

‫‪www.persian.rfi.fr/print/82551?print=now‬‬


‫‪9/9/12‬‬

‫اﻟﻣﭘﯾک ‪ 2012‬ﻟﻧدن‪:‬ﺑﮫﺗﺮﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺎرﯾﺦ ورزش اﯾﺮان‪ ،‬وﻟﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﻣدﯾون دو رﺷﺗﻪ‬

‫ً ﺑﮫ آنھﺎ ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽﮔوﯾم‪.‬‬ ‫اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ‪ ،‬اول ﮐﻼھم را ﺑﮫ اﺣﺗرام اﯾن ورزﺷﮑﺎرھﺎ از ﺳرم ﺑرﻣﯽدارم‪ .‬واﻗﻌﺎ‬ ‫ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷﻧد‪ ،‬ﺧﯾﻠﯽ زﺣﻣت ﮐﺷﯾدﻧد‪ .‬ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در درون ﮐﺷور از ﻧﺣوهی آﻣﺎدﮔﯽ آنھﺎ ﺳراغ داﺷﺗﯾم‪ ،‬از‬ ‫ً ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﯾرتآوری را ﺑﮫ دﺳت‬ ‫اردوھﺎی ﺷﺎن‪ ،‬از ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎی ﺷﺎن‪ ،‬از ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ﺷﺎن و‪ ...‬ﺑﮫ رﻏم ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺷﮑﻼت‪ ،‬واﻗﻌﺎ‬ ‫آوردﻧد‪ .‬اﯾن ﺟﺎی ﺗﺑرﯾﮏ دارد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺧﺻوص ﺳﺋوال ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﮐﻣﯽ ﻋﻣﯾقﺗر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم‪ .‬ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﯾم ﮐﮫ در ﮐﺷﺗﯽ ﻓرﻧﮕﯽ و وزﻧﮫﺑرداری ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ً آﻗﺎی رﺿﺎزاده ﮐﮫ‬ ‫ﻣوﻓق ﺑودهاﯾم‪ .‬ﻣﯽداﻧﯾد ﭼرا؟ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾری در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣدﯾرﯾﺗﯽ و ﻓﻧﯽ آنھﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎوردﯾم‪ .‬ﻣﺛﻼ‬ ‫ﺧود او از ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﻧﺎﻣدار اﻟﻣﭘﯾﮏ و ﺟﮭﺎن ﺑوده‪ ،‬از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﯾﯾس ﻓدراﺳﯾون ﺷده‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻔرات ﻣﻣﮑن‪ ،‬ﺑﮫ اﺳم آﻗﺎی‬ ‫ﮐوروش ﺑﺎﻗری را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﻣرﺑﯽ ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﻣﻧﺻوب ﮐردهاﻧد و اﯾﺷﺎن را ﺣﻔظ ﮐردهاﻧد‪ .‬طﺑﯾﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ داﻧش آﻗﺎی ﮐوروش‬ ‫ﺑﺎﻗری‪ ،‬ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺣداﻗل ﺛﺎﺑت )ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺑﮭﺗر اﺳت واژهی ﺛﺎﺑت را ﺑﮫﮐﺎر ﺑﺑرم‪ ،‬ﭼون ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﻣدﯾرﯾﺗﯽ در ﻣﯾﺎن‬ ‫ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر دﯾده ﻣﯽ ﺷود( و داﻧش ﻓﻧﯽ آﻗﺎی ﮐوروش ﺑﺎﻗری ﻣﺎ در وزﻧﮫﺑرداری ﻣﯽدرﺧﺷﯾم‪.‬‬ ‫ً ﻧداﺷﺗﯾم‪ .‬ﺑﻌد از ‪ ۴٠‬ﺳﺎل‪ ،‬ﮐﺷﺗﯽ ﻓرﻧﮕﯽﻣﺎن را ھﻣﯾن آﻗﺎی ﺑﻧﺎ ﻣطرح ﮐرد‪ .‬وﻗﺗﯽ‬ ‫ھﻣﯾنطور ﮐﺷﺗﯽ ﻓرﻧﮕﯽ؛ ﻣﺎ ﮐﺷﺗﯽ ﻓرﻧﮕﯽ اﺻﻼ‬ ‫آﻗﺎی ﯾزداﻧﯽ ﺧرم‪ ،‬آﻗﺎی ﺑﻧﺎ را ﻣﺟﺎب ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾران ﺑرﮔردد و ﺳرﻣرﺑﯽﮔری ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﮐﺷﺗﯽ ﻓرﻧﮕﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد‪ ،‬آن ﻣوﻗﻊ‬ ‫ﺧﯾﻠﯽھﺎ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺧرده ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻧﺎ آﻣد و ﻋﻠﯽرﻏم ﺣﺎﺷﯾﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش درﺳت ﮐردﻧد‪ ،‬ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐرد و اﻣروز ﻣﺎ در‬ ‫واﻗﻊ ﻣﯾوهای را دارﯾم ﻣﯽﭼﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﻧﮭﺎل اﯾن درﺧت را ﺳﮫ‪ ،‬ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘﯾش آﻗﺎی ﯾزداﻧﯽ ﺧرم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣرﺑﯽ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎداﻧﺷﯽ ﻣﺛل آﻗﺎی ﺑﻧﺎ ﮐﺎﺷت‪.‬‬ ‫ھمﭼﻧﯾن در ﺗﮏرﺷﺗﮫای ﻣﺛل ﭘرﺗﺎب دﯾﺳﮏ ﮐﮫ اﺣﺳﺎن ﺣدادی دو ﺳﮫ ﺳﺎل اﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﮔلﺧﺎﻧﮫای دارد از اﯾن ورزﺷﮑﺎر‬ ‫ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ رﻏم ﺑﺎز ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑﭼﮫ داﺷﺗﮫ‪ ،‬اردوی اﺧﯾرش در آﻟﻣﺎن ﮐﻣﮑش ﮐرد و ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺎ را در دووﻣﯾداﻧﯽ‬ ‫ﺻﺎﺣب ﻣدال اﻟﻣﭘﯾﮏ ﮐرد‪.‬‬ ‫ً ﺑﮫ دو اﺻل ﻣﮭم ﺑرﻣﯽﮔردد‪ :‬ﯾﮑﯽ اﯾنﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﮐﺎردانھﺎ ﺳﭘرده ﺑودﯾم و دوﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺛﺑﺎت ﻣدﯾرﯾتھﺎ ﺑود‪.‬‬ ‫اﯾنھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ‬ ‫ﻣﻧظورم از ﻣدﯾرﯾت ﻓﻘط رؤﺳﺎی ﻓدراﺳﯾون ﻧﯾﺳت‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﻣرﺑﯾﺎن آنھﺎ‪ ،‬ﮐﺎدر ﻓﻧﯽ ﺷﺎن و‪ ...‬وﻗﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را در اﯾن ﻣدﯾرﯾتھﺎ‬ ‫ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎوردﯾم‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓﺗﯾم‪.‬‬ ‫ً دو ﺗﯾﻣﯽ ﮐﮫ‬ ‫اﻣﺎ آﻗﺎی ﺷﻣس‪ ،‬ﺑﭘردازﯾم ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫی ورزﺷﯽ اﯾران در اﻟﻣﭘﯾﮏ ‪ ٢٠١٢‬ﻟﻧدن‪ .‬ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺻوﺻﺎ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑﺧت ﮐﺳب ﻣدال طﻼ را داﺷﺗﻧد؛ ﺗﯾم ﮐﺷﺗﯽ آزاد و ﺗﯾم ﺗﮑواﻧدوی اﯾران ﮐﮫ اﯾن دو ﺗﯾم‪ ،‬ﺑﮫ وﯾژه ﺗﮑواﻧدو‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺿﻌﯾف و دور از اﻧﺗظﺎر ظﺎھر ﺷدﻧد‪ .‬دﻟﯾل اﯾن اﻣر ﭼﮫ ﺑوده؟‬ ‫ً اﺳﺗﻔﺎده از آدمھﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣد‪ .‬اﻟﺑﺗﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﯽﮔوﯾم‬ ‫ً دﺧﺎﻟتھﺎی ﻧﺎﺑﮫﺟﺎ‪ ،‬ﻣﺳﻠﻣﺎ‬ ‫ً ﺗﻐﯾﯾر ﻣدﯾرﯾتھﺎی ﺑﯽدﻟﯾل‪ ،‬ﻣﺳﻠﻣﺎ‬ ‫ً ﺑﯽﺛﺑﺎﺗﯽ! ﻣﺳﻠﻣﺎ‬ ‫ﻣﺳﻠﻣﺎ‬ ‫ً ﻣوظﻔم اﯾن ﭘراﻧﺗز را ﺑﺎز ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ داﻧش ﻓﻧﯽ ﻓردی ﻣﺎﻧﻧد رﺳول ﺧﺎدم‪ ،‬ھﯾﭻ ﺷﮏ و ﺗردﯾدی ﻧدارم‪ .‬اﻣﺎ ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎرآﻣد‪ ،‬ﺣﺗﻣﺎ‬ ‫ﻧظرم ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﻣﻘطﻌﯽ ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎدم آﻣد و ﻋﻧﺎن اﺧﺗﯾﺎر را از ﻏﻼﻣرﺿﺎ ﻣﺣﻣدی ﮔرﻓت و ﻋرﺻﮫ را ﺑر او ﺗﻧﮓ ﮐرد ﮐﮫ اﯾن‬ ‫ﻣرﺑﯽ ﺟوان و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺷد اردوی ﺗﯾم ﻣﻠﯽ را ﺗرک ﮐﻧد و ﻗﯾد ﻣرﺑﯽﮔری را ﺑزﻧد‪ ،‬ﻣﺎ آن روز ﺑﺎدی را ﻣﯽﮐﺎﺷﺗﯾم ﮐﮫ اﻣروز‬ ‫طوﻓﺎﻧش را درو ﮐردﯾم‪ .‬ﺟدای از ﭘﺎرﮔﯽ رﺑﺎط رﺿﺎ ﯾزداﻧﯽ ﮐﮫ ﺿرﺑﮫی ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﻣﺎ زد‪ ،‬در ﺗﻣﺎﻣﯽ اوزان ﻣﺎ ﻣﺷﮑل‬ ‫داﺷﺗﯾم‪ .‬ﻣن ﻋﻠت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را در ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﻧﺎﺑﺟﺎ در ﻓدراﺳﯾون ﮐﺷﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧم و ای ﮐﺎش ﻏﻼﻣرﺿﺎ ﻣﺣﻣدی ھم ﻣﺛل ﻣﺣﻣد ﺑﻧﺎ‬ ‫ﻣﯽﻣﺎﻧد‪ ،‬ﺑﮫ ﮐﺎرش اداﻣﮫ ﻣﯽداد و ﺷﺎھد ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﯾدن زﺣﻣﺎت ﺧودش ﻣﯽ ﺷد‪.‬‬ ‫ﮔل ﺳرﺳﺑد اﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت ھم ﮐﮫ آن ﻗﺿﯾﮫی ﻣرﺑﯽ دو ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ در ﺗﮑواﻧدو اﺳت‪ .‬رﺷﺗﮫای ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻔرات‬ ‫اول اﯾن رﺷﺗﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ﺑود و ﺷﺎﯾد ھﻣﺎن ﮐرهایھﺎ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﮑر اﯾن ورزش ﺑودﻧد‪ ،‬در ﺳﺎﯾﮫی ﻣﺎ داﺷﺗﻧد ﮔم ﻣﯽ ﺷدﻧد‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺧودﻣﺎن ﺑﺎ دﺳت ﺧودﻣﺎن ﺧودﮐﺷﯽ ﮐردﯾم‪ .‬اﺟﺎزه ﺑدھﯾد اﯾن ﻣﺛل ﻣﻌروف را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرم ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺗرس ﻣرگ ﺧودﮐﺷﯽ ﮐردﯾم‪.‬‬ ‫آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﺗﮭران ﻧرﺳﯾده‪ ،‬دارﻧد ﺳر ﺣقاﻟﺳﮭم ﺧودﺷﺎن در ﭘﯾروزیھﺎی ورزﺷﮑﺎرھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ھم درﮔﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد‪،‬‬ ‫درﮔﯾریھﺎی ﻟﻔظﯽ ﺷﺎن آﻏﺎز ﺷده و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﮭمﺧواھﯽ از اﯾن ﭘﯾروزی ھﺳﺗﻧد‪ ،‬ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬ﺑﺎﯾد ھﻣﺎن ﻗدر ﭘﺎﺳﺦﮔوی ﻧﺎﮐﺎﻣﯽھﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻧد‪.‬‬ ‫ﻣﺎ در ﺧﯾﻠﯽ از رﺷﺗﮫھﺎ‪ ،‬ﮐﺷﺗﯽ‪ ،‬وزﻧﮫﺑرداری‪ ،‬دووﻣﯾداﻧﯽ ﺧوب ﺑودﯾم‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺎ در ﺗﯾروﮐﻣﺎن ھﻣﯾن ﻣﺷﮑﻼت را ﭘﯾدا ﮐردﯾم‪ ،‬ﺑﮫ دﻟﯾل‬ ‫ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در آن رﺷﺗﮫ داﺷﺗﯾم‪ .‬در ﺗﮑواﻧدو و ﮐﺷﺗﯽ آزاد ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧدﯾم‪ .‬ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد درس ﻋﺑرﺗﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺑرای ﻣﺳﺋوﻟﯾن ورزش ﮐﺷور ﻣﺎ‪ ،‬ﺑرای ﮐﺎﺳﺗن از ﺧودﺧواھﯽھﺎی ﺷﺎن‪ ،‬ﺑرای ﮐﺎﺳﺗن از ﺧودرأی ﺑودنھﺎی ﺷﺎن و ﺑرای از ﺑﯾن‬ ‫ﺑردن ﺧط و ﻧﺷﺎن ﮐﺷﯾدن ﺑرای ھمدﯾﮕر‪ .‬اﯾنھﺎ ﻋﺎدت ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺑرای ھم ﺧط و ﻧﺷﺎن ﺑﮑﺷﻧد‪ .‬آﻗﺎی ﻋﻠﯽآﺑﺎدی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﯾﯾس‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ورزش اﺳت ﺑﺎ دﺑﯾر و رﯾﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫی ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ درﮔﯾر ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺎﻻ ﮐﮫ رﯾﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫی ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺷده‪ ،‬ﺑﺎ وزارت‬ ‫ورزش درﮔﯾر اﺳت‪.‬‬ ‫ھﻣﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻼھﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﻧﻣد ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑرای ﺧودﺷﺎن دﺳت و ﭘﺎ ﮐﻧﻧد و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن آﻗﺎﯾﺎن ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ‪ ،‬ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ‬ ‫در ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن رﺷﺗﮫھﺎی ورزﺷﯽ ﻧداﺷﺗﮫاﻧد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﻣﺎم ﻧﺎﮐﺎﻣﯽھﺎی ورزش ﮐﺷور ﻣﺎ ھﻣﯾن آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻻن‬ ‫ﺳﮭمﺧواھﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑرای ﭘﯾروزیھﺎ‪.‬‬

‫‪2/3‬‬

‫‪www.persian.rfi.fr/print/82551?print=now‬‬


‫‪9/3/12‬‬

‫!ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺭﺍ ﻧﻣﯽ ﺷﻮﺪ ﯾک ﺗﻧﻪ ﺍﺪﺍﺭﻩ ﮐﺮﺪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻦ‬

‫ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺭﺍ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻳﮏ ﺗﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺭﺩ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ!‬ ‫ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢٣‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ‪ - ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١۵ : ۵٠‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪۶٨٩١۶ :‬‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ‪٩٢۶ :‬‬

‫‪ 3‬ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻭ ‪ 2‬ﻣﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻭﺯﻥ ﮐﺸﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ‪ ،‬ﺭﺍﻫﯽ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺘﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻪﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﭘﻴﺶ ﺭﻭی ﺍﻭﺳﺖ‪ ،‬ﺁﯾﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﻪﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ؟‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﻣﺮﺩﺍﻥ‪ 2 ،‬ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ؟! ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰﺵ ﺭﻭی ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺖ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ؟‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ‪ 3‬ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ‪ ،‬ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی ﻭ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻭی ﺩﻭﺵ ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﻭ ﯾﺎ ‪...‬‬ ‫ﺧﻴﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤﻪ ی ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻪﺪﻩ ی ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﮕﺮ!‬ ‫ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ؟! ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﺩﺭ ﺗﮏ ﻧﻔﺮﻩ ی ﻓﻨﯽ ﺍﺳﺖ‪" .‬ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮑﺮی"! ﻁﺒﻖ ﺩﯾﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻫﺎ ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﮐﻤﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ‪...‬‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ‪ .‬ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ ‪/‬ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺳ ﺮ ﺧﻴ ﻞ ‪ -‬ﺍﯾﭙﻨﺎ‬

‫‪ipna.ir/print.aspx?ni=68916‬‬


‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﮐﺮﻣﯽ‪ :‬ﺪﺭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯾﺪﺍﻦ ﺷﮐﺳﺖ ﺧﻮﺭﺪﻢ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

‫اﻗﺘﺼﺎدي‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬

‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬

‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫ورزﺷﯽ‬

‫ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪9/10/12‬‬

‫ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺧﺒﺮي‬

‫ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي‬

‫ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﻮراي ﺣﮑﺎم آژاﻧﺲ در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮ‪ | (2788532) 80275188:‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ‪24/05/1391:‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫|‬

‫ﺳﺎﻋﺖ‪3:42:‬‬

‫|‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘ‬

‫ﮐﺮﻣﯽ‪ :‬در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردم‬

‫ﺗﻬﺮان ‪ -‬ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﯾﺮان‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدم اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق‬ ‫در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻦ رخ داد‪.‬‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارم و از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ‬

‫ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻢ ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫وي اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روزي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان روز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻧﺒﻮد و واﻗﻌﺎ در آن ﻟﺤﻈﺎت‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺪال ﺑﮕﯿﺮم‪.‬‬ ‫ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﯾﺮان‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬در اﮐﺜﺮ ﻣﯿﺪان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻢ اﻣﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ‬

‫ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آن ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻣﺪال را از دﺳﺖ دادم‪.‬‬

‫وي ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪن ﺑﺮاي ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪي ﺑﻮد و ﺑﺎزﻫﻢ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻋﺬ‬ ‫ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫وي در ﺧﺼﻮص ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﻃﻼ داده ﺑﻮد‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬اي ﮐﺎش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻢ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ و از اﯾ‬ ‫ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮدم از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ورزﺷﯽ **‪**9118‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎي ﭘﯿﺎم ‪*/‬‬ ‫‪Sports@irna.ir‬‬

‫دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات‬ ‫ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات از ﻓﺮم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﮐﺮﻣﯽ__ﺪﺭ_ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ_ﻣﯾﺪﺍﻦ_ﺷﮐﺳﺖ_ﺧﻮﺭﺪﻢ‪www.irna.ir/fa/News/324210/‬‬


‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺗﻣﺪ‪ :‬ﺍﻣﯾﺪﻮﺍﺭﻢ ﻣﺮﺪﻢ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﭘﺬﯾﺮﻧﺪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

‫اﻗﺘﺼﺎدي‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬

‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬

‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫ورزﺷﯽ‬

‫ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪9/10/12‬‬

‫ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺧﺒﺮي‬

‫ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي‬

‫ﺗﺎزه ﻫﺎي ﺧﺒﺮي‪ :‬ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﯾﻤﻦ ﺑﺮاي دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻃﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮ‪ | (2788534) 80275190:‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ‪24/05/1391:‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫|‬

‫ﺳﺎﻋﺖ‪3:58:‬‬

‫|‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘ‬

‫ﺑﺎﻗﺮي ﻣﻌﺘﻤﺪ‪ :‬اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮدم ﻣﺪال ﻧﻘﺮه را از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ‬

‫ﺗﻬﺮان ‪ -‬ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﻟﻤﭙﯿﮏ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﻃﻼ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف‬ ‫ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪم ؛ اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮدم ﻣﺪال ﻧﻘﺮه ﻣﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮي ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪن ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﮐﺮدم و ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮاي ﻫﺮﮐﺴﯽ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﻟﻤﭙﯿﮏ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﻃﻼ ﺷﺒﺎﻧﻪ‬

‫روز ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮدم اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﯾﺪار ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرم‪.‬‬ ‫وي ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار‬ ‫داﺷﺘﯿﻢ‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬از ﺟﺎن ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم‪.‬‬

‫وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬در ﻓﯿﻨﺎل آرزو رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻒ ﺗﺮك ﺧﻮد را داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر او را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاد‬ ‫اﻣﯿﺪوارم در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻢ او را از ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮدارم‪.‬‬ ‫ورزﺷﯽ **‪1917 **9118‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎي ﭘﯿﺎم ‪*/‬‬ ‫‪Sports@irna.ir‬‬

‫دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات‬ ‫ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات از ﻓﺮم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه‪:‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫*‬ ‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﺑﺎﻗﺮی_ﻣﻌﺗﻣﺪ__ﺍﻣﯾﺪﻮﺍﺭﻢ_ﻣﺮﺪﻢ_ﻣﺪﺍﻝ_ﻧﻘﺮﻩ_ﺭﺍ_ﺍﺯ_ﻣﻦ_ﺑﭘﺬﯾﺮﻧﺪ‪www.irna.ir/fa/News/324212/‬‬


‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﻧﻣﺎﯾﻧﺪﻩ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﺑﺎﻧﻮﺍﻦ ‪:‬ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺣﺿﻮﺭ ﺪﺭ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺍﺭﺯﺷﻣﻧﺪ ﺑﻮﺪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﺗﺎزه ﻫﺎي ﺧﺒﺮي‪:‬‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪ‬

‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫ورزﺷﯽ‬

‫ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪9/10/12‬‬

‫ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺧﺒﺮي‬

‫ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي‬

‫ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‬

‫ﺧﺒﺮ‪ | (2788536) 80275191:‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ‪24/05/1391:‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫|‬

‫ﺳﺎﻋﺖ‪4:11:‬‬

‫|‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘ‬

‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺑﺎﻧﻮان ‪:‬ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﻟﻤﭙﯿﮏ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد‬

‫ﺗﻬﺮان ‪ -‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺮان در اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪن‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﺑﻮد و ﺳﻮد آن را در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ‪.‬‬ ‫ˈ ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ˈ ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در‬ ‫ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﯿﺪان ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم و ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯽ اﻧﺪازه ﺑﺎﻻ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وي اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ‬ ‫داﺷﺘﻢ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و دل ﻣﺮدم را ﺷﺎد‬

‫ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﮏ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﺮﻣﻨﺪه‬ ‫ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﮐﺮدم و از‬

‫ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدم‪.‬‬

‫وي ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ‪.‬‬ ‫ورزﺷﯽ **‪1917 **9118‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎي ﭘﯿﺎم ‪*/‬‬ ‫‪Sports@irna.ir‬‬

‫دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات‬ ‫ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات از ﻓﺮم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه‪:‬‬

‫‪1/2‬‬

‫*‬ ‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﻧﻣﺎﯾﻧﺪﻩ_ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ_ﺑﺎﻧﻮﺍﻦ__ﺗﺟﺮﺑﻪ_ﺣﺿﻮﺭ_ﺪﺭ_ﺍﻟﻣﭘﯾک_ﺍﺭﺯﺷﻣﻧﺪ_ﺑﻮﺪ‪www.irna.ir/fa/News/324213/‬‬


‫‪8/14/12‬‬

‫ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ‪ :‬ﻣﻌﺗﻣﺪ ‪ 60‬ﺪﺭﺻﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ‪ /‬ﮐﺮﻣﯽ ﺍﺳﺗﺮﺍﺗﮋی ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910522000519 :‬‬ ‫‪91/ 05/ 24 - 09:10‬‬

‫ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﺗﻣﺭﻳﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﺳﺏ ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻳﺭﮔﺫﺍﺭ ﺑﻭﺩ‬

‫ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ‪ :‬ﻣﻌﺘﻤﺪ ‪ 60‬درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ‪ /‬ﮐﺮﻣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﻧﺪاﺷﺖ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪوی اﻣﯿﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ در ﻟﻨﺪن از ‪ 60‬درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧﻮد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه اﻟﻤﭙﯿﮏ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﮋﻥ ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍی ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺗﻮﺭﻧﻤﻨﺖﻫﺎی ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻭ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﮐﺮﻣﯽ ﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺻﻼ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩی ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ‪ 60‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ‪ 60‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ‬ ‫ﺍﺵ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻴﺎپ ﭼﺎﻧﮓ ﺷﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺧﻮﺏ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻮﺳﻒ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ‪ 2‬ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﻭ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺁﻧﻪﺎ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﻩﺍﻡ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ‬ ‫ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ‪ 4‬ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻪﻢ ﺑﻌﺪ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺖ ﺍﻭﻝ ﮐﺮﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭی ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﻮﺳﻒ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ‬ ‫ﺭﺍﻫﯽ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻧﻪﺎ ﺑﻮﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﯽ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ‪ .‬ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺍﮔﺮ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺪﺑﺮﺍﻧﻪﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻧﻘﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎﺩﺭ‬ ‫ﻓﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1/2‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910522000519‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪9/9/12‬‬

‫ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ؛‬

‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ‪ /‬ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﻴﻢ‬

‫ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺟﺎی‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺫﺭی ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻁﯽ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﭙﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎی ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮕﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ‪ ،‬ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺠﻤﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ؟!‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪ ،‬ﭼﺮﺍ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻭ ﺗﻼﺵﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ "ﮐﺜﻴﻒ" ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﺒﺮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺁﺯﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﯽ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻧﻮﺫﺭی ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺯ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺭﺿﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺩﺍﻧﺶ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺮﻳﻤﯽ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺗﯽ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻴﻦ!‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﭼﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺁﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﻭی "ﺷﯽ ﻫﺎپ ﭼﺎﻧﮓ" ﻟﻨﺪﻥ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎی ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎﻩﻫﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺁﻗﺎﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺭﻭی‬ ‫ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪٠٩:٣٢ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۵/٢۴‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1671847‬‬


‫ﺧﺑﺭﺁﻧﻼﻳﻥ ‪ -‬ﺗﻠﺦ ﻭ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻟﻧﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﺭﺍﻥ‪ /‬ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻧﺩﻳﺩﻳﻡ ﻭ ﮔﺎﻩ ﮔﺭﻳﺳﺗﻳﻡ‪12/23/12‬‬

‫ﺧﺑﺭﺁﻧﻼﻳﻥ‬ ‫ﮐﺩ ﻣﻁﻠﺏ‪ | ٢٣۵٨۴٧ :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ‪ |١٣٩١/۵/٢۴ :‬ﺳﺎﻋﺕ‪ |١١:٣١ :‬ﺳﺭﻭﻳﺱ ﺧﺑﺭی‪ :‬ﻭﺭﺯﺵ ‪ -‬ﺩﻳﮕﺭ ﻭﺭﺯﺷﻬﺎ‬

‫ﺗﻠﺦ ﻭ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻟﻧﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﺭﺍﻥ‪ /‬ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻧﺩﻳﺩﻳﻡ ﻭ ﮔﺎﻩ‬ ‫ﮔﺭﻳﺳﺗﻳﻡ‬ ‫ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻟﻧﺩﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﺳﺏ ‪ 12‬ﻣﺩﺍﻝ‪ ،‬ﻧﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺍﺯ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺵ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭ ﺍﻋﺯﺍﻣﯽ ﺧﺑﺭﺁﻧﻼﻳﻥ ﺑﻪ ﻟﻧﺩﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻫﻔﺗﻪ ﺭﻗﺎﺑﺕ ‪ 52‬ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻟﻧﺩﻥ‪ ،‬ﻓﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﺷﻳﺏﻫﺎﻳﯽ‬ ‫ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﮐﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺯﺵ ﺗﻧﻬﺎ ﻣﻭﻗﻌﻳﺗﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺭ ﺭﻭی ﮐﺭﻩ ﺯﻣﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺣﻅﻪ‪ ،‬ﺑﺧﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﻭ ﺑﺧﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﮑﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﯽﮐﻧﺩ ﻭ ﮐﻧﺎﺭ ﺧﻭﺩ ﻧﮕﻪ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﻋﺭﺻﻪ ﺍﺷﮏﻫﺎ ﻭ ﻟﺑﺧﻧﺩﻫﺎ ﻗﻠﻣﺩﺍﺩ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺍﻳﻥ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻟﺣﻅﺎﺗﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﻟﻧﺩﻥ ﮔﺫﺷﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻫﻥ ﻣﻠﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﺭﺟﺎ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﻣﺎﻧﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﺭﻭﻉ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺣﻣﺩی ﻭ ﻧﻭﺷﺎﺩ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺧﯽ ﻣﻠﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻫﻔﺗﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‪ ،‬ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺷﮑﺳﺕﻫﺎ ﻭ ﺣﺫﻑﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﺷﻭﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺕ‪ ،‬ﭼﺭﺍﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪﺻﻭﺭﺕ ﺳﻧﺗﯽ ﺭﺷﺗﻪﻫﺎی ﻣﺩﺍﻝﺁﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻔﺗﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﺯیﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﻳﮑﯽ‪ ،‬ﺩﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻭﺏ ﺑﺎﻋﺙ ﺷﺩ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﺳﺗﻪ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﭼﻧﺩﺍﻥ ﻫﻡ ﻧﺎﻣﻭﻓﻕ ﺟﻠﻭﻩ ﻧﮑﻧﺩ‪ .‬ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻝ‬ ‫ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻳﻥ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﺭﺍﻫﻳﺎﺑﯽ ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺣﻣﺩی ﺑﻪ ﻓﻳﻧﺎﻝ ﺗﻳﺭﺍﻧﺩﺍﺯی ﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺷﻡ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺑﻭﺩ‪ .‬ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻭﺷﺎﺩ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎﻥ‬ ‫ﻧﻳﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺑﯽﻣﺩﺍﻟﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺣﺭﻳﻔﺎﻥ ﺭﺍ ﻳﮑﯽ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺭی ﺩﺭ ﺗﻧﻳﺱ ﺭﻭی ﻣﻳﺯ ﺍﺯ ﭘﻳﺵﺭﻭ ﺑﺭﻣﯽﺩﺍﺷﺕ ﺗﺎ ﺣﺩﺍﻗﻝ ﺩﻟﻣﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻥ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕﻫﺎ ﺧﻭﺵ ﺑﺎﺷﺩ‪ .‬ﻣﻭﻓﻘﻳﺕﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻭﻉ ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﺣﺩ ﻣﺩﺍﻝ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻣﯽﺍﺭﺯﻳﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﺫﻑ ﻧﺎﺟﻭﺍﻧﻣﺭﺩﺍﻧﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﻅﺎﻫﺭی‬ ‫ﺑﻭﮐﺳﻭﺭﻫﺎی ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻫﻔﺗﻪ ﻧﺧﺳﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﻳﻧﮓ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﻳﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﻳﺎﻥ ﺧﻭﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺭﺩﻧﺩ‪ ،‬ﺗﺎ ﻧﻭﺑﺕ ﺭﺳﻳﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ‬ ‫ﻣﻅﺎﻫﺭی‪ ،‬ﭘﺭﭼﻣﺩﺍﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯیﻫﺎ‪ .‬ﻣﻅﺎﻫﺭی ﺑﻪ ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﻭﺑﺎ ﺧﻭﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩ‪ .‬ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺑﻠﻧﺩﻗﺎﻣﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺁﻥ ﺷﺏ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺭﻳﻧﮓ ﺷﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﺑﺭﺍی ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻥ ﺁﻣﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩ ﺭﻳﻧﮓ ﺷﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﺩ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻳﻧﮑﻪ‬ ‫ﺍﻭ ﭘﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﺣﺭﻳﻔﺵ ﺑﻭﺩ‪ ،‬ﭼﻧﺎﻥ ﺿﺭﺏ ﺷﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻅﺎﻫﺭی ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺷﺩ ﮐﻼﻫﺵ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺯﻣﻳﻥ ﺑﺯﻧﺩ ﻭ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ‬ ‫ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺳﺕ ﺣﺭﻳﻔﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺑﺭﺩ ﺍﺯ ﺭﻳﻧﮓ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺧﺗﮑﻥ ﺭﻓﺕ‪ .‬ﺍﻳﻥ ﺷﺏ ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ ﺷﺏ ﺗﻠﺦ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻧﺩﻥ ﺑﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺗﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺑﻧﺩ ﻧﺑﻭﺩ؛ ﺣﻘﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻭﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﺟﺭﻋﻪﺍی ﺭﻭﻳﺵ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻣﺩﺍﻝ‪ ،‬ﺑﺭﻧﺯ ﮐﻳﺎﻧﻭﺵ ﺭﺳﺗﻣﯽ‬ ‫ﻭﺯﻧﻪﺑﺭﺩﺍﺭی ﺷﺭﻭﻉ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻫﻧﻭﺯ ﻧﻭﺑﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ ﻧﺭﺳﻳﺩﻩ ﺑﻭﺩ‪ .‬ﮐﻳﺎﻧﻭﺵ ﺭﺳﺗﻣﯽ‪ ،‬ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪ 2011‬ﺟﻬﺎﻥ ﭼﻧﺎﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ‬ ‫ﺑﻪﻧﻔﺳﯽ ﺩﺍﺷﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺗﻳﻡ ﺳﺎﻟﻥ ﻭﺯﻧﻪﺑﺭﺩﺍﺭی ﺭﺍ ﺭﻭﺯ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﺭﻭی ﺳﺭﺵ ﻣﯽﮔﺫﺍﺭﺩ ﻭ ﻁﻼ ﻣﯽﮔﻳﺭﺩ‪ .‬ﺳﻬﺭﺍﺏ ﻣﺭﺍﺩی ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﻳﮑﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺱﻫﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺩﺍﻝ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽﮐﺭﺩﻳﻡ ؛ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﻧﺩ ﺭﻗﺎﺑﺕ ﻁﻭﺭ ﺩﻳﮕﺭی ﭼﺭﺧﻳﺩ‪ .‬ﺳﻬﺭﺍﺏ ﻣﺭﺍﺩی ﺑﺎ ﺣﺫﻓﺵ ﻫﻣﻪ ﺭﺍ ﻏﺎﻓﻠﮕﻳﺭ‬ ‫ﮐﺭﺩ ﻭ ﮐﻳﺎﻧﻭﺵ ﺭﺳﺗﻣﯽ ﻧﻳﺯ ﻫﺭﭼﻪ ﺯﻭﺭ ﺯﺩ ﺑﻪ ﻣﺩﺍﻟﯽ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺯ ﺑﺭﻧﺯ ﻧﺭﺳﻳﺩ‪ .‬ﻭﺯﻧﻪﺑﺭﺩﺍﺭی ﻁﻠﺳﻡﺷﮑﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻗﺭی ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺗﯽ ﺻﺣﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺭک ﮐﺭﺩﻧﺩ؛ ﭼﺭﺍﮐﻪ ﺗﻭﻗﻊﺷﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﺩﺍﻝ ﺑﻭﺩ‪ .‬ﺩﻭ ﻣﺩﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﻁﻼ ﻣﯽﺷﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﻣﻳﺩ ﺳﻭﺭﻳﺎﻥ‪ ،‬ﭘﺳﺭ ﻁﻼﻳﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ‬ ‫ﻫﻣﻳﻥﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﻭﺯﻧﻪﺑﺭﺩﺍﺭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﺳﻌﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩﭘﻭﺭ‪ ،‬ﻧﻔﺭ ﺳﻭﻡ ﺩﻧﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 2011‬ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﭘﻧﺟﻡ ﺷﺩ‪ ،‬ﺭﻗﺎﺑﺕﻫﺎی ﮐﺷﺗﯽ‬ ‫‪1/3‬‬

‫‪khabaronline.ir/print/235847/sport/other-sports‬‬


‫ﺧﺑﺭﺁﻧﻼﻳﻥ ‪ -‬ﺗﻠﺦ ﻭ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻟﻧﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﺭﺍﻥ‪ /‬ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻧﺩﻳﺩﻳﻡ ﻭ ﮔﺎﻩ ﮔﺭﻳﺳﺗﻳﻡ‪12/23/12‬‬

‫ﻓﺭﻧﮕﯽ ﻫﻡ ﺷﺭﻭﻉ ﺷﺩ‪ .‬ﺭﻗﺎﺑﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯﮔﺭﺵ ﺣﻣﻳﺩ ﺳﻭﺭﻳﺎﻥ ﺑﻭﺩ‪ .‬ﺑﻧﺎ ﻣﯽﮔﻔﺕ ﺍﻳﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻭﺭﻳﺎﻥﻫﺎی ﻗﺑﻝ ﻓﺭﻕ ﻣﯽﮐﻧﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﮑﺳﺕﻫﺎی ﭘﮑﻥ ﻭ ﮔﻭﺍﻧﮓژﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻥ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﺳﺧﺕ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻳﻡ ﺣﺭﻓﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻧﻳﻡ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺭﺣﺎﻝ ﻣﺎﻧﺩﻳﻡ ﺗﺎ ﻧﻭﺑﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺕﻫﺎﻳﺵ ﺑﺭﺳﺩ‪ .‬ﺣﻣﻳﺩ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻳﮑﯽ‪ ،‬ﺩﻭ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻣﻪ ﻭﺟﻭﺩﺵ ﺑﺭﺍی ﻁﻼی ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺁﻣﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻭﻗﺗﯽ ﺑﺭﻕ ﻣﺩﺍﻟﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻓﻬﻣﻳﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﺳﺭﺩﺍﺭ ﮐﺷﺗﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺗﻭﻟﺩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‪ .‬ﺣﻣﻳﺩ ﭘﺱ ﺍﺯ ﭘﻧﺞ ﻁﻼی ﺟﻬﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻳﮏ ﻁﻼی ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺭﺍ ﮐﻡ ﺩﺍﺷﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻳﺩ ﻧﻭﺭﻭﺯی‪ ،‬ﺩﻭﻣﻳﻥ ﻁﻼﻳﯽ ﻓﺭﻧﮕﯽ‬ ‫ﺍﻣﻳﺩ ﻧﻭﺭﻭﺯی ﻫﻡ ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻡ ﺳﺧﺕ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻧﻳﻡ ﺩﻭ ﻣﺩﺍﻝ ﻁﻼ ﺩﺭ ﻓﺭﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﯽﺭﺳﺩ‪ .‬ﻓﺭﻧﮕﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ‬ ‫‪ 40‬ﺳﺎﻝ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻣﺩﺍﻝ ﻧﺩﺍﺷﺕ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﭼﻁﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷﺏ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﻣﺩﺍﻝ ﻁﻼ ﺑﮕﻳﺭﺩ؟ ﻣﻌﻣﺎی ﭼﻧﺩﺍﻥ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﺑﻭﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺻﺑﺭ ﻣﯽﮐﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﻣﯽﺩﻳﺩﻳﻡ ﺁﻳﺎ ﺍﻣﻳﺩ ﻧﻭﺭﻭﺯی ﺗﻭﺍﻥ ﻁﻼﻳﯽ ﺷﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻫﺭﭼﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﮐﺷﺗﯽ ﻓﺭﻧﮕﯽ ﻣﯽﮔﺫﺷﺕ‪ ،‬ﮐﻡﮐﻡ‬ ‫ﺩﻟﻣﺎﻥ ﮔﺭﻣﺗﺭ ﻣﯽﺷﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﻳﺩ ﻧﻭﺭﻭﺯی‪ ،‬ﺍﻣﻳﺩی ﺩﻳﮕﺭ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺩﺍﻝ ﻁﻼ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺩﺍﻥ ﻣﯽﮔﺯﻳﺩ‪ ،‬ﻓﻬﻣﻳﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻭ ﮐﺷﺗﯽ ﻓﺭﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﻟﻧﺩﻥ ﺩﻭ ﻁﻼﻳﯽ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‪.‬‬ ‫ﻣﺭﺛﻳﻪ ﺳﺭﺍﻳﯽ ﺑﺭ ﺑﺎﺧﺕ ﺳﻌﻳﺩ ﻋﺑﺩﻭﻟﯽ‬ ‫ﭘﺱ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻁﻼﻳﯽ ﺩﺭ ﮐﺷﺗﯽ ﻓﺭﻧﮕﯽ‪ ،‬ﺍﺷﺗﻬﺎیﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﻭ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﻁﻼﻫﺎی ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﻭﺩﻳﻡ‪ .‬ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺗﻭﻗﻊﻣﺎﻥ ﻧﻳﺯ ﭼﻧﺩﺍﻥ ﺑﻳﺟﺎ‬ ‫ﻧﺑﻭﺩ‪ ،‬ﭼﺭﺍﮐﻪ ﺳﻌﻳﺩ ﻋﺑﺩﻭﻟﯽ‪ ،‬ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺻﺎﻑ ﺣﺭﻳﻔﺎﻧﺵ ﻣﯽﺭﻓﺕ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯ ﭼﻧﺎﻥ ﻋﺑﺩﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺑﺕﻫﺎ ﮐﻧﺎﺭ‬ ‫ﺭﻓﺕ ﮐﻪ ﻣﺭﺛﻳﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺭ ﺑﺎﺧﺕ ﺍﻭ ﺳﺭﺍﻳﻳﺩﻧﺩ ﻭ ﺭﺋﻳﺱﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺭﺩ ﭘﺎﺩﺍﺵ ‪ 200‬ﺳﮑﻪﺍی ﻁﻼﻳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺷﻭﺩ‪ .‬ﺍﻟﺑﺗﻪ‬ ‫ﭘﺱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻫﺭﭼﻪ ﺟﺳﺗﺟﻭ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﻧﻪ ﻓﺩﺭﺍﺳﻳﻭﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻭﺭﺵ ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ ﻗﺑﻭﻝ ﻣﯽﮐﺭﺩﻧﺩ‬ ‫ﺣﻕﺧﻭﺭی ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺭﺣﺎﻝ ﺍﻳﻥ ﺭﻗﺎﺑﺕ ﻧﻳﺯ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻠﺦﺗﺭﻳﻥ ﺭﻗﺎﺑﺕﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﻟﻧﺩﻥ ﺑﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺭﻩ ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺭﺩﻧﯽ ﻧﻭﺍﺏ ﻧﺻﻳﺭﺷﻼﻝ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺕ ﺩﺳﺗﻪ ‪ 105‬ﮐﻳﻠﻭﮔﺭﻡ ﻭﺯﻧﻪﺑﺭﺩﺍﺭی ﺑﻪﮔﻭﻧﻪﺍی ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻳﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﮐﻧﻳﻡ ﻧﻭﺍﺏ ﻧﺻﻳﺭﺷﻼﻝ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﻣﺩﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺑﺭﺳﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺭﻗﺎﺑﺕ ﺩﺳﺗﻪ ‪ 105‬ﮐﻳﻠﻭﮔﺭﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺩﻳﺩ ﮐﻪ ﮐﻣﺗﺭ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﻧﻳﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺗﺩ‪ .‬ﻗﻬﺭﻣﺎﻧﺎﻥ ﺑﺯﺭگ‬ ‫ﺍﻳﻥ ﻭﺯﻥ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﺿﺭ ﻧﺷﺩﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺫﻑ ﺷﺩﻧﺩ ﺗﺎ ﻧﻭﺍﺏ ﻧﺻﻳﺭﺷﻼﻝ ﺑﻪ ﺁﺳﺗﺎﻧﻪ ﻣﺩﺍﻝ ﻁﻼ ﺑﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺕ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﻪﺧﺎﻁﺭ‬ ‫ﻳﮏ ﮐﻳﻠﻭﮔﺭﻡ ﮐﻣﺗﺭ ﻧﻘﺭﻩﺍی ﺷﻭﺩ‪ .‬ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺍﻭ ﺷﺏ ﺭﻗﺎﺑﺕ ﻭﺯﻧﻪﻫﺎی ﺧﻭﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﻠﻧﺩ ﮐﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺩﺍﻝ ﻧﻘﺭﻩ ﺍﻭ ﺷﺎﻳﺩ ﺣﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﺑﺎﻗﺭی ﻭ‬ ‫ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﻫﻡ ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺭﺩﻧﯽ ﺑﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺳﻡ ﺭﺿﺎﻳﯽ ﻭﺭﻕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻁﻼﻳﺵ ﺑﺭﮔﺭﺩﺍﻧﺩ‬ ‫ﭘﺱ ﺍﺯ ﺑﺧﺕ ﺳﻌﻳﺩ ﻋﺑﺩﻭﻟﯽ‪ ،‬ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻧﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺷﺗﺎﻧﺵ ﻋﺩﺩ ‪ 3‬ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻭﻗﻊ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﻣﯽﮔﻔﺗﻳﻡ ﭼﺭﺍ ﺑﻧﺎ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﮐﺭﺩ‪ .‬ﺍﮔﺭ ﻣﻧﻅﻭﺭﺵ ﺳﻪ ﻁﻼﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻌﻳﺩ ﺍﺳﺕ ﻗﺎﺳﻡ ﺭﺿﺎﻳﯽ ﻁﻼﻳﯽ ﺷﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻡ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ‬ ‫ﺗﺣﻠﻳﻝﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﻏﻠﻁ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ‪ .‬ﻗﺎﺳﻡ ﺭﺿﺎﻳﯽ ﭼﻧﺎﻥ ﮐﺷﺗﯽ ﮔﺭﻓﺕ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﺣﻭ ﺧﻭﺩ ﮐﺭﺩ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻧﻳﺯ ﻧﺗﻭﺍﻧﺳﺗﺩ‬ ‫ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺭﺩﻥ ﺣﻘﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻧﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺳﻭﻣﻳﻥ ﻓﺭﻧﮕﯽﮐﺎﺭی ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺭ ﺭﻭی ﺗﺷﮏ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﺯﺩ‪ .‬ﺩﻭﺭی ﮐﻪ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻧﺎ‪ ،‬ﺑﻧﺎی‬ ‫ﮐﺷﺗﯽﻓﺭﻧﮕﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻭﺏ ﺑﻧﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﺳﺕ‪.‬‬ ‫ﺩﻭ ﺳﮑﻭی ﻓﻭﻕ ﺳﻧﮕﻳﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭﻗﺗﯽ ﻗﺎﺳﻡ ﺭﺿﺎﻳﯽ ﺭﻭی ﺗﺷﮏ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﻣﯽﺯﺩ‪ ،‬ﺍﺣﺳﺎﻥ ﺣﺩﺍﺩی ﺩﺭ ﺩﺍﻳﺭﻩ ﭘﺭﺗﺎﺏ ﻣﯽﭼﺭﺧﻳﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺩﺍﻝ ﭘﺭﺗﺎﺏ ﺩﻳﺳﮏ ﺑﺭﺳﺩ ﻭ‬ ‫ﺳﺟﺎﺩ ﺍﻧﻭﺷﻳﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﻬﺩﺍﺩ ﺳﻠﻳﻣﯽ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺍﻝﻫﺎی ﻓﻭﻕﺳﻧﮕﻳﻥ ﻣﯽﺟﻧﮕﻳﺩﻧﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻭﺯﻧﻪﺑﺭﺩﺍﺭی ﺑﺎ ﺩﻋﺎی ﺧﻳﺭ ﻣﺭﺩﻡ‪ ،‬ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺭ ﮔﺭﺩﻥ‬ ‫ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﭘﮑﻥ ﺍﻓﺗﺎﺩ ﺗﺎ ﻧﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺩ‪ .‬ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻬﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺟﺎﺩ ﻧﻳﺯ ﻫﺭ ﺁﻧﭼﻪ ﺧﻭﺍﺳﺗﻧﺩ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﻭﺯﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑﺎﻻی ﺳﺭ ﺑﺭﺩﻧﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﻗﺎﺑﺕ ﺍﮔﺭﭼﻪ ﺳﻠﻳﻣﯽ ﺑﻪ ﻁﻼ ﺭﺳﻳﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﺍﻧﻭﺷﻳﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﺛﺎﻝﺯﺩﻧﯽ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺳﮑﻭی ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺕ‪ .‬ﻧﮑﺗﻪ ﻣﻬﻡ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‪ ،‬ﺳﮑﻭﻫﺎی ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﻭﺯﻧﻪﺑﺭﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺑﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﺳﺎﻥ ﺣﺩﺍﺩی‪ ،‬ﻣﻌﺟﺯﻩ ﺩﻭﻭﻣﻳﺩﺍﻧﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ‬ ‫ﺁﻥ ﺷﺏ‪ ،‬ﺷﺏ ﻋﺟﻳﺑﯽ ﺑﻭﺩ‪ .‬ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻗﺎﺑﺕﻫﺎ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻧﻳﺯ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺷﺏ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺷﻭﺩ‪ .‬ﻗﺎﺳﻡ ﺭﺿﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﮐﺷﺗﯽ‬ ‫ﻁﻼ ﮔﺭﻓﺕ ﻭ ﺑﻬﺩﺍﺩ ﺳﻠﻳﻣﯽ ﻭ ﺳﺟﺎﺩ ﺍﻧﻭﺷﻳﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻭﺯﻧﻪﺑﺭﺩﺍﺭی ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺷﺩﻧﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﺍﺣﺳﺎﻥ ﺣﺩﺍﺩی ﺑﻪ ﻣﺩﺍﻝ ﻧﻘﺭﻩ ﭘﺭﺗﺎﺏ‬ ‫ﺩﻳﺳﮏ ﺭﺳﻳﺩ‪ ،‬ﺷﻭﺭ ﻭ ﺷﻭﻗﯽ ﻣﺿﺎﻋﻑ ﺩﺭ ﻣﻳﺎﻥ ﻋﻼﻗﻪﻣﻧﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﭘﺩﻳﺩ ﺁﻣﺩ‪ .‬ﺷﻭﺭ ﻭ ﺷﻭﻗﯽ ﻭﺻﻑﻧﺎﭘﺫﻳﺭ‪ .‬ﺣﺩﺍﺩی ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ‬ ‫‪2/3‬‬

‫‪khabaronline.ir/print/235847/sport/other-sports‬‬


‫ﺧﺑﺭﺁﻧﻼﻳﻥ ‪ -‬ﺗﻠﺦ ﻭ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻟﻧﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﺭﺍﻥ‪ /‬ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻧﺩﻳﺩﻳﻡ ﻭ ﮔﺎﻩ ﮔﺭﻳﺳﺗﻳﻡ‪12/23/12‬‬

‫ﻣﺩﺍﻝ ﺩﻭﻭﻣﻳﺩﺍﻧﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺭﺍ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻭﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﭼﻧﺩ ﻣﺩﺍﻝ ﺑﺭﺍﻳﺵ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺷﺕ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌﺎ ً ﻣﺩﺍﻝ ﺣﺩﺍﺩی ﻣﻌﺟﺯﻩ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺕﻫﺎ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﭼﻧﺩ ﻁﻼ ﺑﻪ ﻫﻣﻪ ﭼﺳﺑﻳﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺗﯽ ﻳﻭﺳﻑ ﮐﺭﻣﯽ ﺑﺎﺧﺕ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕﻫﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﻭ ﮐﺷﺗﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺳﻳﺩﻳﻡ ﮔﻔﺗﻳﻡ ﻋﺟﺏ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻭ ﻋﺟﺏ ﻧﺗﻳﺟﻪﺍی ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ‬ ‫ﮔﺭﻓﺕ‪ .‬ﺗﺭﺳﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﭼﻳﻥ ﻭ ﺁﻣﺭﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺻﺩﺭ ﺟﺩﻭﻝ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻳﺩ ﻫﻣﻳﻥ ﺣﺭﻑﻫﺎ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﺷﻡ‬ ‫ﺯﺩﻳﻡ‪ .‬ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺎﻗﺭیﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻓﻳﻧﺎﻟﻳﺳﺕ ﺷﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻣﺎﻥ ﻣﺩﺍﻝ ﻧﻘﺭﻩ ﺑﺳﻧﺩﻩ ﮐﺭﺩ‪ .‬ﮔﻔﺗﻳﻡ ﻋﻳﺏ ﻧﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻓﺭﺩﺍ ﮐﺭﻣﯽ ﻁﻼ ﻣﯽﮔﻳﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﺷﺎﻳﺩ ﺳﻭﺳﻥ ﺣﺎﺟﯽﭘﻭﺭ ﻫﻡ ﺑﻪ ﻣﺩﺍﻝ ﺭﺳﻳﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻪﺧﺎﻁﺭ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺷﺏ ﻗﺑﻝ ﺻﺑﺢ ﮐﻣﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺧﻭﺍﺑﻳﺩﻳﻡ ﻭ ﮔﻔﺗﻳﻡ ﮐﺭﻣﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺕﻫﺎی ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﻫﻣﺭﺍﻫﯽ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﭼﺷﻡ ﺑﺎﺯ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﺩﻳﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻭ ﮐﺭﻣﯽ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺕ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺫﺍﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺗﺎ ﺁﺭﺯﻭی ﻁﻼﻳﯽ ﺷﺩﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﻡ‪ .‬ﺳﻭﺳﻥ ﺣﺎﺟﯽﭘﻭﺭ ﻫﻡ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﺎﺧﺕ‪ .‬ﺑﺎﺧﺕ ﺗﺎ ﺑﮕﻭﻳﻳﻡ ﺍﻳﻥ ﻫﻡ ﺍﺯ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﮐﻪ ﺍﻣﻳﺩ ﺳﻪ ﻣﺩﺍﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ‪.‬‬ ‫ﮔﻭﺩﺭﺯی ﺯﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺣﺭﻳﻑ ﺁﻣﺭﻳﮑﺎﻳﯽ ﻧﻣﯽﺭﺳﺩ‬ ‫ﭘﺱ ﺍﺯ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ‪ ،‬ﺍﻣﻳﺩﻣﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﻁﻼی ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺷﺗﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻭﺩ‪ .‬ﮐﺷﺗﯽ ﺁﺯﺍﺩی ﮐﻪ ﺍﻳﻥﺑﺎﺭ ﺭﺳﻭﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﻻی ﺳﺭ‬ ‫ﺧﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ‪ .‬ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺯﺍﺩ‪ ،‬ﺗﻧﻬﺎ ﮐﺷﺗﯽﮔﻳﺭی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻳﻧﺎﻝ ﺭﺳﻳﺩ‪ ،‬ﺻﺎﺩﻕ ﮔﻭﺩﺭﺯی ﺑﻭﺩ‪ .‬ﮔﻭﺩﺭﺯی ﻫﻳﭻﮔﺎﻩ ﺣﺭﻳﻑ ﺭﻗﻳﺏ‬ ‫ﺁﻣﺭﻳﮑﺎﻳﯽ ﻧﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺍﻳﻥﺑﺎﺭ ﻫﻡ ﺩﺭ ﻓﻳﻧﺎﻝ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻧﺷﺩ‪ .‬ﻭﻗﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﮔﻔﺕﻭﮔﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﻓﺗﻳﻡ ﮔﻔﺕ »ﺁﻗﺎ ﺯﻭﺭﻡ ﻧﻣﯽﺭﺳﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺧﻳﻠﯽ ‪...‬‬ ‫ﺍﺳﺕ‪ .‬ﻣﻥ ﺣﺭﻳﻑ ﺍﻭ ﻧﻣﯽﺷﻭﻡ‪ «.‬ﻭﻗﺗﯽ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﮔﻔﺕ ﺑﺎ ﺧﻭﺩﻡ ﮔﻔﺗﻡ ﺧﺏ ﺭﺍﺳﺕ ﻣﯽﮔﻭﻳﺩ‪ ،‬ﺍﮔﺭ ﻣﺭﺩی ﺧﻭﺩﺕ ﺑﺭﻭ ﺭﻭی ﺗﺷﮏ ﺑﺑﻳﻥ‬ ‫ﺍﻳﻥ ﺳﻳﺎﻩ ﺁﻣﺭﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻭ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻧﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺭﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﻧﻘﺭﻩ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺭﺍ ﺑﺭ ﮔﺭﺩﻥ ﺍﻧﺩﺍﺧﺕ‪.‬‬ ‫ﻣﺩﺍﻝﻫﺎی ﺑﺭﻧﺯ ﻏﻳﺭﻗﺎﺑﻝ ﭘﻳﺵﺑﻳﻧﯽ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺭﻗﺎﺑﺕﻫﺎی ﮐﺷﺗﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺭﻭﻉ ﺷﺩ ﮐﻪ ﺧﻁﻳﺏ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻓﺩﺭﺍﺳﻳﻭﻥ ﮐﺷﺗﯽ ﺭﻭﺯ ﻗﺑﻠﺵ ﮔﻔﺗﻪ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺧﺩﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻣﺎﻥ ﺑﺭﺳﺩ‪ ،‬ﭼﺭﺍﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻳﭻﮐﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﺷﺗﯽﮔﻳﺭﺍﻥ ﺗﻭﻗﻊ ﻣﺩﺍﻝ ﻧﺩﺍﺷﺕ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻝ ﻫﺭ ﺳﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﺩﻧﺩ ﻭ ﺟﻧﮕﻳﺩﻧﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﺻﺎﻓﺎ ً ﺧﻭﺏ ﮐﺷﺗﯽ ﮔﺭﻓﺗﻧﺩ‪ .‬ﮐﻣﯽ ﻫﻡ ﺑﺩﺷﺎﻧﺱ ﺑﻭﺩﻧﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺕ ﺁﺧﺭ ﮐﻣﻳﻝ ﻗﺎﺳﻣﯽ ﻭ ﺍﺣﺳﺎﻥ ﻟﺷﮑﺭی ﺑﻪ ﻣﺩﺍﻝ ﺑﺭﻧﺯ ﺭﺳﻳﺩﻧﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻣﺩﺍﻝﻫﺎی ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺩﺩ ‪ 12‬ﺑﺭﺳﺩ‪ .‬ﻋﺩﺩی ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺭﺅﻳﺎﻳﯽ ﺑﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﺑﺭﻧﺯ ﺩﻟﭼﺳﺏ‪ ،‬ﺑﺎﺯ ﻫﻡ‬ ‫ﺣﺳﺭﺕ ﻁﻼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺷﺗﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻝ ﭼﺷﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻭ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻭی ﻭ ﻳﺯﺩﺍﻧﯽ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ‪ ،‬ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺧﺕ ﺗﻘﻭی ﻭ ﻣﺻﺩﻭﻣﻳﺕ ﻳﺯﺩﺍﻧﯽ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺭ ﺑﺎﺯیﻫﺎ ﻫﻡ ﺗﻘﻭی ﺑﺎ ﺑﺎﺧﺗﺵ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻗﺩﻡ ﻫﻣﻪ ﺭﺍ ﺷﻭﮐﻪ ﮐﺭﺩ‪ .‬ﺧﻳﻠﯽ ﻋﺟﻳﺏ ﺑﻭﺩ‪ ،‬ﭼﻁﻭﺭ ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﺎﺧﺗﻪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺩ ﻗﺑﻭﻝ ﻣﯽﮐﺭﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺣﺫﻑ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻳﺯﺩﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﻭ ﺍﻣﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﻳﻧﺎﻝ ﺑﻪﺭﺍﺣﺗﯽ‬ ‫ﭘﻳﺵ ﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﮔﻭﻳﺎ ﺑﺧﺕ ﭼﻧﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﺎﺭ ﻧﺑﻭﺩ ﻭ ﺍﻭ ﻧﻳﺯ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺕ ﻳﮏﭼﻬﺎﺭﻡ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﺵ ﭘﻳﭼﻳﺩ ﺗﺎ ﻧﺗﻭﺍﻧﺩ ﺭﻗﺎﺑﺗﺵ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻥﻁﻭﺭ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺭﻗﺎﺑﺕﻫﺎی ﮐﺷﺗﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻳﺩ‪ ،‬ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺷﺎﮔﺭﺩﺍﻥ ﺭﺳﻭﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﻁﻼﻳﯽ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺑﺎﺷﻧﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﻭﺟﻭﺩ‬ ‫ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺳﯽﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺩﺍﻝ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﻔﺩﻫﻡ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩ‪ .‬ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ‪ 9‬ﭘﻠﻪ ﺍﺯ ﺑﻳﺳﺕ ﻭ ﺷﺷﻣﯽ ﺳﻳﺩﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺑﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪43 43‬‬ ‫ﻟﻴﻨﮏ ﻣﻄﻠﺐ‪:‬‬

‫‪http://www.k habaronline.ir/detail/235847‬‬

‫ﭼﺎپ‬

‫‪3/3‬‬

‫‪khabaronline.ir/print/235847/sport/other-sports‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪9/8/12‬‬

‫ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ‪:‬‬

‫ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮﺩ‪ /‬ﺑﺎ ﻏﺮﺽ ﻭ ﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ!‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐﺴﺐ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﻴﻢ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎﺩ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺍﺯ ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍی ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ‬ ‫ﮐﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﺷﻔﺎﻑ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻳﻮﺳﻒ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺮﺣﺎﻝ ﻭ ﻗﺒﺮﺍﻕ ﭘﺎ ﻣﯽﺯﺩ ﺑﻪ ﻁﻮﺭی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ‬ ‫"ﻣﻴﺖ" ﺭﺍ ﺟﻠﻮی ﺿﺮﺑﺎﺗﺶ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﻣﺎ ﺍﺯ ﮐﺮﻣﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺮﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭی ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻪ ﺟﻮ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﻭﺟﻮﺩ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎﻻی ‪ 50‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺖ ﺍﻭ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽﻫﺎﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺳﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍ "ﮐﺜﻴﻒ"‬ ‫ﻧﺎﻣﻴﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﻝ ‪ 70‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭی ﻏﺮﺽ ﻭ ﺑﯽﻣﻬﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺘﺎﺯﻳﻢ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺩﻗﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﻳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻧﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﺍﺑﺎﻳﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1671845‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪9/8/12‬‬

‫ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ "ﻟﻮﭘﺰ"‪" ،‬ﺑﺤﺮی"‪" ،‬ﺳﺎﺭﻣﻴﻨﺘﻮ"‪ ،‬ﮐﺮﻩﺍیﻫﺎ ﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺩﺭ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻴﻢ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺗﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١٢:٣٠ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۵/٢۴‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1671845‬‬


‫ﻣﻘﺻﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﮑﺳﺕ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻣﻥ ﻫﺳﺗﻡ‪ /‬ﮐﺷﺗﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻳﺩﻡ ﺑﻬﻡ ﺭﻳﺧﺗﻡ!‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ‪ :‬ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪1391‬‬

‫‪12/11/12‬‬

‫ﻳ ﻮ ﺳ ﻒ ﮐ ﺮ ﻣ ﻲ ﺩﺭ ﻧ ﺸ ﺴﺖ ﺧﺒ ﺮ ﻱ‪:‬‬

‫ﻣﻘ ﺼ ﺮ ﺍ ﺻﻠ ﻲ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ‪ /‬ﮐﺸﺘ ﻲ ﺭﺍ ﮐ ﻪ ﺩﻳﺪ ﻡ ﺑﻪﻢ ﺭﻳﺨﺘﻢ!‬ ‫ﺳﺮﮔﺮﻭﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻡ‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ " ﺭ ﺯ ﻡ ﻧﻴﻮ ﺯ" ‪ ،‬ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﻲ ﮐﻪ ﻅﻪﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻱ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎﺧﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﻲ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻡ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﮑﻠﻲ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻴﻢ ﮐﺸﺘﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﺎﺷﻢ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﺑﻪﻢ‬ ‫ﺭﻳﺨﺘﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻲ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﻪﺎﻳﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﮔﺮﻭﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﻳﮏ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﺟﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﻳﮏ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻪﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺴﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﻲ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﮔﺮﻭﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﮐﺴﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻢ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ‪177 :‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.razmnews.ir/news_martial.asp?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=2673&cntid=530‬‬


‫ﻧﻣﺭﻩ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻭﺩﻡ ﺩﺭ ﺗﻳﻡ ﻣﻠﻲ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﻣﻲﺩﻫﻡ‪ /‬ﺑﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ‪ 10‬ﻣﺎﻩ ﺣﺭﻑ ﺩﺍﺭﻡ‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ‪ :‬ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪1391‬‬

‫‪12/11/12‬‬

‫ﻋ ﺴ ﮕ ﺮ ﻱ ﺩﺭ ﻧ ﺸ ﺴﺖ ﺧﺒ ﺮ ﻱ‪:‬‬

‫ﻧﻤ ﺮ ﻩ ﺑﺎﻻﻳ ﻲ ﺑ ﻪ ﺧﻮﺩ ﻡ ﺩ ﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣ ﻲ ﺩﻫﻢ ‪ /‬ﺑ ﻪ ﺍﻧﺪﺍ ﺯ ﻩ ‪ 10‬ﻣﺎ ﻩ ﺣ ﺮ ﻑ ﺩﺍ ﺭ ﻡ‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ 10‬ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻱ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻼﺵ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ‬ ‫ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲﺩﻫﻢ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ " ﺭ ﺯ ﻡ ﻧﻴﻮ ﺯ" ‪ ،‬ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﻅﻪﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻱ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﮐﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﮐﺴﺐ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺭﺍﺿﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫ﺗﻮﺍﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ‬ ‫ﻏﺮﺽ ﻭﺭﺯﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺪﻥ ﺣﺘﻲ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻮﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻮﺭﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2008‬ﭘﮑﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺮﻣﻲ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺘﻲ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻼﺵ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻋﺴﮕﺮﻱ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ‬ ‫ﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﺮﻩ ﺍﻱ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺩﺍﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻳﮏ ﮐﺮﻩ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻁﺮﺍﺣﻲ "ﻫﻮﮔﻮ ﺩﻱ ﺩﻭ" ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺳﺎﻟﻪﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺟﻪﺎﻥ ﺭﺍ ﻳﺪک ﻣﻲ ﮐﺸﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ‪ ،‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ‬ ‫"ﻫﻮﮔﻮ"ﻫﺎﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺟﻪﺎﻥ ﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﺯ ﺳﺪ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺟﻪﺎﻥ‬ ‫ﺷﻮﻳﻢ‪ .‬ﻭﻟﻲ ﭼﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺟﻪﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﺎ "ﻫﻮﮔﻮ" ﺩﻱ ﺩﻭ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﺟﺰﻳﻲ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﻪﺘﺮ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫ﺧﺒﺮﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ‪152 :‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.razmnews.ir/news_martial.asp?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=2672&cntid=530‬‬


‫ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺗﻌﻔﺎء ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻪ ﻧﺷﺩ‪ ،‬ﻓﻌﻼ ﻫﺳﺗﻡ‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ‪ :‬ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪1391‬‬

‫‪12/11/12‬‬

‫ﭘ ﻮ ﻻﺩﮔ ﺮ ﺩﺭ ﻧ ﺸ ﺴﺖ ﺧﺒ ﺮ ﻱ‪:‬‬

‫ﻳ ﮏ ﺑﺎ ﺭ ﺍﺳﺘ ﻌﻔﺎء ﺩﺍﺩ ﻡ ﮐ ﻪ ﭘﺬﻳ ﺮ ﻓﺘ ﻪ ﻧﺸﺪ‪ ،‬ﻓ ﻌﻼ ﻫﺴﺘﻢ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺧﻮﺩ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ " ﺭ ﺯ ﻡ ﻧﻴﻮ ﺯ" ‪ ،‬ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ‪ ،‬ﻫﺎﺩﻱ ﺳﺎﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﻅﻪﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ‪ 20‬ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻁﻲ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻱ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺮﺽ ﻭﺭﺯﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ‬ ‫ﺗﻴﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﭘﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻁﻮﻝ ﺳﺎﻟﻪﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻪﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻪﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﭘﺰ ‪ ،‬ﺑﺤﺮﻱ ﻭ‪ ...‬ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻧﺪ ‪ ،‬ﮐﺮﻩ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺩﻭ ﻁﻼ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﻪﺘﺮﻳﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﺴﺖ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺣﺴﻴﺎﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺭﺍﻱ ﮐﺴﺐ ﺳﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼﻱ ﮐﺸﺘﻲ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﻭﻟﻲ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2008‬ﭘﮑﻦ ﺗﻨﻪﺎ ﻁﻼﻱ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﻭﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻪﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮﺍ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻲ ﺍﻁﻼﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﺍﻳﻦ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﻏﻴﺮﺕ ﻭ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺌﻮﺍﻟﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻭ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻁﻲ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺗﮑﻠﻴﻔﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﻪﺎﺩﻩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻟﻮ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎء ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﻭ ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺟﻪﺎﻥ ﻭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ‪138 :‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.razmnews.ir/news_martial.asp?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=2670&cntid=530‬‬


‫‪8/16/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷ ﻲ‬ ‫ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ - 1391‬ﺳﺎﻋﺖ ‪00:14‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ‪100819913743 :‬‬

‫ﺍ ﺷﺘﺒﺎ ﻩ ﺭﺍﻫﺒﺮ ﺩ ﻱ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺩ ﺭ ﺣﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍ ﺯ ﻩ ﻫﺎ ﻱ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎ ﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩ ﺭ ﺍﻳﻦ ﺭ ﺷﺘﻪ ﻧﺒ ﻮ ﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﻜ ﺴﺖ ﻳ ﻮ ﺳ ﻒ ﻛﺮﻣ ﻲ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﭘﺮﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﺩ ﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻳﺪﺍ ﺭ ﺍ ﻭ ﻝ ﺩ ﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺮﻳﻔ ﻲ ﻛﻪ ﺩ ﺭ ﺭﻧﻜﻴﻨ ﮓ ﺟﻪﺎﻧ ﻲ ﺧﻴﻠ ﻲ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍ ﺯ ﺍ ﻭ ﻗﺮﺍ ﺭ ﺩﺍ ﺷﺖ ﺩ ﺭ ﻛﻨﺎ ﺭ ﻭﺍ ﮔﺬﺍ ﺭ ﻱ ﻓﻴﻨﺎ ﻝ ﺑﺮﺍ ﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻗﺮ ﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ‪ ،‬ﻭ ﺭ ﺯ ﺷﻜﺎ ﺭ ﻱ ﻛﻪ ﺩ ﺭ ﺳﺎ ﻝ ﻫﺎ ﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻫﺮ‬ ‫ﻁﻼﻳ ﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻱ ﻛ ﺸ ﻮ ﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍ ﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁ ﻭ ﺭ ﺩ ﻩ ﺑ ﻮ ﺩ ﻭ ﺩ ﺭ ﻛﻨﺎ ﺭ ﺁﻧﻪﺎ ﺣﺬ ﻑ ﺯ ﻭ ﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻪﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻩ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻧ ﻮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩ ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴ ﻚ‪ ،‬ﻫﻤﮕ ﻲ ﻧ ﺸﺎﻥ ﺍ ﺯ ﺳﻴﺮ ﻧﺰ ﻭﻟ ﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤ ﺴ ﻮ ﺱ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻁ ﻲ ﻳ ﻚ ﺳﺎ ﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍ ﺷﺖ‪.‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻁﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻴﻼﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮﻩﺍﻱﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﺟﻪﺎﻧﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺑﻜﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﻋﺰﻝ‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻋﺰﻝ ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺁﻏﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲﻫﺎﻱ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺎﻛﺎﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺍﻏﻤﺎﻥ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﻭ ﻁﻼ ﻳﺎ ﺩﺳﺖﻛﻢ ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺗﻴﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻛﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺯﻥ(‬ ‫ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻳﻚ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻛﺘﻔﺎ‬ ‫ﻛﺮﺩ!‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻡﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻪﺪ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻲﺭﻗﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ ،‬ﺁﺧﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻋﺬﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻪﭼﻨﺪﺍﻥ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺁﻧﻪﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ‪ ،‬ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻭﺭﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺍﺻﻼ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ )ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ( ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﻳﺨﺖ ﻭ‬ ‫ﭘﺎﺵﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺭﻗﻢ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ‬ ‫ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ‪ ،‬ﺍﺛﺮ ﺳﻮء ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺮﻩﺍﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﺑﻪﺒﻮﺩ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100819913743‬‬


‫‪8/16/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺑﻲﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺗﺎﻳﻮﺍﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻞ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻭ ﺟﻪﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﺥ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻪﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺭﻭﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ ﻏﻠﻂ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻓﻌﻠﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺯﺣﻤﺘﻜﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻲﺧﺪﺷﻪﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺣﻴﻪﺍﻱ ﻗﻮﻱﺗﺮ‪ ،‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻼ‬ ‫ﺩﺭﺧﺸﺎﻥﺗﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺑﺎﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺑﻪﺒﻮﺩ ﺭﺗﺒﻪ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻪﻢ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﺎﻓﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻋﺒﺮﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﻣﻪﻢ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻪﻢ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺗﻠﺦ‬ ‫ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﻪﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻪﻢ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺜﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺟﻪﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﻩﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪﺮﻩ ﻣﻲﺑﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺎ ﺳﻘﻠ ﻲ ‪ /‬ﮔﺮ ﻭ ﻩ ﻭ ﺭ ﺯ ﺵ‬

‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩی ﻭ ﻣﻌﻨﻮی ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ‪.‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100819913743‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/17/12‬‬

‫ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ‪:‬‬

‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ /‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫ﺳﻨﻨﺪﺝ ‪ -‬ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻣﻬﺮ‪ :‬ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺮﺯﻳﻦ ﻟﻄﻒ ﭘﻮﺭی ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻳﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺮﺩﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻝ ﻭی‬ ‫ﺑﺮﺍی ﻭﺭﺯﺵ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻬﺎی ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭک ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻮﻕ ﻭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ‬ ‫ﻫﺸﺘﺎﺩ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﻁﻼ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺍﺳﺒﻖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺍﻥ‬ ‫ﻓﺮﻭﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﭼﺮﺍ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎﺯی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ "ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ" ﺭﺍ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻬﺪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺗﺶ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﺗﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﻄﻒ ﭘﻮﺭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ "ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ" ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺯﻳﮑﻦ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻳﯽ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﻳﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭی ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭی ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺟﻮ‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺯی ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﺪﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻘﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﺑﺒﺎﻟﻴﻢ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﺗﺮ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١٢:٠٨ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۵/٢۵‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1673830‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/17/12‬‬

‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ‪ -‬ﺧﺒﺮی ﻣﻬﺮ‪/‬‬

‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ‪ /‬ﻓﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ!‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻣﻬﺮ ‪ -‬ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺭﺯﺷﯽ‪ :‬ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﻳﺎ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻴﻤﺶ ﺑﻪ ﻗﺪﺭی ﻧﺎﮐﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﻫﻮی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ​ﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﯽ​ﺍﻣﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯی​ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﯽ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧﯽ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ‪ ،‬ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻧﻘﺮﻩ‪ ،‬ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺰ‪ ،‬ﻁﻠﺴﻢ ﺷﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﻁﻼﻳﯽ ﺷﺪﻥ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺭ ﺭﺷﺘ ﻪ​ﺍی ﺟﺪﻳﺪ )ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﯽ‪ ،‬ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﻭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ( ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎﻳﯽ ﻫﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ​ﺷﺎﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﺳﻮﺍﺭی ﮐﻪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺧﻂ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﮕﺬﺷﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﮑﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ​ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﮐﺎﺑﺰﻧﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺟﺎ ﺯﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺮﺧﯽ​ﻫﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺪ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ؛ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ‬ ‫"ﻣﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﻭﺯﻥ ‪ -80‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﯽ​ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺑﮕﻴﺮﻡ‪ .‬ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺁﻣﺎﺩﻩﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺍﻧﺮژی ﺻﺮﻑ ﻣﯽ​ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺣﺪﻳﺜﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺻﻼ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘ ﻪ​ﺍﻡ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺸﻮﻡ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻢ"‪ .‬ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺻﺤﺒ ﺖ​ﻫﺎی ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭی‬ ‫ﭘﺮﺭﻧﮓ​ﺗﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ​ﻫﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺧﻴﻠﯽ ﺯﻭﺩ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑ ﺖ​ﻫﺎ ﻟﻘﺐ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﺩی؛ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﮐﻮﺭﺩ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺷﺘ ﻪ​ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻳﻘﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯیﻫﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﺩی ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍی‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﺍﺩ‪ .‬ﺷﺎﺩی ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺭﮐﻮﺭﺩ ‪ 7:09.84‬ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﻭﺋﻴﻨﮓ ﺗﮏ‬ ‫ﻧﻔﺮﻩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﮑﺮﺩ‪ .‬ﺷﺎﺩی ﺑﺎ ﻫﺖ ﺗﺮﻳﮏ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﺸﻤﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ‪ ،‬ﻳﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ‪ C‬ﻳﺎ ‪ ،D‬ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ‪ D‬ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺎﺯﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩ‪.‬‬

‫ﻣﻬﺪی ﺗﻘﻮی؛ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫"ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻟﻮﭘﺰ" ﮐﻮﺑﺎﻳﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻬﺪی ﺗﻘﻮی‪ ،‬ﺁﺯﺍﺩﮐﺎﺭ ﻭﺯﻥ ‪ 66‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬﻑ‬ ‫ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻁﻼی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮی ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ‪ 2011‬ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮﻳﻒ ﮐﻮﺑﺎﻳﯽ​ﺍﺵ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی​ﻫﺎی‬ ‫‪1/3‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1672850‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/17/12‬‬

‫ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ "ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺎﺭی" ﺣﺬﻑ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻣﻴﺮ ﺗﻮﮐﻠﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺑﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﻣﻬﺪی ﺗﻘﻮی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ‪ " :‬ﺗﻘﻮی ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﺣﺮﻳﻒ ﮐﻮﺑﺎﻳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ‬ ‫ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺮﻭﺯی ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎ ﮔﻮی ﻭ ﺧﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺮﻳﻒ ﮐﻮﺑﺎﻳﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻣﯽﺭﻓﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﻘﻮی ﺑﻪ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺧﺖ"‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺎﻥ؛ "ﺯﻳﺮ " ﺁﺏ "ﺭﮐﻮﺭﺩ " ﺯﺩ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻳﻠﺪ ﮐﺎﺭﺕ )ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﻋﻄﺎﻳﯽ( ﻣﺠﻮﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی​ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺧﻴﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ‪ 100‬ﻣﺘﺮ ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ ﺁﻧﻬﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺭﮐﻮﺭﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺎﻥ ‪ 51‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻭ ‪ 31‬ﺻﺪﻡ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺩﺭﻟﻨﺪﻥ ﺯﻳﺮ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩ‬ ‫)‪ 52‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻭ ‪ 93‬ﺻﺪﻡ ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺮﺩ‪" :‬ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﺁﻣﺪﻡ‪ .‬ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﺑﯽ​ﺍﻡ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻳﮏ‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻡ‪ .‬ﻣﺮﺑﯽ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩی ﻧﺪﺍﺷﺖ"‪.‬‬ ‫ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻣﺮﺍﺩی؛ ﭘﺮﻳﺪﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺿﺮﺏ‬ ‫ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻣﺮﺩﺍی ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩی ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﻭی ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭی ﺍﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ​ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺮﻳﺪ! ﺍﻳﻦ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺩﺳﺘﻪ ‪ 85‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﻭﺭﻭﺩی ‪ 390‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﻗﺎﺑ ﺖ​ﻫﺎ ﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺭ ﻭﺯﻧﻪ ‪ 166‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ ﺿﺮﺏ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺒﻴﺐ ﷲ ﺍﺧﻼﻗﯽ؛ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭی ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺳﺨﺖ‪ ،‬ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭی ﺣﺮﻳﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﮐﻮﺑﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺍﻧﺮﻳﮑﻪ ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﺯ" ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺯﻭﺭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻳﻒ ﻗﺪﺭ ﻧﺮﺳﻴﺪ ﻭ ﺗﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻓﻴﻨﺎﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪﻥ ﺣﺮﻳﻒ ﮐﻮﺑﺎﻳﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪﺵ ﻫﻢ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺣﺮﻳﻒ‬ ‫ﮐﻮﺑﺎﻳﯽ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﻴﺮ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻧﺮﺳﻴﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ "ﺍﻧﺮﻳﮑﻪ ﻫﺰﻧﺎﻧﺪﺯ" ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﺭﺍ ﺗﺮک ﮐﺮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻧﺪﺍﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﮑﻮﺕ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎی ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼﺳﺖ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ‬ ‫ﻫﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻣﻴﻦ ﻧﻴﮏ ﻓﺮ؛ ﺑﯽ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭘﮑﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺮﺗﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﻋﻤﮑﻠﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﻧﺪﺍﺷﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺩﻭ ﭘﺮﺗﺎﺑﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻁﻮﺭﻳﮑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﻔﺖ‪ " :‬ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻫﺎﻳﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻫﻢ ﺧﻄﺎ ﺭﻓﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ"‪ .‬ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻴﻦ ﻧﻴﮏ ﻓﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺭﮐﻮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻪ ‪ 20‬ﻣﺘﺮ ﻭ ‪ 53‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺍﺷﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻣﻴﻦ ﻧﻴﮏ ﻓﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﻳﺖ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﮐﻮﺭﺩ ‪ 18‬ﻣﺘﺮﻭ ‪ 68‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ‪ 20‬ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﻼﺩ ﻭﺯﻳﺮی؛ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﺳﺪ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﻣﻴﻼﺩ ﻭﺯﻳﺮی ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﮐﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻴﻦ ‪ 64‬ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﯽ ﻭ ﻧﻬﻢ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭﺯﻳﺮی ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﮏ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﻑ ﺑﺎ "ﻟﻮﺋﻴﺰ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﻭ" ﻣﮑﺰﻳﮑﯽ‬ ‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ‪ 7‬ﺑﺮ ﻳﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﮑﺰﻳﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﻳﻮﻧﻴﻮﺭﺳﻴﺎﺩ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﻭﺯﻳﺮی ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ‬ ‫‪2/3‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1672850‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/17/12‬‬

‫ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﻩ ﺍی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻭ ﮐﺎﺭی ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺩﺭﺁﻳﺪ؛ ﺑﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺡ ﷲ ﻋﺴﮕﺮی؛ ﺩﺭ ﺣﺪ ‪ A‬ﻧﺒﻮﺩ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺁﺳﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﯽ ﻗﺰﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﺭﻭﺡ ﷲ ﻋﺴﮕﺮی ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺩﻭﻭﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 110‬ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺩﻭﻭﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ 10‬ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﺩی‪ ،‬ﻋﺴﮕﺮی ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ‪A‬‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی​ﻫﺎی ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﻋﺴﮕﺮی ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ‪ 13‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻭ ‪ 97‬ﺻﺪﻡ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍﺯ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻗﺰﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻁﯽ ﮐﺮﺩﻥ ‪110‬ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ‪ 13‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻭ‪ 50‬ﺻﺪﻡ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺧﻂ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ؛ ﻓﺮﺍﺭی ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی​ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﭘﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺘﻴﺠ ﻪ​ﺍی ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺑﺮﻧﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﻴﻢ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻩ​ﺍﺵ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯی​ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻗﺪﺭی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ‬ ‫ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ‪ ،‬ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﺮک ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺗﻴﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﮑﺎﻥ‬ ‫ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻭ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮی ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١٢:١٣ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۵/٢۵‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪3/3‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1672850‬‬


‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﺳﺎﻋﯽ‪ :‬ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ ﮐﺎﺪﺭ ﻓﻧﯽ ﯾک ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺪﺭ ﭘﮐﻦ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

‫اﻗﺘﺼﺎدي‬

‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬

‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫ورزﺷﯽ‬

‫ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪9/10/12‬‬

‫ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺧﺒﺮي‬

‫ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي‬

‫ﺗﺎزه ﻫﺎي ﺧﺒﺮي‪ :‬رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻓﺮودﮔﺎه ﮔﺮﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻬﺮان ﺗﺮك ﮐﺮد‬ ‫ﺧﺒﺮ‪ | (2792413) 80278035:‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ‪25/05/1391:‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫|‬

‫ﺳﺎﻋﺖ‪13:35:‬‬

‫|‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘ‬

‫ﺳﺎﻋﯽ‪ :‬اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺪال را در ﭘﮑﻦ از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫ﺗﻬﺮان – ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮔﻔﺖ‪ :‬اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺪال را در ﺑﺎزي ﻫﺎي اﻟﻤﭙﯿﮏ ﭘﮑﻦ از اﯾﺮان‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ‪ˈ ،‬ﻫﺎدي ﺳﺎﻋﯽˈ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺪال ﻃﻼي ﻣﻦ‬

‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎد ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫وي اﻓﺰود‪ :‬در آن زﻣﺎن ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ در وزن‬ ‫دﯾﮕﺮي ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا‬

‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪال ﻃﻼ ﺑﺮﺳﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن زرﯾﻦ ﮐﺎروان اﯾﺮان در‬ ‫اﻟﻤﭙﯿﮏ ﭘﮑﻦ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺗﮑﻮاﻧﺪو در ﭘﮑﻦ و ﻟﻨﺪن از دو ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ‬

‫ﯾﮏ ﻣﺪال رﺳﯿﺪ‪ .‬در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾﺮان ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺪال داﺷﺖ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر اﻓﺘﺨﺎرات آن ﻗﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐ‬ ‫ﻧﻘﺮه ﻣﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮي از رﺿﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ د‬ ‫ﺗﮑﻮاﻧﺪوي اﯾﺮان وﺟﻮد دارد؟ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام و ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻮاﻧﺪوي اﯾﺮان ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺧﻮب زﯾﺎدي دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ‬

‫ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪ .‬دوﺳﺖ ﻧﺪارم درﺑﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش‬ ‫ﯾﮏ ﻓﺮدي ﻣﻬﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ در آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫وي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻋﺴﮑﺮي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن وﺟﻮد دارد؟ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﯾﮏ ﻣﺪال از دو ﻧﻔﺮ ﻧﺘﯿﺠ‬ ‫ﺑﺪي ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮي در راه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫دارﻧﺪه دو ﻣﺪال ﻃﻼي اﻟﻤﭙﯿﮏ اداﻣﻪ داد‪ :‬ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ در روز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮد در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫ﮐﻪ آن روز‪ ،‬روز او ﻧﺒﻮد‪ .‬ورزﺷﮑﺎر ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻗﻮي و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮي ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫وي اﻓﺰود‪ :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي از وي داﺷﺘﻢ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬

‫‪1/2‬‬

‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﺳﺎﻋﯽ__ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ_ﮐﺎﺪﺭ_ﻓﻧﯽ_ﯾک_ﻣﺪﺍﻝ_ﺭﺍ_ﺪﺭ_ﭘﮐﻦ_ﺍﺯ_ﻣﺎ_ﮔﺮﻓﺖ‪www.irna.ir/fa/News/328121/‬‬


‫‪9/10/12‬‬

‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﺳﺎﻋﯽ‪ :‬ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ ﮐﺎﺪﺭ ﻓﻧﯽ ﯾک ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺪﺭ ﭘﮐﻦ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫ﺳﺎﻋﯽ درﺑﺎره ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ورزﺷﮑﺎران ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﺎروا‬

‫ورزﺷﯽ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ‪ 54‬ﻧﻔﺮ داﺷﺖ و ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﯿﺰ ورزﺷﮑﺎران زﯾﺎدي در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﺪارد‪ .‬ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ درآﻣﺪﻧﺪ ﮐ‬ ‫ﮐﺎروان ورزﺷﯽ ﺷﻠﻮﻏﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎ و دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راي دﻫﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدي دارد‪.‬‬

‫ورزﺷﯽ**‪1553**2024‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎي ﭘﯿﺎم ‪*/‬‬ ‫‪Sports@irna.ir‬‬

‫دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات‬ ‫ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات از ﻓﺮم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه‪:‬‬ ‫ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺮ‪:‬‬

‫*‬

‫ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ‪:‬‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ‬

‫|‬

‫‪ RSS‬ﻧﺴﺨﻪ| ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻞ |ﺧﺒﺮﻫﺎ |رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫|‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ |ﺳﺮﯾﻊ‪ :‬ﺻﻔﺤﻪ |‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﮑﺲ‬ ‫ورزﺷﯽ‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫ﺧﺒﺮﻫﺎ‪ |:‬ﺳﯿﺎﺳﯽ | اﻗﺘﺼﺎدي|‬ ‫رﺳﺎﻧﻪ اي‪ :‬ﻓﯿﻠﻢ ﻋﮑﺲ ﭘﺎدﮐﺴﺖ‬ ‫|ﭼﻨﺪ |‬

‫‪................................................................................................................................................................................................‬‬

‫ﺧﺒﺮ ﮔﺰاري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ‪ 1390 -‬ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ‪irna@irna.ir:‬‬ ‫© ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ آزاد اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2/2‬‬

‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﺳﺎﻋﯽ__ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ_ﮐﺎﺪﺭ_ﻓﻧﯽ_ﯾک_ﻣﺪﺍﻝ_ﺭﺍ_ﺪﺭ_ﭘﮐﻦ_ﺍﺯ_ﻣﺎ_ﮔﺮﻓﺖ‪www.irna.ir/fa/News/328121/‬‬


‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﭘﻮﻻﺪﮔﺮ‪ :‬ﺪﺭ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﻟﻧﺪﻦ ﻧﺎﮐﺎﻢ ﻧﺑﻮﺪﯾﻢ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

‫اﻗﺘﺼﺎدي‬

‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬

‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫ورزﺷﯽ‬

‫ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪9/10/12‬‬

‫ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺧﺒﺮي‬

‫ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي‬

‫ﺗﺎزه ﻫﺎي ﺧﺒﺮي‪ :‬آﯾﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻋﺮوج آﯾﺖ ا‪ ...‬ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮ‪ | (2792441) 80278074:‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ‪25/05/1391:‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫|‬

‫ﺳﺎﻋﺖ‪13:44:‬‬

‫|‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘ‬

‫ﭘﻮﻻدﮔﺮ‪ :‬در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن ﻧﺎﮐﺎم ﻧﺒﻮدﯾﻢ‬ ‫ﺗﻬﺮان ‪-‬رﯾﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو در ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺪال از دو ورزﺷﮑﺎ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن ﻧﺎﮐﺎم ﻧﺒﻮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻدﮔﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮ رﺳﺎﻧﻪ اي و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ‬ ‫روز ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﻓﺪراﺳﯿﻮن را ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم و‬

‫رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ورزش‬ ‫اﯾﺮان را در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺎزﻫﻢ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫وي اﻓﺰود‪ :‬ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده و ﺑﺤﺚ ﻓﻨﯽ‬ ‫در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ اﻓﺘﺨﺎر‬ ‫آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮده را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺒﺮﯾﻢ‪.‬‬

‫وي ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﮑﻮاﻧﺪو در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه اﻟﻤﭙﯿﮏ را ﺑﺮا‬ ‫ﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫رﯾﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ‪ 19‬ﻣﺪال ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ‬ ‫ﺟﻬﺎن را دارد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﮑﻮاﻧﺪو را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص ﺑﺪاﻧﯿﻢ‪.‬‬

‫وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﻣﺪال اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ آن را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‬ ‫دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎر اﺳﺖ‪.‬‬

‫وي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻓﺪراﺳﯿﻮن از ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮي ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﻢ اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎر ﻣﺼﺪوم اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻏﯿﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺪال را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و اﯾﻦ از ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮا‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺮد‪.‬‬

‫ﭘﻮﻻدﮔﺮ در ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد در زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮي وي ﻣﻌﺘﻤﺪ دو ﺑﺎر ﻣﻐﻠﻮب ﺣﺮﯾﻒ ﺗﺮك ﺧﻮ‬ ‫‪1/3‬‬

‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﭘﻮﻻﺪﮔﺮ__ﺪﺭ_ﺍﻟﻣﭘﯾک_ﻟﻧﺪﻦ_ﻧﺎﮐﺎﻢ_ﻧﺑﻮﺪﯾﻢ‪www.irna.ir/fa/News/328157/‬‬


‫‪9/10/12‬‬

‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﭘﻮﻻﺪﮔﺮ‪ :‬ﺪﺭ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﻟﻧﺪﻦ ﻧﺎﮐﺎﻢ ﻧﺑﻮﺪﯾﻢ‬

‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬داﺳﺘﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺮاري ﺷﺪه و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ وي اﺳﺘﻌﻔﺎ داده اﺳﺖ و دﻻﯾﻞ ﺟﺪاﯾﯽ او ﭼﻪ ﺑﻮد‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن دوﺑﺎره ﻧﺎم ﺧﻮد دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ در زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮي ﻣﻬﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ 2011‬ﮐﺮه و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﻐﻠﻮب ﺣﺮﯾﻒ ﺗﺮك ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫رﯾﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺮه اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﺪال ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ 2008‬ﭘﮑﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻼي ﮐﺎروا‬ ‫اﯾﺮان را ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﻢ اﻣﺎ اﻣﺴﺎل اﻓﺘﺨﺎرات ورزﺷﮑﺎران زﯾﺎد ﺑﻮد و ﻣﺪال ﻣﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ دﯾﺪه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﯿﺪان اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ورزﺷﯽ **‪1440**9118‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎي ﭘﯿﺎم ‪*/‬‬ ‫‪Sports@irna.ir‬‬

‫دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات‬ ‫ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات از ﻓﺮم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫*‬

‫ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه‪:‬‬ ‫ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺮ‪:‬‬

‫*‬

‫ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ‪:‬‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ‬

‫|‬

‫‪ RSS‬ﻧﺴﺨﻪ| ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻞ |ﺧﺒﺮﻫﺎ |رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫|‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ |ﺳﺮﯾﻊ‪ :‬ﺻﻔﺤﻪ |‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﮑﺲ‬ ‫ورزﺷﯽ‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫ﺧﺒﺮﻫﺎ‪ |:‬ﺳﯿﺎﺳﯽ | اﻗﺘﺼﺎدي|‬ ‫رﺳﺎﻧﻪ اي‪ :‬ﻓﯿﻠﻢ ﻋﮑﺲ ﭘﺎدﮐﺴﺖ‬ ‫|ﭼﻨﺪ |‬ ‫‪................................................................................................................................................................................................‬‬

‫ﺧﺒﺮ ﮔﺰاري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ‪ 1390 -‬ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ‪irna@irna.ir:‬‬ ‫© ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ آزاد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2/3‬‬

‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﭘﻮﻻﺪﮔﺮ__ﺪﺭ_ﺍﻟﻣﭘﯾک_ﻟﻧﺪﻦ_ﻧﺎﮐﺎﻢ_ﻧﺑﻮﺪﯾﻢ‪www.irna.ir/fa/News/328157/‬‬


‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ‪ :‬ﻣﻦ ﻣﻘﺻﺮ ﺣﺎﺷﯾﻪ ﻫﺎ ﻫﺳﺗﻢ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

‫اﻗﺘﺼﺎدي‬

‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬

‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫ورزﺷﯽ‬

‫ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪9/10/12‬‬

‫ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺧﺒﺮي‬

‫ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي‬

‫ﺗﺎزه ﻫﺎي ﺧﺒﺮي‪ :‬ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮان ﺳﻪ ﺣﺰب ﺣﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ‬

‫ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺎﻧﻮ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ‬

‫ﺧﺒﺮ‪ | (2792501) 80278114:‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ‪25/05/1391:‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫|‬

‫ﺳﺎﻋﺖ‪13:56:‬‬

‫|‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘ‬

‫ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ‪ :‬ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ‬

‫ﺗﻬﺮان – ﺳﺮﮔﺮوه ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪوي اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭘﺲ ازاﻟﻤﭙﯿﮏ‬ ‫ﻟﻨﺪن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬زﯾﺮااﮔﺮ ﻣﺪال ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ‪ˈ،‬ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽˈ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي ﺻﺒﺢ‬ ‫اﻣﺮوز)ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ(ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ‬ ‫ﻧﺪارم و واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ‪ .‬زﯾﺮا از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان‬

‫و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ﺑﻮدم‪.‬‬

‫وي اﻓﺰود‪ :‬از زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻟﻨﺪن ﮐﺴﺐ ﻣﺪال را ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدم و‬

‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺳﮑﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ در‬ ‫روز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺎل‪ 2011‬ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه‬

‫ﻣﺎﺳﺎژور‪،‬ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رواﻧﺸﻨﺎس در ﻟﻨﺪن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ‪،‬اﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در اﺗﺎق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم ﺗﺎ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮم‪.‬‬

‫وي اداﻣﻪ داد‪ :‬در روز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪ ﺑﻮدم و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻦ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ‪.‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس‬ ‫در ﮐﻨﺎر ﺗﯿﻢ ﺑﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬زﯾﺮا در ورزش اﻣﺮوز رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪال ﻧﮕﯿﺮم‪ ،‬اﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺪال ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوران زﻧﺪﮔﯽ ام را ﺻﺮ‬ ‫ﮐﺮدم‪.‬‬

‫ﺳﺮﮔﺮوه ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش زﯾﺎد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪال دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻋﺎدت ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ورزﺷﯽ**‪1590**2024‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎي ﭘﯿﺎم ‪*/‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﯾﻮﺳﻒ_ﮐﺮﻣﯽ__ﻣﻦ_ﻣﻘﺻﺮ_ﺣﺎﺷﯾﻪ_ﻫﺎ_ﻫﺳﺗﻢ‪www.irna.ir/fa/News/328194/‬‬


‫‪8/15/12‬‬

‫ﭘﻮﻻﺪﮔﺮ‪ :‬ﻣﻪﻣﺎﻧﺪﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﮐﻧﺎﺭ ﻧﮐﺮﺪﯾﻢ‪ ،‬ﺧﻮﺪﺶ ﺍﺳﺗﻌﻔﺎ ﮐﺮﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910525000728 :‬‬ ‫‪91/ 05/ 25 - 13:59‬‬

‫ﻧﺷﺳﺕ ﺧﺑﺭی ﻣﺳﺋﻭﻻﻥ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ‬

‫ﭘﻮﻻدﮔﺮ‪ :‬ﻣﮭﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﮑﺮدﯾﻢ‪ ،‬ﺧﻮدش اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﮭﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﮑﺮدﯾﻢ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺧﻮدش اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ‪l‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫‪2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‪ ،‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺯﻭﺩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺍﺑﻪﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫‪ 2012‬ﯾﮏ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬﺍﺷﺖ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎ ﻭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻪﺖ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺩﯾﺪﻩﺍﻡ‪ .‬ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺗﻮﻗﻊﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﺍی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﯽﭘﻮﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﻩ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﺁﻧﻪﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ‪ 2‬ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﭘﮑﻦ ﺩﺭ ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻁﻼ ﻭ ﯾﮏ ﻧﻘﺮﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻭﻓﻮﺭ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﭼﻪﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﺗﻦ ﺑﺎ ‪ 2‬ﻣﺪﺍﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻴﻦ ‪5‬ﯾﺎ ‪ 6‬ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻴﻦ ‪8‬ﮐﺸﻮﺭ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ‪70 .‬ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﮐﺮﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮی ﺭﻗﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪1/2‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910525000728‬‬


‫ﭘﻮﻻﺪﮔﺮ‪ :‬ﻣﻪﻣﺎﻧﺪﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﮐﻧﺎﺭ ﻧﮐﺮﺪﯾﻢ‪ ،‬ﺧﻮﺪﺶ ﺍﺳﺗﻌﻔﺎ ﮐﺮﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪8/15/12‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ؛‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭی ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﯾﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ‬ ‫ﮐﺮﺩﯾﻢ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﮐﻨﻴﻢ؟ ﭼﻪ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻭی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﺩﺭ‬ ‫ﻓﻨﯽ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺍﺭﻡ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩﺍﻡ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻭی ﺭﺍ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﺑﺎﺯی ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﷲ ﻧﻴﮏﭘﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﮐﺜﻴﻔﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻁﻮﺭیﮐﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖﻫﺎی ﺍﻟﮑﯽ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﻴﺎپ ﭼﺎﻧﮓ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍﺿﯽﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﻅﻪﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻴﭻﮐﺪﺍﻡ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﮏ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﺥ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910525000728‬‬


‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﻓﺮﯾﺑﺮﺯ ﻋﺳﮔﺮی ‪ :‬ﺑﻪ ﺧﻮﺪﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻣﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺪﻫﻢ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

‫اﻗﺘﺼﺎدي‬

‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬

‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫ورزﺷﯽ‬

‫ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪9/10/12‬‬

‫ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺧﺒﺮي‬

‫ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي‬

‫ﺗﺎزه ﻫﺎي ﺧﺒﺮي‪ :‬ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﯾﻤﻦ ﺑﺮاي دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻃﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮ‪ | (2792517) 80278133:‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ‪25/05/1391:‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫|‬

‫ﺳﺎﻋﺖ‪14:2:‬‬

‫|‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘ‬

‫ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻋﺴﮕﺮي ‪ :‬ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را ﻣﯽ دﻫﻢ‬

‫ﺗﻬﺮان ‪ -‬ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﯾﺮان‪ ،‬در ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در اﻟﻤﭙﯿﮏ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﯾﺒﺮزﻋﺴﮕﺮي روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ درﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬زﯾﺮا ﺗﻮان ﺗﮑﻮاﻧﺪو‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫وي اداﻣﻪ داد‪:‬ﺑﻪ اﻧﺪازه ‪ 10‬ﻣﺎه ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮي ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ در دﻟﻢ ﺣﺮف‬ ‫دارم‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮔﻔﺖ‪:‬در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﺣﻀﻮر در ﮐﺎدرﻓﻨﯽ‬ ‫ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎوﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫درﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻦ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫وي ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ را ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت‬ ‫ﮐﺎدرﻓﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وي اﻇﻬﺎرداﺷﻨﺖ‪ :‬ﭘﯿﺶ از اﻋﺰام ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدم ﺗﺎ ﺣﺎدﺛﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻮرﯾﺎن در اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪2008‬‬ ‫وﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺮاي ﮐﺮﻣﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻫﻢ از ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎن آﻣﺪ‪.‬‬

‫ﻋﺴﮕﺮي ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪:‬ﭘﺲ ازﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﮐﺎدرﻓﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮﮔﻮ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ‬ ‫ﺟﻬﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ‪،‬اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزي ﻫﺎي اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻮﮔﻮ ﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﺪ‪.‬‬

‫وي اداﻣﻪ داد‪ :‬اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﻮﮔﻮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪال ﻃﻼ و ﯾﮏ ﻧﻘﺮه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﺮان وﮐﺮه)درﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺮدان( ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻮﮔﻮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺮه اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ورزش ﺑﺪون ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺧﻮد را آﻏ‬

‫ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﯾﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﻓﺮﯾﺑﺮﺯ_ﻋﺳﮔﺮی___ﺑﻪ_ﺧﻮﺪﻢ_ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ_ﻧﻣﺮﻩ_ﺭﺍ_ﻣﯽ_ﺪﻫﻢ‪www.irna.ir/fa/News/328840/‬‬


‫‪8/15/12‬‬

‫ﮐﺮﻣﯽ‪ :‬ﺪﻮﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻢ ﮐﺳﯽ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺑﯾﻧﺪ‪ /‬ﺪﺭ ﻟﻧﺪﻦ ﺍﺳﺗﺮﺲ ﺪﺍﺷﺗﻢ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910525000845 :‬‬ ‫‪91/ 05/ 25 - 14:10‬‬

‫ﻧﺷﺳﺕ ﺧﺑﺭی ﻓﺩﺭﺍﺳﻳﻭﻥ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ‬

‫ﮐﺮﻣﯽ‪ :‬دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ ﮔﺮﯾﮫھﺎﯾﻢ را ﺑﺒﯿﻨﺪ‪ /‬در ﻟﻨﺪن اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻢ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر وزن ﺳﻮم ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد رواﻧﺸﻨﺎس در ﻟﻨﺪن‪ ،‬ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ اول دﭼﺎر‬ ‫اﺳﺘﺮس ﺷﺪم‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﮐﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ‪ ،‬ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺣﺘﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽﺁﻣﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ‪.‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﻴﻠﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﭘﺎﺯﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﻴﻪ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺎﺯﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﮐﺸﺘﯽﮔﻴﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﺁﻧﻪﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ‪ ،‬ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﻭی ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺩﺭﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺮﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﻨﻪﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻒ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻭی ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯی ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺷﮑﺴﺘﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﺮﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﺥ ﻧﻤﯽﺩﺍﺩ‪ .‬ﮐﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﻭﺯﻥ ﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ‪ ،‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﺍﻭﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﮐﺮﻣﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻭی ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺟﻠﻮی ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﺻﻼ‬ ‫ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﺥ‬

‫‪1/2‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910525000845‬‬


‫!ﺳﺎﻋﯽ‪ :‬ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﺑﺎ ﺗﺟﺮﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺪﺭ ﻓﻧﯽ ﺭﺍ ﺪﺍﺭﺪ‪/‬ﭼﻮﻦ ﻧﻔﺮﺍﺖ ﮐﺎﺭﻮﺍﻦ ﻣﺎﻦ ﮐﻢ ﺑﻮﺪ ﺭﺍی ﻧﯾﺎﻮﺭﺪﻢ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪8/15/12‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910525000931 :‬‬ ‫‪91/ 05/ 25 - 14:49‬‬

‫ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻣﺎﻧﺩﻭﺳﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻳﻡ‬

‫ﺳﺎﻋﯽ‪ :‬ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ را دارد‪/‬ﭼﻮن ﻧﻔﺮات ﮐﺎروانﻣﺎن ﮐﻢ ﺑﻮد رای ﻧﯿﺎوردم!‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢھﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ و ﻋﺴﮕﺮی در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ اﯾﻢ و‬ ‫ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ را دارﯾﻢ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ را داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ‪ ،‬ﺭﻭﺯ ﮐﺮﻣﯽ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻧﺸﺪﻩﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺯﺗﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺩی ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺣﺎﻻ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ ﯾﮏ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﺍی ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﺍی ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ‪ 2‬ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻣﺎﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ‪ 3‬ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﯽ ﻭی ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯی ﮔﻮﺷﺰﺩ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺮﯾﻔﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺮﺍﺕ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ‪ ،‬ﺗﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻣﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺁﻥ ﻣﺪﻝ ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 2:30‬ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻴﻢ‪ .‬ﯾﻮﺳﻒ‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻭی ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ‬ ‫ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻁﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‪ ،‬ﮐﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮﺍ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﺸﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910525000931‬‬


‫!ﺳﺎﻋﯽ‪ :‬ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﺑﺎ ﺗﺟﺮﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺪﺭ ﻓﻧﯽ ﺭﺍ ﺪﺍﺭﺪ‪/‬ﭼﻮﻦ ﻧﻔﺮﺍﺖ ﮐﺎﺭﻮﺍﻦ ﻣﺎﻦ ﮐﻢ ﺑﻮﺪ ﺭﺍی ﻧﯾﺎﻮﺭﺪﻢ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪8/15/12‬‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺩﺭﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﯽ ﺧﺎﻁﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻋﻼﻗﻪﺍی ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻪﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﺍی ﺍﺯ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺩی ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﻫﻴﻢ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ‬ ‫ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻓﻴﮑﺲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍی ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺧﻂ ﺑﺨﻮﺭﺩ‪ .‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﺶ ﺭﺍ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺩﺭ‬ ‫ﻓﻨﯽ ﺭﺍ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﻋﺴﮕﺮی ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﯾﻢ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ‬ ‫ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮی ﺭﺥ ﻣﯽﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ‪ IOC‬ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍی ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ‪54‬‬ ‫ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺍی ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ .‬ﻧﻔﺮﺍﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﻡ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910525000931‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/17/12‬‬

‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی‪:‬‬

‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ‪ /‬ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺜﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺩﺑﻴﺮ‪ ،‬ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻭ ﺍﻋﻀﺎی ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻅﻬﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ‪ 20‬ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻁﯽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻠﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺍﺧﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺮﺽ ﻭﺭﺯی ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺗﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﭘﺮﺷﻤﺎﺭی‬ ‫ﮐﺴﺐ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎی ﻣﻄﺮﺡ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﭘﺰ ‪ ،‬ﺑﺤﺮی ﻭ‪ ...‬ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻧﺪ ‪ ،‬ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺩﻭ ﻁﻼ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﮐﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻭی ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺣﺴﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺭ ﻭﺭﺍی ﮐﺴﺐ ﺳﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2008‬ﭘﮑﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻁﻼی ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍی ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮﺍ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﯽ ﺍﻁﻼﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﺍﻳﻦ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ‬ ‫ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻏﻴﺮﺕ ﻭ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺌﻮﺍﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩی ﻭ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻁﯽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻟﻮ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎء ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﻭ ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮی ﺭﺿﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١۴:۵١ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۵/٢۵‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1674155‬‬


‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ‪:‬‬

‫ﮐﻡ ﺭﻧﮓ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺩﺍﻝ ﻧﻘﺭﻩ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺻﺎﻑ ﺍﺳﺕ‪ /‬ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﻙ ﻣﺛﻝ ﭘﻧﺎﻟﺗﻲ ﺩﺭ ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﺍﺳﺕ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴٠۵٩٢٨۴ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٢۵ :‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪١۴:۵١ - ١٣٩١‬‬

‫ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩ ﮔﺮ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2008‬ﭘﻜﻦ ﺩﺭ ﻗﺤﻄﻲ ﻣﺪﺍﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﻁﻼ ﺷﺪﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﻭﻓﻮﺭ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺻﺎﺣﺐ ‪ 3‬ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﻢ ﺭﻧﮓ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﻣﻮ ﻅ ﻒ ﺑ ﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳ ﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ‬ ‫ﻭﻱ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻭﺩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﻅﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ‬ ‫ﺍﺑﻪﺎﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻳﻚ ﺭﻛﻮﺭﺩ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫* ﺍ ﺯ ﻗ ﻀﺎ ﻭ ﺕ ﻫﺎ ﻱ ﺷﺨ ﺼ ﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ‬ ‫ﻭﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺏ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ‪ 2‬ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﺟﻪﺎﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﭘﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻄﺮﺣﻲ ﭼﻮﻥ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﭘﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻪﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻁﻼ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﻪﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭼﻪﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺣﺪﺳﻴﺎﺕ ﺩﺭﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭ ‪ 2‬ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ‪.‬‬

‫‪1/3‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4059284‬‬


‫ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﭙﻴﻜﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺯﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﻲ ﺑﻪﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻟﻮﭘﺰ ﻭ ﻣﺌﻮﺭﻭ ﺳﺎﺭﻣﻴﻨﺘﻮ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﮔﻤﻨﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ﭼﻪﺎﺭﻡ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻭ ﻁﻲ ﺁﻥ ﺑﺤﺮﻱ ﺗﺎﻧﺮﻳﻜﻠﻮ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻛﻪ‬ ‫ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻛﺎﺭ ﮔﻤﻨﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﮔﺎﺑﻦ ﺑﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﻣﺪﺍﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﭙﻴﻜﻲ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻛﺮﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﮔﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻜﻲ ﺍﺵ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻭﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺣﺮﻳﻒ ﺑﺮﺯﻳﻠﻲ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ‬ ‫ﺳﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺭﻭﺡ ﷲ ﻧﻴﻜﭙﺎ ﺍﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﭘﻜﻦ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺛﺮﻭﺕ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺷﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ‪ 2011‬ﺟﻪﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﭼﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻜﻦ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ‪ 3‬ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‪ ،‬ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2004‬ﭘﻜﻦ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ‪ 2‬ﻣﺪﺍﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ‪ 50‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﺑ ﺮ ﺧ ﻲ ﻫﺎ ﺑ ﺮﺍ ﻱ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻁﻼﻳ ﻲ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 8‬ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ‪ ،‬ﺑﻪ ‪8‬‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪ ‪70‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﻋﻼ ﻗ ﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﻱ ﺑ ﻪ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪ ﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭ ﻡ‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻁﻮﺭ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻲ ﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﺑﻌﺪﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﺮﺩ ﺑﺎﺯﻱ ﻭﻱ ﺑﺎ ﺣﺮﻳﻒ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﺍﺵ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺑﺮﺯﻳﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺭﺽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﮔﻮﻝ ﺯﺩﻥ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻲ ﺧﺒﺮﻡ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻪﺎﻳﺖ ﻛﻢ ﻟﻄﻔﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻭ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩ ﻫﻢ ﻓﻌﻼ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﻮﻅﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩ ﮔﺮ ﺧﺎﻁﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫‪2/3‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4059284‬‬


‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪/.‬ﻣﺢ‬

‫‪3/3‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4059284‬‬


‫‪8/15/12‬‬

‫!ﺬﻮﺍﻟﻘﺪﺭ‪ :‬ﻧﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﺎﺑﻦ ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﮐﻧﯾﺪ‪/‬ﺁﻧﻪﺎ ﯾک ﻣﺪﺍﻝ ﮔﺮﻓﺗﻧﺪ ﻮ ﮐﺎﺭ ﺪﯾﮔﺮی ﻧﮐﺮﺪﻧﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910525000986 :‬‬ ‫‪91/ 05/ 25 - 14:57‬‬

‫ﭘﺩﻳﺩﻩﺍی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﮐﺭﺩﻳﻡ‬

‫ذواﻟﻘﺪر‪ :‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮔﺎﺑﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪/‬آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺪال ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﮑﺮدﻧﺪ!‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬دﺑﯿﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮔﺎﺑﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺪال‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﯽﺍی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 15‬ﺳﺎﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢﻫﺎی‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ .‬ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﻦ ‪ 17‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻭ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1998‬ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺟﺪﯾﺪی‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺎﺑﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﻪﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮی ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ‪).‬ﺍﻅﻪﺎﺭﺍﺕ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﺑﻦ ﺗﻨﻪﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﺴﺐ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻧﺪ(‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﻗﻊ ﺯﯾﺎﺩی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩی ﺭﺍ‬ ‫ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻢ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﺪ ﺭﻭﺯ ﻭی ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﻡ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910525000986‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/17/12‬‬

‫ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی‪:‬‬

‫ﻣﻘﺼﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ‪ /‬ﮐﺸﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﺑﻬﻢ ﺭﻳﺨﺘﻢ!‬

‫ﺳﺮﮔﺮﻭﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻡ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻅﻬﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎﺧﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﻓﻨﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﻳﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻴﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ‪ ،‬ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﺑﻬﻢ ﺭﻳﺨﺘﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﮔﺮﻭﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻳﮏ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﺟﺎی ﺍﻳﻦ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﯽ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﻳﮏ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻋﻤﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ‬ ‫ﻧﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﮔﺮﻭﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ‬ ‫ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻼﺵ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١۵:٠٢ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۵/٢۵‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1674211‬‬


‫‪9/3/12‬‬

‫ﺑﺳﺣﺎﻖ‪:‬ﻄﺑﻖ ﻧﻣﻮﺪﺍﺭی ﮐﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺪﺍﺷﺗﯾﻢ‪ ،‬ﺗﻣﺮﯾﻧﺎﺗﻣﺎﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻢ ﺪﺍﺪﯾﻢ‬

‫ﺑﺳﺣﺎﻕ‪:‬ﻁﺑﻕ ﻧﻣﻭﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ‪ ،‬ﺗﻣﺭﻳﻧﺎﺗﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻳﻡ‬ ‫ﭼﻪﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۵‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ‪ - ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١۵ : ۴‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪۶٩٠۵٩ :‬‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ‪١٨٢ :‬‬

‫ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫)ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ( ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻭﺭﺯﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ )ﺍﯾﭙﻨﺎ(‪" ،‬ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕ" ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ "ﭼﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ‪ 10‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯی ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟" ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺳﺌﺎﻝ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﻪﺘﺮی ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺍﺯ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻡ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻁﺒﻖ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯾﻢ‪.‬‬

‫‪ipna.ir/print.aspx?ni=69059‬‬


‫‪8/15/12‬‬

‫ﺑﺳﺣﺎﻖ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﯾﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﻣﻮﺭﺪ ﺗﺎﯾﯾﺪ ﮐﻣﯾﺗﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺑﻮﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910525001034 :‬‬ ‫‪91/ 05/ 25 - 15:14‬‬

‫ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎ ﻁﺑﻕ ﻧﻣﻭﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﺗﻣﺭﻳﻥ ﮐﺭﺩﻳﻡ‬

‫ﺑﺴﺤﺎق‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮد‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎز ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮد و ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺍﺯ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻡ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎی ﻧﻪﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻁﺒﻖ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺤﺎﻕ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ‪ 10‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺪﻧﺴﺎﺯی ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺷﺮﺍﯾﻂ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﻡ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910525001034‬‬


‫‪9/3/12‬‬

‫ﻋﺳﮐﺮی‪ :‬ﺍﺯ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﯾﻢ ﻣﻠﯽ ﺪﺭ ﺍﻟﻣﭘﯾک ‪ 2012‬ﮐﺳﺐ ﮐﺮﺪﻩ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﻢ‬

‫ﻋﺳﮑﺭی‪ :‬ﺍﺯ ﻧﺗﺎﻳﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﻳﻡ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ‪ 2012‬ﮐﺳﺏ ﮐﺭﺩﻩ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻳﺳﺗﻡ‬ ‫ﭼﻪﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۵‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ‪ - ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١۵ : ١۵‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪۶٩٠۶٢ :‬‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ‪٢١٩ :‬‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﺮﻩ ﺍی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺩﺍﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﺮﻩ ﺍی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻁﺮﺍﺣﯽ‬ ‫"ﻫﻮﮔﻮ ﺩی ﺩﻭ" ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻭﺭﺯﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ)ﺍﯾﭙﻨﺎ(‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮑﺮی ﮐﻪ ﻅﻪﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﺑﻪﺘﺮی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﻭی ﻏﺮﺽ ﻭﺭﺯی‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﯾﺪﻥ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻮﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻮﺭﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2008‬ﭘﮑﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻋﺴﮕﺮی ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﮐﺮﻩ ﺍی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺩﺍﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﺮﻩ ﺍی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻁﺮﺍﺣﯽ "ﻫﻮﮔﻮ ﺩی ﺩﻭ" ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺳﺎﻟﻪﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ‪ ،‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻭ "ﻫﻮﮔﻮ"ﻫﺎی‬ ‫ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﺯ ﺳﺪ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺟﻪﺎﻥ ﺷﻮﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﺎ "ﻫﻮﮔﻮ" ﺩی ﺩﻭ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﺟﺰﯾﯽ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍی ﺑﻪﺘﺮ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی‬ ‫ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫‪ipna.ir/print.aspx?ni=69062‬‬


‫ﺬﻮﺍﻟﻘﺪﺭ‪ :‬ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻣﯾﺷﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻮ ﭘﯾﺮﻮﺯ ﺑﺎﺷﯾﻢ؟!‪ /‬ﮐﺮﻣﯽ ﻗﺑﻼ ﺑﺎ ﻫﻣﯾﻦ ﮐﺎﺪﺭﻓﻧﯽ ﻗﻪﺮﻣﺎﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺪ‬

‫‪9/3/12‬‬

‫ﺫﻭﺍﻟﻘﺩﺭ‪ :‬ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﺭﻧﺩﻩ ﻭ ﭘﻳﺭﻭﺯ ﺑﺎﺷﻳﻡ؟!‪ /‬ﮐﺭﻣﯽ ﻗﺑﻼ ﺑﺎ ﻫﻣﻳﻥ ﮐﺎﺩﺭﻓﻧﯽ ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ‬ ‫ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ‬ ‫ﭼﻪﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۵‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ‪ - ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١۵ : ٢١‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪۶٩٠۶١ :‬‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ‪٢۵١ :‬‬

‫ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ﻣﺎ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻭﺭﺯﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ)ﺍﯾﭙﻨﺎ(‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﯽﺍی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 15‬ﺳﺎﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻤﻪﺎی ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﻦ ‪ 17‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻭ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1998‬ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺟﺪﯾﺪی‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺎﺑﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﻪﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮی ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﻭﺳﺖ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﻗﻊ ﺯﯾﺎﺩی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﺍﻟﻪﺎی ﺯﯾﺎﺩی ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮﻗﻊ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ipna.ir/print.aspx?ni=69061‬‬


‫‪9/6/12‬‬

‫ﭘﻮﻻﺪﮔﺮ‪ :‬ﺪﺭ ﭘﮐﻦ ﻗﺣﻄﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻮﺪ‪ ،‬ﻣﺪﺍﻝ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﺪﯾﺪﻩ ﺷﺪ‬ ‫ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ١۶‬ﺷﻪﺮﯾﻮﺭ ‪ 19 - ١٣٩١‬ﺷﻮﺍﻝ ‪ - Thursday, September 06, 2012 - 1433‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 4:03‬ﻋﺼﺮ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﮐﻞ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻠﮑﺲ‬

‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺎ‬

‫ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﻋﺴﮕﺮی ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﯾﮏ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﺗﺮﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺧﻼﻕ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬

‫ﺁﺭﺷﻴﻮ ﺧﺒﺮ‬

‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬

‫ﮐﺪ ﻣﻄﻠﺐ‪100514 :‬‬

‫ﺭﺯﻣﯽ‬

‫ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪ ﻩ ﻫﺎ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬

‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻪﺮﺩﺍﺭی‬

‫ﭘﻭﻻﺩﮔﺭ‪ :‬ﺩﺭ ﭘﮑﻥ ﻗﺣﻁﯽ ﻣﺩﺍﻝ ﺑﻭﺩ‪ ،‬ﻣﺩﺍﻝ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﺩﻳﺩﻩ ﺷﺩ‬

‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ‬

‫ﯾﺎﺳﻮﺝ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ‬

‫ﮐﺸﺘﯽ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ژﻭﺯﻩ‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬

‫ﺭﺯﻣﯽ‬

‫ﺭﯾﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﻪﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺁﻥ‬

‫ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬

‫ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ‬

‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﻴﻤﻪﻧﻪﺎﯾﯽ‬

‫ﺳﺎﯾﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ‬

‫ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۵‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪15:37‬‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬

‫ﮐﺮﺩ‬ ‫ﻣﻪﺪﻭی ﮐﻴﺎ‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‬

‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺟﻮﺍﻧﯽ‬

‫ﻧﻴﮏ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻨﺪﻩ‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻭ‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ /‬ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮﺭ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﻭ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ‬

‫ﮔﺰﺍ ﺭ ﺵ ﺗ ﺼ ﻮﯾﺮ ی‬

‫ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ‬ ‫‪.‬‬

‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ‬ ‫ﻭﺏ ﮔﺮﺩی‬

‫ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺮﯾﻴﺎﻥ ‪،‬‬

‫ﻓﻴﻠﻢ‬

‫ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ‬

‫ﺻﻮﺕ‬

‫ﺭﻭی ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪.‬‬

‫ﻋﮑﺲ‬

‫ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪ ﻩ ﻫﺎ‬

‫* ﺁ ﻣﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺳﺨﮕ ﻮی ﺍﺑﻪﺎ ﻣﺎ ﺕ ﺑﺎ ﺷﻴﻢ‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ‬

‫ﺭﯾﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺯﻭﺩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎ ﻭﯾﻦ‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺍﺑﻪﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﯾﮏ‬

‫ﺭﯾﻴﺲ ﺟﻤﻪﻮﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﺁﻭﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ‬

‫ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬﺍﺷﺖ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎ‬

‫ﻣﻪﺪﻭی ﮐﻴﺎ‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬

‫ﻭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ /‬ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ژﻭﺯﻩ‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬

‫*ﻋﻤﻠ ﮑ ﺮﺩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻫﺎ ی ﻗﺒﻠﯽ ﺗ ﻮ ﻗﻌﺎ ﺕ ﺭ ﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩ ی ﺑﺎ ﻻ ﺑ ﺮﺩﻩ ﺍ ﺳﺖ‬

‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻪﺮﺩﺍﺭی‬

‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ 17‬ﻣﺘﻪﻢ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ‬

‫ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻪﺖ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﺭﺍ‬

‫ﯾﺎﺳﻮﺝ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬

‫ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ‪ .‬ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﻗﻊﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ‬

‫ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬

‫ﻧﻈﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺍی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﯽﭘﻮﺭ‬

‫ﻧﻴﻤﻪﻧﻪﺎﯾﯽ‬

‫ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی‬

‫ﻧﻴﮏ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻨﺪﻩ‬

‫ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﺁﻧﻪﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ‪ 2‬ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬

‫ﮐﺮﺩ‬

‫ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻭی ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﺳﻴﺎﻣﻨﺪ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺪ‬

‫*ﺩﺭ ﭘ ﮑﻦ ﻗﺤ ﻄﯽ ﻣﺪ ﺍﻝ ﺑ ﻮﺩ ‪ ،‬ﻣﺪ ﺍﻝ ﺗ ﮑ ﻮ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪ‬

‫ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺮﺍﻥ‪ /‬ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ‬ ‫ﺩﻟﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﺳﻴﺪ‬

‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﺳﻤﯽ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﯾﺴﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‬

‫ﭼﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﻭی ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭘﮑﻦ ﺩﺭ ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺪﺍﻝ‬

‫ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪی‪ :‬ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ‬

‫ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻁﻼ ﻭ ﯾﮏ ﻧﻘﺮﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻭﻓﻮﺭ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ‬

‫ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺵ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻴﻢ‬

‫ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﭼﻪﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺗﻦ ﺑﺎ ‪ 2‬ﻣﺪﺍﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺍﯾﻦ‬

‫ﺣﺪﺍﺩی‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺗﻨﻪﺎﯾﻢ‬

‫ﭼﻨﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ‬

‫ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻴﻦ ‪ 5‬ﯾﺎ ‪ 6‬ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻴﻦ ‪8‬ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ‪ 70 .‬ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬

‫ﻓﻴﻠﻢ‬

‫ﻣﺪﺍﻝ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﮐﺮﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮی ﺭﻗﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭﺍ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﺋﻴﺪی‪ :‬ﺑﺮﺍی ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ /‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻭﺯﻧﻪ ﻫﻢ ﻁﻼ ﺑﮕﻴﺮﻡ‬

‫ﮐﺎ ﺭﯾﮑﺎﺗ ﻮ ﺭ‬

‫ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻛﻪ ‪ 19‬ﻣﺪﺍﻝ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﻪﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﻢ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺳﺖ‬

‫ﮐﻴﺎﻧﻮﺵ ﺭﺳﺘﻤﯽ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭی‬ ‫ﺟﻪﺎﻥ ﺷﺪ‬

‫؟!‬

‫‪1/2‬‬

‫‪www.bornanews.ir/Pages/News-100514.aspx‬‬


‫ﭘﻮﻻﺪﮔﺮ‪ :‬ﺪﺭ ﭘﮐﻦ ﻗﺣﻄﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻮﺪ‪ ،‬ﻣﺪﺍﻝ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﺪﯾﺪﻩ ﺷﺪ‬

‫‪9/6/12‬‬

‫* ﻣﻪﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﺖ ﺧ ﻮﺩ ﺵ ﺍ ﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩ ﺍﺩ‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﯾﻢ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ!‬

‫ﯾﺎ ﺩ ﺩﺍ ﺷﺖ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻮﻫﯽ ﺩﻫﮑﺮﺩی‬ ‫˝ﺧﺪﺍ ﻗﻮﺕ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ˝‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﮐﻨﻴﻢ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻭی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺍﺭﻡ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ‪.‬‬ ‫* ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻟﻨﺪ ﻥ ﻣ ﻮ ﻓ ﻖ ﺑ ﻮﺩ ﻭ ﻫ ﻮ ﺷﻴﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐ ﺮﺩ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﺑﺎﺯی ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ‪ .‬ﻭی ﺑﺎ ﺭﻭﺡﷲ ﻧﻴﮏﭘﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﺮﻩ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﮐﺜﻴﻔﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﯽﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻁﻮﺭیﮐﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﻟﮑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﻴﺎپ ﭼﺎﻧﮓ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫*ﻧ ﻈ ﺮ ﻭﺯ ﺍﺭ ﺕ ﻭﺭﺯ ﺵ ﺩﺭ ﻣ ﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠ ﮑ ﺮﺩ ﻓﺪﺭ ﺍ ﺳﻴ ﻮ ﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻴ ﺴﺖ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻴﭻﮐﺪﺍﻡ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﮏ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫*ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑ ﺮﺭ ﺳﯽ ﻣ ﺴﺎﺑﻘﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻟﻨﺪ ﻥ ﺗ ﺸ ﮑﻴﻞ ﺧ ﻮ ﺍ ﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﻫﺎی ﺁﺗﯽ ﺑﻪﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ‪.‬ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ‪.‬‬

‫ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻧﺎﻡ ‪:‬‬ ‫ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ‪:‬‬

‫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ‪:‬‬

‫ﺍﺭﺳﺎﻝ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬

‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺎ‬

‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻠﮑﺲ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬

‫ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﮐﻞ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ‬

‫ﻧﻘﻞ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﺑﺮﻧﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ‪،‬ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻟﻔﺒﺎی ﺍﯾﺪﻩ ﺑﺮﺗﺮ‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.bornanews.ir/Pages/News-100514.aspx‬‬


‫‪9/6/12‬‬

‫ﻋﺳﮔﺮی‪ :‬ﺑﻪ ﺧﻮﺪﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻣﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺪﻫﻢ‬ ‫ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ١۶‬ﺷﻪﺮﯾﻮﺭ ‪ 19 - ١٣٩١‬ﺷﻮﺍﻝ ‪ - Thursday, September 06, 2012 - 1433‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 4:01‬ﻋﺼﺮ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﮐﻞ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻠﮑﺲ‬

‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺎ‬

‫ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺗﻴﻢ ﺟﻮﺩﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮﺭی ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬

‫ﺁﺭﺷﻴﻮ ﺧﺒﺮ‬

‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬

‫ﮐﺪ ﻣﻄﻠﺐ‪100517 :‬‬

‫ﺭﺯﻣﯽ‬

‫ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪ ﻩ ﻫﺎ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﯽ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬

‫ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻪﺮﺩﺍﺭی‬

‫ﻋﺳﮕﺭی‪ :‬ﺑﻪ ﺧﻭﺩﻡ ﺑﺎﻻﺗﺭﻳﻥ ﻧﻣﺭﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻡ‬

‫ﯾﺎﺳﻮﺝ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬

‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ‬

‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ‬

‫ﮐﺸﺘﯽ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ژﻭﺯﻩ‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬

‫ﺭﺯﻣﯽ‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻴﻢ ﺫﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺍ‬

‫ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬

‫ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ‬

‫ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ‪.‬‬

‫ﻧﻴﻤﻪﻧﻪﺎﯾﯽ‬

‫ﺳﺎﯾﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‬

‫ﻧﻴﮏ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻨﺪﻩ‬

‫ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۵‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪15:40‬‬

‫ﮐﺮﺩ‬ ‫ﻣﻪﺪﻭی ﮐﻴﺎ‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی‬

‫ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎی ﺍﻭ ﺑﻪ‬

‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺟﻮﺍﻧﯽ‬

‫ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ‪:‬‬

‫ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی‬

‫* ﺑﻪ ﺧ ﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﻻﺗ ﺮﯾﻦ ﻧﻤ ﺮﻩ ﺭ ﺍ ﻣﯽ ﺩ ﻫﻢ‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ /‬ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﮔﺰﺍ ﺭ ﺵ ﺗ ﺼ ﻮﯾﺮ ی‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ‬

‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ‬ ‫ﻭﺏ ﮔﺮﺩی‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫ﺻﻮﺕ‬ ‫ﻋﮑﺲ‬

‫ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪ ﻩ ﻫﺎ‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‬ ‫ﺩﻫﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺯﯾﺮﺍ‬ ‫ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﺑﻪ ﺭ ﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑ ﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ 10‬ﻣﺎﻩ ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺭﻡ‪ ،‬ﻛﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺣﻀﻮﺭ‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ‬

‫ﺩﺭ ﻛﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﯾﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎ ﻭﯾﻦ‬ ‫*ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺧ ﻮ ﺍ ﺳﺖ ﺍﺗﻔﺎ ﻗﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺮ ﺍ ی ﺳ ﻮﺭﯾﺎ ﻥ ﺍ ﻓﺘﺎﺩ ﺑ ﺮ ﺍ ی ﮐ ﺮ ﻣﯽ ﺭ ﺥ ﺩ ﻫﺪ‬

‫ﺭﯾﻴﺲ ﺟﻤﻪﻮﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﺁﻭﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ‬

‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍی ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻮﺭﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2008‬ﭘﻜﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﻛﺮﻣﯽ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺍﺯ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻴﺪﻡ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺁﻣﺪ‪.‬‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ /‬ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ژﻭﺯﻩ‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻪﺮﺩﺍﺭی‬

‫* ﻓﺪﺭ ﺍ ﺳﻴ ﻮ ﻥ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻫ ﻮﮔ ﻮ ﻫﺎ ﺭ ﺍ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺩ ﺍﺩﻩ ﺑ ﻮﺩ‬

‫ﯾﺎﺳﻮﺝ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬

‫ﭘﺲ ﺍﺯﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻛﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﮔﻮ ﻫﺎی ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﯽ ﺑﻪ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﯾﻢ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻫﻮﮔﻮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻛﻤﯽ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﺯ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ 17‬ﻣﺘﻪﻢ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ‬

‫ﻣﻪﺪﻭی ﮐﻴﺎ‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬

‫ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﻮﮔﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﻭ ﯾﻚ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻩ)ﺩﺭﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻫﻮﮔﻮ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﺑﺮﺳﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪﻧﻪﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻴﮏ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻨﺪﻩ‬ ‫ﮐﺮﺩ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻭی ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﺳﻴﺎﻣﻨﺪ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺪ‬ ‫ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺮﺍﻥ‪ /‬ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ‬ ‫ﺩﻟﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪی‪ :‬ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ‬

‫ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﺳﻤﯽ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﯾﺴﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‬

‫ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺵ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻴﻢ‬ ‫ﺣﺪﺍﺩی‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺗﻨﻪﺎﯾﻢ‬

‫ﻧﺎﻡ ‪:‬‬

‫ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ‬

‫ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ‪:‬‬

‫ﻓﻴﻠﻢ‬

‫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ‪:‬‬

‫ﮐﺎﺋﻴﺪی‪ :‬ﺑﺮﺍی ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ /‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻭﺯﻧﻪ ﻫﻢ ﻁﻼ ﺑﮕﻴﺮﻡ‬

‫ﮐﺎ ﺭﯾﮑﺎﺗ ﻮ ﺭ‬

‫‪1/2‬‬

‫ﺍﺭﺳﺎﻝ‬

‫ﮐﻴﺎﻧﻮﺵ ﺭﺳﺘﻤﯽ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭی‬ ‫ﺟﻪﺎﻥ ﺷﺪ‬

‫‪www.bornanews.ir/Pages/News-100517.aspx‬‬


‫ﺳﺎﻋﯽ‪ :‬ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﺪﺭ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﻧﺗﯾﺟﻪ ﺑﺪی ﻧﮔﺮﻓﺖ‪ /‬ﻣﺮﺑﯾﺎﻦ ﺑﻪﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻪﻣﺎﻧﺪﻮﺳﺖ ﺪﺍﺭﯾﻢ‬

‫‪9/6/12‬‬

‫ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ١۶‬ﺷﻪﺮﯾﻮﺭ ‪ 19 - ١٣٩١‬ﺷﻮﺍﻝ ‪ - Thursday, September 06, 2012 - 1433‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 3:58‬ﻋﺼﺮ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﮐﻞ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻠﮑﺲ‬

‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺎ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬

‫ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺑﻪﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺍﺯ ‪ 140‬ﭘﺮﻭژﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺭﺷﯽ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺍ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬

‫ﺁﺭﺷﻴﻮ ﺧﺒﺮ‬

‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬

‫ﮐﺪ ﻣﻄﻠﺐ‪100518 :‬‬

‫ﺭﺯﻣﯽ‬

‫ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪ ﻩ ﻫﺎ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﯽ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬

‫ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻪﺮﺩﺍﺭی‬

‫ﺳﺎﻋﯽ‪ :‬ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﺩی ﻧﮕﺭﻓﺕ‪ /‬ﻣﺭﺑﻳﺎﻥ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻣﺎﻧﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻳﻡ‬

‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ‬

‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ‬

‫ﮐﺸﺘﯽ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی‬

‫ﯾﺎﺳﻮﺝ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ژﻭﺯﻩ‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬

‫ﺭﺯﻣﯽ‬

‫ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﻦ ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻢ‬

‫ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬

‫ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻴﻤﻪﻧﻪﺎﯾﯽ‬

‫ﺳﺎﯾﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ‬

‫ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۵‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪15:44‬‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬

‫ﮐﺮﺩ‬ ‫ﻣﻪﺪﻭی ﮐﻴﺎ‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‬

‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺟﻮﺍﻧﯽ‬

‫ﻧﻴﮏ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻨﺪﻩ‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎ‪ ،‬ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ /‬ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬

‫ﮔﺰﺍ ﺭ ﺵ ﺗ ﺼ ﻮﯾﺮ ی‬

‫ﻣﺘﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪:‬‬

‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ‬ ‫ﻭﺏ ﮔﺮﺩی‬

‫* ﺍ ﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﯾ ﮏ ﻣﺪ ﺍﻝ ﺭ ﺍ ﺩﺭ ﭘ ﻜﻦ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔ ﺮ ﻓﺖ‬

‫ﺻﻮﺕ‬

‫ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ‬

‫ﻋﮑﺲ‬

‫ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭘﻜﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﻴﭽﻜﺲ‬

‫ﻓﻴﻠﻢ‬

‫ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﻜﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪ ﻩ ﻫﺎ‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ﺩﯾﮕﺮی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﺮﺍی ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺑﺮﺳﻢ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺯﺭﯾﻦ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭘﻜﻦ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫*ﺗ ﻜ ﻮ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘ ﻜﻦ ﻭ ﻟﻨﺪ ﻥ ﺍﺯ ﺩ ﻭ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺧ ﻮﺩ ﺑﻪ ﯾ ﮏ ﻣﺪ ﺍﻝ ﺭ ﺳﻴﺪ‬

‫ﺭﯾﻴﺲ ﺟﻤﻪﻮﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﺁﻭﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ‬

‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎ ﻭﯾﻦ‬

‫ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﭘﻜﻦ ﻭ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺍﺷﺖ‬

‫ﻣﻪﺪﻭی ﮐﻴﺎ‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬

‫ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ /‬ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺎﺩی ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ ﺍﻣﺎ‬

‫ژﻭﺯﻩ‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬

‫ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﺑﻪﻧﺎﻡ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ‬

‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬

‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻪﺮﺩﺍﺭی‬ ‫ﯾﺎﺳﻮﺝ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬

‫ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺑﻪﺘﺮی ﺍﺯ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻴﻢ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﻦ ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ‪،‬‬

‫ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﯽﻛﻨﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻴﻤﻪﻧﻪﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻴﮏ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻨﺪﻩ‬

‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ 17‬ﻣﺘﻪﻢ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ‬

‫* ﺁ ﻥ ﺭ ﻭﺯ‪ ،‬ﺭ ﻭﺯ ﯾ ﻮ ﺳ ﻒ ﮐ ﺮ ﻣﯽ ﻧﺒ ﻮﺩ‬

‫ﮐﺮﺩ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻭی ﺭﺳﻴﺪ‬

‫ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ‪ ،‬ﺭﻭﺯ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺳﻴﺎﻣﻨﺪ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺪ‬

‫ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻗﻮی ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬

‫ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺮﺍﻥ‪ /‬ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺍﺯ ﻭی ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻭ ﺑﺮ ﻁﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻪﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺩﻟﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪی‪ :‬ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ‬

‫* ﭼ ﺮ ﺍ ﻋ ﻀ ﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻭﺭﺯ ﺷ ﮑﺎﺭ ﺍ ﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧ ﺸﺪﻡ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﺳﻤﯽ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﯾﺴﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‬

‫ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺵ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻴﻢ‬ ‫ﺣﺪﺍﺩی‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺗﻨﻪﺎﯾﻢ‬

‫ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺯﯾﺮﺍ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂ ‪ 54‬ﻧﻔﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩی ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬

‫ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ‬

‫ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎ ﻭ ﺩﻭ ﻭ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﺍی ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩی ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﮐﺎﺋﻴﺪی‪ :‬ﺑﺮﺍی ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ /‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻭﺯﻧﻪ ﻫﻢ ﻁﻼ ﺑﮕﻴﺮﻡ‬

‫ﮐﺎ ﺭﯾﮑﺎﺗ ﻮ ﺭ‬

‫ﻓﻴﻠﻢ‬

‫ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻧﺎﻡ ‪:‬‬ ‫ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ‪:‬‬

‫ﮐﻴﺎﻧﻮﺵ ﺭﺳﺘﻤﯽ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭی‬ ‫ﺟﻪﺎﻥ ﺷﺪ‬

‫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ‪:‬‬

‫‪1/2‬‬

‫‪www.bornanews.ir/Pages/News-100518.aspx‬‬


‫ﮐﺮﻣﯽ‪ :‬ﺪﻟﻢ ﻧﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺪﻢ ﺍﺷکﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺑﯾﻧﻧﺪ‪ /‬ﻣﻦ ﻣﻘﺻﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﻫﺳﺗﻢ‬

‫‪9/6/12‬‬

‫ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ١۶‬ﺷﻪﺮﯾﻮﺭ ‪ 19 - ١٣٩١‬ﺷﻮﺍﻝ ‪ - Thursday, September 06, 2012 - 1433‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 3:59‬ﻋﺼﺮ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﮐﻞ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻠﮑﺲ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬

‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺎ‬

‫ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺳﯽ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬

‫ﺁﺭﺷﻴﻮ ﺧﺒﺮ‬

‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬

‫ﮐﺪ ﻣﻄﻠﺐ‪100519 :‬‬

‫ﺭﺯﻣﯽ‬

‫ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪ ﻩ ﻫﺎ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﯽ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬

‫ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻪﺮﺩﺍﺭی‬

‫ﮐﺭﻣﯽ‪ :‬ﺩﻟﻡ ﻧﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺷﮏﻫﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻧﺩ‪ /‬ﻣﻥ ﻣﻘﺻﺭ ﺍﻳﻥ ﺣﻭﺍﺷﯽ ﻫﺳﺗﻡ‬

‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ‬

‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ‬

‫ﮐﺸﺘﯽ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی‬

‫ﯾﺎﺳﻮﺝ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ژﻭﺯﻩ‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬

‫ﺭﺯﻣﯽ‬

‫ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﺷﯽ‬

‫ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬

‫ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ‬

‫ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ ﺁﻣﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻴﻤﻪﻧﻪﺎﯾﯽ‬

‫ﺳﺎﯾﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ‬

‫ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۵‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪15:48‬‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ‬

‫ﮐﺮﺩ‬ ‫ﻣﻪﺪﻭی ﮐﻴﺎ‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‬

‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺟﻮﺍﻧﯽ‬

‫ﻧﻴﮏ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻨﺪﻩ‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎ‪ ،‬ﻣﺘﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﯾﻒ‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ /‬ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﮐﺮﻣﯽ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ‪:‬‬

‫ﮔﺰﺍ ﺭ ﺵ ﺗ ﺼ ﻮﯾﺮ ی‬

‫ﺩﺭ ﺷﺐ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺷﺪﻡ ﻫﺮ ﮐﺎﺭی ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﻡ‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻢ ﺩﺭ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻭﺏ ﮔﺮﺩی‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ‬

‫* ﺍﮔ ﺮ ﻣﯽ ﺗ ﻮ ﺍﻧ ﺴﺘﻢ ﻣﺪ ﺍﻝ ﺑ ﮕﻴ ﺮﻡ ‪...‬‬

‫ﺻﻮﺕ‬

‫ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺭﺍ‬

‫ﻋﮑﺲ‬

‫ﺑﮕﻴﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ ﺁﻣﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪ ﻩ ﻫﺎ‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ‬ ‫ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ‬ ‫ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﭘﺎﺯﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺎﺯﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﺷﺐ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﮐﺸﺘﯽﮔﻴﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﺁﻧﻪﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ‪ ،‬ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻥ‬ ‫ﺷﺐ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﻭی ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮑﺮ‬

‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎ ﻭﯾﻦ‬

‫ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺩﺭﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺮﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﻨﻪﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻪﺪﻭی ﮐﻴﺎ‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ /‬ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﺭﯾﻴﺲ ﺟﻤﻪﻮﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﺁﻭﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ‬

‫* ﻣﻦ ﺣ ﺮﯾ ﻒ ﺍ ﺳﭙﺎﻧﻴﺎﯾﯽ ﺍﻡ ﺭ ﺍ ﻗﺒﻼ ﺷ ﮑ ﺴﺖ ﺩ ﺍﺩﻩ ﺑ ﻮﺩﻡ‬

‫ژﻭﺯﻩ‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬

‫ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻭی ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻪﺮﺩﺍﺭی‬

‫ﺷﮑﺴﺘﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴﺖ ﻁﻮﺭی ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﺮ ﻗﺮﻣﺰی ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ‬

‫ﯾﺎﺳﻮﺝ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬

‫ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩﻡ‪ .‬ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ‪.‬‬

‫ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪﻧﻪﺎﯾﯽ‬

‫* ﺍﮔ ﺮ ﺗﻨﻪﺎ ﯾ ﮏ ﭘ ﺰ ﺷ ﮏ ﺭ ﻭ ﺍﻧ ﺸﻨﺎ ﺱ ﺩﺭ ﺍ ﻥ ﺳﺎﻋﺎ ﺕ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑ ﻮﺩ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎ ﻗﺎ ﺕ ﺭ ﺥ ﻧﻤﯽ ﺩ ﺍﺩ‬ ‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ 17‬ﻣﺘﻪﻢ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ‬

‫ﻧﻴﮏ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻨﺪﻩ‬ ‫ﮐﺮﺩ‬

‫ﺍﮔﺮ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﺥ ﻧﻤﯽﺩﺍﺩ‪ .‬ﮐﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ‬

‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻭی ﺭﺳﻴﺪ‬

‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ‪ ،‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ‬

‫ﺳﻴﺎﻣﻨﺪ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺪ‬

‫ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺮﺍﻥ‪ /‬ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ‬ ‫ﺩﻟﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﺳﻴﺪ‬

‫*ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺧ ﻮ ﺍ ﻫﺪ ﻣ ﺮﺩﻡ ﺍ ﺷ ﮑﻪﺎﯾﻢ ﺭ ﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ‬

‫ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪی‪ :‬ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺵ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻴﻢ‬

‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﺳﻤﯽ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﯾﺴﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‬

‫ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﺍﻭﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﮐﺮﻣﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﻭی ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﺣﺪﺍﺩی‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺗﻨﻪﺎﯾﻢ‬

‫ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺟﻠﻮی ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﺻﻼ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ‬

‫ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ‬

‫ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺪﻡ‪.‬‬

‫ﻓﻴﻠﻢ‬

‫ﮐﺎﺋﻴﺪی‪ :‬ﺑﺮﺍی ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ /‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻭﺯﻧﻪ ﻫﻢ ﻁﻼ ﺑﮕﻴﺮﻡ‬

‫ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻧﺎﻡ ‪:‬‬ ‫ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ‪:‬‬

‫ﮐﺎ ﺭﯾﮑﺎﺗ ﻮ ﺭ‬

‫ﮐﻴﺎﻧﻮﺵ ﺭﺳﺘﻤﯽ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭی‬ ‫ﺟﻪﺎﻥ ﺷﺪ‬

‫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ‪:‬‬

‫‪1/2‬‬

‫‪www.bornanews.ir/Pages/News-100519.aspx‬‬


‫‪8/16/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷ ﻲ‬ ‫ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ - 1391‬ﺳﺎﻋﺖ ‪16:00‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ‪100819996391 :‬‬

‫ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﻲ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺗﻘ ﺼﻴﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮ ﺩﻥ ﻣ ﻲ ﮔﻴﺮﻡ‬ ‫ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻛﺎ ﺭ ﻭ ﺯﻥ ‪ 8 0‬ـ ﻛﻴﻠ ﻮ ﮔﺮﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﺗﻘ ﺼﻴﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮ ﺩﻥ ﻣ ﻲ ﮔﻴﺮﻡ ﻭ ﻣ ﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﻋ ﻮﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎ ﻁﺮ ﻣﻦ ﺍ ﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻪﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫ﺧﺒﺮﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﻫﻢ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻢ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﻻﻳﻞ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎ ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺑﻮﺩﻩ‪ ،‬ﻣﻦ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻢ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻢ‪ .‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﺍﺳﺖ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺩﺭﻭﻏﻲ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ‪ .‬ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ‬ ‫ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻟﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ‪ .‬ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻔﻢ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﺮﺩﻡ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﻛﺴﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺒﺎﺯﻡ‪ .‬ﺁﻥ ﺣﺮﻳﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﺧﺘﻢ‪ ،‬ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﻮﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺭﻭﺯﻡ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮔﻮﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲﺑﺎﺧﺘﻢ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺯﻡ ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﻣﻲ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮ ﻛﻪ ﻓﺮﺩﺍﻱ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺗﻨﻪﺎﻱ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻩﺍﻱ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﻡ‪ .‬ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻛﺮﺩﻡ‪ .‬ﺷﺮﺍﻳﻄﻢ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻪﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻪﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﻡ ﻭ ﺯﺣﻤﺎﺗﻢ ﺣﻴﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻣﺪﺍﻟﻲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ‪ ،‬ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﺪﺍﻝ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻣﻲﺍﻓﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﻳﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬ ‫ﺟﻠﻮﻱ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﻲﺧﻨﺪﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻭ ﺟﻠﻮﻱ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﺴﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﻢ ﺭﺍ ﻛﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ‪) .‬ﺍﻳﺴﻨﺎ(‬

‫‪1/2‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100819996391‬‬


‫‪9/6/12‬‬

‫ﭘﻮﻻﺪﮔﺮ‪ :‬ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﻗﺎﺑﻝ ﻗﺑﻮﻝ ﺑﻮﺪ‬

‫ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ‪ :‬ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ‪ :‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻮﺩ‬

‫ﺭﯾﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﯾﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫ﺧﺒﺮی ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﯾﮏ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺖ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﻗﻊﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ‬ ‫ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺍی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﯽﭘﻮﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﻩ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﺁﻧﻪﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ‪ 2‬ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﯾﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﭼﻪﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺗﻦ ﺑﺎ ‪ 2‬ﻣﺪﺍﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻁﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻴﻦ ‪ 5‬ﯾﺎ ‪ 6‬ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻴﻦ ‪8‬ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ‪70 .‬ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﮐﺮﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮی ﺭﻗﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺭﯾﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺤﺚ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﺻﻮﺗﯽ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬ ‫ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﮐﻨﻴﻢ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻭی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺎی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺍﺭﻡ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺑﯽ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﺑﺎﺯی ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ‪ .‬ﻭی ﺑﺎ ﺭﻭﺡﷲ ﻧﻴﮏﭘﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺨﺘﯽ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی‬ ‫ﮐﺜﻴﻔﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻁﻮﺭیﮐﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﻟﮑﯽ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﻴﺎپ ﭼﺎﻧﮓ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺎﻁﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻗﻄﻌﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ‬ ‫ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭی ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ‪ :‬ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻣﻴﻨﯽ ‪ 25‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ 1391‬ﺳﺎﻋﺖ ‪16:02‬‬

‫‪1/1‬‬

‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ‪53 :‬‬

‫‪msy.gov.ir/index.php?module=news&op=print&standalone=1&sid=33400‬‬


‫‪8/15/12‬‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯾﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ‪ :‬ﺑﻪ ﺧﻮﺪﻢ ﻧﻣﺮﻩ ‪ 20‬ﻣﯽﺪﻫﻢ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910525001077 :‬‬ ‫‪91/ 05/ 25 - 16:14‬‬

‫ﺣﺎﺩﺛﻪﺍی ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺳﻭﺭﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﮑﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺑﺭﺍی ﮐﺭﻣﯽ ﺗﮑﺭﺍﺭ ﺷﺩ‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو‪ :‬ﺑﮫ ﺧﻮدم ﻧﻤﺮه ‪ 20‬ﻣﯽدھﻢ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﻢ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﻧﺒﻮد ﮐﮫ اﺟﺮا‬ ‫ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ‪ ،‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﺧﻮدم ﻧﻤﺮه ‪ 20‬ﻣﯽدھﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ 10‬ﻣﺎﻩ ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺍﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺧﻴﻠﯽﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ‬ ‫ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ‬ ‫ﻧﺪﯾﺪﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻼﺷﻢ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍی ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﺳﻮﺭﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2008‬ﭘﮑﻦ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺮﺍﺱ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻮﮔﻮﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﯾﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻫﻮﮔﻮﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﯾﯽﻫﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻮﮔﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ)ﺩیﺩﻭ( ﺭﺍ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﻭ ﯾﮏ ﻧﻘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺮﻩ)ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ( ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﮔﻮ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺴﮕﺮی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺳﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍی ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﺮﻩ ‪ 20‬ﻣﯽﺩﻫﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ‪ 20‬ﻣﯽﺩﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﯾﻢ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﻭ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﮑﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﻡ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910525001077‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/16/12‬‬

‫ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی‪:‬‬

‫ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪ /‬ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻳﻢ ﮐﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭی ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺯﻳﺎﺩ‬ ‫ﺗﻤﺎﻳﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍی ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺤﺚ ﻓﻨﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﻭﺯ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻑ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮﻑ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﻴﻠﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮی ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺧﻄﺐ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺁﻳﺎ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﻋﺎﺩی ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯی ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺻﻼ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭی ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻭ ﻗﻮی‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻟﻄﻤﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ﺩﻳﮕﺮی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﺮﺍی ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺑﺮﺳﻢ ﻭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺯﻳﻠﯽ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ‪ 3‬ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﯽ ﻭی ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺮﻳﻔﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ‪ ،‬ﺗﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻣﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺁﻥ ﻣﺪﻝ ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﻳﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺗﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻳﻢ‪ ،‬ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭی ﺍﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻓﻴﮑﺲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍی ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺧﻂ ﺑﺨﻮﺭﺩ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺮﻣﯽ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﻭ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺸﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂ ‪ 54‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎ ﻭ ﺩﻭ ﻭ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﺍی ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١۶:٣١ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۵/٢۵‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1674292‬‬


‫ﺳﺎﻋﯽ‪:‬‬

‫ﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎﻧﺩﻭﺳﺕ ﻫﻡ ﻫﻣﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺭﻓﺗﻳﻡ‪ /‬ﺩﺭ ﭘﮑﻥ ﻫﻡ ﺑﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺳﻠﻳﻘﻪ ﺍی ﺑﻪ ﻧﻭﻋﯽ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﺑﻭﺩﻳﻡ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺍی ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭘﮑﻦ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴٠۵٩۵۶۵ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٢۵ :‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪١٧:٠٣ - ١٣٩١‬‬

‫ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻅﻪﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﺯﯾﺎﺩی ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺗﻨﻪﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻨﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫* ﻫ ﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷ ﺮﺍﯾ ﻂ ﮐ ﺮ ﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻪﻢ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻠﯽ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫* ﺧﻮﺩ ﻣﺎ ﻥ ﺩﻧﺒﺎ ﻝ ﺟﻮﺍ ﺏ ﺑﺎ ﺧﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﻭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﯾﻢ‪ .‬ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩی ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺭﺍ ﺯﯾﺮﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻫﻢ ﺭﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫* ﺩ ﺭ ﭘﮑﻦ ﻫﻢ ﺑ ﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﮐﺎ ﻡ ﺑﻮﺩﯾﻢ‬ ‫ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺧﺎﻁﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍی‬ ‫ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﻦ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ‪ 2 ،‬ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ‪ ،‬ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯی ﻫﻢ ﺷﮕﺮﺩ ﻓﻨﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﮔﻮﺷﺰﺩ ﮐﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﯾﻔﺎﻥ ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﭘﻴﮑﺎﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﻣﺪﺍﻟﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﺧﺖ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺗﻨﻪﺎ ‪ 5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪1/3‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4059565‬‬


‫ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺮﻣﯽ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻴﻤﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﺷﺐ ﺑﻪ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻴﻢ ﮐﺮﻣﯽ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﯾﺮﺍ ‪ ID‬ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻨﻪﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﯾﻢ ﻭ ﮐﺎﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ ﺍﻣﺎ ﮐﺮﻣﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫* ﻣﻪﻤﺎﻧﺪ ﻭﺳﺖ ﯾ ﮏ ﻣﺪﺍ ﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻏ ﺮ ﺽ ﻭﺭﺯ ی ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮔ ﺮ ﻓﺖ‬ ‫ﺳﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺯﻥ ﻣﻨﻪﺎی ‪ 80‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺪﺍﻝ ﺣﺘﻤﯽ ﺩﯾﮕﺮی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫*ﺑﻪﺘ ﺮ ﺍﺯ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪ ﻭﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ‬ ‫ﻭی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻪﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ ‪ ،‬ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﺩی ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻴﻢ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫* ﺑﺎ ﺧ ﺮ ﻭﺝ ﺫ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ی ﺑﻘﻴ ﻪ ﻣ ﺮﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﻭی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺁﻧﻪﺎ ﻣﻪﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺴﮑﺮی ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻣﻦ‪ ،‬ﻋﺴﮑﺮی ﻭ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﯾﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻓﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫* ﻣﺪﺍ ﻝ ﺁ ﻭﺭﺍ ﻥ ﻫﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﻨﻪﺎ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﺋﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻪﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ‪.‬‬ ‫* ﺍﮔ ﺮ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪ ﻭﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎ ﻗﺎ ﺕ ﻣﯽ ﺍ ﻓﺘﺎﺩ‬ ‫ﺳﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻣﻦ‪ ،‬ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی ﻭ ﻋﺴﮑﺮی ﻫﺮ ﺳﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫‪2/3‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4059565‬‬


‫* ﮐﺎﺭ ﻭﺍ ﻥ ﺍﯾ ﺮﺍ ﻥ ﺑ ﺮﺍ ی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﺕ ‪ IOC‬ﮐﻮ ﭼ ﮏ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ‪ IOC‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭼﻮﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺣﻖ ﺭﺍی ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺍی‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺭﺍی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪/.‬ﻣﺢ‬

‫‪3/3‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4059565‬‬


‫‪8/16/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷ ﻲ‬ ‫ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ - 1391‬ﺳﺎﻋﺖ ‪17:59‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ‪100820002499 :‬‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧ ﻮ ﺩﻡ ﻧﻤﺮ ﻩ ‪ 2 0‬ﻣ ﻲ ﺩﻫﻢ!‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍ ی ﻣ ﻮ ﻓﻘﻴﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺗ ﻮﺍﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺬﺍ ﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍ ی ﻧﺒ ﻮ ﺩ ﮐﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﮑﺮ ﺩ ﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴ ﻞ ﺑﻪ ﺧ ﻮ ﺩﻡ ﻧﻤﺮ ﻩ ‪ 2 0‬ﻣﯽ ﺩﻫﻢ‪.‬‬

‫ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ 10‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺍﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺧﻴﻠﯽﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻼﺷﻢ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍی ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻮﺭﯾﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2008‬ﭘﮑﻦ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺮﺍﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﮔﻮﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﯾﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻫﻮﮔﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﮐﻤﯽ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﯾﯽﻫﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻮﮔﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ )ﺩی ﺩﻭ( ﺭﺍ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﻭ ﯾﮏ‬ ‫ﻧﻘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺮﻩ )ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ( ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﮔﻮ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺴﮕﺮی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺳﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍی ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﺮﻩ ‪20‬‬ ‫ﻣﯽ ﺩﻫﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ‪ 20‬ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﯾﻢ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﮑﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﻢ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ‪) .‬ﻓﺎﺭﺱ(‬

‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩی ﻭ ﻣﻌﻨﻮی ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ‪.‬‬

‫‪1/2‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100820002499‬‬


‫ﮐﺮﻣﯽ‪:‬‬

‫ﺗﻘﺻﻳﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺭﺩﻥ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻡ‪ /‬ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺯﻝ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺭﺍ ﮔﻡ ﮐﺭﺩﻡ‬ ‫ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴٠۵٩۶۴۶ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٢۵ :‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪١٨:٠۵ - ١٣٩١‬‬

‫ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﺣﻮﺍﺷﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺮﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺮﺩﻥ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ ﺁﻣﺪ ﺍﻣﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﻡ‪ ،‬ﻓﺮﺩ‬ ‫ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ .‬ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩﻡ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩﻡ‪.‬‬ ‫*ﺑ ﻪ ﺑﺎ ﺧﺖ ﻓﮑ ﺮ ﻧﮑ ﺮﺩ ﻡ‬ ‫ﻭی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺗﻨﻪﺎ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺑﺎﺧﺖ ﺑﻮﺩ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﻭ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺭﻭی‬ ‫ﺳﮑﻮی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺯﻟﯽ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﺧﺎﻁﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﮐﺸﺘﯽ ﮔﻴﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ ﻭ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺯﯾﺎﺩی‬ ‫ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻭی ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻡ‪ .‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻓﻠﭙﺲ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺪﺍﻟﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩی ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺣﺘﻤﺎً‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻭی ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﺑﻪﺘ ﺮﯾﻦ ﺩ ﻭﺭﺍ ﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍ ﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻡ‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ‪ 4 :‬ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﻴﺪﻡ ﻭ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﺣﺘﻤﺎً ﺣﮑﻤﺘﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫* ﻗ ﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮔ ﺮﯾ ﻪ ﻣ ﺮﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺧﻴﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺖ ﺧﺮﺩﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ ﻭﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﻢ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻢ‪/.‬ﻣﺢ‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4059646‬‬


‫ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ‪:‬‬

‫ﺩﻭﺳﺕ ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ ﺁﺳﻳﺏ ﺩﻳﺩﮔﻲ ﺍﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺷﻭﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺷﺪﻥ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺘﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴٠۶٠١٢٨ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٢۶ :‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪١١:۵٧ - ١٣٩١‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻛﺎﺩﺭ‬ ‫ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﺤﺚ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻲ ﺍﻡ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭﻱ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻲ ﺍﻡ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﺭﺩﻭﻱ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺗﻲ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ‪/.‬ﻕ‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4060128‬‬


‫‪9/3/12‬‬

‫!ﺗﺳﻮﯾﻪ ﺣﺳﺎﺐ‪ ،‬ﻣﺎﺣﺻﻝ ﻧﺷﺳﺖ ﺧﺑﺮی ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ‬

‫ﺗﺳﻭﻳﻪ ﺣﺳﺎﺏ‪ ،‬ﻣﺎﺣﺻﻝ ﻧﺷﺳﺕ ﺧﺑﺭی ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ!‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ ٢٧‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ‪ - ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١١ : ۴٣‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪۶٩٠٨١ :‬‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ‪۶٢٩ :‬‬

‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺳﺮﯾﻊ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺏ‬ ‫ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎﺭی ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ‪...‬‬

‫ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺘﻪﺎی ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﯾﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺻﺤﺒﺘﻪﺎی ﺯﯾﺎﺩی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺑﻪﺎﻡ ﺯﺩﺍﺋﯽ‪....‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻭ‪...‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﺪﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ‪ 5‬ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻪﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ!‬ ‫ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ‪ ،‬ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺗﻴﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻁ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﻮﺩ؟‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ؟‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺏ‪ ،‬ﺗﻨﻪﺎ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻮﺩ! ‪/‬ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺳ ﺮ ﺧﻴ ﻞ‪ -‬ﺍﯾﭙﻨﺎ‬

‫‪ipna.ir/print.aspx?ni=69081‬‬


‫ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺍﻳﺭﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﺍﺿﺎﻓﻪ!‬

‫‪12/11/12‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ‪ :‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 28‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪1391‬‬

‫ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﺍﻳ ﺮﺍﻧ ﻲ ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎ ﻝ ﺍ ﺿﺎ ﻓ ﻪ!‬ ‫ﮔﻔﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ)!( ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻪﺎﺭﺳﺎﻝ ﻳﮏ ¬ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺻﺘﻲ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﻡ ﭼﻪﺎﺭ ﺗﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎ‪ ،‬ﮐﺸﺘﻲ ﮔﻴﺮ ﻭ‪ ...‬ﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻫﻨﻮﺯ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﻲ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﮐﺴﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ‪ ،‬ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻓﺎﺿﺎﺕ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ! ﻣﺪﺍﻝ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩ! ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!! ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺯﺣﻤﺎﺕ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﻭ ﺑﻪﺘﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺪﺍﻱ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻴﺪ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﻫﻮﻱ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﺳﺮ ﺯﺑﺎﻧﻪﺎﺳﺖ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﺍﻫﻴﺎﺑﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻳﮏ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ! ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ‬ ‫ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻨﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﻳﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﺻﻼ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻋﺎﺩﻝ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﭘﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰ ‪ -‬ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩﺵ ﻳﮏ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ‪ -‬ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻨﻨﺪ! ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‪ ،‬ﺑﻴﮋﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻓﻨﻮﻥ ﺷﺮﻗﻲ« ﺭﺍ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮﺯﻳﻞ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﭘﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺯ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻨﺪ! ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺪﺍﻳﻴﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻳﮏ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﻪﻢ ﺍﻳﻨﮑﻪ‬ ‫ﺣﺘﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪ ،‬ﻣﻈﺎﻫﺮﻱ ﺑﻮﮐﺲ ﻭ‪ ...‬ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻱ ﻋﺎﺩﻝ ﻧﺎﺧﻮﺩﺍﮔﺎﻩ ﻳﺎﺩ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﻳﺪﻳﻦ ﺍﻭ‪ ،‬ﮐﺸﺘﻲ‪ ،‬ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻁﻌﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﻤﺎﻥ‬ ‫ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻮ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﻪﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﺪﺍﻱ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﺍﻧﺶ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ! ﺧﻴﺮ! ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻁﺮﻑ ﻫﻢ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﻲ ﺟﻮﺍﺩ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﻲ ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﺎ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ! ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ)ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ!( ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﮐﻪ ﻅﺎﻫﺮﺍ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻗﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺧﺪﺍﻱ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻮﺭﻳﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺸﺘﻲ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ‪ ،‬ﺁﻧﻪﻢ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﻭ‬ ‫ﺁﻧﻪﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ‪ 40‬ﺳﺎﻝ! ﻁﺒﻴﻌﺘﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻅﺎﻫﺮﺍ ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﺬﺕ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺭﺍ ﻣﺰﻩ ﻣﺰﻩ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺁﻧﻪﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻱ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺪﺍﻟﻪﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺭﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﺎﮔﻪﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﺲ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ!!! ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻖ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﮐﻠﻤﻪ »ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﻥ« ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻱ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﻳﮏﻁﺮﻓﻪ ﻭ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻢ‬ ‫ﺻﺪﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺒﺮﻱ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﺪ! ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺧﺒﺮﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﻧﻘﺪﻱ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻱ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻮﻩ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﻪﺎﻱ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻪﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻪﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻨﻪﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻦ ﻭ‬ ‫ﺷﻤﺎﻱ ﺭﺯﻣﻲ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺸﺘﻲ ﮔﻴﺮ ﻭ ﺑﻮﮐﺴﺮ ﻭ‪ ....‬ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﻨﻪﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺷﻴﭙﻮﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺝ ﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺷﺎﻟﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻄﻮﺡ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺣﺘﻲ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻲ ﻫﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ! ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻲ ﺣﺎﻻ ﻧﻘﺪﻱ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺮﺍﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ‪ ،‬ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ! ﻳﮏ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮﻱ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﻨﺪ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﻲ ﮐﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝ ﺻﺮﻑ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﺘﻲ‪ ،‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪ ،‬ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ‪ ...‬ﺷﻮﺩ؟‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 93‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻠﻪ! ﻣﺮﻍ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻳﮏ ﭘﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ‬ ‫‪1/3‬‬

‫‪www.razmnews.ir/news_martial.asp?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=2648&cntid=537‬‬


‫ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺍﻳﺭﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﺍﺿﺎﻓﻪ!‬

‫‪12/11/12‬‬

‫ﺣﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﺧﺒﺮﻱ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ‬ ‫ﻣﻲ ﮐﺸﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻪﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﻫﺎ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺘﻪﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻟﻨﺪ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﮐﻮﺭﺍﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻢ ‪ 80‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺷﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﺶ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺟﺪﻱ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻳﮏ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﻲ ‪ -‬ﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﭼﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ‪ -‬ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ‪ ،‬ﻟﻴﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ‬ ‫ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ! ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻪﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺘﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ‪ -‬ﺁﻧﻪﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﻲ ﺷﺎﻣﻮﺭﺗﻲ ﺑﺎﺯﻱ‪ -‬ﭼﻴﺰ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭﺭﺯﺵ‬ ‫ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻪﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﮐﻲ ﺑﻮﺩ ﮐﻲ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ‪ ،‬ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﮑﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﻫﺎ ‪ -‬ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻣﻨﻔﻲ‬ ‫ﺑﺎﻓﻲ ﻧﮑﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﻞ ﻭ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺩﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﻱ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺣﺴﺎﺳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﻗﻪﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪﻟﺸﺎﻥ ﺗﺸﺮﻳﻒ‬ ‫ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭﻳﻼﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺟﺎ! ﻓﺮﺩﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻧﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺭﻭﺯﻱ ﺍﺯ ﻧﻮ! ﻧﻪ!‬ ‫ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﮐﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ‪ ...‬ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺣﺮﻑ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪ .‬ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻲ ﺗﻪ ﺩﻟﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﺪ ﺍﺯ ﺑﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺵ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺎﺝ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮑﺴﻮﺗﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ‪ » :‬ﺍﻳﻦ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺭﺳﺪ‪ .‬ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﭽﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﻚ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎﻥ ﺟﺎﺭﻱ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻛﺎﺑﻮﺱ‪ ،‬ﺭﻭﻳﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﻤﭙﻴﻜﻲﻫﺎ ﺭﻭﺣﻴﻪﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﺟﺎﻳﺶ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ«‪ .‬ﻳﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝﻧﻮﻳﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻪﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ»ﮐﻪﮑﺸﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ ﺑﻮﺩ« ﺩﺭ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪ » :‬ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻊﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﻲ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻨﺰ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻲ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻼﺋﻘﺖ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘﻲ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻪ "ﺣﻘﻴﻘﺖ" ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫"ﺣﻘﻴﻘﻲ" ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻲ‪ .‬ﻣﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝﻧﻮﻳﺲﻫﺎ؛ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ ﮐﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ "ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺍﻳﻦ "ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻲ" ﻟﻌﻨﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻲ‬ ‫ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺭگﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻏﻲ ﮐﻪ "ﻣﺎ" ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ‪ .‬ﮐﻪﮑﺸﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﮐﻪﮑﺸﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ‪ 17‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ .91‬ﮐﻪﮑﺸﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺒﻲ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻲ‪ ،‬ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺩﻳﺴﮏ‪ ،‬ﭘﺮﭼﻢﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﻏﺮﻭﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻫﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﮔﺮﺩﺍﻥ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺮ ﻭ ﻧﮑﻮﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﮐﻪﮑﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ‪ .‬ﺟﻤﻼﺗﻲ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ ﻭ ﭘﺮ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺳﺮﻭﺩﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ؟ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﻮﻱ‬ ‫ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﺳﻴﺦ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﮐﻲ ﺑﻮﺩ؟ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻲﺍﺕ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺷﻮﺩ؟ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﻲ ﮐﺸﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺜﻼ ﮐﻪﮑﺸﺎﻧﻲﻫﺎﺳﺖ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻱ؟« ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ» ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ؛ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻧﻮﻳﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺮﻳﺲ ﻭ ﮐﺎﮐﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻲﻫﺎ ﮐﻮﺑﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭﻁﻨﻲ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻋﺮﺵ ﺍﻋﻼ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻳﻢ ﻭﺣﺎﻻ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻱ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﻟﻴﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺎﻻﻱ‬ ‫ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ﺣﺘﻲ ﺩﺭﺳﻄﺢ ﺁﺳﻴﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺯ ﻭ ﺑﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﮋﻭﺳﻮﺍﺭ ﮐﻪ "ﻭﺭﺯﺵ ﺩﻭﻟﺘﻲ" ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺣﻖﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻨﻪﺎ ‪200‬‬ ‫ﺳﮑﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﻣﻪﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻪﺎ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺳﻪﻢ ﺳﻠﻴﻤﻲﻫﺎ ﭘﮋﻭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﺮﺟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻳﮑﻨﻲ ﮐﻪ ﻟﻴﮓ ﻗﻄﺮ ﻫﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷﺐﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﮋﻭ ﺳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻳﺎﺩ ﺑﻴﺴﺖ ‪ -‬ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻁﺮﻓﺪﺍﺭ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻱ ﺑﺎ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺷﺎﻥ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻧﻪ‪...‬ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺼﺎﻑ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﮐﻪﮑﺸﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻁﻼ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ«‪ .‬ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻲ ﮐﻪ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﻧﺎﻣﺶ ﭼﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺷﺮﺍﻓﺖ ﻗﻠﻢ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻘﺪﺳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺝ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﻅﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻋﺬﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺴﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﻲ‬ ‫‪2/3‬‬

‫‪www.razmnews.ir/news_martial.asp?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=2648&cntid=537‬‬


‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻪﺎ ﻳﮏ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪﻲ ﻳﺎ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻪﺎ ﻳﮏ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ!‬ ‫ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻲ ﻧﻴﺎ‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ‪747 :‬‬

‫‪3/3‬‬

‫‪www.razmnews.ir/news_martial.asp?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=2648&cntid=537‬‬


‫ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪:‬‬

‫ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺍﻟﻣﭘﻳﮑﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴٠۶١٠٧٩ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٢٨ :‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪٠١:١۶ - ١٣٩١‬‬

‫ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻅﻪﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺍﺯ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻁﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ‪ 9‬ﺁﺑﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﻁﻮﺭﯾﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﺵ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ‪ 10‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻏﺎﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ‬ ‫ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺮﺣﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻴﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ‪/.‬ﺁﻕ‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4061079‬‬


‫ﺭﻳﺸﻪ ﻳﺎﻳﺒﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪2012‬؛‬

‫ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺗﻛﻭﺍﻧﺩﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﻙ‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﻪﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴٠۶١٧٧٣ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٢٨ :‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪١٢:۵٨ - ١٣٩١‬‬

‫ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬ ‫‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻛﺴﺐ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭﻱ‬ ‫ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﭼﻪﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻭﮔﻔﺖ‪ :‬ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺿﻌﻒ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺿﻌﻒ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﻪﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﭗ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﺒﻚ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻲ‪ ،‬ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭﺣﻴﻦ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﺯﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﺒﻮﺩ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻮﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ‪ ،‬ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩ ﺳﺮ‬ ‫ﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺩ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮﺩ‪/.‬ﺑﺎ‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4061773‬‬


‫ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی‪:‬‬

‫ﮐﺭﻣﯽ ﻭ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﮐﻡ ﻓﺭﻭﺷﯽ ﻧﮑﺭﺩﻧﺩ‪/‬ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﺗﻭﻫﻳﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﮐﻧﻡ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺗﻮﻫﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴٠۶١۶۵٢ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٢٨ :‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪١٣:٢١ - ١٣٩١‬‬

‫ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 15‬ﺳﺎﻝ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﯾﮏ ﭘﻴﺸﮑﺴﻮﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ‪ .‬ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﻫﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫** ﻣﺪﺍ ﻝ ﻧﻘ ﺮ ﻩ ﻣ ﻌﺘﻤﺪ ﮐﺜﻴ ﻒ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﻧﻪﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻢ‬ ‫ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺧﺮﺩ ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﮐﺜﻴﻒ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫** ﺟﻮﺍ ﻥ ﺟﺪﯾﺪ ی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻣ ﻌ ﺮ ﻓﯽ ﮐ ﺮﺩﯾﻢ‬ ‫ﻭی ﺧﺎﻁﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻪﻢ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻣﺮﺑﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﻟﺪﺍﺭی ﻣﯽ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﺟﺪﯾﺪی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫**ﺍﻧﺘ ﻈﺎﺭ ﺗﻮﻫﻴﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫**ﮔﺎﺑﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﮑﻨﻴﺪ‬ ‫ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺎﺑﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫ﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﺎﺑﻦ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﻫﻢ ﺷﺪﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫**ﺗﻘﺎ ﺿﺎ ی ﻧﻘﺪ ﻣﻨ ﺼﻔﺎﻧ ﻪ ﺩﺍﺭ ﻡ‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻭ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ‪ ،‬ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻘﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺍی‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪/.‬ﺑﺎ‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4061652‬‬


www.yjc.ir/fa/print/4061652

2/2


‫ﺍﯾﺳﻧﺎ ‪ -‬ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻳﻮﻦ ﻮ ﻛﺎﺪﺭﻓﻧﻲ ﺪﻻﻳﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺰﻮﻝ ﺗﻛﻮﺍﻧﺪﻮ ﺍﻳﺮﺍﻦ ﺪﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﻚ‬

‫‪8/22/12‬‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪9 1 0 5 3 0 1 7 7 6 5 :‬‬ ‫ﺩ ﻭ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٣٠‬ﻣﺮ ﺩﺍ ﺩ ‪١١:٠٠ - ١٣٩١‬‬

‫ﻭﺍﻛﺎﻭﻱ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺗﻛﻭﺍﻧﺩﻭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻧﺩﻥ‬

‫ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺕ ﻓﺩﺭﺍﺳﻳﻭﻥ ﻭ ﻛﺎﺩﺭﻓﻧﻲ ﺩﻻﻳﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺯﻭﻝ ﺗﻛﻭﺍﻧﺩﻭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﻙ‬ ‫ﺳﺮﻭﯾﺲ ‪ :‬ﻭﺭﺯﺷﻲ ‪ -‬ﻛﺸﺘﻲ‪ ،‬ﺭﺯﻣﻲ‬

‫ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ‪ 3‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺟﻪﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﻛﺎﺩﺭﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 10‬ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﻭ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ)ﺍﻳﺴﻨﺎ(‪ ،‬ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﻭﻭﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺑﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺑﺰﮔﺴﺎﻻﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪﺎی ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻪﻤﺘﺮﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯی ﺧﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺘﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎی ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻴﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﻠ ﺶ ﺑ ﻚ ﺑﻪ ﮔﺬ ﺷﺘﻪ‬

‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺧﻮﺏ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﻳﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ‬ ‫ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﮋﻥ ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ ﻭ ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﻜﺮی‪ ،‬ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ ‪ 8‬ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﭘﺮﺍﻣﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﯾﺪ ‪ 8‬ﻣﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩی ﺑﺮﺍی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺗﻨﻪﺎ ﺩﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻁﺮ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺎ ﺑﻪﺘﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺑﻪﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻣﺎﻳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻴﺎﻟﺶ ﺍﺯ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ‬ ‫ﻋﺴﻜﺮی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩی ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻢ ﺍﻓﺎﻗﻪ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻁﻼﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺘﻲ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﺑﺴﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺑﯽ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪1/4‬‬

‫ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺖ‪-‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻳﻮﻦ‪-‬ﻮ‪-‬ﻛﺎﺪﺭﻓﻧﻲ‪-‬ﺪﻻﻳﻝ‪-‬ﺍﺻﻠﻲ‪-‬ﻧﺰﻮﻝ‪isna.ir/fa/print/91053017765/‬‬


‫ﺍﯾﺳﻧﺎ ‪ -‬ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻳﻮﻦ ﻮ ﻛﺎﺪﺭﻓﻧﻲ ﺪﻻﻳﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺰﻮﻝ ﺗﻛﻮﺍﻧﺪﻮ ﺍﻳﺮﺍﻦ ﺪﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﻚ‬

‫‪8/22/12‬‬

‫ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﻛﺎﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻋﺴﻜﺮی ﻭ ﺑﺴﺤﺎﻕ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺧﺎﻁﺮ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﮐﺮﻣﯽ ﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻄﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻭ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻧﻪﺎﯾﯽ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﺰﺍﻡ‬ ‫ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ‪.‬‬ ‫ﻋﺴﻜﺮی ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﮓ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺣﺴﻦ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺪﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭی ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪ ،‬ﺑﻄﻮﺭی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺍﺯ ﺧﻴﺮ ﺗﻴﻢ ﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳ ﻮﺍﺑ ﻖ ﻋ ﺴﻜﺮ ﻱ‬

‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 1992‬ﺑﺎﺭﺳﻠﻮﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ‬ ‫ﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻲ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺟﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺍﺯ ﻭی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮﺵ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻪﺪﺍﺕ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻓﻼﮐﯽ ﻭ ﺑﻴﮋﻥ ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺵ ﺍﻋﻠﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﻴﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺗﻨﻪﺎ ‪ 12‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﺷﺪ!‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻛﻪ ﻧﻪﺎﯾﺖ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺵ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ﻭ ﯾﻮﻧﻴﻮﺭ ﺳﻴﺎﺩ ﭼﻴﻦ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻧﺎﮔﻪﺎﻥ ﻣﻴﻮﻩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﯾﺪ‪ .‬ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻭﺩی ﻫﺎ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ‬ ‫ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻪﺎی ﺍﺧﻴﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺯﻭﺩ ﺑﻮﺩ!‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﻴﻤﯽ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﯽ ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪﺎی ﺍﺧﻴﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺰ ﻭ ﻳﻚ ﻁﻼ ﻫﻢ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﻲ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺿﺮﺑﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﯾﻒ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﭘﺎﯾﺶ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﮐﻤﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﻴﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺮﯾﻔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩ؟‬ ‫ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ! ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭی ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭی ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺑﺸﺪﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺩﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪ‪ .‬ﻣﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫‪2/4‬‬

‫ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺖ‪-‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻳﻮﻦ‪-‬ﻮ‪-‬ﻛﺎﺪﺭﻓﻧﻲ‪-‬ﺪﻻﻳﻝ‪-‬ﺍﺻﻠﻲ‪-‬ﻧﺰﻮﻝ‪isna.ir/fa/print/91053017765/‬‬


‫ﺍﯾﺳﻧﺎ ‪ -‬ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻳﻮﻦ ﻮ ﻛﺎﺪﺭﻓﻧﻲ ﺪﻻﻳﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺰﻮﻝ ﺗﻛﻮﺍﻧﺪﻮ ﺍﻳﺮﺍﻦ ﺪﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﻚ‬

‫‪8/22/12‬‬

‫ﺗﺎﺯﮔﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﻴﻮﺭﺳﻴﺎﺩ ﭼﻴﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﭘﺮﻓﺸﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗ ﻲ ﻗﺪﻳﻤ ﻲ ﻭ ﻣﻨ ﺴ ﻮﺥ ﺷﺪ ﻩ‬

‫ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩی‪ ،‬ﺗﭙﻪ ﻧﻮﺭﺩی‪ ،‬ﭘﻠﻪ ﻧﻮﺭﺩی‪ ،‬ﻭ ﻭ ﻭ‪ ...‬ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺍﺯ ﺳﻴﻤﺎ‬ ‫ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻦ ﭼﺎﻝ ﮐﺎﻧﮓ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﻫﺎی ﺩﻡ ﺍﺳﺒﯽ ﺍﺵ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ‪ 90‬ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯی ﻭ ﮐﻮﭼﻴﻨﮓ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺟﻪﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯽ ﺑﺎک ‪ 17‬ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯی ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻭ ﮐﻮﭼﻴﻨﮓ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ‪ ،‬ﺳﺒﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻪﺎﻥ ﺗﻨﻪﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺩﻭ ﺳﺒﮏ ﺷﺪ‪ .‬ﺳﺒﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺳﺒﮏ ﮐﺮﻩ ﺍی‪.‬‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﺒﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺩﺍﻣﯽ ﻫﺎ ﺟﻨﮕﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﻻی ﺑﺪﻧﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻪﻤﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی‬ ‫ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺮﻩ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺮﺩ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺁﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭﻱ ﻭ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻭ ﻣﺤﺘﺎﻁ ﺗﺮ ﻭ ﮐﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﺟﻪﺎﻧﯽ ﭼﻴﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﺴﺐ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺑﺎ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺷﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮﺑﯽ ﺟﻮﺍﻧﺘﺮ ﻭ ﻧﺘﺮﺱ ﺗﺮی ﺑﻴﻔﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺯ ﮔ ﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﭼﻴﻦ ﺗﺎﯾﭙﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺟﻪﺶ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ‪ ،‬ﻓﻜﺮ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﭼﻴﻦ ﺗﺎﯾﭙﻪ ﺍی‬ ‫ﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﮐﺮﻩ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻮﭼﻴﻨﮓ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺁﺗﻦ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﭘﯽ‬ ‫ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻪﺎﺩ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺪﻧﻲ ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﺯﺩﻥ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی‬ ‫ﺗﮑﻨﻴﮏ ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺕ ﻧﻮﻉ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯی ﻭﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻴﻤﯽ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻧﺘﺮﺱ ﻭ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺭﺵ ﺗﻤﺮﯾﻦ‪ -‬ﺗﻤﺮﯾﻦ‬ ‫ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻪﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭﻱ ﻭ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﮐﺮﻩ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺩﺍﻣﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺟﻪﺎﻥ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‪ 40‬ﺳﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﺮﯾﺒﺰ ﻋﺴﻜﺮی ﻧﺎﮔﻪﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺐ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ‪ ،‬ﮐﺮﻩ ﺍی ﻭ ﻫﻨﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ "ﺭﺍﺟﻮﻱ ﮐﺮﻩ ﺍی" ﻧﺎﻣﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﺸﻮﺭی ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮏ ﺑﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺭﻭی ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯽ ﮐﺎﻧﮓ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯی ﮐﻪ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬

‫‪3/4‬‬

‫ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺖ‪-‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻳﻮﻦ‪-‬ﻮ‪-‬ﻛﺎﺪﺭﻓﻧﻲ‪-‬ﺪﻻﻳﻝ‪-‬ﺍﺻﻠﻲ‪-‬ﻧﺰﻮﻝ‪isna.ir/fa/print/91053017765/‬‬


‫ﺍﯾﺳﻧﺎ ‪ -‬ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻳﻮﻦ ﻮ ﻛﺎﺪﺭﻓﻧﻲ ﺪﻻﻳﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺰﻮﻝ ﺗﻛﻮﺍﻧﺪﻮ ﺍﻳﺮﺍﻦ ﺪﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﻚ‬

‫‪8/22/12‬‬

‫ﻣ ﺸﻜ ﻞ ﺑﺪﻧ ﻲ‪ ،‬ﺿﻌ ﻒ ﻧﺨ ﺴﺖ ﺩ ﺭ ﻟﻨﺪﻥ‬

‫ﮐﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭘﺎﻳﺶ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻗﻮﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺫﻟﻴﻞ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﺒﻪﻮﺗﺎﻧﻪ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺮﯾﻔﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﻻی ‪ 5‬ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺧﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ؟‬ ‫ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﻼﻡ ﻭ ﻧﺬﺭ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻴﻨﺎﻝ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺒ ﻮ ﺩ ﺍﻧﺮ ژ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻱ ﻣﺒﺎ ﺭ ﺯ ﻩ‬

‫ﻧﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﯽ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﮐﺮﻣﯽ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ‪ .‬ﺁﻧﻪﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮژی‬ ‫ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺯﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮐﻴﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﯾﮏ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﺎﺭی ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﺟﻪﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻴﺸﺎﻥ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺒﮏ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻨﺪ ‪ 10‬ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﮐﺮﻩ ﺍی ﻭ ﻫﻨﺪی‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺳﺒﮏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺟﻪﺎﻥ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ‪ ،‬ﺟﺴﺎﺭﺕ‪ ،‬ﺟﻨﮕﻨﺪﮔﯽ ﻧﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺍﺯ ﺳﺒﮏ ﮐﺮﻩ ﺍی ﻭ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻠﺶ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻴﺰی ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﯾﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻪﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﺗﻴﺘﺮﻭﺍﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬ﻧﻮﻉ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ‬ ‫‪ – 2‬ﺑﺴﺘﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ‬ ‫‪ -3‬ﻋﺪﻡ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬ ‫‪ – 4‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﺷﺎﻥ‬ ‫‪ – 5‬ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ‬ ‫‪ – 6‬ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪﻲ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻧﺎﻅﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎﻱ ﭘﻴﺎﻡ‬ ‫‪© Copyright 1998-2012 Iranian Students' News Agency - ISNA‬‬ ‫‪Powered by ITOrbit Co.‬‬

‫‪4/4‬‬

‫ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺖ‪-‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻳﻮﻦ‪-‬ﻮ‪-‬ﻛﺎﺪﺭﻓﻧﻲ‪-‬ﺪﻻﻳﻝ‪-‬ﺍﺻﻠﻲ‪-‬ﻧﺰﻮﻝ‪isna.ir/fa/print/91053017765/‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/21/12‬‬

‫ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ‪:‬‬

‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻢﺍﻧﺪﻳﺸﯽ ﺩﺍﺭﺩ‪ /‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﺸﺪ‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺁﺗﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2016‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﺭﺱ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺁﻥ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪50‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎی ﻫﺎﻳﯽ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺟﺴﻮﺭ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﺑﻮﺩ ﺧﻴﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻁﻼ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ‪ 5/20‬ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺑﺰﺭگ ﺳﺨﺖ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﮑﻪ "ﺍﻟﮑﺴﺎﻧﺪﺭﻳﺲ" ﺍﺯ ﻳﻮﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺤﺮی ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻭ ﻟﻮﭘﺰ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍی ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪ .‬ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﺁﺗﯽ‪ ،‬ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﺭﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﻴﻦ‪ ،‬ﺍﺯﻧﻈﺮﺍﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭی ﮐﺮﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺍﻭﺝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪٠٩:۴١ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۵/٣١‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1676997‬‬


‫‪8/21/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷ ﻲ‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 31‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ - 1391‬ﺳﺎﻋﺖ ‪10:21‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ‪100820495045 :‬‬

‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻜ ﻲ ﻛﻪ ﻣ ﻲ ﺗ ﻮﺍﻧ ﺴﺖ ﺭ ﻭﻳﺎﻳ ﻲ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭ ﺯ ﺵ ﻭ ﺟ ﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩ ﺭ ﺗﺤﻠﻴﻠ ﺶ ﺍ ﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮ ﺩ ﻛﺎ ﺭ ﻭﺍﻥ ﻭ ﺭ ﺯ ﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩ ﺭ ﺳﯽ ﺍﻣﻴﻦ ﺩ ﻭ ﺭ ﻩ ﺑﺎ ﺯ ی ﻫﺎ ی ﺍﻟﻤﭙﻴ ﻚ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻛ ﺴﺐ ‪ 1 2‬ﻣﺪﺍ ﻝ ﺗ ﻮ ﺳ ﻂ ﺟ ﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾ ﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺭﺍ ﺭ ﻗﻢ ﺯ ﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﺣ ﺼ ﻞ ﺗﻼ ﺵ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻭ ﺭ ﺯ ﺵ ﺍ ﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻛﺴﺐ ﭼﻪﺎﺭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺰ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﻭﺭی ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ‬ ‫ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻅﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺪﺍﻝﺁﻭﺭی ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ‪ 52‬ﻧﻔﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴﺖ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‪ ،‬ﺍﻟﻪﻪ ﺍﺣﻤﺪی ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‪ ،‬ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺎﺩی ‪ 10‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﻤﺪی ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﯾﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﻭ‬ ‫ﻧﻔﺮﺍﺗﯽ ﻛﻪ ﺭﻭی ﺳﻜﻮ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻚ ﺗﺎﺭ ﻣﻮ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﻤﺪی ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 50‬ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻴﺒﻞ ﺷﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ‪ 45‬ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ‪ 10‬ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﺗﺎی ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ‪ 9‬ﻓﺮﻭﺩ‬ ‫ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ‪ 499.1‬ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ‪ 502.9‬ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ ﻫﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ‪ 501.5‬ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺭﻭی ﺳﻜﻮی ﺳﻮﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﯾﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ‪ ،‬ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺰ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‪ ،‬ﺩﺭ ﯾﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯیﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺭﻳﻴﺲ ﺍﯾﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﻛﻮﺭﺩﻫﺎی ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ‪ ،‬ﺳﻪ ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺰ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ‪ 85‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺁﺩﺭﯾﻦ ﺯﯾﻠﻴﻨﺴﻜﯽ ﺍﺯ ﻟﻪﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﭘﺘﯽ ﺁﻛﺎﺩﻭﻑ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺭﻛﻮﺭﺩ ﻣﺠﻤﻮﻉ ‪ 385‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎی‬ ‫ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻪﺮﺍﺏ ﻣﺮﺍﺩی‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺎ ﺭﻛﻮﺭﺩ ﻣﺠﻤﻮﻉ ‪ 388‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﺭﺳﺘﻤﯽ ﻫﻢ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻛﻮﺭﺩ ‪ 389‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﻛﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺩﺭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ‬ ‫ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﻁﻼ ﻭ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯾﻦ ﻭﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺴﻮﺱﻫﺎی ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﻗﺮی‪ ،‬ﻫﻢ ﻣﻮﯾﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻦﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﺭﺳﺘﻤﯽ ﻭ ﺳﻪﺮﺍﺏ‬ ‫ﻣﺮﺍﺩی ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺭﻛﻮﺭﺩﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺭﻭی ﺳﻜﻮی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ!‬ ‫‪1/3‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100820495045‬‬


‫‪8/21/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﺩﺭ ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭی‪ ،‬ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻛﻮﺭﺩی ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻗﺒﻠﯽ )‪ 2008‬ﭘﻜﻦ‪ 2004 ،‬ﺁﺗﻦ ﻭ ‪ 2000‬ﺳﻴﺪﻧﯽ( ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺳﺘﻪ ‪ 94‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻛﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﻄﺢ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﻛﻮﺭﺩ ‪ 402‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻣﻜﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﻤﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻮﻛﺲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮی ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﺩﺍﻭﺭی ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺭﻭﺯﺑﻪﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬ ‫ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﻗﺰﺍﻗﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺤﺮﺯ ﺷﺪﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻮﻛﺲ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﻚﻫﺎی ﺭﻭﺯﺑﻪﺎﻧﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻧﺰﺩﯾﻜﻲ‪ ،‬ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰﺩﯾﻚ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺭﻭﺯﺑﻪﺎﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﺪ‬ ‫ﺳﻮﻡ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻧﻤﯽ ﻛﺮﺩ ﺍﻻﻥ ﻧﺎﻣﺶ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺍﻝﺁﻭﺭﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﯾﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻧﺶ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻛﺴﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺭﻭی ﺳﻜﻮی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﺯ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻴﻠﯽﻫﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺭﺍ ﺷﺎﻧﺲ ﻛﺴﺐ ﻁﻼ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺯﻣﯽﻛﺎﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪﺍی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﯾﯽ ﻭ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﯾﻒ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ‪ ،‬ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩ ﺗﺎ ﯾﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺯ ﭼﻨﮓ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﯽ ﻣﯽﺭﺳﻴﻢ‪ ،‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ‪ 3‬ﻁﻼی ﻓﺮﻧﮕﯽﻛﺎﺭﺍﻧﺶ ﺳﺮﺁﻣﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻜﯽ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺶ ﻣﺪﺍﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ‪ 10‬ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﻟﻨﺪﻥ ‪ 2012‬ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ‪ .‬ﺍﻭﻝ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﺩﺍﻭﺭی ﺣﻖ ﻛﺸﺘﯽﮔﻴﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﻣﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﻭﻟﯽ ﺭﺍ ﺿﺎﯾﻊ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﭼﻪﺎﺭﻣﻴﻦ ﻁﻼی ﻛﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺸﻴﺮ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺩ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻒ ﺳﻮﺋﺪیﺍﺵ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﯾﻚ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﻧﻤﯽﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﺁﻭﺭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﻢ ﺭﺿﺎ ﯾﺰﺩﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺯﻧﺪﻩ ﻛﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﺩﻻﻭﺭﻣﺮﺩ ﺟﻮﯾﺒﺎﺭی ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻋﻴﻦ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻪﺎ ﻁﻼ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺰﺩﺍﻧﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺑﻴﺎﺭی ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪﺍﻡ!‬ ‫ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺑﺮﺍی ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞﭘﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ‪ 60‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻛﺸﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﻚ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻭﺧﻮﻑ ﺭﻭﺱ‪ ،‬ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻪﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﯾﻚ ﻛﺶ ﻭ ﻗﻮﺱ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﺣﺮﯾﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻪﺪﻱ ﺗﻘﻮی ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻨﭻ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﮔﻮی ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻛﻴﺴﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﮔﻮی ﻛﻼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﻧﺪﺍﺷﺖ؛‬ ‫ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻛﻤﻴﻞ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﺁﺭﺗﻮﺭ ﺗﺎﯾﻤﺎﺯﻭﻑ ﺍﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺰ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍی ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺧﻮﺵﺷﺎﻧﺴﯽﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻭﺭیﻫﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﮔﺮ ﻛﻤﯽ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ‪ 12‬ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ‪ 20‬ﻣﺪﺍﻝ‪ ،‬ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽﺗﺮی ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻜﯽ ﺑﺎ ‪ 7‬ﻁﻼ‪ 7 ،‬ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ‪ 6‬ﺑﺮﻧﺰ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺭﺩﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﯽﻛﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺗﺒﻪﺍی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﻢ ﺧﻴﺮﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ‪ 15‬ﺩﻭﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬

‫‪2/3‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100820495045‬‬


‫‪8/21/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺪﺍﻝ​ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺭﻗﻤﯽ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭼﻪﺎﺭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺩﺭ‬ ‫ﯾﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺯﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 1900‬ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﻁﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 48‬ﻣﺪﺍﻝ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ‪12‬‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻜﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ‪ 60‬ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺪﺍﻝ ﺗﻮﺳﻂ ‪ 50‬ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺁﻥﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺭﻧﮓ ﻁﻼ‪ ،‬ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﻧﺪی ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ؛ ‪ 15‬ﻁﻼ‪ 20 ،‬ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ‪ 25‬ﺑﺮﻧﺰ‪.‬‬

‫ﺭﺿﺎ ﭘﻮﺭﻋﺎﻟﻲ ‪ -‬ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺭﺯﺵ‬

‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩی ﻭ ﻣﻌﻨﻮی ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ‪.‬‬

‫‪3/3‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100820495045‬‬


‫‪8/21/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷ ﻲ‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 31‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ - 1391‬ﺳﺎﻋﺖ ‪11:53‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ‪100820496237 :‬‬

‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﻏﺮ ﺽ ﺑﻪ ﺗﮑ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣ ﻲ ﺗﺎ ﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﻴﻠ ﻲ ﺑﺪ ﺍ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳ ﻚ ﻣﺪﺍ ﻝ ﺑﻪ ﺍ ﻭﺝ ﻣ ﻲ ﺭ ﻭﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻳ ﻚ ﻧﺎ ﻛﺎﻣ ﻲ ﺳﺮ ﺩ ﺭ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﻣ ﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﻣ ﻲ ﺧ ﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﺷﻜ ﻞ‪ ،‬ﻳ ﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻣﻘ ﺼﺮ ﺟﻠ ﻮ ﻩ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎ ﺳﻪ ﻭ ﻛ ﻮ ﺯ ﻩ ﻫﺎ ﻱ ﺷﻜ ﺴﺖ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻓﺮ ﺩ ﺑ ﺸﻜﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑ ﻲ ﺷ ﻚ‪ ،‬ﻭ ﺭ ﺯ ﺵ‬ ‫ﻋﺮ ﺻﻪ ﻛﺎ ﺭ ﺟﻤﻌ ﻲ ﺍ ﺳﺖ ﻭ ﺣﺘ ﻲ ﺁﻥ ﻭ ﺭ ﺯ ﺷﻜﺎ ﺭ ﻱ ﻛﻪ ﻣ ﻮ ﻓ ﻖ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮ ﺩ‪ ،‬ﺗﻴﻤ ﻲ ﭘ ﺸﺖ ﺳﺮ ﻣ ﻮ ﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎ ﻱ ﻭ ﻱ ﻗﺮﺍ ﺭ‬ ‫ﺩﺍ ﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻤ ﻲ ﺗ ﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻜ ﺴ ﻮﻳﻪ ﻧﮕﺮ ﻱ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺩ ﺭ ﺩﺍﻳﺮ ﻩ ﺗﻔﻜﺮﺍ ﺕ ﺷﺨ ﺼ ﻲ ﺧ ﻮ ﺩ ﻣ ﺼﺎ ﺩ ﺭ ﻩ ﻛﺮ ﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻓﺮﺩﻱﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﭙﻴﭽﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺛﻤﺮﻩ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺘﺶ‪ ،‬ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪﺩ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﻣﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻏﻠﻂ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺁﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﺎ ﺑﺪﺟﻮﺭﻱ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻲﺯﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻲﺷﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺁﻥ ﻫﻢ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺐ ﻭ ﺑﻐﺾ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﭼﻮﻥ ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﺪ‪ ،‬ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﻠﺶ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲﻛﺮﺩﻳﻢ ﺍﺯ ‪ 15‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻲﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻂ ﺗﺮﻛﺶﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺎﺩﻱ ﺳﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﺴﺐ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﻱ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﺿﻲﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺑﻪﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺎﺩﻱ ﺳﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻴﻢ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻠﻲﭘﻮﺷﺎﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻪﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﺿﻲﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺎﺩﻱ ﺳﺎﻋﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﺍﺑﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪).‬ﺟﺎﻡ ﺟﻢ(‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100820496237‬‬


‫‪8/21/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷ ﻲ‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 31‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ - 1391‬ﺳﺎﻋﺖ ‪12:31‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ‪100820496005 :‬‬

‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﻛ ﺴﺐ ﻳ ﻚ ﻣﺪﺍ ﻝ ﻧﻘﺮ ﻩ‪ ،‬ﺁﻥ ﺍﻧﺘ ﻈﺎ ﺭ ﻱ ﻧﺒ ﻮ ﺩ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺭ ﺯ ﺵ ﺍ ﺯ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺍ ﺷﺖ؛ ﺑ ﻮﻳﮋ ﻩ ﻭ ﻗﺘ ﻲ‬ ‫ﻳ ﻮ ﺳ ﻒ ﻛﺮﻣ ﻲ‪ ،‬ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﻜ ﻞ ﺩ ﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺒﺎ ﺭ ﺯ ﻩ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍ ﻩ ﺩﺍ ﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﻪ ﺍ ﻱ ﺍ ﺯ ﻳ ﻮ ﺳ ﻒ‬ ‫ﺟﻨﮕﻨﺪ ﻩ ﺑﺎ ﺩ ﻭ ﺷﻜ ﺴﺖ ﺍ ﺯ ﮔﺮ ﺩ ﻭﻧﻪ ﺭ ﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺣﺬ ﻑ ﺷ ﻮ ﺩ‪.‬‬

‫ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﻋﺪﻩﺍﻱ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻭﺟﻪ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻭ ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩﻧﻔﺲﺗﺮ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺍﺯ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺤﻘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻁﻲ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺪﺍﻝﺁﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻱ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﻥ ﻫﻢ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻲﺍﻓﺰﺍﻳﺪ‪ :‬ﺷﺎﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﭘﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺫﻛﺎﻭﺕ ﻫﺎﺩﻱ ﺳﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﻧﺒﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺩﻣﻴﺪﻥ ﺭﻭﺣﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﻟﺒﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺳﻪ ﻭﻛﻮﺯﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺸﻜﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺍﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻁﻲ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺭ ﺟﻪﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺷﻔﺎﻑ ﺑﻪ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ‪ ،‬ﺗﻪﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺍﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ :‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﻣﺮﻱ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻮﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪).‬ﺟﺎﻡ ﺟﻢ(‬

‫‪1/2‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100820496005‬‬


‫‪8/21/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷ ﻲ‬ ‫ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ 01‬ﺷﻪﺮﻳﻮﺭ ‪ - 1391‬ﺳﺎﻋﺖ ‪00:13‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ‪100820520805 :‬‬

‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳ ﻮ ﺯ ﻱ ﺑﻪ ﺳﺒ ﻚ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩ ﺭ ﺷﺮﺍﻳ ﻄ ﻲ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﻚ ﺗﻨﻪﺎ ﺭ ﺷﺘﻪ ﺍ ﻱ ﻟﻘﺐ ﮔﺮ ﻓﺖ ﻛﻪ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩ ﻭ ﺭ ﻩ ﮔﺬ ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘ ﺴﺮ ﻓﺖ‬ ‫ﻣ ﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪ ﻩ ﻛﺎ ﺭ ﺷﻨﺎ ﺳﺎﻥ‪ ،‬ﻛ ﺴﺐ ﺩ ﻭ ﻣﺪﺍ ﻝ ﻁﻼ ﺍ ﺯ ﺁ ﻭ ﺭ ﺩ ﮔﺎ ﻩ ﻟﻨﺪﻥ ﺗ ﻮ ﺳ ﻂ ﻣﻠ ﻲ ﭘ ﻮ ﺷﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣ ﻲ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭ ﺭ ﺯ ﺵ‪ ،‬ﺩ ﻭ ﺭ ﺍ ﺯ ﺩ ﺳﺘﺮ ﺱ ﻧﺒ ﻮ ﺩ‪.‬‬

‫ﻣﻪﺮ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻪﺎﺭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻱ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺑﻨﺎ‪ ،‬ﺭﺿﺎ‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﻴﻢﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﺁﺯﺍﺩ‪ ،‬ﻓﺮﻧﮕﻲ‪ ،‬ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻳﻚ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﭼﻪﺎﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺁﻧﻪﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﺮﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻅﻪﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﺑﻨﺎ )ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻓﺮﻧﮕﻲ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﻪﺎﻳﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﺪﻱ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺪ ﺭﺍ ﺳﻴ ﻮﻥ ﻧﺨ ﻮﺍ ﺳﺖ ﺑ ﺸﻨ ﻮ ﺩ‬

‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻅﻪﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺑﻲﭘﺮﺩﻩ ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﺗﻨﺪ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻧﺒﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻲﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻠﻄﻪ ‪ 36‬ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻜﺮﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺸﻨﻴﺪﻥ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﻱ ﺭﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺭﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﻪﺮﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﺮﺑﻲﺍﻱ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ‬ ‫ﺟﻨﮕﻨﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼﻱ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﭘﻜﻦ ﺭﺍ ﻫﺎﺩﻱ‬ ‫ﺳﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻱ ﺍﻭ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩ؛ ﻣﺪﺍﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﻧﺰﻭﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ!‬ ‫ﻋﺬﺭﺧ ﻮﺍﻫ ﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍ ﻑ ﺿﻤﻨ ﻲ‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻓﺮﺩﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺿﻤﻦ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100820520805‬‬


‫‪8/21/12‬‬

‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫ﺑﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻭﺟﻪﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺩﺭﺳﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻪﺮ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﻲ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻌﻀﺎ ﺍﺯ ﻛﻮﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻲﺭﻓﺖ‪ .‬ﮔﻨﺎﻩ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺴﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﺟﺎﻱ‬ ‫ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺳﺮﺍﻍ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲﺭﻓﺖ!‬ ‫ﺭﺩﭘﺎ ﻱ ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍ ﺳﻴ ﻮﻥ‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ‬ ‫ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ ‪ 5/2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻭﺭﻱ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﺘﻪﻢ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‬ ‫ﻫﻢ ﺭﻳﺸﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺼﺮﺍﺣﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻋﺎﻳﺪﻱ ﺟﺰ ﺑﺪﻥﻫﺎﻱ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻓﻨﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻛﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻁﺮﺣ ﻲ ﻧ ﻮ ﻳﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍ ﺷﺘﺒﺎﻩ!؟‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﺴﺘﻮﻟﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺑﺪﺭﺳﺘﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺭﺍ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﻴﻚ ﻭﺍﻗﻒ ﺍﺳﺖ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﻭ ﺩﻭ ﺑﺮﻧﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺳﻴﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺁﺗﻦ ﻭ ﭘﻜﻦ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻳﻚ ﻧﻘﺮﻩ ﺫﻭﻕﺯﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺑﻪﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻅﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﺪ ﻭ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﻅﺎﻫﺮ ﻧﻤﻲﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻻﻥ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﻭ‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺗﻼﺵ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺁﺷﺘﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺮ‬ ‫ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻔﻴﺪﺭﻧﮓ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺌﻮﻝ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ‬ ‫ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﻲﺭﺳﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ؟ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ‪ 11‬ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﺭﻭﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﻜﻮﻱﻫﺎﻱ ﺟﻪﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﺶ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺁﻥ!‬ ‫ﺍ ﻣﻴﺪ ﺗ ﻮ ﻓﻴﻘ ﻲ ‪ /‬ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺭﺯ ﺵ‬

‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩی ﻭ ﻣﻌﻨﻮی ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ‪.‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100820520805‬‬


‫‪9/9/12‬‬

‫ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ھﺎی ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾﺮان در اﻟﻣﭘﯾک ﻟﻧدن‬

‫‪ RFI‬ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در )‪(http://www.persian.rfi.fr‬‬

‫ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران در اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻟﻧدن‬ ‫‪ Par‬آرش ادﯾب زاده‬ ‫‪Created 2012-08-22 04:00‬‬

‫‪Wed, 2012-08-22 02‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪Reuters/Luke MacGregor‬‬

‫از اﻟﻣﭘﯾﮏ ﭘﮑن در ﺳﺎل ‪ ٢٠٠٨‬ﺗﺎ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻟﻧدن در ﺳﺎل ‪ ،٢٠١٢‬ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳت‪ .‬ﭘﮑن‪ ،‬ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران ﺑﺎ‬ ‫‪ ۵۵‬ورزﺷﮑﺎر راھﯽ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺷد و ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ دو ﻣدال‪ :‬ﯾﮏ طﻼ در ﺗﮑواﻧدو و ﯾﮏ ﺑرﻧز در ﮐﺷﺗﯽ آزاد‪ ،‬ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود ﭘﺎﯾﺎن داد‪ .‬ﭼﮭﺎر‬ ‫ﺳﺎل ﺑﻌد در ﻟﻧدن‪ ،‬ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران ﺑﺎ ‪ ۵٢‬ورزﺷﮑﺎر ظﺎھر ﺷد و ﺑﺎ ‪ ١٢‬ﻣدال از ﺟﻣﻠﮫ ﭼﮭﺎر طﻼ‪ ،‬از ﺳﯽاﻣﯾن دورهی اﻟﻣﭘﯾﺎد‬ ‫ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺷت‪.‬‬ ‫در اﯾن ﻣدت زﻣﺎن ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻟﯽ ﺑﺎﻋث اﯾن ﮔﺎم ﻋظﯾم رو ﺑﮫ ﺟﻠو در ورزش اﯾران ﺷده اﺳت؟ ﭼرا ﻣﺳﺋوﻟﯾن ورزش اﯾران‪،‬‬ ‫ھرﮐدام اﮐﻧون در رﻗﺎﺑت ﺑرای ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﺎﻧدن اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ ﺳود ﺧود ھﺳﺗﻧد؟ و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﻘﺎﯾﺳﮫی ﻋﻣلﮐرد ورزﺷﮑﺎران‬ ‫اﯾراﻧﯽ در دو اﻟﻣﭘﯾﺎد ﭘﮑن و ﻟﻧدن‪ ،‬ﻧﻣﺎﯾﺎنﮔر ﻋﻣلﮐرد ﻣﺳﺋوﻟﯾن ورزش اﯾران اﺳت؟‬ ‫ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﻌﯾده ﻓﺗﺣﯽ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎر ورزﺷﯽ در ﺗﮭران‪:‬‬ ‫در راﺑطﮫ ﺑﺎ رﺗﺑﮫای ﮐﮫ اﯾران در ﻟﻧدن ﮐﺳب ﮐرده‪ ،‬ﺟﺎﯾﯽ ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﺑﺣﺛﯽ ﻧﯾﺳت‪ .‬رﺗﺑﮫ‪ ،‬رﺗﺑﮫیﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮭﯽ اﺳت‪ .‬ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﮐﺳب‬ ‫‪ ١٢‬ﻣدال از اﻟﻣﭘﯾﮏ‪ ،‬ﻋﻣلﮐرد ﺧﯾرهﮐﻧﻧدهای از طرف ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران ﺑوده اﺳت‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺣث ﺑر ﺳر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣدالھﺎ‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣدهاﻧد‪ ،‬ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﮐردهاﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣدالھﺎ ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑرای اﯾنﮐﮫ اﯾن ﻣدالھﺎ ﺑﮫ‬ ‫دﺳت ﺑﯾﺎﯾﻧد‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬ﮐﺎری ﮐﮫ ﺷده‪ ،‬از طرف ﺧود ورزﺷﮑﺎرھﺎ ﺑوده‪ .‬ﮐﺎری از طرف ﻣﺳﺋوﻟﯾن در اﯾن ﻣدت اﻧﺟﺎم ﻧﺷده اﺳت‪ .‬ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫در اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑود ﮐﮫ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽرﻓﺗﻧد ﺳر ﻣﯽزدﻧد‪ ،‬ﺳر ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑودﻧد و اردوھﺎ را ﻣﯽدﯾدﻧد‪ .‬در ھﻣﯾن ﺣد و اﻧدازه‪ ،‬وﮔرﻧﮫ‬ ‫دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش‪ ،‬ﺧﺑری ﻧﺑود و ﺑﺣﺛﯽ از اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻣطرح ﻧﺑود‪ .‬ﻣﺎ در ھﻣﮫی اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﺷﺎھد ﺑودهاﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ زﻣﺎن اﻟﻣﭘﯾﮏ‬ ‫ﻣﯽ ﺷد‪ ،‬ھﻣﮫی ﺗوﺟﮫھﺎ ﻣﯽرﻓت ﺑﮫ ﺳﻣت رﺷﺗﮫھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮑﯽ‪ .‬اﻻن ھم ھﻣﯾنطور اﺳت‪ .‬ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای اﻟﻣﭘﯾﮏ رﯾودوژاﻧﯾرو‪ ،‬دوﺑﺎره‬ ‫ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﺷود‪ ،‬ھﻣﮫ ﻣﯽروﻧد و ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﺑﺎزیھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮏ‪ ،‬دوﺑﺎرهﯾﺎد رﺷﺗﮫھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮑﯽ ﻣﯽاﻓﺗﻧد‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم اﯾن ﻣوﻓﻘﯾترا ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن و ﯾﺎ اﻓراد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺳﺑت ﺑدھم‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن ﻋﻣلﮐرد ﺑرﻣﯽﮔردد ﺑﮫ‬ ‫ﺧود ورزﺷﮑﺎرھﺎی ﮐﺷورﻣﺎن ﮐﮫ ھﻣت ﮐردﻧد‪ ،‬ﺗﻼش ﮐردﻧد‪ ،‬در اﯾن ﻣدت ﺧﯾﻠﯽ زﺣﻣت ﮐﺷﯾدﻧد و ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣزد ﺗﻼش ﺷﺎن را‬ ‫ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑرای ﮐﺷورﻣﺎن اﻓﺗﺧﺎرآﻓرﯾن ﺑﺎﺷﻧد‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧم ﻓﺗﺣﯽ‪ ،‬در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ ای ﮐﮫ ﺷﺎﻧس ﮐﺳب ﻣدال ﺑﺳﯾﺎر ﮐمﺗری داﺷﺗﻧد‪ ،‬دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ورزﺷﯽ اﯾران در‬ ‫ً در ھﻔﺗﮫی اول رﻗﺎﺑت ھﺎ‪ ،‬در‬ ‫ﮐﻧﺎر ورزﺷﮑﺎران ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﻧد و ورزﺷﮑﺎران اﯾن رﺷﺗﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺳﯾﺎری‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ‬ ‫ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺣﺎﺿر ﺷدﻧد‪ .‬ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺎﺋل ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ای در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت اﯾن ورزﺷﮑﺎران وﺟود دارد‪.‬‬ ‫رﺷﺗﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرﻧد‪ ،‬رﺷﺗﮫھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺗﯾراﻧدازی‪ ،‬ﻗﺎﯾﻘراﻧﯽ‪ ،‬ﺗﯾروﮐﻣﺎن‪ ،‬ﺗﻧﯾس روی ﻣﯾز‪ ،‬دووﻣﯾداﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﺑوﮐس‪ ،‬ﺷﻣﺷﯾرﺑﺎزی‪ ،‬اﯾنھﺎ ھﻣﯾنﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺳﮭﻣﯾﮫی ورودی اﻟﻣﭘﯾﮏ را ﮐﺳب ﮐﻧﻧد‪ ،‬ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬ﮐﺎر ﻓوقاﻟﻌﺎدهای اﻧﺟﺎم دادﻧد‪.‬‬ ‫‪1/4‬‬

‫‪www.persian.rfi.fr/print/82849?print=now‬‬


‫‪9/9/12‬‬

‫ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ھﺎی ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾﺮان در اﻟﻣﭘﯾک ﻟﻧدن‬

‫ﭼون در اﯾران ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺑﮫ اﯾن رﺷﺗﮫھﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود‪ ،‬ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺧﯾﻠﯽ اﻧدک و ﮐم اﺳت‪ .‬ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر‪ ،‬ﺧود‬ ‫ﮐﺳب ﺳﮭﻣﯾﮫی ورودی ﺑﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺎ در داﺧل اﯾران اﺳﺗﻌداد دارﯾم‪ ،‬ﻣﻧﺗﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن اﺳﺗﻌدادھﺎ‬ ‫ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد و آنھﺎ را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد‪.‬‬ ‫ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣﺣﺳن ﺷﺎدی را در رﻗﺎﺑتھﺎ داﺷﺗﯾم‪ .‬ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺑرﮔزاری ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﭘﯾﮏ‪ ،‬در ﻓدراﺳﯾون ﻗﺎﯾﻘراﻧﯽ اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺷد‪ ،‬ﺧﯾﻠﯽ روی ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺛل ﻣﺣﺳن ﺷﺎدی ﺗﺄﺛﯾرﮔذار ﺑود و ﺣﺗﯽ ﺷﺎدی‪ ،‬ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﭘﯾش از ﺑرﮔزاری ﻣﺳﺎﺑﻘﮫھﺎ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻧﻣﯽرود و از ﺷرﮐت در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻧﺻراف داد‪ .‬وﻟﯽ ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑود‪ ،‬او را ﺑﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫاش اﯾن ﺷد‬ ‫ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دو دوره ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑود‪ ،‬رﺗﺑﮫی ﺑﯾﺳت و دوم اﻟﻣﭘﯾﮏ را ﮐﺳب ﮐرد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺷﺎدی ورزﺷﮑﺎری ﺑود‬ ‫ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺷد روی او ﺣﺳﺎب ﮐرد‪ ،‬ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾنﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎﯾﻘران ﻣﺎ روﺣﯾﮫ ﺑدھﻧد و ﺣﻣﺎﯾﺗش ﮐﻧﻧد‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم‬ ‫دادﻧد‪ ،‬ﺑﺎﻋث ﺷدﻧد ﻣﺣﺳن ﺷﺎدی ﺳرﺧورده ﺑﺷود و ﻧﺗواﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺧوﺑﯽ ﮐﺳب ﮐﻧد‪.‬‬ ‫در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﯾروﮐﻣﺎن ھم ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻓدراﺳﯾونھﺎ اﯾﺟﺎد ﺷد‪ ،‬ﺑﺎﻋث ﺷد اﯾن اﺗﻔﺎقھﺎ ﺑﯾﺎﻓﺗد‪ .‬در راﺑطﮫ ﺑﺎ دوﭼرﺧﮫ ﺳواری ھم‬ ‫ھﻣﯾنطور‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺎ از ﻧظر ﺳﺧتاﻓزاری ھم ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺷﮑل دارﯾم‪ .‬ﻣﺛﻼ ﻗﺎﯾﻘراﻧﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺳت درﺳت ﻧدارد‪ ،‬ﺑرای دوﭼرﺧﮫ ﺳواری ھم ھﻣﯾنطور‪.‬‬ ‫ً در ﻣﺿﯾﻘﮫ ھﺳﺗﻧد و آنطور ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ھﻣﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑروﻧد و ﻧﺗواﻧﻧد‬ ‫ورزﺷﮑﺎران ﻣﺎ واﻗﻌﺎ‬ ‫ﺧوب ﺑدرﺧﺷﻧد‪.‬‬ ‫ً در ﻗﺎﯾﻘراﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻧم ﻓﺗﺣﯽ‪ ،‬در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ورزش ﻗﺎﯾﻘراﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﯾروﮐﻣﺎن ﮐﮫ اﺷﺎره ﮐردﯾد‪ ،‬در ﺑرﺧﯽ ﺟﺎھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺛﻼ‬ ‫ورزﺷﮑﺎرھﺎ ﺑرای ﺗرﺧﯾص ﻗﺎﯾق ھﺎ ﻣﺷﮑل داﺷﺗﮫ اﻧد و ﯾﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﺷﺗﮫی ﺗﯾروﮐﻣﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﻣرﺑﯽ ھﺎیﺷﺎن در ﮐﻧﺎر‬ ‫آن ھﺎ ﻧﺑوده اﻧد و ﮐﺳﯽ ﻧﺑوده ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺗﯾروﮐﻣﺎن را ﺑرای ورزﺷﮑﺎرھﺎ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد‪.‬‬ ‫ﺑﻠﮫ درﺳت اﺳت‪ .‬ﻣﺎ ﻣدتھﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾم ﻗﺎﯾقھﺎی ﻗﺎﯾﻘرانھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔل ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت‪ .‬ﻗﺎﯾقھﺎ ھﻣﯾنﺟﺎ در ﮔﻣرک ﺑود و‬ ‫ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھﯾﭻﮐدام از ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﯽﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﯾقھﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻗﺎﯾﻘرانھﺎی ﻣﺎ ﺑرﺳد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺷﺎن را اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد‪.‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺣداﻗل ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎﯾد ﻣﮭﯾﺎ ﺑﺎﺷد‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﺗﻣرﯾﻧﺎﺗش ﺑﺎﺷد و ﻣرﺑﯽ و ﻣﮑﺎن‬ ‫ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗﻣرﯾﻧﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد‪ .‬وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﯾﺎﻓﺗد‪.‬‬ ‫ﻣﺎ در ﺗﯾراﻧدازی ھم ھﻣﯾن ﻣﺷﮑل را داﺷﺗﯾم‪ .‬ﻣرﺑﯽ ﭼﯾﻧﯽ ﻣﯾﻼد وزﯾری را دو ﻣﺎه ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﺑﺎزیھﺎ ﺑرﮐﻧﺎر ﮐردﻧد و او ﺑدون ﻣرﺑﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧد‪ .‬از آن طرف‪ ،‬آﻗﺎی دﻧﯾﺎﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬رﯾﯾس ﻓدراﺳﯾون را ﺑرﮐﻧﺎر ﮐردﻧد و ﯾﺎ آﻗﺎی ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﯾروﮐﻣﺎن را ﺑرﮐﻧﺎر ﮐردﻧد‪ .‬ھﻣﮫی‬ ‫اﯾن اﺗﻔﺎقھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑود و ھﻣﯾن ھم ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ ﺑﮫ درﺧﺷش اﯾن ورزﺷﮑﺎرھﺎ زﯾﺎد اﻣﯾدی ﻧداﺷﺗﯾم‪ ،‬وﻟﯽ ھﻣﺎن اﻣﯾد‬ ‫ﮐﻣﯽ ھم داﺷﺗﯾم‪ ،‬ﺑﮫ ﻧﺎاﻣﯾدی ﺗﺑدﯾل ﺷود‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺧﺎﻧم ﻓﺗﺣﯽ‪ ،‬در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ورزش اﯾران‪ ،‬اﻻن ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم رﻗﺎﺑت اﺳت ﺑرای اﯾنﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﻣوﻓﻘﯾت ﻣدالآوران‬ ‫ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران در اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻟﻧدن را ﺑرای ﺧودش ﺛﺑت ﮐﻧد‪ .‬ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬ھر ﮐﺳﯽ ھم ﺟﺎی اﯾنھﺎ ﺑود‪ ،‬دﻧﺑﺎل اﯾن ﻣﯽرﻓت ﮐﮫ ﻧﻘش ﺧودش را در اﻓﺗﺧﺎرآﻓرﯾﻧﯽ ورزﺷﮑﺎران ﭘررﻧﮓ ﺑﮑﻧد‪ .‬ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺎطر اﯾنﮐﮫ اﯾن ﻣﯾدان‪ ،‬ﻣﯾدان ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑزرﮔﯽ اﺳت‪ .‬ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺣث ﺣﺿور در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﯽ ھم ﻧﺑﺎﺷد‪ ،‬ﺑﮫ ھرﺣﺎل اﯾن ﺷﮭرت‬ ‫اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧد‪ .‬ﺷﮭرت اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺑﮫ اﻧدازهی ﺷﮭرت ﯾﮏ ﻋﻣر ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد آدم را ﺟﻠو ﺑﺑرد‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﯾن ھم ھﺳت ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ ﻣﺎ ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ از ھر طرﻓﯽ‪ ،‬ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﯾن اﻓﺗﺧﺎرات را ﺑﮫ ﻧﺎم‬ ‫ﺧودش ﺑزﻧد‪ .‬اﻻن ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺛل آﻗﺎی ﻋﺑﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر ورزش ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﮫ رﺗﺑﮫی ھﻔدھم اﻟﻣﭘﯾﮏ رﺳﯾده‪ ،‬ﺷﺎﯾد ﻧﻘﺷﯽ در‬ ‫ً ﻧﻘش ﻣؤﺛری در ﺗﮏ رﻗﻣﯽ ﻧﺷدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺷور ﻣﺎ در اﻟﻣﭘﯾﮏ‬ ‫ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی ورزﺷﮑﺎران اﯾراﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬ﻗطﻌﺎ‬ ‫داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾرات ﮔﺳﺗردهای ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﻓدراﺳﯾون ورزﺷﯽ اﯾران اﯾﺟﺎد ﮐرد‪ ،‬ﺑﺎﻋث ﺗﺿﻌﯾف ﺷد و ﺑﮫ ﮐﺎروان‬ ‫ﺿرﺑﮫ زد‪.‬‬ ‫وﻟﯽ ﺑﮫ ھرﺣﺎل‪ ،‬اﯾن ﻣﯾدان‪ ،‬اﻻن آنﻗدر ﻣﯾدان ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺧود را در آن دﺧﯾل ﺑداﻧد‪ .‬ﻣﻧﺗﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎ در اﯾنﺟﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺿرﺑﮫھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ رﺷﺗﮫھﺎی ورزﺷﯽﻣﺎن زده ﺷد‪ ،‬ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم‪ .‬ﻗﺑل از اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼم‬ ‫ﮐردﯾم ﮐﮫ اﻻن زﻣﺎﻧش ﻧﯾﺳت‪ ،‬ﺣداﻗل اﺟﺎزه ﺑدھﯾد اﯾن اﺗﻔﺎقھﺎ ﺑﻌد از اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑﯾﺎﻓﺗد‪ .‬اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮔوش ﻧداد و ﮐﺎر ﺧودﺷﺎن را ﮐردﻧد‪.‬‬ ‫در آﺧر ھم دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر رﺷﺗﮫھﺎیﻣﺎن‪ ،‬رﺷﺗﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺿرﺑﮫ ﺧوردﻧد‪ ،‬ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرﻧد‪ .‬اﻣروز ھم ﻓﻘط ﻣﯽﺧواھﻧد ﺧود را‬ ‫در ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن ﮐﺎروان ﺳﮭﯾم ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬اﯾنھﺎ در ﺗﺿﻌﯾف اﯾن ﮐﺎروان ﻧﻘش داﺷﺗﻧد‪ .‬ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم در اﯾن‬ ‫رﻗﺎﺑتھﺎ‪ ،‬ﺑﮭﺗر از اﯾن ھم ﺑﺎﺷﯾم و ﺟﺎﻟب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎقھﺎی ﺑد ﺑودﻧد‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ‬ ‫ﺗﻣﺎم ﺷده‪ ،‬ھﻣﮫی اﺗﻔﺎقھﺎی ﺧوب اﻟﻣﭘﯾﮏ را ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧودﺷﺎن ﺛﺑت ﮐﻧﻧد و ﺳر اﯾن ﺛﺑتﮐردن ﺑﺎ ھمدﯾﮕر دﻋوا دارﻧد‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧم ﻓﺗﺣﯽ‪ ،‬ﺑرﺧﯽ ورزﺷﮑﺎران اﯾراﻧﯽ در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺣراﻧﯽ و ﭘرﺗﻧش ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻟﻧدن ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺑرﺧﯽﺷﺎن‬ ‫ﻣوﻓق ﺷده اﻧد‪ .‬ﺣﺎل ﺑرﺧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﻓﻘﯾت ﮐمﺗری داﺷﺗﮫ اﻧد‪ .‬وﺿﻌﯾت اﯾن اﻓراد ﭼطور ﺑود؟‬ ‫‪2/4‬‬

‫‪www.persian.rfi.fr/print/82849?print=now‬‬


‫‪9/9/12‬‬

‫ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ھﺎی ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾﺮان در اﻟﻣﭘﯾک ﻟﻧدن‬

‫وﻗﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺛل اﻣﯾد ﻧوروزی ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از طﻼﯾﯽھﺎی اﯾران اﺳت‪ ،‬ﻣدال ﮔرﻓت‪ ،‬وزﯾر ورزش و ﺗﻣﺎم ﻣدﯾران و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ورزش‬ ‫اﯾران ﻣﯽدوﯾدﻧد ﮐﮫ ﮐﻧﺎر او ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد‪ ،‬ﺑﮫ وی ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮕوﯾﻧد و ﻋﮑس ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﮕﯾرﻧد‪ .‬اﻣﺎ ﻧوروزی آذرﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل داﺷت از ﮐﺷﺗﯽ‬ ‫ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ آن ھم ﻓﻘط ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑدﻗوﻟﯽھﺎ و وﻋدهھﺎی ﺗوﺧﺎﻟﯽ ﻣﺳﺋوﻻن ﺑود‪ .‬ﻧوروزی ﻋزﻣش را ﺟزم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺷﻐﻠش‬ ‫را ﻋوض ﮐﻧد و دﯾﮕر در ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﻧﻣﺎﻧد‪ .‬در ھﻣﺎن روزھﺎ ھم وزارت ورزش ﺳرﮔرم ﺑرﮐﻧﺎری ﯾزداﻧﯽﺧرم از رﯾﺎﺳت ﻓدراﺳﯾون‬ ‫ً ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﮐﻧﺎرهﮔﯾری ﻧوروزی ﻧداﺷت‪ .‬در اوج ﺗﻣﺎم اﯾن ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽھﺎی ﻣﺳﺋوﻻن وزارت ورزش‪ ،‬ﻣﺣﻣد ﺑﻧﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺷﺗﯽ ﺑود و اﺻﻼ‬ ‫دردﺳرھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧوروزی را ﺑﮫ ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﺑرﮔرداﻧد ﺗﺎ ھﻣﯾن ورزﺷﮑﺎر در اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑﺗواﻧد طﻼ ﺑﮕﯾرد و ﻣﺳﺋوﻻن ﺑرای‬ ‫اﯾنﮐﮫ ﮐﻧﺎرش ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد و ﺑﮫ وی ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮕوﯾﻧد‪ ،‬ﺑﺎ ھمدﯾﮕر دﻋوا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد‪.‬‬ ‫از طرف دﯾﮕر‪ ،‬ﻓردی ﻣﺛل ﺳﻌﯾد ﻋﺑدوﻟﯽ ‪-‬ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺗواﻧﺳت ﻣدال ﺑﮕﯾرد و ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری از رﻗﺎﺑتھﺎ ﺣذف ﺷد‪ -‬ھم ﯾﮑﯽ از اﻣﯾدھﺎی‬ ‫ﻣدالآوری ﺑود‪ .‬اﻣﺎ ﮐمﺗر ﮐﺳﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧد اﯾن ﮐﺷﺗﯽﮔﯾر ﺑﺎ ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ رﺳﯾد‪ .‬وزﯾر ورزش‪ ،‬آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻻن ﺑﮫ‬ ‫دﻧﺑﺎل آن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎرات اﻟﻣﭘﯾﮏ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧودﺷﺎن ﺑزﻧﻧد‪ ،‬ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﺑدوﻟﯽ طﯽ ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ‪ ،‬در ﺧوزﺳﺗﺎن‪،‬‬ ‫روی ﯾﮏ ﭼرخدﺳﺗﯽ ﻓﻼﻓل ﻓروﺷﯽ ﻣﯽﮐرده ﺗﺎ ﺧرج زﻧدﮔﯽاش را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد‪.‬‬ ‫ورزﺷﮑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑروﻧد‪ .‬ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺛل اﺣﺳﺎن ﺣدادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬ارزشﻣﻧدﺗرﯾن ﻣدال‬ ‫ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران را ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗواﻧﺳﺗﮫ اوﻟﯾن ﻣدال دووﻣﯾداﻧﯽ را در اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑرای اﯾران ﮐﺳب ﮐﻧد‪ ،‬او ھم در ﺷراﯾط ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻣﭘﯾﮏ رﻓت‪ .‬وی ﭼﻧد ﻣﺎه ﻣرﺑﯽ ﻧداﺷت‪ ،‬ﺧﯾﻠﯽ ﮔﻼﯾﮫ ﻣﯽﮐرد و ﺧﯾﻠﯽ از اﯾن ﺑﺎﺑت ﮐﮫ ﻣرﺑﯽ ﻧدارد‪ ،‬ﻧﺎراﺣت ﺑود‪ ،‬رﮐوردھﺎﯾش ﭘﺎﯾﯾن‬ ‫آﻣده ﺑود‪ ،‬ﻓدراﺳﯾون ﭘول ﺳﻔرھﺎﯾش را ﻧﻣﯽداد و او ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ اردو ﻣﯽرﻓت‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل‪ ،‬ﺗواﻧﺳت روﺣﯾﮫی ﺧود را‬ ‫ﺣﻔظ ﮐﻧد‪ .‬ﺗﺎ اﻟﻣﭘﯾﮏ رﻓت و در آنﺟﺎ ھم ﺗواﻧﺳت ﺑدرﺧﺷد‪ .‬ﻓﻘط ھﻣﯾن ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺳﺎن ﺣدادی ﺗوﺟﮫ ﺷد‪ .‬در آﺧر ھم‬ ‫دﯾدﯾم ﮐﮫ اﺣﺳﺎن ﻣداﻟش را ﺑﮫ ﺑﭼﮫھﺎی ﺳرطﺎﻧﯽ ﺗﻘدﯾم ﮐرد و ﻣﯽﮔﻔت ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر راﺣتﺗر اﺳت و آﺳودهﺗر ﻣﯽ ﺷود‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬ﻣﺳﺋوﻟﯾن و ﻣدﯾران ورزﺷﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﻘط ﺗوﺟﮭﺎت و ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﺷﺎن را ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯾر ﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد‪ ،‬ﭼون اﯾن ﺑﭼﮫھﺎ‬ ‫ً ﮐﺷﺗﯽﮔﯾرھﺎی ﻣﺎ ﻟﯾﮕﯽ ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد از ﻗﺑﺎل آن درآﻣدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد‪ ،‬ﻣﺛل ﻓوﺗﺑﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ‬ ‫ً ﻧﯾﺎز دارﻧد‪ .‬ﻣﺛﻼ‬ ‫واﻗﻌﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد و ﮐﻠﯽ درآﻣد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد‪ .‬ھﻣﮫی آنھﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻼش ﮐردﻧد و زﺣﻣت ﮐﺷﯾدﻧد‪ ،‬وﻟﯽ در آﺧر ھم ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻏﯾر‬ ‫از ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ و ﻧﺎاﻣﯾدی ﭼﯾزی ﻧﺻﯾب ﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود‪ ،‬ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗد‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧم ﻓﺗﺣﯽ‪ ،‬ﺑﭘردازﯾم ﺑﮫ ﭘﺎداش ﻣدالآوران ﮐﺎروان ورزﺷﯽ اﯾران‪ .‬ﻣﺳﺋوﻟﯾن ورزش ﭼﮫ ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣدالآوران دادﻧد و‬ ‫واﮐﻧش ﭘﺎداش ھﺎ ﻧزد ورزﺷﮑﺎران و ﻧزد اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﭼﮫ ﺑوده اﺳت؟‬ ‫اوج ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﻣﺳﺋوﻻن ورزﺷﯽ ﻣﺎ ھﻣﯾنﺟﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻋﻼم ﮐردﻧد ‪ ١٠٠‬ﺳﮑﮫی طﻼ ﺑﮫ طﻼﯾﯽھﺎ ﺧواھﻧد داد‪ .‬وزارت ورزش‬ ‫اﮔر ﭼرﺗﮑﮫ ﻣﯽاﻧداﺧت و ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب ﻧرخ ﺗورم‪ ،‬ﭘﺎداش دورهھﺎی ﻗﺑل را اﻓزاﯾش ﻣﯽداد‪ ،‬ﺣداﻗل ﺑﺎﯾد ‪ ٢٠٠‬ﺗﺎ ‪ ٣٠٠‬ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن‬ ‫ﺑرای طﻼﯾﯽھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮏ در ﻧظر ﻣﯽﮔرﻓت‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﺷد اﯾنھﺎ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﺗری ﺣﺳﺎب ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘﺎداش ﯾﮏ طﻼﯾﯽ اﻟﻣﭘﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺷد ‪ ١٠٠‬ﺳﮑﮫی طﻼ‪ ،‬ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾم‪ ،‬ﮐمﺗر از ‪ ٨٠‬ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﺧواھد ﺷد‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ در روزھﺎی اول اﻟﻣﭘﯾﮏ اﯾن ﭘﺎداش ﺑﮫ ‪ ٢٠٠‬ﺳﮑﮫ ھم رﺳﯾد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن‪ ،‬ﺑﺎز ھم اﯾن ﭼﯾز ﭼﺷمﮔﯾری ﺑرای ورزﺷﮑﺎری ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮭﺎر ﺳﺎل زﺣﻣت ﻣﯽﮐﺷد و ھﯾﭻ ﮐﺎر دﯾﮕری ﻧﻣﯽﮐﻧد ﻏﯾر از اﯾنﮐﮫ ﺑرای اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺗﻣرﯾن ﮐﻧد‪ ،‬ﻧﯾﺳت‪ .‬اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣورد اﻋﺗراض‬ ‫اﻟﻣﭘﯾﺎدیھﺎ ﻗرار ﮔرﻓت‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾن ﭘﺎداشھﺎ را ھم ﺑدھﻧد‪ .‬ﭼون ﻣﺎ ھر ﺳﺎل ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾنھﺎ ﻗول ﻣﯽدھﻧد‪ ،‬ﻣﻧﺗﮭﺎ‬ ‫ﻣﯽروﻧد دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد‪ ،‬ﺗﺎزه ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽاﻓﺗد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﺎداشھﺎی اﯾن ورزﺷﮑﺎران را ﺑدھﻧد‪.‬‬

‫‪ :EM Image‬ﺳﻌﯾده ﻓﺗﺣﯽ‬ ‫‪[ EM Image: Iran's Sousan Hajipourgoli [2‬‬ ‫‪[ EM Image: Iran's Sousan Hajipourgoli [3‬‬ ‫‪EM Image: old medallist Turkey's Servet Tazegul (R), silver medallist Iran's Mohammad‬‬ ‫‪[ Bagheri Motamed [4‬‬ ‫‪EM Image: old medallist Turkey's Servet Tazegul (R), silver medallist Iran's Mohammad‬‬ ‫‪[ Bagheri Motamed [5‬‬ ‫‪[ EM Image: olympic - Iran's Hamid Soryan Reihanpour [6‬‬ ‫‪[ EM Image: Iran's flag bearer Ali Mazaheri [7‬‬ ‫‪[ EM Image: Iran's flag bearer Ali Mazaheri [8‬‬ ‫‪[ EM Image: Iran's Ehsan Hadadi celebrates with his national flag [9‬‬ ‫‪[ SPORT 19/08/12 [10‬‬ ‫ورزش ورزﺷﯽ آرش ادﯾب زاده ورزش ‪Magazine‬‬ ‫]‪[1‬‬

‫‪3/4‬‬

‫‪www.persian.rfi.fr/print/82849?print=now‬‬


‫ﻣﺻﺩﻭﻣﻳﺗﻡ‬ ‫‪12/23/12‬‬ ‫ﺧﺑﺭﺁﻧﻼﻳﻥ ‪ -‬ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ‪ :‬ﻧﻘﺭﻩﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺕ ﻧﺩﺍﺭﻡ‪ /‬ﺍﮔﺭ ﭘﺯﺷﮑﻡ ﻧﻣﯽ ﮔﻔﺕ‪ ،‬ﺩﻟﻡ ﻧﻣﯽﺧﻭﺍﺳﺕ ﺣﺭﻓﯽ ﺍﺯ‬

‫ﺧﺑﺭﺁﻧﻼﻳﻥ‬ ‫ﮐﺩ ﻣﻁﻠﺏ‪ | ٢٣٧۶٢٧ :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ‪ |١٣٩١/۶/١ :‬ﺳﺎﻋﺕ‪ |۶:٠ :‬ﺳﺭﻭﻳﺱ ﺧﺑﺭی‪ :‬ﻭﺭﺯﺵ ‪ -‬ﺩﻳﮕﺭ ﻭﺭﺯﺷﻬﺎ‬

‫ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ‪ :‬ﻧﻘﺭﻩﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺕ ﻧﺩﺍﺭﻡ‪ /‬ﺍﮔﺭ ﭘﺯﺷﮑﻡ ﻧﻣﯽﮔﻔﺕ‪ ،‬ﺩﻟﻡ ﻧﻣﯽﺧﻭﺍﺳﺕ‬ ‫ﺣﺭﻓﯽ ﺍﺯ ﻣﺻﺩﻭﻣﻳﺗﻡ ﺑﺯﻧﻡ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺗﻧﻬﺎ ﻣﺩﺍﻝ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻟﻧﺩﻥ ﺭﺍ ﮔﺭﻓﺕ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺧﺑﺭﺁﻧﻼﻳﻥ؛ ﺑﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻭی ﻁﻼی ﺍﻭ ﺣﺳﺎﺏ ﺑﺎﺯ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻣﺭﺩ ﻧﻘﺭﻩ ﺍی ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﺷﺩ‪ .‬ﻧﻘﺭﻩ ﺍی ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩﺵ ﻫﻡ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺻﺩﻭﻣﻳﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭﮐﺎﺭ ﻭﺯﻥ ‪ – 68‬ﮐﻳﻠﻭ ﮐﻪ ﮐﺳﯽ ﺍﺯ ﻣﺻﺩﻭﻣﻳﺗﺵ ﺧﺑﺭ‬ ‫ﻧﺩﺍﺷﺕ‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﻣﺣﺗﺎﻁﺵ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺻﺩﻭﻣﻳﺕ ﺯﺍﻧﻭﻳﺵ ﺭﺑﻁ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺷﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻁﻼ ی ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ‪ ،‬ﻧﻘﺭﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺕ ﻧﺩﺍﺭﺩ‪» :‬ﻧﻘﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺕ ﻧﺩﺍﺭﻡ ‪.‬ﺗﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻣﺩﺍﻝ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺍﺳﺕ‪ ،‬ﻣﺟﺑﻭﺭﻡ ﺑﺎ ﺁﻥ‬ ‫ﮐﻧﺎﺭ ﺑﻳﺎﻳﻡ‪«.‬‬ ‫ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺩﻭﺳﺕ ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﻧﻘﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻭﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﻳﺳﺕ‪» :‬ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﻣﺻﺩﻭﻣﻳﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺗﻡ ﻧﻘﺭﻩ ﺍﻡ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﮔﺭ ﻣﺻﺩﻭﻡ‬ ‫ﻧﺑﻭﺩﻡ‪ ،‬ﺷﮏ ﻧﮑﻧﻳﺩ ﻁﻼ ﻣﯽ ﮔﺭﻓﺗﻡ‪ .‬ﺷﺭﺍﻳﻁ ﭘﺎﻳﻡ ﻁﻭﺭی ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻣﻣﮑﻥ ﺑﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻧﺭﺳﻡ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﭘﺯﺷﮑﻡ ﻣﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺩ‪ .‬ﺩﮐﺗﺭ ﮐﺎﻅﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی ﺩﻗﻳﻕ ﺭﻭی ﭘﺎﻳﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺿﻌﻳﻑ ﻧﺷﻭﺩ‪ «.‬ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺧﻳﻠﯽ ﻣﺣﺗﺎﻁﺎﻧﻪ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﮐﺭﺩ ﺗﺎ ﻓﻳﻧﺎﻟﻳﺳﺕ ﺷﻭﺩ‪:‬‬ ‫»ﻣﻥ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﮐﺭﺩﻡ‪ .‬ﭼﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎ ﺯﺍﻧﻭی ﺭﺍﺳﺗﻡ ﻣﺻﺩﻭﻡ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ‪ .‬ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺑﺩی ﺩﺍﺷﺗﻡ‪ .‬ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻭﻳﻡ‬ ‫ﮐﻪ ﻓﺷﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻣﺩ ﺍﺫﻳﺕ ﻣﯽ ﺷﺩﻡ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧﻭﺍﺳﺗﻡ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺕ ﺑﺩﻫﻡ ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﺑﺎ ﺳﻳﺎﺳﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺗﻡ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎی ﺣﺳﺎﺳﻡ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻳﻧﺎﻝ ﺭﺳﻳﺩﻡ‪ .‬ﺧﺩﺍ ﻫﻡ ﺧﻳﻠﯽ ﮐﻣﮑﻡ ﮐﺭﺩ‪«.‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﮐﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻫﻡ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺣﺭﻳﻑ ﺗﺭﮐﺵ ﺑﺎﺯی ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺧﺗﻪ ﺑﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﻫﻡ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩ‪» :‬ﻓﻳﻧﺎﻝ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‬ ‫ﺣﺳﺎﺳﻳﺕ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺭﻗﺎﺑﺕ ﻣﻥ ﻫﻡ ﺑﺎ ﺣﺭﻳﻑ ﺗﺭﮐﻡ ﺧﻳﻠﯽ ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺑﻭﺩ‪ .‬ﻣﻥ ﻫﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺑﺭﻡ ‪.‬ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺟﺭﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﺭﺍ ﺷﮑﺳﺕ ﺩﺍﺩ‪ «.‬ﺍﻣﺎﻫﻳﭻ ﮐﺱ ﻧﻣﯽ ﺩﺍﻧﺳﺕ ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﺎ ﻣﺻﺩﻭﻣﻳﺕ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ‪ .‬ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺍی ﮐﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﻫﻡ‬ ‫ﺭﺍﺣﺕ ﻧﺑﻭﺩ‪» :‬ﺍﻳﺭﺍﺩی ﻧﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﻥ ﻫﻡ ﺍﮔﺭ ﭘﺯﺷﮑﻡ ﺍﻳﻥ ﻗﺿﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ‪،‬ﺩﻟﻡ ﻧﻣﯽ ﺧﻭﺍﺳﺕ ﺍﺯ ﻣﺻﺩﻣﻳﺗﻡ ﺣﺭﻓﯽ ﺑﺯﻧﻡ‪.‬‬ ‫ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺭﺩﮐﺗﺭ ﺭﺍﺯی ﭘﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﺟﺭﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ‪ .‬ﺍﻟﺑﺗﻪ ﻫﻣﺎﻥ ﻣﻭﻗﻊ ﺩﮐﺗﺭ ﺭﺍﺯی ﺑﻪ ﻣﻥ ﮔﻔﺕ ﺧﻳﻠﯽ ﻏﻳﺭﺕ ﺑﻪ ﺧﺭﺝ ﺩﺍﺩی ﮐﻪ‬ ‫ﻓﻳﻧﺎﻟﻳﺳﺕ ﺷﺩی‪.‬ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﻭﺩﺗﺭ ﺑﻪ ﺷﻳﺎپ ﭼﺎﻧﮓ ﺑﺭﮔﺭﺩﻡ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺍﻭ ﻫﻣﻪ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﻫﺎﻳﺵ ﺳﺧﺕ ﺑﻭﺩﻩ‪ » :‬ﻓﻳﻧﺎﻝ ﺣﺳﺎﺳﻳﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺷﺕ‪.‬ﺷﺎﻳﺩ ﻫﻣﻳﻥ ﺣﺳﺎﺳﻳﺕ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻥ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺍﻝ ﺍﺯ ﺻﺑﺢ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺳﺧﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ‪ .‬ﻓﺭﻗﯽ ﻧﺩﺍﺭﺩ؛ﺣﺭﻳﻑ ﺍﻓﺭﻳﻘﺎﻳﯽ ﺍﻡ ‪،‬ﺭﻭﺡ ﺍ‪ ...‬ﻧﻳﮏ ﭘﺎی‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﻧﺯ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺕ‪ ،‬ﻳﺎ ﺳﻳﻠﻭﺍی ﺑﺭﺯﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺷﺕ ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺵ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﯽ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺧﻭﺩﻡ ﻫﻣﻪ‬ ‫ﺣﺭﻳﻔﺎﻧﻡ ‪،‬ﻗﺩﺭ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ‪ «.‬ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭﮐﺎﺭ ﻧﻘﺭﻩ ﺍی ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﺭﻳﻑ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﻳﮏ ﺁﻥ ﻧﻔﺱ ﻫﻣﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﮔﺭﻓﺕ‪.‬ﺧﻭﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﺩ‪»:‬ﺧﺩﺍ ﮐﻣﮏ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯی ﺑﻪ ﺭﺍﻧﺩ ﻁﻼﻳﯽ ﮐﺷﻳﺩﻩ ﺷﺩ ﻭ ﻣﻥ ﻫﻡ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯ ﺑﺭﺩ ﺭﺍ ﮔﺭﻓﺗﻡ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺍﻝ‬ ‫ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺯﺣﻣﺕ ﻫﻣﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﻳﻡ ﺯﺣﻣﺕ ﮐﺷﻳﺩﻧﺩ‪،‬ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ‪ ،‬ﻣﺭﺑﻳﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻧﯽ ﺗﻳﻡ ﻣﻠﯽ‪«.‬‬ ‫‪43 43‬‬ ‫ﻟﻴﻨﮏ ﻣﻄﻠﺐ‪:‬‬

‫‪http://www.k habaronline.ir/detail/237627‬‬

‫ﭼﺎپ‬ ‫‪1/1‬‬

‫‪khabaronline.ir/print/237627/sport/other-sports‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/23/12‬‬

‫ﺭﺣﻴﻤﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ‪:‬‬

‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩ‪ /‬ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ‬

‫ﻧﺎﻅﺮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻅﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺣﻴﻤﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻭ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻳﻬﺎی ﮐﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺴﺐ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺍی ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻳﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻅﺮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﺩﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺒﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻨﯽ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﻟﻨﺪﻥ ﻳﮏ ﺷﻮک ﺑﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﮐﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻭﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻭ ﺭﺟﻠﯽ ﻭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺣﻴﻤﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ‪ 2014‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪٠٨:۵۴ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۶/٠١‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1677742‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/23/12‬‬

‫ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ‬

‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺍﻭﺍی ﭘﺎی ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺰﻭﺩی ﺭﺍﻫﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺳﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﻭ ﻳﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﺎی ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭی ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺎی ﺭﺍﺳﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﯽ ﺷﺪ‪ .‬ﻭی ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻪ ﺣﺮﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺯﻳﻞ ﺭﺍﻫﯽ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺩﺍﺧﻠﯽ‪ ،‬ﺭﺍﻫﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺭﺍی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎی ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪٠٩:٠١ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۶/٠١‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1677746‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/30/12‬‬

‫ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ‪:‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﻣﺮﺑﯽﮐﺸﯽ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺖ‪ /‬ﭼﺮﺍ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟‬

‫ﺩﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﺮﺑﯽ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﮐﺸﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯی ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﺯی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺍﺑﺎﻳﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺑﺮﭼﻪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮﺽ ﻭﺭﺯی ﻏﻴﺮﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻭی ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺎ ‪ 32‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﻥ ﺷﺶ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﻭ ﻧﻔﺮﺍﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺍﻧﺶ‪ ،‬ﺍﻓﻼﮐﯽ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻠﮑﯽ ﻭ ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻓﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﺴﻮﺯی ﺑﺮﺍی ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻭ ﻏﺮﺽ ﺷﺨﺼﯽ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺭﻭی ﮐﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﻐﺾ ﻭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺩﻳﮑﺘﺎﺗﻮﺭی‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﻏﺮﺽ ﻭﺭﺯ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫"ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ".‬ﻭی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭘﻮﻻﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺟﻠﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ‬ ‫ﺳﮑﻮی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﺯﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻁﻼی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺖ؟‬

‫ﺩﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ" ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯی ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺯ ﻧﺎﻡ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺴﺘﺒﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻁﻠﺒﯽ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﺳﻔﺴﻄﻪ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺿﻌﻒ ﺩﺍﻭﺭی‪ ،‬ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺳﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯی ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1679036‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/30/12‬‬

‫ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﻤﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﻻﻳﻠﯽ ﻣﻀﺤﮏ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮﺍ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩی ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺁﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﻝ ﻫﺮ‬ ‫ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺍی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭی ﻧﺸﺪ؟‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺯ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺷﻮی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻴﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮﺭی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺪﺭک ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺿﻌﻴﻒ ﻭی ﻧﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ ﻫﺎی ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺟﻴﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮﻳﺐ ﮐﺎﺭﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﮐﺸﯽ ﻭ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﺸﯽ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺩﺭک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺁﺗﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﻣﺮﺩ )ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ( ﻭ ﻳﮏ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺯﻥ)ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮﺭ( ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪٠٩:٠٨ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۶/٠۴‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1679036‬‬


‫‪8/28/12‬‬

‫ﮐﺮﻣﯽ ﻮ ﺳﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﯾﺎﻣﺪﻧﺪ؛ ﺍﺯ ﻋﺑﺪﻮﻟﯽ ﻮ ﺍﺣﻣﺪی ﺗﺟﻠﯾﻝ ﺷﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺳﺎﯾ ﺮ ﺣ ﻮﺯﻩ ﻫﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910605000080 :‬‬ ‫‪91/ 06/ 05 - 08:35‬‬

‫ﺣﺎﺷﻳﻪﻫﺎی ﺗﺟﻠﻳﻝ ﺍﺯ ﻗﻬﺭﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺩﺍﻝﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﮑﯽ‬

‫ﮐﺮﻣﯽ و ﺳﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ؛ از ﻋﺒﺪوﻟﯽ و اﺣﻤﺪی ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬از ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎداوری از ﮐﺴﺐ ﻣﺪال اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺗﯿﺮاﻧﺪاز‬ ‫ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﻝﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻪﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ‪:‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫* ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺍﻝﺁﻭﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺳﻴﺪﻧﯽ ﻭ ﺁﺗﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺭﺍ ﻁﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫* ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻭ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﻭ ﻋﺴﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮی ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺪﺍﻝﺁﻭﺭﺍﻥ ﮐﺸﺘﯽ ﻭ ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭی ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫* ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝﺁﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮﺍﯾﺰﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺳﮑﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫* ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻟﻪﻪ ﺍﺣﻤﺪی‪ ،‬ﺑﺎﻧﻮی ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ‪ ،‬ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﻭﻟﯽ‪ ،‬ﮐﺸﺘﯽﮔﻴﺮ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺟﻮﺍﺩ‬ ‫ﻣﺤﺠﻮﺏ‪ ،‬ﺟﻮﺩﻭﮐﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮی ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻮﮐﺲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﺥ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910605000080‬‬


‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﻓﺮﯾﺑﺮﺯﻋﺳﮔﺮی‪ :‬ﺍی ﮐﺎﺶ ﺍﻧﺗﻘﺎﺪ ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

‫اﻗﺘﺼﺎدي‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬

‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬

‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫ورزﺷﯽ‬

‫ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪9/10/12‬‬

‫ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺧﺒﺮي‬

‫ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي‬

‫ﺗﺎزه ﻫﺎي ﺧﺒﺮي‪ :‬ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮ‪ | (2810584) 80291970:‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ‪05/06/1391:‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫|‬

‫ﺳﺎﻋﺖ‪8:41:‬‬

‫|‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘ‬

‫ﻓﺮﯾﺒﺮزﻋﺴﮕﺮي‪ :‬اي ﮐﺎش اﻧﺘﻘﺎد ﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮد‬

‫ﺗﻬﺮان ‪ -‬ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﯾﺮان‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬اي ﮐﺎش اﻧﺘﻘﺎد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻟﻤﭙﯿﮏ از ﻣﻦ و ﺗﯿﻢ ﺗﮑﻮاﻧﺪو از ﺳﻮي‬ ‫ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﺮزﻋﺴﮕﺮي ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ‬ ‫ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﻀﯽ ازاﻧﺘﻘﺎد ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻣﻦ‬

‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺒﻮد‪.‬‬

‫وي اداﻣﻪ داد‪ :‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را‬ ‫اﻧﺠﺎم دادم و اﻣﯿﺪوارم از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮐﺸﻮرﻣﺎن درﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ‬ ‫ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺪال آوران اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪن‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ورزﺷﮑﺎران ﻣﺎ‬

‫زﺣﻤﺎت زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ در ﺷﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮد‪.‬‬

‫وي ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬اي ﮐﺎش اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ورزﺷﮑﺎران ﺣﺎﺿﺮ دراﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮ‬ ‫ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫وي در ﺧﺼﻮص اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﯾﺮان‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﺗﯿ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ‪.‬‬ ‫ورزﺷﯽ **‪1590**9118‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎي ﭘﯿﺎم ‪*/‬‬ ‫‪Sports@irna.ir‬‬

‫دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات‬ ‫ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات از ﻓﺮم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﻓﺮﯾﺑﺮﺯﻋﺳﮔﺮی__ﺍی_ﮐﺎﺶ_ﺍﻧﺗﻘﺎﺪ_ﻫﺎ_ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ_ﺑﻮﺪ‪www.irna.ir/fa/News/342767/‬‬


‫ﻋﺳﮔﺮی ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﻧﺗﻘﺎﺪﺍﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﻢ‪ /‬ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﺍﺶ ﮐﻧﺎﺭ ﺑﯾﺎﯾﺪ‬

‫‪9/6/12‬‬

‫ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ١۶‬ﺷﻪﺮﯾﻮﺭ ‪ 19 - ١٣٩١‬ﺷﻮﺍﻝ ‪ - Thursday, September 06, 2012 - 1433‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 3:59‬ﻋﺼﺮ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﮐﻞ ﺍﺧﺒﺎﺭ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻠﮑﺲ‬

‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺎ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬

‫ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺗﻴﻢ ﺟﻮﺩﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮﺭی ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬

‫ﺁﺭﺷﻴﻮ ﺧﺒﺮ‬

‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬

‫ﮐﺪ ﻣﻄﻠﺐ‪100994 :‬‬

‫ﺭﺯﻣﯽ‬

‫ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪ ﻩ ﻫﺎ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﯽ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬

‫ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎ‬

‫ﻋﺳﮕﺭی ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺳﺎﺯﻧﺩﻩ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻣﯽﮐﻧﻡ‪ /‬ﮐﺭﻣﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﺍﺵ ﮐﻧﺎﺭ ﺑﻳﺎﻳﺩ‬

‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ‬

‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ‬

‫ﮐﺸﺘﯽ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی‬ ‫ﺭﺯﻣﯽ‬ ‫ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ‬

‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻪﺮﺩﺍﺭی‬ ‫ﯾﺎﺳﻮﺝ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﭘﺬﯾﺮﺍی ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺟﻮﺍﻧﯽ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬

‫ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪﻧﻪﺎﯾﯽ‬

‫ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ ۵‬ﺷﻪﺮﯾﻮﺭ ‪ ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪09:09‬‬

‫ﻧﻴﮏ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻨﺪﻩ‬ ‫ﮐﺮﺩ‬

‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‬

‫ژﻭﺯﻩ‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬

‫ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﻭ‬

‫ﻣﻪﺪﻭی ﮐﻴﺎ‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬

‫ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ /‬ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺭﯾﻴﺲ‬ ‫ﺟﻤﻪﻮﺭی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎ‬

‫ﮔﺰﺍ ﺭ ﺵ ﺗ ﺼ ﻮﯾﺮ ی‬

‫ﺍﻅﻪﺎﺭﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﯽ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ‬ ‫ﻭﺏ ﮔﺮﺩی‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫ﺻﻮﺕ‬ ‫ﻋﮑﺲ‬

‫ﻭی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎی‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ‬ ‫ﺷﻨﻴﺪﯾﻢ ﻭ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺷﺪ ﺑﻪﺮﻩ ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ ‪.‬‬

‫ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪ ﻩ ﻫﺎ‬

‫ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ‬

‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﻧﺸﺎءﷲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯی‬

‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎ ﻭﯾﻦ‬

‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻪﺮﻫﺎی ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻪﺪﻭی ﮐﻴﺎ‪ :‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﻋﺴﮕﺮی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ‬ ‫ﺭﯾﻴﺲ ﺟﻤﻪﻮﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﺁﻭﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ‬

‫ﻣﻪﻢ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ‪ .‬ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺑﻪﺘﺮی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻭ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪ /‬ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ژﻭﺯﻩ‪ :‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻪﺮﺩﺍﺭی‬ ‫ﯾﺎﺳﻮﺝ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬ ‫ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪﻧﻪﺎﯾﯽ‬

‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪ 17‬ﻣﺘﻪﻢ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ‬

‫ﻧﻴﮏ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻨﺪﻩ‬

‫ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ‬

‫ﮐﺮﺩ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻭی ﺭﺳﻴﺪ‬

‫ﻧﺎﻡ ‪:‬‬

‫ﺳﻴﺎﻣﻨﺪ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺪ‬

‫ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ‪:‬‬

‫ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺮﺍﻥ‪ /‬ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ‬ ‫ﺩﻟﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪی‪ :‬ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺵ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻴﻢ‬

‫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﺳﻤﯽ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﯾﺴﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‬

‫ﺣﺪﺍﺩی‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺗﻨﻪﺎﯾﻢ‬ ‫ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ‬

‫ﻓﻴﻠﻢ‬

‫ﮐﺎﺋﻴﺪی‪ :‬ﺑﺮﺍی ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ /‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻭﺯﻧﻪ ﻫﻢ ﻁﻼ ﺑﮕﻴﺮﻡ‬

‫ﮐﺎ ﺭﯾﮑﺎﺗ ﻮ ﺭ‬

‫‪1/2‬‬

‫ﮐﻴﺎﻧﻮﺵ ﺭﺳﺘﻤﯽ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﻭﺯﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭی‬ ‫ﺟﻪﺎﻥ ﺷﺪ‬

‫‪www.bornanews.ir/Pages/News-100994.aspx‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/29/12‬‬

‫ﻏﻼﻣﺰﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ‪:‬‬

‫ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭼﻴﻦ ﺗﺎﻳﭙﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ‪ /‬ﺑﺰﻭﺩی ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﺩﻡ‬

‫ﻣﺮﺑﯽ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭼﻴﻦ ﺗﺎﻳﭙﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﭼﻴﻦ‬ ‫ﺗﺎﻳﭙﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺍﻣﻴﺪ ﻏﻼﻣﺰﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻟﻬﺎی ﻧﻘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺰ ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﭼﻴﻦ‬ ‫ﺗﺎﻳﭙﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺁﻧﮑﻪ ﻏﻼﻣﺰﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﻴﮑﺎﺭﻫﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺗﻴﻢ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍی ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﻦ ﺗﺎﻳﭙﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻳﮏ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻏﻼﻣﺰﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺗﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺁﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﺍﻫﯽ ﻟﻨﺪﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺳﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﺰﻭﺩی ﺭﺍﻫﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺗﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﭼﻴﻦ ﺗﺎﻳﭙﻪ ﻳﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭی ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺎﻁﺮﻧﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ‪ :‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭼﻴﻦ ﺗﺎﻳﭙﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺮﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١١:۵٢ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۶/٠۵‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1680485‬‬


‫ﻧﺳﺧﻪ ﭼﺎﭘﻲ‬

‫‪1/31/13‬‬

‫ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺷﺪﻡ‬

‫ﺑﻧﺎ‪ :‬ﺑﺎﻳﺩ ﻣﻧﺕ ﺧﺎﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﮑﺷﻳﻡ ﺗﺎ ﺑﻣﺎﻧﺩ‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﺩﻟﺴﺮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪١۴٨٩٢١ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٠۵ :‬ﺷﻪﺮﻳﻮﺭ ‪١٢:۴٠ - ١٣٩١‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺸﺮﻕ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﻭ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍی ﺟﺎﯾﺰﻩﺍﺵ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺷﺪﻡ‪ .‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﺑﺒﻴﻨﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﻢ‪ .‬ﺗﻴﻢ ﻣﺎ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻴﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ‪ .‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺍﺭﯾﻢ‪ .‬ﺭﻗﺒﺎی ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی ﮐﻼﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻪﺘﺮ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫* ﻫﻴﭻ ﻣﻮ ﻗ ﻊ ﺩﺭ ﻭﺭﺯ ﺵ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺳﻮ ﻝ ﺧﺎﺩ ﻡ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ‬ ‫ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻫﺪﺍی ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﻭﻅﻴﻔﻪﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻫﻢ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺎﺩﺍﺵ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﻢ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﭼﻴﺰی ﺍﺯ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﯽﻓﻪﻤﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﻴﭻ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﺧﺎﺩﻡ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫* ﺳﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺬ ﻑ ﮐﻨﻴﻢ ﺍ ﻓﺘﺨﺎﺭ ی ﺑ ﺮﺍ ی ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘ ﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ‬ ‫ﻭی ﺩﺭﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻮﺩ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪﺘﺮی‬ ‫ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺧﺎﺩﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﺪ؛ ﻭی ﻫﻢ ﺍﺯ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪی ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎﺭی ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎ ﻭ ﺍﮔﺮﻫﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪﺘﺮی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ‪ 10‬ﺳﺎﻝ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺍﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺮﻩ‬ ‫ﻭ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺰ ﭼﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭی ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﺧﺎﺩ ﻡ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮑﺸﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧ ﻪ ﺍﯾﻨﮑ ﻪ ﺩﻟﺴ ﺮﺩ ﺵ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺎﻁﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎی ‪ 2009‬ﺗﺎ ‪ 2011‬ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫ﺑﺒﻨﻴﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮔﻮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻘﻮی ﺁﻣﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﮔﻮیﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻘﻮی ﻣﯽﺁﻣﺪ ﺍﻻﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﭼﺮﺍ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻻﻭﺭی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻪﺎﻥ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.mashreghnews.ir/fa/print/148921‬‬


‫ﻧﺳﺧﻪ ﭼﺎﭘﻲ‬

‫‪1/31/13‬‬

‫ﺧﺎﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﺧﺎﺩﻡ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮑﺸﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺩﻟﺴﺮﺩﺵ‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.mashreghnews.ir/fa/print/148921‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/29/12‬‬

‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‪/‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮﺩ‪ /‬ﮐﺮﻳﻤﯽ‪ :‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﺒﻮﺩ!‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺍﺯ ﺳﻤﺘﺶ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ‪ ،‬ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺳﻴﺪﻧﯽ ﻭ ﺁﺗﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﮐﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﮔﺎﺯ ﻓﺠﺮ ﺟﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﺍی ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺗﻴﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭﺯﺍﺭ‬ ‫ﻟﻴﮓ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺮﻳﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎی ﻭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪٠٨:۵٠ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۶/٠۶‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1681504‬‬


‫ﻓﺪﺭﺍﺳﯾﻮﻦ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﺑﻪ ﺪﻧﺑﺎﻝ ﺟﺬﺐ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺪﺭ ﺑﺧﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻦ‪/‬ﻗﻄﻊ ﻫﻣﮐﺎﺭی ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﺮﻩﺍی ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪8/28/12‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910605001053 :‬‬ ‫‪91/ 06/ 06 - 09:27‬‬

‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﻣﺮﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان‪/‬ﻗﻄﻊ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ‬ ‫ﮐﺮهای‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﻣﺮﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﻋﻪﺪﻩ ﺟﻮﻧﮓ ﯾﻮﻧﮓ ﺟﺎﻧﮓ‬ ‫ﮐﺮﻩﺍی ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﺸﻮﺭﺵ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎﺭیﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭی ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﺬﺏ ﻣﺮﺑﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺯﻫﺮﺍ ﺳﺮﻭی‪ ،‬ﻧﺎﯾﺐﺭﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺱ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺮﺑﯽ ﺟﺬﺏ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﯽﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﯾﻔﺶ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺭﺍﻫﯽ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﻡ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910605001053‬‬


‫‪8/28/12‬‬

‫ﺬﻮﺍﻟﻘﺪﺭ‪ :‬ﺍﺳﺗﻌﻔﺎی ﮐﺮﯾﻣﯽ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺗﻘﺎﺪﻫﺎﯾﺶ ﻧﺪﺍﺭﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910606000202 :‬‬ ‫‪91/ 06/ 06 - 10:56‬‬

‫ﺑﺎ ﺭﻓﺗﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﻣﺭﺑﻳﺎﻥ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﻣﻭﺍﻓﻕ ﻧﻳﺳﺗﻡ‬

‫ذواﻟﻘﺪر‪ :‬اﺳﺘﻌﻔﺎی ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﺶ ﻧﺪارد‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬دﺑﯿﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﺒﺮی از اﺳﺘﻌﻔﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻧﺪارم و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ‬ ‫رﻓﺘﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎدھﺎﯾﺶ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎی ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﺎﻣﻪﺍی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﻴﻒ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺻﻼ ﻫﻴﭻ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺪﺍﺩ‪ .‬ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﺮﺽ ﻭﺭﺯی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻭی ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﻡ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910606000202‬‬


‫‪8/28/12‬‬

‫ﺣﺎﺟﯽﭘﻮﺭ‪ :‬ﺧﻮﺪﺑﺎﻮﺭی ﭘﺎﯾﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﻮﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﻧﻢ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910605001277 :‬‬ ‫‪91/ 06/ 06 - 11:03‬‬

‫ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺑﺯﺭگﺗﺭ ﺍﺯ ﺗﺻﻭﺭ ﺫﻫﻧﯽ ﻣﻥ ﺑﻭﺩ‬

‫ﺣﺎﺟﯽﭘﻮر‪ :‬ﺧﻮدﺑﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎزی را واﮔﺬار ﮐﻨﻢ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﻮدﺑﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و‬ ‫ﺑﺎزی را در اﻟﻤﭙﯿﮏ واﮔﺬار ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﯽﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺟﻪﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﺭگ ﻣﯽﺩﯾﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﺭ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻪﻴﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭی ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﻴﻨﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ‬ ‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺣﺮﯾﻔﻢ ﺟﺰﻭ ‪ 8‬ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻤﯽ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﺮﻩﺍی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺵ ﺍﺯ ﺣﺮﯾﻒ‬ ‫ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﻭی ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﯾﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺘﺶ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺿﺎﯾﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺟﯽﭘﻮﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩﺍﺵ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﻢ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ‪ .‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ‬ ‫ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺭﺍ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﻡ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910605001277‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪8/29/12‬‬

‫ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽﻫﺎ؛‬

‫ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻧﮕﺮﻓﺖ‪ /‬ﺑﺴﺤﺎﻕ‪ :‬ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﮐﻨﺪ‬

‫ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺑﯽ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻋﻀﺎی ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺭﺯﺵ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﻁﯽ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﮐﺎﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺤﺎﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ 9 .‬ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﺸﺪﻳﻢ‬ ‫ﻫﻴﭻ‪ ،‬ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻡ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﻡ‪ .‬ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﺴﯽ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١٢:١٨ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۶/٠۶‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1681714‬‬


‫ﻧﺳﺧﻪ ﭼﺎﭘﻲ‬

‫‪1/31/13‬‬

‫ﺑﺴﺤﺎﻕ‪ :‬ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﮐﻨﺪ‬

‫ﻣﺭﺑﯽ ﺗﻳﻡ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻧﮕﺭﻓﺕ‬ ‫ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ‬ ‫ﺑﯽ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪١۴٩٢۵٢ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٠۶ :‬ﺷﻪﺮﻳﻮﺭ ‪١٢:٣۴ - ١٣٩١‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺸﺮﻕ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻋﻀﺎی ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻭ ﻣﺎﺳﺎژﻭﺭ ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺑﺴﺤﺎﻕ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﻁﯽ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﮐﺎﺭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻨﻪﺎ‬ ‫ﻧﻔﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺤﺎﻕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﻣﻪﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﻫﻴﭻ‪ ،‬ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻡ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﺴﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mashreghnews.ir/fa/print/149252‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪9/1/12‬‬

‫ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ‪:‬‬

‫ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎﺳﺖ‪ /‬ﺩﻻﻳﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻻﻳﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﮑﺎﺭﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻻﻳﻞ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻈﻢﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺣﺬﻑ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ‬ ‫ﺭﻭی ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻧﻴﺰ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻟﻨﺪﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺯﺑﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻴﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﻳﺪﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﮐﻮ ﻭ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﻢﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺗﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍی ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﭼﺮﺍ ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﻻﻳﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﻧﺰﻭﻟﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎی ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻦ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﻢﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﻻﻳﻞ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﯽ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﺮﻑ ﺁﺩﻡ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻫﻤﻴﺘﯽ ﻧﻤﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺭﻭﻳﻢ‪ ،‬ﭼﺮﺍ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﮐﻨﻴﻢ؟! ‪ 38‬ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺸﻤﺪﺍﺷﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ‪ ،‬ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪٠٨:۴۴ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۶/١١‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1681544‬‬


‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪80302806 :‬‬ ‫‪10:07‬‬

‫)‪(2817661‬‬

‫‪9/1/12‬‬

‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‪- 1391/06/11 :‬‬

‫ﺗﺎﻳﻮﺍﻧﯽ ﻫﺎﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﺮﺯﺍﻧﺪﺍﻧﻢ ﺭﺍﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ‬

‫ﻣﻬﻣﺎﻧﺩﻭﺳﺕ‪ :‬ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺭﺍﺑﺭﺍی ﺑﺎﺯﮔﺷﺕ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻧﻣﯽ ﺑﻳﻧﻡ‬

‫ﺗﻬﺭﺍﻥ ‪ -‬ﺳﺭﻣﺭﺑﯽ ﺳﺎﺑﻕ ﺗﻳﻡ ﻣﻠﯽ ﺗﻛﻭﺍﻧﺩﻭی ﻛﺷﻭﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺷﺕ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻧﯽ ﺍﻳﻥ ﺗﻳﻡ ﮔﻔﺕ‪ :‬ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺭﺍ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻧﻣﯽ ﺑﻳﻧﻡ ﻭ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﻛﻧﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﻓﺩﺭﺍﺳﻳﻭﻥ ﺗﻛﻭﺍﻧﺩﻭ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﻪ ﺗﻳﻡ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺯ ﻧﺧﻭﺍﻫﻡ‬ ‫ﮔﺷﺕ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻛﻪ ﺗﻨﻪﺎﺑﺎﻛﺴﺐ ﯾﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪،‬ﺍﺧﺒﺎﺭﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ'ﺭﺿﺎﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ' ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺭﻩ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺟﻪﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﺩﺭ‬ ‫ﻓﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﻭﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﻭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻧﮕﺪﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫'ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ' ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﻧﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﻌﻴﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻭﺩی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻡ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻭﺗﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭی ﺑﻪ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺟﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺮ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﻴﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ‬ ‫‪1/3‬‬

‫‪irna.ir/Print.aspx?NID=80302806‬‬


‫‪9/1/12‬‬

‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ‬

‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫'ﮔﺎﺭﺳﻴﺎ' ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ 'ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﯽ' ﺩﺭ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﯾﯽ ﯾﻚ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺷﻚ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪،‬ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻋﻪﺪﻩ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﯾﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﺮﯾﻔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺷﻴﺎﭘﭽﺎﻧﮓ ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﺸﺎﻥ ﻛﺘﻚ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ‬ ‫ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻗﻮﻝ ﺩﻭ ﻓﻴﻨﺎﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﻝ ‪ 2011‬ﺟﻪﺎﻥ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺮﺍﺏ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺰﺕ ﺭﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﻪﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻭﺍﻗﻌﯽ‬ ‫ﯾﻚ ﺗﻴﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻤﺎﻥ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻡ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺁﯾﺎ ﭘﻴﺸﻨﻪﺎﺩی ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﭘﻴﺸﻨﻪﺎﺩی‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺗﺎﯾﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﻡ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺍﺳﺒﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭی‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﻴﺸﻨﻪﺎﺩ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﺎﯾﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻜﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻪﺎ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﺮﺯﺍﻧﺪﺍﻧﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ‬ ‫‪2/3‬‬

‫‪irna.ir/Print.aspx?NID=80302806‬‬


‫‪9/1/12‬‬

‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ‬

‫ﺭﻭﺣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻪﺎﺩ ﺗﺎﯾﻮﺍﻥ‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺪﻫﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﻪﺎ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎی ﺑﺰﺭگ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻁﺒﻘﻪ ﺟﻪﺎﺭﻡ‬ ‫ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻛﻤﻜﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻨﺰﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻁﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻴﺎﻭﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺧﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﻧﺎﻥ ﻧﺪﯾﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺁﯾﺎ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﻪﺒﻮﺩی‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪،‬ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻣﻴﺪی ﻧﺪﺍﺭﻡ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ‪ 20‬ﺗﺎ ‪ 30‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﻭ ﺣﺎﻻ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﺒﻴﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻫﻴﭻ ﻛﻤﻜﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺪﻛﯽ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻴﺮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻣﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﯽ**‪1590**3783‬‬

‫‪3/3‬‬

‫‪irna.ir/Print.aspx?NID=80302806‬‬


‫ﮔﺯﻳﻧﻪ ﺗﺭﻙ ﺩﺭ ﺗﻳﻡ ﻣﻠﻲ ﺗﻛﻭﺍﻧﺩﻭ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ‬ ‫ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﺮﻙ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴٠٧٧٢٢١ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ١٣ :‬ﺷﻪﺮﻳﻮﺭ ‪١١:٠٨ - ١٣٩١‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻁﺒﻖ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﺮﻙ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭼﺎﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻧﮓ ﻛﺮﻩ ﺍﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺎﻧﮓ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻪﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﺵ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﺳﺎﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺍﻳﺰﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﺮﻙ ﺗﺒﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﻪﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﻭﻱ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻪﺮﻭﺯ ﺳﺎﻋﻲ ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﺮﻙ ﺗﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﻱ ﺑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎ ﻣﻮﻛﻮﻝ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪/.‬ﻕ‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4077221‬‬


‫ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ‪:‬‬

‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺭﺑﻳﮕﺭی ﺩﺭ ﺗﻳﻡ ﻣﻠﯽ ﻫﺳﺗﻳﻡ‪/‬ﺣﺿﻭﺭ ﻣﺭﺑﯽ ﺗﺭک ﻗﻁﻌﯽ ﻧﻳﺳﺕ!‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴٠٧٧۵١۴ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ١٣ :‬ﺷﻪﺮﻳﻮﺭ ‪١٢:٢٧ - ١٣٩١‬‬

‫ﺯﻫﺮﺍ ﺳﺮﻭی‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺮک ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﺻﺤﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻧﮓ ﮐﺮﻩ ﺍی ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﭘﯽ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺸﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﺩﯾﮕﺮی ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻪﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﯽ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺮک ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﻁﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻼﺱ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍی ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﺎﻡ ﻓﺠﺮ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ‪/.‬ﻕ‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.yjc.ir/fa/print/4077514‬‬


‫ﺧﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻣﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺟﻠﯾﻝ ﺍﺯ ﺍﻮﻟﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺍﻟﻣﭘﯾﮐﯽ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

‫اﻗﺘﺼﺎدي‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬

‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬

‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫ورزﺷﯽ‬

‫ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪9/10/12‬‬

‫ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺧﺒﺮي‬

‫ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي‬

‫ﺗﺎزه ﻫﺎي ﺧﺒﺮي‪ :‬ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﻮراي ﺣﮑﺎم آژاﻧﺲ در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮ‪ | (2832095) 80307722:‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ‪14/06/1391:‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫|‬

‫ﺳﺎﻋﺖ‪10:34:‬‬

‫|‬

‫ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ‬

‫ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘ‬

‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮي اﻟﻤﭙﯿﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد‬

‫ﺳﺎري ‪ -‬رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ˈ ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ˈ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮي ﺗﮑﻮاﻧﺪوي ﻣﺎزﻧﺪران‬ ‫در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن ﺑﺰودي ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ˈ ﻓﯿﺾ اﷲ ﻧﻔﺠﻢ ˈ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران‬ ‫ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪال‬

‫ﺷﺪﻧﺪ ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫وي ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ‪ :‬ﻣﺪال آوري اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ داﺷﺖ و آﻣﺎر ورزﺷﮑﺎران ﺗﮑﻮاﻧﺪو اﺳﺘﺎن را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ‬

‫ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻣﺎزﻧﺪران اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان رده ﻫﺎي ﺳﻨ‬ ‫ﭘﺎﯾﻪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادﯾﻢ و اﻣﯿﺪاورﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﻃﺮح ‪ ،‬اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫ﻧﻔﺠﻢ اداﻣﻪ داد ‪ :‬روﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﺘ‬ ‫داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬ك‪3/‬‬ ‫‪7331/1654‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎي ﭘﯿﺎم ‪*/‬‬ ‫‪Sports@irna.ir‬‬

‫دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات‬ ‫ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات از ﻓﺮم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫‪1/2‬‬

‫ﻮﺭﺯﺷﯽ‪/‬ﻣﺮﺍﺳﻢ_ﺗﺟﻠﯾﻝ_ﺍﺯ_ﺍﻮﻟﯾﻦ_ﺑﺎﻧﻮی_ﺍﻟﻣﭘﯾﮐﯽ_ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻦ__ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ_ﻣﯽ_ﺷﻮﺪ‪www.irna.ir/fa/News/356613/‬‬


‫‪.‬ﮐﺎﻧﻮﻦ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮﮐﺎﺭﺍﻦ ﺍﯾﺮﺍﻦ ‪ -‬ﻣﻪﻧﺪﺲ ﺣﻣﻳﺪﺭﺿﺎ ﺗﻮﻛﻝ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺪﺭ ﺭگ ﻫﺎی ﺗﻛﻮﺍﻧﺪﻮ ﺍﻳﺮﺍﻦ ﺟﺎﺭی ﺷﻮﺪ‪Iran Taekwondo-‬‬

‫‪9/10/12‬‬

‫‪-Iran Taekwondo‬ﮐﺎﻧﻭﻥ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻭﺑﻼگ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ‪ -‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ )ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ( ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻪﺮﯾﻮﺭ ‪1391‬‬

‫ﻣﻪﻨﺪ ﺱ ﺣﻤﻴﺪ ﺭ ﺿﺎ ﺗ ﻮ ﻛ ﻞ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺧ ﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺯ ﻩ ﺩ ﺭ ﺭگ ﻫﺎ ی ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﺎ ﺭ ی ﺷ ﻮ ﺩ‪.‬‬

‫ﻣﻪﻨﺪ ﺱ ﺣﻤﻴﺪﺭ ﺿﺎ ﺗ ﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳ ﻪ ﻣﺘﺨ ﺼ ﺼﺎﻥ ﻭﺭﺯ ﺵ ﻫﺎ ی‬ ‫ﺭﺯ ﻣ ﻲ‪:‬‬

‫ﺑﺎﻳﺪ ﺧ ﻮﻧ ﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺭگ ﻫﺎ ی ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍ ﻥ ﺟﺎﺭ ی ﺷ ﻮﺩ‬

‫ﺍﻳﻦ ﻭﺑﻼگ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺑﻼگ‬ ‫ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ‬ ‫ﺁﺭﺷﻴﻮ‬ ‫ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﻼگ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨ ﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﺁﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑ ﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻋﺎ ﻣﻞ‬ ‫ﺷﻜﺴﺖ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺑ ﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻨﺪ ﺱ ﺣﻤﻴﺪﺭ ﺿﺎ ﺗ ﻮﻛﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳ ﻪ ﻣﺘﺨ ﺼ ﺼﺎﻥ ﻭﺭﺯ ﺵ ﻫﺎ ﻱ‬ ‫ﺭﺯ ﻣ ﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔ ﻮ ﺑﺎ ﻭ ﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺭ ﺳﻤ ﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳ ﻪ ﻣﺘﺨ ﺼ ﺼﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﻣ ﻄﻠﺐ ﻓ ﻮ ﻕ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻛﻨ ﻮﻥ ﻛ ﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪﻭ ﻧﺘﻴﺠ ﻪ ﻧﮕﺮ ﻓﺘ ﻪ‬ ‫ﻛﺴﺎﻧ ﻲ ﻛ ﻪ ﻓﺮ ﺻﺖ ﻁﻠﺒﺎﻧ ﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﻡ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻫﻤﺪ ﺳﺖ‬ ‫ﺁ ﻗﺎﻳﺎﻥ ﺑ ﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺻﺮ ﻓﺎً ﺑ ﻪ ﺧﺎ ﻁﺮ ﻣﻨﺎ ﻓ ﻊ ﺷﺨ ﺼ ﯽ ﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﮔﺸﺎﻳ ﯽ‪،‬‬ ‫ﻋﺎ ﻣﻼﻥ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺭﺍ ﻣ ﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠ ﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﯽ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭِ ﻱ ﺍ ﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻣﺎﻩ ﭘﻴ ﺶ ﺑ ﻪ ﺭﻏﻢ ﻓﺮﺍ ﻓﻜﻨ ﯽ ﻫﺎ ی ﮔﺮ ﻓﺘ ﻦ ﺩﻭ ﻁﻼ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻭ ﻭ ﻓ ﻮﺭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﺮ ﺏ ﻭ ‪ ...‬ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮﺍﻥ ﺗﻨﻪﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺍﻳ ﻦ ﻗ ﻀﻴ ﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑ ﻪ ﺧﺎ ﻁﺮ ﻣﻨﺎ ﻓ ﻊ ﻛﺸ ﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺷﻨﺎ ﺳ ﻲ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻳﻢ ﻛ ﻪ ﻛﻨﺎﺭ‬ ‫ﮔﺬﺍ ﺷﺘ ﻦ ﺳﺮ ﻣﺮﺑ ﯽ ﻛﺎﺭﺁ ﻣﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﯽ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻏﻴﺮﺍﺧﻼ ﻗ ﯽ ﺑ ﻮﺩﻥ ﺁﻥ‪،‬‬ ‫ﺍ ﺷﺘﺒﺎﻫ ﯽ ﺑﺰﺭگ ﺍ ﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺖ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﺍﻧﻪ ﻋﺎ ﻣ ﻞ ﺷﻜ ﺴ ﺖ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍ ﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬ ‫ﺑ ﻮﺩ‬ ‫ﺣﺘ ﯽ ﭘ ﺲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎ ﺕ ﺁ ﺳﻴﺎﻳ ﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻪﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛ ﻪ ﺍﻳ ﻦ‬ ‫ﺍ ﻓﺖ‪ ،‬ﺯﻧﮓ ﺧ ﻄﺮ ﺟﺪ ی ﺑﺮﺍ ی ﻟﻨﺪﻥ ﺍ ﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﻓﺮ ﺻﺖ ﺑﺎ ﻗ ﯽ ﺍ ﺳﺖ ﺭ ﺿﺎ‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭ ﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ‪ .‬ﺍ ﻣﺎ ﺁ ﻗﺎﻳﺎﻧ ﯽ ﻛ ﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨ ﻪ ﺭ ﻓﺘﺎﺭ ﻱ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ‬ ‫ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍ ی ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺭﻭ ﺷ ﻦ ﺍ ﺳﺖ ﻭ ﺑ ﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳ ﻦ ﮔ ﻮﻧ ﻪ ﺭ ﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘ ﻪ ﻫﺎ ی ﻗ ﻀﺎﻳ ﻲ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑ ﻪ ﻣﺎ ﺗﻪﻤﺖ ﻭ ﻁ ﻦ ﻓﺮﻭ ﺷ ﯽ ﺯﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋ ﻀ ﻮ ﺷ ﻮﺭﺍ ﻱ ﻣﺮﻛﺰ ی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺯ ﻣﺎﻥ ﻫﺎ ی ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘ ﯽ ﻭﺭﺯ ﺵ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍ ﻣ ﻪ ﺍ ﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑ ﻪ ﻁ ﻮﺭ ﻗ ﻄ ﻊ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘ ﺼﺮ ﺍﻳ ﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎ ﻣﻴﺪ‬ ‫‪1/2‬‬

‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ‪1391‬‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪1391‬‬ ‫ﺗﻴﺮ ‪1391‬‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪1391‬‬ ‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1391‬‬ ‫ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ‪1391‬‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1390‬‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪1390‬‬ ‫ﺩی ‪1390‬‬ ‫ﺁﺫﺭ ‪1390‬‬ ‫ﺁﺑﺎﻥ ‪1390‬‬ ‫ﻣﻬﺮ ‪1390‬‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ‪1390‬‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪1390‬‬ ‫ﺗﻴﺮ ‪1390‬‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪1390‬‬ ‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1390‬‬ ‫ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ‪1390‬‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1389‬‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪1389‬‬ ‫ﺩی ‪1389‬‬ ‫ﺁﺫﺭ ‪1389‬‬ ‫ﺁﺑﺎﻥ ‪1389‬‬ ‫ﻣﻬﺮ ‪1389‬‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ‪1389‬‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪1389‬‬ ‫ﺗﻴﺮ ‪1389‬‬ ‫‪irantaekwondo.blogfa.com/post-181.aspx‬‬


‫‪.‬ﮐﺎﻧﻮﻦ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮﮐﺎﺭﺍﻦ ﺍﯾﺮﺍﻦ ‪ -‬ﻣﻪﻧﺪﺲ ﺣﻣﻳﺪﺭﺿﺎ ﺗﻮﻛﻝ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺪﺭ ﺭگ ﻫﺎی ﺗﻛﻮﺍﻧﺪﻮ ﺍﻳﺮﺍﻦ ﺟﺎﺭی ﺷﻮﺪ‪Iran Taekwondo-‬‬

‫ﺑﻠﻜ ﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﺍﻧ ﻪ ﺍ ی ﻛ ﻪ ﺑ ﻪ ﻟ ﻄ ﻒ ﭘ ﻮ ﻝ ﻭ ﺍ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺕ ﺑﻴﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎ ﻝ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﺎ ﻝ ﻫﺎ ﺧ ﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺎ ﻣﻞ ﻣ ﻮ ﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣ ﻲ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺒﺐ ﺍﻳ ﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﺍ ﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗ ﻮﻛﻞ ﺩﺭﺑﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍ ﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍ ﺷﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺧ ﻮﻧ ﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺭگ ﻫﺎ ی‬ ‫ﺍﻳ ﻦ ﻭﺭﺯ ﺵ ﺟﺎﺭ ی ﺷ ﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻌﻠ ﯽ ﻫﺮﭼ ﻪ ﺳﺮﻳ ﻊ ﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎ ی ﺑﻴ ﺶ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳ ﻦ ﺧ ﻮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﺑ ﻮﺩ‪ .‬ﮔ ﻮ ﺍﻳ ﻦ ﻛ ﻪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻫﺎ ﺣﺎﻛ ﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ی ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟ ﻮ ﻗ ﻮﻉ ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﺪﺭﺍ ﺳﻴ ﻮﻥ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍ ﺳﺖ‪.‬‬

‫‪9/10/12‬‬

‫ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪1389‬‬ ‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1389‬‬ ‫ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ‪1389‬‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪1388‬‬ ‫ﺩی ‪1388‬‬ ‫ﺁﺫﺭ ‪1388‬‬ ‫ﺁﺑﺎﻥ ‪1388‬‬ ‫ﻣﻬﺮ ‪1388‬‬ ‫ﺁﺭﺷﻴﻮ‬ ‫ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ‬

‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﻭ ﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺭ ﺳﻤﯽ ﺍﺗﺤﺎ ﺩﯾﻪ ﻣﺘﺨ ﺼ ﺼﺎﻥ ﻭ ﺭ ﺯ ﺵ ﻫﺎ ی ﺭ ﺯﻣﯽ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ | 1:11‬ﻟﻴﻨﮏ |‬

‫ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ‬

‫ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺭﺯﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪ -‬ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺪﻧﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﻭﺍﺗﻪ )ﺑﻮﻛﺲ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ( ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﻭﺍﺗﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺭﺯﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺭﻭﺍﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ(‬ ‫ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺭﺯﻣﯽ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪-‬ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ‬ ‫ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ‪ -‬ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪ -‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺒﮏ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻧﻴﻮﺯ‬ ‫ﺗﺎپ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ‪ -‬ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ -‬ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺭﺯﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ)ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ(‬ ‫ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ‬ ‫ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ‬

‫‪RSS‬‬

‫ﺧﻼ ﺻﻪ ﺁ ﻣﺎﺭ ﺳﺎﯾﺖ‬

‫ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ‪1 :‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺩﯾﺮﻭﺯ‪1 :‬‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﻧﻼﯾﻦ‪1 :‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﻞ‪10012 :‬‬ ‫» ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺁﻣﺎﺭ ﮐﺎﻣﻞ «‬

‫‪powered by we bgoz a r‬‬

‫‪Powered By: BLOGFA.COM‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪irantaekwondo.blogfa.com/post-181.aspx‬‬


‫‪9/8/12‬‬

‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺗﻣﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻄ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻦ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺷﺪﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﯽﺍﺭﺯﺶ ﮐﺮﺪﻧﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910617000099 :‬‬ ‫‪91/ 06/ 18 - 00:49‬‬

‫ﺷﺭﺍﻳﻁ ﮐﺭﻣﯽ ﻣﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﻣﻭﺣﺩ ﺍﻧﺩﺍﺧﺕ‬

‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ‪ :‬ﺑﺎ رﺑﺎط ﭘﺎره ﻧﺎﯾﺐ ﻗﮭﺮﻣﺎن اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺷﺪم‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺪاﻟﻢ را ﺑﯽارزش ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺘﯽ ﮐﮫ داﺷﺘﻢ‪ ،‬ﻧﺎﯾﺐ ﻗﮭﺮﻣﺎن اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪن ﺷﺪم‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺪاﻟﻢ را ﺑﯽ ارزش ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ‪ 3‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ‪-68‬‬ ‫ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻁﻮﺭی ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﻣﺪﺍ ﻝ ﻧﻘ ﺮ ﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺑﺎ ﻁ ﭘﺎ ﺭ ﻩ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻟﻨﺪ ﻥ ﮐﺴﺐ ﮐ ﺮﺩ ﻩ ﺍ ی‪ ،‬ﺩ ﺭ ﺣﺎ ﻝ ﺣﺎ ﺿ ﺮ ﻭ ﺿ ﻌﻴﺖ ﭘﺎ ی ﺷﻤﺎ ﺑ ﻪ‬ ‫ﭼ ﻪ ﺻﻮ ﺭ ﺕ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ‬ ‫ﭘﺎﯾﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻢ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻴﺎپ ﭼﺎﻧﮓ ﺷﻮﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ‬ ‫ﮐﻨﻢ‪ .‬ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺎﯾﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ‬ ‫ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻩﺍﻡ‪ .‬ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻪﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﯾﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻧﺮژی‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺫﻫﻨﻴﻢ ﺍﯾﻦ ﻁﻮﺭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺑﺮﺳﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎﺭ‬ ‫ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺍﮔ ﺮ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻣﺪﺍ ﻝ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﯽ ﮐ ﺮﺩ ی ﺑﺎ ﺯ ﻫﻢ ﻣﻮ ﺿﻮﻉ ﻣ ﺼﺪ ﻭ ﻣﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑ ﻪ ﻫﻤ ﻪ ﺍﻋﻼ ﻡ‬ ‫ﻣﯽ ﮐ ﺮﺩ ی؟‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺘﻢ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﻭ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍی ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺪﺭی ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﮑﻮ ﺭﻓﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﻣﺪﺍﻟﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺍﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﺣﺎ ﻝ ﻣﺪﺍ ﻝ ﻧﻘ ﺮ ﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻣﺪﺍ ﻝ ﺑﺎ ﺍ ﺭ ﺯ ﺵ ﺍﺳﺖ ﭘ ﺲ ﭼ ﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻁﻮ ﺭ ﺗ ﺼﻮ ﺭ ی ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﺍی ﮐﺮﻣﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪ .‬ﺩﮐﺘﺮ ﻓﻴﺰﯾﻮﺗﺮﺍپ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺁﻣﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻭی ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺑﺎﻁﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫‪1/9‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910617000099‬‬


‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺗﻣﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻄ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻦ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺷﺪﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﯽﺍﺭﺯﺶ ﮐﺮﺪﻧﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪9/8/12‬‬

‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺍ ﻣﺎ ﺑ ﺮﺍ ی ﻣ ﺮﺩ ﻡ ﻣﺪﺍ ﻝ ﻧﻘ ﺮ ﻩ ﺑﺎ ﻗ ﺮ ی ﻣ ﻌﺘﻤﺪ ﮐﻤ ﺮﻧ ﮓ ﻧﺸﺪ ﻩ؟‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺣﺪﺍﺩی ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﻓﮑ ﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﮔ ﺮ ﻗﺒ ﻞ ﺍ ﺯ ﺍﻋ ﺰﺍ ﻡ ﺑ ﻪ ﻟﻨﺪ ﻥ ﻣ ﺼﺪ ﻭ ﻣﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼ ﻡ ﻣﯽ ﮐ ﺮﺩ ی ﺍ ﺭ ﺯ ﺵ ﻣﺪﺍ ﻝ ﻧﻘ ﺮ ﻩ‬ ‫ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘ ﺮ ﺍ ﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ؟‬ ‫ﻧﻪ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﮐﻼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﺍﺻﻼ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﺮﻕ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻤﯽﺷﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺑﺎ ﻣ ﺼﺪ ﻭ ﻣﻴﺘﯽ ﮐ ﻪ ﭘﻴ ﺶ ﺍ ﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﺑ ﻪ ﺁ ﻥ ﺩ ﭼﺎ ﺭ ﺷﺪ ی ﻓﮑ ﺮ ﻣﯽ ﮐ ﺮﺩ ی ﺩ ﺭ ﻟﻨﺪ ﻥ ﺭ ﻭ ی ﺳﮑﻮ ﻗ ﺮﺍ ﺭ‬ ‫ﺑﮕﻴ ﺮ ی؟‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺩﻡ‪ .‬ﺷﺐﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﯾﺪﻡ‪ .‬ﯾﮏ ﻣﻘﺪﺍﺭ‬ ‫ﺗﺮﺱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ .‬ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺥ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺍ ﻭﻟﻴﻦ ﻣﺒﺎ ﺭ ﺯ ﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ ﻭﮐﺎ ﺭ ﺁ ﻓ ﺮﯾﻘﺎ ی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗ ﺮ ﺱ ﺁﻏﺎ ﺯ ﮐ ﺮﺩ ی‪ ،‬ﺩﻟﻴ ﻞ ﺍﯾﻦ ﺗ ﺮ ﺱ ﭼ ﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩ؟‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﯾﮏ ﻣﺪﺕ ﺳﺎﻕ ﭘﺎﯾﻢ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﺧﻄﺮ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻫﺮ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯی ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺍﻫﻤﻪ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫‪2/9‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910617000099‬‬


‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺗﻣﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻄ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻦ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺷﺪﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﯽﺍﺭﺯﺶ ﮐﺮﺪﻧﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪9/8/12‬‬

‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺭ ﻭﺡ ﷲ ﻧﻴ ﮏﭘﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ ﻭﮐﺎ ﺭ ﺍ ﻓ ﻐﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮ ﺏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎ ﺧﺘﯽ ﻭ ﻣﺸﮑ ﻞ ﺧﺎ ﺻﯽ ﺑ ﺮﺍ ی ﻣﺒﺎ ﺭﺯ ﻩ‬ ‫ﺩ ﻭ ﻡ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻭ ی ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ‪ ،‬ﺍ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘ ﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑ ﺮﺍ ی ﺗﻮ ﺣﺴﺎ ﺱ ﺷﺪ ﻩ ﺑﻮﺩ؟‬ ‫ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﺎی ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎ ﻧﻴﮏﭘﺎ ﺑﺎﺯی ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺩﺭ ﺳﻮ ﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘ ﻪ ﻫﻢ ﮐ ﻪ ﺣ ﺮﯾ ﻒ ﺑ ﺮ ﺯﯾﻠﯽ ﻣﺪﺍ ﻡ ﺗﻤﺎ ﺭ ﺽ ﻣﯽ ﮐ ﺮﺩ‪ ،‬ﭼ ﻄﻮ ﺭ ﺩ ﺭ ﺁ ﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘ ﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ‬ ‫ﭘﻴ ﺮ ﻭﺯ ﺷﺪ ی؟‬ ‫ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪ .‬ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﺴﺐ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺁﺗﻦ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺁﺗﻦ ﻭی ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ‪ 5‬ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﻠﻮ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺗﻤﺎﺭﺽﻫﺎی ﻭی ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﺭﺍ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻧﺪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻋﺴﮕﺮی ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻔﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻣﯽﺯﺩ ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺳﻦ‬ ‫ﺍﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪﻫﺎی ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺯﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ‬ ‫ﭼﺸﻤﻢ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﯾﺪ ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺭﺥ‬ ‫ﻣﯽ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﺪ ﻁﻼﯾﯽ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻭی ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺍ ﻣﺎ ﺩ ﺭ ﻣﻮ ﺭﺩ ﺳ ﺮ ﻭ ﺕ ﺗﺎ ﺯﮔ ﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺎ ﻥ ﮔ ﺮﺑ ﻪ ﺳﻴﺎ ﻩ ﻣ ﻌ ﺮ ﻭ ﻑ ﺧﻮﺩ ﺑ ﺮ ﺍﯾﻤﺎ ﻥ ﺗ ﻌ ﺮﯾ ﻒ ﮐﻦ؟‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ‪ 2‬ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻪﺎ ﺣﺮﯾﻔﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 2‬ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ‬ ‫ﺩﺍﻭﺭ ﻭ ﻣﺮﺑﯽﺍﻡ ﻧﺒﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺍﻭﺭی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭی ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ﺑﺨﻮﺭﻡ‪.‬‬ ‫‪3/9‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910617000099‬‬


‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺗﻣﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻄ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻦ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺷﺪﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﯽﺍﺭﺯﺶ ﮐﺮﺪﻧﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪9/8/12‬‬

‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘ ﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻫﺎ ﺑ ﻌﺪ ﺍ ﺯ ﺑﺎ ﺯ ی ﻓﻴﻨﺎ ﻝ ﻣ ﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐ ﻪ ﻣ ﻌﺘﻤﺪ ﺑ ﻪ ﻣﺪﺍ ﻝ ﻧﻘ ﺮ ﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﺑﺴﻨﺪ ﻩ ﮐ ﺮﺩ ﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﯾﺎ ﻭﺍ ﻗ ﻌﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻁﻮ ﺭ ﺑﻮﺩ؟‬ ‫ﻧﻪ ﺍﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﻧﺒﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﯾﺎﻓﺘﻢ ‪ 5‬ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺧﻴﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺗﺮﮐﻴﻪﺍی ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﻫﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ‬ ‫ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺧﻴﻠﯽ ﻫﺎ ﻣ ﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐ ﻪ ﺩ ﺭ ﻓﻴﻨﺎ ﻝ ﺩﯾﮕ ﺮ ﻣﺜ ﻞ ﺑﺎ ﺯ ی ﻫﺎ ی ﺍ ﻭ ﻝ ﺣﻤﻠ ﻪ ﻧﻤﯽ ﮐ ﺮﺩ ی؟‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩﻡ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑﯽ ﮔﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺑﺰﻧﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺷﻮﻡ‪ .‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺗﺮﮐﻴﻪﺍی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻨﻪﺎ ﺣﺮﯾﻔﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭﺵ ﻧﻤﯽﺷﺪ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺩ ﻭﺳﺖ ﺩﺍ ﺭ ی ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﻭ ی ﯾ ﮏﺑﺎ ﺭ ﻩ ﺩﯾﮕ ﺮ ﺭ ﻭﺑ ﻪ ﺭ ﻭ ﺷﻮ ی ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎ ﻡ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﻴ ﺮ ی؟‬ ‫ﺗﻨﻪﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﻓﻊ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺘﻢ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﻪﺒﻮﺩی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺗﻘ ﺮﯾﺒﺎ ﺑ ﻪ ﻫﻤ ﻪ ﭼﻴ ﺰ ﺩ ﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﻩ ﺍ ی ﺁﯾﺎ ﭼﻴ ﺰ ﺩﯾﮕ ﺮ ی ﻣﺎﻧﺪ ﻩ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﻦ ‪ 4‬ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﻘﻒ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 2016‬ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻧﻴﺎی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺍ ﺯ ﺯ ﻣﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑ ﻪ ﺍﯾ ﺮﺍ ﻥ ﺑﺎ ﺯﮔﺸﺘ ﻪ ﻫﻤ ﻪ ﺑ ﻪ ﺩﻧﺒﺎ ﻝ ﻧﺎﮐﺎ ﻣﯽ ﯾﻮﺳ ﻒ ﮐ ﺮ ﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎ ﻗﯽ ﮐ ﻪ ﺩ ﺭ ﻟﻨﺪ ﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﮐ ﺮ ﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐ ﺮﺩ ﻩ ﺍ ی؟‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﮐﺮﻣﯽ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪﻡ‪ .‬ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ؛‬ ‫ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭی ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﭘﺎﯾﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﮐﺮﻣﯽ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ‬ ‫ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺫﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻭی ﻭی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﻫﻤ ﻪ ﺍ ﺣﺴﺎ ﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐ ﻪ ﺷ ﺮﺍﯾ ﻂ ﺭ ﻭ ﺣﯽ ﻭ ﺭ ﻭﺍﻧﯽ ﮐ ﻪ ﯾﻮﺳ ﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷ ﺮﺍﯾ ﻄﯽ ﺍﺳﺖ ﮐ ﻪ‬ ‫ﻧﺎﮔﻔﺘ ﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺩ ﺭ ﺁ ﻥ ﺑﺎ ﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﺍ ﻓ ﻖ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ‪ .‬ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯾﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻭی ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺎﺯی ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﻧﺮﻭﺩ ﺗﺎ ﺗﻨﻪﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺍ ﺻﻼ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﺤ ﻈ ﻪ ﻓﮑ ﺮ ﮐ ﺮﺩ ی ﮐ ﻪ ﺍﮔ ﺮ ﺷ ﺮﺍﯾ ﻄﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮﺍ ی ﯾﻮﺳ ﻒ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻩ ﺑ ﺮﺍ ی ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﺗﻔﺎ ﻕ‬ ‫ﻣﯽ ﺍ ﻓﺘﺎﺩ ﻩ ﭼ ﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؟‬ ‫ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺧﻴﻠﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍی ﮐﺎﺵ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﺩﺍﺩ‪.‬‬

‫‪4/9‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910617000099‬‬


‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺗﻣﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻄ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻦ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺷﺪﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﯽﺍﺭﺯﺶ ﮐﺮﺪﻧﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪9/8/12‬‬

‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﻗﺒﻮ ﻝ ﺩﺍ ﺭ ی ﮐ ﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍ ﻝ ﻧﻘ ﺮ ﻩ ﺍ ﺯ ﺯﯾ ﺮ ﺳﺎﯾ ﻪ ﯾﻮﺳ ﻒ ﮐ ﺮ ﻣﯽ ﺑﻴ ﺮ ﻭ ﻥ ﺁ ﻣﺪ ی؟‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﮐﺮﻣﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻭﺩی ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﺮﻣﯽ ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭی ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟﻪﺎﻥ ‪ 5‬ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻮﺳﻒ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﺵ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﺭﺍ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻴﺶ ﻗﺪﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﮐﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﻭی ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺨﺖ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﻫﺎﺩ ی ﺳﺎﻋﯽ ﺩ ﺭ ﻟﻨﺪ ﻥ ﺑ ﺮﺍ ی ﺍﯾﻨﮑ ﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻩ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮ ﻥ ﻭ ﺭ ﺯﺷﮑﺎ ﺭﺍ ﻥ ‪ IOC‬ﺷﻮﺩ ﺗﻼ ﺵ ﮐ ﺮﺩ‪ ،‬ﺍ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺧﻠ ﻊ ﺭﺍ ﺍ ﺣﺴﺎ ﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑ ﺮﺍ ی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺧﻴ ﺮ؟‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻋﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ‪ IOC‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺍ ﺯ ﺍﺗﻔﺎ ﻕ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐ ﻪ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻟﻨﺪ ﻥ ﺑ ﺮﺍﯾﺖ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺑ ﺮﺍ ی ﻣﻦ ﺑﮕﻮ؟‬ ‫ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻮﺭﯾﺎﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﺳﻮﺭﯾﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺁﺗﻦ ﺗﺎ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﻭی ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺑﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﺯ ﻣﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﺷﺪ ی ﺑﻴﺸﺘ ﺮ ﻧﮕ ﺮﺍ ﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩ ﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻟﻴ ﻞ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻧﮕ ﺮﺍﻧﯽ ﭼ ﻪ ﭼﻴ ﺰ ی ﺑﻮﺩ؟‬ ‫ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ‪ 10‬ﻣﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻧﻪﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺮﺱ‬ ‫ﺯﯾﺎﺩی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﺁﻧﻪﺎ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺿﻌﻴﺘﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﺱﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺁﯾﺎ ﭘ ﺲ ﺍ ﺯ ﺭﺳﻴﺪ ﻥ ﺑ ﻪ ﻓﻴﻨﺎ ﻝ ﺍ ﺣﺴﺎ ﺱ ﻧﮕ ﺮﺍﻧﯽ ﮐ ﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﮐﻤﺘ ﺮ ﺷﺪ؟‬ ‫ﺑﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺁﻧﻪﺎ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺁﻧﻪﺎ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺧﻴﻠﯽ ﺍ ﺯ ﮐﺎ ﺭﺷﻨﺎﺳﺎ ﻥ ﻋﻤﻠﮑ ﺮﺩ ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎ ﺟﯽﭘﻮﺭ ﺩ ﺭ ﻟﻨﺪ ﻥ ﺭﺍ ﺭﺍ ﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻩ ﺍﻋﻼ ﻡ ﮐ ﺮﺩ ﻩ ﺍﻧﺪ ﺁﯾﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﺍ ﻓ ﻖ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟‬ ‫ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﯽﭘﻮﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﺵ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ؟! ﭼﻄﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺩﺭﺧﺸﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮﺭ ﭼﻄﻮﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪ .‬ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯی ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﺻﻼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺮﺍی ﻭی ﻣﻴﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﭼﻪﺮﻩ ﺣﺎﺟﯽﭘﻮﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﯾﺪﻡ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﺣﺮﯾﻔﺶ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﺴﺐ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺣﺮﯾﻔﺎﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺣﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪5/9‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910617000099‬‬


‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺗﻣﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻄ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻦ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺷﺪﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﯽﺍﺭﺯﺶ ﮐﺮﺪﻧﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪9/8/12‬‬

‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﻗﺒﻮ ﻝ ﺩﺍ ﺭﯾﺪ ﮐ ﻪ ﻣ ﺮﺑﯽ ﮐ ﺮ ﻩ ﺍ ی ﺣﺎ ﺟﯽﭘﻮﺭ ﻧﻴ ﺰ ﭼﻨﺪﺍ ﻥ ﺳ ﺮﺷﻨﺎ ﺱ ﻧﺒﻮﺩ؟‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻪﺪﻩ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﮐﺮﻩﺍی ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻭی‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺵ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺮﮐﻴﻪﺍی ﺭﺍﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺗﻴﻢ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺮﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺩﻟﻴ ﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﻥ ﻣ ﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﭼ ﻪ ﺑﻮﺩ؟‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻡ‬ ‫ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ‪ .‬ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍﻡ ﺳﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻮﺩ ﻫﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺴﮕﺮی ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺜﻤﺮ‬ ‫ﺛﻤﺮ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺁﯾﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺭ ﻭﺍﻧﭙ ﺰﺷ ﮏ ﺩ ﺭ ﮐﻨﺎ ﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩ ﺭ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﻴ ﺮ ﮔﺬﺍ ﺭ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ﺧﻴ ﺮ؟‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺩﺭ ‪ 4‬ﻣﺎﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻼﺱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻪﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺁﯾﺎ ﺩ ﺭ ﺩﻫﮑﺪ ﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎ ﺕ ﺣ ﺮﯾﻔﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐ ﻪ ﻣﯽ ﺩﯾﺪ ی ﺑ ﺮﺍ ی ﻫﻢ ﮐ ﺮ ی ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﺪ؟‬ ‫ﻧﻪ‪ ،‬ﺍﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﺧﻴﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪﺍی ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭی ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﷲ ﻧﻴﮏﭘﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺳﺮﻭﺕ ﺗﺎﺯﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺑﺎ ﺯﻫﻢ ﺑ ﺮﺍ ی ﻣﺎ ﺟﺎ ی ﺗ ﻌﺠﺐ ﺩﺍ ﺭﺩ ﮐ ﻪ ﭼ ﻄﻮ ﺭ ﺑﺎ ﺭﺑﺎ ﻁ ﭘﺎ ﺭ ﻩ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﺷﺪ ی؟‬ ‫‪6/9‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910617000099‬‬


‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺗﻣﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻄ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻦ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺷﺪﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﯽﺍﺭﺯﺶ ﮐﺮﺪﻧﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪9/8/12‬‬

‫ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭی ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﯾﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺩﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺫﯾﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐﺩﯾﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﭘﺮﻓﺸﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦﻁﻮﺭ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪﺍی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﮐﺮﻩﺍی ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺑ ﻪ ﻋﻨﻮﺍ ﻥ ﯾ ﮏ ﻭﺭ ﺯﺷﮑﺎ ﺭ ﻣﺪﺍ ﻝ ﺁ ﻭ ﺭ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ‪ ،‬ﺑ ﻪ ﻧ ﻈ ﺮ ﺕ ﻧﮕﺎ ﻩ ﻣﺪﯾ ﺮﯾﺘﯽ ﻭ ﺗﺎ ﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﺭﺷﺘ ﻪ‬ ‫ﻫﺎ ی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻭ ﺭ ﺯﺷﯽ ﯾﮑﺴﺎ ﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﺎﺩﻻﻧ ﻪ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻧﻪ ﺗﻨﻪﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻭ‬ ‫ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻁﺮﻑ ﺷﺪﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺁﻧﻪﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ‪ 4‬ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭ ﺑﻮﺩﻡ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺑﻼﺗﮑﻠﻴﻔﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻪﻢ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺁﯾﻨﺪﻩﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺩ ﺭ ﺣﺎ ﻝ ﺣﺎ ﺿ ﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐ ﻪ ﻭ ﺭ ﺯﺷﮑﺎ ﺭﺍ ﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻭ ﭘﺎ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﮐﺴﺐ ﮐ ﺮﺩ ﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﮕﺎ ﻩ ﻣ ﺮﺩ ﻡ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻥ ﻭ ﻓ ﻀﺎ ی ﺟﺎ ﻣ ﻌ ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﻪ ﻭ ﺭ ﺯﺷﮑﺎ ﺭﺍ ﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﻭ ﭘﺎ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺗ ﻐﻴﻴ ﺮ ﮐ ﺮﺩ ﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻣﻮ ﺿﻮﻉ‬ ‫ﺭﺍ ﻗﺒﻮ ﻝ ﺩﺍ ﺭﯾﺪ؟‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺗﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﻣﺎ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﺧﻴﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻭﺩی ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻘﺸﺎﻥ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻪﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻁﺮﻑ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﻓ ﻀﺎ ی ﺍﻋﺘ ﺮﺍ ﺽ ﺁ ﻣﻴ ﺰ ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﻫﺎ ﺑ ﻪ ﻭ ﺟﻮﺩ ﺁ ﻣﺪ ﻩ؛ ﻣ ﺮﺩ ﻡ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐ ﻪ ﻭﺭ ﺯﺷﮑﺎﺭﺍ ﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﮐﺴﺐ ﮐ ﺮﺩ ﻩ ﺍﯾﺪ ﺑ ﻪ ﺩ ﺭﺁ ﻣﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿ ﻌﻴﻔﯽ ﮐ ﻪ ﮐﺴﺐ ﮐ ﺮﺩﻧﺪ ﺍﻋﺘ ﺮﺍ ﺽ ﺩﺍ ﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﯾﺪ‪ .‬ﺍﯾﻨﻪﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺁﻧﻪﺎ ﺍﺯ ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﺁﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﻣﺎ‬ ‫ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﯾﻮﻡ ﻧﺮﻭﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﭘ ﺲ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮ ﻝ ﺩﺍ ﺭﯾﺪ ﮐ ﻪ ﺍﮔ ﺮ ﺣ ﻖ ﭘﺨ ﺶ ﺑ ﺮﺍ ی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩ ﺭ ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮ ﻓﺘ ﻪ ﺷﻮﺩ ﻗ ﻄ ﻌﺎ ﻁ ﺮ ﻓﺪﺍﺭﺍ ﻥ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻴ ﺰ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ؛ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻪﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﺭﺯﺵﻫﺎی‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪﺷﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺍﺯ ﺁﻗﺎی ﻋﺒﺪﷲ ﻣﻮﺣﺪ ﺧﻄﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ‬ ‫ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺭﺑﻂ ﺩﻫﻢ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺣﺪ ﮐﺸﺘﯽﮔﻴﺮ ﺑﻮﺩ ﮔﻮﯾﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻴﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮﺣﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻌﺪی‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻴﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽﮔﻴﺮﻡ‪ .‬ﭼﻮﻥ‬ ‫‪7/9‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910617000099‬‬


‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺗﻣﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻄ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻦ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺷﺪﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﯽﺍﺭﺯﺶ ﮐﺮﺪﻧﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪9/8/12‬‬

‫ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺩﻡ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ‬ ‫ﺷﺪﻡ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﺍی ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭی ﺣﺮﻑ ﻭ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻤﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻪﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺮﻣﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍی‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩی ﺍﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻪﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺑ ﻪ ﻧ ﻈ ﺮ ﺷﻤﺎ ﺍ ﺭﺍﺩ ﻩ ﺍ ی ﻭ ﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻥ ﺍ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺭ ﺯﺷﯽ ﮐ ﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫ ﺰﯾﻨ ﻪ ﻭﺭ ﺯ ﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺭﺷﺘ ﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟‬ ‫ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻪﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﻴﺰی‬ ‫ﻧﺪﯾﺪﻩﺍﯾﻢ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ‪،‬ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ‬ ‫ﺭﺥ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ‪ 4‬ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻪﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺁﻧﻪﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺣﻤﻴﺪ ﺭ ﺿﺎ ﻗﻠﯽﭘﻮ ﺭ ﻗﻪ ﺮ ﻣﺎ ﻥ ﺟﻪﺎ ﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍ ﻓﺘﺨﺎ ﺭﺍ ﺕ ﺯﯾﺎﺩ ی ﮐﺴﺐ ﮐ ﺮﺩ ﻩ‪ ،‬ﺍ ﻣﺎ ﺩ ﺭ ﻟﻴ ﮓ ﺑ ﺮﺗ ﺮ ﻭ ﻭﺷﻮ‬ ‫‪ 14‬ﻣﻴﻠﻴﻮ ﻥ ﺗﻮ ﻣﺎ ﻥ ﺳﻘ ﻒ ﻗ ﺮﺍ ﺭﺩﺍﺩ ﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭ ﺿ ﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺘ ﺮ ﺍ ﺯ ﺁﻧﻪﺎ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭼ ﺮﺍ ﺩﺳﺘﻤ ﺰﺩ ﺭﺯ ﻣﯽ ﮐﺎﺭﺍ ﻥ‬ ‫ﺑ ﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍ ﺯ ﻩ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﻗﻠﯽﭘﻮﺭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺟﻪﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭ ﻭﻭﺷﻮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ‬ ‫ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﺵ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻟﻴﮓ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﮋﯾﻮﻧﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﺭﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺑ ﻪ ﻣﺪﺍ ﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻟﻨﺪ ﻥ ﮐ ﻪ ﺑﺴﻨﺪ ﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﻓﻌﻼ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻡ‪ .‬ﭘﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩﺍﻡ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﺩﯾﻦ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺭ ﺱ‪ :‬ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ‪ ،‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺼﺮ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﯽ‪ ،‬ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺟﻠﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﺥ‬

‫‪8/9‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910617000099‬‬


‫…‪MehrNews.com - Iran, Iranian, Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫‪9/9/12‬‬

‫ﺷﻮﺭﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ؛‬

‫ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ‪ /‬ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﺷﺪ!‬

‫ﺷﻮﺭﺍی ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺩﻭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ‬ ‫ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﯽﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﺍی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪﺍی ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻳﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ‪ ،‬ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی‪ ،‬ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻫﺎﺩی ﺍﻓﺸﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻬﺪی ﺑﯽﺑﺎک‪ ،‬ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺣﻴﻤﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﻭﺍﺭ‪ ،‬ﺳﻴﺪﻧﻌﻤﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ‪ ،‬ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕ‪ ،‬ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﻭ‬ ‫ﺑﻴﮋﻥ ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺰﻭﺩی ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﻴﻢﻫﺎی ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎی ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎی ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﭘﻮﺷﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫* ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫* ﺩﻭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﯽﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫* ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١٢:۵٣ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠۶/١٩‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1692315‬‬


‫‪Page 1 of 2‬‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮﺩ؟ ھﻤﻪ ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺼﺮﺍﻥ‬

‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮد؟ ھﻤﻪ ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺼﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺎ دﻻﻳﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻳ‪4‬ﻦ ﺗﻴ‪4‬ﻢ دﺭ ﺑ‪4‬ﺎﺯی ھ‪4‬ﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴ‪4‬ﮏ‬ ‫‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻣﻮﺭد ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪ | 80316484 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺒﺮ‪1391/06/20 :‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖˈﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮˈﺭﻳﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪ˈ ،‬ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭیˈ ﺩﺑﻴﺮ‪ˈ ،‬ھﺎﺩی ﺍﻓﺸﺎﺭˈﻭˈﻣﻬﺪی ﺑﯽ ﺑﺎکˈ‬ ‫)ﻣﺮﺑﯽ(‪ˈ،‬ﺍﺻﻐﺮﺭﺣﻴﻤﯽˈﻧﺎﻅﺮﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪ ˈ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﻭﺍﺭˈ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‪ˈ ،‬ﺳﻴﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪˈ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩ‪ˈ،‬ھﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽˈ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ‪ˈ،‬ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕˈﻣﺮﺑﯽ‪ˈ،‬ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮیˈﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭˈﺑﻴﮋﻥ ﻣﻘﺎﻧﻠﻮˈ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﺍﻣﻴﺪ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﻳﮏ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺎ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﻈﺮھﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭ‪ :‬ﺩﻭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﯽ ھﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻪ‪ :‬ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻳﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻥ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍھﻬﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ھﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ھﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍھﺪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭﭼﺸﻢ ھﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﻭی ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ھﺎی ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺒﻨﺪﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺍھﺎﻟﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺯﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻻﻳﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍھﯽ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ھﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪،‬ﺍﻣﺎ ﻣﻘﺼﺮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ھﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی‬ ‫ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﺯﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮﻩ ھﺎ ﺳﭙﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭھﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩﻥˈﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽˈ‬ ‫ﻭˈﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪˈ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﺩﺭی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩھﺪ ﻭ ﺭﻗﺒﺎ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﻴﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮﺷﺎﻧﺲ ﻭﺍﻗﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﮐﻤﯽ ﻟﻄﻒ ﺩﺍﻭﺭی ﻧﺒﻮﺩ‪ˈ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﻤﺘﺪˈ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﺠﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺩﻻﻳﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺩﺭﻟﻨﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﮑﻪ‬ ‫ﺑﺮھﻤﮕﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪03-12-2012‬‬

‫‪http://irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=364591‬‬


‫‪Page 2 of 2‬‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮﺩ؟ ھﻤﻪ ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺼﺮﺍﻥ‬

‫ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍھﺎﻟﯽ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻴﻤﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍھﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ˈﺍﺑﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻣﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪˈ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻘﺼﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﯽ‬ ‫ﺗﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍھﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﯽ**‪1590**3783‬‬

‫ﺍﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎﻡ ‪*/‬‬

‫‪03-12-2012‬‬

‫‪http://irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=364591‬‬


‫‪9/13/12‬‬

‫!ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺶ ﮐﻦ‪ ،‬ﺪﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﯾﻮﻦ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﻫﻣﻪ ﭼﯾﺰ ﺁﺭﺍﻢ ﺍﺳﺖ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910620000293 :‬‬ ‫‪91/ 06/ 20 - 11:59‬‬

‫ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻫﻣﻪ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺳﻪ ﻣﺳﺋﻭﻻﻥ ﮔﺫﺷﺕ‬

‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ‪ ،‬در ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ آرام اﺳﺖ!‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻓﺮاوان و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ ،2012‬ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن از ﺷﺮاﯾﻂ راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺭﯾﻴﺲ‪ ،‬ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺍﺭﺳﻴﻮﻥ‪ ،‬ﻫﺎﺩی ﺍﻓﺸﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻪﺪی‬ ‫ﺑﯽ ﺑﺎک‪ ،‬ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺣﻴﻤﯽ ﻧﺎﻅﺮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﻭﺍﺭ‪ ،‬ﺳﻴﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ‪ ،‬ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕ ﻣﺮﺑﯽ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﻴﮋﻥ ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻓﻨﯽ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺭﺿﺎﯾﺖ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻭ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺁﻧﻪﺎ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﺴﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭼﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻭ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﻭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻪﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ‪ 6/12/1390‬ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺟﺪی ﻧﻴﺴﺖ؛ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ :‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻫﺮ ‪ 2‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻪﺒﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍﺯی ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻪﺒﻮﺩی‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﻗﺪﺭی ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﻭﺯﻥ ‪ - 68‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻴﺎپ ﭼﺎﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺟﻠﻮی ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﺪﻟﯽ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺤﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻓﻴﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910620000293‬‬


‫!ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺶ ﮐﻦ‪ ،‬ﺪﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﯾﻮﻦ ﺗﮐﻮﺍﻧﺪﻮ ﻫﻣﻪ ﭼﯾﺰ ﺁﺭﺍﻢ ﺍﺳﺖ ‪Fars News Agency :‬‬

‫‪9/13/12‬‬

‫ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻪﺮ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮﺭﯾﺴﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﺰﺍﻡ ﯾﮏ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﻧﺸﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﭘﺮﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﮐﺮﻣﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﺮﻩﺍی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺪﻧﯽ‬ ‫ﻭ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﻘﺐ ﺁﺩﻡ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﮐﺎﺭی ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻨﺘﻘﺪ‬ ‫ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻪﺎ ﯾﮏ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪ 10‬ﻣﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯی ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ؟ ﺁﯾﺎ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﻮﺯ ﺻﺪﺍی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﻴﻄﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽﺭﺳﺪ‪ .‬ﺻﺪﺍی ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭﺯﻥﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺁﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ ﺭﺍﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910620000293‬‬


‫‪9/13/12‬‬

‫ﺍﻓﻼﮐﯽ‪ :‬ﺬﻮﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﻔﺮﻩﺍی ﭘﻪﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺧﻮﺭﻧﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910620000484 :‬‬ ‫‪91/ 06/ 20 - 12:28‬‬

‫ﭘﻭﻻﺩﮔﺭ ﻫﻳﭻﮐﺎﺭﻩ ﺍﺳﺕ؛ ﺳﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺭﺣﻳﻣﯽ ﻭ ﺫﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻣﯽﮔﻳﺭﻧﺩ‬

‫اﻓﻼﮐﯽ‪ :‬ذواﻟﻘﺪر ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﻔﺮهای ﭘﮭﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮔﻔﺖ‪ :‬ھﻤﯿﺸﮫ ذواﻟﻘﺪر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻔﺮه ای در ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭘﮭﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻓﻼﮐﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻠﺴﻪﺍی ﮐﻪ ﻁﯽ ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩﺍﻡ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﻴﻒ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﮐﻪﻨﻪ‬ ‫ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮیﻣﻌﺘﻤﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻭی ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭی ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﯾﻮﺳﻒ‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻄﻮﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﺴﺐ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻟﻮﭘﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺭﺍﻧﺪ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﻴﭻ ﮐﺎﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻧﻤﯽﺩﺍﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺧﻴﺎﻟﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥﻫﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻓﻌﻼ ً ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥﻫﺎ‬ ‫ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺁﻧﻪﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻴﺎﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﮐﺴﺐ ﺷﺪ ﻣﺎ ﺩﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺧﻮﺵﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﻔﺮﻩﺍی ﺩﺭ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﭘﻪﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻪﺎ ﻣﻪﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻪﻢ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻪﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻧﺸﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﻼﮐﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺭﺿﺎ‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺻﻼ ً ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍی ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﮑﺮﺩ‪ .‬ﺑﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺮﻑﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻢ‪ .‬ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪﺭی ﺍﺯ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﭼﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻫﻴﭻﮐﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺣﻴﻤﯽ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪ .‬ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﻭی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910620000484‬‬


‫ﺩﺭ ﺟﻠﺳﻪ ﺍی ﺧﻭﺩﻣﺎﻧﯽ ﻫﻣﻪ ﭼﻳﺯ ﺧﻭﺏ ﺑﻭﺩ!‬

‫‪12/5/12‬‬

‫ﻣﺮﻭﺭی ﺑﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ؛‬

‫ﺩ ﺭ ﺟﻠﺴ ﻪ ﺍ ی ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤ ﻪ ﭼﻴ ﺰ ﺧﻮ ﺏ ﺑﻮﺩ!‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﭘﺎﻧﺎ‪ :‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﭘﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 18‬ﺷﻪﺮﯾﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ )ﺭﯾﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ( ‪،‬ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ‬ ‫ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭی )ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺍﺭﺳﻴﻮﻥ( ‪ ،‬ﻫﺎﺩی ﺍﻓﺸﺎﺭ ‪ ،‬ﻣﻪﺪی ﺑﯽ ﺑﺎﻙ )ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻣﻴﺪ(‪ ،‬ﺍﺻﻐﺮﺭﺣﻴﻤﯽ )ﻧﺎﻅﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ(‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﻭﺍﺭ‪ ،‬ﺳﻴﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ‪ ،‬ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ )ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ( ‪،‬ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺤﺎﻕ )ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ(‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی )ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ( ﻭ ﺑﻴﮋﻥ ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ )ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻣﻴﺪ(ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻓﻨﯽ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺫﯾﻞ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ؛‬ ‫ﺍﻭﻝ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﺮﺩﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻡ‪:‬ﺩﻭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ ﺍﻋﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻛﻪﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻡ‪ :‬ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻓﻴﺰﯾﻜﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ‪،‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﯽ‬ ‫ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ!‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﺷﻮﺩ؟ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻗﺒﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ‪ 2‬ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻨﺪ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪2012‬‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺩﻭی ﮐﺮﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺷﺪ؟ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮﻡ ﻫﻢ ﺍﺻﻼ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ‬ ‫ﺩﯾﺪﮔﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻋﻀﺎی ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺭﻭﺣﯽ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻝ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻴﻢ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺁﻧﻪﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻴﻢ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﻟﻨﺪﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻪﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺩی ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺮﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ!‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﮐﺪﺧﺒﺮ‪1961:‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‪ ١٣٩١:‬ﺑﻴﺴﺖ ﺷﻪﺮﻳﻮﺭ‬ ‫ﻟﻴﻨﮏ ﺧﺒﺮ‪http://www.pana.ir/Pages/News-1961.aspx :‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪pana.ir/Pages/Printable-New s-1961.aspx‬‬


‫ﻓﺩﺭﺍﺳﻳﻭﻥ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﻭ ﺣﮑﺎﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﮔﻭﻳﯽ ﻭ ﺧﻭﺩ ﺧﻧﺩی ‪...‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢١‬ﺷﻪﺮﯾﻮﺭ ﻣﺎﻩ ‪ - ١٣٩١‬ﺳﺎﻋﺖ ‪٠ : ۵‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪٧١٠٣١ :‬‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ‪١۵٧٢ :‬‬

‫ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻭﺳﺎی‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‪ ،‬ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ‪ 2‬ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻮﺩﻩ! ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ‬ ‫ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺧﻮﺩ ﮔﻮﯾﯽ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺧﻨﺪی ‪ ...‬ﺧﺎﻁﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﻠﻘﻠﮏ ﺩﺍﺩ‪.‬‬

‫ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻭﺳﺎی ﺍﯾﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‪ ،‬ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻋﻀﺎء ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯾﻪﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﺤﺒﺘﻪﺎی ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﺑﻌﺪ« ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ؛ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ :‬ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﺮﺩﻳﺪ!‬ ‫ﺍﻅﻪﺎﺭ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻘﺮﺿﺎﻧﻪ »ﺑﻌﺪ« ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﺭﻭی ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﺪﺍﻟﻪﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﮐﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ؟‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺩﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ‪ 2‬ﻣﻠﻲ ﭘﻮﺵ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ‬ ‫ﻛﻪﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﮐﺎﺩﺭﻓﻨﯽ ﭼﻮﺏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ‪2‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺧﺐ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺁﺑﺮﻭی ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺯی ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺁﻥ ﻁﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﻮﺩ؟ ﻣﮕﺮ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻢ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﮐﺮﻣﯽ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻧﻪﺎ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ؟ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ!‬ ‫ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ! ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺩﻭﻡ ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ؟ ﺁﻥ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ« ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﭼﻪ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻫﻢ ﺣﺮﻓﻪﺎی ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻓﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻴﻢ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ؟‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ‪ 2‬ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ!!!‬

‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ؛ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﺗﮑﻠﻴﻒ‪ .‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻴﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻴﺎﯾﻴﻢ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﺍﯾﻦ‬


‫‪11/18/12‬‬

‫ﻓﺩﺭﺍﺳﻳﻭﻥ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﻭ ﺣﮑﺎﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﮔﻭﻳﯽ ﻭ ﺧﻭﺩ ﺧﻧﺩی ‪...‬‬

‫ﺗﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ! ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺖ‪/ .‬‬ ‫ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺳ ﺮ ﺧﻴ ﻞ ‪ -‬ﺍﯾﭙﻨﺎ‬

‫‪2/2‬‬

‫‪ipna.ir/print.aspx?ni=71031‬‬


‫ﺑﻘﺎﻝ ﻭ ﻣﻛﺎﻧﻳﻙ ﻭ ﺳﺑﺯﻱ ﻓﺭﻭﺵ ﻣﺣﻝ ﻫﻡ ﺗﻛﻭﺍﻧﺩﻭ ﺭﺍ ﻧﺎﻣﻭﻓﻕ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻧﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ‪...‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ‪ :‬ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ 22‬ﺷﻪﺮﯾﻮﺭ ‪1391‬‬

‫‪12/11/12‬‬

‫ﺁ ﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎ ﺳ ﻲ ﻳﺎ ﻓ ﺮ ﻭ ﺑ ﺮﺩ ﻥ ﺳ ﺮ ﺑﻪ ﺯﻳ ﺮ ﺑ ﺮ ﻑ؟!‬

‫ﺑﻘﺎ ﻝ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴ ﻚ ﻭ ﺳﺒ ﺰ ﻱ ﻓ ﺮ ﻭ ﺵ ﻣﺤ ﻞ ﻫﻢ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﺍ ﻧﺎ ﻣﻮ ﻓ ﻖ ﻣ ﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺍ ﻣﺎ ‪...‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﻓﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ ،‬ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺸﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﻫﻤﻪ ﭼﻴـﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺍﺯ ﺭﻳﻴﺲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﻧﺎﻅﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﺁﻳﺎ ﻭﻱ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺜﻼ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺘﻘﻦ ﻭ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺝ ﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻭﻻ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻅﻪﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻭ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﺵ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻪﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻪﺎﻳﺖ‪ ،‬ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺍﺳﺖ!! ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻤﻲ‬ ‫ﺩﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻗﻪﻘﻪﻪ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﮕﺮﻳﻴﻢ! ﺑﻪ ﺣــﺎﻝ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺗـﻜــﻮﺍﻧــﺪﻭ ﮔـﻮﻳـﻲ ﺑـﺎ ﭼـﻨـﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮﻱ‪ ،‬ﻋﻤﻼ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ! ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻅﺎﻫﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻴﭻ ﺻﺤﺒﺘﻲ ﺍﺯ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﺗﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ؛ ﮔﻮﻳﻲ ﺍﺻﻼ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻭ ﮔﻮﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﭘﻜﻦ‪ ،‬ﺳﺎﺭﺍ ﺧﻮﺵ ﺟﻤﺎﻝ ﻓﻜﺮﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﺩ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﺭﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻋﻘﺒﮕﺮﺩ ﻭ ﻧﺰﻭﻝ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ‬ ‫ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺟﺰ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻣﺸﻪﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﻳﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪ ،‬ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ‬ ‫ﺑﻪ ‪ 5‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻟﻴﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﻲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‪ ،‬ﺑـﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻭﺭﺯﺷﻜـﺎﺭﺍﻥ ﺑـﺎﻟـﻎ ﺑـﺮ ﻳـﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺮﻡ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ‪ 10‬ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪﺘﺮﻳﻦ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺟﻪﺎﻥ ﻭ ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺬﻑ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﻛﺮﻣﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ‬ ‫ﭘﺮ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮ ﻥ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻭ ﺑﺎﻧ ﻲ ﺣﺎﺷﻴ ﻪ ﺷﺪ ﻧ ﻪ ﺭﺳﺎﻧ ﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻅﻪﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ‬ ‫ﻭ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺯ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻋﻢ ﺍﻳﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﺑﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺟﻪﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻱ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮﻱ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻅﺎﻫﺮﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻪﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ!!ﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻅﻪﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.razmnews.ir/Paper.asp?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=2743&cntid=537‬‬


‫ﺑﻘﺎﻝ ﻭ ﻣﻛﺎﻧﻳﻙ ﻭ ﺳﺑﺯﻱ ﻓﺭﻭﺵ ﻣﺣﻝ ﻫﻡ ﺗﻛﻭﺍﻧﺩﻭ ﺭﺍ ﻧﺎﻣﻭﻓﻕ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻧﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ‪...‬‬

‫‪12/11/12‬‬

‫ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ!! ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﭼﻴﺰﻱ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﻙ ﻣﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺳﺖ!‬ ‫ﺍﻋﻼ ﻡ ﻣ ﺼﺪ ﻭ ﻣﻴﺖ ﺩ ﻭ ﻣﻠ ﻲ ﭘﻮ ﺵ ﺑ ﺮ ﺧﻼ ﻑ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑ ﺮ ﺳﻼ ﻣﺖ ﺁﻧﻪﺎ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﻭ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﺵ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐ‬ ‫ﺩﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻪﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﺎ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﺁﻧﻪﺎ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺩﻭ‬ ‫ﻣﻠﻲ ﭘﻮﺵ ﺭﺩﻩ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﻦ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻛﺮﻣﻲ ﻭ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﻪﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻪﻢ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﻅﻪﺎﺭ ﻧﻈﺮﻱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻﺯﻡ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻛﻪﻨﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﺍﺭﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺜﻼ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ‪ ،‬ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺘﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ ،2008‬ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻫﺎﺩﻱ ﺳﺎﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﺩﻱ ﺳﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻭ ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺎﻱ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺷﻴﺎپ ﭼﺎﻧﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻁﻼﻱ ﺳﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛ ﻲ ﺑﻮﺩ ﻛ ﻲ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﻡ‬ ‫ﺑ ﺮﺍ ﻱ ﺑﺤ ﺮﺍ ﻥ ﺭ ﻭ ﺣ ﻲ ﻛ ﺮ ﻣ ﻲ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﻚ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﺠﺐ! ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﺷﻴﺦ ﻣﺎ! ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻧﻔﻪﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮﻣﻲ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﺗﻨﻪﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻣـﻘـﺼﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺟﺰ ﺧﻮﺩ ﻓـﺪﺭﺍﺳـﻴـﻮﻥ ﻧـﺸﻴﻦ ﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻻﻧﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺳﻪﻢ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﺮﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻧﻪﺎﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺍژﺩﻱ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﻴﺪ ﺭ ﺿﺎ ﺣ ﺼﺎ ﺭ ﮐ ﻲ‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ‪468 :‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.razmnews.ir/Paper.asp?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=2743&cntid=537‬‬


‫‪9/16/12‬‬

‫ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺟﻠﯾﻝ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝﺁﻮﺭﺍﻦ ﺗﻪﺮﺍﻧﯽ ﺍﻟﻣﭘﯾک ﺪﻮﺷﻧﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺪ ‪Fars News Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺳﺎﯾ ﺮ ﺣ ﻮﺯﻩ ﻫﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910625000971 :‬‬ ‫‪91/ 06/ 25 - 15:23‬‬

‫ﺑﺎ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﺳﺋﻭﻻﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺷﻭﺭ‬

‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺪالآوران ﺗﮭﺮاﻧﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ دوﺷﻨﺒﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ورزﺷﮑﺎران ﻣﺪالآور اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان در اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪن دوﺷﻨﺒﮫ ھﻔﺘﮫ ﺟﺎری ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ورزش ﮐﺸﻮر در آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 17‬ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭی‬ ‫ﺗﻪﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺭﺅﺳﺎی ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﻭ ﺷﻪﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﺭﺅﺳﺎی ﻫﻴﺌﺖﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻮﺭﯾﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺮﻧﮕﯽﮐﺎﺭ ﻁﻼﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ ،2012‬ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺪﺍﺩی‪،‬‬ ‫ﺩﻭﻭﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﮐﺎﺭ ﻧﻘﺮﻩﺍی ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ‪ ،‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﻧﻘﺮﻩﺍی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪2012‬‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻪﻪ ﺍﺣﻤﺪی‪ ،‬ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺑﺰﺭگ ﺟﻪﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﺥ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.farsnews.com/printable.php?nn=13910625000971‬‬


‫‪Page 1 of 1‬‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﺍﻓﺘﺨﺎﺭآﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺑﺎﺯی ھﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ‬

‫ﺍﻓﺘﺨﺎﺭآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﺎﺯی ھﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪن ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍن ‪ -‬ﻣﺪﺍل آﻭﺭﺍن ﺑﺎﺯی ھﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪن‪ ،‬ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ دﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﯽ دﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋ‪0‬ﻪ ﻭﺭﺯﺷ‪0‬ﯽ ﺍﻧﻘ‪0‬ﻼﺏ ﺗﻬ‪0‬ﺮﺍن ﺗﺠﻠﻴ‪0‬ﻞ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪ | 80331007 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺒﺮ‪1391/06/29 :‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭش ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬دﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﻪ ھﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ آﻭﺭﺍﻥ طﻼی ﺑﺎﺯی ھﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮدﺭﻭ ‪ MVM-135‬ﻭ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫آﻭﺭﺍﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮدﺭﻭ ‪ MVM-110‬ﺍھﺪﺍ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ دﺭ ﺑﺎﺯی ھﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﷼ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ‬ ‫ﺍھﺪﺍ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺪﺍﻝ آﻭﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍدﻩ ھﺎی آﻧﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ دﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻭﺭﺯش ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﻣﺪﺍﻝ آﻭﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ دﺭ ﺑﺎﺯی ھﺎی ﺍﻟﻤﻴﭙﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ‪:‬‬ ‫** ﻣﺪﺍﻝ طﻼ‪:‬‬ ‫ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻮﺭﻳﺎﻥ‪ :‬ﻭﺯﻥ ‪ 55‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯی‪ :‬ﻭﺯﻥ ‪ 60‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﺭﺿﺎﻳﯽ‪ :‬ﻭﺯﻥ ‪ 96‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺪﺍد ﺳﻠﻴﻤﯽ‪ :‬دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ‪ 105‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮدﺍﺭی‪.‬‬ ‫** ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ‪:‬‬ ‫ﺳﺠﺎد ﺍﻧﻮﺷﻴﺮﻭﺍﻧﯽ‪ :‬دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ‪ 105‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮدﺍﺭی‪.‬‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺪﺍدی‪ :‬ﭘﺮﺗﺎﺏ دﻳﺴﮏ دﻭﻭﻣﻴﺪﺍﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﺻﺎدق ﮔﻮدﺭﺯی‪ :‬ﻭﺯﻥ ‪ 74‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﺸﺘﯽ آﺯﺍد‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﻧﺼﻴﺮﺷﻼﻝ‪ :‬دﺳﺘﻪ ‪ 105‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮدﺍﺭی‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ‪ :‬ﻭﺯﻥ ﻣﻨﻬﺎی ‪ 68‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪.‬‬ ‫** ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ‪:‬‬ ‫ﮐﻴﺎﻧﻮش ﺭﺳﺘﻤﯽ‪ :‬دﺳﺘﻪ ‪ 85‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮدﺍﺭی‪.‬‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻟﺸﮑﺮی‪ :‬ﻭﺯﻥ ‪ 84‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﺸﺘﯽ آﺯﺍد‪.‬‬ ‫ﮐﻤﻴﻞ ﻗﺎﺳﻤﯽ‪ :‬ﻭﺯﻥ ‪ 120‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﺸﺘﯽ آﺯﺍد‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‪1589 ** 1346 ** .‬‬

‫ﺍﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎﻡ ‪*/‬‬

‫‪03-12-2012‬‬

‫‪http://irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=377684‬‬


‫‪ranian,‬‬ ‫‪10/28/12‬‬ ‫…‪Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ؛‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮐﺮﺩ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻁﯽ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍی ﻟﻮﺡ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮﺵ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﯽ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻁﯽ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ‪ ،‬ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻮﺭﻳﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻣﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯی ﻭ ﻗﺎﺳﻢ ﺭﺿﺎﻳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺪﺍﺩی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﻭ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍی ﻟﻮﺡ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮﻓﺮﺵ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﻕ ﮔﻮﺩﺭﻭﺯی ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ‬ ‫ﻟﺸﮕﺮی ﻭ ﮐﻤﻴﻞ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﮑﺲ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﻳﺪﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١٧:۵٣ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠٧/١٠‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/f a/NewsPrint.aspx?NewsID=1709869‬‬


‫‪JameJamOnline.ir‬‬

‫‪10/24/12‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷ ﻲ‬ ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ‪ 17‬ﻣﻪﺮ ‪ - 1391‬ﺳﺎﻋﺖ ‪11:09‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ‪100824644488 :‬‬

‫ﺍﻻﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍ ﻓ ﺸﺎ ﮔﺮ ﻱ ﻧﻴ ﺴﺖ‬ ‫ﻳ ﻮ ﺳ ﻒ ﻛﺮﻣ ﻲ ﺑﺎ ﺧ ﻮ ﺩ ﺵ ﻗﺮﺍ ﺭ ﮔﺬﺍ ﺷﺘﻪ ﺑ ﻮ ﺩ ﭘ ﺲ ﺍ ﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﻚ ‪ 2 0 1 2‬ﻭ ﻛ ﺴﺐ ﻣﺪﺍ ﻝ ﻁﻼ ﻱ ﺍﻳﻦ ﺭ ﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻋﻼ ﻭ ﻩ ﺑﺮ‬ ‫ﺧﺪﺍﺣﺎ ﻓ ﻈ ﻲ ﺍ ﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ‪ ،‬ﺩ ﺳﺖ ﺑﻪ ﺍ ﻓ ﺸﺎ ﮔﺮ ﻱ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﻣ ﺴﺎﺋﻠ ﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﺍﻣ ﻮﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﺑﺎ ﺯ ﮔ ﻮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴ ﺶ ﺍ ﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣ ﻄﺮﺡ ﻧ ﺸﺪ ﻩ ﺑ ﻮ ﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﺎ ﻛﺎﻣ ﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘ ﻈﺮ ﻩ ﺍ ﺵ ﺩ ﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﻜ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻛﺎ ﺭ ﺗ ﻐﻴﻴﺮﺍﺗ ﻲ ﺍ ﺳﺎ ﺳ ﻲ ﺩ ﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳ ﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺟ ﻮ ﺩ ﺑﻴﺎ ﻭ ﺭ ﺩ ﻭ ﺩ ﺭ ﺗ ﺼﻤﻴﻤ ﺶ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺧﺪﺍﺣﺎ ﻓ ﻈ ﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧ ﻈﺮ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻛﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﺍﺯ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﺶ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻡﺟﻪﺎﻧﻲ »ﺁﺭﻭﺑﺎ« )ﺟﺰﻳﺮﻩ‬ ‫ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ( ﻭ ﺻﻴﺪ ﻁﻼﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻣﻲﺍﻧﺪﻳﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻘﺎ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻭ ﻛﺴﺐ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺠﻨﮕﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻠﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻲﻛﺮﺩﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧ ﻲ ﺁ ﺭ ﻭﺑﺎ ﻣ ﻲ ﺗ ﻮﺍﻧﺪ ﺍ ﺳﺘﺎ ﺭﺗ ﻲ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺑﺎ ﺯ ﮔ ﺸﺖ ﺗ ﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﻳ ﻂ ﺍ ﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ ؟‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﻱ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺷﻮﻡ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺁﺫﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﻜﺮ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧ ﻲ ﺭﺍ ﭼﻘﺪ ﺭ ﺟﺪ ﻱ ﻣ ﻲ ﮔﻴﺮ ﻱ ؟ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺍﻳﻦ ﺭ ﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍ ﺯ ﻩ ﺑﺎ ﺯ ﻱ ﻫﺎ ﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﻚ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﻲ ؟‬ ‫ﺍﺻﻮﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺭﻭﻱ ﺷﻴﺎپ ﭼﺎﻧﮓ ﻣﻲﺭﻭﻡ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﺟﻪﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻼﺵ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻲﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦﻛﺮﺩﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑ ﻲ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﮔ ﻲ ﭼ ﻄ ﻮ ﺭ ﻣ ﻲ ﺗ ﻮﺍﻧ ﻲ ﺧ ﻮ ﺩ ﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺭ ﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳ ﻲ ﻫﻤﭽ ﻮﻥ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧ ﻲ ﺁﻣﺎ ﺩ ﻩ ﻛﻨ ﻲ ؟‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺿﻊ ﺑﻪﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺣﻲ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﻜﺴﺖ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﭼﺎﺭﻩﺍﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺟﺰ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﻢ‪ .‬ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﺪ‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻪﺘﺮ ﻛﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻳﻦﻁﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‪ ،‬ﺑﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻠﺦ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﻳ ﻲ ﻛﻪ ﻁ ﻲ ﺭ ﻭ ﺯﻫﺎ ﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺒﻨ ﻲ ﺑﺮ ﺧﺪﺍﺣﺎ ﻓ ﻈ ﻲ ﺍ ﺕ ﺑﻪ ﮔ ﻮ ﺵ ﻣ ﻲ ﺭ ﺳﻴﺪ ﺍ ﺯ ﺳ ﻮ ﻱ ﺧ ﻮ ﺩ ﺕ ﺑ ﻮ ﺩ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ؟‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺣﺮﻓﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﻧﺰﺩﻡ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ‬ ‫ﻛﻢﻟﻄﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻥﻁﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﻢ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺣﺬﻑ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫‪1/3‬‬

‫‪www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100824644488‬‬


‫‪10/24/12‬‬

‫ﺑﺮﺧﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺧﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ .‬ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻫﻤﺖ ﻭ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻁﻠﺒﺪ‪.‬‬ ‫ﭘ ﺲ ﺍ ﺯ ﮔﺬ ﺷﺖ ﺣﺪ ﻭ ﺩ ﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻩ ﺍ ﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﻚ ﺑﺮﺧ ﻮ ﺭ ﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺗ ﻮ ﭼﮕ ﻮﻧﻪ ﺍ ﺳﺖ ؟‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﻜﺘﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﻮﻡ‪ ،‬ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺁﻧﻪﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﻟﻲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺮﺍﺭﺕ ﻛﺸﻴﺪﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻪﺎﻳﺖ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ ﺑﺮﺍﻳﻢ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺟﺎﻳﻲ ﺭﻭﻱ ﺳﻜﻮﻱ ﻣﺪﺍﻝﺁﻭﺭﺍﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻣﺪﺍﻝﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﻭ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻳﻚ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﻳﺎ‬ ‫ﻧﺎﻳﺐﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻪﺎ ‪ 200‬ﺳﻜﻪ ﺑﮕﻴﺮﺩ؟ ‪ 200‬ﺳﻜﻪ ﻁﻼ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎﻱ ﻧﺠﻮﻣﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻱ ﻛﺎﺵ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﭘﻴ ﺶ ﺍ ﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧ ﻲ ﺁ ﺭ ﻭﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻱ ﻣ ﺴﺎﺑﻘﺎ ﺕ ﺗﺪﺍ ﺭ ﻛﺎﺗ ﻲ ﻭ ﺣ ﻀ ﻮ ﺭ ﺩ ﺭ ﺗ ﻮ ﺭﻧﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﻱ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠ ﻲ ﺧ ﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍ ﺷﺖ ؟‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺭﻩﺍﻱ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻧﻤﻲﺭﻭﻡ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻢ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭ ﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻧﻤ ﻲ ﺭ ﻭ ﻱ ؟‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮﻱ )ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ( ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻛﻨﻢ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻓﺖ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺍ ﺯ ﻟﻴ ﮓ ﻓ ﺼ ﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ؟ ﺩ ﺭ ﻓ ﺼ ﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍ ﻱ ﻛﺪﺍﻡ ﺗﻴﻢ ﺭ ﻭ ﻱ ﺷﻴﺎﭘﭽﺎﻧ ﮓ ﻣ ﻲ ﺭ ﻭ ﻱ ؟‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻔﻢ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻡ‪ .‬ﻟﻴﮓ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﻁﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻭﺿﻊ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻴﻢﻫﺎﻱ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﻴﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻛﺎﺭﺍﻥ ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﭼﺎﺭ‬ ‫ﺍﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻟﻴﮓ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻢﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺿﻊ ﺑﻪﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺍ ﺳﺘ ﻲ ﻣﺪ ﺕ ﻫﺎ ﭘﻴ ﺶ ﺍ ﺯ ﺍ ﻓ ﺸﺎ ﮔﺮ ﻱ ﺩ ﺭ ﺭﺍﺑ ﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑ ﻮ ﺩ ﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻛ ﺴﺎﻧ ﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤ ﻲ ﺧ ﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗ ﻮ ﺩ ﺭ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﺑﺎ ﺷ ﻲ‪ .‬ﻫﻨ ﻮ ﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍ ﻓ ﺸﺎ ﮔﺮ ﻱ ﻧﺮ ﺳﻴﺪ ﻩ ﺍ ﺳﺖ ؟‬ ‫ﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺍﻻﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧ ﻲ ﺑﺘ ﻮﺍﻧ ﻲ ﺩ ﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻲ ﺩ ﻭﺍﻡ ﺑﻴﺎ ﻭ ﺭ ﻱ ؟‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺍﺭﻡ‪ .‬ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ‬ ‫ﺷﻜﺴﺖﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﻝ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻛﻨﺎﺭ ﻧﻤﻲﻛﺸﻢ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻪﺘﺮ‪ .‬ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺲ ﻛﻨﻢ ﺟﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺍﻥﺗﺮﻫﺎ ﺗﻨﮓ ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ ﺩﻗﻴﻘﻪﺍﻱ ﺗﻌﻠﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﻓﻌﻼ ﺟﺎﻱ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﻢ ﺭﺍ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻢ‪.‬‬

‫‪2/3‬‬


‫‪10/27/12‬‬

‫ﻣﺣﺩﻭﺩﻩ ﭘﺭﻳﻧﺕ‬

‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ ۶‬ﺁﺑﺎﻥ ‪٠۴ : ٢٨ : ۴۶ - ١٣٩١‬‬

‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ ٢١‬ﻣﻪﺮ ‪١٣٩١‬‬

‫‪ ◊ ١٠ : ٠٠ : ٢٢‬ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺶ ‪١۵٣ :‬‬

‫‪Friday, Oct 12, 2012 - 10:00:22‬‬

‫ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ‪:‬‬

‫ﺣ ﺴﺮﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻡ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﺍ ﭘﺎی ﺍﻳﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﻮ ﺷﺎﻥ ﮔﺬﺍ ﺷﺘﻢ‬

‫ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍی ﺍﺯ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﭼﻪﺎﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﺵ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺩﺭﻭﻍ‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ!«‪.‬‬

‫ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍی ﺍﺯ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﭼﻪﺎﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﺵ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺩﺭﻭﻍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ!«‪.‬‬ ‫ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﭼﺮﺧﻴﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺷﺪﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ ﺯﺩﻩ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﯾﮏ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻪﻴﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻭ ‪ ١٠‬ﻣﺎﻩ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﺣﺎﻝ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻡ‪ .‬ﺍﻭﺍﺧﺮ ‪ ٢٠٠٧‬ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﻻﺩﮔﺮ‬ ‫ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺭﻭی ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻴﻨﺪﺍﺧﺘﻢ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ‬ ‫ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﻧﺎﺩﺭﯾﺎﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ ٢٠٠٨‬ﭘﮑﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭘﮑﻦ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﻭ ﺑﻪﺰﺍﺩ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﻡ ﻧﺎﺩﺭﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻁﻼ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﺍ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﻓﺮﺩی ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭی ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺎﺩﺭﯾﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻁﻮﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﺎﺩﺭﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭘﮑﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻡ‪ .‬ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫‪1/2‬‬


‫‪10/27/12‬‬

‫ﻣﺣﺩﻭﺩﻩ ﭘﺭﻳﻧﺕ‬

‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻡ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻻﺯﻡ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮﻩ ‪ ،‬ﭼﻪﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﻮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭘﮑﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﯽ ﺁﻧﻪﺎ ‪ ١٩‬ﺗﺎ ‪ ٢٠‬ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﺪﯾﻢ‪ .‬ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻭﺳﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﺁﻥ ﺗﻴﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺒﺮﻡ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻡ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ‪ ٢٠٠٩‬ﺩﺭ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭک ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺟﻪﺎﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﺩﺍﻭﺭی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺩﺍﻭﺭی ﮐﺮﻩ ﺍی ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﻗﻮﻝ‬ ‫ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻪﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﺯ ‪ ٣۶‬ﺳﺎﻝ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ‪٢٠١٠‬‬ ‫»ﮔﻮﺍﻧﮕﺠﻮ« ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩی ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﻭﺝ ﮐﺎﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ؛ ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻪﺪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺟﻪﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺑﺎﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺭﺥ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺭﺿﺎ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﺮﺍ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎی ﺟﻪﺎﻧﯽ ﭼﻴﻦ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻮﺩﻡ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺷﺪ ﺁﻥ ﺧﺎﻁﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﺴﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮﺩ؟ ﭼﺮﺍ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭی ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﻧﻪﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی‬ ‫ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﻁﻮﺭی ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺑﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ‬ ‫ﭼﺮﺍ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﭼﺮﺍ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﻤﺮﻩ ‪ ٢٠‬ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ!‬ ‫ﻭی ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺴﻢ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻡ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺣﺴﺮﺕ‬ ‫ﺧﻮﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﺍ ﭘﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ؟‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺑﻂ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺮﺳﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﮑﻮی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺁﻧﻪﺎ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺩﯾﻢ؟ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﻪﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻁﺮﻑ ﻭ ﺁﻥ‬ ‫ﻁﺮﻑ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ‪ ۶‬ﯾﺎ ‪ ٧‬ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ‪ :‬ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﺴﻨﺎ )‪(www.isna.ir‬‬

‫ﺭﺿﺎﻣﻪﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ‬ ‫ﭼﺎپ‬

‫‪2/2‬‬

‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‬


‫‪News‬‬ ‫‪11/9/12‬‬ ‫ﺯﺍﻧﻭی ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﺎ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺟﺭﺍﺣﯽ ﺷﺩ‪ /‬ﻳﮏﺳﺎﻝ ﺑﺭﺍی ﺑﻬﺑﻭﺩی ﮐﺎﻣﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻳﺎﺯ ﺍﺳﺕ ‪Agency :‬‬

‫ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ‪ -‬ﺭﺯ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪13910808000654 :‬‬ ‫‪91/ 08/ 08 - 13:56‬‬

‫ﺩﮐﺗﺭ ﺭﺍﺯی ﺩﺭ ﮔﻔﺕﻭﮔﻭ ﺑﺎ ﻓﺎﺭﺱ‪:‬‬

‫زاﻧﻮی ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪ‪ /‬ﯾﮏﺳﺎل ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺮاح ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺎل ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮدی وی زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ( ﺯﺍﻧﻮی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭی ﻣﺸﺘﺮک ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍﺯی ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ‪ ،‬ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ(‬ ‫ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﺍﻧﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭی ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ​‪4‬ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﮕﺎﻣﻨﺖ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻴﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ﻭی ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍﺯی ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺑﻪﺒﻮﺩی ﺯﺍﻧﻮی ﭘﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‪/‬ﺩ‬

‫‪©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.f arsnews.com/printable.php?nn=13910808000654‬‬


‫ﻧﺎﻳﺏ ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺷﺵ ﻣﺎﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺷﻳﻥ ﺷﺩ‪ /‬ﻣﻌﺗﻣﺩ‪ :‬ﺗﻼﺵ ﻣﻲ ﮐﻧﻡ ﺯﻭﺩﺗﺭ ﺑﺭﮔﺭﺩﻡ‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ‪ :‬ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 9‬ﺁﺑﺎﻥ ‪1391‬‬

‫‪12/11/12‬‬

‫ﭘ ﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟ ﺮ ﺍﺣ ﻲ؛‬

‫ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻪ ﺮ ﻣﺎ ﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﺷ ﺶ ﻣﺎ ﻩ ﺧﺎﻧ ﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪ ‪ /‬ﻣ ﻌﺘﻤﺪ‪ :‬ﺗﻼ ﺵ ﻣ ﻲ ﮐﻨﻢ ﺯ ﻭﺩﺗ ﺮ ﺑ ﺮﮔ ﺮﺩ ﻡ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ " ﺭ ﺯ ﻡ ﻧﻴﻮ ﺯ" ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻱ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻲ ﺷﺪ‪ .‬ﻭﻱ ﺑﺎ ﺯﺍﻧﻮﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻟﻴﮕﺎﻣﻨﺖ ﭘﺎﺭﻩ ﺭﺍﻫﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﺍﻧﻮﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﻴﮑﺎﺭ ﺑﺎ "ﺳﺮﻭﺕ" ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺍﻱ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻗﻴﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺯﺩ ﻭ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍﺯﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻁﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺳﻪﺮﺍﺑﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻁﻲ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺁﺗﻴﻪ ﺍﺯ ﻭﻱ ﻋﻴﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍﺯﻱ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺭﺯﺳﻲ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻪﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻈﺮ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺗﻼﺵ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪﺎﻱ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺟﻪﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻧﺸﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻪﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ‪ 2014‬ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ‪104 :‬‬

‫‪www.razmnews.ir/news_martial.asp?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=3080&cntid=530‬‬


‫‪ranian,‬‬ ‫‪11/18/12‬‬ ‫…‪Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ؛‬

‫ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪ‪ /‬ﻣﻌﻤﺘﺪ‪ :‬ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ‬

‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﺭﻭی ﭘﺎی ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﯽ ﺷﺪ‪ .‬ﻭی ﺑﺎ ﺯﺍﻧﻮی ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻟﻴﮕﺎﻣﻨﺖ ﭘﺎﺭﻩ ﺭﺍﻫﯽ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﺍﻧﻮی ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﭘﻴﮑﺎﺭ ﺑﺎ "ﺳﺮﻭﺕ" ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺍی ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻗﻴﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺯﺩ ﻭ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮی ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍﺯی ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻁﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺳﻬﺮﺍﺑﯽ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻁﯽ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺁﺗﻴﻪ ﺍﺯ ﻭی ﻋﻴﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫‪1/2‬‬

‫‪www.mehrnews.com/f a/NewsPrint.aspx?NewsID=1731834‬‬


‫‪ranian,‬‬ ‫‪11/18/12‬‬ ‫…‪Nuclear, political, world, sport, Cultural, economic, SocialAndOccatio‬‬

‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍﺯی ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺭﺯﺳﯽ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻈﺮ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻧﺸﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ‪ 2014‬ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ‬ ‫ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻬﺭﺍﻥ‪١١:٠٠ :‬‬

‫‪,‬‬

‫‪١٣٩١/٠٨/٠٩‬‬

‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻱ‬ ‫‪.‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪© 2003-2008 Mehr News Agency‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.mehrnews.com/f a/NewsPrint.aspx?NewsID=1731834‬‬


‫ﺍﻳﺳﻧﺎ ‪ -‬ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ‪ ٢٠١۶‬ﺑﺭﺯﻳﻝ ﭼﺷﻡ ﺩﻭﺧﺗﻪﺍﺳﺕ‬

‫‪12/4/12‬‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪9 1 0 8 1 4 0 8 3 5 8 :‬‬ ‫ﯾﮑ ﺸﻨﺒﻪ ‪ ١۴‬ﺁﺑﺎﻥ ‪١١:٣١ - ١٣٩١‬‬

‫ﮔﻔﺕ ﻭﮔﻭی "ﺩﻭﻳﭼﻪ ﻭﻟﻪ " ﺑﺎ ﻧﺎﻳﺏ ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‬

‫ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ‪ ٢٠١۶‬ﺑﺭﺯﻳﻝ ﭼﺷﻡ ﺩﻭﺧﺗﻪﺍﺳﺕ‬ ‫ﺳﺮﻭﯾﺲ ‪ :‬ﻭﺭﺯﺷﻲ ‪ -‬ﻛﺸﺘﻲ‪ ،‬ﺭﺯﻣﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮیﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ ٢٠١۶‬ﺑﺮﺯﯾﻞ ﭼﺸﻢ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ )ﺍﯾﺴﻨﺎ(‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮیﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﺎﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﺯیﻫﺎ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻭی ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺪﺍﻝ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺁﺳﻴﺐﺩﯾﺪﮔﯽﺍﺵ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺁﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ "ﺩﻭﯾﭽﻪﻭﻟﻪ"ﺑﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺁ ﻗﺎ ی ﺑﺎ ﻗﺮ ی ﻣﻌﺘﻤﺪ! ﺑﻴ ﺶ ﺍ ﺯ ﺳﻪ ﻣﺎ ﻩ ﺍ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ ﺯ ﭘﻴﺮ ﻭ ﺯ ی ﺷﻤﺎ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﯽ ﮔﺬ ﺭ ﺩ‪ .‬ﺍ ﺯ ﻭ ﺿﻌﻴﺖ ﺧ ﻮ ﺩﺗﺎﻥ‬ ‫ﺑﮕ ﻮﯾﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻫﻤﺎﻥﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐﺩﯾﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺭﻭﺳﻴﻪ‬ ‫ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺁﺳﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺳﻴﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐﺩﯾﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺯﺍﻧﻮی ﭘﺎی ﺭﺍﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﭘﺎﯾﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﺏ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﺩﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺭﺍ ﺩﺍ ﺭ ﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁ ﺳﻴﺐ ﺭﺑﺎ ﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺯﺍﻧ ﻮ ی ﺗﺎﻥ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺮ ﮐﺖ ﮐﺮ ﺩﯾﺪ‪ .‬ﭼﮕ ﻮﻧﻪ ﺍ ﺻ ﻼ ً‬ ‫ﺗ ﻮﺍﻧ ﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻ ی ﺁ ﺳﻴﺐ ﺩ ﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﺯ ی ﻫﺎ ﺷﺮ ﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ ؟‬

‫ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺮﺍی ﯾﮏ ﺑﺎﺯی ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺭﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺯﺍﻧﻮی ﭘﺎی ﺭﺍﺳﺘﻢ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﻴﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽﻫﺎ ﻭ ﺁﺏﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﺎﻥﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺩﮐﺘﺮﻫﺎﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺭﻣﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁ ﺳﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺍ ﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺭﺑﺎ ﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺯﺍﻧ ﻮ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍ ﺯ ﻩ ﺑ ﻮ ﺩ ؟ ﺁﯾﺎ ﺭﺑﺎ ﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺎ ﺭ ﻩ ﺷﺪ ﻩ ﺑ ﻮ ﺩ‪ ،‬ﮐ ﺶ ﺁﻣﺪ ﻩ ﺑ ﻮ ﺩ‬ ‫ﯾﺎ ﭼﻴﺰ ﺩﯾﮕﺮ ی ؟‬

‫ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺗﻨﻪﺎ ﺭﺑﺎﻁﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽﻁﻠﺒﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺯﺍﻧﻮﯾﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺯﯾﺮ‬ ‫ﺗﻴﻎ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺍ ﺯ ﻣﻴﺎ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺭ ﺯ ﺷﯽ ﺩ ﻭ ﺭ ﺧ ﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑ ﻮ ﺩ ؟‬

‫‪1/3‬‬

‫ﺑﺎﻗﺭی‪-‬ﻣﻌﺗﻣﺩ‪-‬ﺑﻪ‪-‬ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‪-٢٠١۶-‬ﺑﺭﺯﻳﻝ‪-‬ﭼﺷﻡ‪-‬ﺩﻭﺧﺗﻪ‪-‬ﺍﺳﺕ‪isna.ir/f a/print/91081408358/‬‬


‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺯﺍﻧﻮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﺶ ﺍﻟﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻴﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ﻭ ﺁﺏﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻪﺒﻮﺩی ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺬ ﺷﺖ ﺳﻪ ﻣﺎ ﻩ ﺍ ﺯ ﻣ ﻮ ﻓﻘﻴﺖ ﺗﺎﻥ ﺩ ﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﻴﺎ ﺳﯽ ﺑﺮﺍ ی ﺧ ﻮ ﺩﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻴﺪ ؟‬

‫ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺮﻕ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ‪،‬‬ ‫ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺩﯾﺪﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻗﻌﺎً‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻡ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺷﮑﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ ٢٠١۶‬ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺁﯾﺎ ﭘﺎ ﺩﺍ ﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍ ﻓﺘﺨﺎ ﺭﺁ ﻓﺮﯾﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴ ﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻗ ﻮ ﻝ ﺩﺍ ﺩ ﻩ ﺷﺪ ﻩ ﺑ ﻮ ﺩ‪ ،‬ﺩﺍ ﺩ ﻩ ﺷﺪ ؟ ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻩ ﻭ ﭘﺎ ﺩﺍ ﺵ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﮔﺮ ﻓﺘﻴﺪ ؟‬

‫ﺁﻥ ﻗﻮﻝﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺎﺩﺍﺵﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ‪ ،‬ﻭﻟﯽ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺁﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺭﺯﺵﺷﺎﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻪﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎﻝ ﺁﻧﻪﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی‬ ‫ﺑﻌﺪی ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎیﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺪﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻟ ﻄﻔ ﺎ ً ﮐﻤﯽ ﺷﻔﺎ ﻑ ﺗﺮ ﺍ ﺷﺎ ﺭ ﻩ ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎ ﺩﺍ ﺵ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑ ﻮ ﺩ ﻭ ﺟﺰﯾﻴﺎ ﺕ ﻭ ﺍﻧﺘ ﻈﺎ ﺭﺍ ﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍ ی ﺁﯾﻨﺪ ﻩ ﭼﻴ ﺴﺖ ؟‬

‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﯽﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﭼﻪﺎﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺱﺷﺎﻥ ﻣﯽﮔﺬﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﭼﻪﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥﻣﺎﻥ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐ ﻼ ً ﻭ ﺭ ﺯ ﺵ ﺗﮑ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﺍ ﺩ ﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨ ﻮﺍﻥ ﯾ ﮏ ﺭ ﺷﺘﻪ ﻭ ﺭ ﺯ ﺷﯽ ﺣﺮ ﻓﻪ ﺍ ی ﺩﻧﺒﺎ ﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩ ﺭﺁﻣﺪ ی ﺍ ﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺍ ﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘ ﻮﺍﻧﻴﺪ ﺯﻧﺪ ﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ ؟‬

‫ﻣﻦ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﻭﺭﺯﺵ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ‪ .‬ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺩﻫﻢ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ‪ .‬ﻫﻤﺎﻥ ﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯی ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍﺯﻅﻪﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕﻫﺎی ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺩ ﺭ ﮐﻨﺎ ﺭ ﻭ ﺭ ﺯ ﺵ ﺗﮑ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺮ ﻓﻪ ﺍ ی ﭼﻪ ﺷﻐ ﻞ ﻭ ﺣﺮ ﻓﻪ ﺩﯾﮕﺮ ی ﺭﺍ ﺩ ﺭ ﺯﻧﺪ ﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎ ﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ؟‬

‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻴﭻ ﺷﻐﻞ ﺩﯾﮕﺮی ﻧﺪﺍﺭﻡ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰﻡ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭی ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮی‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻦ ﺭﻭی ﺭﺷﺘﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺳﻢ‪.‬‬ ‫ﭘ ﺲ ﺍ ﺯ ﭘ ﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍ ﺷﺘﻦ ﻣ ﺼﺪ ﻭﻣﻴﺖ ﻭ ﺩ ﻭ ﺭﺍﻥ ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺗﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩ ﺭ ﭼﻪ ﺗﻴﻤﯽ ﺩ ﺭ ﺗﮑ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓ ﻌﺎ ﻝ ﺧ ﻮﺍﻫﻴﺪ‬ ‫ﺑ ﻮ ﺩ ﻭ ﺣ ﻀ ﻮ ﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩ ﺭ ﭼﻪ ﻋﺮ ﺻﻪ ﺍ ی ﺍ ﺯ ﺗﮑ ﻮﺍﻧﺪ ﻭ ی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺷ ﻮ ﺩ ﻣ ﺸﺎﻫﺪ ﻩ ﮐﺮ ﺩ ؟‬


‫ﺍﻳﺳﻧﺎ ‪ -‬ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ‪ ٢٠١۶‬ﺑﺭﺯﻳﻝ ﭼﺷﻡ ﺩﻭﺧﺗﻪﺍﺳﺕ‬

‫‪12/4/12‬‬

‫ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬ﺍﻻﻥ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻦ ﺁﺳﻴﺐﺩﯾﺪﮔﯽ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ‪ .‬ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺗﻴﻤﻢ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﯽﺑﻨﺪﻡ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺳﻴﺐﺩﯾﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﻪﺒﻮﺩی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﻫﻢ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﻭ ﻫﻢ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽﺍﻡ ﺭﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‬ ‫‪© Copyright 1998-2012 Iranian Students' News Agency - ISNA‬‬ ‫‪Powered by ITOrbit Co.‬‬

‫‪3/3‬‬

‫ﺑﺎﻗﺭی‪-‬ﻣﻌﺗﻣﺩ‪-‬ﺑﻪ‪-‬ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‪-٢٠١۶-‬ﺑﺭﺯﻳﻝ‪-‬ﭼﺷﻡ‪-‬ﺩﻭﺧﺗﻪ‪-‬ﺍﺳﺕ‪isna.ir/f a/print/91081408358/‬‬


‫‪12/4/12‬‬ ‫ﺍﻳﺳﻧﺎ ‪ -‬ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ‪ :‬ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺭﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺭ ﺑﺎﺯ ﮔﺭﺩﻡ‪/‬ﺷﺎﻳﺩ ﻣﺳﺋﻭﻻﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﺩﻧﻡ ﻧﻳﺎﻣﺩﻧﺩ‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪9 1 0 8 2 0 1 2 3 5 1 :‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢٠‬ﺁﺑﺎﻥ ‪١٣:٠۴ - ١٣٩١‬‬

‫ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ‪ :‬ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺭﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺭ ﺑﺎﺯ ﮔﺭﺩﻡ‪/‬ﺷﺎﻳﺩ ﻣﺳﺋﻭﻻﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﺩﻧﻡ ﻧﻳﺎﻣﺩﻧﺩ‬ ‫ﺳﺮﻭﯾﺲ ‪ :‬ﻭﺭﺯﺷﻲ ‪ -‬ﻛﺸﺘﻲ‪ ،‬ﺭﺯﻣﻲ‬

‫ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪﺍی ﻣﯽﺷﻮﺩ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻴﺎﺩﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ )ﺍﯾﺴﻨﺎ(‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﻭﺯﻥ‬ ‫‪ -68‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺳﺮﻭﺕ ﺗﺎﺯﮔﻞ« ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﻪ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯیﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﭘﺎﺭﻩ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‪ ،‬ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﻁﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺭﻩﺍی ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽﻫﺎی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﯽ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺁﺭﻭﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺭﺑﺎﻁ‬ ‫ﺻﻠﻴﺒﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺭﺍ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍﺯی ﮐﻪ ﯾﺪ ﻁﻮﻻﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻓﻴﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ﻭ ﺁﺏ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺴﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺮﺍﯾﻄﺶ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺑﺎﻁ‬ ‫ﺻﻠﻴﺒﯽﺍﻡ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﻣﻪﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﮔﺮﻓﺘﻢ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺭﻩﺍی ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﻮﺩ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﺭﻓﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﺭﻩ ﺁﺳﻴﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮی ﭘﺎی ﺭﺍﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻡ‪ .‬ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍﺯی ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ‪ 6‬ﺗﺎ ‪ 8‬ﻣﺎﻩ ﻁﻮﻝ‬ ‫ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻡ ﻭ ﺭﻭی ﭘﺎﯾﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﻴﺎﻭﺭﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻁﺒﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻴﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻢ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬ ‫ﻓﻴﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ﻭ ﺁﺏ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺰﺷﮑﻢ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺩﺭ‬ ‫‪1/2‬‬


‫‪12/4/12‬‬ ‫ﺍﻳﺳﻧﺎ ‪ -‬ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ‪ :‬ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺭﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺭ ﺑﺎﺯ ﮔﺭﺩﻡ‪/‬ﺷﺎﻳﺩ ﻣﺳﺋﻭﻻﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﺩﻧﻡ ﻧﻳﺎﻣﺩﻧﺩ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺘﻢ‬ ‫ﻭ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﻁﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽﻫﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﮕﺮی ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺮﻭﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺻﻼﺡ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽﺍﻡ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭﺯﻥﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺘﺶ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦﻭﺯﻥﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ‪ -68‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦﻭﺯﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺁﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺯﺍﻥ‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻄﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻡ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭﻡ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻪﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍی ﺑﺮﺍی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻓﻌﻼ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ‬ ‫ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪﺘﺮ ﺷﻮﻡ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﯽﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﯾﺎﺑﻢ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺧﻮﺏ ﺷﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺏ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻴﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ﻭﺁﺏ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎی‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻪﺘﺮ ﺷﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻧﺰﺩﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﻪﻢ ﭘﻴﺶ ﺭﻭی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻪﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺍﻭﺍﺧﺮ‬ ‫ﺗﻴﺮ ‪ 92‬ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺍﮐﻨﻮﻥ‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﻢ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﺮﺳﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻴﺎﺩﺗﺶ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺮﺍی ﺩﯾﺪﻧﻢ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺁﻣﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﻝ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻴﺎﺩﺕ ﺍﻭ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‬ ‫‪© Copyright 1998-2012 Iranian Students' News Agency - ISNA‬‬ ‫‪Powered by ITOrbit Co.‬‬

‫‪2/2‬‬

‫ﺑﺎﻗﺭی‪-‬ﻣﻌﺗﻣﺩ‪-‬ﺩﻭﺳﺕ‪-‬ﺩﺍﺭﻡ‪-‬ﻫﺭﭼﻪ‪-‬ﺯﻭﺩﺗﺭ‪-‬ﺑﺎﺯ‪-‬ﮔﺭﺩﻡ‪-‬ﺷﺎﻳﺩ‪isna.ir/f a/print/91082012351/‬‬


‫ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺟﺭﺍﺣﯽ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ‪ ٢٠١۶‬ﭼﺷﻡ ﺩﻭﺧﺗﻪ ﺍﺳﺕ | ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ | ‪DW.DE | 02.11.2012‬‬

‫‪11/6/12‬‬

‫ﺩﻭﻳﭽﻪ ﻭﻟﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ‪ /‬ﻭﺭﺯﺵ‬

‫ﮔ ﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﻫ ﺎ ی ﻭﺭﺯ ﺷﯽ‬

‫ﺑﺎﻗﺮیﻣﻌﺘﻤﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫‪ ٢٠١۶‬ﭼﺸﻢ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻭی ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺩﻭﻳﭽﻪ ﻭﻟﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺪﺍﻝ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺁﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ‪ :‬ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ‬

‫ﺁﻗﺎی ﺑﺎﻗﺮیﻣﻌﺘﻤﺪ! ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ ﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺩﺍﺷﺘﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺁﺳﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺳﻴﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪،‬‬ ‫ﺩﮐﺘﺮﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﺯﺍﻧﻮی ﭘﺎی ﺭﺍﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﭘﺎﻳﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﺏ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ‪.‬‬

‫ﺁﻗﺎی ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺯﺍﻧﻮﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺻﻼً ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﻳﮏ ﺑﺎﺯی ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺭﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺯﺍﻧﻮی ﭘﺎی ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﯽﻫﺎ ﻭ ﺁﺏ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﺍﺩﻡ‪ ،‬ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻥ ﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺩﮐﺘﺮﻫﺎﻳﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭﻣﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺯﺍﻧﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﮐﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ‬ ‫ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮی؟‬ ‫ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺑﺎﻁﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽﻁﻠﺒﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺯﺍﻧﻮﻳﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺯﻳﺮ ﺗﻴﻎ ﺟﺮﺍﺣﯽ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻢ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍی ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ؟‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺯﺍﻧﻮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﺶ ﺍﻟﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ﻭ ﺁﺏ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ‬ ‫ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﯽﺳﻨﺠﻴﺪ؟‬

‫‪1/3‬‬

‫‪/a-16352697‬ﺑﺎﻗﺭﻳﻣﻌﺗﻣﺩ‪-‬ﭘﺱ‪-‬ﺍﺯ‪-‬ﺟﺭﺍﺣﯽ‪-‬ﺑﻪ‪-‬ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‪-٢٠١۶-‬ﭼﺷﻡ‪-‬ﺩﻭﺧﺗﻪ‪-‬ﺍﺳﺕ‪www.dw.de/‬‬


‫ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺟﺭﺍﺣﯽ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ‪ ٢٠١۶‬ﭼﺷﻡ ﺩﻭﺧﺗﻪ ﺍﺳﺕ | ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ | ‪DW.DE | 02.11.2012‬‬

‫‪11/6/12‬‬

‫ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪ ٢٠١٠‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ )ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺳﻴﺎﻩ( ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌﺎ ً ﺑﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﻕ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﺐ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ‬ ‫ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺪﺍﻟﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ‪ ،‬ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ‬ ‫ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺩﻳﺪﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ً ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ ٢٠١۶‬ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﻧﻘﺮﻩﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫ﺁﻳﺎ ﭘﺎﺩﺍﺵﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ؟‬ ‫ﺁﻥ ﻗﻮﻝﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﭘﺎﺩﺍﺵﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﮔﻮﻳﻢ‪ ،‬ﻭﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺁﻥ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺭﺯﺵﺷﺎﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎﻝ ﺁﻥﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﯽ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺪﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻟﻄﻔﺎً ﮐﻤﯽ ﺷﻔﺎﻑﺗﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﺩﺍﺵﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﯽﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﺭﺱﺷﺎﻥ‬ ‫ﻣﯽﮔﺬﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥﻣﺎﻥ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻳﻢ‪.‬‬

‫ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻼً ﻭﺭﺯﺵ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﻭﺭﺯﺵ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ‪ .‬ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻢ ﻭ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯی ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪﺍﺯﻅﻬﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕﻫﺎی ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽﺗﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻴﭻ ﺷﻐﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﻧﺪﺍﺭﻡ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻳﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰﻡ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭی ﮐﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮی‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻦ ﺭﻭی ﺭﺷﺘﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪﺍی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺳﻢ‪.‬‬

‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻘﺎﻫﺖﺗﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺗﻴﻤﯽ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﭼﻪ ﻋﺮﺻﻪﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ؟‬ ‫ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬ﺍﻻﻥ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﮔﯽ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ‪ .‬ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺗﻴﻢﺍﻡ‬ ‫‪2/3‬‬

‫‪/a-16352697‬ﺑﺎﻗﺭﻳﻣﻌﺗﻣﺩ‪-‬ﭘﺱ‪-‬ﺍﺯ‪-‬ﺟﺭﺍﺣﯽ‪-‬ﺑﻪ‪-‬ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‪-٢٠١۶-‬ﭼﺷﻡ‪-‬ﺩﻭﺧﺗﻪ‪-‬ﺍﺳﺕ‪www.dw.de/‬‬


‫ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺟﺭﺍﺣﯽ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ‪ ٢٠١۶‬ﭼﺷﻡ ﺩﻭﺧﺗﻪ ﺍﺳﺕ | ﮔﻔﺕﻭﮔﻭﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ | ‪DW.DE | 02.11.2012‬‬

‫‪11/6/12‬‬

‫ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﯽﺑﻨﺪﻡ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﮔﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﻫﻢ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺭﺍ‪.‬‬

‫‪D W.D E‬‬

‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺰﻳﻨﺸﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ؛ ‪ ٢‬ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻁﻼ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻭ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺮﻣﯽ ﻫﺮ ‪ ٢‬ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ٢٠١٢‬ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﻭ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎی ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﺩﻭﻡ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﮔﺰﻳﻨﺸﯽ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻧﺪ‪(05.07.2011) .‬‬

‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﺭﺯﺵﻫﺎی ﺭﺯﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ • ٢٠١١‬ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬

‫ﺑﺎ ﻧﺎﻳﺐﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻴﻢ ﮐﺎﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻴﻢ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺵﻫﺎی ﺭﺯﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭﺧﻮﺭﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﯽ ﻗﺎﺩﺭی‪ ،‬ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﮐﺎﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺁﻟﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ‪(19.06.2011) .‬‬

‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﯽ ﮐﺮﻩی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬

‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﺍﻧﺪﻭی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪی ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﺳﮑﻮی ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﺮﻩی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﻩﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻧﻴﺰ ‪ ٣‬ﭘﻠﻪ ﺻﻌﻮﺩ ﮐﺮﺩ‪(06.05.2011) .‬‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫ ﺎ ی ﺻﻮﺗﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ی ﻣﺮﺗﺒﻂ‬

‫ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ‪ :‬ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ‬

‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪02.11.2012‬‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﺷﺮﻓﻴﺎﻥ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ‪ :‬ﺟﻮﺍﺩ ﻁﺎﻟﻌﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ‬

‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻔﺤﻪ‬

‫‪google+‬‬

‫‪Twitter‬‬

‫‪Facebook‬‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ‬

‫ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺷﻤﺎ‪ :‬ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ‬ ‫ﭼﺎپ‬

‫ﭼﺎپ ﻣﻄﻠﺐ‬

‫ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘ ﻪ ﻫ ﺎ‬

‫»ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﺗﺒﻪ ﻭﺭﺯﺵ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ« ‪29.10.2012‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﻣﺎ ﺭﺍﻫﻴﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﻬﻴﺠﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺎﺩی‪ ،‬ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺗﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺁﺗﯽ ﻭ ﺧﺒﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪3/3‬‬

‫ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺑﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ • ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺠﻴﺪ ﮐﻼﻩ ﺩﻭﺯﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺍﻭﺭ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ‪25.10.2012‬‬ ‫ﻫﻨﺪﺑﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺎﺯیﻫﺎی ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ‪٢٠١٠‬‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮﺩی ﺧﻮﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ ﮐﻼﻩ ﺩﻭﺯﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺍﻭﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﻫﻨﺪﺑﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻫﻨﺪﺑﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻮﻧﺪﺱﻟﻴﮕﺎ ‪22.10.2012‬‬ ‫ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻮﻧﺪﺱﻟﻴﮕﺎی ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻠﯽﭘﻮﺵ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻗﺎﺩﺭﭘﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﭘﻮﺭﮐﺎﺷﻴﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻫﺎﻣﺒﻮﺭگ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﻭﻳﭽﻪ ﻭﻟﻪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪/a-16352697‬ﺑﺎﻗﺭﻳﻣﻌﺗﻣﺩ‪-‬ﭘﺱ‪-‬ﺍﺯ‪-‬ﺟﺭﺍﺣﯽ‪-‬ﺑﻪ‪-‬ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‪-٢٠١۶-‬ﭼﺷﻡ‪-‬ﺩﻭﺧﺗﻪ‪-‬ﺍﺳﺕ‪www.dw.de/‬‬


‫ﺍﻳﺳﻧﺎ ‪ -‬ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ‪ 50‬ﻣﺩﺍﻝﺁﻭﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺩﺭ ﻫﻣﺩﺍﻥ‬

‫‪12/27/12‬‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪9 1 1 0 0 7 0 4 3 5 9 :‬‬ ‫ﭘﻨﺠ ﺸﻨﺒﻪ ‪ ٧‬ﺩ ی ‪٠٩:۴۴ - ١٣٩١‬‬

‫ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ‪ 50‬ﻣﺩﺍﻝ ﺁﻭﺭ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺩﺭ ﻫﻣﺩﺍﻥ‬ ‫ﺳﺮﻭﯾﺲ ‪ :‬ﻭﺭﺯﺷﻲ ‪ -‬ﻧﻪﺎﺩﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ‬

‫ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻪﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﺕ ‪ 50‬ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫"ﺳﻴﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻣﺠﺘﺒﻮی" ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭی ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ)ﺍﯾﺴﻨﺎ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺳﻔﻴﺮﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 1948‬ﻟﻨﺪﻥ ﺗﺎ‬ ‫‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ) ﺍﺯ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﺎ ﻟﻨﺪﻥ( ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﻮی ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﭘﺎﯾﻠﻮﺕ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 50‬ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ‪ ،‬ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی‪ ،‬ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﺩﻭ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻫﻨﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻪﺎی ﭘﻴﺎﻡ‬ ‫‪© Copyright 1998-2012 Iranian Students' News Agency - ISNA‬‬ ‫‪Powered by ITOrbit Co.‬‬

‫‪1/1‬‬

‫ﺗﻘﺩﻳﺭ‪-‬ﺍﺯ‪-‬ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ‪-50-‬ﻣﺩﺍﻝ‪-‬ﺁﻭﺭ‪-‬ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ‪-‬ﺩﺭ‪-‬ﻫﻣﺩﺍﻥ‪isna.ir/f a/print/91100704359/‬‬


‫ﭼﺎپ ﺧﺑﺭ‬

‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫‪2/2/13‬‬

‫‪www.iritf.org.ir‬‬

‫ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻡ ﺗﺭﻳﻥ ﺭﻭﻳﺩﺍﺩ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺟﻬﺎﻥ؛‬

‫ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻟﻧﺩﻥ‪ ،‬ﻧﻘﻁﻪ ﻋﻁﻑ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ‬

‫ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﻪﺘﺮﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪﺎی ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ‪:‬‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 150‬ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻪﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮐﺴﺐ ﺳﻪﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ‪ 75‬ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻧﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﻴﺰ ‪ 128‬ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺍﺯ ‪ 63‬ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺟﻤﻌﺎ ‪ 32‬ﻣﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺁﻭﯾﺨﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ‪22‬‬ ‫ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻴﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی‬ ‫ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪﺎی ‪ 4‬ﺭﻭﺯﻩ ﻫﻮﮔﻮﭘﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﮐﺴﻞ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﺛﺒﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺩﺍﻭﺭی ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﻫﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪(WTM) :‬‬

‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﺒﺮ‪:‬ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﺑﻪﻤﻦ ‪13:32 - 1391‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪1391-799:‬‬

‫ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺒﺮی ﻭ ﺗ ﺼﻮﻳﺮی ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻤﻪﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪C opyright © www.iritf.org.ir‬‬

‫‪www.iritf.org.ir/printindex.asp?id=799‬‬


‫‪4/4/13‬‬

‫‪sport.jamejamonline.ir/NewsPrint/953554771760879536‬‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪953554771760879536 :‬‬ ‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ‪ :‬ﺷﻨﺒﻪ ‪12‬ﺍﺳﻔﻨﺪ‪13:14 1391‬‬

‫ﺑﺎﻗﺮﯼ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺟﺮﺍﺣﱨ ﺷﺪ‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺟﺮﺍﺣﱨ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﱏ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻜﺰﯾﻚ ﺩﺭ ﻫﺎﻟﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺎﺭ‬

‫ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﯿﱮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺍﻟﻤﭙﯿﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻭ‬

‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﲆ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯼ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺟﺮﺍﺣﱨ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ‪.‬ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﱏ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻜﺰﯾﻚ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪sport.jamejamonline.ir/NewsPrint/953554771760879536‬‬


‫‪4/4/13‬‬

‫‪sport.jamejamonline.ir/NewsPrint/957153833268683952‬‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪957153833268683952 :‬‬ ‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ‪ :‬ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪15‬ﺍﺳﻔﻨﺪ‪11:28 1391‬‬

‫‪ 2‬ﻣﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﱉ ﻛﻨﻢ‬

‫ﺑﺎﻗﺮﯼ ﻣﻌﺘﻤﺪ‪ :‬ﻫﻨﻮﺯ ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺍﻟﻤﭙﯿﻚ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻟﻤﭙﯿﻚ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﻤﯿﺘﻪ ﻣﲆ ﺍﻟﻤﭙﯿﻚ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﻟﻤﭙﯿﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﻣﲆ ﺍﻟﻤﭙﯿﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻤﭙﯿﻚ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺳﻜﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﯼ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﻛﻤﯿﺘﻪ ﻣﲆ ﺍﻟﻤﭙﯿﻚ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﱉ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﻐﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ‪ 2‬ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﱨ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺰﺷﻜﻢ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﱙ ﺭﺍ ﱉ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻓﻌﻼ ﻫﻢ ﺍﺟﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﻡ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﯾﺎ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﲎ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﱉ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﯿﻢ ﻣﲆ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻡ‪.‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪sport.jamejamonline.ir/NewsPrint/957153833268683952‬‬


‫ﺗﺟﻠﻳﻝ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻬﺩﺍی ﻭﺭﺯﺷﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻗﻬﺭﻣﺎﻧﺎﻥ ﺗﻬﺭﺍﻧﯽ ﺍﻟﻣﭘﻳﻙ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻟﻣﭘﻳﻙ ﻟﻧﺩﻥ‬

‫‪5/10/13‬‬

‫ﺗﺠ ﻠ ﻴﻞ ﺍ ﺯ ﻣﺎﺩ ﺭﺍ ﻥ ﺷﻪﺪﺍی ﻭ ﺭﺯﺷﻜﺎ ﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍ ﻥ ﻗﻪﺮ ﻣﺎ ﻧﺎ ﻥ ﺍ ﻟﻤ ﭙ ﻴﻚ ﻭ ﭘﺎﺭﺍ ﻟﻤ ﭙ ﻴﻚ ﻟ ﻨﺪ ﻥ‬ ‫ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻪﺪﺍی ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﻁﯽ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺪﯾﺮ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﺭﺯﺷﯽ "ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻓﺎﻁﻤﯽ" ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻴﻼﺩ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﻓﺎﻁﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ)ﺱ(‪ ،‬ﺭﻭﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺯﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻊ ﺯﯾﺎﺩی ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻭ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺁﻧﻪﺎ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻭﺯﯾﺮ‬ ‫ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﻪﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻧﮋﺍﺩﻓﻼﺡ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﻛﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺸﻴﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﺁﺟﺮﻟﻮ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻪﻴﺪﺍﻥ ﭘﻮﺭﺯﻧﺪ‪ ،‬ﻁﻮﻗﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺭﺿﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺑﯽ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺍﺩﺍی ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺷﻪﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍی ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﻫﺪﺍﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻧﯽ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ‪ ،‬ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﺳﻮﺭﯾﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺪﺍﺩی ﻭ ﺍﻟﻪﻪ ﺍﺣﻤﺪی ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﻜﯽ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻴﻨﯽ‪ ،‬ﻧﺎﺩﺭ ﻣﺮﺍﺩی‪ ،‬ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺭﺳﺘﻤﯽ‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﺻﺎﺩﻕ ﺯﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺩﺍﻭﺩ‬ ‫ﻋﻠﯽ ﭘﻮﺭﯾﺎﻥ‪ ،‬ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻴﮕﺪﻟﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﻘﯽ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﻴﺪﺭی‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﺭی‪ ،‬ﺣﺎﻣﺪ ﺻﻠﺤﯽ ﭘﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﻭ ﻫﺎﺟﺮ ﺗﻜﺘﺎﺯ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﺰﺭگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﻪﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﻫﻴﺎﺗﻪﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﻛﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﻭ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻁﻪﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨ ﺶ ﻭﺭﺯ ﺷﯽ ﺗﺒﻴﺎ ﻥ‬

‫ﺁﺩﺭﺱ ﺍﯾﻦ ﻣ ﻄ ﻠﺐ ‪:‬‬ ‫‪http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=245209‬‬ ‫ﻧ ﻤﺎﯾﺶ ﻋ ﮑﺲ ﻫﺎ‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.tebyan.net/MainComponents/printpage.htm‬‬


‫ﺷﺑﮑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ‬

‫‪9/1/13‬‬

‫ﺷﺑﮑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ‬

‫ﮐﺪ ﻣﻄﻠﺐ‪ | ١۵١٩١٣ :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ‪ | ١٣٩٢/٣/٧ :‬ﺳﺎﻋﺖ‪١٠ : ۴٧ :‬‬

‫ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻧﻮی ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﺍی ﺟﻪﺎﻥ ﻁﻨﻴﻦﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬ ‫ﺣـــﺎ ﺩﺛﻪ ﺍ ی ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﻪﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ‬ ‫ﺍﻭ ﻓﻪﻤﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻪﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻁﺮﺍﻓﻴﺎﻧﺶ ﻟﺬﺕﺑﺨﺶ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﻪﺎ ﺭﺧﻨﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ /‬ﺳﻬﻴﻼ ﻧﻮﺭی ‪ :‬ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩﺍﻳﻢ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕﻫﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎﻥ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﻴﻢ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻡﺗﺮ‬ ‫ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﮐﺎی ‪ 18‬ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭی ﺳﮑﻮی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ‪ .‬ﺍﺻﻼً ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭘﯽﺩﺭﭘﯽ ﺣﺮﻳﻔﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬ﺁﺧﺮ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩﻧﯽ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﻈﺎﺭﻩﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ‪ ،‬ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﮔﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻭ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺎﻧﻮی ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ‬ ‫ﺍی ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﮑﻮﻳﯽ‬ ‫ﺑﺴﺎﺯﺩ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ‪ .‬ﺍﻭ ﺗﻴﺮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺭﺍ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪﻑ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ‪ ،‬ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ »ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ ﺁﮐﻮﺭﺩ« ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺎﻡ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻳﻪ ﺳﺎﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻳﮏ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺯﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ .‬ﺣﺮﮐﺎﺕ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺭﻭﺣﻢ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻫﺎﺩی ﺳﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﻦﻁﻮﺭ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﻴﺪﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺷﺎﻥ ﭘﻠﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮی ﻣﯽﭘﻴﻤﻮﺩﻡ‪ .‬ﺗﺎ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺷﺪﻡ‪ .‬ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭی ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻡ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺯ ‪ 11‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽﻫﺎی‬ ‫ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯیﻫﺎﻳﻢ ﺑﺮﻕ ﺷﺎﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﺒﻴﻨﻢ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﻳﺎﺭیﺍﻡ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﮐﺎﺥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽﺩﻳﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﮐﻮﺭﺳﻮﻳﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪ‬ ‫ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩی ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻭ‬ ‫ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﻥ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻋﺰﻣﺶ ﺭﺍ ﺟﺰﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﺯی‬ ‫ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﻫﻤﻴﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﻣﺎﻩﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﻭﻳﻠﭽﺮ ﻗﺮﻣﺰﺭﻧﮕﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪inn.ir/NSite/FullStory/Print/?Id=151913‬‬


‫ﺷﺑﮑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ‬

‫‪9/1/13‬‬

‫ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﻪ ﺭﻧﮓﻫﺎی ﺭﻭﺷﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻡ‪ .‬ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﻳﮏ ﻭﻳﻠﭽﺮ ﻗﺮﻣﺰﺭﻧﮓ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﭽﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ‪ .‬ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪﺍی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﻭ ﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻡ ﺍﻣﺎ ﻏﻢ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺒﺮﺩ‪ .‬ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺧﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺵ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍی ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﻣﯽﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺗﻮﺷﻪ ﺭﺍﻫﺶ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﺍی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺨﺘﮕﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫»ﺑﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯی ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻢ‪ .‬ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻡ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺻﺒﺢﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 4‬ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺪک ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ‬ ‫ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ‪ ،‬ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻡ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯی ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﺪﻡ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﻳﻠﭽﺮی ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯی ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪﻡ ﻭ ﻁﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﺭﮐﻮﺭﺩﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺁﺳﻴﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻢ ﺟﺪﺍ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺘﻢ‪ .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ‪ 2010‬ﺑﺎﺯﻣﯽﮔﺸﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﮏ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮔﻮﺍﻧﮕﺠﻮ ﺷﺪﻡ‪«.‬‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی ﺍﻭ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 2011‬ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ‪ 30‬ﻣﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻁﻼی ﻣﻴﮑﺴﻴﻦ‪ ،‬ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی ﻭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻴﻤﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭی ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 2012‬ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‪ ،‬ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی ﻭ ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻴﻤﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ ﺁﮐﻮﺭﺩ )ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﺩی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ( ﺩﺭ ﻣﺼﺎﻑ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺣﺮﻳﻒ ﻣﮑﺰﻳﮑﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻳﺰﻩﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ‪ 29‬ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺸﺘﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻫﺪﺍی ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻦﭘﺘﺮﺯﺑﻮﺭگ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺍﻣﻦ‬ ‫ﺍﻭ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻁﺮﺍﻓﻴﺎﻧﺶ ﻟﺬﺕﺑﺨﺶ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺧﻨﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻫﺎﻡ ﺷﻬﺎﺑﯽﭘﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﯽ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩ‪ .‬ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‬ ‫ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻟﻄﻒ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻡ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﺍﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ‬ ‫ﮔﻼﻳﻪﺍی ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﻳﻘﻴﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﻭﺭﺍی ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﻣﯽﺟﻮﻳﻢ ﻭ‬ ‫ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﻏﺮﻕ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﺍی ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﺰﺩﻳﮏﺗﺮ ﻣﯽﭘﻨﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻳﮕﺮی ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﻋﺎی ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽﺍﺵ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻣﮑﺮﺭ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ‪/‬‬

‫ﻟﻴﻨﮏ ﻣﻄﻠﺐ‪:‬‬

‫‪http://inn.ir/ NSite/FullStory /?Id=151913‬‬

‫ﭼﺎپ ﺧﺒﺮ‬

‫‪2/2‬‬

‫‪inn.ir/NSite/FullStory/Print/?Id=151913‬‬


‫ﻧﺳﺧﻪ ﭼﺎﭘﻲ‬

‫‪8/27/13‬‬

‫ﺗﻣﺟﻳﺩ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﭘﺎﺭﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻭی ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍی ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ ﺁﮐﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮی ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺯﯾﺎﺩی ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪٢١٩٣٩۵ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٠٩ :‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪١٨:٠٠ - ١٣٩٢‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺸﺮﻕ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺍﯾﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﻴﺮ ﻭ ﮐﻤﺎﻥ ﻟﻨﺪﻥ ‪ 2012‬ﺭﻭﻯ ﺳﮑﻮﻯ ﺍﻫﺪﺍﻯ‬ ‫ﺟﻮﺍﯾﺰ‪ ،‬ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻧﻮﻯ ﺍﯾﺮﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼﻯ‬ ‫ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ‬ ‫ﺑﮑﺸﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﻤﺘﻰ ﮐﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺟﻤﻪﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ‪ 2013‬ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ ﺁﮐﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻪﺮ ﺳﻦ ﭘﺘﺮﺯﺑﻮﺭگ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮﻯ ‪ 28‬ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻁﻰ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺻﺎﺣﺐ ‪ 2‬ﻣﺪﺍﻝ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩﻯ ﯾﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺯﯾﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻴﺮﻭﮐﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻯ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ‪ 2012‬ﻭﻯ ﺭﮐﻮﺭﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﺭﯾﮑﺮﻭ ‪ w1/w2‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻭ‬ ‫ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﯾﮑﺮﻭ ﺗﻴﻤﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﺯﻯﻫﺎﻯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻪﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻪﺎﻡ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻧﻪﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﯾﻦ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﻰ ﮔﺮﺩﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ ﺁﮐﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺍﺷﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﻥ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﮔﺸﺘﻪﺍﻡ‪ .‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻭﯾﺮ ﮔﻮﻧﺰﺍﻟﺲ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﺟﺮﺍﯾﻰ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﻪ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﻰﮔﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺗﺎﺭﯾﺨﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺧﺮﺳﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭﻯ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻭﻯ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻟﻪﺎﻡ ﺑﺨﺸﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻴﺮﻭﮐﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪www.mashreghnews.ir/fa/print/219395‬‬


‫ﻧﺳﺧﻪ ﭼﺎﭘﻲ‬

‫‪8/27/13‬‬

‫ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﻡ ﺩﯾﻠﻦ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻪﺎﻧﻰ ﺗﻴﺮﻭﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻋﺎﻟﻰ ﺯﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭ‬ ‫ﺟﻮﺩ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﮕﻰ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﻭﻓﺎ‪ ،‬ﺭﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺟﻤﻪﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻌﻠﻮﻝ‬ ‫ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻪﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻰ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻫﺮﺍ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻫﺪﺍﻯ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭﻯ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ‪ .‬ﮐﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺟﻤﻪﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻁﻰ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻯ ﺯﯾﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﻭﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺷﻪﺮ ﺳﻦ ﭘﺘﺮﺯﺑﻮﺭگ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺁﻥ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1364‬ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﮑﻰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﺯﻣﻰ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪1384‬‬ ‫ﺑﺪﻟﻴﻞ ﯾﮏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﮔﺮﺩﯾﺪ‪ .‬ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻴﺮﻭﮐﻤﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﻯ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻰ ﮐﺸﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺗﻴﺮﻭﮐﻤﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻰ ‪ 2010‬ﺟﻤﻪﻮﺭﻯ ﭼﮏ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺟﻪﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎﻯ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮕﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻴﻤﻰ ﻭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻰ ﺗﻴﺮﻭﮐﻤﺎﻥ ‪ 2011‬ﺗﻮﺭﯾﻦ ﺍﯾﺘﺎﻟﻴﺎ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺟﻪﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ‪ 4‬ﻣﺎﺩﻩ ﺷﮑﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﻟﻪﺎﻡ ﺑﺨﺸﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 2002‬ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ ﺁﮐﻮﺭﺩ ﺑﻨﺎ ﻧﻪﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺳﻌﻰ ﺩﺭ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﻪﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺍﺳﮑﻰ ﺁﻟﭙﺎﯾﻦ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﻠﻮﺍﻧﺎ ﻣﻴﺴﺘﺮ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻁﺮ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬

‫‪2/2‬‬

‫‪www.mashreghnews.ir/fa/print/219395‬‬


‫ﭼﺎپ ﺧﺑﺭ‬

‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫‪7/25/13‬‬

‫‪www.iritf.org.ir‬‬

‫ﻫﺩﻑ ﻧﺎﻳﺏ ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ؛ ﻁﻼی ﺑﺭﺯﻳﻝ ‪ 2016‬ﺑﺎﻗﺭی‬

‫ﻣﻌﺗﻣﺩ‪ :‬ﺗﻭﺟﻪ ﻭﻳژﻩ ﻭﺯﻳﺭ ﺑﻪ ﻗﻬﺭﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺟﺎی ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬

‫ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2016‬ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪﺎﺕ ﻭﯾﮋﻩ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮی ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ؛‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2008‬ﭘﮑﻦ ﺗﺎ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫‪،‬ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻧﮑﺸﻴﺪﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ‪ 2008‬ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬ﻁﻼی ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺟﻪﺎﻧﯽ ‪ ،2009‬ﻁﻼی‬ ‫ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ‪ ،2010‬ﻁﻼی ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﻴﺎ‪ 2010‬ﻭ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺟﻪﺎﻧﯽ ‪ 2011‬ﺭﺍ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﻁﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍی ﭘﺎ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻟﻨﺪﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻪﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭی ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﻴﮑﺎﺭﻫﺎ ﮐﺎﺭﺩﺷﻮﺍﺭی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ﻭﺩﯾﮕﺮ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺷﺎﮐﺮﻡ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﭘﻴﮑﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺯ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍی ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭﺵ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭﻁﻨﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺭﻭی ﯾﮏ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺯﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯی ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍ‪ ،‬ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻭﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫‪ .‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺍی ﺍﺯ ﮔﺮﻩ ﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺭﺩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻪﺎ ﻣﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻠﯽ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻭ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫‪1/3‬‬

‫‪www.iritf.org.ir/printindex.asp?id=2441‬‬


7/25/13

www.iritf.org.ir/printindex.asp?id=2441

‫ﭼﺎپ ﺧﺑﺭ‬

2/3


‫ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﺎ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺭﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣﭘﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﻳﺩﺍﺭ ﻭﺯﻳﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ‬ ‫ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪۴۴٨٢۶٣١ :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ‪ ٠٢ :‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪١٣:۴٨ - ١٣٩٢‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺵ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻭﺯﯾﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻪﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﻓﺘﻨﺪ‪/.‬ﺁﻕ‬


‫ﭼﺎپ ﺧﺑﺭ‬

‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫‪7/25/13‬‬

‫‪www.iritf.org.ir‬‬

‫ﻧﺷﺳﺕ ﺻﻣﻳﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺩﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺭﺩﺍﺭی‬

‫ﻋﺑﺎ ﺳﯽ‪:‬ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﭼﻧﻳﻥ ﺟﻭﺍﻧﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺭﻭ ﺷﻧﯽ ﭘﻳﺵ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﺩ‬

‫ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺍﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻁﻼﯾﯽ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ؛‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ‪ ،‬ﺑﻪﺪﺍﺩ ﺳﻠﻴﻤﯽ ‪ ،‬ﺳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺍﻧﻮﺷﻴﺮﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﺯﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺟﻤﻪﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ‬ ‫ﺟﺪﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﻆ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮﻏﻴﺮﺕ‪ ،‬ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪی ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎی‬ ‫ﻁﻼﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻮﮐﻞ ‪ ،‬ﻣﻤﺎﺭﺳﺖ ‪ ،‬ﺟﺪﯾﺖ ﻭ ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻪﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍی ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﯾﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺭﺯﺵ‬ ‫ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﯾﻦ ﺑﺰﺭگ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﻠﻨﺪ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺮﺩﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻤﺎ ‪ ،‬ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﺍﯾﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ‪ ،‬ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺳﺠﺎﺩی ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﺒﺮ‪:‬ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 3‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪10:30 - 1392‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪1392-2442:‬‬

‫ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺒﺮی ﻭ ﺗ ﺼﻮﻳﺮی ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻤﻪﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1/1‬‬

‫‪C opyright © www.iritf.org.ir‬‬

‫‪www.iritf.org.ir/printindex.asp?id=2442‬‬


‫ﻫﺪﻑ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ؛ ﻁﻼی ﺑﺮﺯﯾﻞ ‪2016‬‬

‫ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ‪ :‬ﺗﻭﺟﻪ ﻭﻳژﻩ ﻭﺯﻳﺭ ﺑﻪ ﻗﻬﺭﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺟﺎی ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٣‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ ١٣٩٢‬ﺳﺎﻋﺖ ‪13:33‬‬

‫ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻫﺪﻓﺶ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2016‬ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪﺎﺕ‬ ‫ﻭﯾﮋﻩ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﮐﺘﺮ‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2008‬ﭘﮑﻦ ﺗﺎ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﺮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﻧﮑﺸﻴﺪﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻣﺪﺍﻝ ﻁﻼی ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ‪ 2008‬ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬ﻁﻼی ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی‬

‫ﺟﻪﺎﻧﯽ ‪ ،2009‬ﻁﻼی ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ‪ ،2010‬ﻁﻼی ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﻴﺎ‪ 2010‬ﻭ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺟﻪﺎﻧﯽ ‪ 2011‬ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭﮐﺎﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﻁﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍی ﭘﺎ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻟﻨﺪﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻪﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭی ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﻴﮑﺎﺭﻫﺎ ﮐﺎﺭﺩﺷﻮﺍﺭی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺁﺳﻴﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺷﺎﮐﺮﻡ ﮐﻪ‬


‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻣﺪﺍﻝ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﭘﻴﮑﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﺯ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍی ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭﺵ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭﻁﻨﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺭﻭی ﯾﮏ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯی ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍ‪ ،‬ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻭﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ ‪ .‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‬ ‫ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺍی ﺍﺯ ﮔﺮﻩ ﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻪﺎ ﻣﻦ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻠﯽ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻭ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬


‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫‪www.iritf.org.ir‬‬

‫ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﮐﺳﺏ ﻧﺷﺎﻥ ﻧﻘﺭﻩ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﻟﻧﺩﻥ؛‬

‫ﻣﺭﺍ ﺳﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﺯ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺎﻗﺭﻱ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ‬

‫ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﮐﺴﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ؛‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻴﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﺵ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻳﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻭﺯﻥ ﺩﻭﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻪﺮﻣﺎﻧﻲ ﺟﻪﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺪﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺭﻗﺒﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺮﻋﻪ ﺍﻱ ﺳﺨﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭﻫﺎی ﭘﻴﺎﭘﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺮﻳﻒ‬ ‫ﺗﺮک ﺗﺒﺎﺭﺵ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ‪ 21‬ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺍﻣﻴﺪﺍﺳﺖ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ )ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺳﻪﺮﺍﺑﯽ ﺭﯾﻴﺲ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ‪ ،‬ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻁﺎﻫﺮی ﻧﺎﯾﺐ ﺭﯾﻴﺲ‪ ،‬ﺑﻴﮋﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﯽ ﺩﺑﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻫﻴﺌﺖ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﻲ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ(ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﺒﺮ‪:‬ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ‪ 21‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪12:54 - 1392‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪1392-2565:‬‬

‫ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺒﺮی ﻭ ﺗ ﺼﻮﻳﺮی ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻤﻪﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪C opyright © www.iritf.org.ir‬‬


‫ﻫﻳﺎﺕ ﺗﮑﻭﺍﻧﺩﻭ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺎﻗﺭی ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺗﺟﻠﻳﻝ ﮐﺭﺩ ‪-‬‬

‫‪8/19/13‬‬

‫ﻫﻴﺎت ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺗﻬﺮان از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮي ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻛﺮد‬ ‫ﻫﻴﺎﺕ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻭﻗﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻪﺮ‪ 21 ،‬ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪ 91‬ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﻋﺼﺮ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﻫﻴﺎﺕ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﻪﺮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺳﻪﺮﺍﺑﯽ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ‪ ،‬ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻁﺎﻫﺮی ﻧﺎﯾﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻫﻴﺌﺖ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺩﺭﯾﻎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﺍی ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮﺍی ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻭی ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﺮﺍﺑﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﺧﻴﺮ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪﺎی ﺑﺮﻭﻥ‬ ‫ﻣﺮﺯی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭی ﻫﺮ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﯾﻦ ﻣﻪﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮﺵ ﺑﺪﺭﺧﺸﺪ ﻭ ﺑﺮگ ﺯﺭﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻔﺰﺍﯾﺪ‪.‬‬

‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪2114737 :‬‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ‪:‬‬ ‫‪١٣٩٢/۵/٢٢ - ١٢:٣۶‬‬ ‫ﭼﺎپ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭی ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭی‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻪﺮ " ﻣﺠﺎﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪1/1‬‬

‫‪www.mehrnews.com/TextVersionDetail/2114737‬‬


‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫‪www.iritf.org.ir‬‬

‫ﻫﻣﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕﺭﺩ ﮐﺳﺏ ﻧﺷﺎﻥ ﻧﻘﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ‪ 2012‬؛‬

‫ﻣﺭﺍ ﺳﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﺯ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﺷﺩ‬

‫ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﮐﺴﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ؛‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﮐﺴﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ‪ 2102‬ﻁﯽ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ‪،‬ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪﺎ‪ ،‬ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ )ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺳﻪﺮﺍﺑﯽ ﺭﯾﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ‪ ،‬ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻁﺎﻫﺮی ﻧﺎﯾﺐ‬ ‫ﺭﯾﻴﺲ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻫﻴﺌﺖ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﺁﻭﺭ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ‪ 2012‬ﻟﻨﺪﻥ( ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺳﻪﺮﺍﺑﯽ ﺭﯾﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻪﻤﺎﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺩﺭﯾﻎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﻅﻪﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍی ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻭی ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺴﮕﺮی ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﻪﺎ ﻭ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﺍﻝ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺘﻪﺎی ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺯﯾﻪﺎی ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭی ﻫﺮﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭی ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﺮﺍﺑﯽ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭﻣﻴﺎﺩﯾﻦ ﻣﻪﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮگ‬ ‫ﺯﺭﯾﻦ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻓﺰﺍﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻁﺎﻫﺮی ﻧﺎﯾﺐ ﺭﯾﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪:‬ﮐﺴﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭﺑﺎﺯﯾﻪﺎی‬ ‫ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻭی ﺑﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﺩﯾﻦ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﻱ‪ ،‬ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻪﺮﺍﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﺒﺮ‪:‬ﭼﻪﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪ 23‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪09:38 - 1392‬‬ ‫ﮐﺪ ﺧﺒﺮ‪1392-2582:‬‬

‫ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺒﺮی ﻭ ﺗ ﺼﻮﻳﺮی ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ ﺟﻤﻪﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪C opyright © www.iritf.org.ir‬‬

بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن - اخبار پس از پایان بازیها  
بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن - اخبار پس از پایان بازیها  
Advertisement