Page 1

‫  ‪- 4‬ا‪ 9‬اان اد‪77‬ن‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬ ‫ﺳﺎل اﻳﺮاﻧﻲ‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ‪:‬‬ ‫ﻧﻴﻤﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲﻣﻘﺪم‬

‫ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻮﻣﻲ ام!‬ ‫)از اﻗﺮار ﺗﺎ اﻋﺘﺮاف(‬

‫‪3‬‬

‫ﺳﺮدﺑﻴﺮ‪:‬‬

‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن‬

‫‪6‬‬

‫ﺧﺴﺮو ﻧﺎدري‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره‪:‬‬

‫ﺧﻼﺻﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖﻫﺎي‬ ‫‪8‬‬

‫ﻣﻬﺪي اﻣﻴﺪﻗﺎﻧﻊ‪ ،‬آرش ﭘﻨﺎﻫﻲ ﻓﺮ‪ ،‬ﻧﻔﻴﺴﻪ دادﮔﺴﺘﺮ‪ ،‬ﺣﺴﻴﻦ داﻧﺸﻮر‪ ،‬ﻣﻴﺜﻢ ﻋﺒﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻳﻨﺎ ﻻﺟﻮردي‪ ،‬رﺳﻮل ﻣﻴﻼﺳﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻤﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻣﻘﺪم‬

‫درادﻣﻮﻧﺘﻮن‬

‫‪11‬‬

‫ﻋﻜﺲ‪:‬‬

‫ﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ...‬ﻣﺎ و ﻓﻮﺗﺒﺎل؟! )ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روزﻫﺎ (‬

‫‪13‬‬

‫ﻓﺮزان ﺗﻮﻛﻠﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ورزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ‪ ،‬زﻣﺴﺘﺎن ‪2010‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زن‪ ،‬ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ‬

‫ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ ‪) - 2010‬ﻗﺴﻤﺖ ‪14 (2‬‬ ‫ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك‪:‬‬ ‫ﻧﻬﺎد ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز اﻳﺮاﻧﻲ‬

‫‪17‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺎرچ ‪ISAUA‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻧﻮروز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪ‬

‫‪20‬‬

‫ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ دورﺑﻴﻦﻫﺎي ‪SLR‬‬

‫‪20‬‬

‫ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮي‬

‫‪21‬‬

‫ﻋﻜﺲ ﺟﻠﺪ‪:‬‬ ‫ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻬﺎر ‪ -‬روي ﺟﻠﺪ‬ ‫ﺟﺸﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻛﻲ ﻛﺎﻧﺎدا در اﻟﻤﭙﻴﻚ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ‪ -‬ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ‬ ‫ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه و ﺗﻬﻴـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮده و ﻧﺸﺮﻳﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل آن ﻧﺪارد‬


‫ﺳﺎل اﻳﺮاﻧﻲ‬

‫دور ﮔﺮدش زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﻛﺴﺮي ﻋﻼوه‬ ‫دارد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ‪ 365,2422‬روز اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻫﺮ ‪4‬‬

‫ﻣﻬﺪي اﻣﻴﺪﻗﺎﻧﻊ‬

‫ﺳﺎل ﻳﻚ روز و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻘﺘﺮ در ﻫﺮ ‪ 128‬ﺳﺎل ‪ 31‬روز ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 365‬روزه ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺳﺎل ﻛﺒﻴﺴﻪ در ﻫﺮ ‪4‬‬

‫ﻧﻮروز ﻳﻌﻨﻲ اول ﺑﻬﺎر‪ ،‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰد اﻳﺮاﻧﻲﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ‬

‫ﺳﺎل و ﻳﺎ ‪ 5‬ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ‪ 7‬دوره‪ ،‬ﻧﻮروز دﻗﻴﻘﺎً دراﺑﺘﺪاي ﺑﻬﺎر ﺛﺎﺑﺖ‬

‫ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﺮاﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ‬

‫ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻼت‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردن اﻳﻦ ﻛﺴﺮي ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ‬ ‫از ﺧﻴﺎم اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﺎل ﺟﻠﻮس ﻳﺰدﮔﺮد ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ‬

‫»ﻣﻘﻴﺎس زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺳﺎل ﻫﺎي ﺷﻤﺴﻲ‬

‫در ‪ 632‬ﻣﻴﻼدي و ‪ 11‬ﻫﺠﺮي ﻧﻮروز ﻳﻌﻨﻲ اول ﻓﺮوردﻳﻦ در ‪16‬‬

‫و ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺴﻲ )ﺑﺮوج( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ «.‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ‪11‬‬

‫ژوﺋﻦ ﻳﻌﻨﻲ در روز ﻧﻮد و ﻳﻜﻢ از اول ﺑﻬﺎر واﻗﻊ ﺑﻮده و در اﻳﻦ زﻣﺎن‬

‫ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1304‬ﻳﻌﻨﻲ ‪ 1925‬ﻣﻴﻼدي ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻳﻚ ﺗﻘﻮﻳﻢ‬

‫ﺟﺸﻦ ﻫﺎي ﻧﻮروزي ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻛﺎﺷﺖ و‬

‫رﺳﻤﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻳﺮان رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ زودي ﺧﻴﻠﻲ‬

‫ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺰد ﻛﺸﺎورزان ﻧﻮد روز زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬

‫ﺧﻮب ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎ اﻓﺘﺎد‪ .‬از آن ﭘﺲ اول ﺑﻬﺎر را رﺳﻤﺎً اول ﺳﺎل‬

‫دﻗﻴﻖ ﻛﺴﺮي ﺳﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ‬

‫ﻋﺮﻓﻲ و ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮاﻧﻲ را اﻟﺒﺘﻪ‬

‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻔﺎوت‬

‫ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﻴﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎهﻫﺎي ‪ 30‬روزه ﺑﺎ ‪ 5‬روز‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺳﺎل ﻧﺠﻮﻣﻲ از ﻗﺮان‬

‫ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در آﺧﺮ ﺳﺎل ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش روزﻫﺎي ﻳﻚ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺘﺎره ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﻗﺮان آﻳﻨﺪه آن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن‬

‫ﺳﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺷﺶ ﻣﺎه اول را ‪ 31‬روزه و ‪5‬‬

‫ﺳﺘﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ‪ 365‬روز و ‪ 6‬ﺳﺎﻋﺖ و ‪ 9‬دﻗﻴﻘﻪ و ‪9‬‬

‫ﻣﺎه ﺑﻌﺪ را ‪ 30‬روزه و ﻣﺎه آﺧﺮ را ‪ 29‬روزه )ﻣﮕﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي‬

‫ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ از ﺣﻀﻴﺾ آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺣﻀﻴﺾ آﻳﻨﺪه آن در ﻧﻈﺮ‬

‫ﻛﺒﻴﺴﻪ( ﻗﺮار دادﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ‪ 365‬روز و ‪ 6‬ﺳﺎﻋﺖ و ‪ 13‬دﻗﻴﻘﻪ و ‪48‬‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﺗﺮوﭘﻴﻚ ‪ 365‬روز و ‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﻨﻴﺎن و اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ‬

‫ﺳﺎﻋﺖ و ‪ 48‬دﻗﻴﻘﻪ و ‪ 46,04‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ‬

‫ﻣﺪرن و ﺑﻲ ﻧﻘﺼﻲ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻠﻜﺸﺎه‬

‫ﺑﺎز ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ‬

‫ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻨﺎم‬

‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼً در ﺳﺎل ‪ 1900‬ﻣﻴﻼدي ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ ‪ 46,42‬ﺑﻮده‬

‫آن ﻋﺼﺮ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺎم‪ ،‬ﺣﻜﻴﻢ ﻟﻮﻛﺮي‪ ،‬ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ‬

‫و در ﺳﺎل ‪ 1931‬ﺑﻪ ‪ 46,26‬رﺳﻴﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ‪0,0053‬‬

‫ﻧﺠﻴﺐ واﺳﻄﻲ و اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ اﺳﻔﺰاري ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻴﺎم‬

‫ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل ﻳﺎ ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﺮ ‪ 188‬ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ‬

‫ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ‪ .‬ﭘﻴﺶ از آن ﻧﻮروز ﺳﻴﺎر ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً‬

‫اﺳﺎس ﻃﻮل ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎﻳﺪ ‪ 365,24219‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻳﻚ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ‬ ‫ﻣﻲ اﻓﺘﺎد ﭼﺮاﻛﻪ ﺳﺎل اﻳﺮاﻧﻲ ‪ 365‬روز ﺗﻤﺎم و ﺑﺪون ﻛﺴﺮ اﺿﺎﻓﻲ‬

‫اﮔﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺳﺎﻋﺖ ‪5‬‬

‫) ‪ 12‬ﻣﺎه ‪ 30‬روزه و ‪ 5‬روز اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻤﺴﻪ ﻣﺴﺘﺮﻗﻪ(‬

‫و ‪ 43‬دﻗﻴﻘﻪ و ‪ 39‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﻗﺖ ادﻣﻮﻧﺘﻮن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب‬

‫ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ‬

‫ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ‪ 365‬روز و ‪ 5‬ﺳﺎﻋﺖ و ‪ 48‬دﻗﻴﻘﻪ و ‪ 45.6‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ آن‬


‫اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل ‪ 1389‬ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺳﺎﻋﺖ ‪11‬‬

‫ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻮﻣﻲ ام!‬

‫و ‪ 32‬دﻗﻴﻘﻪ و ‪ 24‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 20‬ﻣﺎرس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ‪.‬‬

‫)از اﻗﺮار ﺗﺎ اﻋﺘﺮاف(‬

‫ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺆﺳﺴﻪ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل‬

‫ﺳﺎﻳﻨﺎ ﻻﺟﻮردي‬

‫را ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11‬و ‪ 32‬دﻗﻴﻘﻪ و ‪ 13‬ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل ‪ 1390‬در ﺳﺎﻋﺖ ‪ 5‬و ‪ 20‬دﻗﻴﻘﻪ‬

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻴﺸﺪﻳﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ‪ .‬راﺳﺖ ﺑﻮدﻧـﺶ‬

‫و ‪ 58‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻨﻮز ادﻣﻮﻧﺘﻮن‬

‫ﻛﻪ ﺑﻮد و دﻳﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﭼﻪ ﺑﻮد‪ .‬ﭼﭗ ﻫﻢ ﺧﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً‬

‫ﻫﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬

‫راﺳﺖ ﻫﻲ راﺳﺖ ﺗﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻲ ﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﭼﺮا اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ‪ ،‬ﺧﺐ ﻳﺎدﻣﺎن آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎل ﺧﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﺧﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﻴﺐ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻴﻢ ﺳـﻮد‬

‫ﻣﺮﺟﻊ‪ :‬ﮔﺎﻫﺸﻤﺎري در اﻳﺮان ﻗﺪﻳﻢ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﺗﻘﻲزاده‬

‫ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﺴﺖ و اﺻﻶ ﭼﺮا ﻫﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻔـﺖ؛‬ ‫ﻣﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺖ اﺳﺖ؟ ﺧﻮب ﻻﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻧﻔﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻴﺮش ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣـﺎ‬ ‫ﻫﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪﻳﻢ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ زﻳﺎد ﺑﻴﻜﺎر ﺑﻮدﻳﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻳﻢ‬ ‫ﭼﺮا ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ؟!‬ ‫ﻳﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲداﻧﻴﻢ‪ .‬ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﭼﺮا‬ ‫آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮردﻣﺎن دادهاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻮرد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﻔﺎوت دارد؟! ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺴﺖ؟! ﺑﻴﻜﺎرﺗﺮ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن را ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ‬ ‫و ﭘﻲ ﺑﺮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن و ﺑﻲ ﺑﻬﺮﮔﺎن‪ ،‬دﻳﻨﺸﺎن ﺗﺎرﻳﺨﺸﺎن را‬ ‫ﻧﻤﻲﻧﻮﻳﺴﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ از دﻳﻨﺸﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ .‬ﺧﺐ دﻳﮕﺮ ﻫﻲ ﮔﺬﺷـﺖ و‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ‪ ،‬اﺧـﺒـﺎر‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﺎ درﺳﻤﺎن را ﺧﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳـﻢ‪ ،‬ﻫـﺮ‬ ‫ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاي ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎل ﺧﺮ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻳﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔـﺘـﺮ‬ ‫ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮاغ ﺳﻬﻮﻟﺖ روﻳﻢ و ﺑﻪ ﺑـﺰرگ ﺷـﺪن ﻓـﻜـﺮ‬ ‫ﻧﻜﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﻜﺎر و ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺟﺎﻣﻌـﻪ‬ ‫را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ؟! ﺧﻴﻠﻲ زود »ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ« ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ »آن‬ ‫ﺷﻜﻞ« ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺪارد و ﻣﻌﻨﺎي داﺧﻠﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻒ از »ازل ﺗﺎ اﺑﺪ« ﺑﺮاﻳﻤﺎن واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ درك‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫دوﻟﺖ ﻫﻤﮕﺎن را ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدﻳﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺷـﺎﻳـﺪ ﻓـﺮاﻣـﻮش‬

‫‪3‬‬


‫آن را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن واﮔﺬارﻳﻢ و ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻳﻢ اﻣـﺎ ﺑـﺎز‬

‫ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻨﻄﻖ راه ﺣﻠﻲ درﺳﺖ و ﺑـﻨـﻴـﺎدي‬

‫ﻛﻮﭼﻜﻴﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﻃﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫـﻤـﻪ‬

‫ﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ آن را ﻣﺨﺮب ﻫﻢ ﻣﻲداﻧﻢ؛ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﻣـﻤـﻜـﻦ‬

‫ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻲ ﭼﭗ و راﺳﺘﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و‬

‫اﺳﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻼﻣﺖ ﻛـﺮده و در‬

‫اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﭗ و راﺳﺘﺶ ﻧﻜﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﺑﻴﺦ ﺣﺬﻓﺶ ﻣﻲ ﻛـﻨـﻨـﺪ؛‬

‫ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻬﺎت آن را ﺧﻔﻪ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺮﻛﻮب‬

‫ﭘﺲ ﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ‪...‬‬

‫اﺳﺖ و در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﺎرﮔـﺮ ﺑـﺎﺷـﺪ‪ .‬اﺻـﻼً‬ ‫»ﻣﻨﻄﻖ«ي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻗـﺎﻳـﻞ ﺷـﺪن‬

‫‪---------------------------------------------------‬‬

‫اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪهي ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎ و رواﺑﻂ و‬ ‫ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ آدﻣﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟! ﭼﺮا ﺑﻪ‬

‫ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ از آن ﺳـﺨـﻦ‬

‫ﺟﺎي آﻧﻜﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎ را از رﻳﺸﻪي ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺣﺴـﺎﺳـﺎت‬

‫ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ‪ ،‬ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻨـﮓ‬

‫ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺖ ﻣﺪاوا ﻛﻨﻴﻢ ﺳﺮاغ داروﻳﻲ از ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮﻳـﻢ؟‬

‫اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻤﻲ آورم ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ‬

‫ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و راه ﺣﻞ آن از ﺟﻨﺲ ﺧـﻮدش؛ ﻣـﻦ ﻓـﻜـﺮ‬

‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺶ درك و اﺣﺴﺎس در ﻗـﺪم ﻫـﺎي‬

‫ﻣﻲ ﻛﻨﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ از وﺟـﻮد اﺣﺴـﺎﺳـﺎت‬

‫ﺑﺰرگ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻮده‪ .‬ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔـﺮدد‬

‫ﺧﻮد و ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ آﮔﺎه ﺷﺪن‬

‫ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ دﻧﺒﺎل ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻲﮔﺮدد و ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻨﻘﺪر درﮔﻴﺮ‬

‫از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋـﻲ ﺟـﻬـﺖ دار ﻛـﺮدن‬

‫ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده و راه را‬

‫اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺖ آﮔﺎه و واﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﻫـﺎ در ﺳـﻄـﺢ‬

‫ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﻴﻤﻮدن راه و‬

‫ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻠﻤﻮﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻤـﻲ ﺣـﺲ و‬ ‫درك واﻗﻒ ﺷﺪه‪ .‬اﺣﺴﺎس اﻣﺎ ذاﺗﺎً دﻟﻴﻞ و ﻣﺪرك ﻧﻤﻲ ﺧـﻮاﻫـﺪ و‬

‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫ﺧﻮد ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺶﻫﺎ و واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮدﻳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﺟﻬﺖ دار ﺷﺪﻧﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﻣـﻦ‬

‫ﻳﺎدش ﺑﺨﻴﺮ ﻳﻜﻲ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﺧﺪا اون ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻛـﻪ‬

‫ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ ﺟﻬﺖ دار ﻛﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﺗـﻌـﺎﻣـﻞ ﻫـﺎي‬

‫ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﻪ وﻗﺖ آب ﺧﻮش از ﮔﻠﻮي ﻛﺴﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺮه‪ .‬ﺧﺒﺮ ﺑﺪ‬

‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋـﻲ‬

‫ﺷﻨﻴﺪن دﻳﮕﻪ واﺳﻤﻮن ﻋﺎدي ﺷـﺪه‪ .‬دﻳـﺪن اﻳـﻦ ﻫـﻤـﻪ ﻫـﻮاي‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي دﻳﮕﻪ ﭼﻴﺰ ﻏﺮﻳﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻋﺎدي ﺷﺪن ﻫﻢ اﻳﻨﻘـﺪر‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻋﺎدي ﺷﺪه ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺪ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻴﺎد‪ .‬ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺘﻲ ﻓـﻜـﺮ‬

‫‪4‬‬

‫اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از »ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدﮔﺎن« ﺳﺨﻦ از ﻣـﻨـﻄـﻖ‬

‫ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺑﺸﺮ ﻋﺠﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺮﻳﺒﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﻴﺘﻮﻧﻲ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رو‬

‫زدن و »اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮدن« ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺼﺪاق »روﺷﻨﻔﻜـﺮي«‬

‫ﺑﻬﺶ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻨﻲ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار دﺳﺘﻜﺎري ﺑﻪ وﺟﺪش ﺑـﻴـﺎري و‬

‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻢ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮدن ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟‬

‫ﻛﻠﻲ ﻫﻢ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارت ﺑﺎﺷﻪ‪...‬‬

‫ﻣﮕﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﺪن ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟! ﺗﺮس از اﺑـﺮاز‬ ‫ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟! ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪن ﻳﻌﻨﻲ ﭼـﻪ؟! ﻣـﻮرد ﻗﻀـﺎوت ﻗـﺮار‬

‫ﺗﻮي ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺑﭽﮕﻲ ﻟﻐﺖ ﺑﻮﻣﻲ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص‬

‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟!‬

‫اﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲﻫﺎ در ﺟﺰﻳﺮهاي دوردﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻣـﻲ اﻓـﺘـﺎد‪ .‬اون‬ ‫ﻣﻮﻗﻊﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﺑﻮﻣﻲﻫﺎ آدمﻫﺎي ﻣـﺘـﻔـﺎوﺗـﻲ اﻧـﺪ‪.‬‬


‫آدمﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻣﺘﻌﻠﻘﻨﺪ‪ .‬آدمﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺟـﺎﻳـﻲ را‬

‫ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ؛ ﺗﺎ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺑﺮﻛﺖ‪ .‬ﺗﺎ رﺳﻮاﻳﻲ اﺑﺮﻫﺎي ﺟﻠﻮي ﺧﻮرﺷـﻴـﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺰرﮔﺘﺮ‬

‫ﺗﺎ وزﻳﺪن ﻧﺴﻴﻢ دم ﺻﺒﺢ و ﺗﺎ ﺧﺮوش اﻣﻮاج ﺳﺎﺣﻞ‪.‬‬

‫ﻛﻪ ﺷﺪم ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮدم آﺑﺎديﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﻣـﻲ اﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻫـﻢ‬

‫آن ﻫﻨﮕﺎم دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻫﻢ از ﺑﻮﻣﻴﺎن و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻴﺎن ﺑﺎ اﻗﺮار‬

‫ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﻣﻲ دارﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻓﻜﺮ ﻛـﻨـﻢ ﻳـﺎد‬

‫ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﭗ ﮔﻤﺸﺪهي ﺧـﻔـﺘـﻪ در ﻧـﺰد‬

‫ﺗﻬﺮان اﻓﺘﺎدم و ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم اﻳﻨﺠﺎ آدمﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﭘﺲ ﺑـﻮﻣـﻲ‬

‫ﺧﻮﻳﺶ ﻧﮕﺮدد‪.‬‬

‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﺗﻬﺮان را از آنِ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آن را‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻜﺮدم‪.‬‬

‫اي ﻛﺎش ﺗﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ‪ .‬ﺗﺎ دوﺑﺎره‪ ،‬ﺑﺎز و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺑـﻮﻣـﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪم‪ .‬ﺑﺰرﮔـﺘـﺮ ﻛـﻪ ﺷـﺪم‬ ‫ﻓﻬﻤﻴﺪم‪ ،‬ﻧﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم‪ ،‬دﻳﺪم ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻣﺮدم آﺳـﻤـﺎن‬ ‫دود آﻟﻮد و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻳﺶ را ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﺸﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑـﺎز ﻫـﻢ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪم و ﺳﺮ از ﺟﺎﻳﻲ درآوردم ﻛﻪ دﻳﺪار ﻫﻢ وﻃﻦ اﺣﺴﺎﺳـﻲ‬ ‫دل اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد‪ .‬ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺧﺎﻛﻴﺶ ﺑﻠﻜﻪ ﺗـﻌـﻠـﻘـﺎت‬ ‫ذﻫﻨﻴﺶ دﻏﺪﻏﻪي ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﻫﺎﻳﻢ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﻴـﻦ‬ ‫داﺷﺖ و ﺑﻬﺎر ﺑﺮاﻳﺶ رﻧﮓ و ﺑﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻳـﺪارش رﻧـﮓ‬ ‫آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد‪ .‬دردش؛ دردي آﺷﻨﺎ و ﻟﺮزش ﺻﺪاﻳﺶ‪ ،‬اﺷﻚﻫﺎي ﻣـﺎ‪.‬‬ ‫آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺪﻳﺪم اﻣﺎ ﺣﺲ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﮔـﺮﭼـﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻗﺮارداد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻮﻳﺖ دﻫﻨﺪه و ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﻦ‬ ‫ﺑﻮﻣﻲ وﻃﻨﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﻮﻃﻨﻢ ﻧﻴﺰ‪...‬‬ ‫ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎي دﻓﺘﺮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﮕﻲ ﻣـﺎن اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎدهي روزاﻧﻪﻣﺎن‪ .‬ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺸﺘـﺮك‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ .‬ﻫﻤﺎن دردﻫﺎي ﻟﻤﺲ ﺷﺪهي ﺗﻠﺨﻤﺎن‪ .‬ﻫﻤﺎن ﮔـﺮﻳـﻪ ﻫـﺎي‬ ‫ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺎن اﺳﺖ و دﻟﺘﻨﮕﻲﻫﺎي ﺑﻲ اﻧﺘﻬﺎﻣﺎن‪ .‬ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن دل ﻫـﺎي‬ ‫ﻳﻜﺮﻧﮕﻲﻫﺎﻳﻤﺎن اﺳﺖ و ﺧﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﮔﺎه ﮔﺎﻫﻤﺎن‪.‬‬ ‫ﻛﺎش ﺗﺎ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ‪.‬ﻛﺎش ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن ﻣـﻬـﺎﺟـﺮ‬ ‫ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ‪ .‬اي ﻛﺎش ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺮداي ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻤﺎﻧـﻴـﻢ‪ .‬ﺗـﺎ‬ ‫ﺳﺮﺧﻲ اﻧﺎر و ﺳﺒﺰي ﺑﻬﺎر‪ .‬ﻛﺎش ﺗﺎ آزادي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻗﻔﺲ ﺑﻮﻣـﻲ‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻣﻦ و ﺗﻮﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎن اﻣﻴﺪﻫﺎي دوردﺳﺘﻤﺎن‪ .‬ﺑﻮﻣـﻲ ﺑـﻮدن ﻫـﻤـﺎن‬

‫‪5‬‬


‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن‬

‫ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻢ‪ :‬آﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺮا دﻳﺪه اﺳﺖ؟ آﻳﺎ از ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﻴﺪه اي ﻛﻪ‬ ‫او را ﻓﺮﻳﺐ داده ﺑﺎﺷﻢ؟ داﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲ را دﻳﺪه اي ﻛﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ را از‬

‫آرش ﭘﻨﺎﻫﻲ ﻓﺮ‬

‫ﻟﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮﺑﺎﻳﻢ؟‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻟﻜﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ‪ .‬ﺧﻮدم را ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺟﻲ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮدم‪ ،‬ﺟﻤﻊ‬

‫‪6‬‬

‫ﺻﺪاﻫﺎ‪ .‬دود‪ .‬اﺑﺮي از دود ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎ ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪه ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻛﺮدم‪.‬‬

‫ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﺷﻪاي ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم‪ .‬ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺷﺘﻪاي ﻣﻲﮔﺸﺘﻢ‬

‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺧﻮب‪ ...‬ﺧﻮب‪...‬ﻧﻪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻗﺪر ﻣﻌﺮوﻓﻲ ﻛﻪ‬

‫ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل آﻳﺪ‪ .‬ﭼﻴﺰي از دور ﻣﻲآﻣﺪ‪ .‬اﻧﺘﻈﺎرم ﺑﻪ ﺳﺮ‬

‫ﻫﻤﻪ ﺗﻮ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ؟‬

‫آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ﻧﺰدﻳﻚ آﻣﺪ‪ .‬ﻫﺎﻟﻪ ي دود را ﺷﻜﺎﻓﺖ‪ .‬ﺻﺪاﻫﺎ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﭼﻪ ﻣﻲﺷﻮد؟‬

‫ﮔﻮﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﺮف وﻗﻮع ﺑﻮد‪ ،‬ﺳﻜﻮت ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﻜﻮت‪...‬‬

‫درﻣﺎﻧﺪه ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻤﻲداﻧﻢ‪.‬‬

‫ﺷﻮﻛﻪ ﺷﺪم‪ .‬ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﺑﻲ رﻧﮓ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻲ ﺟﺮم‪.‬‬

‫ﮔﻔﺖ‪:‬ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ‪ .‬دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮدن‬

‫وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ در آن اﻧﺒﻮه ﺻﺪاﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻴﻊ دود ﻏﻠﻴﻆ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺪازد‪ .‬ﺗﺼﻮر ﻛﻦ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم‪،‬‬

‫ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ آﻣﺪ‪ .‬ﭘﺮﺳﻴﺪم ﺗﻮ دﻳﮕﺮ ﻛﻴﺴﺘﻲ؟‬

‫اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده ام‪ ،‬ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‪ ،‬آﻳﺎ ﻛﺴﻲ او را‬

‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﻴﻄﺎن‪.‬‬

‫ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ؟‬

‫ﻟﺮزهاي ﺑﺮ درﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ اﻓﻜﺎرم اﻓﺘﺎد‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﺧﺮﺳﻨﺪي داﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮاب‪ ،‬ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺗﻮ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ‬

‫ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ از ﺧﺪا ﻓﺮﺷﺘﻪ اي ﺧﻮاﺳﺘﻢ‪ ،‬ﺗﻮ آن ﻧﻴﺴﺘﻲ‪ .‬ﺗﻮ ﻣﺬﻣﻮﻣﻲ‪،‬‬

‫را ﻣﻲداﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻇﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻛﺮﻳﻪ‪ ،‬زﺷﺖ‪...‬‬

‫ﻟﺒﺨﻨﺪي زد‪.‬‬

‫ﮔﻔﺖ‪ :‬آﻳﺎ ﭼﻴﺰي در ﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ؟ ﻣﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﭼﻴﺴﺘﻢ؟‬

‫ﭘﺮﺳﻴﺪم ﭘﺲ آﻧﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺗﻮﻫﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ؟‬

‫ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم‪ ،‬دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻢ دﻳﺪم‪ .‬اﻣﺎ ﭼﻴﺰي ﻣﺬﻣﻮم‬

‫درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ ‪،‬روﻳﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ‬

‫ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺮود‪ .‬ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮدم ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺮﺳﻴﺪم‪ :‬ﭘﺲ‪ ...‬ﭘﺲ آن ﻫﻤﻪ زﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﺗﻮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻲ؟‬

‫ﺳﻮاﻟﻢ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادم‪ :‬ﭘﺲ اﻳﻦ را دﻳﮕﺮ ﻗﺒﻮل داري ﻛﻪ ﻳﻚ ﺻﺒﺢ‬

‫آن ﭼﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﭼﻲ؟‬

‫وﻗﺘﻲ ﺧﺪا از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﺪ از روي ﺑﻴﻜﺎري‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ‪،‬‬

‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺑﻪ آن ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﻴﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ‬

‫ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺰرﻋﻪ اي ﺧﻠﻖ ﻛﺮد‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮد ﭼﻴﺰي ﻛﻢ اﺳﺖ‪،‬‬

‫ﺗﻮﻫﻤﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ روزي در ذﻫﻦ ﻣﻐﺸﻮش آدم ﺣﻠﻮل ﻛﺮد‪ .‬آري‬

‫اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرﭼﮕﺎﻧﻲ در آن آﻓﺮﻳﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻟﻲ آﺳﻮده‪،‬‬

‫ﺗﻮﻫﻤﻲ ﻫﺴﺘﻢ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻔﻜﺮ آدﻣﻲ‪ .‬ﻣﻦ ﺣﺘﻲ وﺟﻮد‬

‫ﺧﺮﺳﻨﺪ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرش‪ ،‬از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﻧﺸﺴﺖ‪ ...‬ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺮﻓﻢ‬

‫ﻫﻢ ﻧﺪارم‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻴﭻ را ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ اﺣﺴﺎس‬

‫را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻢ ﮔﻮش ﺑﺪه‪ ...‬ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ ﻫﺎ‪ ،‬دروغ ﻫﺎ‪،‬‬

‫ﻫﻴﭻ ﺑﻮدن ﻛﺮدم‪.‬‬

‫ﺧﻴﺎﻧﺖﻫﺎ‪،‬ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻮﻫﻢﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ و‪ ...‬ﺗﺮسﻫﺎ‪ .‬واژه ﺗﺮدﻳﺪ را‬

‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬وﻟﻲ ﺗﻮ را دﻳﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﻬﺮه اي وﺣﺸﺘﻨﺎك در ﺣﺎل ﻓﺮﻳﺐ‬

‫ﺑﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺧﺎﺻﻲ ادا ﻛﺮدم‪.‬‬

‫آدﻣﻴﺎن‪ .‬در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ زﻧﺠﻴﺮي ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺸﺎن آوﻳﺨﺘﻪ اي و ﺑﻪ‬

‫ﺑﻪ آراﻣﻲ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺰرﻋﻪ اي ﻫﺴﺖ‪ .‬ﺻﺪاﻳﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻜﻢ‬

‫ﻧﺎﻛﺠﺎآﺑﺎد ﻣﻲﻛ‪‬ﺸﻲ‪ .‬ﺗﻮ را دﻳﺪهاﻧﺪ‪.‬‬

‫اداﻣﻪ داد‪ :‬اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدي‪ ،‬ﺧﺪا ﻧﻈﺎره ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت‬

‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ؛ ﺗﻮﻫﻤﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻔﻜﺮ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﻫﺮ‬

‫ﺑﺸﺮي را‪ .‬ﺧﺪا ﻳﻚ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﺻﻼً ﺧﺪا ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد‬

‫ﻗﺪر ﻫﻢ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد وﻫﻢ و ﺧﻴﺎل اﺳﺖ‪ .‬از ﺗﻮ‬

‫اﻳﻦ ﻣﻮرﭼﮕﺎن‪ ،‬ﺧﺪاﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺧﺪاي ﺗﻮ ﻧﻈﺎره ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻮ را‪،‬‬


‫ﺧﺪاﻳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮ‪ ،‬درون ﺗﻮ‪.‬‬

‫ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪم‪ .‬ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺎز ﻛﻨﻢ دوﺑﺎره‬

‫ﭘﺮﺳﻴﺪم ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻲﮔﺬارد اﺷﺘﺒﺎه ﻛﻨﻢ؟‬

‫ﭘﺮﺳﻴﺪم‪ :‬اﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﺲ ﻏﺮﻳﺒﻲ اﺳﺖ؟ ﺟﻮاﺑﻲ ﻧﻴﺎﻣﺪ‪ .‬ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺎز‬

‫ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ات ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد‪ .‬ﺧﺎﻟﻲ از ﻫﺮ ﻧﻮع‬

‫ﻛﺮدم‪ .‬دﻳﺪم ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻳﺎد ﺣﺮﻓﺶ اﻓﺘﺎدم‪» :‬اﮔﺮ‬

‫ﺗﻔﻜﺮي‪ .‬ﺧﺎﻟﻲ از ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ‪ .‬ﺧﺎﻟﻲ از ﻫﺮ درﺳﻲ‪ ،‬ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪه‪.‬‬

‫روزي ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬اﮔﺮ روزي ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻲﺷﻮم از اﻳﻦ ﻛﻪ‬

‫ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻀﺤﻚ‪ .‬ﻗﺒﻮل ﻧﺪاري؟‬

‫رﺳﺎﻟﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪«.‬‬

‫ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدم‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﺣﺪاﻗﻞ‬

‫و ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻛﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﺑﺪه‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺎ اﻵن ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮔﺸﺘﻪاي؟‬ ‫ﺳﺮم را ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪات ﺑﻨﮕﺮي و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوري‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫آوري ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ را ﻛﻪ درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدي‪ .‬او را ﺧﻮاﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﻧﮕﺎه ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎده ﺗﺮ از اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻣﺎج ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ روﺷﻦ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﺣﻠﻮل ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭘﺮﺳﻴﺪم‪:‬‬ ‫آﻳﺎ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺗﻮ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻲ؟‬ ‫ﺳﻌﻲ ﻛﺮد ﻧﺎراﺣﺘﻲاش را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﮕﺮان ﻣﻦ ﻧﺒﺎش‪ .‬اﮔﺮ روزي ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬اﮔﺮ روزي ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮم از اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﻣﻌﺠﺰه را ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺑﺪه‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه اي در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻴﻨﻪ ام ﺑﺎز ﺷﺪ‪ .‬ﻛﺴﺎﻧﻲ را دﻳﺪم ﻛﻪ‬ ‫دوﺳﺘﻢ دارﻧﺪ‪ .‬و ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارم‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻌﺠﺰهاي از اﻳﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ؟‬ ‫اداﻣﻪ داد‪ :‬ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺒﻨﺪ‪.‬‬ ‫دادم‪ .‬ﺷﻜﻮﻓﻪ اي در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻐﺰم در ﺣﺎل ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﺶ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺣﺲ ﻋﺠﻴﺒﻲ در ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم روﻳﻴﺪن‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﻛﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺻﺎﺑﻮن را ﺑﺎ »ص« ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻳﺎ »س«‪ ،‬ﭘﺮﺳﻴﺪم اﻳﻦ‬ ‫دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﺑﻪ ﺳﺎن ﺳﺮﺑﺎزي ﻛﻪ از ﻣﺎﻓﻮﻗﺶ دﺳﺘﻮر ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪ ،‬آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ اﻧﺠﺎم‬

‫‪7‬‬


‫ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در‬ ‫ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﻫﺎي‬

‫ورزﺷﻲ‬

‫داﻧﺸﮕﺎه‬

‫ﮔﺮﻓﺖ و در ﻓﻴﻨﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ‪6-4‬‬

‫آﻟﺒﺮﺗﺎ‪،‬‬

‫ﺗـﻴـﻢ ‪ Chinitos‬را‬

‫زﻣﺴﺘﺎن ‪2010‬‬

‫ﺷﻜﺴﺖ داده و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻮد‪ .‬اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑـﻮدﻧـﺪ از‪:‬‬

‫رﺳﻮل ﻣﻴﻼﺳﻲ‬

‫آرش ﻓﻼﻣﺮزﻳﺎن‪ ،‬ﻣﻴﺜﻢ ﻋﺒﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺠﻴﺪي ﻓﺮ‪ ،‬ﺣﺴﻴﻦ داﻧﺸﻮر‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ دل آﺳﺎي‪ ،‬رﺳﻮل ﻣﻴﻼﺳﻲ و ﻣﻬﺮداد زارﻋﻲ ‪.‬‬

‫ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﺰارش و ﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ‬ ‫در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻲ آن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸـﮕـﺎه آﻟـﺒـﺮﺗـﺎ‬ ‫) ‪ (ISAUA‬ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻳﻚ واﺣﺪ )‪ (Unit‬ﺑـﺎ ﻧـﺎم ‪ ISAUA‬در‬ ‫داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﻴﻤﻲ را در اﻳـﻦ‬ ‫واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛـﺒـﺖ ﻧـﺎم را‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ درﺻﺪ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺟﺎري ‪ 50%‬ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ )ﻓﻮﺗﺴﺎل( ﻣﺮدان‬ ‫اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ‪Persians‬‬

‫دو ﺗﻴـﻢ اﻳـﺮاﻧـﻲ ‪ Persians‬و ‪ ECERF United‬ﺑـﺮاي اﻳـﻦ‬ ‫ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻟﻴﮓ در ﺗﺎرﻳـﺦ ‪ 5‬ژاﻧـﻮﻳـﻪ ‪2010‬‬ ‫ﺷﺮوع و ‪ 11‬ﻓﻮرﻳﻪ ‪ 2010‬ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻬـﺎ از ﺳـﺎﻋـﺖ‬

‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻢ ‪ :ECERF United‬اﻳﻦ ﺗﻴﻢ در ﺳﻄﺢ دوم و در‬

‫‪Pavilion Infield‬‬

‫ﮔﺮوه ‪ F‬ﻗﺮار داﺷﺖ‪ .‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺮد و ﻳﻚ ﺑﺎﺧﺖ ﺑﻪ‬

‫‪ 18:15‬ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 21:20‬در ﻣﻴﺪان ﭘﺎوﻳﻠﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻢ دوم و ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ ‪ +10‬ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬﻓﻲ راه ﭘـﻴـﺪا‬

‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻴﮓ‪ :‬ﻟﻴﮓ داراي ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اول‪ ،‬دوم و ﺳـﻮم ﺑـﻮد‪ .‬در‬ ‫ﺳﻄﺢ اول ‪ 6‬ﺗﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻪ رﻗﺎﺑـﺖ‬ ‫ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻄﺢ دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪30‬‬

‫و‬

‫‪ 16‬ﺗﻴﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ‪A,B,C,D, E,F‬‬

‫و ‪ W,X,Y,Z‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺮوﻫﻬﺎ دو ﺗﻴـﻢ‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬﻓﻲ ﺻﻌﻮد ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺗﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ از ‪ 4‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ داﺧﻞ‬

‫‪8‬‬

‫ﻣﻴﺪان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎزي ‪ 35‬دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻛﺮد‪ .‬در ﺑﺎزي اول ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬﻓﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗـﻴـﻢ ‪Hepato-Pool‬‬

‫‪ F.C.‬را ‪ 7-0‬ﺷﻜﺴﺖ داده و ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎﻳﻲ راه ﭘـﻴـﺪا‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزي را ﺑﻪ ﺗـﻴـﻢ ‪Venus Flytrap B‬‬

‫واﮔﺬار ﻛﺮد و از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺗﻴـﻢ‬ ‫ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از‪ :‬ﻣﻬﺪي رﻣﻀﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻮري‪ ،‬ﭘﻴﺎم دﻫﻘﺎﻧﻲ‪ ،‬آرش‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﻲ‪ ،‬راﻣﺎن ﻳﺰداﻧﻲ‪ ،‬ﭘﺪرام ﭘﺎي ﺳﺮوي‪ ،‬اﻣﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي‪ ،‬ﺑـﺮاﻳـﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮزوﻋﻲ ‪ ،‬ﻓﺮزاد ﻣﺤﻤﺪي و ﭘﻴﺮوز ﭼﻮﺑﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪادي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗـﻴـﻢ ﻫـﺎﻳـﻲ ﻣـﺜـﻞ‬

‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻢ ‪ :Persians‬اﻳﻦ ﺗﻴﻢ در ﮔﺮوه اول ﻗـﺮار داﺷـﺖ و‬

‫)‪ MEGSA (GSA Unit‬و )‪CS Hacker (Comp. Sc. Unit‬‬

‫ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا‬

‫ﻧﻴﺰ ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ‪Persians‬‬

‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه اول و ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔـﻞ ‪ + 28‬ﻗـﺮار‬


‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻨﻴﺲ روي ﻣﻴﺰ ﺗﻚ ﻧﻔﺮه‬

‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‪ :‬اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻳﻚ روزه در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 7‬ﻓـﻮرﻳـﻪ‬ ‫‪ 2010‬در ‪ Education Gym‬ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ 34 .‬ﻧﻔـﺮ در اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺑـﺮاي ﺳـﻪ ﺳـﻄـﺢ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ‪ 6‬ﺑﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ داد‬ ‫و ﻫﺮ ﺑﺎزي از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ‪ 5‬ﺳﺖ ‪ 11‬اﻣﺘﻴﺎزي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬رﺳﻮل ﻣﻴﻼﺳﻲ‬

‫ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺗﻴﻤﻬﺎي ‪ MEGSA‬و ‪CS Hacker‬‬

‫آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮداد ﻣﺎﻫﻮﺗﻴﺎن و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺒﻴﺐ زاده در اﻳﻦ ﻣﺴـﺎﺑـﻘـﺎت‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬آﻗﺎي ﺣﺒﻴﺐ زاده ﺑﺎ ‪ 5‬ﭘﻴﺮوزي ‪ 3-0‬ﻗﻬﺮﻣـﺎن‬ ‫ﺳﻄﺢ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آﻗﺎي ﻣﺎﻫـﻮﺗـﻴـﺎن ﺑـﺎ ‪4‬‬ ‫ﭘﻴﺮوزي و ﻳﻚ ﺷﻜﺴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻓﻮﺗﺒﺎل داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ )ﻓﻮﺗﺴﺎل( ﺑﺎﻧﻮان‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻴﮓ‪ :‬ﻟﻴﮓ داراي ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اول‪ ،‬دوم و ﺳﻮم ﺑﻮد‪ .‬در ﻫـﺮ‬ ‫ﻛﺪام از ﺳﻄﺢﻫﺎي اول‪ ،‬دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪ 8 ،3‬و ‪ 5‬ﺗـﻴـﻢ در‬ ‫ﮔﺮوهﻫﺎي ‪ A,B, C‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻫﺮ ﺗﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫از ‪ 4‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ داﺧﻞ ﻣﻴﺪان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎزي ‪ 35‬دﻗـﻴـﻘـﻪ‬ ‫ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻢ ‪ :Persian Girls‬اﻳﻦ ﺗﻴﻢ در ﺳﻄﺢ ﺳـﻮم و در‬ ‫ﻋﻜﺲ‪Kate Bodden :‬‬

‫ﮔﺮوه ‪ C‬ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻳﻔـﺎن را‬ ‫ﺷﻜﺴﺖ داده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻢ اول ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ ‪ +20‬ﺑـﻪ ﻣـﺮﺣﻠـﻪ‬

‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺒﻴﺐ زاده و ﻣﻬﺮداد ﻣﺎﻫﻮﺗﻴﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﻨﻴﺲ روي ﻣﻴﺰ‬

‫ﺣﺬﻓﻲ راه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ‪ .‬وﻟﻲ در ﻓﻴﻨﺎل ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ‪ 3-2‬از ﺗـﻴـﻢ ‪Hot‬‬

‫‪ Schists‬ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دوم رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺷﺎره ﺷﻮد‬

‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﻴﺒﺎل ﺑﺎﻧﻮان‬

‫اول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از‪ :‬ﭘﺮﻳﺴـﺎ ﻣﺼـﻴـﺒـﻲ‪،‬‬

‫ﺗﻴﻢ اﻳﺮاﻧﻲ ‪ Persian Girls‬در اﻳﻦ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛـﺮد‪ .‬اﻳـﻦ‬

‫ﻧﻔﻴﺴﻪ دادﮔﺴﺘﺮ‪ ،‬ﺳﺎﻳﻨﺎ ﻻﺟﻮردي‪ ،‬ﻟﻴﻠﻲ ﻣﻴﺮ ﻣﻨـﺘـﻈـﺮي‪ ،‬ﻓـﺮزاﻧـﻪ‬

‫ﻟﻴﮓ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 6‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ 2010‬ﺷﺮوع و ‪ 10‬ﻓﻮرﻳﻪ ‪ 2010‬ﺑـﻪ‬

‫ﻣﻴﺮزازاده‪ ،‬ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲ‪ ،‬آﺗﻮﺳﺎ ذﻫﺒﻲ‪ ،‬ﻣﺮﻳﻢ ﻓـﺘـﻮﺗـﻲ‪ ،‬ﺳـﺤـﺮ‬

‫ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺎزيﻫﺎ در ﻋﺼﺮ روزﻫﺎي دوﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از‬

‫ﻣﻮﻗﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺿﻴﻪ درﺧﺸﺶ‪ ،‬آزاده اﺳﺪي و ﺳﻴﻤﺎ ﺧﺎدﻣﻲ‪.‬‬

‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 20:30‬ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 20:22‬در ‪ main gym‬ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗـﻴـﻢ‬

‫‪9‬‬


‫ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺎزيﻫﺎي ﺧﻮب اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣـﺮﺣﻠـﻪ‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از ﻧﻈﺮ اﻣﺘﻴﺎزي‬

‫ﺣﺬﻓﻲ راه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑـﻮدﻧـﺪ از ﻧﺴـﺘـﺮن‬ ‫ﺑﺮوﻣﻨﺪ زاده‪ ،‬ﺳﺎﻳﻨﺎ ﻻﺟﻮردي‪ ،‬ﻣﻬﺮﻧﺎز ﺻﺎﻟﺤﻲ‪ ،‬ﻣﺎﺋﺪه ﻣﻌﺮﻓﺖ‪ ،‬ﻓﺮﻧـﺎز‬

‫ﺣﺪود ‪ 28‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‬

‫ﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲ‪ ،‬آﺗﻮﺳﺎ ذﻫﺒﻲ‪ ،‬ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻄﺎﺋﻴﺎن‪ ،‬ﻧﺪا دﻟـﻴـﻠـﻲ‪،‬‬

‫ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻴﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم‬

‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮي‪ ،‬ﻟﻴﻠﻲ ﻣﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬آﻳﺪا ﺗﻮاﻧﺎ و ﺳﭙﻴﺪه دادرس‪.‬‬

‫ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ )‪ (unit‬اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬واﺣﺪ ‪ ISAUA‬در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات را در دو رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ و ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫ﭼﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورد‪.‬‬

‫ﺟﺪول اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ )اول و دوم( در رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺴﺎل‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬رﺳﻮل ﻣﻴﻼﺳﻲ‬

‫ﺗﻴﻢ واﻟﻴﺒﺎل ‪Persian Girls‬‬

‫از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاري اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﻴﺒﺎل ﻣﺨﺘﻠﻂ‪ ،‬واﻟﻴﺒﺎل ﻣﺮدان و ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺷﺎره‬ ‫ﻛﺮد‪ .‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺗﻴﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫‪CS, The ECE Geeks Omid, Blue Footed Boobies‬‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫رﺗﺒﻪ‬

‫واﺣﺪ‬

‫اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺒﻠﻲ‬

‫اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻌﻠﻲ‬

‫ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎز‬

‫‪1‬‬

‫‪ISAUA‬‬

‫‪462‬‬

‫‪325‬‬

‫‪908‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Campus Saint-Jean‬‬

‫‪162‬‬

‫‪165‬‬

‫‪434‬‬


‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زن‪ ،‬ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان‬ ‫اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ درادﻣﻮﻧﺘﻮن‬ ‫ﻧﻔﻴﺴﻪ دادﮔﺴﺘﺮ‬ ‫ﻳﻚ‪» :‬آﻓﺴﺎﻳﺪ« را دﻳﺪهاي؟ ﻓﻴﻠﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎﻫﻲ را ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ‪ .‬ﻫﻤـﺎن‬ ‫ﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﺗﻼش دﺧﺘﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ روي ﺳـﻜـﻮﻫـﺎي‬ ‫اﺳﺘﺎدﻳﻮم آزادي در ﺑﺎزي اﻳﺮان و ﺑﺤﺮﻳﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎ آن دﺧـﺘـﺮان‬ ‫ﺟﺴﻮر در ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻢ‪ :‬ﻓﻮﺗﺒﺎل را دوﺳﺖ ﻣﻲدارﻳﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﻣﺎ از اﻳﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻛﻪ در آن ﻣﻲزﻳﺴﺘﻴﻢ ﺑـﺮاﺑـﺮ‬ ‫ﻧﺒﻮد‪ .‬ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎﻧﻪﻣﺎن ﺑﻮد‪ .‬ﻫـﻤـﺎن ﻛـﻪ در ﻛـﻮﭼـﻪ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎﻳﺶ ﻧﺎزل ﻣﻲﺷﺪ و ﮔﺎه و ﺑﻴﮕﺎه ﺑـﺎ ﺳـﺨـﻨـﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻳﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺧﻴﺮه آزرده‪ .‬ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓـﺘـﻪ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ‪» :‬ﻧﻪ‪ ،‬اﺳﺘﺎدﻳﻮم اﺻﻼ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧـﻴـﺴـﺖ‪« .‬‬ ‫ﻣﻲﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻮادار ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬ﭼﻄﻮر زﻧﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺑـﻪ‬ ‫»آزادي« رﺳﻴﺪهاﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ درﻫﺎﻳﺶ را ﺑﺮ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺴـﺘـﻪ اﻳـﺪ؟‬ ‫ﻣﻲﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ اي ﺑﺎﺑﺎ‪ ،‬دﺧﺘﺮ را ﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ،‬ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺘـﺎن‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎﻣـﺎن ﺳـﻜـﻮت ﻛـﺮدﻳـﻢ‪ ،‬اﻣـﺎ »روﺳـﺮي‬ ‫ﺳﻔﻴﺪ«ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدﻧﺪ‪» :‬ﺳﻬﻢ زن‪ ،‬ﻧﻴﻤـﻲ از‬ ‫آزادي«]‪[1‬‬ ‫از آن روزﻫﺎ ‪ 4‬ﺳﺎل ﻣﻲﮔﺬرد‪ .‬ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﻴﺎ ﻣﻴﺰﺑـﺎﻧـﻲ‬ ‫ﻓﻮﺗﺴﺎل ‪ 2010‬را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ورزﺷﮕـﺎه ﻫـﺎ ﻛـﺮد‪.‬‬ ‫اﻳﺮان‪ ،‬ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﻮﺗﺴﺎل آﺳﻴﺎ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺰد ﺟﺪي ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ اﻣـﺎ‬ ‫ﺑﻪ ازﺑﻜﺴﺘﺎن واﮔﺬار ﺷﺪ‪[2].‬‬

‫و ﺑﺮدﺑﺎري ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ را ﻳـﺎد‬ ‫ﻣﻲدادﻧﺪ ﻣﺜﺎل زدﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺤﻴﺮ ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﺪ‪ :‬ﻣﺮﺑﻲ ﻫﻢ دارﻳﺪ؟ ﺑﻠﻪ! ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ اﻳﻦ ﺳـﺆال‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ درك ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﺮاي زﻧﺎن در‬ ‫اﻳﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ورزش ﺗﻴﻤﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﺑـﻪ‬ ‫واﻟﻴﺒﺎل و ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻢ وﺿﻊ ﭼـﻨـﺪان‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد‪.‬در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﺑﺎزي ﻓـﻮﺗـﺒـﺎل‬ ‫ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻳﻢ‪ ،‬ﺑﻮدن و ﻫﻤﺮاﻫﻲ رﺳـﻮل ﻣـﻴـﻼ ﺳـﻲ ‪ ،‬ﻣـﻬـﺪي‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ و ﺑﺎﺑﻚ ﺑﻬﺴﺎز راه را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻣﻲﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل دﺧﺘﺮان از ‪ 9‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺪون ﺷـﻚ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘـﺎت ﻧـﺒـﻮدﻳـﻢ‪ .‬اﻣـﺎ‬ ‫ﺷﺎدي‪ ،‬اﻣﻴﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ‪ ،‬و روﺣﻴﻪ ﻗﻮي ﺗﻴﻢ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑﻮد‪ .‬ﭼـﻪ‬ ‫اﻧﺘﻈﺎري ﻣﻲرﻓﺖ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ‪ 1‬ﻣﺎه ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗـﻮپ ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻣﺎ ﻫﻢ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺒﻮدﻳﻢ‪ .‬ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲﻛـﺮدﻳـﻢ‪ ،‬و از‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ذوق زده ﻣﻲﺷﺪﻳﻢ؛ وﻗﺘﻲ ﺷﻮﺗﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ‪،‬‬ ‫ﭘﺎس درﺳﺘﻲ ﻣﻲدادﻳﻢ‪ ،‬ﺗﻮپ را از زﻳﺮ ﺗﻴﺮ اﻓﻘـﻲ دروازه ﺑـﻴـﺮون‬ ‫ﻣﻲآوردﻳﻢ‪ ،‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺣﺮﻳﻒ را ﺟﺎ ﻣﻲﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ و‪..‬‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮي داﺷﺖ‪ 3 .‬ﮔﻞ ﺧﻮردن از ﺗﻴﻢ اول‬ ‫ﺟﺪول ﺑﺮاي ﻣﺎ ﭘﻴﺮوزي ﺑﻮد‪ .‬ﻛﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﺎزيﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ﺷﺎدي ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻳﻢ و ﻋﻜﺲ ﺗﻴﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎزي آﺧﺮ روي ﭼﻤـﻦ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮهاي ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﻲ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮف و ﺑﻮران‪ ،‬زﻣـﻴـﻦ ﻳـﺦ زده‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻲﻫﺎي ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﺖ‪ ،‬و ‪ 8‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ! ﺑﺎزي را ‪7-1‬‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻴﻢ‪ ،‬روﺣﻴﻪﻣﺎن را ﻧﻪ‪.‬‬

‫دو‪ :‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ ،2009‬ادﻣﻮﻧﺘﻮن‪ .‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ورزﺷﻲ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن‬ ‫اﻳﺮاﻧﻲ ‪ ،‬رﺳﻮل ﻣﻴﻼﺳﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل دﺧﺘـﺮان‬ ‫اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺪﻫﻴﻢ‪ .‬دور از دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻣﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي‬ ‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻣﻬﺸﺎد ﭘﺎزوﻛﻲ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺘﻲ ‪ 10‬ﻧﻔﺮه ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻴـﻢ ‪ ISAUA‬در رده‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪ‪ .‬اوﻟﻴﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺎ‪ 4 :‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اول ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎﻻ و ﺗﻼش‬ ‫ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮي ﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﻴﻤﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدادﻧﺪ‪ ،‬روﺣﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد‪ .‬ﺻﺒﺮ‬ ‫—————–—————–——————————————————‬ ‫‪http://www.zamaaneh.com/friday/2008/10/post_181.html‬‬ ‫)‪1‬‬

‫)‪2‬‬ ‫‪http://www.the-afc.com/en/tournaments/men-a-youth/afc‬‬‫‪futsal-championship‬‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬آرش ﺧﺪاﺑﻨﺪه‬

‫‪11‬‬


‫ﺳﻪ‪ :‬ﺑﺎزيﻫﺎ ﻓﻮﺗﺴﺎل زﻣﺴﺘﺎن در راه ﺑﻮد‪ ،‬و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺼـﻤـﻢ ﺑـﺮاي‬

‫ﺣﺪس ﻣﻲزدﻳﻢ ﺑﺎزي ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ 2 ،‬دﻗﻴﻘﻪ ﻣـﺎﻧـﺪه‬

‫ﺑﺎزي‪ .‬ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻔﺘﻪاي ﻳﻚ‬

‫ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن‪ ،‬ﮔﻞ ﺳﻮم را ﺧﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﺗﻴـﻢ ‪ Hot Schists‬ﻗـﻬـﺮﻣـﺎن‬

‫ﺑﺎر در ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ‪ .‬ﺗﻴﻢ ‪ Persian Girls‬ﺑﺎ ‪ 12‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ‬

‫رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺷﻮد‪.‬‬

‫در رده ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺎزيﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ 3‬ﮔـﻞ‬

‫ﺑﺮاي ﻣﺎ در ﻳﻚ ﻗﺪﻣﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮدن و ﺑﺎﺧﺘﻦ در ﺑﺎزي ﻓﻴﻨﺎل )ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﻳﻬﺎيﻣﺎن را ﺑﺮده ﺑﻮدﻳﻢ( ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﻧﻴﻤﻪي ﭘﺮ ﻟﻴﻮان‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﻲ زﻳﺎد دارد‪ .‬ﻣﺎ ‪ 6‬ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﺑﺎري ﻛﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را‬ ‫ﺗﻴﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎل رﺳﻴﺪﻳﻢ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﻓﻴﻨﺎل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪ .‬ﭼﻪ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ دﻟﺨﻮﺷﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻲدﻟﻴﻞ ﺑﻴﺴﺖ و‬ ‫اﻧﺪي ﺳﺎل از ﻣﺎ درﻳﻎ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺣﺘﻲ درﻳﺒﻞ ﻫﻢ ﻳـﺎد ﮔـﺮﻓـﺘـﻴـﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﭘﺸﺎن ﻣـﺘـﺮ‬ ‫ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻳﻢ و ﭼﻨﺎن ﻧﻜﺮدﻳـﻢ‪ .‬اﻣـﻴـﺪ‬ ‫دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻮﻳﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ‪ 2 ،‬روز ﺑﻌﺪ از ﻓﻴـﻨـﺎل در‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪي ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬

‫ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻳﻢ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ‪.‬ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻔـﺘـﮕـﻲ‬ ‫دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ .‬ﺗﺎ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ دوﺑﺎره ﺗﻴﻢ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺑﺮاي‬

‫زده ﺑﻮدﻳﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎزي اول ﻓﻮﺗﺴﺎل ﻛﻪ ‪ 3-0‬ﺑﺮدﻳﻢ اﻧﮕﺎر ﺑﺎورﻣﺎن ﺷـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﮔﻞ زدن و ﺑﺮدن ﻧﺸﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺮد اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات را‬

‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪ ،‬دوﺳﺘﻲ ﻛـﻨـﻴـﻢ‪،‬‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﺧﻮﺑﺘﺮي ﺑﺸﻮﻳﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ ﺑﺮد‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺮد دوم ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد‪» .‬ﺑﺮد«‪» ،‬ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ« و »ﻧﺘﻴﺠـﻪ«‬ ‫واژهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﻳﻤﺎن‪ .‬دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ در ﻛـﻨـﺎر‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻪ درك ﻣﺸﺘﺮك از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺳﻴـﻢ‪ .‬ﺑـﺮاي ﻫـﻤـﻪ ﻣـﺎ‬ ‫ﻛﻤﺎﻛﺎن »ﺗﻴﻢ ﻣﺎﻧﺪن« اوﻟﻮﻳﺖ داﺷﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اول ﻫـﺮ ﺑـﺎزي‬ ‫داد زدﻳﻢ »ﺧﻮش ﺑﮕﺬره!« ﻛﻪ ﻳﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﺑﺎزيﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺧﺘـﻴـﻢ‬ ‫اﻣﺎ ﺷﺎد ﺑﻮدﻳﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎزيﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﺻﺪرﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزيﻫﺎي ﺣﺬﻓﻲ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﻲداد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در روز آﺧﺮ ‪ 2‬ﺑﺎزي ﭘﺸﺖ ﻫـﻢ داﺷـﺘـﻪ‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪي ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺒﺮد‪ .‬داور ﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺧﺴﺘـﻪ از‬

‫‪12‬‬

‫ﺑﺎزي ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬در ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ‪ ،‬ﺑﺎزي ﻓـﻴـﻨـﺎل را آﻏـﺎز‬

‫اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻮد از ﺗﻼش ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل دﺧﺘﺮان اﻳﺮاﻧـﻲ در‬

‫ﻛﺮدﻳﻢ‪ .‬ﻓﺮاوان ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻲ داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن دﺧﺘﺮان زﻳـﺎدي‬

‫ادﻣﻮﻧﺘﻮن‪ .‬اﻣﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زن ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﻲﺳـﺖ ﺗـﺎ در‬

‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺎ را ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻛﺮد‪ .‬اﺣﺴﺎس ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ‬

‫ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻢ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻳﺮاﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ‬

‫ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﻳﻖ دﺧﺘﺮان دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزي ﺗﻴﻤﻲ‪.‬‬

‫آرزوﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﻧﺘﺮس اﻧﺪ و ﭘﺎﻳﺪار‪ .‬روزﺗﺎن ﺧﺠﺴﺘـﻪ‪،‬‬

‫ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺖ ‪ 2-0‬را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺎوي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدﻳﻢ و در ﺣـﺎﻟـﻲ ﻛـﻪ‬

‫و آرزوﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﺮآورده‪.‬‬


‫ﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ...‬ﻣﺎ و ﻓﻮﺗﺒﺎل؟!‬ ‫)ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روزﻫﺎ (‬ ‫ﺳﺎﻳﻨﺎ ﻻﺟﻮردي‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﺎزي ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ‬ ‫روﻳﺎ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﺧﻴﻠـﻲ ﻓـﺮق‬ ‫ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﻓﻜﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ دﺧﺘﺮان ﻛﻪ ﺑﺎ ‪ ISAUA‬ﺟﺪﻳـﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﻛـﺮد‪ .‬ﺑـﻪ ﻫـﺮ‬ ‫ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﻮد و ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻲدوﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻣﻴﺸﻦ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮرم از رﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﻛـﺎر ﺟـﺪﻳـﺪه‪ .‬ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺘﻲﺳﺖ ﻛﻪ دﺧﺘﺮاي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ‪ 20‬ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﭘﺎﺷﻮن ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻮپ ﻧﺨﻮرده ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﺑﻪ ﺑﺎزي ﻓﻜﺮ ﻧﻜﺮدن و ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫اون رو ﻧﺪاﺷﺘﻦ‪ .‬ﭘﺲ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﺑﺮاي دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻛﺎر آﺳﻮﻧﻲ ﻧﺒﻮد‪.‬‬ ‫راﺳﺘﺶ ﻣﻦ در ﺗﻤﺮﻳﻦ اول و دوم ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺑـﻮدم‪ .‬ﺑـﻪ ﻧـﻈـﺮم‬ ‫اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻗﺪرت دوﻳﺪن ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻴـﻢ‪ .‬ﻓـﻜـﺮ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ از ﺗﻤﺮﻳﻦ دوم ﺑﻮد ﻛﻪ دﭼﺎر درد ﻋﻀﻼﻧﻲ زﻳﺎدي ﺷﺪﻳﻢ‬ ‫و در ﺑﺎزي اول ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻳﻢ‪ .‬آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻼً در ﺗﻴﻢ ﻣـﻮج‬ ‫ﻣﻲزد و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﻲرﻓﺖ‪ .‬آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﻮﻳﺾﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎزي اول ﺑـﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺪوم )از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدم( ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اداﻣﻪ ﭘﻴـﺪا‬ ‫ﻛﺮد و ﺣﺘﻲ دﺧﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻛﻪ اﻟﺒـﺘـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺧﻴﻠﻲ دووم ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮد‪ .‬ﺑﺎزي دوم اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛـﺮد و ﺗـﻴـﻢ‬

‫ﺑﺎزي ﺷﻮق و اﻣﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻳـﻢ‪ .‬ﻣـﻦ ﺧـﻮدم ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﻪ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﮕﻔﺖ زده ﺑﻮدم‪.‬‬ ‫و اﻣﺎ ﻳﻚ ﺑﺎزي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎزي در ﻳﻚ روز ﺑﺮﻓﻲ ﺑـﺎ دﻣـﺎي‬ ‫‪ . -11‬ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ‪ recreation‬زﻧﮓ زدﻳﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪاي ﻧﺒﻮدﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ ورزﺷﻜﺎر ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻳـﻢ‪ .‬ﻓـﻜـﺮ‬ ‫ﺑﺎزي در ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ از ﺑﭽﻪﻫﺎ رو ﺗﺮﺳﻮﻧﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮر ﺑﻪ زﻣﻴﻦ رﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﺣﺘﻲ دﻳﺪن زﻣﻴﻦ ﻫﻢ وﺣﺸﺖ آور ﺑﻮد‪ .‬داور‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ زود اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﺎرهاي ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺑـﺎزي‬ ‫دارﻳﻢ و اﮔﺮ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻣﻴﻦ ﺧﻮردنﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﺑﺎزي رو ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻟـﺘـﻲ‬ ‫ﺗﻤﻮم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬راﺳﺘﺶ اﺻﻼً ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻧﺒﻮد‪ .‬دروازهﺑـﺎن‬ ‫ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻫﻢ در ﺑﺎزيﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺑـﺎزي آﺧـﺮ‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬دﻗﻴﻘﺎً ‪ 8‬ﻧﻔﺮ در آن روز ﺑﺮﻓﻲ ﺑﻪ زﻣـﻴـﻦ آﻣـﺪﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺤﻨﻪي اﺗﺤﺎد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﮕـﻔـﺖ آور و‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ از اون ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد‪ .‬ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧـﻔـﺮ ﺗﺸـﻮﻳـﻖ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻢ داﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎزي ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻣﺎ ﮔﻞﻫﺎي زﻳـﺎدي‬ ‫ﺧﻮردﻳﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در زﻣﻴـﻦ ﺑﺴـﻴـﺎر اﻓـﺘـﺨـﺎر‬ ‫ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ‪ .‬روﺣﻴﻪي ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺧﻮدﻣـﻮن رو ﺑـﺎور‬ ‫ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ‪ .‬ﻣﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺑـﺎزي رو ﺑـﺎ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻞ ﻫﺎي ﺧﻮرده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ از ﻧـﻈـﺮ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪهي ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﻮدﻳﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ‪ 20‬ﺳﺎل و اﻧـﺪي ﺑـﺎ‬ ‫ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺗﻮپ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ و درﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻛﺎر‬ ‫ﮔﺮوﻫﻲ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺗﻴﻢ آرزوﻣﻨﺪ روزﻫﺎي ﭘﺮ اﻣﻴﺪم‪.‬‬

‫ﺣﺮﻳﻒ ‪ 6‬ﻧﻔﺮي ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻨﻮز آﻣﺎدﮔﻲ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪﻳﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزي رو ﺑﺮدﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﺑﺎزي ﺳﻮم اﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﭽﻪﻫﺎ آﻣـﺎدﮔـﻲ زﻳـﺎدي‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ رو ﺗـﻮي زﻣـﻴـﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻦ و ﺗﻮپ رو ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻮﻧﻦ ﺑﻠﻜﻪ از ﺧﻮدﮔـﺬﺷـﺘـﮕـﻲ‬ ‫ﻧﺸﻮن ﻣﻲدادﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎزي رو ﺑﺎﺧﺘﻴﻢ وﻟﻲ از ﺑـﺎزي ﺧـﻴـﻠـﻲ‬ ‫راﺿﻲ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻳﻢ‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﺑﺎزي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ي‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ و اﻣﻴﺪ‪ ،‬اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫـﻲ‪ .‬ﺑـﻌـﺪ اﻳـﻦ‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬رﺳﻮل ﻣﻴﻼﺳﻲ‬

‫‪13‬‬


‫ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي‬ ‫ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ ‪ - 2010‬ﻗﺴﻤﺖ دوم‬ ‫ﻣﻴﺜﻢ ﻋﺒﺎﺳﻲ‬

‫آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺟﺎم ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮنﻫﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ در اﻓـﺮﻳـﻘـﺎي‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ درﺧﺸﺶ ﻛﻠﻴﻨﺖ دﻣﭙﺴﻲ ) ﻓﻮﻟﻬﺎم( ﺳـﺘـﺎره‬ ‫ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎزيﻫﺎي ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪهاي در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬاره و ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻪ زﺣﻤﺎت ﺗﻮﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ رو در ﻓﻴـﻨـﺎل‬ ‫ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺪه‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن‬ ‫داده و اﮔﺮ ﺑﺘﻮﻧﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ رو در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪه‪،‬‬ ‫از ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺻﻌﻮد از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮه‪ .‬از ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣـﻄـﺮح‬ ‫دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﻨﺪن دوﻧﺎوان )اورﺗﻮن( اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ از‬ ‫ﻗﺪرت ﺑﺎزﻳﺴﺎزي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮرداره‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﺑﺘﻮﻧﻪ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗـﺮ از‬ ‫ﻣﺼﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮه و ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻪ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛـﻪ در‬ ‫دﻳﺪارﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎي آﻓـﺮﻳـﻘـﺎ‪ ،‬ﻣﺼـﺮ‬ ‫ﻗﻮﻳﺘﺮ ﻧﺸﻮن داده ﺑﻮد و ﭘﻴﺮوزيﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﻛـﺮده ﺑـﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎزي اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮ ﻧﮕﻴﺮ داره و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺠﻴﺐ ﻏﺮﻳﺐ زﻳـﺎد‬ ‫ﻛﺴﺐ ﻣﻴﻜﻨﻪ‪ .‬ﻣـﻌـﺮوﻓـﺘـﺮﻳـﻦ ﺑـﺎزﻳـﻜـﻦ اﻳـﻦ ﺗـﻴـﻢ ﻛـﺮﻳـﻢ‬

‫ﮔﺮوه ‪C‬‬

‫زﻳﺎﻧﻲ )ووﻟﺴﺒﻮرگ( ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﺧﻂ ﻫﺎﻓﺒﻚ ﺑـﺎزي ﻣـﻴـﻜـﻨـﻪ‪.‬‬

‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬آﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﻳﺮ‪ ،‬اﺳﻠﻮوﻧﻲ‬

‫اﺳﻠﻮوﻧﻲ‪ ،‬ﺷﮕﻔﺘﻲ ﺳﺎز اﻳﻦ دوره رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧـﻲ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻴﻢ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ در رده دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ‬

‫ﺑﺪون ﺷﻚ ﻗﻮيﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوه و ﺑﺨﺖ اول ﺻﻌﻮد اﻧﮕﻠﺴـﺘـﺎن‬ ‫ﻫﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﭘﺲ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐﻫﺎي ﺑﺴـﻴـﺎر در ﺟـﺎم ﻫـﺎي‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻛﺎﭘﻠﻮ ﻣﻴﺮه ﻛﻪ ﺟﺎ ﭘﺎي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﮕﺬاره ﻛـﻪ‬ ‫در ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪1960‬و ‪1990‬درﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻬﺎن آﻗﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﺮد‪ .‬ﺑﺎ وﺟـﻮد‬ ‫ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﺴﺘﺤﻜـﻤـﻲ ﭼـﻮن ﺟـﺎن ﺗـﺮي )ﭼـﻠـﺴـﻲ( و رﻳـﻮ‬ ‫ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ )ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ(‪ ،‬ﻫﺎﻓﺒﻚﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺴﺎزي ﭼﻮن اﺳﺘـﻴـﻮن‬ ‫ﺟﺮارد )ﻟﻴﻮرﭘﻮل( و ﻓﺮاﻧﻚ ﻟﻤﭙﺎرد )ﭼﻠﺴﻲ(‪ ،‬و ﻣﻬـﺎﺟـﻢ زﻫـﺮداري‬ ‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﭼﻮن وﻳﻦ روﻧﻲ )ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ( اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ازﻣﺪﻋﻴﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ‬

‫‪14‬‬

‫ﺟﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮه‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دروازهﺑﺎن اﻳـﻦ‬ ‫ﺗﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ دروازهﺑﺎﻧﺎن ﺳﻄﺢ اول ﺟﻬﺎن ﻓـﺎﺻـﻠـﻪ‬ ‫داره‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ و ﻧﻈﻢ ﺗﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴـﺎر‬ ‫ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺟﺰو ‪ 4‬ﺗﻴﻢ ﺑﺮﺗﺮ اﻳﻦ رﻗـﺎﺑـﺖ ﻫـﺎﺳـﺖ‪.‬‬

‫و ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻴﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ روﺳﻴﻪ ﺟﻮاز ﺣﻀـﻮر در‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رو ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ و ﺑـﺎ‬ ‫ﻧﻈﻢ ﺑﺎزي ﻣﻴﻜﻨﻪ و ﻧﻮاﻛﻮﻳﭻ )ﻛﻠﻦ( در ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ اﻣﻴﺪ ﮔﻠﺰﻧﻲ اﻳﻦ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻴﺮه‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻦ از اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻳﻨﻪ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ‪ 2‬ﺑـﺮد و ﻳـﻚ‬ ‫ﺗﺴﺎوي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻢ اول ﺻﻌﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﻠـﻮوﻧـﻲ‬ ‫ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮان دوم ﺟﺪال ﺳﺨﺘﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬‬


‫ﮔﺮوه ‪D‬‬ ‫آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻏﻨﺎ‬

‫اﮔﺮ ﮔﺮوه ‪ G‬اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺮوه ﻣﺮگ ﻟﻘﺐ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ )ﺑـﺮزﻳـﻞ‪،‬‬ ‫ﭘﺮﺗﻐﺎل‪ ،‬ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج‪ ،‬ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ(‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﮔـﺮوه وﺣﺸـﺖ‬ ‫ﻟﻘﺐ ﺑﮕﻴﺮه‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺣﺘﻲ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﮔﺮوه ‪ G‬ﻫﺴﺖ‪.‬‬ ‫آﻟــﻤــﺎن‪ ،‬ﻗــﻬــﺮﻣــﺎن‪ 3‬دوره ﺟــﺎم ﺟــﻬــﺎﻧــﻲ در ﺳــﺎﻟــﻬــﺎي‬ ‫‪Rooney‬‬

‫‪AP‬‬ ‫‪Sports..co.uk‬‬

‫‪ 1974 ،1954‬و ‪ 1990‬اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗـﻴـﻢ ﺟـﻮان ‪ 4‬ﺳـﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راه و روش ﭘﻴﺮوزي در‬

‫‪Zimbio.com‬‬

‫ﺑﺎزيﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻴﺪوﻧﻪ‪ .‬ﺑﺮﻋﻜﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ آﻟﻤﺎن در‬ ‫ﮔﺮوهﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬اﻣﺴﺎل اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻴﻢﻫـﺎي‬ ‫ﻗﺪري ﻫﻢ ﮔﺮوه ﺷﺪه و از اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗـﺪرت ﻛـﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺼﺎف ﺣﺮﻳﻔﺎن ﺑﺮه‪ .‬ﻣﻴﻜﺎﻳﻴﻞ ﺑﺎﻻك )ﭼﻠﺴﻲ(‪ ،‬ﻫﺎﻓﺒﻚ ﭘﺮﺗﻮان اﻳـﻦ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ آﻟﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻴـﺸـﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺮوﺳﻼو ﻛﻠﻮزه و ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻻم )ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻮﻧﻴﺦ( از دﻳﮕﺮ ﺑـﺎزﻳـﻜـﻨـﺎن‬ ‫ﻣﻄﺮح اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﻴﻤﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزﻳﻬﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔﺮوه ﺧـﻮد ﺑـﺎﻻﺗـﺮ از‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮد ﻛﺮد‪ ،‬ﺗﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻣﻨﺴﺠﻢ‬ ‫‪Lampard‬‬

‫ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻳﻮﻳﭻ )ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ( و اﻳﻮاﻧﻮوﻳﭻ )ﭼﺴﻠـﻲ( ﮔـﻞ‬ ‫زدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻴﻜﻨﻪ و در ﻣـﻴـﺎﻧـﻪ زﻣـﻴـﻦ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﻜﻮوﻳﭻ )اﻳﻨﺘﺮ( ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﺎ ﺷﻮتﻫﺎي ﻣﻬﻠﻚ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺴـﻴـﺎر‬ ‫ﺑﺎﻻ ﻣﻬﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻴﺮه‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺗﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﺶ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارﻧﺪ و ‪ 90‬دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﭘﺮس ﺗﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻛﺎر را ﺑـﺮاي‬ ‫ﺣﺮﻳﻔﺎن دﺷﻮار ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﺗـﻴـﻢ ﻫـﻢ روي ﻫـﻮا و ﻫـﻢ‬ ‫روي زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر روان و زﻳﺒﺎ ﺑﺎزي ﻣﻴﻜﻨﻪ و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧـﻪ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮﻛﻨﻪ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﻳﻦ ﺗﻴﻢ در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻛﻴﻬﻴﻞ )اورﺗﻮن( و اﻣﺮﺗﻮن )ﻓﻮﻟﻬﺎم( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫‪Novankovic‬‬ ‫‪Gerard‬‬

‫‪Donovan‬‬

‫و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ رواﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬دﻓﺎع ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي اﻳـﻦ‬

‫‪15‬‬


‫ﻏﻨﺎ‪ ،‬از دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻢﻫﺎي ﻗﺪر ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دوره‬

‫‪AP‬‬

‫‪Ballak‬‬

‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻴﻢ ﺧﻮﺑﻲ رو رواﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد‪ .‬در دوره‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ درﺧﺸﺶ اﺳﻴﻦ )ﭼﻠﺴﻲ( ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺪ ﺷﺎﻧﺴﻲ در دور دوم اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻐﻠﻮب اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺳﺘﺎره دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﻧﺘﺎري )اﻳﻨﺘـﺮ(‬ ‫داره ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻫﻮش و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﺗﻴﻢ ﻏﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ ﻫﻴﺠﺎن‬ ‫و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺎزي ﻣﻴﻜﻨﻪ و اﻣﺴﺎل در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘـﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﻋﻨﻮان دوم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد‪ .‬ﺟﺪال ﺗﻴﻢﻫﺎي اﻳﻦ ﮔـﺮوه‬ ‫ﺑﺮاي ﺻﻌﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب و دﻳﺪﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻳﺎدﻣﻮن ﺑﺎﺷـﻪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺗﻴﻢ دوم اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑـﺮه و‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺻﻌﻮد‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫ﺑﺮاي ﺳﺮ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺎزيﻫﺎ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻴﻜﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﻪ اﻣﺎ ﺟﺪال اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ ‪ 3‬ﺗﻴﻢ‬ ‫آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻏﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪www.fifa.com‬‬

‫‪Essien‬‬

‫‪www.ftbl.com‬‬

‫‪Stankovic‬‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫‪Klose‬‬

‫‪smh.com.au‬‬

‫‪16‬‬

‫‪Cahill‬‬

‫‪India Abroad‬‬


‫ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك‪ :‬ﻧﻬﺎد ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻛﻤـﻚ‬

‫ﻛﻮدﻛﺎن دﻳﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن‪ ،‬ﻛـﻮدﻛـﺎن‬

‫ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز اﻳﺮاﻧﻲ‬

‫داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻴﻬﻨﻤﺎن اﻳﺮان اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﺷـﻮار‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﻤﻮﻃﻨﻤﺎن‪ ،‬از‬

‫ﻧﻴﻤﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻣﻘﺪم‬

‫ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘـﻪ‬ ‫ﻛﻮدﻛﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ و ﭘﻴﺮي‪ .‬ﻫﺮ دورهاي از زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺨﺘﻲﻫﺎ‬

‫اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ‪.‬‬

‫و ﺷﺎديﻫﺎي ﺧﻮد را دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ از ﻛﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔـﺬرﻳـﻢ‪.‬‬

‫ارادهي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻣﺎ ﻧﻴـﺎزﻣـﻨـﺪ‪ ،‬ﺳـﺮ آﻏـﺎز‬

‫ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻣﺎ‪ ،‬ارزش واﻗﻌﻲ آن ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﻫﺎ و ﺗﻠﺨﻲﻫﺎ را ﺑـﻪ ﻣـﺎ‬

‫ﺗﻼشﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ‬

‫ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻫـﺎ‪ ،‬ﺗـﻼ ﺷـﻬـﺎي‬

‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ‪ ،‬ﻛﻮدﻛﻲ اﻣﺎ ﻋﺎﻟﻤﻲ دﻳـﮕـﺮ اﺳـﺖ‪ ،‬ﭼـﺮا‬

‫ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺎﻓﻮي اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﮔﺴﺘﺮده را ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ‬

‫ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮر‪ ،‬ﺳﺮﻣﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸـﺎط‪ .‬زﻳـﺮا‬

‫اﻣﺮ‪ ،‬ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣـﺮدﻣـﻲ‬

‫ﻛﻪ ﻛﻮدك ﻋﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻬﺎر زﻧﺪﮔﻲ‪.‬‬

‫ﻛﻤﻚ رﺳﺎن و ﻣﻌﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎﺳـﺖ‪ .‬اﮔـﺮ‬ ‫ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺎم اﻳﺮان از ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ‬

‫ﻳﺎدم آﻣﺪ‬

‫از اﻛﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ‬

‫ﺷﻮق روزﮔﺎر ﻛﻮدﻛﻲ‬

‫دﺷﻮاري ﻫﺎي ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘـﺮ ﭘـﻲ‬

‫ﻣﺴﺘﻲ ﺑﻬﺎر ﻛﻮدﻛﻲ‬

‫ﺑﺮد‪.‬‬

‫ﻳﺎدم آﻣﺪ‬

‫ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪاي ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗـﺎ را‬

‫آن ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎي دل ﻛﻪ ﺑﻮد‬

‫ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ راهﻫﺎي ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺪاوم ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن‬

‫ﺧﻔﺘﻪ در ﻛﻨﺎر ﻛﻮدﻛﻲ‬

‫ﻣﺴﺘﻌﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن‬ ‫در دو ﻧﺸﺴﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻠﺴﻪ اول در ﻓﻮرﻳـﻪ‬

‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ و ﺷـﻴـﺮﻳـﻨـﺶ‪،‬‬

‫ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻋﻀﺎ و ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎد آﻗـﺎي ﻣـﺠـﺘـﺒـﻲ‬

‫اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺤﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ذﻫﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺴـﻴـﺎر‬

‫آزادي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ‪ .‬وي در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑـﺎ اراﻳـﻪ ﮔـﺰارﺷـﻲ از‬

‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎديﻫﺎي ﻛﻮدﻛﻲ ﺧﻮد را در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن ﻳـﺎ‬

‫ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛـﻮدﻛـﺎن اﻳـﺮاﻧـﻲ‪،‬‬ ‫ﺟﺪيﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻃﺮف ﻫﻤﻜﺎري؛ ﺧﻮﺷﻨـﺎﻣـﻲ‪ ،‬ﺛـﺒـﺖ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در رﺳﺎﻧﺪن ﻛﻤﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ و‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺮح ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔـﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻛـﻮدك‬ ‫دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪي ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان داوﻃﻠﺐ ﻻزم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎي ﺧـﻮد را‬

‫‪Photo: childfoundation.org‬‬

‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻫـﻤـﻜـﺎري ﺷـﻌـﺒـﻪ‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ رﺳﺎﻧﺪن ﻛﻤﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧـﻴـﺮﻳـﻪ ﻋـﻨـﻮان‬

‫‪17‬‬


‫آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ‪ ،‬ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺧﻴﺮﻳﻪ را ﺑﻪ اﻳﺮان ارﺳﺎل ﻧـﻤـﻮد‪ .‬در‬

‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﺒﻜﻪ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ‬

‫ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ‬

‫ﻓــﻴــﺲ ﺑــﻮك )ﺷــﺎدﻣــﺎﻧــﻲ ‪ ( 89‬و ﻳــﺎ اﻳــﻤــﻴــﻞ اﻧــﺠــﻤــﻦ )‬

‫داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و رادﻳـﻮ ﺷـﻤـﺎل ‪ 53‬ﺑـﺮﮔـﺰار‬

‫‪ ( isaua@ualberta.ca‬ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻣـﻨـﺘـﻈـﺮ‬

‫ﮔﺮدﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻼشﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ اﻧـﺠـﻤـﻦ‬

‫ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎﺷﻴﺪ!‬

‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي اوﻟﻴﻪ‪ ،‬دوﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﺎه ﺟﺎري و ﺑﺎ دﻋـﻮت‬

‫—————————————————————————————————————‬

‫از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑـﺮرﺳـﻲ‬ ‫روش اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫـﻤـﭽـﻨـﻴـﻦ‬

‫درﺑﺎره ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك *)‪(Child Foundation‬‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ اﻳﺮاﻧﻲ‪-‬ﻛﺎﻧﺎداﻳـﻲ در ادﻣـﻮﻧـﺘـﻮن‬

‫‪18‬‬

‫ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎسﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻼشﻫﺎي‬

‫ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ رﻓﺎه ﻛﻮدك رﺳﻤﺎً ﺑـﻪ‬

‫اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬در‬

‫ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﻴﺶ از ‪ 16‬ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﻨﻮي از‬

‫ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ‪ ،‬ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳـﺴـﻪ در ﺣـﻜـﻢ‬

‫داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻓـﻘـﺮ و‬

‫ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸـﻤـﻮل‬

‫ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ را ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺎﻳﻲ و داﻧـﺶ اﻧـﺪوزي آﻏـﺎز ﻧـﻤـﻮده‬

‫ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧـﻴـﺎزﻣـﻨـﺪ‬

‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك اﻳﺮان ﻋﻤﻴﻘﺎً اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﻓﻘﺮ در‬

‫زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻣﻮر اداري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻈـﺮ ﺷـﺮﻛـﺖ‬

‫ﻛﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻜﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ‬

‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ادﻣﻮﻧـﺘـﻮن‬

‫و در راه ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻘﺪس دﺳـﺖ ﺗـﻤـﺎﻣـﻲ اﻳـﺮاﻧـﻴـﺎن‬

‫در روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺟﺎري‪ ،‬زﻣﻴﻨﻪ آﻏﺎز اﻳﻦ ﻛـﻤـﻚ‬

‫ﻣﻴﻬﻦدوﺳﺖ را ﻣﻲ ﻓﺸﺎرد‪ .‬ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم‬

‫رﺳﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻨﺎﺳـﺖ ﺗـﺎ در روﻳـﺪاد ﻫـﺎ و‬

‫ﻧﻬﺎد در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫ﺟﺸﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳـﻦ‬

‫ﻣﻠﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻘـﺎم ﻣﺸـﻮرﺗـﻲ وﻳـﮋه از‬

‫ﮔﺮوه و ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك‪ ،‬از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻗﺮار داده‬

‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎن ) ‪(ECOSOC‬‬

‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﻋﻼﻗـﻤـﻨـﺪان‪ ،‬ﺗـﻮﺳـﻂ اﻧـﺠـﻤـﻦ‬

‫ﮔﺮدﻳﺪه و ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ دوﻟـﺘـﻲ را از‬

‫داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ را‬

‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ‪ SGS‬ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻧﻴﺰ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك ﻫﻢ اﻳﻨﻚ ﺑﺎ ‪ 14‬ﺷﻌﺒﻪ ﻓـﻌـﺎل در اﻳـﺮان و ﺳـﻪ‬

‫ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧـﻴـﺮﻳـﻪ اﻳـﺮاﻧـﻲ‪-‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در اﻣﺮﻳﻜﺎ ‪ ،‬ﺳﻮﺋﻴﺲ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ ﺑـﻴـﺶ از‬

‫ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ در ادﻣﻮﻧﺘﻮن از دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑـﻮد‪ .‬ﺑـﺪﻳـﻦ‬

‫‪ 4911‬داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻣـﻨـﺪ آﻧـﺎن را در‬

‫ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺑـﺮداﺷـﺘـﻦ ﻗـﺪم ﻫـﺎي ﻧـﺨـﺴـﺖ و‬

‫ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗـﺤـﺖ ﭘـﻮﺷـﺶ‬

‫اﻳﺠﺎد ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﺑﺎ ﺳﺎﺑـﻘـﻪ در‬

‫ﻛﻤﻚﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار داده و از ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟـﻬـﻲ از‬

‫اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد‪.‬‬

‫داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ‪ ،‬ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﻛﻠﻴﻮي ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ‬

‫اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ‪ ،‬ﺑـﻲ ﺗـﺮدﻳـﺪ‬

‫اراﺋﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻨﻴـﺎد‬

‫ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ‪ .‬از اﻳـﻦ‬

‫ﻛﻮدك در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎل ‪ 1994‬آﻏـﺎز ﻧـﻤـﻮده‬

‫روي ﻣﺎ را از دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳـﺎزﻳـﺪ‪ .‬ﺑـﺪﻳـﻦ ﻣـﻨـﻈـﻮر‬

‫اﺳﺖ**‪.‬‬


‫ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك ﻫﺪف و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗـﻮﺻـﻴـﻒ ﻛـﺮده‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺎرچ‬

‫اﺳﺖ‪» :‬ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ داﻧﺶ آﻣﻮز‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادي در اﻳﺮان ‪ ،‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎدي از ﺗﺤﺼﻴﻞ و‬

‫اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ‬

‫ﺗﻼش ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ «.‬در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ‬ ‫اﻧﻔﺮادي‪ ،‬ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘـﻲ داﻧﺸـﺠـﻮﻳـﺎن داﻧﺸـﮕـﺎه‪ ،‬ﻗـﺒـﻮل‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮاي اﻫﺪاء ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣـﺪرﺳـﻪ و‬ ‫ﻏﻴﺮه‪ ،‬ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻣﺪادي ﻓﻮري‪ ،‬ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧـﺎﺑـﻴـﻨـﺎ‬ ‫و ﻛﻤﻚ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﭘـﺎﻳـﮕـﺎه‬ ‫اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك ﺑﺎزدﻳﺪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪http://www.childfoundation.org‬‬

‫ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬

‫زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري‬

‫ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري‬

‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ دﻛﺘﺮ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﺒﮕﻠﻮ‬

‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ 12‬ﻣﺎرچ‬ ‫‪17:30‬‬

‫‪ETLC 1-017‬‬

‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري‬

‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ‪ 16‬ﻣﺎرچ‬ ‫‪19:00‬‬

‫‪Emily Murphy‬‬ ‫‪Park‬‬

‫ﺷﺐ ﺷﻌﺮ‬

‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ 19‬ﻣﺎرچ‬ ‫‪17:00‬‬

‫‪SUB‬‬

‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ 19‬ﻣﺎرچ‬ ‫‪18:30‬‬

‫‪International‬‬ ‫‪Centre‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﻮﻳﻞ‬

‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 20‬ﻣﺎرچ‬ ‫‪10:30‬‬

‫‪SUB‬‬

‫ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻧﻮروز‬

‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﻣﺎرچ‬ ‫‪18:00‬‬

‫‪Delta Hotel‬‬

‫‪ 13‬ﺑﻪ در‬

‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 3‬آﭘﺮﻳﻞ‬ ‫‪15:00‬‬

‫‪TBA‬‬

‫ﺷﺐ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ اﻛﺮان‬ ‫» ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ«‬

‫————————————————–——‬ ‫* ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ رﻓﺎه ﻛﻮدك ‪http://childf.org‬‬ ‫** ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻨﻴﺎد ﻛﻮدك‬ ‫‪http://www.childfoundation.org‬‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔـﻴـﺮد‪ :‬ﻛـﻔـﺎﻟـﺖ ﻳـﺎ ﺳـﺮﭘـﺮﺳـﺘـﻲ‬

‫‪19‬‬


‫ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي‬ SLR ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻋﻜﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ‬ Hey all you UAPC members, Coming Wednesday, March 24th the UAPC in conjunction with the University of Alberta Technology Training center will be offering an INTRODUCTION TO DIGITAL SLR CAMERAS session. The session will last 1 hour and run from 4:30 – 5:30 pm on campus. The goal of this course is to give participants an advanced understanding of how to use their single lens reflex (SLR) digital cameras to compose better images. Participants will explore the unique settings available on digital cameras; learn about lighting subjects to create dramatic effects; and understand file formats including camera RAW. Participants are encouraged to bring in their own digital camera, extra batteries (if applicable), and their manuals. The Technology Training Center has offered to work with us to make this course as inexpensive as possible and so we’re happy to offer individual spots for $10. Money will be payable at the door prior to the session.

‫ﻧﻮروز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪ‬ ‫اﻳﺮاﻧﻴﺎن‬ ‫ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮح ﻧﺎﻣﮕﺬاري اوﻟﻴﻦ روز ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان‬ ‫ اﻣﺴﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻤﻲ‬،1‫»ﻧﻮروز« در ﭘﺎﻟﻤﺎن ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ‬ ‫ در روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻬﺮ ﻣـﺎه‬- ‫ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ‬- ‫و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‬ .2‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ رﺳﺎﻧﺪ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻮروز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺮاث ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﺟﻬﺎﻧﻲ )ﻣﻴﺮاث‬ ،‫ ﻫـﻨـﺪ‬،‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺸﺮ( ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳـﺮان‬ .‫ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻮد‬،‫ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن‬،‫ ازﺑﻜﺴﺘﺎن‬،‫ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣـﺠـﻤـﻊ‬ ‫ ﻓﻮرﻳﻪ‬23 ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ ﺷـﺮﻛـﺖ‬،‫ اﺳﻔﻨﺪ( در ﻣﻘﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬4 ) ‫ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪاي ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز را ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان ﻳـﻚ‬،‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﻠـﻞ‬.3 ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺑـﺎﻳـﺪ در‬ ‫ ﻣﺎرس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮروز ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ‬21‫ﺗﻘﻮﻳﻢﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺷﺎن روز‬ .‫و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖﻫﺎي آن ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ ﻣـﺎرس( ﺑـﺎ‬15) ‫ اﺳـﻔـﻨـﺪ‬24 ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ روز‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪاي »اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ« ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻴـﺪ‬

Seats are limited so if you intend to participate we ask you to contact by e-mail (neys@ualberta.ca) to register. If there is enough interest we’ll set up a 2nd session later in March as well. If you have any questions feel free to e-mail us or contact us via facebook.

‫ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻮروز را ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫـﺎ و‬ .4‫ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﮔﻔﺖ‬،‫ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن را ﺟﺸﻦ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫ »ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن آﻣـﺮﻳـﻜـﺎﻳـﻲ‬:‫در اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه‬ ،‫ ﻣﺴﻠﻤﺎن‬،‫ ﻳﻬﻮدي‬،‫ ﻣﺴﻴﺤﻲ‬،‫اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺒﺎر از ﻫﺮ دﻳﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ‬ ‫ ﻧـﻮروز را ﺟﺸـﻦ‬،‫زردﺷﺘﻲ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﻳﻨـﻲ ﻧـﺪارﻧـﺪ‬

—————————————————————————————————————— 1- http://www.iranto.ca/persian/news/news-detail.php?nid=3970 2- http://www.bbc.co.uk/persian/ arts/2009/09/090930_mg_nowrooz_global_register.shtml 3- http://www.bbc.co.uk/persian/ arts/2010/02/100224_l38_nowruz_unitednation.shtml 4 - http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/03/100315_u01-nowruzpassed.shtml

1388 ‫ اﺳﻔﻨﺪ‬- ‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ‬

«.‫ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‬

20


‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻜﺲ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮي‬

‫ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻧﻮروز در اﻳﺮان‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫‪21‬‬


‫ﻜﺲ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮي‬

‫ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻧﻮروز در اﻳﺮان‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫‪22‬‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬


‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻜﺲ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮي‬

‫ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻧﻮروز در اﻳﺮان‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮي‬

‫‪23‬‬


‫ﻜﺲ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮي‬

‫ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺟﺸﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻛﻲ ﻛﺎﻧﺎدا در اﻟﻤﭙﻴﻚ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ وﻧﻜﻮور ‪ - 2010‬ادﻣﻮﻧﺘﻮن ‪ 28 -‬ﻓﻮرﻳﻪ‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻓﺮزان ﺗﻮﻛﻠﻲ‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻓﺮزان ﺗﻮﻛﻠﻲ‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻓﺮزان ﺗﻮﻛﻠﻲ‬

‫‪24‬‬

‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻓﺮزان ﺗﻮﻛﻠﻲ‬


‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن‬

‫‪Email: editor@iraniansmonthly.com‬‬ ‫‪Website: http://iraniansmonthly.com‬‬ ‫ﺷﻤﺎ و اﻳﺮاﻧﻴﺎن‬ ‫ﻧﺸﺮﻳﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﻛﻪ داراي ﻗﺎﺑـﻠـﻴـﺖ ﻫـﺎي‬

‫ﺑﺎ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨـﺪه‪ ،‬ﺷـﻤـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﻤـﻊ اﻋﻀـﺎي ﻓـﻌـﺎل‬

‫ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ارﺳﺎل آﻧﻼﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﮕـﺮي‬

‫اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻦ اﺳـﺎﺳـﻨـﺎﻣـﻪ و‬

‫اﺳﺖ‪ ،‬در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي و رﻣـﺰ‬

‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎن ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻮﮔـﻞ ﻓـﺮاﻫـﻢ آورده‪،‬‬

‫ورود ﺧﻮد را اﻳﺠﺎد و ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ‬

‫ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻓﺎرﺳﻲ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ‬

‫ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ وارد ﻛﺮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻛـﻠـﻤـﻪ ﺑـﻪ‬

‫ﭘﺲ از ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮﻳﻪ‪ ،‬و در ﺻﻮرت ﺗﻤـﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ارﺳـﺎل‬

‫ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ‪ ،‬از ﻋﻀﻮ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺳﺎل ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آرزو دارد‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎرهي ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ‪ -‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻧﻮروز ﻣﺒﺎرك‬

‫ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﭘﻮزش‪ :‬در ﺷﻤﺎره ‪ ،22‬ﻋﻜﺴﻬﺎي ﭘﻨﻞ ‪Dignity of‬‬ ‫‪ Revolt‬در ﺻﻔﺤﻪ ‪ 29‬ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻳﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪25‬‬


Iranians Social and Cultural Monthly of Iranians in Edmonton

March 2010 – Esfand 1388

26 Year 3, No. 7

‫اﻳﺮاﻧﻴﺎن‬

‫ ﻋﻜﺲ از وﻳﺪا ﻣﺆﻳﺪي‬-‫ ﻛﻠﮕﺮي‬-Jack Singer Hall –‫ﻛﻨﺴﺮت ﻣﻌﻴﻦ‬

‫ ﻓﺮزان ﺗﻮﻛﻠﻲ‬:‫ﻋﻜﺲ‬

Director

EditorIranian Year

 I Am Native Too

Nima Yousefi Moghaddam

Khosrow NaderiConversation with the Devil

 We and Soccer

Contributions from:Iranian Students’ Activities in U of A Sport TournamentsIranian Girl Soccer Players in EdmontonReview and Analysis of the World Cup 2010Child FoundationNowrouz is GlobalPictorial ReportContact Iranians

Meysam Abbasi, Nafiseh Dadgostar, Hossein Daneshvar, Saina Lajevardi, Rasoul Milasi, Mehdi Omidghane, Arash Panahifar, Nima Yousefi Moghaddam

Photo and graphics: Ali Fakheri, Farzan Tavakkoli

Cover Photos: Inflorescence of Spring (F) Championship Celebration of Canadian Hockey Team in 2010 Winter Olympics (R)

Iranians026n07y03mar10  

: >: @> : << <<> <<>> << < @ << <@> : @ << : -@ > >...