Page 1

‫موزش ن ت‬ ‫نکات‬ ‫آم ش‬ ‫وشااپ‬ ‫فتو‬ ‫کاری از گ ه‬ ‫گروه‬ ‫ک ی‬

I N2M IRA MAL LAYSIA A htttp:/ //ww ww.iran2 2malaysia a.com m


‫‪ ‬‬

‫آموزش فتوشاپ قسمت اول‬ ‫فتوشاپ ﯾکی از نرم افزارھای گرافيکی است که اساس کار آن بر پاﯾه ی ‪ Bitmap‬می باشد‪.‬‬ ‫نرم افزار فتوشاپ متعلق به شرکت ‪ Adobe‬بوده و برای وﯾراﯾش تصاوﯾر‪ ،‬طراحی موارد‬ ‫گرافيکی چاپی ﯾا غير چاپی و … مورد استفاده ی کاربران قرار می گيرد‪ .‬ضمن اﯾنکه اﯾن نرم‬ ‫افزار با چاپگرھا و دستگاھھای خروجی فيلم و زﯾنک بصورت استاندارد ھماھنگی دارد‪.‬‬ ‫برای مطالعه ی اﯾن دوره ی آموزشی نياز است کاربران محترم آشناﯾی با سيستم عامل‬ ‫وﯾندوز داشته باشند‪ .‬ضمنا سيستم شما باﯾد دارای مشخصات سخت افزاری ذﯾل باشد ‪– :‬‬ ‫حداقل سيستم مورد نياز پنتيوم ‪233 – 16‬مگاباﯾت – ‪ Ram‬حدود ‪ 600‬مگا باﯾت فضای آزاد –‬ ‫کارت گرافيکی ‪ 64‬گيگا باﯾت حالتھا و مدھاي رنگ ‪ :‬مدلھاي رنگ به صورت زير مي باشد ‪:‬‬ ‫مدل ‪ RGB :‬مدل رنگ ‪ RGB – Red, Green , Blue-‬كه در مانيتور ھا و تلويزيون براي نمايش‬ ‫رنگھا مورد استفاده قرار مي گيرد‪.‬‬ ‫مقادير ھر يك از رنگھاي اصلي ‪ RGB‬با عددي بين )‪ (0-255‬نشان داده می شود‪ .‬براي ايجاد‬ ‫رنگ سفيد خالص مقادير رنگھاي اصلي ‪ RGB‬معادل ‪ 255‬مي باشد و براي اﯾجاد رنگ سياه‬ ‫خالص مقادير رنگ ھاي اصلي ‪ RGB‬معادل صفر مي شود‪ .‬مدل ‪ CMYK :‬مدل رنگ ‪CMYK‬‬ ‫معموال براي چاپ مورد استفاده قرار مي كيرد‪ .‬در اين مدل رنگھا بر حسب درصد بيان مي‬ ‫شوند‪ (Cyan – Magenta – Yellow – Black) .‬اين چھاررنگ بعنوان جوھر چاپ مورد استفاده‬ ‫قرار مي گيرند‪ .‬محدودة رنگي ھر يك از‪ 0) ،‬تا ‪ ( 100‬تعرﯾف می شود‪ .‬مدل ‪ Grayscale :‬در‬ ‫اين مدل تصاوير به صورت سياه و سفيد مي باشند و در پنجره كانالھاي فقط يك كانال ‪Black‬‬ ‫مشاھده مي شود‪.‬‬ ‫در اين حالت طيف رنگي از سفيد تا سياه مي باشد )سفيد – خاكستري – سياه ( و محدودة‬ ‫رنگي آن صفر تا ‪255‬مي باشد بنابراين بھتر است كه براي كارھاي تك رنگ مديا حالت رنگي‬ ‫را روي ‪ Grayscale‬تنظيم نماييم‪ .‬مدل ‪ Bitmap : Bitmap‬كوچكترين حجم اطالعات براي ھر‬ ‫پيكسل را به ھمراه دارد‪.‬‬ ‫اغلب ابزارھاي برنامه فتو شاپ در حالت رنگ ‪ Bitmap‬قابل دسترسي نيستند‪ .‬براي كار با‬ ‫ابزارھا بھتر است‪ ،‬تصاوير ‪Bitmap‬را به انواع ديگر حالت رنگ تبديل كنيد‪.‬‬ ‫يك تصوير طرح بيتي)‪ ، (Bitmap‬فقط شامل پيكسلھاي سياه و سفيد است‪ .‬تصويري كه‬ ‫داراي چنين حالت رنگي است از درجه وضوح كمتري برخوردار است‪ .‬به طور كلي در اين‬ ‫حالت رنگ نمي توان از رنگھاي ديگر و نيز اليه ھا و فيلتر ھا استفاده كرد‪ .‬ھمچنين ھيچ گونه‬ ‫تغييري به جز چرخش ‪60‬و ‪ 180‬درجه و معكوس كردن در جھتھاي افقي و عمودي روي تصوير‬ ‫اعمال نمي شود‪) .‬براي تبديل يك فايل رنگي به حالت‪ ، Bitmap‬ابتدا بايد تصوير را به حالت‬ ‫‪Grayscale‬تبديل كنيد(‬ ‫شروع كار ‪ :‬برنامه فتوشاپ محصول شركت ‪ Adobe‬مي باشد‪ .‬ھنگام نصب اﯾن نرم افزار بر‬ ‫روی سيستم‪ ،‬ليست اﯾن برنامه ھا ھم نظير دﯾگر برنامه ھا در منوي ‪ Start‬مي نشيند‪.‬‬ ‫جھت ورود به اين برنامه مسير زير را طي مي كنيم ‪: Start > programs> adobe> photo‬‬ ‫‪shop 6‬در نظر داشته باشيد كه فايل اجرايي اين برنامه آيكوني شبيه يك چشم دارد‪ .‬پس از‬ ‫كليك بر روي فايل اجرايي‪ ،‬برنامه فتو شاپ باز مي شود‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫وقتي براي اولين بار‪ ،‬فتو شاپ را باز مي كنيد‪ ،‬جعبه ابزاري را در قسمت سمت چپ صفحه‬ ‫مشاھده ميكنيد كه تمامي ابزارھاي مربوط به طراحي در اين ‪ Box‬موجود می باشد‪ .‬در‬ ‫سمت راست نيز چھار پنجره قرار دارد‪.‬‬ ‫عنوان منوھا در نوار منو قرار گرفته است‪ .‬زمينه اين پنجره ميزكار )‪ (Desktop‬محيط فتوشاپ‬ ‫مي باشد‪ .‬فتوشاپ بر خالف ساير برنامه ھاي گرافيكي به صورت خودكار صفحة جديدي را‬ ‫برايتان باز نمي كند‪.‬‬ ‫براي باز كردن فايل جديد )بوم نقاشي( گزينة ‪New‬را از منوي ‪ File‬انتخاب مي كنيم‪ ،‬با‬ ‫انتخاب اين گزينه كادر ‪ New‬ظاھر مي شود‪ Name : .‬نام فايل را در اين قسمت تايپ مي‬ ‫كنيم‪ Width : .‬پھناي فايل را در اين قسمت وارد مي كنيم و در كادر مقابل آن واحد را تعيين‬ ‫مي كنيم‪ Height : .‬ارتفاع فايل را در اين قسمت وارد مي كنيم و در كادر مقابل آن واحد را‬ ‫تعيين مي كنيم‪ Resolution : .‬اين قسمت مربوط به تعداد نقاط جوھر بر اينچ است‪ .‬اين‬ ‫پارامتر به علت تعيين کيفيت تصوﯾر از اھميت زﯾادی برخوردار است‪ .‬ھرچه تفكيك پذيري باالتر‬ ‫باشد‪ ،‬كيفيت تصوير نيز بھتر مي باشد‪ .‬اما حافظة بيشتري را نيز مورد استفاده قرار مي‬ ‫دھد‪ .‬تفكيك پذيري مانيتور ‪ 72‬نقطه بر اينچ و براي چاپ ‪ 300‬نقطه بر اينچ )‪ (DPI‬مي باشد‪) .‬‬ ‫به طور كلي كيفيت و وضوح تصوير بستگي به ‪ Resulation‬دارد‪) Mode : .‬در اين قسمت مديا‬ ‫حالت رنگ را مشخص مي كنيم‪ .‬طراحي براي چاپ با مد‪ ، CMYK‬براي مانيتور‪ ، RGB‬و …‬ ‫‪Contents :‬زمينة بوم نقاشي را مشخص مي كند‪ ،‬که شامل سه حالت‪ : White :‬سفيد‬ ‫‪Background color :‬به رنگ ‪ B.G Transparent :‬بي رنگ‪ ،‬می باشد‪ .‬جعبه ابزار )‪(Tool Box‬‬ ‫مانند جعبه رنگ ھنرمند نقاش است‪.‬‬ ‫يعني ابزارھاي مورد نياز براي ترسيم‪ ،‬رنگ آميزي‪ ،‬پاك كردن و ساير عملكردھاي مربوط به‬ ‫تصوير را در خود جاي داده است‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫آموزش فتوشاپ قسمت دوم‬ ‫كار با اليه ھا پنجرة ( ‪ Layer‬كار با جدول اليه ھا ‪) :‬مرحله اول باز كردن صفحه اي جديد مي‬ ‫باشد‪ .‬پس بايد جدول اليه ھا را باز كنيد‪ .‬براي اين كار گزينة ‪ Show Layer‬را از منوي‬ ‫‪Window‬انتخاب مي كنيم‪.‬‬ ‫پنجره اليه ھا محلي است كه مي توانيد از طريق آن عملكرد اليه ھا را كنترل كنيد‪ .‬يعني اليه‬ ‫ھا را ايجاد‪ ،‬اضافه‪ ،‬حذف‪ ،‬پنھان و يا آشكار كنيد‪ .‬ايجاد اليه ‪ :‬براي اضافه كردن و يا ايجاد اليه‬ ‫ي جديد از روشھاي زير مي توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫روش ‪ : 1‬از منوي ‪ Layer‬گزينه ‪ New‬و آنگاه ‪ Layer‬را انتخاب مي كنيم‪.‬‬ ‫روش ‪ : 2‬روي آيكون ) ‪ ( Creat new layer‬كه زير پنجره اليه ھا قرار دارد‪ ،‬كليك مي كنيم‪.‬‬ ‫روش ‪ : 3‬فشار ھمزمان سه كليد‪ ، shift + ctrl + N‬اليه يي جديد ايجاد مي کنيم‪.‬‬ ‫پنھان كردن اليه ‪ :‬براي پنھان كردن يك اليه كافيست آيكون چشم كنار اليه را غير فعال كنيم‪.‬‬ ‫براي اين كار يكبار روي آيكون چشم كليك مي كنيم‪ .‬سپس براي ظاھر كردن مجدد اليه‬ ‫ھمين كار را تكرار مي كنيم‪ ،‬تا اليه فعال شود‪.‬‬ ‫حذف اليه ‪ :‬به روشھاي مختلفي مي توان اليه اي را حذف نمود كه عبارتند از ‪:‬‬ ‫روش ‪ : 1‬اليه مربوطه را به سمت سطل باز يابي كه در زير پنجره اليه ھا قرار دارد ‪ drag‬مي‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫روش ‪ :2‬روي نوار رنگي اليه مورد نظر كليك راست كرده‪ ،‬گزينه ‪ Delete layer‬را انتخاب مي‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫روش ‪ : 3‬ابتدا اليه مورد نظر را فعال كرده ) روي اليه يكبار كليك مي كنيم ( سپس روي آيكون‬ ‫سطل بازيابي كه در زير پنجره اليه ھا قرار دارد كليك مي كنيم‪ ،‬در اين حالت كادري باز مي‬ ‫شود كه در مورد اطمينان از حذف‪ ،‬از ما سوال مي كند‪.‬‬ ‫روش ‪: 4‬ابتدا الية مورد نظر را فعال كرده‪ ،‬سپس از منوي‪ ، Layer‬گزينة ‪Delete layer‬را‬ ‫انتخاب مي كنيم‪ .‬نكته ‪ :‬در مجموعة اليه ھا‪ ،‬اليه اي فعال است كه نوار رنگي روي آن باشد‬ ‫و ھمچنين آيكون قلم مو كنار آيكون چشم آن قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫كپي گرفتن از اليه ‪ :‬به روشھاي مختلفي مي توان از يك اليه كپي تھيه نمود كه عبارتند از ‪:‬‬ ‫روش ‪ : 1‬روي اليه مورد نظر ‪ R-Click‬كرده و گزينة ‪ Duplicate‬را انتخاب ميكنيم‬ ‫روش ‪ : 2‬از منوي ‪ Layer‬گزينة ‪ Duplicate Layer‬را انتخاب مي كنيم‬ ‫روش ‪ : 3‬دو كليد ‪ Ctrl + J‬را ھمزمان فشار مي دھيم‬ ‫روش ‪ : 4‬الية مربوطه را به طرف آيكون ‪ Create New Layer‬كه در زير پنجرة اليه ھاست ‪Drag‬‬ ‫ميكنيم‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫كار با چندين اليه ‪ :‬تا اين قسمت نحوة ايجاد‪ ،‬اضافه كردن‪ ،‬و يا حذف اليه را فراگرفتيد‪ .‬اما‬ ‫ھنوز مشخص نكرده ايم كه مورد استفاده آن چيست‪ .‬ممكن است اليه ھا را در موقعيتھاي‬ ‫بسيار متفاوتي بكار بريد‪.‬‬ ‫براي تركيب دو يا چند تصوير با يكديگر ) كه در فتوشاپ اصطالح ‪composition‬در مورد آن بكار‬ ‫مي رود‪( .‬‬ ‫عنصرھايي كه در پس زمينه قرار داده ايد به اليه ھاي متفاوت اضافه خواھد شد‪ .‬براي كنترل‬ ‫دقيق نحوه تركيب عنصرھاي موجود در اليه ھا مي توانيد از جدول اليه ھا استفاده كتيد‪.‬‬ ‫ھمچنين مي توانيد ميزان كدر بودن ‪ Opacity‬عنصرھايي كه به اليه اي ديگر منتقل مي شوند‬ ‫را كنترل كنيد ) اليه ھا به خودي خود شفاف مي باشند‪ .‬حتي اگر رنگي با ميزان كدر بودن‬ ‫‪ 100‬درصد را برايشان نعيين كنيد‪ ( .‬عالوه بر اين مي توانيد با استفاده از حالتھاي آميختگي‬ ‫]‪[Blending Modes‬تعيين كنيد كه رنگھاي يك اليه‪ ،‬چگونه بر روي اليه اي ديگر ظاھر شوند‪.‬‬ ‫يعني درست ھمان قابليتھايي كه در ھنگام ترسيم يا رنگ آميزي تصوير موجود در اليه پس‬ ‫زمينه در اختيار داريد‪ .‬كار با جعبه ابزار فتوشاپ ابزار انتقال ‪ Move Tool -V :‬از اين ابزار جھت‬ ‫جابجا كردن قسمتي از تصوير در يك فايل و يا از فايلي به فايل ديگر استفاده مي شود‪ – .‬عمل‬ ‫انتقال را مي توان توسط صفحه كليد نيز انجام داد‪ .‬کليدھاي ميان بر‪:‬‬ ‫‪Ctrl + C = Copy, Ctrl + X = Cut, Ctrl + V = Paste‬‬ ‫ھمچنين عمل انتقال را با استفاده از منوي ‪ ، Edit‬گزينه ھاي ‪ Cut ، Copy‬و ‪ Paste‬نيز مي‬ ‫توان انجام داد‪.‬‬ ‫ھمانطور كه مشاھده مي شود در صورتي كه قسمتي از فايلي را به فايل ديگري انتقال دھيم‬ ‫به صورت اتوماتيك در فايل جديد با ھر عمل انتقال يك اليه اضافه مي شود‪ .‬در حقيقت به ازاي‬ ‫ھر عمل ‪ Paste‬يك اليه اضافه مي شود‪.‬‬ ‫بايد در نظر داشته باشيد كه براي جابجا كردن ھر قسمتي از تصوير ابتدا بايد الية مربوطه را در‬ ‫پنجرة اليه ھا فعال كنيم‪ .‬براي تصاويري كه فاقد اليه ھاي متعدد مي باشند ابزار ‪ move‬كل‬ ‫تصوير را جابجا مي كند‪.‬‬ ‫نكته ‪ :‬براي دسترسي سريع به الية مربوط به ھر جسم‪ ،‬كافيست روي جسم مورد نظر در‬ ‫فايل كليك راست كنيم‪ ،‬از زير منوي باز شده گزينة اول شمارة اليه ميباشد‪ ،‬آنرا انتخاب‬ ‫ميكنيم‪.‬‬ ‫مشاھده مي كنيم كه در پنجرة اليه ھا الية مربوط به ھمين جسم فعال مي شود‪.‬‬ ‫پنجرة ‪ History‬عمل ‪ Redo , Undo :‬براي باز شدن اين پنجره گزينة ‪ History Show‬را از منوي‬ ‫‪Window‬انتخاب مي كنيم پنجرة ‪History‬جدول تاريخچه فھرستي از تمام ابزارھاي استفاده‬ ‫شده و ھمچنين تمام تغييراتي كه ايجاد كرده ايد را نگه مي دارد‪ ،‬تا بتوان بيش از يك عمل را‬ ‫باز گرداند در اين پنجره مي توانيد ھر يك از عملكردھاي مزبور كه نمي خواھيد اعمال شود‪ ،‬را‬ ‫باز گردانيد‪.‬‬ ‫اين كار در بعضي از اعمال ملغي سازي ‪ Undo‬مكرر مفيد واقع مي شود‪ .‬زيرا در اين حالت مي‬ ‫توانيد عملكرد ‪ Undo‬و ‪ Redo‬را بصورت انتخابي قرار دھيد‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫نكته ‪ :‬معادل عمل ‪ Undo‬فشار ھمزمان سه كليد ‪ Ctrl+Alt+Z‬است‪ .‬معادل عمل ‪Redo‬‬ ‫فشار ھمزمان سه كليد‪ Ctrl+Shift+Z‬است‪.‬‬ ‫ابزار ذره بين ‪ Zoom Tool :‬براي بزرگنمايي تصاوير از اين ابزار استفاده مي شود‪ .‬اين ابزار‬ ‫ھنگام بزرگ كردن تصاوير عالمت ‪ +‬دارد و چنانچه براي كوچك نمايي از اين ابزار استفاده شود‬ ‫عالمت – بخود مي گيرد‪ .‬اگر بخواھيم تصوير بزرگ شود كافيست بوسيله اين ابزار روي تصوير‬ ‫مورد نظر چند بار كليك كنيم‪.‬‬ ‫چنانچه بخواھيم عكس عمل فوق انجام شود كوچك نمايي ھنگام استفاده از اين ابزار كليد‬ ‫‪ Alt‬را پايين نگه داريد‪.‬‬ ‫بزرگنمايي و كوچك نمايي تصاوير بوسيله صفحه كليد‪ :‬با فشار ھمزمان دو كليد ‪ Ctrl , +‬تصوير‬ ‫بزرگتر مي شود‪.‬‬ ‫با فشار ھمزمان دو كليد – ‪ Ctrl ,‬تصوير كوچكتر مي شود‪.‬‬ ‫بزرگنمايي و كوچكنمايي تصاوير با استفاده از منو‪ :‬با انتخاب گزينه ھاي ‪ Zoom in‬و ‪Zoom out‬‬ ‫موجود در منوي ‪ View‬نيز مي توانيم تصاوير را بزرگتر و يا كوچكتر كنيم‪.‬‬ ‫پنجرة ‪ Navigator :‬براي باز كردن پنجره ‪ ، Navigator‬گزينة ‪ Show Navigator‬را از منوي‬ ‫‪Window‬انتخاب مي كنيم‪.‬‬ ‫بوسيله اين پنجره مي توانيم قسمتي از تصوير كه در ميدان ديد ما مي باشد را نسبت به كل‬ ‫تصوير مشاھده كنيم در حقيقت مي توانيم موقعيت قسمت مورد نظر را نسبت به كل تصوير‬ ‫داشته باشيم‪.‬‬ ‫در اين پنجره دور تادور محدوده اي كه در ميدان ديد ما مي باشد كادر قرمز رنگي مشاھده مي‬ ‫شود‪.‬‬ ‫براي مشاھده يك قسمت خاص از تصوير‪ ،‬روي كادر قرمز رنگ موجود در پنجرة ‪ Navigator‬كليك‬ ‫كرده و ماوس را بكشيد‪.‬‬ ‫توسط اين پنجره مي توانيم درصد بزرگنمايي را از ‪ %15‬تا ‪ %1600‬روي قسمت ‪ Zoom in‬و‬ ‫‪Zoom out‬كه در پايين پنجره قرار گرفته است تنظيم كنيم‪ .‬ابزار دست جابجايي تصوير ‪Hand‬‬ ‫‪Tool -H:‬چنانچه تصويري بزرگتر از ميدان ديد ما باشد يا قبال تصوير را بوسيله ذره بين بزرگ‬ ‫كرده باشيم‪.‬‬ ‫براي مشاھده قسمتھاي ديگر آن‪ ،‬مي توانيم بوسيله ابزار جابجايي تصوير را حركت داده و‬ ‫بقيه قسمتھاي آن را نيز مشاھده كنيم‪.‬‬ ‫پنجرة ‪ Info :‬براي بازكردن پنجره ‪ Info‬گزينة ‪ Show Info‬را از منوي ‪ Windows‬انتخاب مي‬ ‫كنيم‪ Info .‬مخفف كلمة ‪ Information‬مي باشد‪ ،‬از اين پنجره ھمانطور كه از نامش پيداست‬ ‫جھت مشاھده اطالعات مربوط به اندازه‪ ،‬مختصات و رنگ ھاي نقاط مربوطه استفاده مي‬ ‫شود‪.‬‬ ‫براي نمايش اطالعات ھر نقطه از تصوير كافيست بوسيله نشانگر ماوس روي تصوير حركت‬ ‫كنيم‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫انتخاب يك ناحيه نامنظم ‪ :‬ابزار كمند ‪ Lasso Tool :‬ھرچند ابزار محدودة انتخاب ‪ Marquee‬و‬ ‫كليدھاي تغيير دھندة آن بسيار مفيدند‪ ،‬اما ممکن است که بخواھيد ناحيه اي را غير منظم‬ ‫انتخاب کنيد‪ ،‬مثال شايد بخواھيد گلي منفرد را از بين گلھاي موجود در يك دسته گل و يا‬ ‫فردي را از بين افراد مختلف در يك عكس‪ ،‬انتخاب كنيد‪.‬‬ ‫توسط ابزار كمند مي توانيم‪ ،‬انتخابي به صورت آزاد داشته باشيم اين ابزار داراي سه زير‬ ‫مجموعه مي باشد كه عبارتند از ‪: Lasso tool‬‬ ‫استفاده از اين ابزار براي يك شي ء به دستي بدون لرزش‪ ،‬و ارتباط خوب بين عملكرد چشم‬ ‫و دست نياز دارد‪.‬‬ ‫در صورتي كه در حين انتخاب دست خود را از روي كليك ماوس برداريم ھمانجا انتخاب بسته‬ ‫مي شود‪.‬‬ ‫‪ : Polygonal lasso‬اين ابزار‪ ،‬به ابزار كمند چندضلعي معروف است‪.‬‬ ‫درست مانند ابزار كمند معمولي عمل مي كند‪ .‬اما ھمان طور كه از نام آن بر مي آيد تنھا‬ ‫تفاوتشان در اين است كه ابزار كمند چند ضلعي ناحيه مورد نظر را به صورت شكل ھندسي‬ ‫نامنظم انتخاب مي كند‪.‬‬ ‫وقتي مي خواھيد به جزئيات تصوير بپردازيد اين روش بسيار آسان تر خواھد بود‪.‬‬ ‫زيرا در اين حالت بھتر مي توان اجزاي آن را كنترل كرد‪.‬‬ ‫در اينجا به جاي اينكه مانند ابزار كمند معمولي فقط خطھاي محدودة انتخاب ترسيم شوند‪،‬‬ ‫نقطه ھاي ايجاد چند ضلعي را كليك خواھيد كرد و فتوشاپ خط صافي را بين نقاط كليك‬ ‫ترسيم مي كند‪.‬‬ ‫به اين ترتيب محدودة انتخاب شده را به صورت چندضلعي نامنظم مشاھده مي كنيم‪ .‬مي‬ ‫توانيد تعداد نقطه ھا را بيشتر كنيد در حقيقت فاصله كليكھا را كمتر كنيد تا انتخاب نرمتري‬ ‫داشته باشيد‪.‬‬ ‫‪ :Magnetic lasso tool‬اين زير مجموعه‪ ،‬به ابزار كمند مغناطيسي معروف مي باشد‪ .‬از‬ ‫ابزارھايي است كه زياد مورد استفاده قرار مي گيرد وقتي آن را پيرامون شيء با كناره ھاي‬ ‫مشخص استفاده كنيد به طور خودكار به سمت كناره ھاي شيء مزبور كشيده مي شوند و‬ ‫روي آن قرار مي گيرد‪.‬‬ ‫در مورد شيء ھايي كه كناره ھاي نامنظمي دارند و كناره ھاي آن نسبت به رنگ پس زمينه‬ ‫كامال مشخص مي باشد‪ ،‬ابزار كمند مغناطيسي بھترين ابزار براي انتخاب آنھا به شمار مي‬ ‫آيد‪.‬‬ ‫براي تعيين پارامترھاي مربوطه مي توانيد از پنجره ‪ Option‬اين ابزار استفاده كنيد – ‪.‬گزينة‬ ‫‪Feather :‬مانند گزينة ‪ Feather‬در ابزار ‪ Marquee tool‬عمل مي كند‪.‬‬ ‫كناره ھاي نامشخص ھاله يي انتخاب مي كند‪ – .‬گزينة ‪ Antialized :‬كناره ھاي انتخاب را‬ ‫ھموار مي كند‪.‬‬ ‫گزينة‪ : Lasso Width‬بيانگر حداقل فاصله قابل تشخيص بين كناره ھاي شي ء مي باشد‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫گزينة ‪ Edge con:‬براي تعيين كناره ھاي محدودة انتخاب شده‪،‬نسبت به اختالف كنتراست‪،‬‬ ‫بين كنارة شي ء كه بايد انتخاب شود‪ ،‬و ناحيه پيرامون شي ء مورد نظر است‪.‬‬ ‫ابزار عصاي جادويي ‪ : Magic Wand Tool‬اين ابزار نيز يكي ديگر از ابزارھاي انتخاب مي باشد‪.‬‬ ‫تا اينجا ابزارھايي را مورد بررسي قرار داديم كه پيكسل ھا را بسته به محلشان در نقشه‬ ‫بيتي يعني تصوير انتخاب مي كنند اما ابزار عصاي جادويي ]‪ [Magic wand tool‬پيكسل ھا را‬ ‫به صورت متفاوتي انتخاب مي كند‪.‬‬ ‫يعني بسته به مقادير رنگشان‪ ،‬آنھا را بر مي گزيند‪ .‬با اين كار مي توانيد شي ء ھايي كه در‬ ‫پيش زمينه قرار گرفته اند‪ ،‬را نسبت به رنگ پس زمينه انتخاب كنيد‪.‬‬ ‫‪ Magic wand option‬گزينة ‪ Tolerance :‬تولرانس ميزان دقت ابزار را تعيين مي کند که عددي‬ ‫بين ‪ 0‬تا ‪ 255‬را مي پذيرد‪.‬‬ ‫ھرچه عدد اعمال شده در اين كادر كوچكتر باشد‪ ،‬ابزار عصاي جادويي ميزان انحراف كمتري را‬ ‫در افتراق رنگھا اعمال مي كند‪.‬‬ ‫بنابراين ھرچه عدد باالتري را براي تولرانس انتخاب كنيد‪ ،‬رنگھاي بيشتري كه در گروه رنگ‬ ‫انتخاب شده قرار داشته باشند‪ ،‬انتخاب خواھد شد‪.‬‬ ‫چنانچه گزينه ‪ Contiguous :‬غير فعال باشد مي توانيد كاري كنيد كه فقط پيكسلھايي كه در‬ ‫كنار يكديگر قرار دارند و به صورت ممتد ھستند‪ ،‬انتخاب شوند‪ .‬مثال اگر گل قرمز رنگي داشته‬ ‫باشند كه از يك سمت آن به سمت ديگر رنگش تغيير مي كند و عدد بزرگي را براي پارامتر‬ ‫تولرانس انتخاب كرده باشيد‪ ،‬تمام گلھايي كه با تولرانس تعيين شده مطابقت داشته باشند‪،‬‬ ‫انتخاب خواھند شد‪ ،‬اما اگر در جدول ‪ option‬گزينة ‪ Contiguous‬را انتخاب كنيد فقط مي توانيد‬ ‫آن دسته از گلھايي كه در محدودة تولرانس مزبور قرار داشته باشند را انتخاب كه در تماس با‬ ‫يكديگر نيز باشند‪.‬‬ ‫منوي – ‪ Select :‬گزينه ‪ All : Ctrl + A‬چنانچه بخواھيم كل فايل را انتخاب كنيم از اين قسمت‬ ‫استفاده مي كنيم – ‪.‬گزينه ‪ Deselect : Ctrl + D‬اين گزينه ھنگامي فعال است كه انتخابي‬ ‫‪Select‬داشته باشيم‪.‬‬ ‫با انتخاب اين گزينه ‪ Select‬مورد نظر حذف مي شود‪ – .‬گزينه ‪Reselect :‬براي برگرداندن‬ ‫‪Select‬از اين گزينه استفاده مي شود‪ .‬اين قسمت زماني فعال است كه قبال از گزينه‬ ‫‪Deselect‬استفاده شده باشد‪ – .‬گزينه ‪Inverse :‬توسط اين گزينه محدوده انتخاب برعكس‬ ‫ميشود‪.‬ھمة قسمتھا بجز قسمت انتخاب شده را بر ميگرداند‪.‬‬ ‫– گزينه – ‪ Feather :‬گزينه ‪ Feather‬اين امكان را برايتان فراھم مي كند كه به جاي كناره ھاي‬ ‫مشخص‪ ،‬كناره ھاي نامشخص پرزدار ايجاد كنيد‪ .‬براي انتخاب شيء از طريق گزينه ‪Feather‬‬ ‫بايد مراحل زير را دنبال كنيد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ابزار انتخاب مناسبي را انتخاب كنيد و با استفاده از آن بخشي از تصوير يا شيء مورد نظر‬ ‫خود را در حالت انتخاب شده قرار دھيد‪.‬‬ ‫‪-2‬براي باز شدن كادر محاوراي مربوطه‪ ،‬گزينه ‪ Feather‬را از منوي ‪ Select‬انتخاب كنيد‪.‬‬ ‫‪-3‬عددي را در پنجرة باز شده وارد كنيد‪ .‬سپس روي دكمة ‪ OK‬كليك كنيد‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫‪-4‬حال با جابجايي قسمت انتخابي دقيقا ھالة اطراف انتخاب مشاھده مي شود‪.‬‬ ‫تغيير شكل ‪ :‬ھنگام كپي كردن تصويري بر روي تصوير ديگر‪ ،‬معموال بزرگ يا كوچك كردن آن‬ ‫ضروري مي باشد‪ .‬حتي شايد الزم شود كمي آن را در جھت افقي بكشيد و يا حتي مقداري‬ ‫آن را مايل كنيد‪.‬‬ ‫ھمچنين ممكن است ناچار شويد‪ .‬نيمرخ سمت چپ صورت فردي را به نيمرخ سمت راست‬ ‫تبديل و يا شي را وارونه كنيد‪ .‬فقط با استفاده از چند دستور و چند كليك ساده ماوس مي‬ ‫توانيد تمام اين كارھا و حتي كارھاي بيشتري را انجام دھيد ‪. Transform (( Transform‬ھا ((‬ ‫تغيير اندازة تصوير كپي شده ‪ Transform‬ھا‪ :‬براي تغيير اندازه در تصوير مورد نظر گزينه ‪Free‬‬ ‫‪Transform‬را از منوي ‪ Edit‬انتخاب مي كنيم و يا اينكه دو كليد )‪(Ctrl+T‬را ھمزمان با ھم‬ ‫فشار مي دھيم‪ .‬مشاھده مي شود كه پنجره اي در پيرامون شيء ايجاد مي شود كه شبيه‬ ‫پنجره برش مي باشد‪.‬‬ ‫براي تغيير اندازة شيء مزبور مي توانيد يكي از چھار اھرم كنترلي كه در گوشه ھاي تصوير‬ ‫قرار دارد را بر روي صفحه بكشيد‪ .‬براي حفظ تناسب تصوير بايد در حين انجام كار كليد ‪ Shift‬را‬ ‫پايين نگه داريد‪ .‬اگر ھريك از اين اھرمھا را بصورت ساده (بدون فشار دادن كليد )‪ Shift‬بكشيد‪.‬‬ ‫فقط ارتفاع يا پھناي تصوير را در ھمان جھت كشيده تر خواھيد كرد‪ .‬چنانچه نشانگر ماوس را‬ ‫خارج از اھرمھا قرار دھيد نشانگر حالت يك فلش دو جھتة ھاللي شكل به خود مي گيرد و اين‬ ‫نشان دھندة اين است كه مي توانيم شيء انتخاب را در ھر زاويه اي كه مي خواھيم‬ ‫بچرخانيم ‪.‬ھمانطور كه مشاھده مي شود در حالت‪ ، Free Transform‬مي توانيم به طور آزاد‬ ‫تغييراتي در شکل ايجاد کنيم‪ ،‬چنانچه بخواھيم ھر يك از موارد فوق به صورت تفكيك شده‬ ‫روي شكل اعمال شود بايد به روش زير عمل كنيم‪.‬‬ ‫گزينة ‪ Transform‬را از منوي ‪ Edit‬انتخاب مي كنيم با انتخاب اين گزينه زير منوي مربوط به آن‬ ‫باز مي شود )يا اينكه روي شكل كليك راست كنيم تا اين منو باز شود( كه تمامي موارد مربوط‬ ‫به ‪ Transform‬ھا در آن بصورت مجزا قرار دارد‪ .‬گزينه ھاي زير منو عبارتند از( ‪: Scale :‬مقياس(‬ ‫در اين حالت مي توانيم در شكل انتخابي تغيير اندازه داشته باشيم در صورتي كه بخواھيم در‬ ‫صورت تغيير مقياس طول و عرض تصوير متناسب با ھم بزرگ يا كوچك شوند نشانگر ماوس را‬ ‫روي يكي از گوشه ھا قرار داده ودر ھنگام تغيير اندازه كليد ‪ Shift‬را پايين نگه مي داريم ‪.‬‬ ‫( ‪Rotate :‬چرخاندن( در اين حالت مي توانيم شكل را به ھر جھتي كه مي خواھيم بچرخانيم‬ ‫ھمچنين مي توانيد مركز ثقل ) نقطة محوري كه در مركز شي ء قرار دارد ( را در نقطه اي‬ ‫خارج از كادر قرار دھيد و شي ء را حول اين نقطه بچرخانيد‪ Skew : Skew .‬به معناي در امتداد‬ ‫اضالع حركت دادن‪ ،‬است‪.‬‬ ‫اگر بخواھيم حركت در امتداد اضالع به صورت قرينه باشد‪ ،‬ھنگام استفاده از اين گزينه كليد‬ ‫‪Alt‬را پايين نگه مي داريم ‪ Distort :‬در اين حالت چنانچه يكي از اھرمھاي گوشه را حركت‬ ‫دھيم مشاھده مي كنيم كه ھمان گوشه را آزادانه حركت مي دھد‪ Perspective : .‬اين يكي‬ ‫از مفيدترين ابزارھاي موجود در اين قسمت مي باشد‪ .‬وقتي مي خواھيد تصويري ايجاد كنيد‪،‬‬ ‫كه چند بعدي باشد از اين گزينه استفاده مي كنيم‪.‬‬ ‫تغييري كه اين ابزار ايجاد مي كند كامال محسوس است‪ .‬وقتي شي در حالت انتخاب شده‬ ‫قرار داشته باشد و با استفاده از اين گزينه موقعيت گوشه اي از آن را در جھت خاصي بكشيد‬ ‫گوشة مقابل نيز به صورت تصوير آينه اي ) يعني در جھت قرينه ( حركت مي كند‪180 .‬‬ ‫‪Rotate :‬جسم را ‪ 180‬درجه مي چرخاند‪ Rotate 90 CW : .‬جسم را ‪ 90‬درجه در جھت‬ ‫عقربه ھاي ساعت مي چرخاند‪ Rotate 90 CCW : .‬جسم را در جھت خالف عقربه ھاي‬ ‫ساعت ‪ 90‬درجه مي چرخاند ‪ Flip Horizental :‬قرينة جسم نسبت به محور ‪ Y‬ھا )در حقيقت‬ ‫جسم را حول محور افقي بر مي گرداند ‪.) Flip Vertical :‬قرينة جسم نسبت به محور ‪ X‬ھا (در‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫حقيقت جسم را حول محور عمودي بر مي گرداند( تغيير شكل با استفاده از واحدھاي عددي‬ ‫‪Numeric :‬در اين قسمت تمامي تغييرات فوق را مي توانيم بصورت عددي اعمال كنيم چنانچه‬ ‫روي عالمت گره اي كه بين عرض و ارتفاع قرار گرفته است كليك كنيم تغييرات مربوط به عرض‬ ‫و ارتفاع را متناسب با ھم تغيير مي دھد‪.‬‬ ‫در قسمت ‪ (Angle) :‬مي توانيم مقدار عددي زاويه چرخش مورد نظر را وارد كنيم ‪.‬‬ ‫‪(Horizontal‬و ‪ Vertical) :‬اين قسمت مربوط به گزينة ‪ Skew‬مي باشد‪ .‬اين قسمت مي توان‬ ‫با عدد دادن به قسمت ‪ H‬و‪ ، V‬ضلع را در امتداد افقي و عمودي امتداد دھيم‪ .‬نكته‪ :‬تا زماني‬ ‫كه اين اھرمھا دورتادور جسم قرار داشته باشد با ھيچ يك از ابزارھا نمي توان كاركرد‪ .‬براي‬ ‫رھايي از اين اھرمھا دو روش وجود دارد‪:‬‬ ‫روش ‪ :1‬جھت اعمال تغييرات كليد ‪ Enter‬را فشار مي دھيم‪.‬‬ ‫روش ‪: 2‬جھت لغو تغييرات كليد ‪ ESC‬را فشار مي دھيم‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫آموزش فتوشاپ قسمت سوم‬ ‫كار با فايلھا و پسوندھاي مورد استفاده كار با فايل ھا ‪ :‬فتوشاپ مي تواند تصويرھا را با قالب‬ ‫بنديھاي مختلف باز كرده و يا ذخيره كند‪ .‬قالب بندي در واقع روش ذخيره سازي اطالعات‬ ‫موجود در فايل مي باشد‪ .‬به اين ترتيب مي توان فايل ھاي مزبور را در برنامه ھاي ديگر مورد‬ ‫استفاده قرار داد‪ ،‬آنھا را چاپ كرد‪ ،‬و يا به عنوان صفحة وب در اينترنت به كار برد‪.‬‬ ‫در دنياي ويندوز‪ ،‬نوع فايل با سه حرفي كه به عنوان پسوند در انتھاي نام فايل قرار مي گيرند‬ ‫مشخص مي شود‪ .‬در اين ميان مي توان پسوندھاي‪doc .‬براي سندھاي مربوط به برنامه‬ ‫ھاي واژه پرداز و يا‪bmp .‬براي تصويرھاي گرافيكي مبتني بر نقشه بيتي را نام برد‪.‬‬ ‫متداولترين قالب بندي فايل در فتوشاپ‪psd .‬ميباشد‪Photoshop Document – psd psd .‬‬ ‫متداولترين قالب بندي در فتوشاپ ميباشد‪ ،‬ميتوان گفت كه اﯾن قالب بندي مخصوص محيط‬ ‫فتوشاپ است‪ .‬اشكال اين قالب بندي اين است كه ساير برنامه ھا ممكن است در باز كردن‬ ‫آن با مشكل مواجه شوند‪ .‬زيرا قالب بندي مزبور براي فتوشاپ اختصاصي به شمار مي آيد‪.‬‬ ‫براي انتقال فايل ھا بين برنامه ھاي مختلف‪ ،‬چاپ و يا انتشار آن در‪ ، World Wide Web‬بايد‬ ‫آن را با قالب بنديھاي سازگار با مقصد ذخيره كنيد‪ Bitmap .‬قالب بندي استاندارد ويندوز به‬ ‫شمار مي آيد‪ Graphical Interchange format (gif ) GIF .‬اين قالب بندي يكي از ‪ 3‬قالب‬ ‫رايجي است كه ميتوان براي نشر وب استفاده نمود‪ .‬از آن جايي كه فايلھاي ذخيره شده با‬ ‫اين قالب حجم كمتري دارند براي ارسال آن از طريق مودم‪ ،‬زمان كمتري صرف ميشود‪.‬‬ ‫‪ Joint photographic Experts Group(jpg ) JPEG‬به معناي انجمن گروه متخصصان عكاسي‬ ‫ميباشد و ‪ jpg‬نيز يكي ديگر از سه قالب بندي مطلوب براي نشر وب به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪Portable Document Format(pdf) PDF‬اين قالب بندي‪ ،‬قالب سند قابل حمل برنامة آكروبات‬ ‫ادوب ميباشد‪ .‬اين سيستم براي ايجاد سندھايي است كه توسط برنامة ‪ Acrobat‬خوانده‬ ‫ميشود‪ Portable Network Graphic (png) PNG .‬به معناي نگاره سازي شبكة قابل حمل‬ ‫است‪ .‬اين قالب براي نگاره سازي وب جديدتر و بھتر است زيرا تراكم مطلوب ‪ gif‬ھا را با لوحة‬ ‫رنگ نامحدود ‪ jpg‬تركيب ميكند‪.‬‬ ‫به ھر حال مرورگرھاي قديمي آن را پشتيباني نمي كنند‪tif – TIFF Tagged– Image File .‬‬ ‫‪Format‬قالب پروندة تصويري برچسب دار ميباشد‪ .‬اين پرونده ھا را ميتوان ھم در ماشين‬ ‫ھاي ويندوز ھم در ماشين ھاي مكينتاش ذخيره نمود‪Encapsulated postscript(eps) EPS .‬‬ ‫قالبي است كه براي استفاده در نشر رو ميزي ميباشد‪ .‬اين قالب از زبان توصيفي صفحة‬ ‫‪postscript‬استفاده ميكند‪ RAW : .‬اين قالب بندي اطالعات فايل را به صورتي ذخيره ميكند‬ ‫كه قالب بندي آن براي انتقال بين برنامه ھا و كامپيوترھاي مختلف بيشترين انعطاف پذيري را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫تركيب كردن اليه ھا ‪ Merge :‬براي تركيب كردن دو يا چند اليه با ھم از روش زير استفاده‬ ‫ميكنيم ‪ :‬از منوي ‪ Layer‬گزينه ھاي مربوط به تركيب اليه ھا را انتخاب مي كنيم كه عبارتند از ‪:‬‬ ‫‪Merge Down :‬با انتخاب اين گزينه الية فعال با الية زيري تركيب ميشود‪ Merge Visible : .‬با‬ ‫انتخاب اين گزينه تمامي اليه ھايي كه آيكون چشم آنھا فعال باشد را با ھم تركيب مي كند‪.‬‬ ‫در صورتيكه نخواھيم دو يا چند اليه در تركيب باشند ابتدا چشم مربوط به آنھا را غيرفعال‬ ‫ميكنيم‪ ،‬سپس از اين گزينه استفاده ميكنيم‪ ،‬بدين ترتيب فقط اليه ھاي قابل رويت را با ھم‬ ‫تركيب ميكند‪ Flatten Image : .‬با انتخاب اين گزينه تمامي اليه ھا را با ھم تركيب ميكنيم‪.‬‬ ‫در اين حالت ھمة اليه با ھم تركيب شده و در پنجرة اليه ھا‪ ،‬فقط ‪ Background‬داريم‪.‬‬ ‫‪Merge Linked :‬در صورتي اين گزينه فعال است كه پيوند )‪(Link‬كنار آيكون چشم اليه اي قرار‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫داشته باشد‪ ،‬ابتدا اليه ھايي را كه ميخواھيم با ھم تركيب شوند را توسط ‪ Link‬مشخص مي‬ ‫كنيم سپس اين گزينه را انتخاب مي كنيم‪ .‬ذخيره سازي فايل ‪ :‬مطلب بسيار مھم در فتوشاپ‬ ‫اين است كه بايد در اكثر مواقع كار خود را ذخيره كنيد‪ .‬معموال ً بھتر است كه گھگاه اين كار را‬ ‫انجام دھيد‪.‬‬ ‫معموال ً در رايانه ھا‪ ،‬بروز خطا و وقفه ھاي غيرمنتظره در حين كار‪ ،‬امري معمول به شمار مي‬ ‫آيد‪ .‬ذخيره سازي فقط چند ثانيه طول ميكشد و در صورت خاموش شدن رايانه‪ ،‬تفاوت زيادي‬ ‫بين انجام دوبارة ھمة كارھا و صرفاً بازگشايي آن وجود دارد‪.‬‬ ‫براي ذخيره سازي فايل گزينة ‪ Save‬را از منوي فايل انتخاب ميكنيم در اين حالت كادري ظاھر‬ ‫ميشود كه در آن آدرس و نام فايل و ھمچنين فرمت فايل را مشخص ميكنيم‪ .‬فشار ھمزمان‬ ‫دو کليد )‪ (Ctrl+s‬انجام عمليات ذخيره سازی بصورت ميان بر است‪.‬‬ ‫چنانچه بخواھيم فايل را با پسوند و نام جديد و حتي در آدرس جديدي ذخيره كنيم از گزينة‬ ‫‪Save As‬استفاده مي كنيم‪ .‬عالوه بر فرمان ‪ Save‬و ‪ Save As‬كه با آنھا آشنا ھستيد‪،‬‬ ‫فتوشاپ داراي فرمانھاي ذخيره سازي ديگري )نظير ) ‪ Save a copy‬نيز ميباشد‪ .‬اين گزينه در‬ ‫جعبه محاوره اي ‪ Save‬وجود دارد‪ .‬با استفاده از گزينة ‪ Save a copy‬ھمانند فرمان‪، Save As‬‬ ‫ميتوانيد پروندة خود را با يك نام و در محلي جديد ذخيره كنيد‪ .‬اگر از ‪ save a copy‬استفاده‬ ‫كنيد‪) ،‬در حالي كه كار شما روي پرونده اصلي انجام مي شود نه روي رونوشت( رونوشتي از‬ ‫پرونده در شرايط كنوني ذخيره خواھد شد‪ .‬استفاده از اين گزينه براي ايجاد يك رونوشت‬ ‫پشتيبان قبل از يك تغيير اساسي مفيد خواھد بود‪ .‬آخرين گزينة‪ ، save‬گزينة ‪save for web‬‬ ‫است‪ .‬با كليك كردن روي اين فرمان‪ ،‬جعبه محاوره اي مربوط به آن ظاھر مي شود‪ .‬اين كادر‬ ‫شامل تنظيماتي است كه براي بھينه كردن تصوير به منظور استفاده در وب ضروري مي‬ ‫باشند‪ ،‬که امكان مشاھده و انتخاب مقدار تراكم ‪ JPEG‬اعمال شده را به شما مي دھند‪.‬‬ ‫بنابراين شما مي توانيد به كوچكترين پروندة تصويري با كيفيت باال دست يابيد‪ .‬كاھش اندازة‬ ‫فايل‪ :‬فايل ھاي فتوشاپ ممكن است بسيار بزرگ باشند‪ .‬با روشھاي مختلفي مي توان حجم‬ ‫فايلھا را كاھش داد‪ :‬اﯾن روشھا شامل موارد زﯾر ھستند ‪ -1 :‬كاھش تفكيك پذيري (وضوح و‬ ‫‪Resulotion‬تصوير( ‪ -2‬كاھش تعداد رنگھا ‪ -3‬استفاده از قالب بندي ھاي فشرده سازي ‪-4‬‬ ‫ادغام اليه ھا در فايلھاي ‪ merge-psd‬كردن اليه ھا و ‪ ….‬در صورتيكه بخواھيد تصويری را چاپ‬ ‫كنيد‪ ،‬كاھش تفكيك پذيري ) ‪ ( Resulation‬فكر خوبي براي كاھش حجم فايل به شمار نمي‬ ‫آيد‪ .‬اما اگر قرار باشد كه تصوير فقط بر روي صفحة نمايش كامپيوتر‪ ،‬و يا وب ظاھر شود‪،‬‬ ‫تفكيك پذيري به ‪ 72‬نقطه بر اﯾنچ کاھش می ﯾابد‪.‬‬ ‫كاھش تعداد رنگھا به معني كاھش عمق بيت مي باشد‪ .‬بدين ترتيب ظاھر رنگھاي خود را‬ ‫مي توانيد در چاپ يا روي صفحه به شكل لكه لكه در آوريد‪ .‬استفاده از قالب بنديھاي فشرده‪،‬‬ ‫به اين معني است كه از قالب بنديھايي مانند ‪ Tiff‬با فشرده سازي ‪ LZW‬استفاده شود‪ .‬به‬ ‫اين ترتيب حجم فايل تا آنجا كه امكان داشته باشد كاھش مي يابد و سپس ذخيره مي گردد‪.‬‬ ‫برنامة مزبور اين كار را با روشي انجام مي دھد كه ( ‪ Loss Less‬بدون كاھش داده ھا ( ناميده‬ ‫ميشود‪.‬‬ ‫به طوري كه ھيچگونه تغيير شكل يا كاھش رنگي ايجاد نشود‪ .‬ھمچنين قالب بندي ھايي‬ ‫مانند ‪ JPEG‬نيز وجود دارند كه از روش فشرده سازي ‪ Lossy‬استفاده ميكنند‪ .‬ھمان طور كه‬ ‫احتماال ً از نام اين روش حدس مي زنيد بعضي از داده ھا در جريان فشرده سازي از دست مي‬ ‫روند‪ .‬كار با فايلھا و پسوندھاي مورد استفاده كار با فايل ھا ‪ :‬فتوشاپ مي تواند تصويرھا را با‬ ‫قالب بنديھاي مختلف باز كرده و يا ذخيره كند‪ .‬قالب بندي در واقع روش ذخيره سازي اطالعات‬ ‫موجود در فايل مي باشد‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫به اين ترتيب مي توان فايل ھاي مزبور را در برنامه ھاي ديگر مورد استفاده قرار داد‪ ،‬آنھا را‬ ‫چاپ كرد‪ ،‬و يا به عنوان صفحة وب در اينترنت به كار برد‪ .‬در دنياي ويندوز‪ ،‬نوع فايل با سه‬ ‫حرفي كه به عنوان پسوند در انتھاي نام فايل قرار مي گيرند مشخص مي شود‪ .‬در اين ميان‬ ‫مي توان پسوندھاي‪doc .‬براي سندھاي مربوط به برنامه ھاي واژه پرداز و يا‪bmp .‬براي‬ ‫تصويرھاي گرافيكي مبتني بر نقشه بيتي را نام برد‪ .‬متداولترين قالب بندي فايل در فتوشاپ‪.‬‬ ‫‪psd‬ميباشد‪ Photoshop Document – psd psd .‬متداولترين قالب بندي در فتوشاپ ميباشد‪،‬‬ ‫ميتوان گفت كه اﯾن قالب بندي مخصوص محيط فتوشاپ است‪.‬‬ ‫اشكال اين قالب بندي اين است كه ساير برنامه ھا ممكن است در باز كردن آن با مشكل‬ ‫مواجه شوند‪ .‬زيرا قالب بندي مزبور براي فتوشاپ اختصاصي به شمار مي آيد‪ .‬براي انتقال‬ ‫فايل ھا بين برنامه ھاي مختلف‪ ،‬چاپ و يا انتشار آن در‪ ، World Wide Web‬بايد آن را با قالب‬ ‫بنديھاي سازگار با مقصد ذخيره كنيد‪ Bitmap .‬قالب بندي استاندارد ويندوز به شمار مي آيد‪.‬‬ ‫‪Graphical Interchange format (gif ) GIF‬اين قالب بندي يكي از ‪ 3‬قالب رايجي است كه‬ ‫ميتوان براي نشر وب استفاده نمود‪.‬‬ ‫از آن جايي كه فايلھاي ذخيره شده با اين قالب حجم كمتري دارند براي ارسال آن از طريق‬ ‫مودم‪ ،‬زمان كمتري صرف ميشود‪.‬‬ ‫‪ Joint photographic Experts Group(jpg ) JPEG‬به معناي انجمن گروه متخصصان عكاسي‬ ‫ميباشد و ‪ jpg‬نيز يكي ديگر از سه قالب بندي مطلوب براي نشر وب به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪Portable Document Format(pdf) PDF‬اين قالب بندي‪ ،‬قالب سند قابل حمل برنامة آكروبات‬ ‫ادوب ميباشد‪ .‬اين سيستم براي ايجاد سندھايي است كه توسط برنامة ‪ Acrobat‬خوانده‬ ‫ميشود‪.‬‬ ‫‪ Portable Network Graphic (png) PNG‬به معناي نگاره سازي شبكة قابل حمل است‪ .‬اين‬ ‫قالب براي نگاره سازي وب جديدتر و بھتر است زيرا تراكم مطلوب ‪ gif‬ھا را با لوحة رنگ‬ ‫نامحدود ‪ jpg‬تركيب ميكند‪ .‬به ھر حال مرورگرھاي قديمي آن را پشتيباني نمي كنند‪.‬‬ ‫‪ tif – TIFF Tagged– Image File Format‬قالب پروندة تصويري برچسب دار ميباشد‪ .‬اين‬ ‫پرونده ھا را ميتوان ھم در ماشين ھاي ويندوز ھم در ماشين ھاي مكينتاش ذخيره نمود‪.‬‬ ‫‪Encapsulated postscript(eps) EPS‬قالبي است كه براي استفاده در نشر رو ميزي ميباشد‪.‬‬ ‫اين قالب از زبان توصيفي صفحة ‪ postscript‬استفاده ميكند‪.‬‬ ‫‪ RAW :‬اين قالب بندي اطالعات فايل را به صورتي ذخيره ميكند كه قالب بندي آن براي انتقال‬ ‫بين برنامه ھا و كامپيوترھاي مختلف بيشترين انعطاف پذيري را داشته باشد‪ .‬تركيب كردن‬ ‫اليه ھا ‪ Merge :‬براي تركيب كردن دو يا چند اليه با ھم از روش زير استفاده ميكنيم ‪ :‬از منوي‬ ‫‪Layer‬گزينه ھاي مربوط به تركيب اليه ھا را انتخاب مي كنيم كه عبارتند از ‪: Merge Down :‬‬ ‫با انتخاب اين گزينه الية فعال با الية زيري تركيب ميشود‪ Merge Visible : .‬با انتخاب اين گزينه‬ ‫تمامي اليه ھايي كه آيكون چشم آنھا فعال باشد را با ھم تركيب مي كند‪.‬‬ ‫در صورتيكه نخواھيم دو يا چند اليه در تركيب باشند ابتدا چشم مربوط به آنھا را غيرفعال‬ ‫ميكنيم‪ ،‬سپس از اين گزينه استفاده ميكنيم‪ ،‬بدين ترتيب فقط اليه ھاي قابل رويت را با ھم‬ ‫تركيب ميكند‪ Flatten Image : .‬با انتخاب اين گزينه تمامي اليه ھا را با ھم تركيب ميكنيم‪.‬‬ ‫در اين حالت ھمة اليه با ھم تركيب شده و در پنجرة اليه ھا‪ ،‬فقط ‪ Background‬داريم‪.‬‬ ‫‪Merge Linked :‬در صورتي اين گزينه فعال است كه پيوند )‪(Link‬كنار آيكون چشم اليه اي قرار‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ابتدا اليه ھايي را كه ميخواھيم با ھم تركيب شوند را توسط ‪ Link‬مشخص مي‬ ‫كنيم سپس اين گزينه را انتخاب مي كنيم‪ .‬ذخيره سازي فايل ‪ :‬مطلب بسيار مھم در فتوشاپ‬ ‫اين است كه بايد در اكثر مواقع كار خود را ذخيره كنيد‪ .‬معموال ً بھتر است كه گھگاه اين كار را‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫انجام دھيد‪ .‬معموال ً در رايانه ھا‪ ،‬بروز خطا و وقفه ھاي غيرمنتظره در حين كار‪ ،‬امري معمول‬ ‫به شمار مي آيد‪.‬‬ ‫ذخيره سازي فقط چند ثانيه طول ميكشد و در صورت خاموش شدن رايانه‪ ،‬تفاوت زيادي بين‬ ‫انجام دوبارة ھمة كارھا و صرفاً بازگشايي آن وجود دارد‪ .‬براي ذخيره سازي فايل گزينة ‪ Save‬را‬ ‫از منوي فايل انتخاب ميكنيم در اين حالت كادري ظاھر ميشود كه در آن آدرس و نام فايل و‬ ‫ھمچنين فرمت فايل را مشخص ميكنيم‪.‬‬ ‫فشار ھمزمان دو کليد )‪ (Ctrl+s‬انجام عمليات ذخيره سازی بصورت ميان بر است‪ .‬چنانچه‬ ‫بخواھيم فايل را با پسوند و نام جديد و حتي در آدرس جديدي ذخيره كنيم از گزينة ‪Save As‬‬ ‫استفاده مي كنيم‪ .‬عالوه بر فرمان ‪ Save‬و ‪ Save As‬كه با آنھا آشنا ھستيد‪ ،‬فتوشاپ داراي‬ ‫فرمانھاي ذخيره سازي ديگري )نظير ) ‪ Save a copy‬نيز ميباشد‪ .‬اين گزينه در جعبه محاوره‬ ‫اي ‪ Save‬وجود دارد‪.‬‬ ‫با استفاده از گزينة ‪ Save a copy‬ھمانند فرمان‪ ، Save As‬ميتوانيد پروندة خود را با يك نام و‬ ‫در محلي جديد ذخيره كنيد‪ .‬اگر از ‪ save a copy‬استفاده كنيد‪) ،‬در حالي كه كار شما روي‬ ‫پرونده اصلي انجام مي شود نه روي رونوشت( رونوشتي از پرونده در شرايط كنوني ذخيره‬ ‫خواھد شد‪ .‬استفاده از اين گزينه براي ايجاد يك رونوشت پشتيبان قبل از يك تغيير اساسي‬ ‫مفيد خواھد بود‪ .‬آخرين گزينة‪ ، save‬گزينة ‪ save for web‬است‪.‬‬ ‫با كليك كردن روي اين فرمان‪ ،‬جعبه محاوره اي مربوط به آن ظاھر مي شود‪ .‬اين كادر شامل‬ ‫تنظيماتي است كه براي بھينه كردن تصوير به منظور استفاده در وب ضروري مي باشند‪ ،‬که‬ ‫امكان مشاھده و انتخاب مقدار تراكم ‪ JPEG‬اعمال شده را به شما مي دھند‪.‬‬ ‫بنابراين شما مي توانيد به كوچكترين پروندة تصويري با كيفيت باال دست يابيد‪ .‬كاھش اندازة‬ ‫فايل‪ :‬فايل ھاي فتوشاپ ممكن است بسيار بزرگ باشند‪ .‬با روشھاي مختلفي مي توان حجم‬ ‫فايلھا را كاھش داد‪ :‬اﯾن روشھا شامل موارد زﯾر ھستند ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫كاھش تفكيك پذيري (وضوح و ‪ Resulotion‬تصوير(‬ ‫كاھش تعداد رنگھا‬ ‫استفاده از قالب بندي ھاي فشرده سازي‬ ‫ادغام اليه ھا در فايلھاي ‪ merge-psd‬كردن اليه ھا و ‪ ….‬در صورتيكه بخواھيد تصويری‬ ‫را چاپ كنيد‪ ،‬كاھش تفكيك پذيري ) ‪ ( Resulation‬فكر خوبي براي كاھش حجم فايل‬ ‫به شمار نمي آيد‪.‬‬

‫اما اگر قرار باشد كه تصوير فقط بر روي صفحة نمايش كامپيوتر‪ ،‬و يا وب ظاھر شود‪،‬‬ ‫تفكيك پذيري به ‪ 72‬نقطه بر اﯾنچ کاھش می ﯾابد‪ .‬كاھش تعداد رنگھا به معني كاھش‬ ‫عمق بيت مي باشد‪ .‬بدين ترتيب ظاھر رنگھاي خود را مي توانيد در چاپ يا روي صفحه به‬ ‫شكل لكه لكه در آوريد‪ .‬استفاده از قالب بنديھاي فشرده‪ ،‬به اين معني است كه از قالب‬ ‫بنديھايي مانند ‪ Tiff‬با فشرده سازي ‪ LZW‬استفاده شود‪ .‬به اين ترتيب حجم فايل تا آنجا‬ ‫كه امكان داشته باشد كاھش مي يابد و سپس ذخيره مي گردد‪.‬‬ ‫برنامة مزبور اين كار را با روشي انجام مي دھد كه ( ‪ Loss Less‬بدون كاھش داده ھا (‬ ‫ناميده ميشود‪ .‬به طوري كه ھيچگونه تغيير شكل يا كاھش رنگي ايجاد نشود‪ .‬ھمچنين‬ ‫قالب بندي ھايي مانند ‪ JPEG‬نيز وجود دارند كه از روش فشرده سازي ‪ Lossy‬استفاده‬ ‫ميكنند‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫ھمان طور كه احتماال ً از نام اين روش حدس مي زنيد بعضي از داده ھا در جريان فشرده‬ ‫سازي از دست مي روند‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫آموزش فتوشاپ قسمت چھارم‬ ‫اعمال ‪ Stroke‬اعمال ‪ Stroke :‬چنانچه بخواھيم دور جسم يا متني به اندازه دلخواه رنگي‬ ‫شود‪ ،‬بھترين روش استفاده از گزينه ‪Stroke‬منوي ‪Edit‬ميباشد‪ .‬روش كار به صورت زير است‪:‬‬ ‫‪-1‬ابتدا محدوده مورد نظر را انتخاب ميكنيم ‪-2‬در پنجره ‪ Layer‬يك اليه خالي ايجاد ميكنيم ‪-3‬‬ ‫گزينه ‪ Stroke‬را از منوي ‪ Edit‬انتخاب ميكنيم‪ ،‬كادري ظاھر ميشود كه در قسمت ‪ Width‬پھناي‬ ‫مورد نظر را وارد ميكنيم‪ .‬در قسمت ‪ Location‬موقعيت قسمت رنگي را مشخص ميكنيم‬ ‫سپس روي دكمه ‪ OK‬كليك ميكنيم‪-4 .‬مشاھده ميشود كه خط رنگي با پھناي وارد شده دور‬ ‫تا دور موضوع مورد نظر وارد ميشود تغيير اندازه يك تصوير ‪ :‬براي تغيير اندازه يك تصوير‪ ،‬گزينة‬ ‫‪Image Size‬را از منوي ‪ Image‬انتخاب نمائيد‪.‬‬ ‫كادر محاوره اي آن ظاھر مي شود‪ .‬شما مي توانيد ابعاد تصوير را بر حسب پيكسل ( به طور‬ ‫منطقي ( يا درصد ببينيد‪ .‬ھمچنين مي توانيد اندازه چاپ تصوير ) كه در بخش ‪Output size‬‬ ‫تنظيم مي شود‪ (.‬را بر حسب اينچ‪ ،‬سانتيمتر‪ ،‬نقطه‪ ،‬پيكسل يا ستون مالحظه نمائيد و‬ ‫عالوه بر آن با استفاده از منوھاي گشودني درصدھا را پيدا كنيد‪ .‬وقتي براي اولين بار كادر‬ ‫محاوره اي ‪ Image Size‬را باز مي كنيد‪ ،‬اگر پھنا و ارتفاع ابعاد را به درصد تنظيم نمائيد متوجه‬ ‫خواھيد شد كه تنظيم پيش فرض به صورت ‪ 100‬درصد است‪.‬‬ ‫ساده ترين روش براي بزرگ يا كوچك كردن تصوير اينست كه گزينة ( ‪constrain proportions‬‬ ‫تناسب ھاي محدود ( در پايين اين جعبه ھا محاوره اي فعال شود‪ ،‬پس به راحتي درصدھاي‬ ‫جديد را در يكي از اين ميدان ھا وارد نموده و روي دكمة ‪ OK‬كليك كنيد‪ .‬بدين ترتيب اعداد‬ ‫ديگر تغيير مي كنند تا درصد صحيحي از افزايش يا كاھش در اختيار شما قرار گيرد‪ .‬فعال به‬ ‫گزينة‪ Resample Image‬توجھي نداشته باشيد و آن را به ھمان صورت ‪ Bicubic‬رھا كنيد‪.‬‬ ‫ھمچنان كه در جعبه محاوره اي ‪ Image Size‬تغييراتي را اعمال مي كنيد فتوشاپ نيز به‬ ‫طرﯾقه خودكار‪ ،‬پرونده ی اندازه را در باالي اين پنجره بھنگام خواھد كرد‪ .‬تغيير اندازه يك بوم ‪:‬‬ ‫بزرگتر كردن اندازه بوم‪ ،‬فضاي اضافه اي را در اطراف تصوير در اختيار شما قرار مي دھد ولی در‬ ‫اندازه تصوير تاثيري ندارد‪ .‬به دليل اين كه تغيير اندازه از رنگ پس زمينه براي پر كردن فضاي‬ ‫اضافه شده استفاده مي كند‪ .‬اطمينان يابند كه اين رنگ ھمان رنگ مورد نظر شماست‪.‬‬ ‫قبل از تغيير اندازه بوم‪ ،‬روش ديگري براي برش دادن عكس يا كاھش ناحية بوم محسوب مي‬ ‫شود‪ .‬اين روش چندان مطمئن نيست زيرا ممكن است به طور تصادفي‪ ،‬قسمتي از تصوير را‬ ‫از دست داده و ديگر نتوانيد آن را ترميم كنيد‪ .‬براي تغيير اندازه بوم‪ ،‬جعبه محاوره اي‬ ‫( ‪Convazse Size‬بوم نقاشي( را از طريق فرمان ‪Image Canvas size‬باز كرده‪ ،‬سپس پھنا و‬ ‫ارتفاع مورد نظر بوم را مشخص نمائيد‪ .‬شما مي توانيد در منوي گشودني مربوطه سيستم‬ ‫اندازه گيري دلخواه خود را تعيين كنيد‪ ) .‬ھمان طور كه قبال در جعبه محاوره اي ‪Image Size‬‬ ‫مشاھده كرديد‪ ( .‬به محض اينكه اعداد مورد نظر خود را وارد مي كنيد‪ ،‬فتوشاپ اندازة پرونده‬ ‫جديد را محاسبه كرده و آن را نمايش مي دھد‪.‬‬ ‫براي تعيين محل مورد نظر تصوير در بوم مزبور از لنگر مربوطه استفاده كنيد‪ .‬در وسط بوم كليك‬ ‫كنيد تا تصوير مورد نظر را در مركز اين بوم قرار دھد‪ ،‬يا روي ھر سلول در جدول پايين كادر‪،‬‬ ‫متناسب با ناحيه ايي كه مي خواھيد تغيير كند‪ ،‬كليك نمائيد‪.‬‬ ‫ابزارھاي متن ‪ Type tool:‬فتوشاپ ‪ 6‬نسبت به برنامه ھاي قبلي خود‪ ،‬كارھاي متني‬ ‫بيشتري انجام مي دھد كه شامل سه روش متفاوت جھت نظارت بر متن مي باشد‪ .‬وقتي‬ ‫گزينة ‪ Type Tool‬را انتخاب مي كنيد‪ .‬نوار‪ ، Tool Option‬گزينه ھاي متني اصلي را نمايش‬ ‫خواھد داد‪ .‬كه عبارتند از حروف نما‪ ،‬اندازه‪ ،‬ھمترازي و چند ناظم ديگر‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫با شروع از سمت چپ نوار‪ ،‬ابتدا يك حرف پركننده‪ ،‬يك خط محيطي و سپس دو ھمراه با‬ ‫پيكانه ھاي مربوطه را مشاھده مي كنيد‪ .‬پيكانه ھا‪ ،‬به منزله ی درج متن به صورت افقي يا‬ ‫عمودي مي باشند و خط محيطي نشان مي دھد كه مجموعه حروف با آن ابزار بيشتر به‬ ‫عنوان مسيرھايي ايجاد مي شوند‪ .‬قابليت تنظيم مسيرھا امكان انجام يكي از بھترين‬ ‫ترفندھاي فتوشاپ يعني برش متن بدون برش عكس را ميدھد‪.‬‬ ‫پس‪ ،‬يك منوي پيماﯾشي ظاھر مي شود كه دسته ايي از مقام ‪ Font‬ھا ( حرف نما ھا (‪،‬‬ ‫سبك ھا و اندازة حرفنما از ‪ 6‬تا ‪ 72‬نقطه است و شما مي توانيد كوچك يا بزرگتر كردن متن را‬ ‫به وسيلة درج اندازه نقطه در اين پنجره انجام دھيد‪.‬‬ ‫در مرحلة بعد‪ ،‬مي توانيد مقدار دندانه اره ايي ) ‪ ( anti-alising‬كه مي خواھيد اعمال شود )‬ ‫نظير ( ‪ Crisp‬نيرو بخش) ‪smooth ( ،‬ھموار) ‪strong ( ،‬قوي) ‪none ( ،‬ھيچيك ( را قرار‬ ‫دھيد‪ .‬مجموعة سه دكمة بعدي به شما اجازه مي دھد چپ چيني) ‪ ، ( flush left‬مركز (‬ ‫) ‪Centered‬و يا راست چيني ) ‪ ( Flus Right‬را انتخاب كنيد‪.‬‬ ‫قسمت بعدي رنگ مربوطه به متن را نشان مي دھد با كليك روي آن ‪ color picker‬ظاھر‬ ‫ميشود و رنگ موردنظر را از آن انتخاب مي كنيم‪ .‬شمايل ‪ T‬با خط منحني زير آن‪ ،‬نشان‬ ‫دھندة يكي از بھترين امكانات اضافي فتوشاپ ‪ 6‬مي باشد‪.‬‬ ‫اين عالمت ‪ wrap text‬ناميده ميشود و ‪ 15‬مسير متن را از قوس ھا و پرچم گرفته تا چشم‬ ‫ماھي‪ ،‬در اختيار ‪ ,‬شما قرار مي دھد‪ .‬باالخره در آخر نوار ‪ Option‬دكمة ‪ palette‬را مشاھده‬ ‫ميكنيم كه با كليك روي آن پنجرة ( ‪ character‬نويسه ( باز مي شود‪ .‬اين پنجره به شما امكان‬ ‫نظارت بر فاصله گذاري سطرھا‪ ،‬فضا گذاري‪ ،‬فاصله گذاري حروف و تغيير مكان خط مبنا عالوه‬ ‫بر گزينه ھاي حرفنما‪ ،‬سبك‪ ،‬رنگ و اندازه مي دھد‪.‬‬ ‫پنجره ايي كه با عالمت ‪ A\V‬و برچسب پيكانھا مشخص شده بر فاصله گذاري نظارت دارد‪.‬‬ ‫فاصله گذاري حروف ) ‪ ( kerning‬به مقدار فضاي ميان حروف مجاور اشاره دارد‪ .‬بيشتر حرفنما‬ ‫ھا در اندازه ھاي بزرگتر براي تنظيم فضاي ميان يك جفت حروف مثل ‪ WA‬يا ‪ A\V‬به مقدار‬ ‫فاصله گذاري نياز دارند‪ .‬در غيراينصورت‪ ،‬بين حروف مزبور شكاف ايجاد مي شود‪.‬‬ ‫پيش فرض براي فاصله گذاري ‪Metrics‬ميباشد‪ .‬فضاگذاري ) ‪ ( Tracking‬نيز شبيه به فاصله‬ ‫گذاري است‪ ،‬ولي شامل تنظيم فاصله ميان حروف يك كلمه يا عبارت ميباشد‪ .‬فضاگذاري‬ ‫مي تواند ‪ Tight‬وارد کردن اعداد منفی يا ‪ Loose‬وارد کردن اعداد مثبت باشد‪ .‬در نظر گرفتن‬ ‫عدد صفر در پنجرة فضاگذاري بدين معناست كه ھيچ فضاگذاري اعمال نشود‪.‬‬ ‫فاصله گذاري سطرھا) ‪ ، ( Leading‬مقدار فاصلة ميان خطوط متن را مشخص ميكند‪ .‬اگر در‬ ‫حال درج يك لغت يا يك خط متني جداگانه باشيد‪ .‬به فاصله گذاري سطرھا نياز نداريد ولي به‬ ‫محض اضافه كردن خط دوم‪ ،‬فاصله گذاري مھم مي شود‪.‬‬ ‫به دليل اينكه فاصله گذاري بايد بزرگتر از اندازه نقطه متن باشد تا از روي ھم افتادگي و‬ ‫چسبندگي خطوط جلوگيري شود‪ .‬پيش فرض فتوشاپ براي فاصله گذاري حروف ‪%120‬‬ ‫ميباشد‪ .‬از اين رو مي توانيد براي متن ‪ 10‬نقطه ايي‪ ،‬فاصله گذاري ‪ 12‬نقطه ايي تنظيم‬ ‫كنيد‪.‬‬ ‫پنجرة ‪ Paragraph :‬آنچه فتوشاپ به عنوان يك پاراگراف ) بند ( ارائه ميدھد‪ ،‬متخصصين صرف‬ ‫و نحو را به ھراس مي اندازد‪ .‬در اصطالح فتوشاپ ھر خطي كه از يك بازگشت نورد پيروي‬ ‫ميكند‪“ ،‬بند“ ناميده ميشود‪ .‬در اين پنجره گزينه ھاي مربوط به كل بند نظير ‪ :‬ھمترازي‪،‬‬ ‫تورفتگي و فاصله گذاري خط را تنظيم مي كند‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫شكل ھايي كه در باالي اين پنجره قرار دارند ھمترازي ھاي امكان پذير را نمايش مي دھند ‪:‬‬ ‫چپ‪ ،‬مركز‪ ،‬راست‪ ،‬ھمچنين اين گزينه ھا در نوار ‪ Option‬اين ابزار قرار دارند‪ .‬در اين جا‬ ‫شكل ھاي ديگري وجود دارند كه به شما امكان مي دھند‪ ،‬متن را با آخرين خط از طرف چپ‪،‬‬ ‫مركز‪ ،‬راست يا كامال ً تراز كنيد‪ .‬اين گزينه ھاي آخري‪ ،‬در صورتي در دسترس قرار مي گيرند‬ ‫كه متن را در يك كادر بسته قرار دھيد‪ .‬ساير شكل ھا و پنجره ھاي موجود در پنجرة‬ ‫‪ ،Paragraph‬به شما امكان مي دھند‪.‬‬ ‫تورفتگي بند تورفتگي اولين خط‪ ،‬تورفتگي ھاي راست و فاصلة اضافي قبل و بعد را تنظيم‬ ‫كنيد‪ .‬نكته ‪ :‬در كنار اليه ھاي متني حرف ‪ T‬مشاھده ميشود و اين نشانگر اليه متني‬ ‫ميباشد‪ .‬براي ‪ render‬كردن اليه و يا خارج كردن اليه از حالت متني مسير زير را طي مي‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫) ‪ ( Layer Type Rasterize‬يا اينكه روي نوار رنگي الية مربوطه كليك راست گرده گزينة‬ ‫‪Rasterize‬را انتخاب كنيم‪ .‬ماسك اعمال ماسك ‪ :‬ماسك ھا مي توانند شيء انتخاب شده و‬ ‫يا پس زمينه را پنھان كنند‪ .‬ممكن است كامال ً كدر‪ ،‬يا نيمه شفاف باشند‪.‬‬ ‫كار با ماسك سريع ‪ Quick mask :‬فتوشاپ روشي بسيار سريع و آسان را براي ايجاد نوعي‬ ‫ماسك موقتي‪ ،‬و قابل ويرايش ارائه كرده است‪ .‬كه )ماسك سريع ) ‪ ) ( Quick mask‬ناميده‬ ‫ميشود‪ .‬يكي از مزيتھاي آن اين است كه مي توانيد تصوير و ماسك را به طور ھمزمان‬ ‫مشاھده كنيد‪.‬‬ ‫مي توانيد كار را با ناحية انتخاب شده شروع كنيد‪ ،‬و سپس با استفاده از قلم موي نقاشي‬ ‫بخشھايي را به آن اضافه‪ ،‬و يا از آن كم كنيد‪ ،‬ھمچنين ميتوانيد‪ ،‬ماسك سريع را به طور‬ ‫كامل با استفاده از قلم موي نقاشي ايجاد كنيد‪ .‬كار عملي ايجاد ماسك سريع ‪:‬‬ ‫‪-1‬با كه مناسبتر به نظر مي رسد‪# ،‬كمك يكي از ابزارھاي انتخاب ) ‪ ( Selection tool‬بخشي‬ ‫از تصوﯾر مورد نظر خود را در حالت انتخاب شده قرار دھيد‪.‬‬ ‫‪-2‬براي ويرايش انتخاب كافيست دكمة ‪ Quick mask‬را انتخاب كنيد‪.‬‬ ‫‪-3‬با اين كار مشاھده خواھيد كرد كه پوششي از ماسك روي تصوير به غير از محدودة انتخابي‬ ‫قرار ميگيرد‪ ) .‬رنگ مزبور‪ ،‬ناحية محافظت شده را نشان ميدھد‪ .‬اين رنگ به اصطالح نشان‬ ‫دھندة ناحية انتخاب نشده مي باشد‪ .‬طبق تعريف ماسك با رنگ قرمز و ميزان كدر بودن‪،‬‬ ‫‪opacity‬به ميزان ‪ % 50‬درصد ظاھر ميشود‪.‬‬ ‫‪-4‬اگر ماسك مزبور به ويرايش احتياج داشت سرقلم مناسبي انتخاب مي كنيم و با يكي از‬ ‫ابزارھاي ترسيمي مثل قلم موي نقاشي شروع به ويرايش مي كنيم‪) .‬با در نظر گرفتن رنگ‬ ‫‪(F.g‬‬ ‫‪-5‬از آنجا كه ماسك ھا در اصل به صورت تصويرھاي خاكستري رنگ ) ‪( grayscale‬ميباشند رنگ‬ ‫آميزي با رنگ سياه موجب اضافه شدن بخشھاي انتخاب شده به رنگ قرمز مي شود‪ .‬رنگ‬ ‫آميزي با رنگ سفيد نيز بخشھاي انتخاب شده را كاھش مي دھد‪) .‬معادل پاك كردن (‬ ‫‪-6‬وقتي ويرايش ماسك به حد رضايت بخشي رسيد‪ ،‬دكمة ‪ standard mask‬را در جعبه ابزار‬ ‫كليك كنيد‪ .‬با اينكار به تصوير اصلي باز خواھيد گشت‪ .‬اعمال سايه ‪ :‬اعمال سايه به متن يا‬ ‫تصوير به آن بعد داده و موجب مي شود بيشتر به چشم بيايد‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫سايه جلوه خاص و زيبايي براي تاكيد بر روي يك چيز و جلب توجه بيشتر مي باشد‪Drop .‬‬ ‫‪Shadow‬قبل از اينكه يك فيلتر باشد‪ ،‬جلوة اليه محسوب مي شود‪ ،‬بنابراين مي توانيد آن را‬ ‫قبل و بعد از رند كردن تايپ استفاده كنيد‪ .‬نكته‪ :‬سايه را در ھمه جا استفاده نكنيد ! اگر از‬ ‫سايه در ھمه جاي تصوير استفاده شود‪ ،‬ھمه چيز به يك نسبت به چشم مي آيد و شما‬ ‫مزيت استفاده از سايه را براي جلب توجه يك شي از دست خواھيد داد‪.‬‬ ‫دقت كنيد تمام سايه ھا يكنواخت باشند ! اگر در يك ناحيه به چند شيء سايه اعمال مي‬ ‫كنيد‪ ،‬دقت كنيد كه تمام سايه ھا يكسان بوده و ((عمق(( آنھا مناسب باشد‪ ،‬اگر سايه‬ ‫متفاوت و اتفاقي باشند‪ ،‬اين تفاوتھا مشخص خواھد بود‪ .‬سايه را زياد تيره نكنيد‪.‬‬ ‫زيرا ممكن است عمق و تيرگي بيش از آنچه كه قرار است جلب توجه كند به چشم بيايد‪.‬‬ ‫سايه ھا را روشن و ظريف ايجاد كنيد‪ .‬تصوﯾر زﯾر نمونه ھاﯾی از اعمال نادرست و درست‬ ‫سايه ھا را نشان مي دھد‪ .‬فتوشاپ ‪ ،6‬شامل ابزار قدرتمند و ساده سايه ]‪ [drop shadow‬و‬ ‫نيز ابزارھاي درخشندگي ]‪ [glow‬بيرون زدگي]‪ ، [bevel‬برجسته سازي]‪ ، [emboss‬روي ھم‬ ‫افتادگي ]‪ [overlay‬براي متن و گرافيك مي باشد‪ .‬مي توانيد اين ابزارھا و افكتھا را در منوي‬ ‫‪layer‬و زير منوي ‪ Style layer‬بيابيد‪ .‬به خاطر داشته باشيد كه مي توانيد جلوه سايه را عالوه‬ ‫بر متن بر اشياء نيز اعمال كنيد‪.‬‬ ‫با وجود اين‪ ،‬نمي توان جلوه اليه را به چيزي كه در يك اليه مجزا قرار ندارد‪ ،‬اعمال كرد‪ .‬اگر‬ ‫بر روي پس زمينه نقاشي كنيد نمي توانيد به آن جلوه اي بيفزاييد‪ ) .‬مسير اعمال ‪ Effect‬در‬ ‫ورژن ‪ ) Layer > Effect > Drop Shadow ( 5/5‬مسير اعمال ‪ Effect‬در ورژن ‪) Layer > 6.0‬‬ ‫‪Layer Style > Drop Shadow‬تعيين ميزان كدر بودن سايه توسط اين گزينه صورت مي گيرد‪.‬‬ ‫‪ Dangle :‬زاويه تابش نور در اين قسمت مشخص مي شود‪ Distance : .‬فاصلة سايه تا‬ ‫جسم مورد نظر در اين قسمت تعيين مي شود‪ Spread : .‬انتشار و وسعت سايه در اين‬ ‫قسمت مشخص مي شود‪ Size : .‬اندازه سايه بوسيله اين گزينة تنظيم مي گردد‪ .‬قسمت‬ ‫‪QUALITY : Contour :‬طرح يا محيط مرئي را مشخص مي كند‪ Noise : .‬توسط اين قسمت‬ ‫مي توانيم پيكسلھاي مربوط به سايه را انتشار داد‪ .‬چنانچه در اين كادر گزينة ‪Preview‬فعال‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تمام تغييرات را به طور ھمزمان مشاھده مي كنيد‪ .‬كارعملي ‪ :‬اعمال سايه به متن براي‬ ‫ايجاد سايه‪ ،‬روي متن مراحل زير را انجام دھيد ‪:‬‬ ‫‪-1‬يك سند جديد با پس زمينه سفيد باز كنيد‪.‬‬ ‫‪-2‬توسط ابزار تايپ متن مورد نظر را با فونت دلخواھتان تاﯾپ كنيد‪.‬‬ ‫‪-3‬از منوي ‪Layer‬قسمت ‪ Layer style‬عبارت ‪ shadow drop‬را انتخاب كنيد تا كادر مكالمه‬ ‫مربوط به آن باز شود‪ .‬گزينة ‪ preview‬را عالمت بزنيد‪ .‬تا بتوانيد در حين كار تغييرات را‬ ‫مشاھده كنيد‪ .‬نكتة مھم اين كار در اين است كه صفحة نمايش را طوري مرتب كنيد كه‬ ‫بتوانيد كادر مكالمه و متني را كه بر روي آن كار مي كنيد به طور ھمزمان مشاھده كنيد‪.‬‬ ‫‪-4‬براي حالت آميختگي يكي از حالتھاي ‪ ،multiply ،normal‬يا ‪ durken‬را انتخاب كنيد‪ .‬در‬ ‫غير اين صورت با انتخاب گزينه ھاي ديگر نمي توانيد سايه را مشاھده كنيد‪ ،‬براي تغيير رنگ‬ ‫سايه بر روي نمونه رنگ در كنار منوي ‪mode‬كليك كنيد‪ .‬اين كادر موجب باز شدن پنجره‬ ‫‪picker color‬مي شود‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫‪-5‬ميزان تيرگي ]‪ [opacity‬و زاويه ]‪ [angel‬سايه را با كليك و كشيدن لغزنده در در شكل‬ ‫ساعت وار تنظيم كنيد و يا عددي پنجره ھاي مربوط وارد كنيد‪.‬‬ ‫‪-6‬فاصلة سايه ]‪ [distance‬را از كلمة يا شي ء تنظيم كنيد‪ ،‬اندازه ]‪ [size‬را بر اساس مقدار‬ ‫سايه اي كه مي خواھيد مشاھده كنيد‪ ،‬تنظيم كنيد‪ .‬مقدار ‪ spread‬مشخص مي كند تا چه‬ ‫حد لبه ھاي سايه مشخص باشند ‪.‬بعد از انجام تنظيمات مورد نظر دكمة ‪ OK‬را كليك كنيد‪.‬‬ ‫البته ھنوز ھم مي توانيد آن را اصالح كنيد‪ .‬تا قبل از ادغام اليه ھا يا رند كردن متن می توانيد‬ ‫ھر تغييري را اعمال كنيد‪ .‬ايجاد درخشندگي ايجاد درخشندگي ‪ :‬عالوه بر سايه ‪[drop‬‬ ‫]‪shadow‬در اين منو‪ ،‬جلوه ھاي جالب ديگري نيز موجود مي باشند‪ .‬حال به بررسی جلوه‬ ‫درخشندگي ]‪ [glow‬می پردازﯾم‪ .‬ھمچنين مي توانيد اين درخشندگي را از داخل ‪[inner‬‬ ‫]‪glow‬اعمال كنيد كه به نظر مي رسد‪ ،‬حروف خودشان مي درخشند‪ .‬اين جلوه براي تاكيد‬ ‫بر روي بخشي از متن يا جدا كردن آن از پس زمينه شلوغ مناسب است‪ .‬جلوة ]‪[outer glow‬‬ ‫بيشتر براي مشخص كردن چيزي در پس زمينه و در جاھايي كه استفاده از سايه مناسب‬ ‫نيست‪ ،‬كاربرد دارد‪.‬‬ ‫ساير اشياء نيز مي توانند درخشندگي داشته باشند‪ .‬جلوه ھاي بيرون زدگي و برجسته‬ ‫سازي ‪ [bevel and emboss] :‬اين دو ابزار نيز در قسمت ‪ layer style‬قرار دارند و ھر دوي آنھا‬ ‫متن را برجسته مي كنند‪ .‬جلوة ‪ bevel‬بر لبه ھاي متن تاثير گذاشته و آنھا را برجسته مي‬ ‫سازد‪ .‬اما سطح حروف صاف ھستند‪ .‬در حالي كه جلوة ‪ emboss‬ظاھر حروف را گرد يا انحناء‬ ‫وار مي كند‪.‬‬ ‫مي توانيد با تغيير حالتھاي آميختگي]‪ ، [blending modes‬درجه تيرگي ]‪ [opacity‬و رنگھاي‬ ‫روشن و سايه ھا‪ ،‬جلوة اين ابزار را تغيير دھيد‪ .‬مطابق معمول‪ ،‬بھترين راه فھيدن آنھا‪،‬‬ ‫تجربه كردن جلوه ھا با تنظيمات متفاوت است‪ .‬فرمان ‪ Import :‬فرمان ‪import -file – import‬‬ ‫سبب مي شود فايل ھايي را كه با قالب بندي ھاي ديگر ذخيره شده اند را باز كنيد‪ ) .‬به طور‬ ‫كلي براي وارد كردن و يا دريافت فايل از اين فرمان استفاده مي شود‪ ( .‬معموال اين فايل ھا با‬ ‫رابط‪ ، twain‬مثل فايل ھا و برنامه ھاي اسكنر‪ ،‬دخيره شده اند‪ .‬ھمچنين فايل ھايي را كه‬ ‫به طور مستقيم از طريق دوربين ديجيتال مرتبط به فتوشاپ وارد مي شوند را نيز شامل مي‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وارد كردن فايل با استفاده از رابط ‪ (twain ):‬فرمانھاي ‪twain acquire‬و ‪ twain select‬كه در‬ ‫منوي ‪ import file‬قرار دارند‪ ،‬در واقع تصاوير را وارد نمي كنند‪ .‬بلکه اين فرمانھا نرم افزار‬ ‫مناسب اسكنر را باز مي كنند تا از درون برنامه فتوشاپ جھت ورود تصاوير اسكن شده از آن‬ ‫استفاده كنيد‪ .‬فتوشاپ براي اسكن كردن‪ ،‬استانداردھاي ‪ twain‬و ‪ twain 32‬و ‪ twain – 32‬را‬ ‫پشتيباني مي كند‪) .‬براي اطالعات بيشتر به راھنماي اسكنري كه با آن كار مي كنيد مراجعه‬ ‫كنيد‪ ( .‬فرمان ‪ Export:‬براي ارسال فايلھا با پسوند خاص از اين قسمت استفاده مي شود‪.‬‬ ‫ﯾافتن براش )‪ (Brush‬برای فتوشاپ‬ ‫نام فتوشاپ را بدون شک تا بحال شنيده اﯾد‪ ،‬برنامه ی گرافيکی که با امکانات خود خروجی‬ ‫ھای خارق العاده ای را توليد می کند‪ .‬ﯾکی از قسمت ھای مفيد و پرکاربرد فتوشاپ بخش‬ ‫قلمو ھا ﯾا براش )‪ (Brush‬آن می باشد‪ .‬مسلماً اﯾن بخش آنقدر معروف ھست که نياز به‬ ‫توضيحی اضافه ندارد‪.‬‬

‫‪ ‬‬


‫‪ ‬‬

‫ساﯾت ھای زﯾادی در اﯾنترنت ھستند که ھر از چند گاھی تعدادی براش را برای عموم معرفی‬ ‫می کنند ولی اﯾن براش ھا محدود و پراکنده می باشند‪ ،‬اما با ساﯾت ‪ Find Brushes‬دﯾگر نياز‬ ‫شما رفع خواھد شد‪ ،‬اﯾن ساﯾت با داشتن دﯾتابيس قابل قبول که البته ھر روز کامل تر می‬ ‫شود‪ ،‬امکان جستجوی قلمو را برای شما فراھم آورده تا شما بھترﯾن پاسخ را برای نياز خود‬

‫درﯾافت نماﯾيد‪.‬‬

‫ﯾافتن براش )‪ (Brush‬برای فتوشاپ‬ ‫اﯾن ساﯾت تا االن نزدﯾک به ‪ ١٣۵٠٠‬قلمو را در دﯾتابيس خود جا داده است که بطور راﯾگان می‬ ‫توانيد آنھا را دانلود کرده و از آنھا استفاده کنيد‪ .‬ھم چنين می توانيد بوسيله ی بخش ‪Submit‬‬ ‫‪Brush‬قلموی خود را نيز به دﯾتابيس اﯾن ساﯾت اضافه کنيد…‬

‫‪http://findbrushes.com/index.php‬‬

‫‪ ‬‬

http://www.iran2malaysia.com/Portals/0/MMagazine/Story/18  

http://www.iran2malaysia.com/Portals/0/MMagazine/Story/18.pdf

http://www.iran2malaysia.com/Portals/0/MMagazine/Story/18  

http://www.iran2malaysia.com/Portals/0/MMagazine/Story/18.pdf

Advertisement