Page 108

iQ BEAUTY

Vera Wang Deodorant

John Varvatos Vintage

Issey Miyake D'Issey Pour Homme

37 Extreme Actives Anti-Aging Cream

Þ²¶²Ü²Î²¶àõÚÜ ²èܲβÜàõÂÚàõÜ Ð³­·»­ó³Í ß³­·³­Ý³­Ï³­·áõÛ­ÝÁ ¨ ÷³Û­ ïÇ ý³Ï­ïáõ­ñ³Ý Ý»ñßÝ­ã»­óÇÝ Ù»½ Ý»ñ­Ï³­Û³ó­Ý»­Éáõ ³Ûë ³Ùë­í³ ïÕ³­ Ù³ñ¹­Ï³Ýó Ù³ñÙ­ÝÇ ¨ ¹»Ù­ùÇ Ëݳ٭ ùÇ å³­ñ³­·³­Ý»ñÝ áõ û­Í³­Ý»­ÉÇù­Ý»­ ñÁ: ²­é³­ç³ñ­ÏáõÙ »Ýù John Varvatos Vintage, Issey Miyake L’Eau D’Issey ¨ Burberry Fragrance London for Men û­Í³­Ý»­ÉÇù­Ý»­ñÁ, Vera Wang for Men ¹»­½á­¹á­ñ³Ý­ïÁ, 37 Extreme Actives High Performance Anti-Aging ùëáõ­ùÁ ¨ Molton Brown Active Cassia Éá­·³Ý­ùÇ ·»­ÉÁ ¨ ¹»­½á­¹á­ñ³Ý­ïÁ:

iQ 108

Burberry Fragrance London for Men

Molton Brown Hair & Body Sports Wash

IQ magazine N6  
IQ magazine N6  

iq magazine, iq, fashion