Page 104

§Ê²ì²ð²êºð¦ ²êäºîܺðÀ ³­ ­ ³ñ¹­Ï³Ýó ï»­ë³Ï, áí­ù»ñ ³ñ¨ ´³Ûó ϳ ݳ¨ ïÕ³Ù ßáÕ Ñ³­Û³óù­Ý»­ñÇó å³ßï­å³Ý­íáõÙ »Ý ³ñ¨³­ÛÇÝ ³Ï­ ­ ³­Ý³­ÉÇ. ¿±É­ÇÝã Ï Ýáó­Ý»­ñÇ û·­Ýáõí۳ٵ: ¸», ¹³ Ñ³ë ³­Ù³é ³­é³Ýó ³Ï­Ýáó­Ý»­ñÇ: ØdzÛÝ Ã» §Ë³­í³­ñ³­ë»ñ¦ Ùé³ÛÉ ³ë­å»ï­Ý»­ñÇÝ ÑÇ­ß»ó­Ý»Ýù, áñ ³Ûë ë»­½á­ÝáõÙ §Ñá­ ·áõ ѳ­Û»­ÉÇ­Ý»­ñǦ ³­å³­ÏÇ­Ý»­ñÁ ß³ï

iQ 104

Ùáõ· »Ý ¨ Ù»Í:

Gucci

MISSONI

D&G

MISSONI

Gucci

MISSONI

Tommy Hilfiger

Versace MISSONI MISSONI

D&G MISSONI MISSONI

JUNYA WATANABE

D&G

Emporio Armani

Lanvin

Dolce & Gabbana MISSONI

MISSONI

Lacoste

Bottega Veneta

iQ Fashion Trends

IQ magazine N6  
IQ magazine N6  

iq magazine, iq, fashion