Page 1

ipv Delft creatieve ingenieurs

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


1996

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006


ipv Delft Dit jaar viert ipv Delft haar 20-jarige bestaan! Al

U kunt u bij ons terecht voor een doordacht

twee decennia lang gebruiken we vakkennis en

ontwerp of gedegen advies, maar ook voor

enthousiasme voor uiteenlopende projecten in

onder meer haalbaarheidsstudies, technische

de buitenruimte. We begonnen met kleine fiets-

uitwerking, aanbestedingen en design & construct

en voetgangersbruggen en buitenstijlen en zijn

samenwerking.

inmiddels uitgegroeid tot een full-service ontwerp-

onze sterke punten

en ingenieursbureau voor de openbare ruimte.

Ons werkgebied omvat nog altijd openbare ruimte,

We werken resultaatgericht en kostenbewust.

We hebben gedegen kennis van materialen en productietechnieken.

verlichting en bruggen voor langzaam verkeer, aangevuld met grote infrastructuurprojecten als

We zijn waar nodig innovatief en altijd creatief.

Noordwaard of de Buitenring Parkstad Limburg,

We hebben uitgebreide kennis van alle facetten van

beweegbare bruggen en lichtarchitectuur.

het ontwerp- en realisatieproces.

In dit boekje vindt u een selectie van onze meest

Ook de komende jaren zullen wij ons richten op het

recente projecten. Het geeft uiteraard ook een

mooier maken en verbeteren van de buitenruimte.

indruk van onze ontwerpvisie. Speciaal voor deze

We hopen daarbij op (verdere) samenwerking met u!

jubileumeditie, vindt u op de binnenzijde van de kaft een beknopt overzicht van de projecten die we de

ir Gerhard Nijenhuis

afgelopen 20 jaar realiseerden.

directeur en ontwerper

1


inhoudsopgave

<

onze diensten

5

onze ontwerpvisie

7

bruggen

9

lichtarchitectuur

51

groot of klein, voor snelverkeer, fietsers of voet-

lichtvisies, lichtplannen, lichtarchitectuur, ge誰nte-

gangers, vast of beweegbaar

greerde lichtontwerpen en armaturen aanlichting

Heidekamppark

10

Mauritshuis

52

Langetaambrug

12

Ymago

54

brug Amerikalaan

14

Paardenmarkt

56

brug Fortmond

16

lichtplan Maassluis

58

brug Waalhaven

18

Raadhuisplein

60

draaibrug Rijswijk

20

brug Willem III

22

ipv standaardbruggen

24

UHSB standaardbrug

26

infrastructuur

29

openbare ruimte

63

grootschalige complexe projecten, variantenstudies

inrichtingsplannen voor straten en pleinen,

en fietsinfrastructuur

bewegwijzering en buitenproducten

Noordwaard

30

Roosendaal

64

Poort Neerbosch

34

boomroosters

66

Buitenring Parkstad

36

Jetty Oosterdok

68

brug Heerhugowaard

38

XXL-bank Zwolle

70

Bio Sciene Park Leiden

42

Hovenring

44

aquaduct Steenbergen

48

bruggen Bijlmerweide Amsterdam

3


onze diensten ontwerp

lichtplannen en lichtvisies

Van eerste schets tot en met definitief ontwerp. Altijd

Voor openbare verlichting in parken, pleinen, straten,

bevlogen en doordacht. Grote en kleine projecten,

wijken of hele steden. Van visie tot concreet plan. We

unieke exemplaren of een hele serie. Als ontwerpers pur

letten uiteraard op sociale veiligheid, verkeersveiligheid

sang komen we met mooie, doeltreffende oplossingen

en stedenbouwkundige aspecten. Het budget en de

die passen binnen uw wensen en budget.

vraag van de opdrachtgever staan voorop.

engineering

kostenramingen

Technische en constructieve uitwerking. Een schets

Wat gaat het kosten? Op basis van onze jarenlange

uitwerken tot een maakbaar product, afgestemd op

ervaring en gedegen kennis van de markt, kunnen we

productieproces, materiaal en kosten. Voor ons gaan

reĂŤele ramingen maken. Ook weten we wat mogelijk is

vormgeving en engineering hand in hand, ze hebben

binnen een bepaald budget en welke kwaliteit daarbij

elkaar nodig en maken elkaar sterker.

haalbaar is.

design & construct

projectmanagement

We werken veelvuldig aan D&C projecten. Als ontwer-

Van vergunningen aanvragen en overzicht houden tot

pende partij in samenwerking met aannemers en ook

compleet projectmanagement of toezicht en directie. We

als adviserende partner voor gemeenten, provincies en

kunnen u regelwerk uit handen nemen. Natuurlijk blijft

waterschappen. Hier komt onze expertise als ontwerp-

u altijd betrokken bij het project en maken we keuzes in

ĂŠn ingenieursbureau duidelijk naar voren.

nauw overleg met u.

advies

aanbesteding

Soms is ruggespraak, advies of begeleiding nodig. We

Desgewenst organiseren we de gehele aanbesteding.

adviseren onder meer over materiaalkeuze, aanbeste-

Alleen advies kan uiteraard ook. We kennen de diverse

dingswijze, kosten en engineering. Ook haalbaarheids-

contractvormen en mogelijkheden en de bijbehorende

en variantenstudies of het beoordelen van een ontwerp

voor- en nadelen. We zien de bomen ĂŠn het bos.

of plan van aanpak behoren tot de mogelijkheden.

<

verkeersbrug reconstructie Rode Beek Limburg

5


onze ontwerpvisie Een goed ontwerp maken vereist visie. Niet alleen van

eenvoudig en doeltreffend

de opdrachtgever, maar vooral ook van de ontwerper.

Een ontwerp moet praktisch en functioneel zijn, doen

Onze visie is het best te vangen in de trefwoorden sober,

waarvoor het bedoeld is. Vaak werkt eenvoud het beste.

doeltreffend en bevlogen.

ingetogen en toch krachtig Verder hechten we zeer veel waarde aan samenwerking.

De materiaalkeuze moet passen bij ontwerp en functie.

Onze expertise en creativiteit leidt juist in combinatie met

Geen onnodige opsmuk, maar een statement maken als

de wensen en ervaringen van de opdrachtgever tot het

dat gepast is.

beste resultaat. Mooie dingen maak je samen!

logisch en daardoor lang mooi Een product moet in zijn omgeving passen en tegelijkertijd een tijdloze kwaliteit hebben, zodat het over twintig jaar nog steeds mooi is.

betaalbaar en esthetisch Een geslaagd ontwerp is esthetisch en past binnen het budget. Mooier is lang niet altijd duurder. Slimme keuzes maken het verschil.

<

bruggen Mannee Goes

7


bruggen Onze bruggenprojecten lopen zeer uiteen, maar hebben doorgaans een aantal uitgangspunten gemeen. Ze zijn bijvoorbeeld kostenbewust ontworpen. Ook duurzaam materiaalgebruik en goede onderhoudbaarheid vinden we voor onze bruggen erg belangrijk. We zoeken steeds naar het optimale constructieprincipe en de meest geschikte bouwwijze voor de specifieke locatie. Daarnaast streven we altijd naar een onderscheidende vormgeving.

<

Hovenring Eindhoven


Heidekamppark Locatie Heidekamppark, Stein

Wat is het? Een voetgangersbrug met een asymmetrisch geplaatste V-vormige pyloon, tien tuien en een slank stalen dek.

Wat is er bijzonder aan? Het dek is bijzonder slank. Dit was mogelijk dankzij een modulaire plaatsing van de tuien, op zo’n 12,5 meter hart-op-hart. De totale overspanning is 76 meter. Ook de benen van de pyloon zijn zo slank mogelijk. Hun driehoekige doorsnede draagt bij aan het slanke uiterlijk. Naar boven toe verjongen ze ook.

En verder? De brug verbindt Urmond met het Heidekamppark en doorbreekt de barrière van het spoor van Chamelot dat Urmond al decennia lang van Stein scheidt.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 357.500,- euro

10

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


Langetaambrug Locatie Langetaambrug, Maasland

Wat is het? Renovatie van een monumentale gemetselde voetgangersbrug.

Wat is er bijzonder aan? We kozen voor toepassing van een brugdek in ultrahogesterktebeton. Dit materiaal maakte het mogelijk de brug te renoveren zonder het uiterlijk aan te tasten. In traditioneel beton zou het dek vanwege de huidige regelgeving aanzienlijk dikker zijn geworden. Bovendien is het nieuwe dek in UHSB onderhoudsvrij en heeft het een levensduur van honderd jaar. Dit project voerden we uit in nauwe samenwerking met Pieters Bouwtechniek, Hi-Con en CMD Civiele Werken.

En verder? De bestaande betonnen fundering is hergebruikt net als het hekwerk. De nieuwe stenen zijn zorgvuldig gekozen en lijken zoveel mogelijk op de oorspronkelijke.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 92.000,- euro

12

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


brug Amerikalaan Locatie Amerikalaan, Alphen aan den Rijn

Wat is het? Een eenvoudige maar karaktervolle fiets- en voetgangersbrug met een bijzonder hekwerk dat past bij de vele rietkragen in de omgeving.

Wat is er bijzonder aan? Het balusterloze hekwerk. Vanaf het begin stond de gemeente een brug met rietkragen voor ogen en dat hebben ze gekregen, inclusief lisdodden en rietgorsen. Met name de verdeling en breedte van openingen en strippen in combinatie met de esthetiek vormde een constructieve en productietechnische uitdaging. Het stalen hekwerk is lasergesneden.

En verder? De 17 meter lange brug met kunststof dek is in zijn geheel, inclusief gemonteerde modulaire hekwerken, naar de locatie vervoerd. De productie was in handen van Haasnoot.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 84.350,- euro

14

bruggen

â&#x20AC;˘

infrastructuur

â&#x20AC;˘

lichtarchitectuur

â&#x20AC;˘

openbare ruimte


brug Fortmond

Genomineerd voor de Betonprijs 2015

Locatie IJsseluiterwaarden bij Fortmond, Olst

Wat is het? Een overstroombare fietsbrug over de nieuwe watergang ten oosten van het dorp Fortmond.

Wat is er bijzonder aan? De brug is speciaal ontworpen om onder water te komen bij een hoge waterstand. Zo heeft de brug een prefab betonnen brugdek met hydrodynamische vormgeving: obstakelvrij en zowel aan boven- als onderzijde gebold. De betonnen steunpunten zijn bewust niet gehydrofobeerd, zodat de waterstanden zich op de palen zullen aftekenen.

En verder? In vormgeving en materiaalkeuze staat de fiets- en voetgangersbrug ten dienste van de natuur. Het ontwerp is transparant, duurzaam en neutraal, zodat de brug optimaal opgaat in zijn omgeving.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 1.000.000,- euro

16

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


brug Waalhaven Locatie Waalhaven Oostzijde, Rotterdam

Wat is het? Een stalen voetgangersbrug over een rangeerterrein, die een uitloper van het Zuiderpark verbindt met de haven.

Wat is er bijzonder aan? Het ontwerp refereert aan de containerkranen in de naastgelegen haven. De brug is slank, kaarsrecht en knalrood en contrasteert mooi met het groen enerzijds en de haven anderzijds.

En verder? Hekwerk en brugdek vormen samen een U-vormige draagconstructie. Om transparantie en levendigheid van de brug te optimaliseren, zijn de hekwerken voorzien van ruitvormige uitsneden die variëren in grootte. Daar waar de krachten het grootst zijn, bijvoorbeeld ter hoogte van de steunpunten, zijn de openingen het kleinst en andersom. De trap aan oostzijde hangt aan de brugconstructie, om verticale krachten op de waterkerende dijk te voorkomen.

Oplevering: 2016 Uitvoeringskosten: 500.000,- euro

18

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


draaibrug Rijswijk Locatie Rijn-Schiekanaal, Rijswijk

Wat is het? Een beweegbare asymmetrische tuibrug voor fietsers.

Wat is er bijzonder aan? De strakke verschijning en het bijzonder slanke, asymmetrische dek. Beide maken de brug met haar 18 meter hoge pyloon tot een ware blikvanger. Dankzij de asymmetrische plaatsing van de pyloon en het slanke dek dat vrijwel het gehele kanaal overspant, is de doorvaartbreedte onder de brug nauwelijks smaller dan het kanaal zelf.

En verder? We namen ook de verlichting, die in de brug is geïntegreerd, en de meeanderende bank in het park naast de brug mee in ons ontwerp. De combinatie van pyloon- en draaibrug is het resultaat van een uitgebreide zoektocht naar de meest ideale brug en bruglocatie in opdracht van de gemeente Rijswijk.

Oplevering: 2014 Uitvoeringskosten: 2.400.000,- euro

20

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


brug Willem III Locatie Het Kanaal / Vaart Noordzijde, Assen

Wat is het? Een ingetogen klapbrug voor fietsers en voetgangers, de eerste brug op de Blauwe As in Assen.

Wat is er bijzonder aan? Alle elementen, van bewegingswerk en verlichting tot slagbomen en scheepvaartseinen, zijn geïntegreerd in één slanke, ingetogen constructie. Het bewegingswerk bestaat uit hydraulische cilinders, wat zorgt voor een subtiele brug die goed past in de rustige omgeving. Daarnaast draagt dit type bewegingswerk bij aan een aantrekkelijke prijs, doordat het materiaalgebruik beperkt is, aanpassingen aan de kade minimaal zijn en de brug goed bereikbaar is voor onderhoud.

En verder? De noodzakelijke elektrakast op de kade is omgetoverd tot een bank met uitzicht over de Vaart.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 950.000,- euro

22

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


ipv standaardbruggen Locatie Diverse

Wat is het? Een systeem van aantrekkelijk geprijsde en mooi afgewerkte standaardbruggen.

Wat is er bijzonder aan? De standaardbruggen uit het ipv Delft bruggensysteem kenmerken zich door een degelijk ontwerp, korte levertijd, aantrekkelijke prijzen en grote keuzevrijheid voor de opdrachtgever. Zorgvuldige vormgeving en detaillering tegen een economische prijs. Met het systeem zijn naar wens bruggen samen te stellen, waarbij er keuze is uit verschillende materialen (staal, beton, ultrahogesterkte beton, kunststof composiet), afmetingen, hekwerken en dekconstructies.

En verder? De bruggen zijn geschikt voor toepassing als voetgangers-, fiets- en verkeersbruggen. Mede dankzij de vele keuzemogelijkheden zijn de bruggen in vrijwel iedere omgeving prima in te passen.

Interesse? Bel ing Johan Büdgen: 015 750 25 74

24

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


UHSB standaardbrug Locatie Hoflandstraat, Pijnacker

Wat is het? Een superslanke standaardbrug in ultrahogesterktebeton, samengesteld uit het bruggensysteem Delft, een innovatie van ipv Delft, Pieters Bouwtechniek en Hi-Con.

Wat is er bijzonder aan? De brug heeft een superslank brugdek (met een dikte van 8,5 cm), onzichtbare kespen en een speels stalen hekwerk. Een dunne laag ultrahogesterktebeton in afwijkende kleur en voorzien van reliëf fungeert als anti-sliplaag. Een traditionele onderhoudsgevoelige slijtlaag is hierdoor overbodig.

En verder? UHSB bruggen kenmerken zich door een lange levensduur, minimaal materiaalgebruik en een onderhoudsarm karakter. De betonconstructie gaat zeker 100 jaar mee.

Interesse? Bel ing Johan Büdgen: 015 750 25 74

Oplevering: 2014 Uitvoeringskosten: 85.000,- euro 26

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


infrastructuur Ons werkveld omvat veel infrastructurele projecten. Daarbij werken we samen met aannemers, overheden en andere ingenieursbureaus. Als ontwerpende partij, maar ook als adviseur. Zo voeren we met regelmaat varianten- en haalbaarheidsstudies uit en werken we veel aan D&C projecten.

Voor infrastructuurprojecten, die vaak relatief complex zijn, combineren we creativiteit, kennis en inzicht om te zoeken naar de meest geschikte oplossing. Zowel qua inpassing en routing als wat bouwtechnieken betreft. Ons streven is een ontwerp te maken dat voor alle gebruikersgroepen prettig in het gebruik is en er ook nog eens mooi en aantrekkelijk uitziet.

<

brug Heysehaven Rotterdam


Noordwaard Locatie Noordwaardpolder bij Werkendam

Wat is het? Een familie van 35 kunstwerken en 13 gemalen in het nieuwe doorstromingsgebied van de Nieuwe Merwede. Ontworpen door ipv Delft in samenwerking met West8. Het project Ontpoldering Noordwaard is het grootste project van het Rijkswaterstaatprogramma Ruimte voor de Rivier.

Wat is er bijzonder aan? De drie verschillende brugtypen (kreek-, dijk- en steurgatbruggen) hebben elk hun eigen karakter, maar vormen samen ook een duidelijke familie. Onder meer door het materiaalgebruik, het bronskleurige hekwerk en de leesbaarheid van de functie van de constructie-elementen.

En verder? Zowel bruggen als gemalen gaan zoveel mogelijk op in de natuur. Er zijn onder meer vogelstokken en vleermuiskasten geïntegreerd in bruggen en gemalen en de vorming van korstmossen wordt gestimuleerd.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 78.200.000,- euro

30

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


Poort Neerbosch Locatie Neerbosscheweg/IJpenbroekweg, Nijmegen

Wat is het? Herinriching van het kruispunt Poort Neerbosch, inclusief aanleg van een nieuwe fietstunnel, een P+R-terrein en het ontwerp van een poortelement boven het kruispunt.

Wat is er bijzonder aan? Meest opvallend is de slanke, poortvormige staalconstructie waarin verkeerslichten, bewegwijzering en verlichting zijn geïntegreerd. Tussen eerste schets van de poortconstructie en oplevering zaten slechts zes maanden.

En verder? We maakten samen met BAM en Landschappartners het totaalontwerp voor het kruispunt, dat binnen een jaar is gerealiseerd. Witte betonnen randelementen verbinden alle individuele onderdelen van het ontwerp met elkaar en geven het kruispunt een herkenbare, frisse identiteit.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 2.400.000,- euro

34

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


Buitenring Parkstad Locatie Regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen)

Wat is het? Een familie van 36 kunstwerken (tunnels, viaducten, spoorkruisingen en ecoducten) in en over de in aanbouw zijnde nieuwe autoweg Buitenring Parkstad Limburg (BPL). Ook geluids- en stikstofschermen.

Wat is er bijzonder aan? De nieuwe autoweg gaat zoveel mogelijk op in het Limburgse landschap. De betonnen kunstwerken zijn daarom ingetogen en stoer vormgegeven, als contrast voor de groene, glooiende taluds. De horizontale lijnen van de robuuste betonnen bruggen zijn dominant en snijden letterlijk door het groene landschap.

En verder? De kunstwerken zijn ingedeeld in een aantal vormfamilies: knopen, kruisingen, beekdalkruisingen en doorboringen. Iedere familie heeft zijn eigen karakter binnen de overkoepelende identiteit van de BPL.

Oplevering: vanaf eind 2014 Uitvoeringskosten: 450.000.000,- euro

36

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


brug Heerhugowaard Locatie Stationsweg/Westerweg, Heerhugowaard

Wat is het? Een slanke, grotendeels in het werk gestorte fiets- en voetgangersbrug met comfortabele hellingbanen en een intrigerend hekwerk

Wat is er bijzonder aan? Ondanks de zeer beperkte ruimte en het grote aantal betrokken partijen bleek na een variantenstudie dat een nieuwe brug haalbaar was en dit tracé de beste optie bood. Bij de keuze voor het tracé speelde gebruikerscomfort een grote rol, evenals het beschikbare budget en de zichtbaarheid van de bedrijven aan de Nijverheidsstraat, pal naast de brug.

En verder? Dankzij de keuze voor in het werk gestort beton is de brug zo goed als onderhoudsvrij, constructief efficiënt en zo slank en transparant mogelijk. Het in één keer storten van de lange haarspeldbochten maakte de uitkragende bochten mogelijk met een relatief geringe dekhoogte.

Oplevering: 2014 Uitvoeringskosten: 1.700.000,- euro

38

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


Bio Sciene Park Leiden Locatie Plesmanlaan, Leiden

Wat is het? Drie onderdoorgangen die deel uitmaken van een nieuwe groene hoofdontsluitingsroute voor het Bio Science Park.

Wat is er bijzonder aan? De onderdoorgangen worden ruimtelijk, open en licht. De wanden van de onderdoorgangen zijn bekleed met keramische tegels in een subtiel patroon dat refereert aan DNA-profielen. De onderzijde van het viaduct op de route voor snelverkeer wordt bekleed met bamboecomposiet en markeert op elegante wijze de poortfunctie van het viaduct.

En verder? Bouwbedrijf Heijmans verwierf de opdracht voor de reconstructie van de gehele ontsluiting. Wij maakten in samenwerking met Karres en Brands het winnend ontwerp voor de drie onderdoorgangen.

Oplevering: naar verwachting eind 2016 Uitvoeringskosten: 25.000.000,- euro (geschat)

42

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


Hovenring

Winnaar Belgische Staalbouwprijs 2014

Locatie Heerbaan/Noord-Brabantlaan, Eindhoven

Wat is het? Een zwevende fietsrotonde met 70 meter hoge pyloon en spectaculaire verlichting. Nieuw icoon voor de stad Eindhoven met internationale aantrekkingskracht.

Wat is er bijzonder aan? Het volledig nieuwe concept. Het ontwerp laat de ambitie van Eindhoven zien. Alle details zijn ontworpen in dienst van het uitgangspunt een brug te maken die in essentie alleen bestaat uit een slank cirkelvormig brugdek, een hoge, slanke stalen pyloon en 24 tuien.

En verder? De geïntegreerde verlichting versterkt de landmarkfunctie van de brug en past goed bij Eindhovens identiteit als Lichtstad. Vooral de lichtring in het brugdek geeft de brug een sterk eigen karakter. In samenwerking met Philips ontwierpen we bovendien een handregel waarin zowel brugdekverlichting als verlichting op ooghoogte zijn weggewerkt.

Oplevering: 2012 Uitvoeringskosten: 6.267.000,- euro 44

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


46


aquaduct Steenbergen Locatie Steenbergsche Haven, Steenbergen

Wat is het? Een aquaduct in het tracé van de verlengde A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom en een naastgelegen viaduct.

Wat is er bijzonder aan? Drie dingen springen met name in het oog: het kleurgebruik, de aluminium lamellenvlakken aan de onderzijde van aquaduct en brug en de afwezigheid van horizontale stempels tussen de keerwanden. De combinatie van deze ontwerpaspecten zorgt voor een rustig en open beeld. De wanden van het aquaduct zijn in verschillende gradaties grijs geschilderd. Doordat de kleur van onder naar boven toe verloopt van donker naar licht, oogt de doorgang nog opener. Ook de net iets achterover hellende stand van het bovenste deel van de keerwand draagt hier aan bij.

En verder? De gelijkvormige afwerking van de onderzijde van aquaduct en viaduct geeft een samenhangend eindbeeld.

Oplevering: 2013 Uitvoeringskosten: 29.500.000,- euro 48

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


lichtarchitectuur Van stedelijke lichtvisie tot en met engineering van een armatuur of lichtmast. Bij al onze lichtprojecten staan helderheid en logica centraal. Met name het creĂŤren van een comfortabel nachtbeeld zonder grote contrasten vinden we erg belangrijk.

Bij een lichtontwerp voor een brug is daarnaast vooral (vorm)integratie in het brugontwerp van groot belang. Ontwerpen we een armatuur, dan krijgen zaken als productie en materiaalkeuze extra aandacht.

<

ontwerp verlichting Jaarbeursplein Utrecht, in samenwerking met BGSV


aanlichting Mauritshuis Locatie Hofvijver, Den Haag

Wat is het? Lichtontwerp voor de aanlichting van het volledige exterieur van het Mauritshuis.

Wat is er bijzonder aan? Het historische pand aan de Hofvijver wordt van grote afstand aangelicht met slechts vijf projectoren. De verlichting is zeer gericht, waardoor er geen lichthinder of strooilicht is. De hoeveelheid licht die het filter doorlaat is exact afgestemd op de gewenste verlichting van de gevel. Ter plekke van de ramen laat het filter geen licht door, op andere plekken alles of een gedeelte. Deze uitzonderlijk gerichte verlichting was mogelijk dankzij de projectietechniek van het Zwitserse bedrijf Opticalight.

En verder? We maakten het lichtplan samen met lichtontwerper Hans Wolff, die verantwoordelijk was voor de gehele interieurverlichting van het museum.

Oplevering: 2014 Uitvoeringskosten: 60.000,- euro

52

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


Ymago Locatie Diverse, onder meer Spoorbuurt, Alkmaar

Wat is het? Een lichtarmatuur inclusief uithouder en lantaarnpaal.

Wat is er bijzonder aan? De combinatie van moderne techniek en een nostalgische uitstraling maakt het armatuur bijzonder geschikt voor de jaren ‘30 wijken waar het voor is ontworpen. Het armatuur heeft een gietaluminium V-vormige houder, waarop een geforceerd stalen kap zit met daaronder een acrylaat bol.

En verder? De ledverlichting bevindt zich achter een opalen donutvormige kap, die zorgt voor diffuus licht. Vanwege de korte afstand tot de gevel, is gekozen voor een asymmetrische bundel van zacht licht. Het geheel is zo ontworpen dat de ledunits eenvoudig te vervangen zijn.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 1.135,- euro

54

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


Paardenmarkt Locatie Paardenmarkt, Alkmaar

Wat is het? Twee 12 meter hoge lichtmasten met roterende uithouder.

Wat is er bijzonder aan? Dankzij de draaibare armen blijft het plein voldoende ruimte bieden voor de jaarlijkse kermis. De verlichting is dimbaar en op afstand te bedienen. Zo kan het verlichtingsniveau worden aangepast aan de omstandigheden.

En verder? In plaats van de standaard aanbesteding, waarbij alles vastligt en aannemers slechts een kostenplaatje indienen, werd gekozen voor een aanbesteding waarbij alleen vormgeving en functionaliteit vastlagen. Bovendien werden minder voor de hand liggende partijen uitgenodigd voor de aanbesteding.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 76.000,- euro

56

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


lichtplan Maassluis Locatie Historisch centrum, Maassluis

Wat is het? Een lichtplan dat de binnenstad ook ‘s avonds en ‘s nachts aantrekkelijk en herkenbaar moet maken. De focus ligt op het aanlichten van karakteristieke panden, sluizen, bruggen en beelden.

Wat is er bijzonder aan? Voor alle uit te lichten objecten is ledverlichting toegepast, vanwege het lage energieverbruik en de gebruiksvriendelijkheid. De armaturen en wijze van aanlichten verschillen per object, maar het accent ligt altijd op de architectonisch en/of historisch karakteristieke elementen, zoals een trapgevel of een boog in de hameipoort van een brug.

En verder? De armaturen zijn zo ontworpen en ingepast, dat ze overdag zo min mogelijk aanwezig zijn in het straatbeeld.

Oplevering: 2014 Uitvoeringskosten: 171.000,- euro

58

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


Raadhuisplein Locatie Raadhuisplein, Drachten

Wat is het? Een familie van wandarmaturen en lichtmasten in drie verschillende hoogtes die ogen als de hals en kop van origami kraanvogels. In totaal 9 wandarmaturen en 27 lichtmasten, waarvan de hoogsten (13 m) zijn voorzien van een voet met zitgelegenheid.

Wat is er bijzonder aan? De lichtmasten zijn gevouwen uit staal, met strakke lijnen en sterke vormen. Om het ontwerp goed uitvoerbaar te maken doorliepen we een zoektocht naar verhoudingen, staaldiktes en constructieve haalbaarheid. Het ontwerp vereiste veel precisielaswerk voor de strakke vouwnaden. De productie was in handen van PMF Stalen Masten.

En verder? In aanvulling op de lichtmasten, ontwierpen we ook een route van lichtgevende bestrating die reageert op beweging, waardoor de route oplicht als er iemand passeert.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 328.000,- euro

60

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


openbare ruimte We willen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Dat doen we door bijvoorbeeld multifunctionele zitelementen te ontwerpen, of door de gehele inrichting van een gebied op ons te nemen.

We houden van ingetogen vormgeving en materialen met een warme, tijdloze uitstraling. Verder vinden we het heel belangrijk dat een ontwerp past in de omgeving en er iets wezenlijks aan toevoegt.

<

XXL-banken Wilhelminaplein Leeuwarden


Roosendaal Locatie Nieuwe Markt, Roosendaal

Wat is het? Herinrichting van de Nieuwe Markt door toevoeging van nieuwe elementen zoals groen, water en betere verlichting. Doel is de aantrekkelijkheid van het plein te vergroten.

Wat is er bijzonder aan? Nieuwe bestrating in combinatie met groeneilanden maken het plein warmer en geborgener. De bestrating vormt een herkenbaar en levendig tapijt. In de eilanden wordt groen gecombineerd met zitgelegenheden en speelaanleidingen voor kinderen.

En verder? De herinrichting houdt uiteraard rekening met de voor de weekmarkt benodigde ruimte. Waterplein en eilanden vormen geen belemmering.

Oplevering: 2015-2016 Uitvoeringskosten: 3.000.000 euro (geschat)

64

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


boomroosters Locatie Ambachtsplein, Hazerswoude

Wat is het? Een modulair boomroostersysteem van cortenstalen platen met bladvormige perforaties, gecombineerd met boombeschermers en bankjes. Ontworpen voor bestaande moeraseiken.

Wat is er bijzonder aan? De perforaties in combinatie met het cortenstaal zorgen voor een levendig beeld. Met de in totaal zes verschillende platen kunnen drie verschillende ellipsvormige uitsparingen gemaakt worden, waardoor elke boom goed is in te passen.

En verder? De 2,5 meter lange gezette platen van 6 mm dik cortenstaal rusten aan de uiteinden op een onder het maaiveld aangebrachte prefab betonnen balk. Deze vrije overspanning waarborgt voldoende ruimte voor de boomwortels. De hekjes rond de bomen fungeren niet alleen als boombeschermers, maar hebben ook een constructieve rol in het geheel.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: 94.050,- euro

66

bruggen

â&#x20AC;˘

infrastructuur

â&#x20AC;˘

lichtarchitectuur

â&#x20AC;˘

openbare ruimte


Jetty Oosterdok Locatie Oosterdokseiland, Amsterdam

Wat is het? Het ontwerp van een drijvende steiger, de bruggen tussen kade en jetty en de aanmeervoorziening voor de rondvaartboten.

Wat is er bijzonder aan? De nautische uitstraling van de Jetty Oosterdok komt naar voren door de stoere en eenvoudige vormgeving van de bruggen, de heldere vormgeving van de drijvende steiger en voorzieningen, en een eerlijke detaillering, waarbij we principes uit de scheepvaart hebben gebruikt.

En verder? We maakten het ontwerp voor dit design & construct project in samenwerking met De Boer & De Groot.

Oplevering: naar verwachting voorjaar 2017 Uitvoeringskosten: 2.200.000,- euro (geschat)

68

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


XXL-bank Zwolle Locatie Stadshagen, Zwolle

Wat is het? Een maatwerk bank van 10 bij 2 meter en een bijbehorende boombak voor winkelcentrum Stadshagen.

Wat is er bijzonder aan? Dankzij de drie verschillende zitniveuas kan iedereen het object naar eigen inzicht gebruiken: als bank, podium, zonnedek of speelelement. Net als de XXL-banken in Leeuwarden en Hengelo bestaat het geheel uit een stalen frame met houten bekleding en strakke stalen zijpanelen.

En verder? Zowel de vrijstaande boombakken als de XXL-bank passen uitstekend bij de meubilairlijn Falco Linea. Hier zijn ze gecombineerd met de banken uit deze lijn en met afvalbak Oscar. Beide zijn eerder door ons ontworpen in nauwe samenwerking met producent Falco en inmiddels vrij verkrijgbaar.

Oplevering: 2015 Uitvoeringskosten: vanaf 6.000,- euro

70

bruggen

infrastructuur

lichtarchitectuur

openbare ruimte


Met hartelijke dank aan alle opdrachtgevers en partners waarmee we plezierig hebben samengewerkt en projecten hebben gerealiseerd.

ipv Delft creatieve ingenieurs Oude Delft 39 2611 BB Delft T 015 750 25 75 info@ipvdelft.nl www.ipvdelft.nl

fotografie algemeen: Henk Snaterse blz. 8-9, 44-47: Andreas Secci blz. 50-51: visualisatie DPI


2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


ipv Delft creatieve ingenieurs

ipv Delft

ipv Delft is een ontwerp- en ingenieursbureau. Wij zijn gespeciali-

Oude Delft 39

seerd in het ontwerpen van bruggen, infrastructuur, verlichting en

2611 BB Delft

openbare ruimte. Dit boekje geeft een indruk van de projecten waar

015 750 25 75

we aan werken, onze ontwerpvisie en onze wijze van presenteren.

info@ipvdelft.nl

Zie het als een uitnodiging tot samenwerking!

www.ipvdelft.nl

Profile for ipv Delft

ipv delft presentatieboek 2016  

Dit jaar viert ipv Delft haar 20-jarige bestaan! Al twee decennia lang gebruiken we vakkennis en enthousiasme voor uiteenlopende projecten i...

ipv delft presentatieboek 2016  

Dit jaar viert ipv Delft haar 20-jarige bestaan! Al twee decennia lang gebruiken we vakkennis en enthousiasme voor uiteenlopende projecten i...

Profile for ipvdelft
Advertisement