__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

 è ä à º ò ü ñ ÿ Ñ ò ó ä å í ò ñ ü ê î þ Ð à ä î þ Í Í Ê “² Ï Ñ À ”

Ñåêñ-ïàðàä Èòàê, õèò-ïàðàä ôðàç, êîòîðûå îáû÷íî ëþäè ãîâîðÿò ÏÎÑËÅ ñåêñà: 14 ìåñòî: À ó òåáÿ ñèãàðåòêè íå áóäåò? 13. À òû íà ìíå æåíèøüñÿ? 12. Òû ÷¸, óæå ñïèøü? 11. Íó, à òåïåðü äàâàé çíàêîìèòüñÿ!!! 10. Ýýý!!! À ÷¸ òàê äîðîãî? 9. À âû òî÷íî Àíòîíèî Áàíäåðàñ? 8. Áóäåøü çíàòü, êàê ìîè ÿáëîêè âîðîâàòü!!! 7. À âñå-òàêè ÎÊÀ - ïðîñòîðíàÿ ìàøèíà!!! 6. Âñå ðàâíî ÿ âàì íè÷åãî íå ñêàæó!!! 5. À ìîé êëèï òî÷íî ïîêàæóò ïî ÒÂ? 4. Âñå, ïàöàíû.. áåæèì îòñþäà! 3. Íó ëàäíî, ëàäíî, ëàäíî.. äàâàéòå âàøó çà÷¸òêó 2. Êòî çäåñü? 1. (ìóæñêèì ãîëîñîì) Çàâòðà òû ïåðâûé ïîéäåøü!!!

²ÏÑóõÀ ¹34 âåðåñåíü 2006

åòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçåòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçåòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçå

È íåñêîëüêî ôðàç, êîòîðûå ëþäè ãîâîðÿò ÏÅÐÅÄ ñåêñîì: 11 ìåñòî: Îé, êàæåòñÿ, ëèôò çàñòðÿë! 10. Ìàëü÷èê, õî÷åøü êîíôåòêó? 9. Îé, ÿ ñòîëüêî âûïèëà… È íè êàïåëüêè íå ïüÿíàÿ! 8. Çäðàâñòâóéòå, ÿ Àíòîíèî Áàíäåðàñ!! 7. Äîðîãîé, ÿ óäàðèëà íàø Lexus.. 6. Ïîåõàëè íà äà÷ó, ê ñåññèè ãîòîâèòüñÿ! 5. Íå äîãîíèøü - íå äîãîíèøü!! 4. (îíà æå) Íå äîãîíèøü - íå äîãîíèøü!!! 3. Íó, íå óñïåâàåì äîñòðîèòü ñòàäèîí… 2. (áàñîì) Ý, êòî ìûëî óðîíèë? 1. À âàñ, Øòèðëèö, ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ!


Ñëîâà àâòîðà Ïðèâåò âñåì. Çàêîí÷èëîñü ëåòî, óæå ïîäõîäèòü ê ñåðåäèíå îñåíü, ïðèáëèæàåòñÿ ïåðâàÿ àòòåñòàöèÿ (êòî íå çíàåò - 23-29 îêòÿáðÿ), à òû âñå íå ìîæåøü çàñòàâèòü ñåáÿ ó÷èòüñÿ. Äà êàêàÿ òàì ó÷åáà, åñëè âîêðóã ñòîëüêî õîðîøåíüêèõ äåâ÷åíîê. Êàêàÿ òàì ó÷åáà, êîãäà õî÷åòñÿ ñîáðàòü âñåõ äðóçåé è óåõàòü îòäîõíóòü, ïîâåñåëèòüñÿ. È òû êàê îáåùàë ñåáå ó÷èòüñÿ ñî ñëåäóþùåãî ïîíåäåëüíèêà, òàê è îáåùàåøü. Ìåíÿ âñåãäà ìó÷èë îäèí âîïðîñ: çà÷åì ìû ïðèøëè ñþäà ó÷èòüñÿ, åñëè ìû íè÷åãî íå äåëàåì? Ó âûïóñêíèêà, çàêîí÷èâøåãî øêîëó, åñòü òðè âûáîðà: 1) Ïîñòóïèòü â ó÷åáíîå çàâåäåíèå è ó÷èòüñÿ. 2) Ïîéòè íà ðàáîòó è çàðàáàòûâàòü äåíüãè. 3) Âûáðàòü ïåðâîå èëè âòîðîå è íè÷åãî íå äåëàòü. Çà÷åì ïîñòóïèòü ó÷èòüñÿ è íå ïîñåùàòü ïàðû, èãðàÿ öåëûìè äíÿìè â êîìïüþòåðíûå èãðû? Çà÷åì âñå ñâîå âðåìÿ ïîñâÿùàòü íåèçâåñòíî ÷åìó, åñëè íè êîìó ýòî íå èíòåðåñíî? Çà÷åì ãîâîðèòü: "Êàê ìíå íàäîåëî ó÷èòüñÿ", åñëè âñå ðàâíî íå ó÷èøüñÿ? Ïî-ìîåìó, ýòî íå ñîâñåì ïðàâèëüíî. Ìû âñå õîòèì åçäèòü íà áóìåðå X5, èëè íà Ferrari ENZO, æèòü â ðîñêîøíîé êâàðòèðå â öåíòðå Êèåâà, æåëàòåëüíî åùå è èìåòü äà÷ó â ïðèãîðîäå. À ÷òî ìû äëÿ ýòîãî ñäåëàëè? ×åãî ìû äîñòèãëè íà ïóòè ê íàøåé öåëè? Ìàëî òîëüêî ïîíèìàòü, ÷òî òû õî÷åøü (õîòÿ è ýòî òîæå ïëþñ) - ãëàâíîå åùå è äåéñòâîâàòü, äîáèâàòüñÿ è íèêîãäà íå îòñòóïàòü… Ìîæåò äëÿ êîãî-òî âñå, ÷òî íàïèñàíî âûøå, ïîêàæåòñÿ áðåäîì, íî, ÿ íàäåþñü, îíî çàñòàâèò çàäóìàòüñÿ, à ìîæåò äàæå è ñäåëàòü ïðàâèëüíûå âûâîäû. Îé, ÿ íåìíîãî îòâëåêñÿ…Î ÷åì ýòî ÿ, à âîò, íàêîíåö-òî è âûøåë ïåðâûé âûïóñê ãàçåòû "ÈÏÑóõÀ". Òåïåðü êàæäûé ìåñÿö âû ìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ, ÷èòàÿ íàøó ãàçåòó. Ìû âñå ïðåêðàñíî îòäîõíóëè, íàáðàëèñü ñèë (ÿ íà ýòî íàäåþñü). Ó íàñ ó âñåõ ïîÿâèëàñü óéìà íîâûõ, èíòåðåñíûõ èäåé, êîòîðûå âîïëîòÿòñÿ â çàõâàòûâàþùèé ìàòåðèàë. Äî âñòðå÷è :).

“²ÏÑóõÀ” Âèäàâåöü: Ñòóäåíòüñêà ðàäà ÍÍÊ “²ÏÑÀ”. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Øìàëüêî Ðîìàí. Âåðñòêà: Áîãîìîëîâ ²ãîð. Àâòîðè: Ìàð³ÿ Ïàðàêîííà, Þð³é Êóäðÿâöåâ, Ðóäíºâ Äåíèñ, Ñàõíþê Ñåðã³é. Òåëåôîí ðåäàêö³¿: 5995267 e-mail: ipsuha@ua.fm Òèðàæ: 250 ïðèì³ðíèê³â. Ãàçåòà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî. Äóìêè òà ïîãëÿäè ðåäàêö³¿ òà àâòîð³â ìîæóòü â³äð³çíÿòèñü. Çà òî÷í³ñòü íàâåäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð.

Ðîìàíòèêà

Ðîìà Øìàëüêî

Áûëî õîðîøî æèòü, çíàÿ, ÷òî ëþáîâü áîëüøå íèêîãäà òåáÿ íå êîñí¸òñÿ, ÷òî òû ñòàë ñèëüíåå ýòîãî. Òîëüêî ñëàáûå ëþäè ïîääàþòñÿ ñîáëàçíó ëþáâè, ïðîæèâàþò ýòè êîðîòêèå ìãíîâåíèÿ ñ íåîïèñóåìûì ñ÷àñòüåì, óäîâîëüñòâèåì - îíè æèâóò âî ñíå… Çà÷åì? Âñ¸ ðàâíî âñå îáðóøèòñÿ. Çàìîê èç ïåñêà ðàíî èëè ïîçäíî ñìûâàåò õîëîäíûì ìîðåì. Òàê è ëþáîâü. Ïðåïÿòñòâèÿ íà å¸ ïóòè, êàê è âîëíû ìîðÿ, ñíà÷àëà ïî ïåñ÷èíêå, ïîäðàçíÿò íåìíîãî, à ïîòîì æåñòîêî ñìîþò… Íå îñòàâëÿÿ íè÷åãî, ëèøü ñëåä íà ïåñêå - ðàíó â äóøå. À ïîòîì ëþäè ïî ïåñêó ïðîéäóòñÿ, ñâîèìè íîãàìè âòàïòûâàÿ åãî â çåìëþ. Äî êîíöà, äî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ñ ëèöà çåìëè. Âîò è âñå. À òîò ïðåêðàñíûé çàìîê, êîòîðûé ñòðîèëñÿ ñ òàêèì óïîðñòâîì, ñ òàêîé ñòðàñòíîé ëþáîâüþ - áóäåò ðàçðóøåí, è íèêòî î íåì íå âñïîìíèò… Òàê çà÷åì òîãäà ñòîëüêî óñèëèé??? ×àñòî çàäóìûâàåøüñÿ îá ýòîì, ïîêà â æèçíè íå ïîÿâëÿåòñÿ ëó÷èê ñâåòà. Íåò, îí íå çàñòàâëÿåò ñíîâà ëþáèòü, îí ïîìîãàåò ïîâåðèòü â òî, ÷òî ëþáîâü åñòü, ÷òî ëþáîâü - ýòî íå ïðîñòî ñîí. Îí äàåò òåáå ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî òû æèâåøü… È òû íà÷èíàåøü ïîíèìàòü, ÷òî ëþáîâü - ýòî æèçíü, à æèçíü äàåòñÿ êàæäîìó ÷åëîâåêó, êîãäà îí ðîæäàåòñÿ. È ýòî åãî ïðåäíàçíà÷åíèå - ïîëþáèòü. Çíàåòå, êîãäà ëþäè ñìîòðÿò íà êðàñèâûé çàìîê èç ïåñêà, îíè óëûáàþòñÿ, èì ýòî äîñòàâëÿåò ñ÷àñòüå, èõ äóøà ðàäóåòñÿ. È ðàäè ýòèõ ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé, ÿ äóìàþ, íàäî ñ òàêèì òðóäîì ñòðîèòü ñâîé ïåñî÷íûé çàìîê. Íàéòè ìåñòî ïîäàëüøå îò âîëí, îò ïðåïÿòñòâèé è ïîñòðîèòü òàì ñâîé çàìîê, ñâîþ ëþáîâü…È íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàòüñÿ, íå òåðÿòü âåðó â ëþáîâü, âåäü ðÿäîì ìîðå…

Äðóçüÿ

Äàøà (ÊÀ-52)

Ñïàñèáî Âàì, ìîè ðîäíûå, Ñïàñèáî Âàì, ìîè äðóçüÿ, Çà òå ìèíóòû çîëîòûå, Êîãäà áûâàþ ñ Âàìè ÿ; Çà òó ïîääåðæêó è çàáîòó, ×òî äàðèòå íå â ïåðâûé ðàç Òàêàÿ òðóäíàÿ ðàáîòà, Íî Âû ñî ìíîþ è ñåé÷àñ!.. Ñïàñèáî Âàì, ÷òî Âû îòâàæíî Ìåíÿ, ñòîÿùåé íà êðàþ, Íå ðàç ñïàñàëè - ýòî âàæíî Çà ýòî âñåõ ÿ Âàñ ëþáëþ,

È çà íàäåæäó è çà âåðó, Çà òåïëîòó Âàøèõ ñåðäåö. Áûâàåò, ÷òî ñòðîãè Âû âìåðó, Íî äðóæáå íå ïðèäåò êîíåö!!! Ñ Âàìè ãîäà ñòàþò ÷àñàìè, È êðàøå êàæäûé ñ Âàìè ìèã Ìû ïðîñòî îäíèì öåëûì ñòàëè, À ýòî ãëàâíîå, ïîéìè! Âñåãäà äðóã äðóãó âñå ïðîùàåì, Ïóñòü äåðæèì çëîñòü ìû èíîãäà, Íî ñàìè è íå çàìå÷àåì Ïðîùàåì äðóãó ìû âñåãäà!..

Òàê áûëî, åñòü è áóäåò äàëüøå Ïðîñòî çàëîæåíû â ñóäüáå Äðóçüÿ, ÷òî íå ïîäâëàñòíû ôàëüøè, ×òî òàê ïîðîé íóæíû òåáå… Ñïàñèáî Âàì, ìîè ðîäíûå, Ñïàñèáî Âàì, ìîè äðóçüÿ, ×òî äðóæèòå ñî ìíîé äîíûíå Âñåãäà âñåì ñåðäöåì ñ Âàìè ÿ. ß íèêîãäà Âàñ íå çàáóäó Âñåãäà ÿ äóìàþ î Âàñ È Âàìè äîðîæèòü ÿ áóäó, Î Âàñ ìîëþñü â ïîëíî÷íûé ÷àñ… Íåò íèêîãî, ÷åì Âû ðîäíåå, Îá ýòîì çíàåòå è Âû, È äðóæáà íàøà âñåõ ïðî÷íåå Íàñ íå ïîññîðèøü âñåõ, óâû…


 ïðåääâåðüè ìèëëèîíà Ñàõíþ ê Ñåðãåé

Áîëüøèíñòâî ëþäåé õîòÿò ïðåóñïåòü â æèçíè: êòî ñêîëîòèòü ñîñòîÿíèå, îáåñïå÷èâ áåçáåäíóþ æèçíü, êòî çàðàáîòàòü àâòîðèòåò è íàñëàæäàòüñÿ ñâîåé çíà÷èìîñòüþ â îáùåñòâå, êòî-òî õî÷åò äîñòè÷ü âûñîò â ñïîðòå, íî ïî çàêîíàì ôèçèêè íè÷òî íå ïîÿâëÿåòñÿ è íå èñ÷åçàåò áåññëåäíî. Äàííîé òåìàòèêå áûëî ïîñâÿùåíî òûñÿ÷è êíèã. Ìíîæåñòâî àâòîðîâ îïèñûâàëè ñâîè ðàçðàáîòêè, òåõíèêè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì, ìîë, çàðàáîòàåøü ìèëëèîí, äîñòèãíåøü óñïåõà èëè ñòàíåøü ëè÷íîñòíî ñîâåðøåííåå. Íå òðóäíî çàìåòèòü, ÷òî íà ñêîëüêî áû íå áûëè ðàçíîîáðàçíû ñîâåòû ýòèõ ïèñàòåëåé, óìóäðåííûõ æèçíåííûì îïûòîì, à âñå æå âåðòÿòñÿ âîêðóã äà îêîëî èçâåñòíûõ ïðèíöèïîâ, êîòîðûå

íóæíî çíàòü, âñòóïàÿ â áîðüáó ñ íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ, âëàñòè. Íî òîëüêî ëèøü çíàíèÿ íå ïîâëåêóò çà ñîáîé óñïåõ, åñëè îíè íå óïîðÿäî÷åíû è íå íàïðàâëåíû â êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ, ïî-ýòîìó ìàëî ëèøü çíàòü - íóæíî ïðèìåíÿòü çíàíèÿ â æèçíè è âåðèòü â ñâîé óñïåõ. Êàê ãîâîðÿò â íàðîäå: "Ñòîèò òîëüêî çàõîòåòü", à âåäü òàê îíî è åñòü, ïîòîìó ÷òî ðàçâèòèå ñòðàñòíîãî æåëàíèÿ äîñòè÷ü áîëüøîé, ñòîÿùåé öåëè ýòî

ñòàðòîâàÿ ïëîùàäêà âñåõ äîñòèæåíèé. Ìíîãèå èç òåõ ëþäåé, êîòî-

ðûå âëàäåþò îãðîìíûìè ñîñòîÿíèÿìè, èçíà÷àëüíî îáëàäàëè ëèøü áîãàòûì âîîáðàæåíèåì,

íàäåæäîé, ìå÷òîé è ïëàíîì äåéñòâèÿ. Íóæíî ñòèìóëèðîâàòü ïîçèòèâíûå ìûñëè, èçáåãàÿ íåãàòèâí³å, âíóøàòü ñåáå, ÷òî òî, ÷åãî âû õîòèòå äîáèòüñÿ, íåïðåìåííî ïîÿâèòñÿ â âàøåé æèçíè. Äîêàçàíî, ÷òî ìûñëè ìàòåðèàëüíû, à â ñî÷åòàíèè ñ öåëüþ, íàñòîé÷èâîñòüþ è æãó÷èì æåëàíèåì - ýòî ìîùíåéøèé ôóíäàìåíò âàøåãî áóäóùåãî óñïåõà.

Ñòóäåíòû øïàðãàëêè

èçîáðåëè

óëüòðà -

Âåíãåðñêèå ñòóäåíòû èçîáðåëè íîâûé âèä øïàðãàëîê, êîòîðûå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé íåâèäèìû. Íà ïîìîùü òåì, êòî íå ëþáèò çóáðèòü, ïðèøëè äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Ñóòü èçîáðåòåíèÿ ïðîñòà. Íåäîó÷åííûå ôîðìóëû è îïðåäåëåíèÿ ïèøóòñÿ îñîáûìè ÷åðíèëàìè, êîòîðûå ïðè îáû÷íîì îñâåùåíèè íåâèäíû. Ïðè÷åì ïèñàòü ìîæíî íå òîëüêî íà áóìàãå, íî è íà îäåæäå è äàæå íà ðóêå - ïàñòà ëåãêî ñìûâàåòñÿ âîäîé. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðî÷åñòü íàïèñàííîå, íóæåí âñåãî ëèøü óëüòðàôèîëåòîâûé ôîíàðèê - â åãî ñâåòå ÷åðíèëà ëåãêî ðàçëè÷èìû. Îáû÷íî îí âñòðàèâàåòñÿ â øàðèêîâóþ ðó÷êó, êîòîðóþ ñòóäåíòû ïðèíîñÿò íà ýêçàìåí. Òàêèì îáðàçîì, "÷èñòûé" ëèñò äëÿ ÷åðíîâûõ çàïèñåé íà ñàìîì äåëå ñîäåðæèò âñå, ÷òî íóæíî äëÿ õîðîøåé îòìåòêè. Âïðî÷åì, íà èçîáðåòàòåëüíûõ ñòóäåíòîâ ñêîðî íàéäóò óïðàâó ñàìè ïåäàãîãè. Ñïåöèàëèñòû â òåõíè÷åñêèõ íàóêàõ ðàçðàáàòûâàþò î÷êè, ñêâîçü êîòîðûå øïàðãàëêè ñòàíóò âèäíû ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. À â Ðîññèè, íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíûé òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ âðîäå ïîäñêàçîê ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó, ïîêà ëó÷øå âñåãî ðàáîòàþò ñòàðûå ìåòîäû. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó íà âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíàõ âåñüìà ïîïóëÿðíûì áûë íàéì õîðîøî ïîäãîòîâëåííûõ äâîéíèêîâ, êîòîðûå çà äåíüãè ñäàâàëè ýêçàìåí âìåñòî àáèòóðèåíòîâ.

Òàê æå ïðåäëàãàåò øòðàôîâàòü ñòóäåíòîâ â ðàçìåðå 3-õ äîëëàðîâ çà ïåðâûé çâîíîê, 5 - çà âòîðîé, è 10 - çà òðåòèé. Ñòóäåíòû äîëæíû áóäóò çàïëàòèòü ýòè øòðàôû, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñâîé òåëåôîí îáðàòíî, â ñëó÷àå åñëè îí áûë êîíôèñêîâàí ó÷èòåëåì èç-çà çâîíêà âî âðåìÿ óðîêà. Îäíàêî íîâàÿ èäåÿ åùå òðåáóåò îäîáðåíèÿ ÷èíîâíèêîâ ìåñòíîãî ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, îæèäàåòñÿ, ÷òî îíà âûçîâåò ïðîòåñòû ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé ó÷åíèêîâ.

Google êóïèëà ïîèñêîâûé ðèòì ó ñòóäåíòà

Ïîèñêîâûé ãèãàíò Google íà äíÿõ ïðèîáðåëà íîâûé ïîèñêîâûé àëãîðèòì äëÿ ïðîäâèíóòîãî òåêñòîâîãî ïîèñêà. Îñîáåííîñòü äàííîé ñäåëêè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðîäàâöîì àëãîðèòìà âûñòóïèë èçðàèëüñêèé àñïèðàíò Îðè Ýëîí. Îðè îáó÷àåòñÿ â àñïèðàíòóðå Óíèâåðñèòåòà Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà (Àâñòðàëèÿ) Ïîèñêîâûé àëãîðèòì, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå Orion, ïîçâîëÿåò àíàëèçèðîâàòü òåêñò ïî ñìûñëó è âûäàâàòü íàèáîëåå ïîõîæèå íà çàïðîñ âàðèàíòû, íàéäåííûå â áàçå äàííûõ. Íà ñåãîäíÿ àëãîðèòì ðàáîòàåò òîëüêî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, îäíàêî, â êîìïàíèè íàìåðåíû ñäåëàòü åãî ìåæäóíàðîäíûì.

400 ìèíñêèõ îò÷èñëåíû

 ÑØÀ áóäóò øòðàôîâàòü çà çâîíÿùèå ìîáèëüíûå íà ëåêöèÿõ Ðóêîâîäñòâî øêîëû â ãîðîäå Äåðáè, øòàò Êîííåêòèêóò, ïðåäëîæèëî øòðàôîâàòü ñòóäåíòîâ, ó êîòîðûõ íà óðîêå çàçâîíèë ìîáèëüíûé òåëåôîí. Ñåé÷àñ ó÷èòåëÿ òðåáóþò âûêëþ÷àòü òåëåôîíû íà âðåìÿ çàíÿòèé è îòáèðàþò èõ ó ñòóäåíòîâ, êîòîðûå èãíîðèðóþò ïðàâèëà.

àëãî -

ñòóäåíòîâ

áóäóò

ÁÅËÎÐÓÑÑÈß. Ïî èíôîðìàöèè ïðàâîçàùèòíèêîâ, ñ 19 ïî 25 ìàðòà áûëî çàäåðæàíî îêîëî 400 ñòóäåíòîâ. Ñåé÷àñ îíè îòáûâàþò íàêàçàíèå (äî 15 ñóòîê) â ñïåöïðèåìíèêå íà Îêðåñòèíà çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå - ó÷àñòèå â íåñàíêöèîíèðîâàííîì ìèòèíãå è ìåëêîå õóëèãàíñòâî. - Ðîäèòåëè äåñÿòåðûõ ñòóäåíòîâ ïðèõîäèëè ê íàì, ãîâîðèëè, ÷òî èõ äåòåé ñîáèðàþòñÿ îò÷èñëÿòü, - ñêàçàë ïðàâîçàùèòíèê Âàëåíòèí ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×. - Íî ñïèñêè ñîñòàâëÿòü ðàíî. Ìû çâîíèëè â âóçû, ðåøåíèÿ îá îò÷èñëåíèè íå ïîäïèñûâàëèñü. Äåêàíû æäóò óêàçàíèé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ëèáî ðåêòîðîâ. Íî, íà ìîé âçãëÿä, îò÷èñëåíèÿ áóäóò.


Êîôå, ñèãàðåòû è

øòðàôû!!! Îáùàëñÿ Äåíèñ Ðóäíåâ (ÊÀ-32)

Ïî÷òè âñå ìû ó÷èëèñü èëè ó÷èìñÿ ó Ãëåáà Áîðèñîâè÷à, ïî÷òè âñåì íàì äîñòàâàëèñü îò íåãî øòðàôû. Êàæäûé ïîìíèò êîðîííûå øóòêè îò Ïîäêîëçèíà. Íî âîò î åãî áèîãðàôèè ìû ìàëî îñâåäîìëåíû, îíî è íå óäèâèòåëüíî - íå íà÷èíàòü æå ïðåïîäàâàòåëþ ïåðâóþ ïàðó ñî ñâîåé áèîãðàôèè, õîòÿ áûë áû íå ïëîõîé ðàçðûâ øàáëîíîâ! Ìû ðåøèëè âîñïîëíèòü ýòîò óæàñíûé ïðîáåë è ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ çàäóøåâíóþ áåñåäó ñ Ãëåáîì Áîðèñîâè÷åì! Êîçûðíûå øóòêè îò ïðåïîäàâàòåëÿ àëãåáðû è ãåîìåòðèè, ìàòàíà, ôóíêàíà âû ìîæåòå (ìîãëè) óñëûøàòü íà ïàðàõ, íà ñòðàíèöàõ æå "ÈÏÑóõÈ" ìû âêðàòöå ïðîéäåìñÿ ïî æèçíåííîìó ïóòè ìîåãî ëþáèìîãî ïðåïîäàâàòåëÿ è äàæå íåìíîæêî ïîãîâîðèì íà ñåðüåçíûå òåìû. Òàêæå ðàçâååì ñàìóþ ïîïóëÿðíóþ ëåãåíäó î Ãëåáå Áîðèñîâè÷å. Ïîñëå èíòåðâüþ ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ âçãëÿä íà ïðåïîäàâàòåëÿ íåìíîãî ñ äðóãîé ñòîðîíû. Òî÷íåå, â ñàìûõ ïåðâûõ âûïóñêàõ "ÈÏÑóõÈ" (2000 ãîä, íàñòåííàÿ ãàçåòà) áûëà ðóáðèêà - "Îñòîðîæíî, çëàÿ ñîáàêà!", â êîòîðîé òîãäàøíÿÿ ðåäàêöèÿ â øóòî÷íîé ôîðìå ðàñêðûâàëà äîñüå íà ïðåïîäàâàòåëåé. Âåëîñèïåä ìû ïðèäóìûâàòü íå ñòàëè, ïîýòîìó ïðîñòî ïðåäëàãàåì òîò ñàìûé ìàòåðèàë, òåì áîëåå, ÷òî âû åãî åùå íå âèäåëè. Äóìàåì âàì äîëæíî áûòü èíòåðåñíî :)

Êðàòêîå äîñüå: Ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó â Êèåâå. Îêîí÷èë øêîëó ¹165 â 1980 ãîäó. Ñòóäåíò ìåõìàòà óíèâåðñèòåòà èì. Øåâ÷åíêî ñ 1981 ïî 1986. Àñïèðàíò - ñ 1986 ïî 1989. Ïðåïîäàâàòåëü ÊÏÈ, êàôåäðà ìàòåìàòèêè ¹2, ñ äåêàáðÿ 1989 ïî àâãóñò 1995; ñ 1995 - ÊÏÈ, êàôåäðà ÌÌÑÀ.  äåòñòâå áûë íå î÷åíü îòïåòûì ðåáåíêîì. Õëàäíîêðîâíî îòíîñèòñÿ ê ðàçíîîáðàçèþ ïèùè. Ïüåò î÷åíü ìíîãî ñèãàðåò. Ïðîñòèòå, ïüåò ìíîãî êîôå (îñíîâíîé íàïèòîê) è êóðèò î÷åíü ìíîãî ñèãàðåò (íàñ÷åò ïàïèðîñ - ìíåíèå àâòîðà). Æåíàò (æåíó çîâóò Ëåíà). Åñòü äî÷êà (2 ãîäà, çîâóò Ìàøà).

- Ïîñåùàëè ëè âû êàêèåòî êðóæêè â þíûå ãîäû? - Ïîìíþ ïîïûòàëñÿ ïîõîäèòü òî íà îäíè ñåêöèè, òî íà äðóãèå, íî íèãäå äîëãî íå çàñèæèâàëñÿ. Ó ìåíÿ áû è áîêñ â ãîëîâå íå îñòàëñÿ, åñëè áû êî ìíå íå ïðèñòàâàëè íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò. Âñå âðåìÿ ñïðàøèâàþò, âû ïðàâäà òàì… Ñêîðî áóäóò ñïðàøèâàòü: "Âû ïðàâäà ïîáèëè Êëè÷êî"? Óðîâåíü çàïàñîâ ðàñòåò. - Âû âîîáùå çàíèìàëèñü áîêñîì? -  8 êëàññå, ïî-ìîåìó, íåìíîãî ïîõîäèë. - ×òî âàñ ïîäñòåãíóëî ïîéòè íà ñåêöèþ? - À ýòî ÿ óæå, ÷åñòíî ãîâî-

Ãàéâîðîíñêàÿ Èðèíà, ÊÀ-57: 1) ͳ÷îãî, ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ³ ëþäè, ³ âèêëàäà÷³. 2) Öå ëþäèíà, ÿêà âñåá³÷íî ðîçâèíåíà, â쳺 äóìàòè ëîã³÷íî ³ ïîëþáëÿº ïðèêàëþâàòèñü. 3) ß á õîò³ëà ïðàöþâàòè â êðóò³é ô³ðì³, àëå öå ïîêè ùî ìîÿ ìð³ÿ, òîìó ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ùå áàãàòî ÷îãî çðîáèòè. 4) ßêùî àíåêäîòè ³ ãàçåòè - öå ïîçîó÷áîâà ë³òåðàòóðà, òî ÷èòàþ. À ùå ëþáëþ ÷èòàòè ùîñü âåñåëå ³ ç ìàëþíêàìè. 5) ß äóæå ëþáëþ òàíöþâàòè ³ ñï³âàòè, â³ä ÷îãî ñòðàæäàþòü ìî¿ áàòüêè, ³ ñòðàøåííî ëþáëþ ãóëÿòè ç äðóçÿìè ïî âå÷³ðíüîìó Êèºâó. Ñðàæåâñêàÿ Íàñòÿ, ÊÀ-45: 1) Ñäåëàòü ïàðíÿì âîåíêó íå îäèí ðàç â íåäåëþ, à êàê ìèíèìóì òðè. 2) Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ÷åëîâåê, ïðåóñïåâàþùèé â æèçíè, ýòî ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü êàê â ëè÷íîì, òàê è â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå. Ýòî ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî åñòü ìîçãè è îí â ñîñòîÿíèè èõ íàïðàâèòü â íóæíîå åìó ðóñëî. 3) Ýòî ñëîæíûé âîïðîñ. Ýòî çàâèñèò îò òîãî, êóäà ìåíÿ íàïðàâèò â æèçíè. 4) ×èòàþ èíîãäà. Êàê ïðàâèëî, ýòî êíèæêè ïî ïñèõîëîãèè. 5) Çàíèìàþñü ñïîðòîì, ãóëÿþ ñäðóçüÿìè. Ëþäîðîâñêèé Þðèé, ÊÀ-47: 1) Èçìåíèë áû ðàñïèñàíèå, ñäåëàë áû åãî áîëèå ãèáêèì. 2) Ýòî íå ïðîñòî ïðîãðàììèñò èëè ìàòåìàòèê. Áðàòü èíòåðãàëû è ïèñàòü ïðîæêè- ýòî äàëåêî íå ñàìîå ñëîæíîå. Ñèñ-àíàëèòèê äîëæåí ïðèìåíÿòü ñâîè çíàíèÿ â î÷åì øèðîêîì äèàïàçîíå è îòâå÷àòü äîñòîâåðíî íà òå âîïðîñû, íà êîòîðûå äðóãèå íå ìîãóò îòâåòèòü. 3) ß áû õîòåë ñîçäàòü ñâîþ êîìïàíèþ :) 4) Ñåé÷àñ, ê ïðèìåðó, ÷èòàþ “Âíóòðåôèðìåííîå áþäæåòèðîâàíèå”. Åùå äóìàþ êóïèòü ëèòåðàòóðó î áàíêîâñêèõ ðèñêàõ. 5) Çàíèìàþñü ñïîðòîì. Ñîöîïðîñ ãîòîâèëè: Ìàøà Ïàðàêîííàÿ, Ñåðãåé Ñàõíþê, Þðèé Êóäðÿâöåâ .


Èíñòèòóò ïðèêëàäíîãî ñèñòåìíîãî àíàëèçà èëè ñîêðàùåííî ÈÏÑÀ. ×åìó æå ó÷àò íà ýòîì ôàêóëüòåòå ÊÏÈ? Êòî òàêèå ñèñòåìíûå àíàëèòèêè è êåì ìîãóò ðàáîòàòü íàøè âûïóñêíèêè? Ìû ðåøèëè óçíàòü îá ýòîì ó íàøèõ ñòóäåíòîâ - êàê îíè ñ÷èòàþò, ãäå ìû ó÷èìñÿ? Áóäóùèì àíàëèòèêàì ïðèøëîñü îòâå÷àòü íà òàêèå âîïðîñû: 1) ×òî áû âû èçìåíèëè íà ñâîåì ôàêóëüòåòå? 2) Êàê âû ñ÷èòàåòå, êòî òàêîé ñèñòåìíûé àíàëèòèê? 3) Ãäå è êåì âû áû õîòåëè ðàáîòàòü ïî îêîí÷àíèþ ó÷åáû? 4) ×èòàåòå ëè âû âíåó÷åáíóþ ëèòåðàòóðó? Êàêóþ (åñëè äà)? 5) ×åì âû îáû÷íî çàíèìàåòåñü â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ?

Ñìàëüÿíîâ Âëàäèñëàâ, ÊÀ-51: 1)  ïåðâóþ î÷åðåäü ÿ áû õîòåë èçìåíèòü âíåøíèé âèä âõîäà â 14-é êîðïóñ, ïîòîìó ÷òî êîãäà ñòîèøü íà ñòóïåíüêàõ è ñìîòðèøü íà âõîä, ó ìåíÿ ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, áóäòî ÿ âõîæó â ñòàðûé çàáðîøåííûé çàâîä. 2) ×åñòíî ãîâîðÿ, ÿ áû ñàì õîòåë óçíàòü. Íå çíàþ, ñåðüåçíî. 3) Ñèñòåìíûì àíàëèòèêîì. Åñëè ÷åñòíî - áûòü ñâÿçàííûì ñ ôèíàíñàìè, ýêîíîìèêîé. 4) ×èòàþ èíîãäà. Âîò ïðî÷èòàë "Êîä äà Âèí÷è" è íà ýòîì âñå ìîå ïîçíàíèå â ëèòåðàòóðå çàêîí÷èëîñü. 5) ×åì ïðèäåòñÿ - â ôóòáîëü÷èê ïîèãðàòü, ñõîäèòü êóäà-òî.

Êîâàëåíêî Èðà, Êà-45: 1) Âî-ïåðâûõ, ÿ áû ïîñòàâèëà â æåíñêèé òóàëåò áóìàãó, çåðêàëî è ìûëî, âî-âòîðûõ, ÿ óáðàëà áû áîëîíñêóþ ñèñòåìó - îíà ìíå íå íðàâèòñÿ, â-òðåòüèõ, ÿ áû ñêîððåêòèðîâàëà ðàñïèñàíèå - ìíîãî "îêîí", ìíå ýòî âîîáùå íå ïîíÿòíî, â-÷åòâåðòûõ, ÿ áû îòìåíèëà ÔÏ. 2) Ýòî òîò, êîòîðûé ìîæåò ñèñòåìàòèçèðîâàòü êàêèå-òî ôàêòû è ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîàíàëèçèðîâàòü èõ ñ ïîñëåäóþùåé ïëàíèðîâêîé è ïðîãíîçîì ñèòóàöèé. 3)  ïðèíöèïå, ìíå âñå ðàâíî. ß áû õîòåëà ðàáîòàòü òàì, ãäå ÿ ìîãëà áû ñåáÿ ðåàëèçîâàòü. 4) Êîíå÷íî, ÿ ÷èòàþ - õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó. 5) Ïüþ âîäêó.

ðÿ, íå ìîãó âñïîìíèòü. Êàêîãî ÷åðòà ÿ òóäà ïîøåë? Äî òîãî ìîìåíòà êàê ñòàëî ìîäíî õîäèò íà êàðàòý, íàâåðíîå, â ìîäå áûë áîêñ. ß è íà êàðàòå ïîïðîáîâàë ïîõîäèòü, íî òîæå íå äëèòåëüíî. Âñå ñïîðòèâíûå ñåêöèè ïîñòðîåíû âîåíèçèðîâàííûì îáðàçîì. Ïîñòðîèëè, äèñöèïëèíà, ñäåëàé òî, ñäåëàé ñå. À åñëè øàã âïðàâî, øàã âëåâî, òî òû ïðîñòî íåãîäÿé è ìåðçàâåö. Íó à ÿ ýòîãî òåðïåòü íå ìîã. Íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî íà áîêñå ìîðäó áüþò, íà êàðàòý è òîãî õóæå - ëîìàþò âñå ÷òî ìîæíî. - Êàê âû øêîëó çàêîí÷èëè, íà îòëè÷íî? - Íåò, êîíå÷íî. Ó ìåíÿ äàæå â àòòåñòàòå äâå òðîéêè åñòü. Îäíà… ïî óêðàèíñêîìó ÿçûêó, à âòîðàÿ… íå ïîìíþ. Äàâíî íå çàãëÿäûâàë àòòåñòàò. - Êóäà âû ïîñòóïèëè ïîñëå øêîëû? -  ïåðâûé ãîä íå ïîñòóïèë - îòðàáîòàë â àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè ìëàäøèì ëàáîðàíòîì. Ïûòàëñÿ òàì êîìïüþòåðû èçó÷àòü. Çàòåì ïîñòóïèë â óíèâåðñèòåò Øåâ÷åíêî íà ìåõìàò. - ×òî ïîäñòåãíóëî âàñ ê ïðîôåññèè ïðåïîäàâàòåëÿ? - Íå æäàë, íå ìå÷òàë, íå

õîòåë, íå ñîáèðàëñÿ! Êîãäà çàêàí÷èâàë àñïèðàíòóðó, íàäî áûëî êóäà-òî ðàñïðåäåëÿòüñÿ. Òîãäà áûëà æåñòêàÿ ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ - êóäà-òî íàäî áûëî. Îêàçàëîñü ìîå ìåñòî íà êàôåäðå â Ïîëèòåõå. Íè íà ýòîé, à íà äðóãîé. Äóìàë, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ïåðåáåðóñü â èíñòèòóò ìàòåìàòèêè, ÿ õîòåë òàì îñòàòüñÿ. - ×òî òàêîå èíñòèòóò ìàòåìàòèêè? - Ýòî íå ó÷åáíûé, à àêàäåìè÷åñêèé èíñòèòóò. Õîòåë òàì íàó÷íîé ðàáîòîé çàíèìàòüñÿ.  àñïèðàíòóðå ÿ áûë â èíñòèòóòå ìàòåìàòèêè, íî òàì êàê ðàç øëè ñîêðàùåíèÿ. Äóìàë, ïîðàáîòàþ â ÊÏÈ 3 ãîäà (îáÿçàí áûë) è ïîòîì âåðíóñü â èíñòèòóò ìàòåìàòèêè. Íå ñëîæèëîñü ïî ñàìûì ðàçíûõ ïðè÷èíàì. È ÷åì áîëüøå ðàáîòàë â ÊÏÈ, òåì ìåíüøå îñòàâàëîñü æåëàíèÿ êóäà-òî óõîäèòü. - ×òî âû ïðåïîäàâàëè? - Èçíà÷àëüíî ìåíÿ "çàïðîòûðèëè" íà ïîäãîòîâèòåëüíî îòäåëåíèå. ×åðåç 4 ãîäà ÿ îêàçàëñÿ íà ãîðíîì ôàêóëüòåòå (òåïåðü ÈÝÝ).  95 ãîäó îêàçàëàñü âîçìîæíîñòü ïåðåéòè íà êàôåäðó ÌÌÑÀ (ê ñëîâó, Èíñòèòóòà ÏÑÀ òîãäà åùå íå áûëî, êàôåäðà

ÌÌÑÀ ïðè ÔÏÌ áûëà ðåä.) è ÿ ìèãîì ïåðåáåæàë. - Ñþäà ïðèøëè è ... - Ñíà÷àëà áûë â ðîëè àññèñòåíòà, ïîòîì äàëè ëåêöèè ïî àíàëèçó íà êàôåäðå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì. - Íà êàêóþ òåìó âû ïèñàëè êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ? - (ïîñëå äîëãîé ïàóçû ðåä.)  îáùåì, ôóíêöèîíàëüíûé àíàëèç… Äîâîëüíî øèðîêàÿ îáëàñòü... Âñå ýòî íà÷àëîñü åùå ñ äèïëîìà.  íåì ÿ õèòðûìè ìåòîäàìè ðåøàë íåëèíåéíûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ. Äîâîëüíî ñëîæíàÿ øòóêà. Àëãåáðàè÷åñêèìè ìåòîäàìè ðåøàë. Òàì âîçíèêàëî ìíîãî ðàçíûõ ïðîáëåì, â îòëè÷èè îò ëèíåéíûõ. - Âû ïðåäëîæèëè ñâîé ìåòîä? Èçâåñòíûé ìåòîä óäàëîñü íåìíîãî îáîáùèòü è ïðèìåíèòü â äðóãîé îáëàñòè. Ýòî ÿ äåëàë íà ñòàðøèõ êóðñàõ. Ïîòîì, íàõîäÿñü â àñïèðàíòóðå ïåðåêëþ÷èëñÿ íà äðóãóþ òåìó. Íà ïàëüöàõ íå ðàññêàæåøü, ýòî äîâîëüíî òàêè çàòåéëèâàÿ øòóêà. Ïîñëå àñïèðàíòóðû - òîæå ôóíêàí.


Åäèíñòâåííîå èç òîãî, ÷òî èçâåñòíî øèðîêèì ìàññàì êâàíòîâûå îáúåêòû… - Òî åñòü äàæå ñ ôèçèêîé áûëî ñâÿçàíî? - Ôèçèêè ýòî ÿêîáû èñïîëüçóþò è âñå ïðîãîâàðèâàþò êðàñèâûå ñëîâà î òîì, ÷òî âîò â ôèçèêå ýòî ïðîñòî íåîáõîäèìî, íî êîìó è êàê… Òî åñòü, ïðîðâà ìåæäó ôèçèêàìè è ìàòåìàòèêàìè ÷åì äàëüøå, òåì - áîëüøå. ×åì óâëåêàåòåñü ïîìèìî ïðåïîäàâàíèÿ? - Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò æèçíü çàâåðíóëà òàê, ÷òî íå î÷åíü-òî è äî óâëå÷åíèé. À äî òîãî, ïîêà âîéíû íà Êàâêàçå íå çàòåâàëèñü - â ïîõîäû õîäèë ãîðíûå. Íà âåðøèíû ñåðüåçíûå íå ëàçèë, íå óñïåë ïðèñòðîèòüñÿ ê àëüïèíèçìó, õîòÿ ñîáèðàëñÿ, íî ïîêà ðàçäóìûâàë - îíî âñå ñòàëî ðàçâàëèâàòüñÿ. Íà÷àë ÿ åùå â óíèâåðñèòåòå â 1982 ãîä è çàêîí÷èë ãäå-òî â 1990 ãîäó. Äîáðàëñÿ äî 4 êàòåãîðèè. Åùå íà ëûæàõ ãîðíûõ ëþáèë êàòàòüñÿ. Íà ïåðâîì êóðñå ïîìíþ ïîåõàëè ñ äðîâÿíûìè ëûæàìè è ýòî áûëî ñ ðîäíè ñàìîóáèéñòâó. Ó íèõ áûëè óíèâåðñàëüíûå êðåï-

ëåíèÿ, â íèõ ìîæíî è õîäèòü è ñúåçæàòü ñ ìàëåíüêèõ ãîðî÷åê, íî ñ áîëüøèõ ãîð åäèíñòâåííûé ñïîñîá òîðìîæåíèÿ áûë êàêîé-íèáóäü ÷àñòüþ òåëà. Õîðîøî, åñëè ïîâåçåò - íå ãîëîâîé. Àäðåíàëèíà çàòî, íàâåðíîå, ïðèáàâëÿë? Íå çíàþ íàñ÷åò àäðåíàëèíà, íî ñèíÿêîâ òàê òî÷íî. Òîãäà î÷åíü òðóäíî áûëî äîñòàòü õîðîøåå ñíàðÿæåíèå, òîëüêî ãäå-òî ó êîãî-òî íà ðóêàõ. - Ñåé÷àñ êàòàåòåñü íà ëûæàõ? - Ïîñëåäíèé ðàç áûë â 2003 ãîäó â Êàðïàòàõ (Äðàãîáðàä). Çàãðàíèöåé íå êàòàëñÿ - âðåìåíè íå áûëî. Ïîåçäêà çà ãðàíèöó çàáèðàåò ìíîãî âðåìåíè, äàæå åñëè íà ñàìîëåòå.  èòîãå, íà äîðîãó òóäà è îáðàòíî óõîäèò 3-4 äíÿ, à èõ âñåãî 7 íà îòäûõ. À ðàíüøå, áóäó÷è ñòóäåíòîì è âðåìÿ áûëî - òàê çà ãðàíèöó íåëüçÿ áûëî ïðîñòî òàê âûåõàòü. - ×òî âû äåëàåòå â âûõîäíûå äíè? - Ó ìåíÿ ìàëåíüêèé ðåáåíîê. Ïîýòîìó ÿ âñå âðåìÿ çàíèìàþñü åãî âîñïèòàíèåì. - Íàøå îáðàçîâàíèå èçìåíèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, êîòîðîå

áûëî, íàïðèìåð, 10 ëåò íàçàä? - Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ñòðàøíî èíåðòíàÿ øòóêà, â ðàçíûõ ñëó÷àÿõ ýòî õîðîøî èëè ïëîõî, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòèêè, íî îíà íå ìîæåò çà 10 ëåò ðàäèêàëüíî èçìåíèòñÿ. Ïîýòîìó, ïðèíöèïèàëüíûõ, ñóùåñòâåííûõ îòëè÷èé â áàçîâûõ êóðñàõ íåò. - Êàê âû ñ÷èòàåòå, íà äàííûé ìîìåíò, ñòóäåíòû áîëüøå çàèíòåðåñîâàíû â ïîó÷åíèè çíàíèé, ÷åì òå æå 10 ëåò íàçàä? - Íå ëþáëþ âîò ýòèõ çàåçæåííûõ îòâåòîâ, ÷òî "à âîò ðàíüøå - õîðîøî ó÷èëèñü, à ñåé÷àñ - ïëîõî…", ýòî - áðåä… Ñåé÷àñ â îáùåñòâå ñèëüíî âîçðîñ ïðàãìàòè÷åñêèé âçãëÿä íà âñå, â òîì ÷èñëå è íà îáðàçîâàíèå.  îòëè÷èè îñîáåííî îò ëåãåíäàðíûõ âðåìåí, êîãäà ïðàãìàòèçìà â îáùåñòâå âîîáùå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî.  ýòîì åñòü ñâîè ïëþñû è ìèíóñû, îòðàæàþùèåñÿ íà îáðàçîâàíèè.  ñîâåòñêèå âðåìåíà îíî áûëî âûñòðîåíî èñõîäÿ èç îáùèõ èíòåðåñîâ - ñèëüíûå áàçîâûå, ôóíäàìåíòàëüíûå äèñöèïëèíû. Ñïåöèàëüíûå æå äèñöèï-

ýòîò ðàç áûëè êàê íèêîãäà îðèãèíàëüíû: "ßè÷íûå áîè" èëè "Ñïðÿ÷ü â ñåáå øïîðû" äëèíîé â 65 ìåòðîâ (ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíó Áîãäàíñêîãî Þ. è Ïàðàìîíîâîé Ñ.Í.)

"Ìàìû" è "ïàïû" òîæå ïðåäñòàâèëè ñåáÿ, à òî÷íåå ïîõâàñòàëèñü ñâîèìè òàëàíòàìè. Êóðàòîðû-ñòóäåíòû, êàê îêàçàëîñü äëÿ íèõ, óìåþò íå òîëüêî ìíîãî áîëòàòü, íî è ïåòü, è òàíöåâàòü. Ñóäÿ ïî âñåìó, ïåðâîêóðû áûëè â âîñòîðãå. Êîãî íè ñïðîñè âñåì ïîíðàâèëîñü. Ïðàâäà, áûëî îäíî çàìå÷àíèå: "Óæ ñëèøêîì â ïîìåùåíèè íàêóðåíî". ×òî æ, äîðîãèå ñòóäåíòû, ó÷èòûâàéòå ñàìè, ñêîëüêî âàñ òóñóåòñÿ â îäíîì êëóáå ïðåä òåì, êàê çàêóðèòü ñëåäóþùóþ ñèãàðåòêó.

À òàê âñå ïðîøëî íà óðà. Ýòî óæå òðåòèé äåíü ïåðâîêóðñíèêà, êîòîðûé ÿ ïîñåòèëà. Ïåðâûé áûë â ÷åñòü ìåíÿ. Íà âòîðîé ÑòóäÑîâåò îòäàë ïîñëåäíþþ ðóáàõó ðàäè ôðåøîâ (â áóêâàëüíîì ñìûñëå). À òðåòèé - ýòîãî ãîäà îòëè÷èëñÿ ñàìîé äðóæíîé è ñàìîé àêòèâíîé àóäèòîðèåé. Õîòÿ ýòîò âå÷åð îðãàíèçîâûâàåòñÿ äëÿ fresh'îâ, ñòóäåíòû áîëåå ñòàðøèõ êóðñîâ âñå ðàâíî òóäà ðâàëèñü. Íàâåðíî, îíè õîòåëè õîòü íà îäèí âå-

÷åð îïÿòü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ïàðó-òðîéêó ëåò ìëàäøå...,à, ìîæåò, ïðîñòî ñîñêó÷èëèñü ïî èïñîâñêèì âå÷åðèíêàì.


Ñåçîí ðàçâëå÷åíèé îòêðûò Âîò è çàêîí÷èëîñü î÷åðåäíîå òåïëîå ëåòî. Ýòî êîíå÷íî è ãðóñòíî, íî... Íî ñòóäåíòàì ãðóñòèòü íåêîãäà: àòòåñòàöèè, çà÷åòû, ñåññèè - âñå òàê áûñòðî...

Ñòîï! Ýòà ñòàòüÿ íå îá ýòîì! Çàêîí÷èëîñü ëåòî çàòî íà÷àëñÿ íîâûé ñåçîí ðàçâëå÷åíèé! Äà-äà, ó÷åáà - äåëî íóæíîå, íî íàäî æå õîòü èçðåäêà âûíûðèâàòü èç ó÷åáíèêîâ?! Ïî òðàäèöèè, îòêðûâàåò ýòîò ñåçîí âå÷åðèíêà äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ - "Äåíü fresh'à".  ïðèíöèïå, ïðàçäíèê íå î÷åíü ãðîìêèé, íî äåëî

íóæíîå: åãî çàäà÷à ñîáðàòü è ïåðåçíàêîìèòü âñå íîâîå ïîêîëåíèå íà ÈÏÑÀ. Ïî-ìîåìó, íè÷òî òàê ìíîãî íå ìîæåò ðàññêàçàòü î òîâàðèùàõ, êàê

ðàçíîîáðàçíûå êîíêóðñû(êîíå÷íî, åñëè òû íå ïîòàùèøü ýòèõ ñàìûõ òîâàðèùåé íà íåîáèòàåìûé îñòðîâ èëè âçáèðàòüñÿ íà Ýâåðåñò). À êîíêóðñû â

ëèíû áûëè ñëàáûìè. Òåïåðü íåîáõîäèìî îòòà÷èâàòü ñïåöèàëüíûå äèñöèïëèíû, ÷òîáû îíè äàâàëè îòâåòû íà ýòè ïðàãìàòè÷åñêèå çàïðîñû, íî ïðàãìàòèçì òîæå âåäü åñòü ñåé÷àñ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ. Ïåðâè÷íûé ïðàãìàòèçì "ãäå ñ ýòîé òåîðåìû ÿ áóäó ïîëó÷àòü êîíêðåòíûå äåíüãè èëè êèðïè÷è" ïðèñóòñòâóåò ó ñòóäåíòîâ ìëàäøèõ êóðñîâ. À âîò êîãäà îíè óæå ñòàíîâÿòñÿ ñòàðøåêóðñíèêàìè, âûïóñêíèêàìè, òî íà÷èíàþò ïîíèìàòü, ÷òî òóò íå òàêàÿ ïðîñòàÿ âçàèìîñâÿçü. ×òî åñëè òåîðåìà ñåé÷àñ íå âûäàëà 5 ðóáëåé, òî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî åå íå íàäî èçó÷àòü. Ñåé÷àñ íàáëþäàåòñÿ íåêîòîðûé êîíôëèêò ñòàðîé âûñòðîåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ìåäëåííî ìåíÿåòñÿ è íîâîãî ïðàãìàòè÷åñêîãî âçãëÿäà - èõ óòðÿñòè ìåæäó ñîáîé àêêóðàòíî è ïðàâèëüíî ïîêà ÷òî åùå íå óäàëîñü. - Êàê âû ñ÷èòàåòå, íà ãëîáàëüíîì óðîâíå, çà ñ÷åò ÷åãî ìîæíî óâåëè÷èòü óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ? - Ðåàëüíî, ìîæíî íà ñòàðøèõ êóðñàõ, êîãäà èäåò ñïåöèàëèçàöèÿ, ïðè-

ìåíèòü çàïàäíóþ ñõåìó, òî åñòü èìåòü âîçìîæíîñòü âûáèðàòü ñïåö. êóðñû. Âèäèòå ëè âû ïðîáëåìó â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî âûïóñêíèêîâ ÈÏÑÀ ðàáîòàþò äàëåêî íå ñèñòåìíûìè àíàëèòèêàìè? -Ïðîáëåìà òðóäîóñòðîéñòâà - ýòî âñåîáùàÿ ïðîáëåìà è íå òîëüêî â Óêðàèíå. Êîíå÷íî, - íåõîðîøî. È õîðîøî áûëî áû, åñëè áû êàæäûé ìîã óñòðàèâàòüñÿ òóäà, êóäà îí õî÷åò. Ëþáàÿ "âûíóæäåííîñòü" ìåíÿ íå óñòðàèâàåò. Êîãäà ÷åëîâåêà çàñòàâëÿþò âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà èëè êòîòî êîíêðåòíî - ìíå ýòî âñåãäà íå íðàâèòñÿ. Íó, òàê íàøà æèçíü âîîáùå íå èäåàëüíàÿ. È ïî áîëüøåé ÷àñòè, ýòî ïðîáëåìà ýêîíîìèêè, à íå îáðàçîâàíèÿ. Îíà, êîíå÷íî, ïûòàåòñÿ ïåðåïîëçòè èç îäíîãî êà÷åñòâà â äðóãîå, íî âðåìåíàìè ïðèíèìàåò äîâîëüíî óðîäëèâóþ ôîðìó. - Êàê âû îòíîñèòåñü ê ââåäåíèþ Áîëîíñêîé ñèñòåìû? - Íà ñàìîì äåëå ìíå íå ÿñíû íè öåëè, íè èñòîêè, íå çàäà÷è âñåãî ýòîãî ïðîöåññà. Âñå òî, ÷òî ïðîèçíîñèòñÿ - ìàëî-

âðàçóìèòåëüíî. Âîò çíà÷èò, ÂÓÇû Åâðîïû ðåøèëè… Íó õîðîøî, à ìû òóò ïðè÷åì? Íàñ â Åâðîïó çîâóò?! Ñ òî÷êè çðåíèÿ òðóäîóñòðîéñòâà çà ãðàíèöåé ýòî íèêàê íå ñðàáîòàåò íà ñàìîì äåëå. Ïî êðàéíåé ìåðå, ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå. È, íå ïîòîìó ÷òî äèïëîì ïðèçíàåòñÿ èëè íå ïðèçíàåòñÿ, à ïîòîìó ÷òî ñòðàíû îò÷óæäåíû äðóã îò äðóãà Óêðàèíà è ñòðàíû Åâðîïû. Õîðîøî, ìû ââåëè Áîëîíñêóþ ñèñòåìó, à ÿçûê òóò êòî-òî ó÷èò? À òóäà ïðèåõàòü - äëÿ íà÷àëà íàäî óìåòü ðàçãîâàðèâàòü. È ìíå íà ñàìîì äåëå ìíîãî íå ïîíÿòî, ÷òî æå òàì íà ñàìîì äåëå ïðîèñõîäèò â ýòîé áîëîíñêîé ñèñòåìå, è íèêòî íå ïîÿñíÿåò. Ìíîãî êðàñèâûõ ñëîâ, à ñóòü íå ÿñíà. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïîäíÿòü âñþ äîêóìåíòàöèþ, òàê âðåìåíè íåò. È òàê êàê ìíå íå ÿñíî, ÷òî ýòî, äëÿ ÷åãî è çà÷åì, ñîîòâåòñòâåííî âûðàáîòàòü êàêîå-òî âíÿòíîå îòíîøåíèå ê ýòîìó íå ìîãó.


Îñòîðîæíî, çëàÿ ñîáàêà! Ïîäêîëçèí Ãëåá Áîðèñîâè÷ (îí æå Ãëåá, Áîðèñû÷, Ïîäêîë, Ñåêñ - ñèìâîë ÈÏÑÀ è Ñèíÿÿ áîðîäà).

Ïðåïîäàâàòåëü ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, àëãåáðû è ãåîìåòðèè è òîìó ïîäîáíûõ ãàäîñòåé. Ñêëîíåí ê èçäåâàòåëüñòâó íàä ñòóäåíòàìè, âûñòàâëåíèþ äâîåê íà ýêçàìåíå, êóðåíèþ è äðóãèì âðåäíûì ïðèâû÷êàì. Ïðåïîäàâàòåëüñêèå ñåêðåòû: êîãäà íå ðåøàåòñÿ çàäà÷à íåîáõîäèìî ïî÷åñàòü áîðîäó, à êîãäà äåëà ñîâñåì ïëîõè - ãîëîâó. Äðóæèò ñ Þðèåì Âèêòîðîâè÷åì Áîãäàíñêèì, íó, à êàê ãîâîðèòñÿ: ñ êåì

ïîâåäåøüñÿ, îò òîãî è íàáåðåøüñÿ. Ïîýòîìó, óäàðíèê ïðîèçâîäñòâà, ìîæíî äàæå ñêàçàòü ñòàõàíîâåö - ïî êîëè÷åñòâó äâîåê âûñòàâëåííûõ íà ýêçàìåíå - ñåðåáðåííûé ïðèçåð, âñëåä çà áåçóïðå÷íûì ëèäåðîì (ñàìè çíàåòå êåì.) Ëþáèìîå ñëîâî ØÒÐÀÔ!!!, ñîïðîâîæäàåìîå ïîòèðàíèåì ðóê îò âîñõèùåíèÿ è äîâîëüíîé óëûáêîé. (äëÿ íåîïîçíàííûõ ïîÿñíÿåì: ó íàøåãî ëþáèìîãî Áîðèñû÷à åñòü ãèáêàÿ ñèñòåìà øòðàôîâ. Íå ñäåëàë äîìàøêó ØÒÐÀÔ!, ïðîïóñòèë ïðàêòèêó - ØÒÐÀÔ! Ïîêà íå ñäàøü øòðàôû, íå äîïóñêàåøüñÿ äî çàùèòû ðàñ÷¸òîê, à ïîêà íå ñäàøü ðàñ÷¸òêè - íå äîïóñêàåøüñÿ äî ýêçàìåíà. Íó à äàëüøå ÷òî? Ñàìè ïîíèìàåòå… À ãîâîðÿò, ëþäè äðåññèðîâêå íå ïîääàþòñÿ. Íè÷åãî ïîäîáíîãî. Íàïðèìåð, ñòóäåíòû ÈÏÑÀ

ïîñëå ñåìåñòðà çíàêîìñòâà ñ Ãëåáîì Áîðèñîâè÷åì ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ áðàâî ïîäõîäÿò ê íåìó è ðàäîñòíî óëûáàÿñü ñïðàøèâàþò: "Ãëåá Áîðèñû÷, à ìîæíî âçÿòü øòðàô?" Íà ÷òî Ãëåá Áîðèñîâè÷ ñòîëü æå ðàäîñòíî óëûáàÿñü, îòâå÷àåò "Äà õîòü äâà!!!" Èëè: "Ãëåá Áîðèñîâè÷ , øòðàô äàäèòå?" Ãëåá Áîðèñîâè÷ î÷àðîâàòåëüíî óñìåõàÿñü è õëîïàÿ â ëàäîøè ñ ÿâíî íåïðèêðûòîé ðàäîñòüþ: "Äàì! Äàì!" À åùå Ãëåá Áîðèñîâè÷ ëþáèò ñïðàøèâàòü ó ñòóäåíòîâ "Âñåì ïîíÿòíî" (çíàê ïðåïèíàíèÿ, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé äëÿ âûñòàâëåíèÿ â êîíöå ýòîãî ïðåäëîæåíèÿ - ÷òî-òî ñðåäíåå ìåæäó ! è !!!), ñî-

ïðîâîæäàÿ ýòî õàðàêòåðíûì æåñòîì (ñìîòðè ðè-

Ó êîãî ñòîèò, ó òîãî ñòîèò. (Äåëî áûëî òàê. Çàäàåò Ã.Á. ðàñ÷¸òêó ïî ãðàôèêàì è ãîâîðèò ñòóäåíòàì: "Ýòè ãðàôèêè ìîæíî íàðèñîâàòü íà êîìïüþòåðå" Ñòóäåíòû è ñïðàøèâàþò: "À ó êîãî òàêîé êîìïüþòåð ñòîèò?", íà ÷òî Ã.Á. è âûäàåò êîðîííóþ ôðàçó.) ß íå ñîìíåâàþñü â ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè. ñóíîê). À åùå ó Ãëåáà Áîðèñîâè÷à íå ëàäû ñî âðåìåíåì. À îñîáåííî â òàêèå ïåðèîäû âðåìåíè, êàê 10:05, 12:00, 13:55 è ò.ä. Ïåðâûé âîïðîñ, êîòîðûé òåáå çàäàþò ñòàðøåêóðñíèêè, óçíàâ ÷òî ó òåáÿ âåäåò Ïîäêîëçèí "Îí âàñ çàäåðæèâàåò?", è î÷åíü óäèâëÿþòñÿ, óçíàâ, ÷òî âñåãî íà 15-20 ìèíóò (ò.å. âñþ ïåðåìåíó). Íà ÷òî îòâå÷àåøü "Î äà!" è íà÷èíàåøü æàëîâàòüñÿ, êàê ìû ÷óòü áûëî íå çàíî÷åâàëè íà ïîëó ïîä ïðåïîäàâàòåëüñêîé, ñäàâàâ ðàñ÷¸òêè è òîìó ïîäîáíûå óæàñû.

Ìîðîç, Âû óæå íà÷àëè ó÷èòü ïðèñÿãó? Ýòîò èíòåãðàë ïðîñòî äàðîì áåðåòñÿ … Íó, ÷òî? Ó íàñ åñòü ïëàí. Äàâàéòå åãî ðåàëèçîâûâàòü. Âîò òàê ñìîòðèøü, - îíî âðîäå åñòü, à íà÷èíàåøü ðóêàìè ùóïàòü... ß ñ âàìè ôèçèîëîãè÷åñêè íå óñïåâàþ. Çâåðõîâñêèé, êàêóþ ÷àñòü ñâîåé àíàòîìèè âû òàê ñòàðàòåëüíî ðàññìàòðèâàåòå ïîä ïàðòîé? Ïîñìîòðèì, íà ñêîëüêî ýòîò âåêòîð ïåðïåíäèêóëÿðåí ýòîìó. Èòàê, îò êîíöà äî êîíöà… Ìîæíî êîíå÷íî ðàçâëåêàòüñÿ, òðåáîâàòü ñëàáåå… Íàäïèñü íà äîñêå: "òåîðåìà Ïèêàðà äëÿ äóð n-ãî ïîðÿäêà." (èìåëîñü â âèäó äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå n-ãî ïîðÿäêà) Çàïîìèíàòü ýòó ôîðìóëó - çàíÿòèå ÿâíî íå äëÿ áåëîãî ÷åëîâåêà.


Îñòîðîæíî, çëàÿ ñîáàêà! Ïîäêîëçèí Ãëåá Áîðèñîâè÷ (îí æå Ãëåá, Áîðèñû÷, Ïîäêîë, Ñåêñ - ñèìâîë ÈÏÑÀ è Ñèíÿÿ áîðîäà).

Ïðåïîäàâàòåëü ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, àëãåáðû è ãåîìåòðèè è òîìó ïîäîáíûõ ãàäîñòåé. Ñêëîíåí ê èçäåâàòåëüñòâó íàä ñòóäåíòàìè, âûñòàâëåíèþ äâîåê íà ýêçàìåíå, êóðåíèþ è äðóãèì âðåäíûì ïðèâû÷êàì. Ïðåïîäàâàòåëüñêèå ñåêðåòû: êîãäà íå ðåøàåòñÿ çàäà÷à íåîáõîäèìî ïî÷åñàòü áîðîäó, à êîãäà äåëà ñîâñåì ïëîõè - ãîëîâó. Äðóæèò ñ Þðèåì Âèêòîðîâè÷åì Áîãäàíñêèì, íó, à êàê ãîâîðèòñÿ: ñ êåì

ïîâåäåøüñÿ, îò òîãî è íàáåðåøüñÿ. Ïîýòîìó, óäàðíèê ïðîèçâîäñòâà, ìîæíî äàæå ñêàçàòü ñòàõàíîâåö - ïî êîëè÷åñòâó äâîåê âûñòàâëåííûõ íà ýêçàìåíå - ñåðåáðåííûé ïðèçåð, âñëåä çà áåçóïðå÷íûì ëèäåðîì (ñàìè çíàåòå êåì.) Ëþáèìîå ñëîâî ØÒÐÀÔ!!!, ñîïðîâîæäàåìîå ïîòèðàíèåì ðóê îò âîñõèùåíèÿ è äîâîëüíîé óëûáêîé. (äëÿ íåîïîçíàííûõ ïîÿñíÿåì: ó íàøåãî ëþáèìîãî Áîðèñû÷à åñòü ãèáêàÿ ñèñòåìà øòðàôîâ. Íå ñäåëàë äîìàøêó ØÒÐÀÔ!, ïðîïóñòèë ïðàêòèêó - ØÒÐÀÔ! Ïîêà íå ñäàøü øòðàôû, íå äîïóñêàåøüñÿ äî çàùèòû ðàñ÷¸òîê, à ïîêà íå ñäàøü ðàñ÷¸òêè - íå äîïóñêàåøüñÿ äî ýêçàìåíà. Íó à äàëüøå ÷òî? Ñàìè ïîíèìàåòå… À ãîâîðÿò, ëþäè äðåññèðîâêå íå ïîääàþòñÿ. Íè÷åãî ïîäîáíîãî. Íàïðèìåð, ñòóäåíòû ÈÏÑÀ

ïîñëå ñåìåñòðà çíàêîìñòâà ñ Ãëåáîì Áîðèñîâè÷åì ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ áðàâî ïîäõîäÿò ê íåìó è ðàäîñòíî óëûáàÿñü ñïðàøèâàþò: "Ãëåá Áîðèñû÷, à ìîæíî âçÿòü øòðàô?" Íà ÷òî Ãëåá Áîðèñîâè÷ ñòîëü æå ðàäîñòíî óëûáàÿñü, îòâå÷àåò "Äà õîòü äâà!!!" Èëè: "Ãëåá Áîðèñîâè÷ , øòðàô äàäèòå?" Ãëåá Áîðèñîâè÷ î÷àðîâàòåëüíî óñìåõàÿñü è õëîïàÿ â ëàäîøè ñ ÿâíî íåïðèêðûòîé ðàäîñòüþ: "Äàì! Äàì!" À åùå Ãëåá Áîðèñîâè÷ ëþáèò ñïðàøèâàòü ó ñòóäåíòîâ "Âñåì ïîíÿòíî" (çíàê ïðåïèíàíèÿ, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé äëÿ âûñòàâëåíèÿ â êîíöå ýòîãî ïðåäëîæåíèÿ - ÷òî-òî ñðåäíåå ìåæäó ! è !!!), ñî-

ïðîâîæäàÿ ýòî õàðàêòåðíûì æåñòîì (ñìîòðè ðè-

Ó êîãî ñòîèò, ó òîãî ñòîèò. (Äåëî áûëî òàê. Çàäàåò Ã.Á. ðàñ÷¸òêó ïî ãðàôèêàì è ãîâîðèò ñòóäåíòàì: "Ýòè ãðàôèêè ìîæíî íàðèñîâàòü íà êîìïüþòåðå" Ñòóäåíòû è ñïðàøèâàþò: "À ó êîãî òàêîé êîìïüþòåð ñòîèò?", íà ÷òî Ã.Á. è âûäàåò êîðîííóþ ôðàçó.) ß íå ñîìíåâàþñü â ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè. ñóíîê). À åùå ó Ãëåáà Áîðèñîâè÷à íå ëàäû ñî âðåìåíåì. À îñîáåííî â òàêèå ïåðèîäû âðåìåíè, êàê 10:05, 12:00, 13:55 è ò.ä. Ïåðâûé âîïðîñ, êîòîðûé òåáå çàäàþò ñòàðøåêóðñíèêè, óçíàâ ÷òî ó òåáÿ âåäåò Ïîäêîëçèí "Îí âàñ çàäåðæèâàåò?", è î÷åíü óäèâëÿþòñÿ, óçíàâ, ÷òî âñåãî íà 15-20 ìèíóò (ò.å. âñþ ïåðåìåíó). Íà ÷òî îòâå÷àåøü "Î äà!" è íà÷èíàåøü æàëîâàòüñÿ, êàê ìû ÷óòü áûëî íå çàíî÷åâàëè íà ïîëó ïîä ïðåïîäàâàòåëüñêîé, ñäàâàâ ðàñ÷¸òêè è òîìó ïîäîáíûå óæàñû.

Ìîðîç, Âû óæå íà÷àëè ó÷èòü ïðèñÿãó? Ýòîò èíòåãðàë ïðîñòî äàðîì áåðåòñÿ … Íó, ÷òî? Ó íàñ åñòü ïëàí. Äàâàéòå åãî ðåàëèçîâûâàòü. Âîò òàê ñìîòðèøü, - îíî âðîäå åñòü, à íà÷èíàåøü ðóêàìè ùóïàòü... ß ñ âàìè ôèçèîëîãè÷åñêè íå óñïåâàþ. Çâåðõîâñêèé, êàêóþ ÷àñòü ñâîåé àíàòîìèè âû òàê ñòàðàòåëüíî ðàññìàòðèâàåòå ïîä ïàðòîé? Ïîñìîòðèì, íà ñêîëüêî ýòîò âåêòîð ïåðïåíäèêóëÿðåí ýòîìó. Èòàê, îò êîíöà äî êîíöà… Ìîæíî êîíå÷íî ðàçâëåêàòüñÿ, òðåáîâàòü ñëàáåå… Íàäïèñü íà äîñêå: "òåîðåìà Ïèêàðà äëÿ äóð n-ãî ïîðÿäêà." (èìåëîñü â âèäó äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå n-ãî ïîðÿäêà) Çàïîìèíàòü ýòó ôîðìóëó - çàíÿòèå ÿâíî íå äëÿ áåëîãî ÷åëîâåêà.


Ñåçîí ðàçâëå÷åíèé îòêðûò Âîò è çàêîí÷èëîñü î÷åðåäíîå òåïëîå ëåòî. Ýòî êîíå÷íî è ãðóñòíî, íî... Íî ñòóäåíòàì ãðóñòèòü íåêîãäà: àòòåñòàöèè, çà÷åòû, ñåññèè - âñå òàê áûñòðî...

Ñòîï! Ýòà ñòàòüÿ íå îá ýòîì! Çàêîí÷èëîñü ëåòî çàòî íà÷àëñÿ íîâûé ñåçîí ðàçâëå÷åíèé! Äà-äà, ó÷åáà - äåëî íóæíîå, íî íàäî æå õîòü èçðåäêà âûíûðèâàòü èç ó÷åáíèêîâ?! Ïî òðàäèöèè, îòêðûâàåò ýòîò ñåçîí âå÷åðèíêà äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ - "Äåíü fresh'à".  ïðèíöèïå, ïðàçäíèê íå î÷åíü ãðîìêèé, íî äåëî

íóæíîå: åãî çàäà÷à ñîáðàòü è ïåðåçíàêîìèòü âñå íîâîå ïîêîëåíèå íà ÈÏÑÀ. Ïî-ìîåìó, íè÷òî òàê ìíîãî íå ìîæåò ðàññêàçàòü î òîâàðèùàõ, êàê

ðàçíîîáðàçíûå êîíêóðñû(êîíå÷íî, åñëè òû íå ïîòàùèøü ýòèõ ñàìûõ òîâàðèùåé íà íåîáèòàåìûé îñòðîâ èëè âçáèðàòüñÿ íà Ýâåðåñò). À êîíêóðñû â

ëèíû áûëè ñëàáûìè. Òåïåðü íåîáõîäèìî îòòà÷èâàòü ñïåöèàëüíûå äèñöèïëèíû, ÷òîáû îíè äàâàëè îòâåòû íà ýòè ïðàãìàòè÷åñêèå çàïðîñû, íî ïðàãìàòèçì òîæå âåäü åñòü ñåé÷àñ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ. Ïåðâè÷íûé ïðàãìàòèçì "ãäå ñ ýòîé òåîðåìû ÿ áóäó ïîëó÷àòü êîíêðåòíûå äåíüãè èëè êèðïè÷è" ïðèñóòñòâóåò ó ñòóäåíòîâ ìëàäøèõ êóðñîâ. À âîò êîãäà îíè óæå ñòàíîâÿòñÿ ñòàðøåêóðñíèêàìè, âûïóñêíèêàìè, òî íà÷èíàþò ïîíèìàòü, ÷òî òóò íå òàêàÿ ïðîñòàÿ âçàèìîñâÿçü. ×òî åñëè òåîðåìà ñåé÷àñ íå âûäàëà 5 ðóáëåé, òî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî åå íå íàäî èçó÷àòü. Ñåé÷àñ íàáëþäàåòñÿ íåêîòîðûé êîíôëèêò ñòàðîé âûñòðîåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ìåäëåííî ìåíÿåòñÿ è íîâîãî ïðàãìàòè÷åñêîãî âçãëÿäà - èõ óòðÿñòè ìåæäó ñîáîé àêêóðàòíî è ïðàâèëüíî ïîêà ÷òî åùå íå óäàëîñü. - Êàê âû ñ÷èòàåòå, íà ãëîáàëüíîì óðîâíå, çà ñ÷åò ÷åãî ìîæíî óâåëè÷èòü óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ? - Ðåàëüíî, ìîæíî íà ñòàðøèõ êóðñàõ, êîãäà èäåò ñïåöèàëèçàöèÿ, ïðè-

ìåíèòü çàïàäíóþ ñõåìó, òî åñòü èìåòü âîçìîæíîñòü âûáèðàòü ñïåö. êóðñû. Âèäèòå ëè âû ïðîáëåìó â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî âûïóñêíèêîâ ÈÏÑÀ ðàáîòàþò äàëåêî íå ñèñòåìíûìè àíàëèòèêàìè? -Ïðîáëåìà òðóäîóñòðîéñòâà - ýòî âñåîáùàÿ ïðîáëåìà è íå òîëüêî â Óêðàèíå. Êîíå÷íî, - íåõîðîøî. È õîðîøî áûëî áû, åñëè áû êàæäûé ìîã óñòðàèâàòüñÿ òóäà, êóäà îí õî÷åò. Ëþáàÿ "âûíóæäåííîñòü" ìåíÿ íå óñòðàèâàåò. Êîãäà ÷åëîâåêà çàñòàâëÿþò âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà èëè êòîòî êîíêðåòíî - ìíå ýòî âñåãäà íå íðàâèòñÿ. Íó, òàê íàøà æèçíü âîîáùå íå èäåàëüíàÿ. È ïî áîëüøåé ÷àñòè, ýòî ïðîáëåìà ýêîíîìèêè, à íå îáðàçîâàíèÿ. Îíà, êîíå÷íî, ïûòàåòñÿ ïåðåïîëçòè èç îäíîãî êà÷åñòâà â äðóãîå, íî âðåìåíàìè ïðèíèìàåò äîâîëüíî óðîäëèâóþ ôîðìó. - Êàê âû îòíîñèòåñü ê ââåäåíèþ Áîëîíñêîé ñèñòåìû? - Íà ñàìîì äåëå ìíå íå ÿñíû íè öåëè, íè èñòîêè, íå çàäà÷è âñåãî ýòîãî ïðîöåññà. Âñå òî, ÷òî ïðîèçíîñèòñÿ - ìàëî-

âðàçóìèòåëüíî. Âîò çíà÷èò, ÂÓÇû Åâðîïû ðåøèëè… Íó õîðîøî, à ìû òóò ïðè÷åì? Íàñ â Åâðîïó çîâóò?! Ñ òî÷êè çðåíèÿ òðóäîóñòðîéñòâà çà ãðàíèöåé ýòî íèêàê íå ñðàáîòàåò íà ñàìîì äåëå. Ïî êðàéíåé ìåðå, ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå. È, íå ïîòîìó ÷òî äèïëîì ïðèçíàåòñÿ èëè íå ïðèçíàåòñÿ, à ïîòîìó ÷òî ñòðàíû îò÷óæäåíû äðóã îò äðóãà Óêðàèíà è ñòðàíû Åâðîïû. Õîðîøî, ìû ââåëè Áîëîíñêóþ ñèñòåìó, à ÿçûê òóò êòî-òî ó÷èò? À òóäà ïðèåõàòü - äëÿ íà÷àëà íàäî óìåòü ðàçãîâàðèâàòü. È ìíå íà ñàìîì äåëå ìíîãî íå ïîíÿòî, ÷òî æå òàì íà ñàìîì äåëå ïðîèñõîäèò â ýòîé áîëîíñêîé ñèñòåìå, è íèêòî íå ïîÿñíÿåò. Ìíîãî êðàñèâûõ ñëîâ, à ñóòü íå ÿñíà. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïîäíÿòü âñþ äîêóìåíòàöèþ, òàê âðåìåíè íåò. È òàê êàê ìíå íå ÿñíî, ÷òî ýòî, äëÿ ÷åãî è çà÷åì, ñîîòâåòñòâåííî âûðàáîòàòü êàêîå-òî âíÿòíîå îòíîøåíèå ê ýòîìó íå ìîãó.


Åäèíñòâåííîå èç òîãî, ÷òî èçâåñòíî øèðîêèì ìàññàì êâàíòîâûå îáúåêòû… - Òî åñòü äàæå ñ ôèçèêîé áûëî ñâÿçàíî? - Ôèçèêè ýòî ÿêîáû èñïîëüçóþò è âñå ïðîãîâàðèâàþò êðàñèâûå ñëîâà î òîì, ÷òî âîò â ôèçèêå ýòî ïðîñòî íåîáõîäèìî, íî êîìó è êàê… Òî åñòü, ïðîðâà ìåæäó ôèçèêàìè è ìàòåìàòèêàìè ÷åì äàëüøå, òåì - áîëüøå. ×åì óâëåêàåòåñü ïîìèìî ïðåïîäàâàíèÿ? - Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò æèçíü çàâåðíóëà òàê, ÷òî íå î÷åíü-òî è äî óâëå÷åíèé. À äî òîãî, ïîêà âîéíû íà Êàâêàçå íå çàòåâàëèñü - â ïîõîäû õîäèë ãîðíûå. Íà âåðøèíû ñåðüåçíûå íå ëàçèë, íå óñïåë ïðèñòðîèòüñÿ ê àëüïèíèçìó, õîòÿ ñîáèðàëñÿ, íî ïîêà ðàçäóìûâàë - îíî âñå ñòàëî ðàçâàëèâàòüñÿ. Íà÷àë ÿ åùå â óíèâåðñèòåòå â 1982 ãîä è çàêîí÷èë ãäå-òî â 1990 ãîäó. Äîáðàëñÿ äî 4 êàòåãîðèè. Åùå íà ëûæàõ ãîðíûõ ëþáèë êàòàòüñÿ. Íà ïåðâîì êóðñå ïîìíþ ïîåõàëè ñ äðîâÿíûìè ëûæàìè è ýòî áûëî ñ ðîäíè ñàìîóáèéñòâó. Ó íèõ áûëè óíèâåðñàëüíûå êðåï-

ëåíèÿ, â íèõ ìîæíî è õîäèòü è ñúåçæàòü ñ ìàëåíüêèõ ãîðî÷åê, íî ñ áîëüøèõ ãîð åäèíñòâåííûé ñïîñîá òîðìîæåíèÿ áûë êàêîé-íèáóäü ÷àñòüþ òåëà. Õîðîøî, åñëè ïîâåçåò - íå ãîëîâîé. Àäðåíàëèíà çàòî, íàâåðíîå, ïðèáàâëÿë? Íå çíàþ íàñ÷åò àäðåíàëèíà, íî ñèíÿêîâ òàê òî÷íî. Òîãäà î÷åíü òðóäíî áûëî äîñòàòü õîðîøåå ñíàðÿæåíèå, òîëüêî ãäå-òî ó êîãî-òî íà ðóêàõ. - Ñåé÷àñ êàòàåòåñü íà ëûæàõ? - Ïîñëåäíèé ðàç áûë â 2003 ãîäó â Êàðïàòàõ (Äðàãîáðàä). Çàãðàíèöåé íå êàòàëñÿ - âðåìåíè íå áûëî. Ïîåçäêà çà ãðàíèöó çàáèðàåò ìíîãî âðåìåíè, äàæå åñëè íà ñàìîëåòå.  èòîãå, íà äîðîãó òóäà è îáðàòíî óõîäèò 3-4 äíÿ, à èõ âñåãî 7 íà îòäûõ. À ðàíüøå, áóäó÷è ñòóäåíòîì è âðåìÿ áûëî - òàê çà ãðàíèöó íåëüçÿ áûëî ïðîñòî òàê âûåõàòü. - ×òî âû äåëàåòå â âûõîäíûå äíè? - Ó ìåíÿ ìàëåíüêèé ðåáåíîê. Ïîýòîìó ÿ âñå âðåìÿ çàíèìàþñü åãî âîñïèòàíèåì. - Íàøå îáðàçîâàíèå èçìåíèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, êîòîðîå

áûëî, íàïðèìåð, 10 ëåò íàçàä? - Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ñòðàøíî èíåðòíàÿ øòóêà, â ðàçíûõ ñëó÷àÿõ ýòî õîðîøî èëè ïëîõî, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòèêè, íî îíà íå ìîæåò çà 10 ëåò ðàäèêàëüíî èçìåíèòñÿ. Ïîýòîìó, ïðèíöèïèàëüíûõ, ñóùåñòâåííûõ îòëè÷èé â áàçîâûõ êóðñàõ íåò. - Êàê âû ñ÷èòàåòå, íà äàííûé ìîìåíò, ñòóäåíòû áîëüøå çàèíòåðåñîâàíû â ïîó÷åíèè çíàíèé, ÷åì òå æå 10 ëåò íàçàä? - Íå ëþáëþ âîò ýòèõ çàåçæåííûõ îòâåòîâ, ÷òî "à âîò ðàíüøå - õîðîøî ó÷èëèñü, à ñåé÷àñ - ïëîõî…", ýòî - áðåä… Ñåé÷àñ â îáùåñòâå ñèëüíî âîçðîñ ïðàãìàòè÷åñêèé âçãëÿä íà âñå, â òîì ÷èñëå è íà îáðàçîâàíèå.  îòëè÷èè îñîáåííî îò ëåãåíäàðíûõ âðåìåí, êîãäà ïðàãìàòèçìà â îáùåñòâå âîîáùå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî.  ýòîì åñòü ñâîè ïëþñû è ìèíóñû, îòðàæàþùèåñÿ íà îáðàçîâàíèè.  ñîâåòñêèå âðåìåíà îíî áûëî âûñòðîåíî èñõîäÿ èç îáùèõ èíòåðåñîâ - ñèëüíûå áàçîâûå, ôóíäàìåíòàëüíûå äèñöèïëèíû. Ñïåöèàëüíûå æå äèñöèï-

ýòîò ðàç áûëè êàê íèêîãäà îðèãèíàëüíû: "ßè÷íûå áîè" èëè "Ñïðÿ÷ü â ñåáå øïîðû" äëèíîé â 65 ìåòðîâ (ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíó Áîãäàíñêîãî Þ. è Ïàðàìîíîâîé Ñ.Í.)

"Ìàìû" è "ïàïû" òîæå ïðåäñòàâèëè ñåáÿ, à òî÷íåå ïîõâàñòàëèñü ñâîèìè òàëàíòàìè. Êóðàòîðû-ñòóäåíòû, êàê îêàçàëîñü äëÿ íèõ, óìåþò íå òîëüêî ìíîãî áîëòàòü, íî è ïåòü, è òàíöåâàòü. Ñóäÿ ïî âñåìó, ïåðâîêóðû áûëè â âîñòîðãå. Êîãî íè ñïðîñè âñåì ïîíðàâèëîñü. Ïðàâäà, áûëî îäíî çàìå÷àíèå: "Óæ ñëèøêîì â ïîìåùåíèè íàêóðåíî". ×òî æ, äîðîãèå ñòóäåíòû, ó÷èòûâàéòå ñàìè, ñêîëüêî âàñ òóñóåòñÿ â îäíîì êëóáå ïðåä òåì, êàê çàêóðèòü ñëåäóþùóþ ñèãàðåòêó.

À òàê âñå ïðîøëî íà óðà. Ýòî óæå òðåòèé äåíü ïåðâîêóðñíèêà, êîòîðûé ÿ ïîñåòèëà. Ïåðâûé áûë â ÷åñòü ìåíÿ. Íà âòîðîé ÑòóäÑîâåò îòäàë ïîñëåäíþþ ðóáàõó ðàäè ôðåøîâ (â áóêâàëüíîì ñìûñëå). À òðåòèé - ýòîãî ãîäà îòëè÷èëñÿ ñàìîé äðóæíîé è ñàìîé àêòèâíîé àóäèòîðèåé. Õîòÿ ýòîò âå÷åð îðãàíèçîâûâàåòñÿ äëÿ fresh'îâ, ñòóäåíòû áîëåå ñòàðøèõ êóðñîâ âñå ðàâíî òóäà ðâàëèñü. Íàâåðíî, îíè õîòåëè õîòü íà îäèí âå-

÷åð îïÿòü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ïàðó-òðîéêó ëåò ìëàäøå...,à, ìîæåò, ïðîñòî ñîñêó÷èëèñü ïî èïñîâñêèì âå÷åðèíêàì.


Èíñòèòóò ïðèêëàäíîãî ñèñòåìíîãî àíàëèçà èëè ñîêðàùåííî ÈÏÑÀ. ×åìó æå ó÷àò íà ýòîì ôàêóëüòåòå ÊÏÈ? Êòî òàêèå ñèñòåìíûå àíàëèòèêè è êåì ìîãóò ðàáîòàòü íàøè âûïóñêíèêè? Ìû ðåøèëè óçíàòü îá ýòîì ó íàøèõ ñòóäåíòîâ - êàê îíè ñ÷èòàþò, ãäå ìû ó÷èìñÿ? Áóäóùèì àíàëèòèêàì ïðèøëîñü îòâå÷àòü íà òàêèå âîïðîñû: 1) ×òî áû âû èçìåíèëè íà ñâîåì ôàêóëüòåòå? 2) Êàê âû ñ÷èòàåòå, êòî òàêîé ñèñòåìíûé àíàëèòèê? 3) Ãäå è êåì âû áû õîòåëè ðàáîòàòü ïî îêîí÷àíèþ ó÷åáû? 4) ×èòàåòå ëè âû âíåó÷åáíóþ ëèòåðàòóðó? Êàêóþ (åñëè äà)? 5) ×åì âû îáû÷íî çàíèìàåòåñü â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ?

Ñìàëüÿíîâ Âëàäèñëàâ, ÊÀ-51: 1)  ïåðâóþ î÷åðåäü ÿ áû õîòåë èçìåíèòü âíåøíèé âèä âõîäà â 14-é êîðïóñ, ïîòîìó ÷òî êîãäà ñòîèøü íà ñòóïåíüêàõ è ñìîòðèøü íà âõîä, ó ìåíÿ ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, áóäòî ÿ âõîæó â ñòàðûé çàáðîøåííûé çàâîä. 2) ×åñòíî ãîâîðÿ, ÿ áû ñàì õîòåë óçíàòü. Íå çíàþ, ñåðüåçíî. 3) Ñèñòåìíûì àíàëèòèêîì. Åñëè ÷åñòíî - áûòü ñâÿçàííûì ñ ôèíàíñàìè, ýêîíîìèêîé. 4) ×èòàþ èíîãäà. Âîò ïðî÷èòàë "Êîä äà Âèí÷è" è íà ýòîì âñå ìîå ïîçíàíèå â ëèòåðàòóðå çàêîí÷èëîñü. 5) ×åì ïðèäåòñÿ - â ôóòáîëü÷èê ïîèãðàòü, ñõîäèòü êóäà-òî.

Êîâàëåíêî Èðà, Êà-45: 1) Âî-ïåðâûõ, ÿ áû ïîñòàâèëà â æåíñêèé òóàëåò áóìàãó, çåðêàëî è ìûëî, âî-âòîðûõ, ÿ óáðàëà áû áîëîíñêóþ ñèñòåìó - îíà ìíå íå íðàâèòñÿ, â-òðåòüèõ, ÿ áû ñêîððåêòèðîâàëà ðàñïèñàíèå - ìíîãî "îêîí", ìíå ýòî âîîáùå íå ïîíÿòíî, â-÷åòâåðòûõ, ÿ áû îòìåíèëà ÔÏ. 2) Ýòî òîò, êîòîðûé ìîæåò ñèñòåìàòèçèðîâàòü êàêèå-òî ôàêòû è ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîàíàëèçèðîâàòü èõ ñ ïîñëåäóþùåé ïëàíèðîâêîé è ïðîãíîçîì ñèòóàöèé. 3)  ïðèíöèïå, ìíå âñå ðàâíî. ß áû õîòåëà ðàáîòàòü òàì, ãäå ÿ ìîãëà áû ñåáÿ ðåàëèçîâàòü. 4) Êîíå÷íî, ÿ ÷èòàþ - õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó. 5) Ïüþ âîäêó.

ðÿ, íå ìîãó âñïîìíèòü. Êàêîãî ÷åðòà ÿ òóäà ïîøåë? Äî òîãî ìîìåíòà êàê ñòàëî ìîäíî õîäèò íà êàðàòý, íàâåðíîå, â ìîäå áûë áîêñ. ß è íà êàðàòå ïîïðîáîâàë ïîõîäèòü, íî òîæå íå äëèòåëüíî. Âñå ñïîðòèâíûå ñåêöèè ïîñòðîåíû âîåíèçèðîâàííûì îáðàçîì. Ïîñòðîèëè, äèñöèïëèíà, ñäåëàé òî, ñäåëàé ñå. À åñëè øàã âïðàâî, øàã âëåâî, òî òû ïðîñòî íåãîäÿé è ìåðçàâåö. Íó à ÿ ýòîãî òåðïåòü íå ìîã. Íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî íà áîêñå ìîðäó áüþò, íà êàðàòý è òîãî õóæå - ëîìàþò âñå ÷òî ìîæíî. - Êàê âû øêîëó çàêîí÷èëè, íà îòëè÷íî? - Íåò, êîíå÷íî. Ó ìåíÿ äàæå â àòòåñòàòå äâå òðîéêè åñòü. Îäíà… ïî óêðàèíñêîìó ÿçûêó, à âòîðàÿ… íå ïîìíþ. Äàâíî íå çàãëÿäûâàë àòòåñòàò. - Êóäà âû ïîñòóïèëè ïîñëå øêîëû? -  ïåðâûé ãîä íå ïîñòóïèë - îòðàáîòàë â àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè ìëàäøèì ëàáîðàíòîì. Ïûòàëñÿ òàì êîìïüþòåðû èçó÷àòü. Çàòåì ïîñòóïèë â óíèâåðñèòåò Øåâ÷åíêî íà ìåõìàò. - ×òî ïîäñòåãíóëî âàñ ê ïðîôåññèè ïðåïîäàâàòåëÿ? - Íå æäàë, íå ìå÷òàë, íå

õîòåë, íå ñîáèðàëñÿ! Êîãäà çàêàí÷èâàë àñïèðàíòóðó, íàäî áûëî êóäà-òî ðàñïðåäåëÿòüñÿ. Òîãäà áûëà æåñòêàÿ ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ - êóäà-òî íàäî áûëî. Îêàçàëîñü ìîå ìåñòî íà êàôåäðå â Ïîëèòåõå. Íè íà ýòîé, à íà äðóãîé. Äóìàë, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ïåðåáåðóñü â èíñòèòóò ìàòåìàòèêè, ÿ õîòåë òàì îñòàòüñÿ. - ×òî òàêîå èíñòèòóò ìàòåìàòèêè? - Ýòî íå ó÷åáíûé, à àêàäåìè÷åñêèé èíñòèòóò. Õîòåë òàì íàó÷íîé ðàáîòîé çàíèìàòüñÿ.  àñïèðàíòóðå ÿ áûë â èíñòèòóòå ìàòåìàòèêè, íî òàì êàê ðàç øëè ñîêðàùåíèÿ. Äóìàë, ïîðàáîòàþ â ÊÏÈ 3 ãîäà (îáÿçàí áûë) è ïîòîì âåðíóñü â èíñòèòóò ìàòåìàòèêè. Íå ñëîæèëîñü ïî ñàìûì ðàçíûõ ïðè÷èíàì. È ÷åì áîëüøå ðàáîòàë â ÊÏÈ, òåì ìåíüøå îñòàâàëîñü æåëàíèÿ êóäà-òî óõîäèòü. - ×òî âû ïðåïîäàâàëè? - Èçíà÷àëüíî ìåíÿ "çàïðîòûðèëè" íà ïîäãîòîâèòåëüíî îòäåëåíèå. ×åðåç 4 ãîäà ÿ îêàçàëñÿ íà ãîðíîì ôàêóëüòåòå (òåïåðü ÈÝÝ).  95 ãîäó îêàçàëàñü âîçìîæíîñòü ïåðåéòè íà êàôåäðó ÌÌÑÀ (ê ñëîâó, Èíñòèòóòà ÏÑÀ òîãäà åùå íå áûëî, êàôåäðà

ÌÌÑÀ ïðè ÔÏÌ áûëà ðåä.) è ÿ ìèãîì ïåðåáåæàë. - Ñþäà ïðèøëè è ... - Ñíà÷àëà áûë â ðîëè àññèñòåíòà, ïîòîì äàëè ëåêöèè ïî àíàëèçó íà êàôåäðå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì. - Íà êàêóþ òåìó âû ïèñàëè êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ? - (ïîñëå äîëãîé ïàóçû ðåä.)  îáùåì, ôóíêöèîíàëüíûé àíàëèç… Äîâîëüíî øèðîêàÿ îáëàñòü... Âñå ýòî íà÷àëîñü åùå ñ äèïëîìà.  íåì ÿ õèòðûìè ìåòîäàìè ðåøàë íåëèíåéíûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ. Äîâîëüíî ñëîæíàÿ øòóêà. Àëãåáðàè÷åñêèìè ìåòîäàìè ðåøàë. Òàì âîçíèêàëî ìíîãî ðàçíûõ ïðîáëåì, â îòëè÷èè îò ëèíåéíûõ. - Âû ïðåäëîæèëè ñâîé ìåòîä? Èçâåñòíûé ìåòîä óäàëîñü íåìíîãî îáîáùèòü è ïðèìåíèòü â äðóãîé îáëàñòè. Ýòî ÿ äåëàë íà ñòàðøèõ êóðñàõ. Ïîòîì, íàõîäÿñü â àñïèðàíòóðå ïåðåêëþ÷èëñÿ íà äðóãóþ òåìó. Íà ïàëüöàõ íå ðàññêàæåøü, ýòî äîâîëüíî òàêè çàòåéëèâàÿ øòóêà. Ïîñëå àñïèðàíòóðû - òîæå ôóíêàí.


Êîôå, ñèãàðåòû è

øòðàôû!!! Îáùàëñÿ Äåíèñ Ðóäíåâ (ÊÀ-32)

Ïî÷òè âñå ìû ó÷èëèñü èëè ó÷èìñÿ ó Ãëåáà Áîðèñîâè÷à, ïî÷òè âñåì íàì äîñòàâàëèñü îò íåãî øòðàôû. Êàæäûé ïîìíèò êîðîííûå øóòêè îò Ïîäêîëçèíà. Íî âîò î åãî áèîãðàôèè ìû ìàëî îñâåäîìëåíû, îíî è íå óäèâèòåëüíî - íå íà÷èíàòü æå ïðåïîäàâàòåëþ ïåðâóþ ïàðó ñî ñâîåé áèîãðàôèè, õîòÿ áûë áû íå ïëîõîé ðàçðûâ øàáëîíîâ! Ìû ðåøèëè âîñïîëíèòü ýòîò óæàñíûé ïðîáåë è ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ çàäóøåâíóþ áåñåäó ñ Ãëåáîì Áîðèñîâè÷åì! Êîçûðíûå øóòêè îò ïðåïîäàâàòåëÿ àëãåáðû è ãåîìåòðèè, ìàòàíà, ôóíêàíà âû ìîæåòå (ìîãëè) óñëûøàòü íà ïàðàõ, íà ñòðàíèöàõ æå "ÈÏÑóõÈ" ìû âêðàòöå ïðîéäåìñÿ ïî æèçíåííîìó ïóòè ìîåãî ëþáèìîãî ïðåïîäàâàòåëÿ è äàæå íåìíîæêî ïîãîâîðèì íà ñåðüåçíûå òåìû. Òàêæå ðàçâååì ñàìóþ ïîïóëÿðíóþ ëåãåíäó î Ãëåáå Áîðèñîâè÷å. Ïîñëå èíòåðâüþ ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ âçãëÿä íà ïðåïîäàâàòåëÿ íåìíîãî ñ äðóãîé ñòîðîíû. Òî÷íåå, â ñàìûõ ïåðâûõ âûïóñêàõ "ÈÏÑóõÈ" (2000 ãîä, íàñòåííàÿ ãàçåòà) áûëà ðóáðèêà - "Îñòîðîæíî, çëàÿ ñîáàêà!", â êîòîðîé òîãäàøíÿÿ ðåäàêöèÿ â øóòî÷íîé ôîðìå ðàñêðûâàëà äîñüå íà ïðåïîäàâàòåëåé. Âåëîñèïåä ìû ïðèäóìûâàòü íå ñòàëè, ïîýòîìó ïðîñòî ïðåäëàãàåì òîò ñàìûé ìàòåðèàë, òåì áîëåå, ÷òî âû åãî åùå íå âèäåëè. Äóìàåì âàì äîëæíî áûòü èíòåðåñíî :)

Êðàòêîå äîñüå: Ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó â Êèåâå. Îêîí÷èë øêîëó ¹165 â 1980 ãîäó. Ñòóäåíò ìåõìàòà óíèâåðñèòåòà èì. Øåâ÷åíêî ñ 1981 ïî 1986. Àñïèðàíò - ñ 1986 ïî 1989. Ïðåïîäàâàòåëü ÊÏÈ, êàôåäðà ìàòåìàòèêè ¹2, ñ äåêàáðÿ 1989 ïî àâãóñò 1995; ñ 1995 - ÊÏÈ, êàôåäðà ÌÌÑÀ.  äåòñòâå áûë íå î÷åíü îòïåòûì ðåáåíêîì. Õëàäíîêðîâíî îòíîñèòñÿ ê ðàçíîîáðàçèþ ïèùè. Ïüåò î÷åíü ìíîãî ñèãàðåò. Ïðîñòèòå, ïüåò ìíîãî êîôå (îñíîâíîé íàïèòîê) è êóðèò î÷åíü ìíîãî ñèãàðåò (íàñ÷åò ïàïèðîñ - ìíåíèå àâòîðà). Æåíàò (æåíó çîâóò Ëåíà). Åñòü äî÷êà (2 ãîäà, çîâóò Ìàøà).

- Ïîñåùàëè ëè âû êàêèåòî êðóæêè â þíûå ãîäû? - Ïîìíþ ïîïûòàëñÿ ïîõîäèòü òî íà îäíè ñåêöèè, òî íà äðóãèå, íî íèãäå äîëãî íå çàñèæèâàëñÿ. Ó ìåíÿ áû è áîêñ â ãîëîâå íå îñòàëñÿ, åñëè áû êî ìíå íå ïðèñòàâàëè íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò. Âñå âðåìÿ ñïðàøèâàþò, âû ïðàâäà òàì… Ñêîðî áóäóò ñïðàøèâàòü: "Âû ïðàâäà ïîáèëè Êëè÷êî"? Óðîâåíü çàïàñîâ ðàñòåò. - Âû âîîáùå çàíèìàëèñü áîêñîì? -  8 êëàññå, ïî-ìîåìó, íåìíîãî ïîõîäèë. - ×òî âàñ ïîäñòåãíóëî ïîéòè íà ñåêöèþ? - À ýòî ÿ óæå, ÷åñòíî ãîâî-

Ãàéâîðîíñêàÿ Èðèíà, ÊÀ-57: 1) ͳ÷îãî, ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ³ ëþäè, ³ âèêëàäà÷³. 2) Öå ëþäèíà, ÿêà âñåá³÷íî ðîçâèíåíà, â쳺 äóìàòè ëîã³÷íî ³ ïîëþáëÿº ïðèêàëþâàòèñü. 3) ß á õîò³ëà ïðàöþâàòè â êðóò³é ô³ðì³, àëå öå ïîêè ùî ìîÿ ìð³ÿ, òîìó ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ùå áàãàòî ÷îãî çðîáèòè. 4) ßêùî àíåêäîòè ³ ãàçåòè - öå ïîçîó÷áîâà ë³òåðàòóðà, òî ÷èòàþ. À ùå ëþáëþ ÷èòàòè ùîñü âåñåëå ³ ç ìàëþíêàìè. 5) ß äóæå ëþáëþ òàíöþâàòè ³ ñï³âàòè, â³ä ÷îãî ñòðàæäàþòü ìî¿ áàòüêè, ³ ñòðàøåííî ëþáëþ ãóëÿòè ç äðóçÿìè ïî âå÷³ðíüîìó Êèºâó. Ñðàæåâñêàÿ Íàñòÿ, ÊÀ-45: 1) Ñäåëàòü ïàðíÿì âîåíêó íå îäèí ðàç â íåäåëþ, à êàê ìèíèìóì òðè. 2) Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ÷åëîâåê, ïðåóñïåâàþùèé â æèçíè, ýòî ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü êàê â ëè÷íîì, òàê è â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå. Ýòî ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî åñòü ìîçãè è îí â ñîñòîÿíèè èõ íàïðàâèòü â íóæíîå åìó ðóñëî. 3) Ýòî ñëîæíûé âîïðîñ. Ýòî çàâèñèò îò òîãî, êóäà ìåíÿ íàïðàâèò â æèçíè. 4) ×èòàþ èíîãäà. Êàê ïðàâèëî, ýòî êíèæêè ïî ïñèõîëîãèè. 5) Çàíèìàþñü ñïîðòîì, ãóëÿþ ñäðóçüÿìè. Ëþäîðîâñêèé Þðèé, ÊÀ-47: 1) Èçìåíèë áû ðàñïèñàíèå, ñäåëàë áû åãî áîëèå ãèáêèì. 2) Ýòî íå ïðîñòî ïðîãðàììèñò èëè ìàòåìàòèê. Áðàòü èíòåðãàëû è ïèñàòü ïðîæêè- ýòî äàëåêî íå ñàìîå ñëîæíîå. Ñèñ-àíàëèòèê äîëæåí ïðèìåíÿòü ñâîè çíàíèÿ â î÷åì øèðîêîì äèàïàçîíå è îòâå÷àòü äîñòîâåðíî íà òå âîïðîñû, íà êîòîðûå äðóãèå íå ìîãóò îòâåòèòü. 3) ß áû õîòåë ñîçäàòü ñâîþ êîìïàíèþ :) 4) Ñåé÷àñ, ê ïðèìåðó, ÷èòàþ “Âíóòðåôèðìåííîå áþäæåòèðîâàíèå”. Åùå äóìàþ êóïèòü ëèòåðàòóðó î áàíêîâñêèõ ðèñêàõ. 5) Çàíèìàþñü ñïîðòîì. Ñîöîïðîñ ãîòîâèëè: Ìàøà Ïàðàêîííàÿ, Ñåðãåé Ñàõíþê, Þðèé Êóäðÿâöåâ .


 ïðåääâåðüè ìèëëèîíà Ñàõíþ ê Ñåðãåé

Áîëüøèíñòâî ëþäåé õîòÿò ïðåóñïåòü â æèçíè: êòî ñêîëîòèòü ñîñòîÿíèå, îáåñïå÷èâ áåçáåäíóþ æèçíü, êòî çàðàáîòàòü àâòîðèòåò è íàñëàæäàòüñÿ ñâîåé çíà÷èìîñòüþ â îáùåñòâå, êòî-òî õî÷åò äîñòè÷ü âûñîò â ñïîðòå, íî ïî çàêîíàì ôèçèêè íè÷òî íå ïîÿâëÿåòñÿ è íå èñ÷åçàåò áåññëåäíî. Äàííîé òåìàòèêå áûëî ïîñâÿùåíî òûñÿ÷è êíèã. Ìíîæåñòâî àâòîðîâ îïèñûâàëè ñâîè ðàçðàáîòêè, òåõíèêè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì, ìîë, çàðàáîòàåøü ìèëëèîí, äîñòèãíåøü óñïåõà èëè ñòàíåøü ëè÷íîñòíî ñîâåðøåííåå. Íå òðóäíî çàìåòèòü, ÷òî íà ñêîëüêî áû íå áûëè ðàçíîîáðàçíû ñîâåòû ýòèõ ïèñàòåëåé, óìóäðåííûõ æèçíåííûì îïûòîì, à âñå æå âåðòÿòñÿ âîêðóã äà îêîëî èçâåñòíûõ ïðèíöèïîâ, êîòîðûå

íóæíî çíàòü, âñòóïàÿ â áîðüáó ñ íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ, âëàñòè. Íî òîëüêî ëèøü çíàíèÿ íå ïîâëåêóò çà ñîáîé óñïåõ, åñëè îíè íå óïîðÿäî÷åíû è íå íàïðàâëåíû â êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ, ïî-ýòîìó ìàëî ëèøü çíàòü - íóæíî ïðèìåíÿòü çíàíèÿ â æèçíè è âåðèòü â ñâîé óñïåõ. Êàê ãîâîðÿò â íàðîäå: "Ñòîèò òîëüêî çàõîòåòü", à âåäü òàê îíî è åñòü, ïîòîìó ÷òî ðàçâèòèå ñòðàñòíîãî æåëàíèÿ äîñòè÷ü áîëüøîé, ñòîÿùåé öåëè ýòî

ñòàðòîâàÿ ïëîùàäêà âñåõ äîñòèæåíèé. Ìíîãèå èç òåõ ëþäåé, êîòî-

ðûå âëàäåþò îãðîìíûìè ñîñòîÿíèÿìè, èçíà÷àëüíî îáëàäàëè ëèøü áîãàòûì âîîáðàæåíèåì,

íàäåæäîé, ìå÷òîé è ïëàíîì äåéñòâèÿ. Íóæíî ñòèìóëèðîâàòü ïîçèòèâíûå ìûñëè, èçáåãàÿ íåãàòèâí³å, âíóøàòü ñåáå, ÷òî òî, ÷åãî âû õîòèòå äîáèòüñÿ, íåïðåìåííî ïîÿâèòñÿ â âàøåé æèçíè. Äîêàçàíî, ÷òî ìûñëè ìàòåðèàëüíû, à â ñî÷åòàíèè ñ öåëüþ, íàñòîé÷èâîñòüþ è æãó÷èì æåëàíèåì - ýòî ìîùíåéøèé ôóíäàìåíò âàøåãî áóäóùåãî óñïåõà.

Ñòóäåíòû øïàðãàëêè

èçîáðåëè

óëüòðà -

Âåíãåðñêèå ñòóäåíòû èçîáðåëè íîâûé âèä øïàðãàëîê, êîòîðûå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé íåâèäèìû. Íà ïîìîùü òåì, êòî íå ëþáèò çóáðèòü, ïðèøëè äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Ñóòü èçîáðåòåíèÿ ïðîñòà. Íåäîó÷åííûå ôîðìóëû è îïðåäåëåíèÿ ïèøóòñÿ îñîáûìè ÷åðíèëàìè, êîòîðûå ïðè îáû÷íîì îñâåùåíèè íåâèäíû. Ïðè÷åì ïèñàòü ìîæíî íå òîëüêî íà áóìàãå, íî è íà îäåæäå è äàæå íà ðóêå - ïàñòà ëåãêî ñìûâàåòñÿ âîäîé. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðî÷åñòü íàïèñàííîå, íóæåí âñåãî ëèøü óëüòðàôèîëåòîâûé ôîíàðèê - â åãî ñâåòå ÷åðíèëà ëåãêî ðàçëè÷èìû. Îáû÷íî îí âñòðàèâàåòñÿ â øàðèêîâóþ ðó÷êó, êîòîðóþ ñòóäåíòû ïðèíîñÿò íà ýêçàìåí. Òàêèì îáðàçîì, "÷èñòûé" ëèñò äëÿ ÷åðíîâûõ çàïèñåé íà ñàìîì äåëå ñîäåðæèò âñå, ÷òî íóæíî äëÿ õîðîøåé îòìåòêè. Âïðî÷åì, íà èçîáðåòàòåëüíûõ ñòóäåíòîâ ñêîðî íàéäóò óïðàâó ñàìè ïåäàãîãè. Ñïåöèàëèñòû â òåõíè÷åñêèõ íàóêàõ ðàçðàáàòûâàþò î÷êè, ñêâîçü êîòîðûå øïàðãàëêè ñòàíóò âèäíû ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. À â Ðîññèè, íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíûé òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ âðîäå ïîäñêàçîê ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó, ïîêà ëó÷øå âñåãî ðàáîòàþò ñòàðûå ìåòîäû. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó íà âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíàõ âåñüìà ïîïóëÿðíûì áûë íàéì õîðîøî ïîäãîòîâëåííûõ äâîéíèêîâ, êîòîðûå çà äåíüãè ñäàâàëè ýêçàìåí âìåñòî àáèòóðèåíòîâ.

Òàê æå ïðåäëàãàåò øòðàôîâàòü ñòóäåíòîâ â ðàçìåðå 3-õ äîëëàðîâ çà ïåðâûé çâîíîê, 5 - çà âòîðîé, è 10 - çà òðåòèé. Ñòóäåíòû äîëæíû áóäóò çàïëàòèòü ýòè øòðàôû, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñâîé òåëåôîí îáðàòíî, â ñëó÷àå åñëè îí áûë êîíôèñêîâàí ó÷èòåëåì èç-çà çâîíêà âî âðåìÿ óðîêà. Îäíàêî íîâàÿ èäåÿ åùå òðåáóåò îäîáðåíèÿ ÷èíîâíèêîâ ìåñòíîãî ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, îæèäàåòñÿ, ÷òî îíà âûçîâåò ïðîòåñòû ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé ó÷åíèêîâ.

Google êóïèëà ïîèñêîâûé ðèòì ó ñòóäåíòà

Ïîèñêîâûé ãèãàíò Google íà äíÿõ ïðèîáðåëà íîâûé ïîèñêîâûé àëãîðèòì äëÿ ïðîäâèíóòîãî òåêñòîâîãî ïîèñêà. Îñîáåííîñòü äàííîé ñäåëêè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðîäàâöîì àëãîðèòìà âûñòóïèë èçðàèëüñêèé àñïèðàíò Îðè Ýëîí. Îðè îáó÷àåòñÿ â àñïèðàíòóðå Óíèâåðñèòåòà Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà (Àâñòðàëèÿ) Ïîèñêîâûé àëãîðèòì, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå Orion, ïîçâîëÿåò àíàëèçèðîâàòü òåêñò ïî ñìûñëó è âûäàâàòü íàèáîëåå ïîõîæèå íà çàïðîñ âàðèàíòû, íàéäåííûå â áàçå äàííûõ. Íà ñåãîäíÿ àëãîðèòì ðàáîòàåò òîëüêî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, îäíàêî, â êîìïàíèè íàìåðåíû ñäåëàòü åãî ìåæäóíàðîäíûì.

400 ìèíñêèõ îò÷èñëåíû

 ÑØÀ áóäóò øòðàôîâàòü çà çâîíÿùèå ìîáèëüíûå íà ëåêöèÿõ Ðóêîâîäñòâî øêîëû â ãîðîäå Äåðáè, øòàò Êîííåêòèêóò, ïðåäëîæèëî øòðàôîâàòü ñòóäåíòîâ, ó êîòîðûõ íà óðîêå çàçâîíèë ìîáèëüíûé òåëåôîí. Ñåé÷àñ ó÷èòåëÿ òðåáóþò âûêëþ÷àòü òåëåôîíû íà âðåìÿ çàíÿòèé è îòáèðàþò èõ ó ñòóäåíòîâ, êîòîðûå èãíîðèðóþò ïðàâèëà.

àëãî -

ñòóäåíòîâ

áóäóò

ÁÅËÎÐÓÑÑÈß. Ïî èíôîðìàöèè ïðàâîçàùèòíèêîâ, ñ 19 ïî 25 ìàðòà áûëî çàäåðæàíî îêîëî 400 ñòóäåíòîâ. Ñåé÷àñ îíè îòáûâàþò íàêàçàíèå (äî 15 ñóòîê) â ñïåöïðèåìíèêå íà Îêðåñòèíà çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå - ó÷àñòèå â íåñàíêöèîíèðîâàííîì ìèòèíãå è ìåëêîå õóëèãàíñòâî. - Ðîäèòåëè äåñÿòåðûõ ñòóäåíòîâ ïðèõîäèëè ê íàì, ãîâîðèëè, ÷òî èõ äåòåé ñîáèðàþòñÿ îò÷èñëÿòü, - ñêàçàë ïðàâîçàùèòíèê Âàëåíòèí ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×. - Íî ñïèñêè ñîñòàâëÿòü ðàíî. Ìû çâîíèëè â âóçû, ðåøåíèÿ îá îò÷èñëåíèè íå ïîäïèñûâàëèñü. Äåêàíû æäóò óêàçàíèé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ëèáî ðåêòîðîâ. Íî, íà ìîé âçãëÿä, îò÷èñëåíèÿ áóäóò.


Ñëîâà àâòîðà Ïðèâåò âñåì. Çàêîí÷èëîñü ëåòî, óæå ïîäõîäèòü ê ñåðåäèíå îñåíü, ïðèáëèæàåòñÿ ïåðâàÿ àòòåñòàöèÿ (êòî íå çíàåò - 23-29 îêòÿáðÿ), à òû âñå íå ìîæåøü çàñòàâèòü ñåáÿ ó÷èòüñÿ. Äà êàêàÿ òàì ó÷åáà, åñëè âîêðóã ñòîëüêî õîðîøåíüêèõ äåâ÷åíîê. Êàêàÿ òàì ó÷åáà, êîãäà õî÷åòñÿ ñîáðàòü âñåõ äðóçåé è óåõàòü îòäîõíóòü, ïîâåñåëèòüñÿ. È òû êàê îáåùàë ñåáå ó÷èòüñÿ ñî ñëåäóþùåãî ïîíåäåëüíèêà, òàê è îáåùàåøü. Ìåíÿ âñåãäà ìó÷èë îäèí âîïðîñ: çà÷åì ìû ïðèøëè ñþäà ó÷èòüñÿ, åñëè ìû íè÷åãî íå äåëàåì? Ó âûïóñêíèêà, çàêîí÷èâøåãî øêîëó, åñòü òðè âûáîðà: 1) Ïîñòóïèòü â ó÷åáíîå çàâåäåíèå è ó÷èòüñÿ. 2) Ïîéòè íà ðàáîòó è çàðàáàòûâàòü äåíüãè. 3) Âûáðàòü ïåðâîå èëè âòîðîå è íè÷åãî íå äåëàòü. Çà÷åì ïîñòóïèòü ó÷èòüñÿ è íå ïîñåùàòü ïàðû, èãðàÿ öåëûìè äíÿìè â êîìïüþòåðíûå èãðû? Çà÷åì âñå ñâîå âðåìÿ ïîñâÿùàòü íåèçâåñòíî ÷åìó, åñëè íè êîìó ýòî íå èíòåðåñíî? Çà÷åì ãîâîðèòü: "Êàê ìíå íàäîåëî ó÷èòüñÿ", åñëè âñå ðàâíî íå ó÷èøüñÿ? Ïî-ìîåìó, ýòî íå ñîâñåì ïðàâèëüíî. Ìû âñå õîòèì åçäèòü íà áóìåðå X5, èëè íà Ferrari ENZO, æèòü â ðîñêîøíîé êâàðòèðå â öåíòðå Êèåâà, æåëàòåëüíî åùå è èìåòü äà÷ó â ïðèãîðîäå. À ÷òî ìû äëÿ ýòîãî ñäåëàëè? ×åãî ìû äîñòèãëè íà ïóòè ê íàøåé öåëè? Ìàëî òîëüêî ïîíèìàòü, ÷òî òû õî÷åøü (õîòÿ è ýòî òîæå ïëþñ) - ãëàâíîå åùå è äåéñòâîâàòü, äîáèâàòüñÿ è íèêîãäà íå îòñòóïàòü… Ìîæåò äëÿ êîãî-òî âñå, ÷òî íàïèñàíî âûøå, ïîêàæåòñÿ áðåäîì, íî, ÿ íàäåþñü, îíî çàñòàâèò çàäóìàòüñÿ, à ìîæåò äàæå è ñäåëàòü ïðàâèëüíûå âûâîäû. Îé, ÿ íåìíîãî îòâëåêñÿ…Î ÷åì ýòî ÿ, à âîò, íàêîíåö-òî è âûøåë ïåðâûé âûïóñê ãàçåòû "ÈÏÑóõÀ". Òåïåðü êàæäûé ìåñÿö âû ìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ, ÷èòàÿ íàøó ãàçåòó. Ìû âñå ïðåêðàñíî îòäîõíóëè, íàáðàëèñü ñèë (ÿ íà ýòî íàäåþñü). Ó íàñ ó âñåõ ïîÿâèëàñü óéìà íîâûõ, èíòåðåñíûõ èäåé, êîòîðûå âîïëîòÿòñÿ â çàõâàòûâàþùèé ìàòåðèàë. Äî âñòðå÷è :).

“²ÏÑóõÀ” Âèäàâåöü: Ñòóäåíòüñêà ðàäà ÍÍÊ “²ÏÑÀ”. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Øìàëüêî Ðîìàí. Âåðñòêà: Áîãîìîëîâ ²ãîð. Àâòîðè: Ìàð³ÿ Ïàðàêîííà, Þð³é Êóäðÿâöåâ, Ðóäíºâ Äåíèñ, Ñàõíþê Ñåðã³é. Òåëåôîí ðåäàêö³¿: 5995267 e-mail: ipsuha@ua.fm Òèðàæ: 250 ïðèì³ðíèê³â. Ãàçåòà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî. Äóìêè òà ïîãëÿäè ðåäàêö³¿ òà àâòîð³â ìîæóòü â³äð³çíÿòèñü. Çà òî÷í³ñòü íàâåäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð.

Ðîìàíòèêà

Ðîìà Øìàëüêî

Áûëî õîðîøî æèòü, çíàÿ, ÷òî ëþáîâü áîëüøå íèêîãäà òåáÿ íå êîñí¸òñÿ, ÷òî òû ñòàë ñèëüíåå ýòîãî. Òîëüêî ñëàáûå ëþäè ïîääàþòñÿ ñîáëàçíó ëþáâè, ïðîæèâàþò ýòè êîðîòêèå ìãíîâåíèÿ ñ íåîïèñóåìûì ñ÷àñòüåì, óäîâîëüñòâèåì - îíè æèâóò âî ñíå… Çà÷åì? Âñ¸ ðàâíî âñå îáðóøèòñÿ. Çàìîê èç ïåñêà ðàíî èëè ïîçäíî ñìûâàåò õîëîäíûì ìîðåì. Òàê è ëþáîâü. Ïðåïÿòñòâèÿ íà å¸ ïóòè, êàê è âîëíû ìîðÿ, ñíà÷àëà ïî ïåñ÷èíêå, ïîäðàçíÿò íåìíîãî, à ïîòîì æåñòîêî ñìîþò… Íå îñòàâëÿÿ íè÷åãî, ëèøü ñëåä íà ïåñêå - ðàíó â äóøå. À ïîòîì ëþäè ïî ïåñêó ïðîéäóòñÿ, ñâîèìè íîãàìè âòàïòûâàÿ åãî â çåìëþ. Äî êîíöà, äî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ñ ëèöà çåìëè. Âîò è âñå. À òîò ïðåêðàñíûé çàìîê, êîòîðûé ñòðîèëñÿ ñ òàêèì óïîðñòâîì, ñ òàêîé ñòðàñòíîé ëþáîâüþ - áóäåò ðàçðóøåí, è íèêòî î íåì íå âñïîìíèò… Òàê çà÷åì òîãäà ñòîëüêî óñèëèé??? ×àñòî çàäóìûâàåøüñÿ îá ýòîì, ïîêà â æèçíè íå ïîÿâëÿåòñÿ ëó÷èê ñâåòà. Íåò, îí íå çàñòàâëÿåò ñíîâà ëþáèòü, îí ïîìîãàåò ïîâåðèòü â òî, ÷òî ëþáîâü åñòü, ÷òî ëþáîâü - ýòî íå ïðîñòî ñîí. Îí äàåò òåáå ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî òû æèâåøü… È òû íà÷èíàåøü ïîíèìàòü, ÷òî ëþáîâü - ýòî æèçíü, à æèçíü äàåòñÿ êàæäîìó ÷åëîâåêó, êîãäà îí ðîæäàåòñÿ. È ýòî åãî ïðåäíàçíà÷åíèå - ïîëþáèòü. Çíàåòå, êîãäà ëþäè ñìîòðÿò íà êðàñèâûé çàìîê èç ïåñêà, îíè óëûáàþòñÿ, èì ýòî äîñòàâëÿåò ñ÷àñòüå, èõ äóøà ðàäóåòñÿ. È ðàäè ýòèõ ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé, ÿ äóìàþ, íàäî ñ òàêèì òðóäîì ñòðîèòü ñâîé ïåñî÷íûé çàìîê. Íàéòè ìåñòî ïîäàëüøå îò âîëí, îò ïðåïÿòñòâèé è ïîñòðîèòü òàì ñâîé çàìîê, ñâîþ ëþáîâü…È íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàòüñÿ, íå òåðÿòü âåðó â ëþáîâü, âåäü ðÿäîì ìîðå…

Äðóçüÿ

Äàøà (ÊÀ-52)

Ñïàñèáî Âàì, ìîè ðîäíûå, Ñïàñèáî Âàì, ìîè äðóçüÿ, Çà òå ìèíóòû çîëîòûå, Êîãäà áûâàþ ñ Âàìè ÿ; Çà òó ïîääåðæêó è çàáîòó, ×òî äàðèòå íå â ïåðâûé ðàç Òàêàÿ òðóäíàÿ ðàáîòà, Íî Âû ñî ìíîþ è ñåé÷àñ!.. Ñïàñèáî Âàì, ÷òî Âû îòâàæíî Ìåíÿ, ñòîÿùåé íà êðàþ, Íå ðàç ñïàñàëè - ýòî âàæíî Çà ýòî âñåõ ÿ Âàñ ëþáëþ,

È çà íàäåæäó è çà âåðó, Çà òåïëîòó Âàøèõ ñåðäåö. Áûâàåò, ÷òî ñòðîãè Âû âìåðó, Íî äðóæáå íå ïðèäåò êîíåö!!! Ñ Âàìè ãîäà ñòàþò ÷àñàìè, È êðàøå êàæäûé ñ Âàìè ìèã Ìû ïðîñòî îäíèì öåëûì ñòàëè, À ýòî ãëàâíîå, ïîéìè! Âñåãäà äðóã äðóãó âñå ïðîùàåì, Ïóñòü äåðæèì çëîñòü ìû èíîãäà, Íî ñàìè è íå çàìå÷àåì Ïðîùàåì äðóãó ìû âñåãäà!..

Òàê áûëî, åñòü è áóäåò äàëüøå Ïðîñòî çàëîæåíû â ñóäüáå Äðóçüÿ, ÷òî íå ïîäâëàñòíû ôàëüøè, ×òî òàê ïîðîé íóæíû òåáå… Ñïàñèáî Âàì, ìîè ðîäíûå, Ñïàñèáî Âàì, ìîè äðóçüÿ, ×òî äðóæèòå ñî ìíîé äîíûíå Âñåãäà âñåì ñåðäöåì ñ Âàìè ÿ. ß íèêîãäà Âàñ íå çàáóäó Âñåãäà ÿ äóìàþ î Âàñ È Âàìè äîðîæèòü ÿ áóäó, Î Âàñ ìîëþñü â ïîëíî÷íûé ÷àñ… Íåò íèêîãî, ÷åì Âû ðîäíåå, Îá ýòîì çíàåòå è Âû, È äðóæáà íàøà âñåõ ïðî÷íåå Íàñ íå ïîññîðèøü âñåõ, óâû…


 è ä à º ò ü ñ ÿ Ñ ò ó ä å í ò ñ ü ê î þ Ð à ä î þ Í Í Ê “² Ï Ñ À ”

Ñåêñ-ïàðàä Èòàê, õèò-ïàðàä ôðàç, êîòîðûå îáû÷íî ëþäè ãîâîðÿò ÏÎÑËÅ ñåêñà: 14 ìåñòî: À ó òåáÿ ñèãàðåòêè íå áóäåò? 13. À òû íà ìíå æåíèøüñÿ? 12. Òû ÷¸, óæå ñïèøü? 11. Íó, à òåïåðü äàâàé çíàêîìèòüñÿ!!! 10. Ýýý!!! À ÷¸ òàê äîðîãî? 9. À âû òî÷íî Àíòîíèî Áàíäåðàñ? 8. Áóäåøü çíàòü, êàê ìîè ÿáëîêè âîðîâàòü!!! 7. À âñå-òàêè ÎÊÀ - ïðîñòîðíàÿ ìàøèíà!!! 6. Âñå ðàâíî ÿ âàì íè÷åãî íå ñêàæó!!! 5. À ìîé êëèï òî÷íî ïîêàæóò ïî ÒÂ? 4. Âñå, ïàöàíû.. áåæèì îòñþäà! 3. Íó ëàäíî, ëàäíî, ëàäíî.. äàâàéòå âàøó çà÷¸òêó 2. Êòî çäåñü? 1. (ìóæñêèì ãîëîñîì) Çàâòðà òû ïåðâûé ïîéäåøü!!!

²ÏÑóõÀ ¹34 âåðåñåíü 2006

åòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçåòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçåòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçå

È íåñêîëüêî ôðàç, êîòîðûå ëþäè ãîâîðÿò ÏÅÐÅÄ ñåêñîì: 11 ìåñòî: Îé, êàæåòñÿ, ëèôò çàñòðÿë! 10. Ìàëü÷èê, õî÷åøü êîíôåòêó? 9. Îé, ÿ ñòîëüêî âûïèëà… È íè êàïåëüêè íå ïüÿíàÿ! 8. Çäðàâñòâóéòå, ÿ Àíòîíèî Áàíäåðàñ!! 7. Äîðîãîé, ÿ óäàðèëà íàø Lexus.. 6. Ïîåõàëè íà äà÷ó, ê ñåññèè ãîòîâèòüñÿ! 5. Íå äîãîíèøü - íå äîãîíèøü!! 4. (îíà æå) Íå äîãîíèøü - íå äîãîíèøü!!! 3. Íó, íå óñïåâàåì äîñòðîèòü ñòàäèîí… 2. (áàñîì) Ý, êòî ìûëî óðîíèë? 1. À âàñ, Øòèðëèö, ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ!

Profile for Alina Marnenko

ИПСухА, выпуск 34  

ИПСухА, выпуск 34, сентябрь 2006

ИПСухА, выпуск 34  

ИПСухА, выпуск 34, сентябрь 2006

Profile for ipsuha
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded