Page 1

 è ä à º ò ü ñ ÿ Ñ ò ó ä å í ò ñ ü ê î þ Ð à ä î þ Í Í Ê “² Ï Ñ À ”

Ñåêñ-ïàðàä Èòàê, õèò-ïàðàä ôðàç, êîòîðûå îáû÷íî ëþäè ãîâîðÿò ÏÎÑËÅ ñåêñà: 14 ìåñòî: À ó òåáÿ ñèãàðåòêè íå áóäåò? 13. À òû íà ìíå æåíèøüñÿ? 12. Òû ÷¸, óæå ñïèøü? 11. Íó, à òåïåðü äàâàé çíàêîìèòüñÿ!!! 10. Ýýý!!! À ÷¸ òàê äîðîãî? 9. À âû òî÷íî Àíòîíèî Áàíäåðàñ? 8. Áóäåøü çíàòü, êàê ìîè ÿáëîêè âîðîâàòü!!! 7. À âñå-òàêè ÎÊÀ - ïðîñòîðíàÿ ìàøèíà!!! 6. Âñå ðàâíî ÿ âàì íè÷åãî íå ñêàæó!!! 5. À ìîé êëèï òî÷íî ïîêàæóò ïî ÒÂ? 4. Âñå, ïàöàíû.. áåæèì îòñþäà! 3. Íó ëàäíî, ëàäíî, ëàäíî.. äàâàéòå âàøó çà÷¸òêó 2. Êòî çäåñü? 1. (ìóæñêèì ãîëîñîì) Çàâòðà òû ïåðâûé ïîéäåøü!!!

²ÏÑóõÀ ¹34 âåðåñåíü 2006

åòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçåòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçåòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçå

È íåñêîëüêî ôðàç, êîòîðûå ëþäè ãîâîðÿò ÏÅÐÅÄ ñåêñîì: 11 ìåñòî: Îé, êàæåòñÿ, ëèôò çàñòðÿë! 10. Ìàëü÷èê, õî÷åøü êîíôåòêó? 9. Îé, ÿ ñòîëüêî âûïèëà… È íè êàïåëüêè íå ïüÿíàÿ! 8. Çäðàâñòâóéòå, ÿ Àíòîíèî Áàíäåðàñ!! 7. Äîðîãîé, ÿ óäàðèëà íàø Lexus.. 6. Ïîåõàëè íà äà÷ó, ê ñåññèè ãîòîâèòüñÿ! 5. Íå äîãîíèøü - íå äîãîíèøü!! 4. (îíà æå) Íå äîãîíèøü - íå äîãîíèøü!!! 3. Íó, íå óñïåâàåì äîñòðîèòü ñòàäèîí… 2. (áàñîì) Ý, êòî ìûëî óðîíèë? 1. À âàñ, Øòèðëèö, ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ!


Ñëîâà àâòîðà Ïðèâåò âñåì. Çàêîí÷èëîñü ëåòî, óæå ïîäõîäèòü ê ñåðåäèíå îñåíü, ïðèáëèæàåòñÿ ïåðâàÿ àòòåñòàöèÿ (êòî íå çíàåò - 23-29 îêòÿáðÿ), à òû âñå íå ìîæåøü çàñòàâèòü ñåáÿ ó÷èòüñÿ. Äà êàêàÿ òàì ó÷åáà, åñëè âîêðóã ñòîëüêî õîðîøåíüêèõ äåâ÷åíîê. Êàêàÿ òàì ó÷åáà, êîãäà õî÷åòñÿ ñîáðàòü âñåõ äðóçåé è óåõàòü îòäîõíóòü, ïîâåñåëèòüñÿ. È òû êàê îáåùàë ñåáå ó÷èòüñÿ ñî ñëåäóþùåãî ïîíåäåëüíèêà, òàê è îáåùàåøü. Ìåíÿ âñåãäà ìó÷èë îäèí âîïðîñ: çà÷åì ìû ïðèøëè ñþäà ó÷èòüñÿ, åñëè ìû íè÷åãî íå äåëàåì? Ó âûïóñêíèêà, çàêîí÷èâøåãî øêîëó, åñòü òðè âûáîðà: 1) Ïîñòóïèòü â ó÷åáíîå çàâåäåíèå è ó÷èòüñÿ. 2) Ïîéòè íà ðàáîòó è çàðàáàòûâàòü äåíüãè. 3) Âûáðàòü ïåðâîå èëè âòîðîå è íè÷åãî íå äåëàòü. Çà÷åì ïîñòóïèòü ó÷èòüñÿ è íå ïîñåùàòü ïàðû, èãðàÿ öåëûìè äíÿìè â êîìïüþòåðíûå èãðû? Çà÷åì âñå ñâîå âðåìÿ ïîñâÿùàòü íåèçâåñòíî ÷åìó, åñëè íè êîìó ýòî íå èíòåðåñíî? Çà÷åì ãîâîðèòü: "Êàê ìíå íàäîåëî ó÷èòüñÿ", åñëè âñå ðàâíî íå ó÷èøüñÿ? Ïî-ìîåìó, ýòî íå ñîâñåì ïðàâèëüíî. Ìû âñå õîòèì åçäèòü íà áóìåðå X5, èëè íà Ferrari ENZO, æèòü â ðîñêîøíîé êâàðòèðå â öåíòðå Êèåâà, æåëàòåëüíî åùå è èìåòü äà÷ó â ïðèãîðîäå. À ÷òî ìû äëÿ ýòîãî ñäåëàëè? ×åãî ìû äîñòèãëè íà ïóòè ê íàøåé öåëè? Ìàëî òîëüêî ïîíèìàòü, ÷òî òû õî÷åøü (õîòÿ è ýòî òîæå ïëþñ) - ãëàâíîå åùå è äåéñòâîâàòü, äîáèâàòüñÿ è íèêîãäà íå îòñòóïàòü… Ìîæåò äëÿ êîãî-òî âñå, ÷òî íàïèñàíî âûøå, ïîêàæåòñÿ áðåäîì, íî, ÿ íàäåþñü, îíî çàñòàâèò çàäóìàòüñÿ, à ìîæåò äàæå è ñäåëàòü ïðàâèëüíûå âûâîäû. Îé, ÿ íåìíîãî îòâëåêñÿ…Î ÷åì ýòî ÿ, à âîò, íàêîíåö-òî è âûøåë ïåðâûé âûïóñê ãàçåòû "ÈÏÑóõÀ". Òåïåðü êàæäûé ìåñÿö âû ìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ, ÷èòàÿ íàøó ãàçåòó. Ìû âñå ïðåêðàñíî îòäîõíóëè, íàáðàëèñü ñèë (ÿ íà ýòî íàäåþñü). Ó íàñ ó âñåõ ïîÿâèëàñü óéìà íîâûõ, èíòåðåñíûõ èäåé, êîòîðûå âîïëîòÿòñÿ â çàõâàòûâàþùèé ìàòåðèàë. Äî âñòðå÷è :).

“²ÏÑóõÀ” Âèäàâåöü: Ñòóäåíòüñêà ðàäà ÍÍÊ “²ÏÑÀ”. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Øìàëüêî Ðîìàí. Âåðñòêà: Áîãîìîëîâ ²ãîð. Àâòîðè: Ìàð³ÿ Ïàðàêîííà, Þð³é Êóäðÿâöåâ, Ðóäíºâ Äåíèñ, Ñàõíþê Ñåðã³é. Òåëåôîí ðåäàêö³¿: 5995267 e-mail: ipsuha@ua.fm Òèðàæ: 250 ïðèì³ðíèê³â. Ãàçåòà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî. Äóìêè òà ïîãëÿäè ðåäàêö³¿ òà àâòîð³â ìîæóòü â³äð³çíÿòèñü. Çà òî÷í³ñòü íàâåäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð.

Ðîìàíòèêà

Ðîìà Øìàëüêî

Áûëî õîðîøî æèòü, çíàÿ, ÷òî ëþáîâü áîëüøå íèêîãäà òåáÿ íå êîñí¸òñÿ, ÷òî òû ñòàë ñèëüíåå ýòîãî. Òîëüêî ñëàáûå ëþäè ïîääàþòñÿ ñîáëàçíó ëþáâè, ïðîæèâàþò ýòè êîðîòêèå ìãíîâåíèÿ ñ íåîïèñóåìûì ñ÷àñòüåì, óäîâîëüñòâèåì - îíè æèâóò âî ñíå… Çà÷åì? Âñ¸ ðàâíî âñå îáðóøèòñÿ. Çàìîê èç ïåñêà ðàíî èëè ïîçäíî ñìûâàåò õîëîäíûì ìîðåì. Òàê è ëþáîâü. Ïðåïÿòñòâèÿ íà å¸ ïóòè, êàê è âîëíû ìîðÿ, ñíà÷àëà ïî ïåñ÷èíêå, ïîäðàçíÿò íåìíîãî, à ïîòîì æåñòîêî ñìîþò… Íå îñòàâëÿÿ íè÷åãî, ëèøü ñëåä íà ïåñêå - ðàíó â äóøå. À ïîòîì ëþäè ïî ïåñêó ïðîéäóòñÿ, ñâîèìè íîãàìè âòàïòûâàÿ åãî â çåìëþ. Äî êîíöà, äî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ñ ëèöà çåìëè. Âîò è âñå. À òîò ïðåêðàñíûé çàìîê, êîòîðûé ñòðîèëñÿ ñ òàêèì óïîðñòâîì, ñ òàêîé ñòðàñòíîé ëþáîâüþ - áóäåò ðàçðóøåí, è íèêòî î íåì íå âñïîìíèò… Òàê çà÷åì òîãäà ñòîëüêî óñèëèé??? ×àñòî çàäóìûâàåøüñÿ îá ýòîì, ïîêà â æèçíè íå ïîÿâëÿåòñÿ ëó÷èê ñâåòà. Íåò, îí íå çàñòàâëÿåò ñíîâà ëþáèòü, îí ïîìîãàåò ïîâåðèòü â òî, ÷òî ëþáîâü åñòü, ÷òî ëþáîâü - ýòî íå ïðîñòî ñîí. Îí äàåò òåáå ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî òû æèâåøü… È òû íà÷èíàåøü ïîíèìàòü, ÷òî ëþáîâü - ýòî æèçíü, à æèçíü äàåòñÿ êàæäîìó ÷åëîâåêó, êîãäà îí ðîæäàåòñÿ. È ýòî åãî ïðåäíàçíà÷åíèå - ïîëþáèòü. Çíàåòå, êîãäà ëþäè ñìîòðÿò íà êðàñèâûé çàìîê èç ïåñêà, îíè óëûáàþòñÿ, èì ýòî äîñòàâëÿåò ñ÷àñòüå, èõ äóøà ðàäóåòñÿ. È ðàäè ýòèõ ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé, ÿ äóìàþ, íàäî ñ òàêèì òðóäîì ñòðîèòü ñâîé ïåñî÷íûé çàìîê. Íàéòè ìåñòî ïîäàëüøå îò âîëí, îò ïðåïÿòñòâèé è ïîñòðîèòü òàì ñâîé çàìîê, ñâîþ ëþáîâü…È íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàòüñÿ, íå òåðÿòü âåðó â ëþáîâü, âåäü ðÿäîì ìîðå…

Äðóçüÿ

Äàøà (ÊÀ-52)

Ñïàñèáî Âàì, ìîè ðîäíûå, Ñïàñèáî Âàì, ìîè äðóçüÿ, Çà òå ìèíóòû çîëîòûå, Êîãäà áûâàþ ñ Âàìè ÿ; Çà òó ïîääåðæêó è çàáîòó, ×òî äàðèòå íå â ïåðâûé ðàç Òàêàÿ òðóäíàÿ ðàáîòà, Íî Âû ñî ìíîþ è ñåé÷àñ!.. Ñïàñèáî Âàì, ÷òî Âû îòâàæíî Ìåíÿ, ñòîÿùåé íà êðàþ, Íå ðàç ñïàñàëè - ýòî âàæíî Çà ýòî âñåõ ÿ Âàñ ëþáëþ,

È çà íàäåæäó è çà âåðó, Çà òåïëîòó Âàøèõ ñåðäåö. Áûâàåò, ÷òî ñòðîãè Âû âìåðó, Íî äðóæáå íå ïðèäåò êîíåö!!! Ñ Âàìè ãîäà ñòàþò ÷àñàìè, È êðàøå êàæäûé ñ Âàìè ìèã Ìû ïðîñòî îäíèì öåëûì ñòàëè, À ýòî ãëàâíîå, ïîéìè! Âñåãäà äðóã äðóãó âñå ïðîùàåì, Ïóñòü äåðæèì çëîñòü ìû èíîãäà, Íî ñàìè è íå çàìå÷àåì Ïðîùàåì äðóãó ìû âñåãäà!..

Òàê áûëî, åñòü è áóäåò äàëüøå Ïðîñòî çàëîæåíû â ñóäüáå Äðóçüÿ, ÷òî íå ïîäâëàñòíû ôàëüøè, ×òî òàê ïîðîé íóæíû òåáå… Ñïàñèáî Âàì, ìîè ðîäíûå, Ñïàñèáî Âàì, ìîè äðóçüÿ, ×òî äðóæèòå ñî ìíîé äîíûíå Âñåãäà âñåì ñåðäöåì ñ Âàìè ÿ. ß íèêîãäà Âàñ íå çàáóäó Âñåãäà ÿ äóìàþ î Âàñ È Âàìè äîðîæèòü ÿ áóäó, Î Âàñ ìîëþñü â ïîëíî÷íûé ÷àñ… Íåò íèêîãî, ÷åì Âû ðîäíåå, Îá ýòîì çíàåòå è Âû, È äðóæáà íàøà âñåõ ïðî÷íåå Íàñ íå ïîññîðèøü âñåõ, óâû…


 ïðåääâåðüè ìèëëèîíà Ñàõíþ ê Ñåðãåé

Áîëüøèíñòâî ëþäåé õîòÿò ïðåóñïåòü â æèçíè: êòî ñêîëîòèòü ñîñòîÿíèå, îáåñïå÷èâ áåçáåäíóþ æèçíü, êòî çàðàáîòàòü àâòîðèòåò è íàñëàæäàòüñÿ ñâîåé çíà÷èìîñòüþ â îáùåñòâå, êòî-òî õî÷åò äîñòè÷ü âûñîò â ñïîðòå, íî ïî çàêîíàì ôèçèêè íè÷òî íå ïîÿâëÿåòñÿ è íå èñ÷åçàåò áåññëåäíî. Äàííîé òåìàòèêå áûëî ïîñâÿùåíî òûñÿ÷è êíèã. Ìíîæåñòâî àâòîðîâ îïèñûâàëè ñâîè ðàçðàáîòêè, òåõíèêè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì, ìîë, çàðàáîòàåøü ìèëëèîí, äîñòèãíåøü óñïåõà èëè ñòàíåøü ëè÷íîñòíî ñîâåðøåííåå. Íå òðóäíî çàìåòèòü, ÷òî íà ñêîëüêî áû íå áûëè ðàçíîîáðàçíû ñîâåòû ýòèõ ïèñàòåëåé, óìóäðåííûõ æèçíåííûì îïûòîì, à âñå æå âåðòÿòñÿ âîêðóã äà îêîëî èçâåñòíûõ ïðèíöèïîâ, êîòîðûå

íóæíî çíàòü, âñòóïàÿ â áîðüáó ñ íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ, âëàñòè. Íî òîëüêî ëèøü çíàíèÿ íå ïîâëåêóò çà ñîáîé óñïåõ, åñëè îíè íå óïîðÿäî÷åíû è íå íàïðàâëåíû â êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ, ïî-ýòîìó ìàëî ëèøü çíàòü - íóæíî ïðèìåíÿòü çíàíèÿ â æèçíè è âåðèòü â ñâîé óñïåõ. Êàê ãîâîðÿò â íàðîäå: "Ñòîèò òîëüêî çàõîòåòü", à âåäü òàê îíî è åñòü, ïîòîìó ÷òî ðàçâèòèå ñòðàñòíîãî æåëàíèÿ äîñòè÷ü áîëüøîé, ñòîÿùåé öåëè ýòî

ñòàðòîâàÿ ïëîùàäêà âñåõ äîñòèæåíèé. Ìíîãèå èç òåõ ëþäåé, êîòî-

ðûå âëàäåþò îãðîìíûìè ñîñòîÿíèÿìè, èçíà÷àëüíî îáëàäàëè ëèøü áîãàòûì âîîáðàæåíèåì,

íàäåæäîé, ìå÷òîé è ïëàíîì äåéñòâèÿ. Íóæíî ñòèìóëèðîâàòü ïîçèòèâíûå ìûñëè, èçáåãàÿ íåãàòèâí³å, âíóøàòü ñåáå, ÷òî òî, ÷åãî âû õîòèòå äîáèòüñÿ, íåïðåìåííî ïîÿâèòñÿ â âàøåé æèçíè. Äîêàçàíî, ÷òî ìûñëè ìàòåðèàëüíû, à â ñî÷åòàíèè ñ öåëüþ, íàñòîé÷èâîñòüþ è æãó÷èì æåëàíèåì - ýòî ìîùíåéøèé ôóíäàìåíò âàøåãî áóäóùåãî óñïåõà.

Ñòóäåíòû øïàðãàëêè

èçîáðåëè

óëüòðà -

Âåíãåðñêèå ñòóäåíòû èçîáðåëè íîâûé âèä øïàðãàëîê, êîòîðûå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé íåâèäèìû. Íà ïîìîùü òåì, êòî íå ëþáèò çóáðèòü, ïðèøëè äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Ñóòü èçîáðåòåíèÿ ïðîñòà. Íåäîó÷åííûå ôîðìóëû è îïðåäåëåíèÿ ïèøóòñÿ îñîáûìè ÷åðíèëàìè, êîòîðûå ïðè îáû÷íîì îñâåùåíèè íåâèäíû. Ïðè÷åì ïèñàòü ìîæíî íå òîëüêî íà áóìàãå, íî è íà îäåæäå è äàæå íà ðóêå - ïàñòà ëåãêî ñìûâàåòñÿ âîäîé. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðî÷åñòü íàïèñàííîå, íóæåí âñåãî ëèøü óëüòðàôèîëåòîâûé ôîíàðèê - â åãî ñâåòå ÷åðíèëà ëåãêî ðàçëè÷èìû. Îáû÷íî îí âñòðàèâàåòñÿ â øàðèêîâóþ ðó÷êó, êîòîðóþ ñòóäåíòû ïðèíîñÿò íà ýêçàìåí. Òàêèì îáðàçîì, "÷èñòûé" ëèñò äëÿ ÷åðíîâûõ çàïèñåé íà ñàìîì äåëå ñîäåðæèò âñå, ÷òî íóæíî äëÿ õîðîøåé îòìåòêè. Âïðî÷åì, íà èçîáðåòàòåëüíûõ ñòóäåíòîâ ñêîðî íàéäóò óïðàâó ñàìè ïåäàãîãè. Ñïåöèàëèñòû â òåõíè÷åñêèõ íàóêàõ ðàçðàáàòûâàþò î÷êè, ñêâîçü êîòîðûå øïàðãàëêè ñòàíóò âèäíû ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. À â Ðîññèè, íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíûé òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ âðîäå ïîäñêàçîê ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó, ïîêà ëó÷øå âñåãî ðàáîòàþò ñòàðûå ìåòîäû. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó íà âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíàõ âåñüìà ïîïóëÿðíûì áûë íàéì õîðîøî ïîäãîòîâëåííûõ äâîéíèêîâ, êîòîðûå çà äåíüãè ñäàâàëè ýêçàìåí âìåñòî àáèòóðèåíòîâ.

Òàê æå ïðåäëàãàåò øòðàôîâàòü ñòóäåíòîâ â ðàçìåðå 3-õ äîëëàðîâ çà ïåðâûé çâîíîê, 5 - çà âòîðîé, è 10 - çà òðåòèé. Ñòóäåíòû äîëæíû áóäóò çàïëàòèòü ýòè øòðàôû, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñâîé òåëåôîí îáðàòíî, â ñëó÷àå åñëè îí áûë êîíôèñêîâàí ó÷èòåëåì èç-çà çâîíêà âî âðåìÿ óðîêà. Îäíàêî íîâàÿ èäåÿ åùå òðåáóåò îäîáðåíèÿ ÷èíîâíèêîâ ìåñòíîãî ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, îæèäàåòñÿ, ÷òî îíà âûçîâåò ïðîòåñòû ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé ó÷åíèêîâ.

Google êóïèëà ïîèñêîâûé ðèòì ó ñòóäåíòà

Ïîèñêîâûé ãèãàíò Google íà äíÿõ ïðèîáðåëà íîâûé ïîèñêîâûé àëãîðèòì äëÿ ïðîäâèíóòîãî òåêñòîâîãî ïîèñêà. Îñîáåííîñòü äàííîé ñäåëêè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðîäàâöîì àëãîðèòìà âûñòóïèë èçðàèëüñêèé àñïèðàíò Îðè Ýëîí. Îðè îáó÷àåòñÿ â àñïèðàíòóðå Óíèâåðñèòåòà Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà (Àâñòðàëèÿ) Ïîèñêîâûé àëãîðèòì, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå Orion, ïîçâîëÿåò àíàëèçèðîâàòü òåêñò ïî ñìûñëó è âûäàâàòü íàèáîëåå ïîõîæèå íà çàïðîñ âàðèàíòû, íàéäåííûå â áàçå äàííûõ. Íà ñåãîäíÿ àëãîðèòì ðàáîòàåò òîëüêî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, îäíàêî, â êîìïàíèè íàìåðåíû ñäåëàòü åãî ìåæäóíàðîäíûì.

400 ìèíñêèõ îò÷èñëåíû

 ÑØÀ áóäóò øòðàôîâàòü çà çâîíÿùèå ìîáèëüíûå íà ëåêöèÿõ Ðóêîâîäñòâî øêîëû â ãîðîäå Äåðáè, øòàò Êîííåêòèêóò, ïðåäëîæèëî øòðàôîâàòü ñòóäåíòîâ, ó êîòîðûõ íà óðîêå çàçâîíèë ìîáèëüíûé òåëåôîí. Ñåé÷àñ ó÷èòåëÿ òðåáóþò âûêëþ÷àòü òåëåôîíû íà âðåìÿ çàíÿòèé è îòáèðàþò èõ ó ñòóäåíòîâ, êîòîðûå èãíîðèðóþò ïðàâèëà.

àëãî -

ñòóäåíòîâ

áóäóò

ÁÅËÎÐÓÑÑÈß. Ïî èíôîðìàöèè ïðàâîçàùèòíèêîâ, ñ 19 ïî 25 ìàðòà áûëî çàäåðæàíî îêîëî 400 ñòóäåíòîâ. Ñåé÷àñ îíè îòáûâàþò íàêàçàíèå (äî 15 ñóòîê) â ñïåöïðèåìíèêå íà Îêðåñòèíà çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå - ó÷àñòèå â íåñàíêöèîíèðîâàííîì ìèòèíãå è ìåëêîå õóëèãàíñòâî. - Ðîäèòåëè äåñÿòåðûõ ñòóäåíòîâ ïðèõîäèëè ê íàì, ãîâîðèëè, ÷òî èõ äåòåé ñîáèðàþòñÿ îò÷èñëÿòü, - ñêàçàë ïðàâîçàùèòíèê Âàëåíòèí ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×. - Íî ñïèñêè ñîñòàâëÿòü ðàíî. Ìû çâîíèëè â âóçû, ðåøåíèÿ îá îò÷èñëåíèè íå ïîäïèñûâàëèñü. Äåêàíû æäóò óêàçàíèé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ëèáî ðåêòîðîâ. Íî, íà ìîé âçãëÿä, îò÷èñëåíèÿ áóäóò.


Êîôå, ñèãàðåòû è

øòðàôû!!! Îáùàëñÿ Äåíèñ Ðóäíåâ (ÊÀ-32)

Ïî÷òè âñå ìû ó÷èëèñü èëè ó÷èìñÿ ó Ãëåáà Áîðèñîâè÷à, ïî÷òè âñåì íàì äîñòàâàëèñü îò íåãî øòðàôû. Êàæäûé ïîìíèò êîðîííûå øóòêè îò Ïîäêîëçèíà. Íî âîò î åãî áèîãðàôèè ìû ìàëî îñâåäîìëåíû, îíî è íå óäèâèòåëüíî - íå íà÷èíàòü æå ïðåïîäàâàòåëþ ïåðâóþ ïàðó ñî ñâîåé áèîãðàôèè, õîòÿ áûë áû íå ïëîõîé ðàçðûâ øàáëîíîâ! Ìû ðåøèëè âîñïîëíèòü ýòîò óæàñíûé ïðîáåë è ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ çàäóøåâíóþ áåñåäó ñ Ãëåáîì Áîðèñîâè÷åì! Êîçûðíûå øóòêè îò ïðåïîäàâàòåëÿ àëãåáðû è ãåîìåòðèè, ìàòàíà, ôóíêàíà âû ìîæåòå (ìîãëè) óñëûøàòü íà ïàðàõ, íà ñòðàíèöàõ æå "ÈÏÑóõÈ" ìû âêðàòöå ïðîéäåìñÿ ïî æèçíåííîìó ïóòè ìîåãî ëþáèìîãî ïðåïîäàâàòåëÿ è äàæå íåìíîæêî ïîãîâîðèì íà ñåðüåçíûå òåìû. Òàêæå ðàçâååì ñàìóþ ïîïóëÿðíóþ ëåãåíäó î Ãëåáå Áîðèñîâè÷å. Ïîñëå èíòåðâüþ ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ âçãëÿä íà ïðåïîäàâàòåëÿ íåìíîãî ñ äðóãîé ñòîðîíû. Òî÷íåå, â ñàìûõ ïåðâûõ âûïóñêàõ "ÈÏÑóõÈ" (2000 ãîä, íàñòåííàÿ ãàçåòà) áûëà ðóáðèêà - "Îñòîðîæíî, çëàÿ ñîáàêà!", â êîòîðîé òîãäàøíÿÿ ðåäàêöèÿ â øóòî÷íîé ôîðìå ðàñêðûâàëà äîñüå íà ïðåïîäàâàòåëåé. Âåëîñèïåä ìû ïðèäóìûâàòü íå ñòàëè, ïîýòîìó ïðîñòî ïðåäëàãàåì òîò ñàìûé ìàòåðèàë, òåì áîëåå, ÷òî âû åãî åùå íå âèäåëè. Äóìàåì âàì äîëæíî áûòü èíòåðåñíî :)

Êðàòêîå äîñüå: Ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó â Êèåâå. Îêîí÷èë øêîëó ¹165 â 1980 ãîäó. Ñòóäåíò ìåõìàòà óíèâåðñèòåòà èì. Øåâ÷åíêî ñ 1981 ïî 1986. Àñïèðàíò - ñ 1986 ïî 1989. Ïðåïîäàâàòåëü ÊÏÈ, êàôåäðà ìàòåìàòèêè ¹2, ñ äåêàáðÿ 1989 ïî àâãóñò 1995; ñ 1995 - ÊÏÈ, êàôåäðà ÌÌÑÀ.  äåòñòâå áûë íå î÷åíü îòïåòûì ðåáåíêîì. Õëàäíîêðîâíî îòíîñèòñÿ ê ðàçíîîáðàçèþ ïèùè. Ïüåò î÷åíü ìíîãî ñèãàðåò. Ïðîñòèòå, ïüåò ìíîãî êîôå (îñíîâíîé íàïèòîê) è êóðèò î÷åíü ìíîãî ñèãàðåò (íàñ÷åò ïàïèðîñ - ìíåíèå àâòîðà). Æåíàò (æåíó çîâóò Ëåíà). Åñòü äî÷êà (2 ãîäà, çîâóò Ìàøà).

- Ïîñåùàëè ëè âû êàêèåòî êðóæêè â þíûå ãîäû? - Ïîìíþ ïîïûòàëñÿ ïîõîäèòü òî íà îäíè ñåêöèè, òî íà äðóãèå, íî íèãäå äîëãî íå çàñèæèâàëñÿ. Ó ìåíÿ áû è áîêñ â ãîëîâå íå îñòàëñÿ, åñëè áû êî ìíå íå ïðèñòàâàëè íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò. Âñå âðåìÿ ñïðàøèâàþò, âû ïðàâäà òàì… Ñêîðî áóäóò ñïðàøèâàòü: "Âû ïðàâäà ïîáèëè Êëè÷êî"? Óðîâåíü çàïàñîâ ðàñòåò. - Âû âîîáùå çàíèìàëèñü áîêñîì? -  8 êëàññå, ïî-ìîåìó, íåìíîãî ïîõîäèë. - ×òî âàñ ïîäñòåãíóëî ïîéòè íà ñåêöèþ? - À ýòî ÿ óæå, ÷åñòíî ãîâî-

Ãàéâîðîíñêàÿ Èðèíà, ÊÀ-57: 1) ͳ÷îãî, ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ³ ëþäè, ³ âèêëàäà÷³. 2) Öå ëþäèíà, ÿêà âñåá³÷íî ðîçâèíåíà, â쳺 äóìàòè ëîã³÷íî ³ ïîëþáëÿº ïðèêàëþâàòèñü. 3) ß á õîò³ëà ïðàöþâàòè â êðóò³é ô³ðì³, àëå öå ïîêè ùî ìîÿ ìð³ÿ, òîìó ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ùå áàãàòî ÷îãî çðîáèòè. 4) ßêùî àíåêäîòè ³ ãàçåòè - öå ïîçîó÷áîâà ë³òåðàòóðà, òî ÷èòàþ. À ùå ëþáëþ ÷èòàòè ùîñü âåñåëå ³ ç ìàëþíêàìè. 5) ß äóæå ëþáëþ òàíöþâàòè ³ ñï³âàòè, â³ä ÷îãî ñòðàæäàþòü ìî¿ áàòüêè, ³ ñòðàøåííî ëþáëþ ãóëÿòè ç äðóçÿìè ïî âå÷³ðíüîìó Êèºâó. Ñðàæåâñêàÿ Íàñòÿ, ÊÀ-45: 1) Ñäåëàòü ïàðíÿì âîåíêó íå îäèí ðàç â íåäåëþ, à êàê ìèíèìóì òðè. 2) Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ÷åëîâåê, ïðåóñïåâàþùèé â æèçíè, ýòî ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü êàê â ëè÷íîì, òàê è â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå. Ýòî ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî åñòü ìîçãè è îí â ñîñòîÿíèè èõ íàïðàâèòü â íóæíîå åìó ðóñëî. 3) Ýòî ñëîæíûé âîïðîñ. Ýòî çàâèñèò îò òîãî, êóäà ìåíÿ íàïðàâèò â æèçíè. 4) ×èòàþ èíîãäà. Êàê ïðàâèëî, ýòî êíèæêè ïî ïñèõîëîãèè. 5) Çàíèìàþñü ñïîðòîì, ãóëÿþ ñäðóçüÿìè. Ëþäîðîâñêèé Þðèé, ÊÀ-47: 1) Èçìåíèë áû ðàñïèñàíèå, ñäåëàë áû åãî áîëèå ãèáêèì. 2) Ýòî íå ïðîñòî ïðîãðàììèñò èëè ìàòåìàòèê. Áðàòü èíòåðãàëû è ïèñàòü ïðîæêè- ýòî äàëåêî íå ñàìîå ñëîæíîå. Ñèñ-àíàëèòèê äîëæåí ïðèìåíÿòü ñâîè çíàíèÿ â î÷åì øèðîêîì äèàïàçîíå è îòâå÷àòü äîñòîâåðíî íà òå âîïðîñû, íà êîòîðûå äðóãèå íå ìîãóò îòâåòèòü. 3) ß áû õîòåë ñîçäàòü ñâîþ êîìïàíèþ :) 4) Ñåé÷àñ, ê ïðèìåðó, ÷èòàþ “Âíóòðåôèðìåííîå áþäæåòèðîâàíèå”. Åùå äóìàþ êóïèòü ëèòåðàòóðó î áàíêîâñêèõ ðèñêàõ. 5) Çàíèìàþñü ñïîðòîì. Ñîöîïðîñ ãîòîâèëè: Ìàøà Ïàðàêîííàÿ, Ñåðãåé Ñàõíþê, Þðèé Êóäðÿâöåâ .


Èíñòèòóò ïðèêëàäíîãî ñèñòåìíîãî àíàëèçà èëè ñîêðàùåííî ÈÏÑÀ. ×åìó æå ó÷àò íà ýòîì ôàêóëüòåòå ÊÏÈ? Êòî òàêèå ñèñòåìíûå àíàëèòèêè è êåì ìîãóò ðàáîòàòü íàøè âûïóñêíèêè? Ìû ðåøèëè óçíàòü îá ýòîì ó íàøèõ ñòóäåíòîâ - êàê îíè ñ÷èòàþò, ãäå ìû ó÷èìñÿ? Áóäóùèì àíàëèòèêàì ïðèøëîñü îòâå÷àòü íà òàêèå âîïðîñû: 1) ×òî áû âû èçìåíèëè íà ñâîåì ôàêóëüòåòå? 2) Êàê âû ñ÷èòàåòå, êòî òàêîé ñèñòåìíûé àíàëèòèê? 3) Ãäå è êåì âû áû õîòåëè ðàáîòàòü ïî îêîí÷àíèþ ó÷åáû? 4) ×èòàåòå ëè âû âíåó÷åáíóþ ëèòåðàòóðó? Êàêóþ (åñëè äà)? 5) ×åì âû îáû÷íî çàíèìàåòåñü â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ?

Ñìàëüÿíîâ Âëàäèñëàâ, ÊÀ-51: 1)  ïåðâóþ î÷åðåäü ÿ áû õîòåë èçìåíèòü âíåøíèé âèä âõîäà â 14-é êîðïóñ, ïîòîìó ÷òî êîãäà ñòîèøü íà ñòóïåíüêàõ è ñìîòðèøü íà âõîä, ó ìåíÿ ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, áóäòî ÿ âõîæó â ñòàðûé çàáðîøåííûé çàâîä. 2) ×åñòíî ãîâîðÿ, ÿ áû ñàì õîòåë óçíàòü. Íå çíàþ, ñåðüåçíî. 3) Ñèñòåìíûì àíàëèòèêîì. Åñëè ÷åñòíî - áûòü ñâÿçàííûì ñ ôèíàíñàìè, ýêîíîìèêîé. 4) ×èòàþ èíîãäà. Âîò ïðî÷èòàë "Êîä äà Âèí÷è" è íà ýòîì âñå ìîå ïîçíàíèå â ëèòåðàòóðå çàêîí÷èëîñü. 5) ×åì ïðèäåòñÿ - â ôóòáîëü÷èê ïîèãðàòü, ñõîäèòü êóäà-òî.

Êîâàëåíêî Èðà, Êà-45: 1) Âî-ïåðâûõ, ÿ áû ïîñòàâèëà â æåíñêèé òóàëåò áóìàãó, çåðêàëî è ìûëî, âî-âòîðûõ, ÿ óáðàëà áû áîëîíñêóþ ñèñòåìó - îíà ìíå íå íðàâèòñÿ, â-òðåòüèõ, ÿ áû ñêîððåêòèðîâàëà ðàñïèñàíèå - ìíîãî "îêîí", ìíå ýòî âîîáùå íå ïîíÿòíî, â-÷åòâåðòûõ, ÿ áû îòìåíèëà ÔÏ. 2) Ýòî òîò, êîòîðûé ìîæåò ñèñòåìàòèçèðîâàòü êàêèå-òî ôàêòû è ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîàíàëèçèðîâàòü èõ ñ ïîñëåäóþùåé ïëàíèðîâêîé è ïðîãíîçîì ñèòóàöèé. 3)  ïðèíöèïå, ìíå âñå ðàâíî. ß áû õîòåëà ðàáîòàòü òàì, ãäå ÿ ìîãëà áû ñåáÿ ðåàëèçîâàòü. 4) Êîíå÷íî, ÿ ÷èòàþ - õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó. 5) Ïüþ âîäêó.

ðÿ, íå ìîãó âñïîìíèòü. Êàêîãî ÷åðòà ÿ òóäà ïîøåë? Äî òîãî ìîìåíòà êàê ñòàëî ìîäíî õîäèò íà êàðàòý, íàâåðíîå, â ìîäå áûë áîêñ. ß è íà êàðàòå ïîïðîáîâàë ïîõîäèòü, íî òîæå íå äëèòåëüíî. Âñå ñïîðòèâíûå ñåêöèè ïîñòðîåíû âîåíèçèðîâàííûì îáðàçîì. Ïîñòðîèëè, äèñöèïëèíà, ñäåëàé òî, ñäåëàé ñå. À åñëè øàã âïðàâî, øàã âëåâî, òî òû ïðîñòî íåãîäÿé è ìåðçàâåö. Íó à ÿ ýòîãî òåðïåòü íå ìîã. Íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî íà áîêñå ìîðäó áüþò, íà êàðàòý è òîãî õóæå - ëîìàþò âñå ÷òî ìîæíî. - Êàê âû øêîëó çàêîí÷èëè, íà îòëè÷íî? - Íåò, êîíå÷íî. Ó ìåíÿ äàæå â àòòåñòàòå äâå òðîéêè åñòü. Îäíà… ïî óêðàèíñêîìó ÿçûêó, à âòîðàÿ… íå ïîìíþ. Äàâíî íå çàãëÿäûâàë àòòåñòàò. - Êóäà âû ïîñòóïèëè ïîñëå øêîëû? -  ïåðâûé ãîä íå ïîñòóïèë - îòðàáîòàë â àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè ìëàäøèì ëàáîðàíòîì. Ïûòàëñÿ òàì êîìïüþòåðû èçó÷àòü. Çàòåì ïîñòóïèë â óíèâåðñèòåò Øåâ÷åíêî íà ìåõìàò. - ×òî ïîäñòåãíóëî âàñ ê ïðîôåññèè ïðåïîäàâàòåëÿ? - Íå æäàë, íå ìå÷òàë, íå

õîòåë, íå ñîáèðàëñÿ! Êîãäà çàêàí÷èâàë àñïèðàíòóðó, íàäî áûëî êóäà-òî ðàñïðåäåëÿòüñÿ. Òîãäà áûëà æåñòêàÿ ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ - êóäà-òî íàäî áûëî. Îêàçàëîñü ìîå ìåñòî íà êàôåäðå â Ïîëèòåõå. Íè íà ýòîé, à íà äðóãîé. Äóìàë, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ïåðåáåðóñü â èíñòèòóò ìàòåìàòèêè, ÿ õîòåë òàì îñòàòüñÿ. - ×òî òàêîå èíñòèòóò ìàòåìàòèêè? - Ýòî íå ó÷åáíûé, à àêàäåìè÷åñêèé èíñòèòóò. Õîòåë òàì íàó÷íîé ðàáîòîé çàíèìàòüñÿ.  àñïèðàíòóðå ÿ áûë â èíñòèòóòå ìàòåìàòèêè, íî òàì êàê ðàç øëè ñîêðàùåíèÿ. Äóìàë, ïîðàáîòàþ â ÊÏÈ 3 ãîäà (îáÿçàí áûë) è ïîòîì âåðíóñü â èíñòèòóò ìàòåìàòèêè. Íå ñëîæèëîñü ïî ñàìûì ðàçíûõ ïðè÷èíàì. È ÷åì áîëüøå ðàáîòàë â ÊÏÈ, òåì ìåíüøå îñòàâàëîñü æåëàíèÿ êóäà-òî óõîäèòü. - ×òî âû ïðåïîäàâàëè? - Èçíà÷àëüíî ìåíÿ "çàïðîòûðèëè" íà ïîäãîòîâèòåëüíî îòäåëåíèå. ×åðåç 4 ãîäà ÿ îêàçàëñÿ íà ãîðíîì ôàêóëüòåòå (òåïåðü ÈÝÝ).  95 ãîäó îêàçàëàñü âîçìîæíîñòü ïåðåéòè íà êàôåäðó ÌÌÑÀ (ê ñëîâó, Èíñòèòóòà ÏÑÀ òîãäà åùå íå áûëî, êàôåäðà

ÌÌÑÀ ïðè ÔÏÌ áûëà ðåä.) è ÿ ìèãîì ïåðåáåæàë. - Ñþäà ïðèøëè è ... - Ñíà÷àëà áûë â ðîëè àññèñòåíòà, ïîòîì äàëè ëåêöèè ïî àíàëèçó íà êàôåäðå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì. - Íà êàêóþ òåìó âû ïèñàëè êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ? - (ïîñëå äîëãîé ïàóçû ðåä.)  îáùåì, ôóíêöèîíàëüíûé àíàëèç… Äîâîëüíî øèðîêàÿ îáëàñòü... Âñå ýòî íà÷àëîñü åùå ñ äèïëîìà.  íåì ÿ õèòðûìè ìåòîäàìè ðåøàë íåëèíåéíûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ. Äîâîëüíî ñëîæíàÿ øòóêà. Àëãåáðàè÷åñêèìè ìåòîäàìè ðåøàë. Òàì âîçíèêàëî ìíîãî ðàçíûõ ïðîáëåì, â îòëè÷èè îò ëèíåéíûõ. - Âû ïðåäëîæèëè ñâîé ìåòîä? Èçâåñòíûé ìåòîä óäàëîñü íåìíîãî îáîáùèòü è ïðèìåíèòü â äðóãîé îáëàñòè. Ýòî ÿ äåëàë íà ñòàðøèõ êóðñàõ. Ïîòîì, íàõîäÿñü â àñïèðàíòóðå ïåðåêëþ÷èëñÿ íà äðóãóþ òåìó. Íà ïàëüöàõ íå ðàññêàæåøü, ýòî äîâîëüíî òàêè çàòåéëèâàÿ øòóêà. Ïîñëå àñïèðàíòóðû - òîæå ôóíêàí.


Åäèíñòâåííîå èç òîãî, ÷òî èçâåñòíî øèðîêèì ìàññàì êâàíòîâûå îáúåêòû… - Òî åñòü äàæå ñ ôèçèêîé áûëî ñâÿçàíî? - Ôèçèêè ýòî ÿêîáû èñïîëüçóþò è âñå ïðîãîâàðèâàþò êðàñèâûå ñëîâà î òîì, ÷òî âîò â ôèçèêå ýòî ïðîñòî íåîáõîäèìî, íî êîìó è êàê… Òî åñòü, ïðîðâà ìåæäó ôèçèêàìè è ìàòåìàòèêàìè ÷åì äàëüøå, òåì - áîëüøå. ×åì óâëåêàåòåñü ïîìèìî ïðåïîäàâàíèÿ? - Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò æèçíü çàâåðíóëà òàê, ÷òî íå î÷åíü-òî è äî óâëå÷åíèé. À äî òîãî, ïîêà âîéíû íà Êàâêàçå íå çàòåâàëèñü - â ïîõîäû õîäèë ãîðíûå. Íà âåðøèíû ñåðüåçíûå íå ëàçèë, íå óñïåë ïðèñòðîèòüñÿ ê àëüïèíèçìó, õîòÿ ñîáèðàëñÿ, íî ïîêà ðàçäóìûâàë - îíî âñå ñòàëî ðàçâàëèâàòüñÿ. Íà÷àë ÿ åùå â óíèâåðñèòåòå â 1982 ãîä è çàêîí÷èë ãäå-òî â 1990 ãîäó. Äîáðàëñÿ äî 4 êàòåãîðèè. Åùå íà ëûæàõ ãîðíûõ ëþáèë êàòàòüñÿ. Íà ïåðâîì êóðñå ïîìíþ ïîåõàëè ñ äðîâÿíûìè ëûæàìè è ýòî áûëî ñ ðîäíè ñàìîóáèéñòâó. Ó íèõ áûëè óíèâåðñàëüíûå êðåï-

ëåíèÿ, â íèõ ìîæíî è õîäèòü è ñúåçæàòü ñ ìàëåíüêèõ ãîðî÷åê, íî ñ áîëüøèõ ãîð åäèíñòâåííûé ñïîñîá òîðìîæåíèÿ áûë êàêîé-íèáóäü ÷àñòüþ òåëà. Õîðîøî, åñëè ïîâåçåò - íå ãîëîâîé. Àäðåíàëèíà çàòî, íàâåðíîå, ïðèáàâëÿë? Íå çíàþ íàñ÷åò àäðåíàëèíà, íî ñèíÿêîâ òàê òî÷íî. Òîãäà î÷åíü òðóäíî áûëî äîñòàòü õîðîøåå ñíàðÿæåíèå, òîëüêî ãäå-òî ó êîãî-òî íà ðóêàõ. - Ñåé÷àñ êàòàåòåñü íà ëûæàõ? - Ïîñëåäíèé ðàç áûë â 2003 ãîäó â Êàðïàòàõ (Äðàãîáðàä). Çàãðàíèöåé íå êàòàëñÿ - âðåìåíè íå áûëî. Ïîåçäêà çà ãðàíèöó çàáèðàåò ìíîãî âðåìåíè, äàæå åñëè íà ñàìîëåòå.  èòîãå, íà äîðîãó òóäà è îáðàòíî óõîäèò 3-4 äíÿ, à èõ âñåãî 7 íà îòäûõ. À ðàíüøå, áóäó÷è ñòóäåíòîì è âðåìÿ áûëî - òàê çà ãðàíèöó íåëüçÿ áûëî ïðîñòî òàê âûåõàòü. - ×òî âû äåëàåòå â âûõîäíûå äíè? - Ó ìåíÿ ìàëåíüêèé ðåáåíîê. Ïîýòîìó ÿ âñå âðåìÿ çàíèìàþñü åãî âîñïèòàíèåì. - Íàøå îáðàçîâàíèå èçìåíèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, êîòîðîå

áûëî, íàïðèìåð, 10 ëåò íàçàä? - Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ñòðàøíî èíåðòíàÿ øòóêà, â ðàçíûõ ñëó÷àÿõ ýòî õîðîøî èëè ïëîõî, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòèêè, íî îíà íå ìîæåò çà 10 ëåò ðàäèêàëüíî èçìåíèòñÿ. Ïîýòîìó, ïðèíöèïèàëüíûõ, ñóùåñòâåííûõ îòëè÷èé â áàçîâûõ êóðñàõ íåò. - Êàê âû ñ÷èòàåòå, íà äàííûé ìîìåíò, ñòóäåíòû áîëüøå çàèíòåðåñîâàíû â ïîó÷åíèè çíàíèé, ÷åì òå æå 10 ëåò íàçàä? - Íå ëþáëþ âîò ýòèõ çàåçæåííûõ îòâåòîâ, ÷òî "à âîò ðàíüøå - õîðîøî ó÷èëèñü, à ñåé÷àñ - ïëîõî…", ýòî - áðåä… Ñåé÷àñ â îáùåñòâå ñèëüíî âîçðîñ ïðàãìàòè÷åñêèé âçãëÿä íà âñå, â òîì ÷èñëå è íà îáðàçîâàíèå.  îòëè÷èè îñîáåííî îò ëåãåíäàðíûõ âðåìåí, êîãäà ïðàãìàòèçìà â îáùåñòâå âîîáùå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî.  ýòîì åñòü ñâîè ïëþñû è ìèíóñû, îòðàæàþùèåñÿ íà îáðàçîâàíèè.  ñîâåòñêèå âðåìåíà îíî áûëî âûñòðîåíî èñõîäÿ èç îáùèõ èíòåðåñîâ - ñèëüíûå áàçîâûå, ôóíäàìåíòàëüíûå äèñöèïëèíû. Ñïåöèàëüíûå æå äèñöèï-

ýòîò ðàç áûëè êàê íèêîãäà îðèãèíàëüíû: "ßè÷íûå áîè" èëè "Ñïðÿ÷ü â ñåáå øïîðû" äëèíîé â 65 ìåòðîâ (ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíó Áîãäàíñêîãî Þ. è Ïàðàìîíîâîé Ñ.Í.)

"Ìàìû" è "ïàïû" òîæå ïðåäñòàâèëè ñåáÿ, à òî÷íåå ïîõâàñòàëèñü ñâîèìè òàëàíòàìè. Êóðàòîðû-ñòóäåíòû, êàê îêàçàëîñü äëÿ íèõ, óìåþò íå òîëüêî ìíîãî áîëòàòü, íî è ïåòü, è òàíöåâàòü. Ñóäÿ ïî âñåìó, ïåðâîêóðû áûëè â âîñòîðãå. Êîãî íè ñïðîñè âñåì ïîíðàâèëîñü. Ïðàâäà, áûëî îäíî çàìå÷àíèå: "Óæ ñëèøêîì â ïîìåùåíèè íàêóðåíî". ×òî æ, äîðîãèå ñòóäåíòû, ó÷èòûâàéòå ñàìè, ñêîëüêî âàñ òóñóåòñÿ â îäíîì êëóáå ïðåä òåì, êàê çàêóðèòü ñëåäóþùóþ ñèãàðåòêó.

À òàê âñå ïðîøëî íà óðà. Ýòî óæå òðåòèé äåíü ïåðâîêóðñíèêà, êîòîðûé ÿ ïîñåòèëà. Ïåðâûé áûë â ÷åñòü ìåíÿ. Íà âòîðîé ÑòóäÑîâåò îòäàë ïîñëåäíþþ ðóáàõó ðàäè ôðåøîâ (â áóêâàëüíîì ñìûñëå). À òðåòèé - ýòîãî ãîäà îòëè÷èëñÿ ñàìîé äðóæíîé è ñàìîé àêòèâíîé àóäèòîðèåé. Õîòÿ ýòîò âå÷åð îðãàíèçîâûâàåòñÿ äëÿ fresh'îâ, ñòóäåíòû áîëåå ñòàðøèõ êóðñîâ âñå ðàâíî òóäà ðâàëèñü. Íàâåðíî, îíè õîòåëè õîòü íà îäèí âå-

÷åð îïÿòü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ïàðó-òðîéêó ëåò ìëàäøå...,à, ìîæåò, ïðîñòî ñîñêó÷èëèñü ïî èïñîâñêèì âå÷åðèíêàì.


Ñåçîí ðàçâëå÷åíèé îòêðûò Âîò è çàêîí÷èëîñü î÷åðåäíîå òåïëîå ëåòî. Ýòî êîíå÷íî è ãðóñòíî, íî... Íî ñòóäåíòàì ãðóñòèòü íåêîãäà: àòòåñòàöèè, çà÷åòû, ñåññèè - âñå òàê áûñòðî...

Ñòîï! Ýòà ñòàòüÿ íå îá ýòîì! Çàêîí÷èëîñü ëåòî çàòî íà÷àëñÿ íîâûé ñåçîí ðàçâëå÷åíèé! Äà-äà, ó÷åáà - äåëî íóæíîå, íî íàäî æå õîòü èçðåäêà âûíûðèâàòü èç ó÷åáíèêîâ?! Ïî òðàäèöèè, îòêðûâàåò ýòîò ñåçîí âå÷åðèíêà äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ - "Äåíü fresh'à".  ïðèíöèïå, ïðàçäíèê íå î÷åíü ãðîìêèé, íî äåëî

íóæíîå: åãî çàäà÷à ñîáðàòü è ïåðåçíàêîìèòü âñå íîâîå ïîêîëåíèå íà ÈÏÑÀ. Ïî-ìîåìó, íè÷òî òàê ìíîãî íå ìîæåò ðàññêàçàòü î òîâàðèùàõ, êàê

ðàçíîîáðàçíûå êîíêóðñû(êîíå÷íî, åñëè òû íå ïîòàùèøü ýòèõ ñàìûõ òîâàðèùåé íà íåîáèòàåìûé îñòðîâ èëè âçáèðàòüñÿ íà Ýâåðåñò). À êîíêóðñû â

ëèíû áûëè ñëàáûìè. Òåïåðü íåîáõîäèìî îòòà÷èâàòü ñïåöèàëüíûå äèñöèïëèíû, ÷òîáû îíè äàâàëè îòâåòû íà ýòè ïðàãìàòè÷åñêèå çàïðîñû, íî ïðàãìàòèçì òîæå âåäü åñòü ñåé÷àñ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ. Ïåðâè÷íûé ïðàãìàòèçì "ãäå ñ ýòîé òåîðåìû ÿ áóäó ïîëó÷àòü êîíêðåòíûå äåíüãè èëè êèðïè÷è" ïðèñóòñòâóåò ó ñòóäåíòîâ ìëàäøèõ êóðñîâ. À âîò êîãäà îíè óæå ñòàíîâÿòñÿ ñòàðøåêóðñíèêàìè, âûïóñêíèêàìè, òî íà÷èíàþò ïîíèìàòü, ÷òî òóò íå òàêàÿ ïðîñòàÿ âçàèìîñâÿçü. ×òî åñëè òåîðåìà ñåé÷àñ íå âûäàëà 5 ðóáëåé, òî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî åå íå íàäî èçó÷àòü. Ñåé÷àñ íàáëþäàåòñÿ íåêîòîðûé êîíôëèêò ñòàðîé âûñòðîåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ìåäëåííî ìåíÿåòñÿ è íîâîãî ïðàãìàòè÷åñêîãî âçãëÿäà - èõ óòðÿñòè ìåæäó ñîáîé àêêóðàòíî è ïðàâèëüíî ïîêà ÷òî åùå íå óäàëîñü. - Êàê âû ñ÷èòàåòå, íà ãëîáàëüíîì óðîâíå, çà ñ÷åò ÷åãî ìîæíî óâåëè÷èòü óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ? - Ðåàëüíî, ìîæíî íà ñòàðøèõ êóðñàõ, êîãäà èäåò ñïåöèàëèçàöèÿ, ïðè-

ìåíèòü çàïàäíóþ ñõåìó, òî åñòü èìåòü âîçìîæíîñòü âûáèðàòü ñïåö. êóðñû. Âèäèòå ëè âû ïðîáëåìó â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî âûïóñêíèêîâ ÈÏÑÀ ðàáîòàþò äàëåêî íå ñèñòåìíûìè àíàëèòèêàìè? -Ïðîáëåìà òðóäîóñòðîéñòâà - ýòî âñåîáùàÿ ïðîáëåìà è íå òîëüêî â Óêðàèíå. Êîíå÷íî, - íåõîðîøî. È õîðîøî áûëî áû, åñëè áû êàæäûé ìîã óñòðàèâàòüñÿ òóäà, êóäà îí õî÷åò. Ëþáàÿ "âûíóæäåííîñòü" ìåíÿ íå óñòðàèâàåò. Êîãäà ÷åëîâåêà çàñòàâëÿþò âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà èëè êòîòî êîíêðåòíî - ìíå ýòî âñåãäà íå íðàâèòñÿ. Íó, òàê íàøà æèçíü âîîáùå íå èäåàëüíàÿ. È ïî áîëüøåé ÷àñòè, ýòî ïðîáëåìà ýêîíîìèêè, à íå îáðàçîâàíèÿ. Îíà, êîíå÷íî, ïûòàåòñÿ ïåðåïîëçòè èç îäíîãî êà÷åñòâà â äðóãîå, íî âðåìåíàìè ïðèíèìàåò äîâîëüíî óðîäëèâóþ ôîðìó. - Êàê âû îòíîñèòåñü ê ââåäåíèþ Áîëîíñêîé ñèñòåìû? - Íà ñàìîì äåëå ìíå íå ÿñíû íè öåëè, íè èñòîêè, íå çàäà÷è âñåãî ýòîãî ïðîöåññà. Âñå òî, ÷òî ïðîèçíîñèòñÿ - ìàëî-

âðàçóìèòåëüíî. Âîò çíà÷èò, ÂÓÇû Åâðîïû ðåøèëè… Íó õîðîøî, à ìû òóò ïðè÷åì? Íàñ â Åâðîïó çîâóò?! Ñ òî÷êè çðåíèÿ òðóäîóñòðîéñòâà çà ãðàíèöåé ýòî íèêàê íå ñðàáîòàåò íà ñàìîì äåëå. Ïî êðàéíåé ìåðå, ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå. È, íå ïîòîìó ÷òî äèïëîì ïðèçíàåòñÿ èëè íå ïðèçíàåòñÿ, à ïîòîìó ÷òî ñòðàíû îò÷óæäåíû äðóã îò äðóãà Óêðàèíà è ñòðàíû Åâðîïû. Õîðîøî, ìû ââåëè Áîëîíñêóþ ñèñòåìó, à ÿçûê òóò êòî-òî ó÷èò? À òóäà ïðèåõàòü - äëÿ íà÷àëà íàäî óìåòü ðàçãîâàðèâàòü. È ìíå íà ñàìîì äåëå ìíîãî íå ïîíÿòî, ÷òî æå òàì íà ñàìîì äåëå ïðîèñõîäèò â ýòîé áîëîíñêîé ñèñòåìå, è íèêòî íå ïîÿñíÿåò. Ìíîãî êðàñèâûõ ñëîâ, à ñóòü íå ÿñíà. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïîäíÿòü âñþ äîêóìåíòàöèþ, òàê âðåìåíè íåò. È òàê êàê ìíå íå ÿñíî, ÷òî ýòî, äëÿ ÷åãî è çà÷åì, ñîîòâåòñòâåííî âûðàáîòàòü êàêîå-òî âíÿòíîå îòíîøåíèå ê ýòîìó íå ìîãó.


Îñòîðîæíî, çëàÿ ñîáàêà! Ïîäêîëçèí Ãëåá Áîðèñîâè÷ (îí æå Ãëåá, Áîðèñû÷, Ïîäêîë, Ñåêñ - ñèìâîë ÈÏÑÀ è Ñèíÿÿ áîðîäà).

Ïðåïîäàâàòåëü ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, àëãåáðû è ãåîìåòðèè è òîìó ïîäîáíûõ ãàäîñòåé. Ñêëîíåí ê èçäåâàòåëüñòâó íàä ñòóäåíòàìè, âûñòàâëåíèþ äâîåê íà ýêçàìåíå, êóðåíèþ è äðóãèì âðåäíûì ïðèâû÷êàì. Ïðåïîäàâàòåëüñêèå ñåêðåòû: êîãäà íå ðåøàåòñÿ çàäà÷à íåîáõîäèìî ïî÷åñàòü áîðîäó, à êîãäà äåëà ñîâñåì ïëîõè - ãîëîâó. Äðóæèò ñ Þðèåì Âèêòîðîâè÷åì Áîãäàíñêèì, íó, à êàê ãîâîðèòñÿ: ñ êåì

ïîâåäåøüñÿ, îò òîãî è íàáåðåøüñÿ. Ïîýòîìó, óäàðíèê ïðîèçâîäñòâà, ìîæíî äàæå ñêàçàòü ñòàõàíîâåö - ïî êîëè÷åñòâó äâîåê âûñòàâëåííûõ íà ýêçàìåíå - ñåðåáðåííûé ïðèçåð, âñëåä çà áåçóïðå÷íûì ëèäåðîì (ñàìè çíàåòå êåì.) Ëþáèìîå ñëîâî ØÒÐÀÔ!!!, ñîïðîâîæäàåìîå ïîòèðàíèåì ðóê îò âîñõèùåíèÿ è äîâîëüíîé óëûáêîé. (äëÿ íåîïîçíàííûõ ïîÿñíÿåì: ó íàøåãî ëþáèìîãî Áîðèñû÷à åñòü ãèáêàÿ ñèñòåìà øòðàôîâ. Íå ñäåëàë äîìàøêó ØÒÐÀÔ!, ïðîïóñòèë ïðàêòèêó - ØÒÐÀÔ! Ïîêà íå ñäàøü øòðàôû, íå äîïóñêàåøüñÿ äî çàùèòû ðàñ÷¸òîê, à ïîêà íå ñäàøü ðàñ÷¸òêè - íå äîïóñêàåøüñÿ äî ýêçàìåíà. Íó à äàëüøå ÷òî? Ñàìè ïîíèìàåòå… À ãîâîðÿò, ëþäè äðåññèðîâêå íå ïîääàþòñÿ. Íè÷åãî ïîäîáíîãî. Íàïðèìåð, ñòóäåíòû ÈÏÑÀ

ïîñëå ñåìåñòðà çíàêîìñòâà ñ Ãëåáîì Áîðèñîâè÷åì ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ áðàâî ïîäõîäÿò ê íåìó è ðàäîñòíî óëûáàÿñü ñïðàøèâàþò: "Ãëåá Áîðèñû÷, à ìîæíî âçÿòü øòðàô?" Íà ÷òî Ãëåá Áîðèñîâè÷ ñòîëü æå ðàäîñòíî óëûáàÿñü, îòâå÷àåò "Äà õîòü äâà!!!" Èëè: "Ãëåá Áîðèñîâè÷ , øòðàô äàäèòå?" Ãëåá Áîðèñîâè÷ î÷àðîâàòåëüíî óñìåõàÿñü è õëîïàÿ â ëàäîøè ñ ÿâíî íåïðèêðûòîé ðàäîñòüþ: "Äàì! Äàì!" À åùå Ãëåá Áîðèñîâè÷ ëþáèò ñïðàøèâàòü ó ñòóäåíòîâ "Âñåì ïîíÿòíî" (çíàê ïðåïèíàíèÿ, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé äëÿ âûñòàâëåíèÿ â êîíöå ýòîãî ïðåäëîæåíèÿ - ÷òî-òî ñðåäíåå ìåæäó ! è !!!), ñî-

ïðîâîæäàÿ ýòî õàðàêòåðíûì æåñòîì (ñìîòðè ðè-

Ó êîãî ñòîèò, ó òîãî ñòîèò. (Äåëî áûëî òàê. Çàäàåò Ã.Á. ðàñ÷¸òêó ïî ãðàôèêàì è ãîâîðèò ñòóäåíòàì: "Ýòè ãðàôèêè ìîæíî íàðèñîâàòü íà êîìïüþòåðå" Ñòóäåíòû è ñïðàøèâàþò: "À ó êîãî òàêîé êîìïüþòåð ñòîèò?", íà ÷òî Ã.Á. è âûäàåò êîðîííóþ ôðàçó.) ß íå ñîìíåâàþñü â ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè. ñóíîê). À åùå ó Ãëåáà Áîðèñîâè÷à íå ëàäû ñî âðåìåíåì. À îñîáåííî â òàêèå ïåðèîäû âðåìåíè, êàê 10:05, 12:00, 13:55 è ò.ä. Ïåðâûé âîïðîñ, êîòîðûé òåáå çàäàþò ñòàðøåêóðñíèêè, óçíàâ ÷òî ó òåáÿ âåäåò Ïîäêîëçèí "Îí âàñ çàäåðæèâàåò?", è î÷åíü óäèâëÿþòñÿ, óçíàâ, ÷òî âñåãî íà 15-20 ìèíóò (ò.å. âñþ ïåðåìåíó). Íà ÷òî îòâå÷àåøü "Î äà!" è íà÷èíàåøü æàëîâàòüñÿ, êàê ìû ÷óòü áûëî íå çàíî÷åâàëè íà ïîëó ïîä ïðåïîäàâàòåëüñêîé, ñäàâàâ ðàñ÷¸òêè è òîìó ïîäîáíûå óæàñû.

Ìîðîç, Âû óæå íà÷àëè ó÷èòü ïðèñÿãó? Ýòîò èíòåãðàë ïðîñòî äàðîì áåðåòñÿ … Íó, ÷òî? Ó íàñ åñòü ïëàí. Äàâàéòå åãî ðåàëèçîâûâàòü. Âîò òàê ñìîòðèøü, - îíî âðîäå åñòü, à íà÷èíàåøü ðóêàìè ùóïàòü... ß ñ âàìè ôèçèîëîãè÷åñêè íå óñïåâàþ. Çâåðõîâñêèé, êàêóþ ÷àñòü ñâîåé àíàòîìèè âû òàê ñòàðàòåëüíî ðàññìàòðèâàåòå ïîä ïàðòîé? Ïîñìîòðèì, íà ñêîëüêî ýòîò âåêòîð ïåðïåíäèêóëÿðåí ýòîìó. Èòàê, îò êîíöà äî êîíöà… Ìîæíî êîíå÷íî ðàçâëåêàòüñÿ, òðåáîâàòü ñëàáåå… Íàäïèñü íà äîñêå: "òåîðåìà Ïèêàðà äëÿ äóð n-ãî ïîðÿäêà." (èìåëîñü â âèäó äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå n-ãî ïîðÿäêà) Çàïîìèíàòü ýòó ôîðìóëó - çàíÿòèå ÿâíî íå äëÿ áåëîãî ÷åëîâåêà.


Îñòîðîæíî, çëàÿ ñîáàêà! Ïîäêîëçèí Ãëåá Áîðèñîâè÷ (îí æå Ãëåá, Áîðèñû÷, Ïîäêîë, Ñåêñ - ñèìâîë ÈÏÑÀ è Ñèíÿÿ áîðîäà).

Ïðåïîäàâàòåëü ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, àëãåáðû è ãåîìåòðèè è òîìó ïîäîáíûõ ãàäîñòåé. Ñêëîíåí ê èçäåâàòåëüñòâó íàä ñòóäåíòàìè, âûñòàâëåíèþ äâîåê íà ýêçàìåíå, êóðåíèþ è äðóãèì âðåäíûì ïðèâû÷êàì. Ïðåïîäàâàòåëüñêèå ñåêðåòû: êîãäà íå ðåøàåòñÿ çàäà÷à íåîáõîäèìî ïî÷åñàòü áîðîäó, à êîãäà äåëà ñîâñåì ïëîõè - ãîëîâó. Äðóæèò ñ Þðèåì Âèêòîðîâè÷åì Áîãäàíñêèì, íó, à êàê ãîâîðèòñÿ: ñ êåì

ïîâåäåøüñÿ, îò òîãî è íàáåðåøüñÿ. Ïîýòîìó, óäàðíèê ïðîèçâîäñòâà, ìîæíî äàæå ñêàçàòü ñòàõàíîâåö - ïî êîëè÷åñòâó äâîåê âûñòàâëåííûõ íà ýêçàìåíå - ñåðåáðåííûé ïðèçåð, âñëåä çà áåçóïðå÷íûì ëèäåðîì (ñàìè çíàåòå êåì.) Ëþáèìîå ñëîâî ØÒÐÀÔ!!!, ñîïðîâîæäàåìîå ïîòèðàíèåì ðóê îò âîñõèùåíèÿ è äîâîëüíîé óëûáêîé. (äëÿ íåîïîçíàííûõ ïîÿñíÿåì: ó íàøåãî ëþáèìîãî Áîðèñû÷à åñòü ãèáêàÿ ñèñòåìà øòðàôîâ. Íå ñäåëàë äîìàøêó ØÒÐÀÔ!, ïðîïóñòèë ïðàêòèêó - ØÒÐÀÔ! Ïîêà íå ñäàøü øòðàôû, íå äîïóñêàåøüñÿ äî çàùèòû ðàñ÷¸òîê, à ïîêà íå ñäàøü ðàñ÷¸òêè - íå äîïóñêàåøüñÿ äî ýêçàìåíà. Íó à äàëüøå ÷òî? Ñàìè ïîíèìàåòå… À ãîâîðÿò, ëþäè äðåññèðîâêå íå ïîääàþòñÿ. Íè÷åãî ïîäîáíîãî. Íàïðèìåð, ñòóäåíòû ÈÏÑÀ

ïîñëå ñåìåñòðà çíàêîìñòâà ñ Ãëåáîì Áîðèñîâè÷åì ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ áðàâî ïîäõîäÿò ê íåìó è ðàäîñòíî óëûáàÿñü ñïðàøèâàþò: "Ãëåá Áîðèñû÷, à ìîæíî âçÿòü øòðàô?" Íà ÷òî Ãëåá Áîðèñîâè÷ ñòîëü æå ðàäîñòíî óëûáàÿñü, îòâå÷àåò "Äà õîòü äâà!!!" Èëè: "Ãëåá Áîðèñîâè÷ , øòðàô äàäèòå?" Ãëåá Áîðèñîâè÷ î÷àðîâàòåëüíî óñìåõàÿñü è õëîïàÿ â ëàäîøè ñ ÿâíî íåïðèêðûòîé ðàäîñòüþ: "Äàì! Äàì!" À åùå Ãëåá Áîðèñîâè÷ ëþáèò ñïðàøèâàòü ó ñòóäåíòîâ "Âñåì ïîíÿòíî" (çíàê ïðåïèíàíèÿ, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé äëÿ âûñòàâëåíèÿ â êîíöå ýòîãî ïðåäëîæåíèÿ - ÷òî-òî ñðåäíåå ìåæäó ! è !!!), ñî-

ïðîâîæäàÿ ýòî õàðàêòåðíûì æåñòîì (ñìîòðè ðè-

Ó êîãî ñòîèò, ó òîãî ñòîèò. (Äåëî áûëî òàê. Çàäàåò Ã.Á. ðàñ÷¸òêó ïî ãðàôèêàì è ãîâîðèò ñòóäåíòàì: "Ýòè ãðàôèêè ìîæíî íàðèñîâàòü íà êîìïüþòåðå" Ñòóäåíòû è ñïðàøèâàþò: "À ó êîãî òàêîé êîìïüþòåð ñòîèò?", íà ÷òî Ã.Á. è âûäàåò êîðîííóþ ôðàçó.) ß íå ñîìíåâàþñü â ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè. ñóíîê). À åùå ó Ãëåáà Áîðèñîâè÷à íå ëàäû ñî âðåìåíåì. À îñîáåííî â òàêèå ïåðèîäû âðåìåíè, êàê 10:05, 12:00, 13:55 è ò.ä. Ïåðâûé âîïðîñ, êîòîðûé òåáå çàäàþò ñòàðøåêóðñíèêè, óçíàâ ÷òî ó òåáÿ âåäåò Ïîäêîëçèí "Îí âàñ çàäåðæèâàåò?", è î÷åíü óäèâëÿþòñÿ, óçíàâ, ÷òî âñåãî íà 15-20 ìèíóò (ò.å. âñþ ïåðåìåíó). Íà ÷òî îòâå÷àåøü "Î äà!" è íà÷èíàåøü æàëîâàòüñÿ, êàê ìû ÷óòü áûëî íå çàíî÷åâàëè íà ïîëó ïîä ïðåïîäàâàòåëüñêîé, ñäàâàâ ðàñ÷¸òêè è òîìó ïîäîáíûå óæàñû.

Ìîðîç, Âû óæå íà÷àëè ó÷èòü ïðèñÿãó? Ýòîò èíòåãðàë ïðîñòî äàðîì áåðåòñÿ … Íó, ÷òî? Ó íàñ åñòü ïëàí. Äàâàéòå åãî ðåàëèçîâûâàòü. Âîò òàê ñìîòðèøü, - îíî âðîäå åñòü, à íà÷èíàåøü ðóêàìè ùóïàòü... ß ñ âàìè ôèçèîëîãè÷åñêè íå óñïåâàþ. Çâåðõîâñêèé, êàêóþ ÷àñòü ñâîåé àíàòîìèè âû òàê ñòàðàòåëüíî ðàññìàòðèâàåòå ïîä ïàðòîé? Ïîñìîòðèì, íà ñêîëüêî ýòîò âåêòîð ïåðïåíäèêóëÿðåí ýòîìó. Èòàê, îò êîíöà äî êîíöà… Ìîæíî êîíå÷íî ðàçâëåêàòüñÿ, òðåáîâàòü ñëàáåå… Íàäïèñü íà äîñêå: "òåîðåìà Ïèêàðà äëÿ äóð n-ãî ïîðÿäêà." (èìåëîñü â âèäó äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå n-ãî ïîðÿäêà) Çàïîìèíàòü ýòó ôîðìóëó - çàíÿòèå ÿâíî íå äëÿ áåëîãî ÷åëîâåêà.


Ñåçîí ðàçâëå÷åíèé îòêðûò Âîò è çàêîí÷èëîñü î÷åðåäíîå òåïëîå ëåòî. Ýòî êîíå÷íî è ãðóñòíî, íî... Íî ñòóäåíòàì ãðóñòèòü íåêîãäà: àòòåñòàöèè, çà÷åòû, ñåññèè - âñå òàê áûñòðî...

Ñòîï! Ýòà ñòàòüÿ íå îá ýòîì! Çàêîí÷èëîñü ëåòî çàòî íà÷àëñÿ íîâûé ñåçîí ðàçâëå÷åíèé! Äà-äà, ó÷åáà - äåëî íóæíîå, íî íàäî æå õîòü èçðåäêà âûíûðèâàòü èç ó÷åáíèêîâ?! Ïî òðàäèöèè, îòêðûâàåò ýòîò ñåçîí âå÷åðèíêà äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ - "Äåíü fresh'à".  ïðèíöèïå, ïðàçäíèê íå î÷åíü ãðîìêèé, íî äåëî

íóæíîå: åãî çàäà÷à ñîáðàòü è ïåðåçíàêîìèòü âñå íîâîå ïîêîëåíèå íà ÈÏÑÀ. Ïî-ìîåìó, íè÷òî òàê ìíîãî íå ìîæåò ðàññêàçàòü î òîâàðèùàõ, êàê

ðàçíîîáðàçíûå êîíêóðñû(êîíå÷íî, åñëè òû íå ïîòàùèøü ýòèõ ñàìûõ òîâàðèùåé íà íåîáèòàåìûé îñòðîâ èëè âçáèðàòüñÿ íà Ýâåðåñò). À êîíêóðñû â

ëèíû áûëè ñëàáûìè. Òåïåðü íåîáõîäèìî îòòà÷èâàòü ñïåöèàëüíûå äèñöèïëèíû, ÷òîáû îíè äàâàëè îòâåòû íà ýòè ïðàãìàòè÷åñêèå çàïðîñû, íî ïðàãìàòèçì òîæå âåäü åñòü ñåé÷àñ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ. Ïåðâè÷íûé ïðàãìàòèçì "ãäå ñ ýòîé òåîðåìû ÿ áóäó ïîëó÷àòü êîíêðåòíûå äåíüãè èëè êèðïè÷è" ïðèñóòñòâóåò ó ñòóäåíòîâ ìëàäøèõ êóðñîâ. À âîò êîãäà îíè óæå ñòàíîâÿòñÿ ñòàðøåêóðñíèêàìè, âûïóñêíèêàìè, òî íà÷èíàþò ïîíèìàòü, ÷òî òóò íå òàêàÿ ïðîñòàÿ âçàèìîñâÿçü. ×òî åñëè òåîðåìà ñåé÷àñ íå âûäàëà 5 ðóáëåé, òî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî åå íå íàäî èçó÷àòü. Ñåé÷àñ íàáëþäàåòñÿ íåêîòîðûé êîíôëèêò ñòàðîé âûñòðîåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ìåäëåííî ìåíÿåòñÿ è íîâîãî ïðàãìàòè÷åñêîãî âçãëÿäà - èõ óòðÿñòè ìåæäó ñîáîé àêêóðàòíî è ïðàâèëüíî ïîêà ÷òî åùå íå óäàëîñü. - Êàê âû ñ÷èòàåòå, íà ãëîáàëüíîì óðîâíå, çà ñ÷åò ÷åãî ìîæíî óâåëè÷èòü óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ? - Ðåàëüíî, ìîæíî íà ñòàðøèõ êóðñàõ, êîãäà èäåò ñïåöèàëèçàöèÿ, ïðè-

ìåíèòü çàïàäíóþ ñõåìó, òî åñòü èìåòü âîçìîæíîñòü âûáèðàòü ñïåö. êóðñû. Âèäèòå ëè âû ïðîáëåìó â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî âûïóñêíèêîâ ÈÏÑÀ ðàáîòàþò äàëåêî íå ñèñòåìíûìè àíàëèòèêàìè? -Ïðîáëåìà òðóäîóñòðîéñòâà - ýòî âñåîáùàÿ ïðîáëåìà è íå òîëüêî â Óêðàèíå. Êîíå÷íî, - íåõîðîøî. È õîðîøî áûëî áû, åñëè áû êàæäûé ìîã óñòðàèâàòüñÿ òóäà, êóäà îí õî÷åò. Ëþáàÿ "âûíóæäåííîñòü" ìåíÿ íå óñòðàèâàåò. Êîãäà ÷åëîâåêà çàñòàâëÿþò âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà èëè êòîòî êîíêðåòíî - ìíå ýòî âñåãäà íå íðàâèòñÿ. Íó, òàê íàøà æèçíü âîîáùå íå èäåàëüíàÿ. È ïî áîëüøåé ÷àñòè, ýòî ïðîáëåìà ýêîíîìèêè, à íå îáðàçîâàíèÿ. Îíà, êîíå÷íî, ïûòàåòñÿ ïåðåïîëçòè èç îäíîãî êà÷åñòâà â äðóãîå, íî âðåìåíàìè ïðèíèìàåò äîâîëüíî óðîäëèâóþ ôîðìó. - Êàê âû îòíîñèòåñü ê ââåäåíèþ Áîëîíñêîé ñèñòåìû? - Íà ñàìîì äåëå ìíå íå ÿñíû íè öåëè, íè èñòîêè, íå çàäà÷è âñåãî ýòîãî ïðîöåññà. Âñå òî, ÷òî ïðîèçíîñèòñÿ - ìàëî-

âðàçóìèòåëüíî. Âîò çíà÷èò, ÂÓÇû Åâðîïû ðåøèëè… Íó õîðîøî, à ìû òóò ïðè÷åì? Íàñ â Åâðîïó çîâóò?! Ñ òî÷êè çðåíèÿ òðóäîóñòðîéñòâà çà ãðàíèöåé ýòî íèêàê íå ñðàáîòàåò íà ñàìîì äåëå. Ïî êðàéíåé ìåðå, ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå. È, íå ïîòîìó ÷òî äèïëîì ïðèçíàåòñÿ èëè íå ïðèçíàåòñÿ, à ïîòîìó ÷òî ñòðàíû îò÷óæäåíû äðóã îò äðóãà Óêðàèíà è ñòðàíû Åâðîïû. Õîðîøî, ìû ââåëè Áîëîíñêóþ ñèñòåìó, à ÿçûê òóò êòî-òî ó÷èò? À òóäà ïðèåõàòü - äëÿ íà÷àëà íàäî óìåòü ðàçãîâàðèâàòü. È ìíå íà ñàìîì äåëå ìíîãî íå ïîíÿòî, ÷òî æå òàì íà ñàìîì äåëå ïðîèñõîäèò â ýòîé áîëîíñêîé ñèñòåìå, è íèêòî íå ïîÿñíÿåò. Ìíîãî êðàñèâûõ ñëîâ, à ñóòü íå ÿñíà. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïîäíÿòü âñþ äîêóìåíòàöèþ, òàê âðåìåíè íåò. È òàê êàê ìíå íå ÿñíî, ÷òî ýòî, äëÿ ÷åãî è çà÷åì, ñîîòâåòñòâåííî âûðàáîòàòü êàêîå-òî âíÿòíîå îòíîøåíèå ê ýòîìó íå ìîãó.


Åäèíñòâåííîå èç òîãî, ÷òî èçâåñòíî øèðîêèì ìàññàì êâàíòîâûå îáúåêòû… - Òî åñòü äàæå ñ ôèçèêîé áûëî ñâÿçàíî? - Ôèçèêè ýòî ÿêîáû èñïîëüçóþò è âñå ïðîãîâàðèâàþò êðàñèâûå ñëîâà î òîì, ÷òî âîò â ôèçèêå ýòî ïðîñòî íåîáõîäèìî, íî êîìó è êàê… Òî åñòü, ïðîðâà ìåæäó ôèçèêàìè è ìàòåìàòèêàìè ÷åì äàëüøå, òåì - áîëüøå. ×åì óâëåêàåòåñü ïîìèìî ïðåïîäàâàíèÿ? - Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò æèçíü çàâåðíóëà òàê, ÷òî íå î÷åíü-òî è äî óâëå÷åíèé. À äî òîãî, ïîêà âîéíû íà Êàâêàçå íå çàòåâàëèñü - â ïîõîäû õîäèë ãîðíûå. Íà âåðøèíû ñåðüåçíûå íå ëàçèë, íå óñïåë ïðèñòðîèòüñÿ ê àëüïèíèçìó, õîòÿ ñîáèðàëñÿ, íî ïîêà ðàçäóìûâàë - îíî âñå ñòàëî ðàçâàëèâàòüñÿ. Íà÷àë ÿ åùå â óíèâåðñèòåòå â 1982 ãîä è çàêîí÷èë ãäå-òî â 1990 ãîäó. Äîáðàëñÿ äî 4 êàòåãîðèè. Åùå íà ëûæàõ ãîðíûõ ëþáèë êàòàòüñÿ. Íà ïåðâîì êóðñå ïîìíþ ïîåõàëè ñ äðîâÿíûìè ëûæàìè è ýòî áûëî ñ ðîäíè ñàìîóáèéñòâó. Ó íèõ áûëè óíèâåðñàëüíûå êðåï-

ëåíèÿ, â íèõ ìîæíî è õîäèòü è ñúåçæàòü ñ ìàëåíüêèõ ãîðî÷åê, íî ñ áîëüøèõ ãîð åäèíñòâåííûé ñïîñîá òîðìîæåíèÿ áûë êàêîé-íèáóäü ÷àñòüþ òåëà. Õîðîøî, åñëè ïîâåçåò - íå ãîëîâîé. Àäðåíàëèíà çàòî, íàâåðíîå, ïðèáàâëÿë? Íå çíàþ íàñ÷åò àäðåíàëèíà, íî ñèíÿêîâ òàê òî÷íî. Òîãäà î÷åíü òðóäíî áûëî äîñòàòü õîðîøåå ñíàðÿæåíèå, òîëüêî ãäå-òî ó êîãî-òî íà ðóêàõ. - Ñåé÷àñ êàòàåòåñü íà ëûæàõ? - Ïîñëåäíèé ðàç áûë â 2003 ãîäó â Êàðïàòàõ (Äðàãîáðàä). Çàãðàíèöåé íå êàòàëñÿ - âðåìåíè íå áûëî. Ïîåçäêà çà ãðàíèöó çàáèðàåò ìíîãî âðåìåíè, äàæå åñëè íà ñàìîëåòå.  èòîãå, íà äîðîãó òóäà è îáðàòíî óõîäèò 3-4 äíÿ, à èõ âñåãî 7 íà îòäûõ. À ðàíüøå, áóäó÷è ñòóäåíòîì è âðåìÿ áûëî - òàê çà ãðàíèöó íåëüçÿ áûëî ïðîñòî òàê âûåõàòü. - ×òî âû äåëàåòå â âûõîäíûå äíè? - Ó ìåíÿ ìàëåíüêèé ðåáåíîê. Ïîýòîìó ÿ âñå âðåìÿ çàíèìàþñü åãî âîñïèòàíèåì. - Íàøå îáðàçîâàíèå èçìåíèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, êîòîðîå

áûëî, íàïðèìåð, 10 ëåò íàçàä? - Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ñòðàøíî èíåðòíàÿ øòóêà, â ðàçíûõ ñëó÷àÿõ ýòî õîðîøî èëè ïëîõî, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòèêè, íî îíà íå ìîæåò çà 10 ëåò ðàäèêàëüíî èçìåíèòñÿ. Ïîýòîìó, ïðèíöèïèàëüíûõ, ñóùåñòâåííûõ îòëè÷èé â áàçîâûõ êóðñàõ íåò. - Êàê âû ñ÷èòàåòå, íà äàííûé ìîìåíò, ñòóäåíòû áîëüøå çàèíòåðåñîâàíû â ïîó÷åíèè çíàíèé, ÷åì òå æå 10 ëåò íàçàä? - Íå ëþáëþ âîò ýòèõ çàåçæåííûõ îòâåòîâ, ÷òî "à âîò ðàíüøå - õîðîøî ó÷èëèñü, à ñåé÷àñ - ïëîõî…", ýòî - áðåä… Ñåé÷àñ â îáùåñòâå ñèëüíî âîçðîñ ïðàãìàòè÷åñêèé âçãëÿä íà âñå, â òîì ÷èñëå è íà îáðàçîâàíèå.  îòëè÷èè îñîáåííî îò ëåãåíäàðíûõ âðåìåí, êîãäà ïðàãìàòèçìà â îáùåñòâå âîîáùå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî.  ýòîì åñòü ñâîè ïëþñû è ìèíóñû, îòðàæàþùèåñÿ íà îáðàçîâàíèè.  ñîâåòñêèå âðåìåíà îíî áûëî âûñòðîåíî èñõîäÿ èç îáùèõ èíòåðåñîâ - ñèëüíûå áàçîâûå, ôóíäàìåíòàëüíûå äèñöèïëèíû. Ñïåöèàëüíûå æå äèñöèï-

ýòîò ðàç áûëè êàê íèêîãäà îðèãèíàëüíû: "ßè÷íûå áîè" èëè "Ñïðÿ÷ü â ñåáå øïîðû" äëèíîé â 65 ìåòðîâ (ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíó Áîãäàíñêîãî Þ. è Ïàðàìîíîâîé Ñ.Í.)

"Ìàìû" è "ïàïû" òîæå ïðåäñòàâèëè ñåáÿ, à òî÷íåå ïîõâàñòàëèñü ñâîèìè òàëàíòàìè. Êóðàòîðû-ñòóäåíòû, êàê îêàçàëîñü äëÿ íèõ, óìåþò íå òîëüêî ìíîãî áîëòàòü, íî è ïåòü, è òàíöåâàòü. Ñóäÿ ïî âñåìó, ïåðâîêóðû áûëè â âîñòîðãå. Êîãî íè ñïðîñè âñåì ïîíðàâèëîñü. Ïðàâäà, áûëî îäíî çàìå÷àíèå: "Óæ ñëèøêîì â ïîìåùåíèè íàêóðåíî". ×òî æ, äîðîãèå ñòóäåíòû, ó÷èòûâàéòå ñàìè, ñêîëüêî âàñ òóñóåòñÿ â îäíîì êëóáå ïðåä òåì, êàê çàêóðèòü ñëåäóþùóþ ñèãàðåòêó.

À òàê âñå ïðîøëî íà óðà. Ýòî óæå òðåòèé äåíü ïåðâîêóðñíèêà, êîòîðûé ÿ ïîñåòèëà. Ïåðâûé áûë â ÷åñòü ìåíÿ. Íà âòîðîé ÑòóäÑîâåò îòäàë ïîñëåäíþþ ðóáàõó ðàäè ôðåøîâ (â áóêâàëüíîì ñìûñëå). À òðåòèé - ýòîãî ãîäà îòëè÷èëñÿ ñàìîé äðóæíîé è ñàìîé àêòèâíîé àóäèòîðèåé. Õîòÿ ýòîò âå÷åð îðãàíèçîâûâàåòñÿ äëÿ fresh'îâ, ñòóäåíòû áîëåå ñòàðøèõ êóðñîâ âñå ðàâíî òóäà ðâàëèñü. Íàâåðíî, îíè õîòåëè õîòü íà îäèí âå-

÷åð îïÿòü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ïàðó-òðîéêó ëåò ìëàäøå...,à, ìîæåò, ïðîñòî ñîñêó÷èëèñü ïî èïñîâñêèì âå÷åðèíêàì.


Èíñòèòóò ïðèêëàäíîãî ñèñòåìíîãî àíàëèçà èëè ñîêðàùåííî ÈÏÑÀ. ×åìó æå ó÷àò íà ýòîì ôàêóëüòåòå ÊÏÈ? Êòî òàêèå ñèñòåìíûå àíàëèòèêè è êåì ìîãóò ðàáîòàòü íàøè âûïóñêíèêè? Ìû ðåøèëè óçíàòü îá ýòîì ó íàøèõ ñòóäåíòîâ - êàê îíè ñ÷èòàþò, ãäå ìû ó÷èìñÿ? Áóäóùèì àíàëèòèêàì ïðèøëîñü îòâå÷àòü íà òàêèå âîïðîñû: 1) ×òî áû âû èçìåíèëè íà ñâîåì ôàêóëüòåòå? 2) Êàê âû ñ÷èòàåòå, êòî òàêîé ñèñòåìíûé àíàëèòèê? 3) Ãäå è êåì âû áû õîòåëè ðàáîòàòü ïî îêîí÷àíèþ ó÷åáû? 4) ×èòàåòå ëè âû âíåó÷åáíóþ ëèòåðàòóðó? Êàêóþ (åñëè äà)? 5) ×åì âû îáû÷íî çàíèìàåòåñü â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ?

Ñìàëüÿíîâ Âëàäèñëàâ, ÊÀ-51: 1)  ïåðâóþ î÷åðåäü ÿ áû õîòåë èçìåíèòü âíåøíèé âèä âõîäà â 14-é êîðïóñ, ïîòîìó ÷òî êîãäà ñòîèøü íà ñòóïåíüêàõ è ñìîòðèøü íà âõîä, ó ìåíÿ ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, áóäòî ÿ âõîæó â ñòàðûé çàáðîøåííûé çàâîä. 2) ×åñòíî ãîâîðÿ, ÿ áû ñàì õîòåë óçíàòü. Íå çíàþ, ñåðüåçíî. 3) Ñèñòåìíûì àíàëèòèêîì. Åñëè ÷åñòíî - áûòü ñâÿçàííûì ñ ôèíàíñàìè, ýêîíîìèêîé. 4) ×èòàþ èíîãäà. Âîò ïðî÷èòàë "Êîä äà Âèí÷è" è íà ýòîì âñå ìîå ïîçíàíèå â ëèòåðàòóðå çàêîí÷èëîñü. 5) ×åì ïðèäåòñÿ - â ôóòáîëü÷èê ïîèãðàòü, ñõîäèòü êóäà-òî.

Êîâàëåíêî Èðà, Êà-45: 1) Âî-ïåðâûõ, ÿ áû ïîñòàâèëà â æåíñêèé òóàëåò áóìàãó, çåðêàëî è ìûëî, âî-âòîðûõ, ÿ óáðàëà áû áîëîíñêóþ ñèñòåìó - îíà ìíå íå íðàâèòñÿ, â-òðåòüèõ, ÿ áû ñêîððåêòèðîâàëà ðàñïèñàíèå - ìíîãî "îêîí", ìíå ýòî âîîáùå íå ïîíÿòíî, â-÷åòâåðòûõ, ÿ áû îòìåíèëà ÔÏ. 2) Ýòî òîò, êîòîðûé ìîæåò ñèñòåìàòèçèðîâàòü êàêèå-òî ôàêòû è ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîàíàëèçèðîâàòü èõ ñ ïîñëåäóþùåé ïëàíèðîâêîé è ïðîãíîçîì ñèòóàöèé. 3)  ïðèíöèïå, ìíå âñå ðàâíî. ß áû õîòåëà ðàáîòàòü òàì, ãäå ÿ ìîãëà áû ñåáÿ ðåàëèçîâàòü. 4) Êîíå÷íî, ÿ ÷èòàþ - õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó. 5) Ïüþ âîäêó.

ðÿ, íå ìîãó âñïîìíèòü. Êàêîãî ÷åðòà ÿ òóäà ïîøåë? Äî òîãî ìîìåíòà êàê ñòàëî ìîäíî õîäèò íà êàðàòý, íàâåðíîå, â ìîäå áûë áîêñ. ß è íà êàðàòå ïîïðîáîâàë ïîõîäèòü, íî òîæå íå äëèòåëüíî. Âñå ñïîðòèâíûå ñåêöèè ïîñòðîåíû âîåíèçèðîâàííûì îáðàçîì. Ïîñòðîèëè, äèñöèïëèíà, ñäåëàé òî, ñäåëàé ñå. À åñëè øàã âïðàâî, øàã âëåâî, òî òû ïðîñòî íåãîäÿé è ìåðçàâåö. Íó à ÿ ýòîãî òåðïåòü íå ìîã. Íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî íà áîêñå ìîðäó áüþò, íà êàðàòý è òîãî õóæå - ëîìàþò âñå ÷òî ìîæíî. - Êàê âû øêîëó çàêîí÷èëè, íà îòëè÷íî? - Íåò, êîíå÷íî. Ó ìåíÿ äàæå â àòòåñòàòå äâå òðîéêè åñòü. Îäíà… ïî óêðàèíñêîìó ÿçûêó, à âòîðàÿ… íå ïîìíþ. Äàâíî íå çàãëÿäûâàë àòòåñòàò. - Êóäà âû ïîñòóïèëè ïîñëå øêîëû? -  ïåðâûé ãîä íå ïîñòóïèë - îòðàáîòàë â àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè ìëàäøèì ëàáîðàíòîì. Ïûòàëñÿ òàì êîìïüþòåðû èçó÷àòü. Çàòåì ïîñòóïèë â óíèâåðñèòåò Øåâ÷åíêî íà ìåõìàò. - ×òî ïîäñòåãíóëî âàñ ê ïðîôåññèè ïðåïîäàâàòåëÿ? - Íå æäàë, íå ìå÷òàë, íå

õîòåë, íå ñîáèðàëñÿ! Êîãäà çàêàí÷èâàë àñïèðàíòóðó, íàäî áûëî êóäà-òî ðàñïðåäåëÿòüñÿ. Òîãäà áûëà æåñòêàÿ ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ - êóäà-òî íàäî áûëî. Îêàçàëîñü ìîå ìåñòî íà êàôåäðå â Ïîëèòåõå. Íè íà ýòîé, à íà äðóãîé. Äóìàë, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ïåðåáåðóñü â èíñòèòóò ìàòåìàòèêè, ÿ õîòåë òàì îñòàòüñÿ. - ×òî òàêîå èíñòèòóò ìàòåìàòèêè? - Ýòî íå ó÷åáíûé, à àêàäåìè÷åñêèé èíñòèòóò. Õîòåë òàì íàó÷íîé ðàáîòîé çàíèìàòüñÿ.  àñïèðàíòóðå ÿ áûë â èíñòèòóòå ìàòåìàòèêè, íî òàì êàê ðàç øëè ñîêðàùåíèÿ. Äóìàë, ïîðàáîòàþ â ÊÏÈ 3 ãîäà (îáÿçàí áûë) è ïîòîì âåðíóñü â èíñòèòóò ìàòåìàòèêè. Íå ñëîæèëîñü ïî ñàìûì ðàçíûõ ïðè÷èíàì. È ÷åì áîëüøå ðàáîòàë â ÊÏÈ, òåì ìåíüøå îñòàâàëîñü æåëàíèÿ êóäà-òî óõîäèòü. - ×òî âû ïðåïîäàâàëè? - Èçíà÷àëüíî ìåíÿ "çàïðîòûðèëè" íà ïîäãîòîâèòåëüíî îòäåëåíèå. ×åðåç 4 ãîäà ÿ îêàçàëñÿ íà ãîðíîì ôàêóëüòåòå (òåïåðü ÈÝÝ).  95 ãîäó îêàçàëàñü âîçìîæíîñòü ïåðåéòè íà êàôåäðó ÌÌÑÀ (ê ñëîâó, Èíñòèòóòà ÏÑÀ òîãäà åùå íå áûëî, êàôåäðà

ÌÌÑÀ ïðè ÔÏÌ áûëà ðåä.) è ÿ ìèãîì ïåðåáåæàë. - Ñþäà ïðèøëè è ... - Ñíà÷àëà áûë â ðîëè àññèñòåíòà, ïîòîì äàëè ëåêöèè ïî àíàëèçó íà êàôåäðå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì. - Íà êàêóþ òåìó âû ïèñàëè êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ? - (ïîñëå äîëãîé ïàóçû ðåä.)  îáùåì, ôóíêöèîíàëüíûé àíàëèç… Äîâîëüíî øèðîêàÿ îáëàñòü... Âñå ýòî íà÷àëîñü åùå ñ äèïëîìà.  íåì ÿ õèòðûìè ìåòîäàìè ðåøàë íåëèíåéíûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ. Äîâîëüíî ñëîæíàÿ øòóêà. Àëãåáðàè÷åñêèìè ìåòîäàìè ðåøàë. Òàì âîçíèêàëî ìíîãî ðàçíûõ ïðîáëåì, â îòëè÷èè îò ëèíåéíûõ. - Âû ïðåäëîæèëè ñâîé ìåòîä? Èçâåñòíûé ìåòîä óäàëîñü íåìíîãî îáîáùèòü è ïðèìåíèòü â äðóãîé îáëàñòè. Ýòî ÿ äåëàë íà ñòàðøèõ êóðñàõ. Ïîòîì, íàõîäÿñü â àñïèðàíòóðå ïåðåêëþ÷èëñÿ íà äðóãóþ òåìó. Íà ïàëüöàõ íå ðàññêàæåøü, ýòî äîâîëüíî òàêè çàòåéëèâàÿ øòóêà. Ïîñëå àñïèðàíòóðû - òîæå ôóíêàí.


Êîôå, ñèãàðåòû è

øòðàôû!!! Îáùàëñÿ Äåíèñ Ðóäíåâ (ÊÀ-32)

Ïî÷òè âñå ìû ó÷èëèñü èëè ó÷èìñÿ ó Ãëåáà Áîðèñîâè÷à, ïî÷òè âñåì íàì äîñòàâàëèñü îò íåãî øòðàôû. Êàæäûé ïîìíèò êîðîííûå øóòêè îò Ïîäêîëçèíà. Íî âîò î åãî áèîãðàôèè ìû ìàëî îñâåäîìëåíû, îíî è íå óäèâèòåëüíî - íå íà÷èíàòü æå ïðåïîäàâàòåëþ ïåðâóþ ïàðó ñî ñâîåé áèîãðàôèè, õîòÿ áûë áû íå ïëîõîé ðàçðûâ øàáëîíîâ! Ìû ðåøèëè âîñïîëíèòü ýòîò óæàñíûé ïðîáåë è ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ çàäóøåâíóþ áåñåäó ñ Ãëåáîì Áîðèñîâè÷åì! Êîçûðíûå øóòêè îò ïðåïîäàâàòåëÿ àëãåáðû è ãåîìåòðèè, ìàòàíà, ôóíêàíà âû ìîæåòå (ìîãëè) óñëûøàòü íà ïàðàõ, íà ñòðàíèöàõ æå "ÈÏÑóõÈ" ìû âêðàòöå ïðîéäåìñÿ ïî æèçíåííîìó ïóòè ìîåãî ëþáèìîãî ïðåïîäàâàòåëÿ è äàæå íåìíîæêî ïîãîâîðèì íà ñåðüåçíûå òåìû. Òàêæå ðàçâååì ñàìóþ ïîïóëÿðíóþ ëåãåíäó î Ãëåáå Áîðèñîâè÷å. Ïîñëå èíòåðâüþ ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ âçãëÿä íà ïðåïîäàâàòåëÿ íåìíîãî ñ äðóãîé ñòîðîíû. Òî÷íåå, â ñàìûõ ïåðâûõ âûïóñêàõ "ÈÏÑóõÈ" (2000 ãîä, íàñòåííàÿ ãàçåòà) áûëà ðóáðèêà - "Îñòîðîæíî, çëàÿ ñîáàêà!", â êîòîðîé òîãäàøíÿÿ ðåäàêöèÿ â øóòî÷íîé ôîðìå ðàñêðûâàëà äîñüå íà ïðåïîäàâàòåëåé. Âåëîñèïåä ìû ïðèäóìûâàòü íå ñòàëè, ïîýòîìó ïðîñòî ïðåäëàãàåì òîò ñàìûé ìàòåðèàë, òåì áîëåå, ÷òî âû åãî åùå íå âèäåëè. Äóìàåì âàì äîëæíî áûòü èíòåðåñíî :)

Êðàòêîå äîñüå: Ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó â Êèåâå. Îêîí÷èë øêîëó ¹165 â 1980 ãîäó. Ñòóäåíò ìåõìàòà óíèâåðñèòåòà èì. Øåâ÷åíêî ñ 1981 ïî 1986. Àñïèðàíò - ñ 1986 ïî 1989. Ïðåïîäàâàòåëü ÊÏÈ, êàôåäðà ìàòåìàòèêè ¹2, ñ äåêàáðÿ 1989 ïî àâãóñò 1995; ñ 1995 - ÊÏÈ, êàôåäðà ÌÌÑÀ.  äåòñòâå áûë íå î÷åíü îòïåòûì ðåáåíêîì. Õëàäíîêðîâíî îòíîñèòñÿ ê ðàçíîîáðàçèþ ïèùè. Ïüåò î÷åíü ìíîãî ñèãàðåò. Ïðîñòèòå, ïüåò ìíîãî êîôå (îñíîâíîé íàïèòîê) è êóðèò î÷åíü ìíîãî ñèãàðåò (íàñ÷åò ïàïèðîñ - ìíåíèå àâòîðà). Æåíàò (æåíó çîâóò Ëåíà). Åñòü äî÷êà (2 ãîäà, çîâóò Ìàøà).

- Ïîñåùàëè ëè âû êàêèåòî êðóæêè â þíûå ãîäû? - Ïîìíþ ïîïûòàëñÿ ïîõîäèòü òî íà îäíè ñåêöèè, òî íà äðóãèå, íî íèãäå äîëãî íå çàñèæèâàëñÿ. Ó ìåíÿ áû è áîêñ â ãîëîâå íå îñòàëñÿ, åñëè áû êî ìíå íå ïðèñòàâàëè íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò. Âñå âðåìÿ ñïðàøèâàþò, âû ïðàâäà òàì… Ñêîðî áóäóò ñïðàøèâàòü: "Âû ïðàâäà ïîáèëè Êëè÷êî"? Óðîâåíü çàïàñîâ ðàñòåò. - Âû âîîáùå çàíèìàëèñü áîêñîì? -  8 êëàññå, ïî-ìîåìó, íåìíîãî ïîõîäèë. - ×òî âàñ ïîäñòåãíóëî ïîéòè íà ñåêöèþ? - À ýòî ÿ óæå, ÷åñòíî ãîâî-

Ãàéâîðîíñêàÿ Èðèíà, ÊÀ-57: 1) ͳ÷îãî, ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ³ ëþäè, ³ âèêëàäà÷³. 2) Öå ëþäèíà, ÿêà âñåá³÷íî ðîçâèíåíà, â쳺 äóìàòè ëîã³÷íî ³ ïîëþáëÿº ïðèêàëþâàòèñü. 3) ß á õîò³ëà ïðàöþâàòè â êðóò³é ô³ðì³, àëå öå ïîêè ùî ìîÿ ìð³ÿ, òîìó ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ùå áàãàòî ÷îãî çðîáèòè. 4) ßêùî àíåêäîòè ³ ãàçåòè - öå ïîçîó÷áîâà ë³òåðàòóðà, òî ÷èòàþ. À ùå ëþáëþ ÷èòàòè ùîñü âåñåëå ³ ç ìàëþíêàìè. 5) ß äóæå ëþáëþ òàíöþâàòè ³ ñï³âàòè, â³ä ÷îãî ñòðàæäàþòü ìî¿ áàòüêè, ³ ñòðàøåííî ëþáëþ ãóëÿòè ç äðóçÿìè ïî âå÷³ðíüîìó Êèºâó. Ñðàæåâñêàÿ Íàñòÿ, ÊÀ-45: 1) Ñäåëàòü ïàðíÿì âîåíêó íå îäèí ðàç â íåäåëþ, à êàê ìèíèìóì òðè. 2) Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ÷åëîâåê, ïðåóñïåâàþùèé â æèçíè, ýòî ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü êàê â ëè÷íîì, òàê è â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå. Ýòî ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî åñòü ìîçãè è îí â ñîñòîÿíèè èõ íàïðàâèòü â íóæíîå åìó ðóñëî. 3) Ýòî ñëîæíûé âîïðîñ. Ýòî çàâèñèò îò òîãî, êóäà ìåíÿ íàïðàâèò â æèçíè. 4) ×èòàþ èíîãäà. Êàê ïðàâèëî, ýòî êíèæêè ïî ïñèõîëîãèè. 5) Çàíèìàþñü ñïîðòîì, ãóëÿþ ñäðóçüÿìè. Ëþäîðîâñêèé Þðèé, ÊÀ-47: 1) Èçìåíèë áû ðàñïèñàíèå, ñäåëàë áû åãî áîëèå ãèáêèì. 2) Ýòî íå ïðîñòî ïðîãðàììèñò èëè ìàòåìàòèê. Áðàòü èíòåðãàëû è ïèñàòü ïðîæêè- ýòî äàëåêî íå ñàìîå ñëîæíîå. Ñèñ-àíàëèòèê äîëæåí ïðèìåíÿòü ñâîè çíàíèÿ â î÷åì øèðîêîì äèàïàçîíå è îòâå÷àòü äîñòîâåðíî íà òå âîïðîñû, íà êîòîðûå äðóãèå íå ìîãóò îòâåòèòü. 3) ß áû õîòåë ñîçäàòü ñâîþ êîìïàíèþ :) 4) Ñåé÷àñ, ê ïðèìåðó, ÷èòàþ “Âíóòðåôèðìåííîå áþäæåòèðîâàíèå”. Åùå äóìàþ êóïèòü ëèòåðàòóðó î áàíêîâñêèõ ðèñêàõ. 5) Çàíèìàþñü ñïîðòîì. Ñîöîïðîñ ãîòîâèëè: Ìàøà Ïàðàêîííàÿ, Ñåðãåé Ñàõíþê, Þðèé Êóäðÿâöåâ .


 ïðåääâåðüè ìèëëèîíà Ñàõíþ ê Ñåðãåé

Áîëüøèíñòâî ëþäåé õîòÿò ïðåóñïåòü â æèçíè: êòî ñêîëîòèòü ñîñòîÿíèå, îáåñïå÷èâ áåçáåäíóþ æèçíü, êòî çàðàáîòàòü àâòîðèòåò è íàñëàæäàòüñÿ ñâîåé çíà÷èìîñòüþ â îáùåñòâå, êòî-òî õî÷åò äîñòè÷ü âûñîò â ñïîðòå, íî ïî çàêîíàì ôèçèêè íè÷òî íå ïîÿâëÿåòñÿ è íå èñ÷åçàåò áåññëåäíî. Äàííîé òåìàòèêå áûëî ïîñâÿùåíî òûñÿ÷è êíèã. Ìíîæåñòâî àâòîðîâ îïèñûâàëè ñâîè ðàçðàáîòêè, òåõíèêè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì, ìîë, çàðàáîòàåøü ìèëëèîí, äîñòèãíåøü óñïåõà èëè ñòàíåøü ëè÷íîñòíî ñîâåðøåííåå. Íå òðóäíî çàìåòèòü, ÷òî íà ñêîëüêî áû íå áûëè ðàçíîîáðàçíû ñîâåòû ýòèõ ïèñàòåëåé, óìóäðåííûõ æèçíåííûì îïûòîì, à âñå æå âåðòÿòñÿ âîêðóã äà îêîëî èçâåñòíûõ ïðèíöèïîâ, êîòîðûå

íóæíî çíàòü, âñòóïàÿ â áîðüáó ñ íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ, âëàñòè. Íî òîëüêî ëèøü çíàíèÿ íå ïîâëåêóò çà ñîáîé óñïåõ, åñëè îíè íå óïîðÿäî÷åíû è íå íàïðàâëåíû â êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ, ïî-ýòîìó ìàëî ëèøü çíàòü - íóæíî ïðèìåíÿòü çíàíèÿ â æèçíè è âåðèòü â ñâîé óñïåõ. Êàê ãîâîðÿò â íàðîäå: "Ñòîèò òîëüêî çàõîòåòü", à âåäü òàê îíî è åñòü, ïîòîìó ÷òî ðàçâèòèå ñòðàñòíîãî æåëàíèÿ äîñòè÷ü áîëüøîé, ñòîÿùåé öåëè ýòî

ñòàðòîâàÿ ïëîùàäêà âñåõ äîñòèæåíèé. Ìíîãèå èç òåõ ëþäåé, êîòî-

ðûå âëàäåþò îãðîìíûìè ñîñòîÿíèÿìè, èçíà÷àëüíî îáëàäàëè ëèøü áîãàòûì âîîáðàæåíèåì,

íàäåæäîé, ìå÷òîé è ïëàíîì äåéñòâèÿ. Íóæíî ñòèìóëèðîâàòü ïîçèòèâíûå ìûñëè, èçáåãàÿ íåãàòèâí³å, âíóøàòü ñåáå, ÷òî òî, ÷åãî âû õîòèòå äîáèòüñÿ, íåïðåìåííî ïîÿâèòñÿ â âàøåé æèçíè. Äîêàçàíî, ÷òî ìûñëè ìàòåðèàëüíû, à â ñî÷åòàíèè ñ öåëüþ, íàñòîé÷èâîñòüþ è æãó÷èì æåëàíèåì - ýòî ìîùíåéøèé ôóíäàìåíò âàøåãî áóäóùåãî óñïåõà.

Ñòóäåíòû øïàðãàëêè

èçîáðåëè

óëüòðà -

Âåíãåðñêèå ñòóäåíòû èçîáðåëè íîâûé âèä øïàðãàëîê, êîòîðûå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé íåâèäèìû. Íà ïîìîùü òåì, êòî íå ëþáèò çóáðèòü, ïðèøëè äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Ñóòü èçîáðåòåíèÿ ïðîñòà. Íåäîó÷åííûå ôîðìóëû è îïðåäåëåíèÿ ïèøóòñÿ îñîáûìè ÷åðíèëàìè, êîòîðûå ïðè îáû÷íîì îñâåùåíèè íåâèäíû. Ïðè÷åì ïèñàòü ìîæíî íå òîëüêî íà áóìàãå, íî è íà îäåæäå è äàæå íà ðóêå - ïàñòà ëåãêî ñìûâàåòñÿ âîäîé. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðî÷åñòü íàïèñàííîå, íóæåí âñåãî ëèøü óëüòðàôèîëåòîâûé ôîíàðèê - â åãî ñâåòå ÷åðíèëà ëåãêî ðàçëè÷èìû. Îáû÷íî îí âñòðàèâàåòñÿ â øàðèêîâóþ ðó÷êó, êîòîðóþ ñòóäåíòû ïðèíîñÿò íà ýêçàìåí. Òàêèì îáðàçîì, "÷èñòûé" ëèñò äëÿ ÷åðíîâûõ çàïèñåé íà ñàìîì äåëå ñîäåðæèò âñå, ÷òî íóæíî äëÿ õîðîøåé îòìåòêè. Âïðî÷åì, íà èçîáðåòàòåëüíûõ ñòóäåíòîâ ñêîðî íàéäóò óïðàâó ñàìè ïåäàãîãè. Ñïåöèàëèñòû â òåõíè÷åñêèõ íàóêàõ ðàçðàáàòûâàþò î÷êè, ñêâîçü êîòîðûå øïàðãàëêè ñòàíóò âèäíû ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. À â Ðîññèè, íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíûé òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ âðîäå ïîäñêàçîê ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó, ïîêà ëó÷øå âñåãî ðàáîòàþò ñòàðûå ìåòîäû. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó íà âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíàõ âåñüìà ïîïóëÿðíûì áûë íàéì õîðîøî ïîäãîòîâëåííûõ äâîéíèêîâ, êîòîðûå çà äåíüãè ñäàâàëè ýêçàìåí âìåñòî àáèòóðèåíòîâ.

Òàê æå ïðåäëàãàåò øòðàôîâàòü ñòóäåíòîâ â ðàçìåðå 3-õ äîëëàðîâ çà ïåðâûé çâîíîê, 5 - çà âòîðîé, è 10 - çà òðåòèé. Ñòóäåíòû äîëæíû áóäóò çàïëàòèòü ýòè øòðàôû, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñâîé òåëåôîí îáðàòíî, â ñëó÷àå åñëè îí áûë êîíôèñêîâàí ó÷èòåëåì èç-çà çâîíêà âî âðåìÿ óðîêà. Îäíàêî íîâàÿ èäåÿ åùå òðåáóåò îäîáðåíèÿ ÷èíîâíèêîâ ìåñòíîãî ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, îæèäàåòñÿ, ÷òî îíà âûçîâåò ïðîòåñòû ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé ó÷åíèêîâ.

Google êóïèëà ïîèñêîâûé ðèòì ó ñòóäåíòà

Ïîèñêîâûé ãèãàíò Google íà äíÿõ ïðèîáðåëà íîâûé ïîèñêîâûé àëãîðèòì äëÿ ïðîäâèíóòîãî òåêñòîâîãî ïîèñêà. Îñîáåííîñòü äàííîé ñäåëêè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðîäàâöîì àëãîðèòìà âûñòóïèë èçðàèëüñêèé àñïèðàíò Îðè Ýëîí. Îðè îáó÷àåòñÿ â àñïèðàíòóðå Óíèâåðñèòåòà Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà (Àâñòðàëèÿ) Ïîèñêîâûé àëãîðèòì, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå Orion, ïîçâîëÿåò àíàëèçèðîâàòü òåêñò ïî ñìûñëó è âûäàâàòü íàèáîëåå ïîõîæèå íà çàïðîñ âàðèàíòû, íàéäåííûå â áàçå äàííûõ. Íà ñåãîäíÿ àëãîðèòì ðàáîòàåò òîëüêî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, îäíàêî, â êîìïàíèè íàìåðåíû ñäåëàòü åãî ìåæäóíàðîäíûì.

400 ìèíñêèõ îò÷èñëåíû

 ÑØÀ áóäóò øòðàôîâàòü çà çâîíÿùèå ìîáèëüíûå íà ëåêöèÿõ Ðóêîâîäñòâî øêîëû â ãîðîäå Äåðáè, øòàò Êîííåêòèêóò, ïðåäëîæèëî øòðàôîâàòü ñòóäåíòîâ, ó êîòîðûõ íà óðîêå çàçâîíèë ìîáèëüíûé òåëåôîí. Ñåé÷àñ ó÷èòåëÿ òðåáóþò âûêëþ÷àòü òåëåôîíû íà âðåìÿ çàíÿòèé è îòáèðàþò èõ ó ñòóäåíòîâ, êîòîðûå èãíîðèðóþò ïðàâèëà.

àëãî -

ñòóäåíòîâ

áóäóò

ÁÅËÎÐÓÑÑÈß. Ïî èíôîðìàöèè ïðàâîçàùèòíèêîâ, ñ 19 ïî 25 ìàðòà áûëî çàäåðæàíî îêîëî 400 ñòóäåíòîâ. Ñåé÷àñ îíè îòáûâàþò íàêàçàíèå (äî 15 ñóòîê) â ñïåöïðèåìíèêå íà Îêðåñòèíà çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå - ó÷àñòèå â íåñàíêöèîíèðîâàííîì ìèòèíãå è ìåëêîå õóëèãàíñòâî. - Ðîäèòåëè äåñÿòåðûõ ñòóäåíòîâ ïðèõîäèëè ê íàì, ãîâîðèëè, ÷òî èõ äåòåé ñîáèðàþòñÿ îò÷èñëÿòü, - ñêàçàë ïðàâîçàùèòíèê Âàëåíòèí ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×. - Íî ñïèñêè ñîñòàâëÿòü ðàíî. Ìû çâîíèëè â âóçû, ðåøåíèÿ îá îò÷èñëåíèè íå ïîäïèñûâàëèñü. Äåêàíû æäóò óêàçàíèé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ëèáî ðåêòîðîâ. Íî, íà ìîé âçãëÿä, îò÷èñëåíèÿ áóäóò.


Ñëîâà àâòîðà Ïðèâåò âñåì. Çàêîí÷èëîñü ëåòî, óæå ïîäõîäèòü ê ñåðåäèíå îñåíü, ïðèáëèæàåòñÿ ïåðâàÿ àòòåñòàöèÿ (êòî íå çíàåò - 23-29 îêòÿáðÿ), à òû âñå íå ìîæåøü çàñòàâèòü ñåáÿ ó÷èòüñÿ. Äà êàêàÿ òàì ó÷åáà, åñëè âîêðóã ñòîëüêî õîðîøåíüêèõ äåâ÷åíîê. Êàêàÿ òàì ó÷åáà, êîãäà õî÷åòñÿ ñîáðàòü âñåõ äðóçåé è óåõàòü îòäîõíóòü, ïîâåñåëèòüñÿ. È òû êàê îáåùàë ñåáå ó÷èòüñÿ ñî ñëåäóþùåãî ïîíåäåëüíèêà, òàê è îáåùàåøü. Ìåíÿ âñåãäà ìó÷èë îäèí âîïðîñ: çà÷åì ìû ïðèøëè ñþäà ó÷èòüñÿ, åñëè ìû íè÷åãî íå äåëàåì? Ó âûïóñêíèêà, çàêîí÷èâøåãî øêîëó, åñòü òðè âûáîðà: 1) Ïîñòóïèòü â ó÷åáíîå çàâåäåíèå è ó÷èòüñÿ. 2) Ïîéòè íà ðàáîòó è çàðàáàòûâàòü äåíüãè. 3) Âûáðàòü ïåðâîå èëè âòîðîå è íè÷åãî íå äåëàòü. Çà÷åì ïîñòóïèòü ó÷èòüñÿ è íå ïîñåùàòü ïàðû, èãðàÿ öåëûìè äíÿìè â êîìïüþòåðíûå èãðû? Çà÷åì âñå ñâîå âðåìÿ ïîñâÿùàòü íåèçâåñòíî ÷åìó, åñëè íè êîìó ýòî íå èíòåðåñíî? Çà÷åì ãîâîðèòü: "Êàê ìíå íàäîåëî ó÷èòüñÿ", åñëè âñå ðàâíî íå ó÷èøüñÿ? Ïî-ìîåìó, ýòî íå ñîâñåì ïðàâèëüíî. Ìû âñå õîòèì åçäèòü íà áóìåðå X5, èëè íà Ferrari ENZO, æèòü â ðîñêîøíîé êâàðòèðå â öåíòðå Êèåâà, æåëàòåëüíî åùå è èìåòü äà÷ó â ïðèãîðîäå. À ÷òî ìû äëÿ ýòîãî ñäåëàëè? ×åãî ìû äîñòèãëè íà ïóòè ê íàøåé öåëè? Ìàëî òîëüêî ïîíèìàòü, ÷òî òû õî÷åøü (õîòÿ è ýòî òîæå ïëþñ) - ãëàâíîå åùå è äåéñòâîâàòü, äîáèâàòüñÿ è íèêîãäà íå îòñòóïàòü… Ìîæåò äëÿ êîãî-òî âñå, ÷òî íàïèñàíî âûøå, ïîêàæåòñÿ áðåäîì, íî, ÿ íàäåþñü, îíî çàñòàâèò çàäóìàòüñÿ, à ìîæåò äàæå è ñäåëàòü ïðàâèëüíûå âûâîäû. Îé, ÿ íåìíîãî îòâëåêñÿ…Î ÷åì ýòî ÿ, à âîò, íàêîíåö-òî è âûøåë ïåðâûé âûïóñê ãàçåòû "ÈÏÑóõÀ". Òåïåðü êàæäûé ìåñÿö âû ìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ, ÷èòàÿ íàøó ãàçåòó. Ìû âñå ïðåêðàñíî îòäîõíóëè, íàáðàëèñü ñèë (ÿ íà ýòî íàäåþñü). Ó íàñ ó âñåõ ïîÿâèëàñü óéìà íîâûõ, èíòåðåñíûõ èäåé, êîòîðûå âîïëîòÿòñÿ â çàõâàòûâàþùèé ìàòåðèàë. Äî âñòðå÷è :).

“²ÏÑóõÀ” Âèäàâåöü: Ñòóäåíòüñêà ðàäà ÍÍÊ “²ÏÑÀ”. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Øìàëüêî Ðîìàí. Âåðñòêà: Áîãîìîëîâ ²ãîð. Àâòîðè: Ìàð³ÿ Ïàðàêîííà, Þð³é Êóäðÿâöåâ, Ðóäíºâ Äåíèñ, Ñàõíþê Ñåðã³é. Òåëåôîí ðåäàêö³¿: 5995267 e-mail: ipsuha@ua.fm Òèðàæ: 250 ïðèì³ðíèê³â. Ãàçåòà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî. Äóìêè òà ïîãëÿäè ðåäàêö³¿ òà àâòîð³â ìîæóòü â³äð³çíÿòèñü. Çà òî÷í³ñòü íàâåäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð.

Ðîìàíòèêà

Ðîìà Øìàëüêî

Áûëî õîðîøî æèòü, çíàÿ, ÷òî ëþáîâü áîëüøå íèêîãäà òåáÿ íå êîñí¸òñÿ, ÷òî òû ñòàë ñèëüíåå ýòîãî. Òîëüêî ñëàáûå ëþäè ïîääàþòñÿ ñîáëàçíó ëþáâè, ïðîæèâàþò ýòè êîðîòêèå ìãíîâåíèÿ ñ íåîïèñóåìûì ñ÷àñòüåì, óäîâîëüñòâèåì - îíè æèâóò âî ñíå… Çà÷åì? Âñ¸ ðàâíî âñå îáðóøèòñÿ. Çàìîê èç ïåñêà ðàíî èëè ïîçäíî ñìûâàåò õîëîäíûì ìîðåì. Òàê è ëþáîâü. Ïðåïÿòñòâèÿ íà å¸ ïóòè, êàê è âîëíû ìîðÿ, ñíà÷àëà ïî ïåñ÷èíêå, ïîäðàçíÿò íåìíîãî, à ïîòîì æåñòîêî ñìîþò… Íå îñòàâëÿÿ íè÷åãî, ëèøü ñëåä íà ïåñêå - ðàíó â äóøå. À ïîòîì ëþäè ïî ïåñêó ïðîéäóòñÿ, ñâîèìè íîãàìè âòàïòûâàÿ åãî â çåìëþ. Äî êîíöà, äî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ñ ëèöà çåìëè. Âîò è âñå. À òîò ïðåêðàñíûé çàìîê, êîòîðûé ñòðîèëñÿ ñ òàêèì óïîðñòâîì, ñ òàêîé ñòðàñòíîé ëþáîâüþ - áóäåò ðàçðóøåí, è íèêòî î íåì íå âñïîìíèò… Òàê çà÷åì òîãäà ñòîëüêî óñèëèé??? ×àñòî çàäóìûâàåøüñÿ îá ýòîì, ïîêà â æèçíè íå ïîÿâëÿåòñÿ ëó÷èê ñâåòà. Íåò, îí íå çàñòàâëÿåò ñíîâà ëþáèòü, îí ïîìîãàåò ïîâåðèòü â òî, ÷òî ëþáîâü åñòü, ÷òî ëþáîâü - ýòî íå ïðîñòî ñîí. Îí äàåò òåáå ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî òû æèâåøü… È òû íà÷èíàåøü ïîíèìàòü, ÷òî ëþáîâü - ýòî æèçíü, à æèçíü äàåòñÿ êàæäîìó ÷åëîâåêó, êîãäà îí ðîæäàåòñÿ. È ýòî åãî ïðåäíàçíà÷åíèå - ïîëþáèòü. Çíàåòå, êîãäà ëþäè ñìîòðÿò íà êðàñèâûé çàìîê èç ïåñêà, îíè óëûáàþòñÿ, èì ýòî äîñòàâëÿåò ñ÷àñòüå, èõ äóøà ðàäóåòñÿ. È ðàäè ýòèõ ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé, ÿ äóìàþ, íàäî ñ òàêèì òðóäîì ñòðîèòü ñâîé ïåñî÷íûé çàìîê. Íàéòè ìåñòî ïîäàëüøå îò âîëí, îò ïðåïÿòñòâèé è ïîñòðîèòü òàì ñâîé çàìîê, ñâîþ ëþáîâü…È íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàòüñÿ, íå òåðÿòü âåðó â ëþáîâü, âåäü ðÿäîì ìîðå…

Äðóçüÿ

Äàøà (ÊÀ-52)

Ñïàñèáî Âàì, ìîè ðîäíûå, Ñïàñèáî Âàì, ìîè äðóçüÿ, Çà òå ìèíóòû çîëîòûå, Êîãäà áûâàþ ñ Âàìè ÿ; Çà òó ïîääåðæêó è çàáîòó, ×òî äàðèòå íå â ïåðâûé ðàç Òàêàÿ òðóäíàÿ ðàáîòà, Íî Âû ñî ìíîþ è ñåé÷àñ!.. Ñïàñèáî Âàì, ÷òî Âû îòâàæíî Ìåíÿ, ñòîÿùåé íà êðàþ, Íå ðàç ñïàñàëè - ýòî âàæíî Çà ýòî âñåõ ÿ Âàñ ëþáëþ,

È çà íàäåæäó è çà âåðó, Çà òåïëîòó Âàøèõ ñåðäåö. Áûâàåò, ÷òî ñòðîãè Âû âìåðó, Íî äðóæáå íå ïðèäåò êîíåö!!! Ñ Âàìè ãîäà ñòàþò ÷àñàìè, È êðàøå êàæäûé ñ Âàìè ìèã Ìû ïðîñòî îäíèì öåëûì ñòàëè, À ýòî ãëàâíîå, ïîéìè! Âñåãäà äðóã äðóãó âñå ïðîùàåì, Ïóñòü äåðæèì çëîñòü ìû èíîãäà, Íî ñàìè è íå çàìå÷àåì Ïðîùàåì äðóãó ìû âñåãäà!..

Òàê áûëî, åñòü è áóäåò äàëüøå Ïðîñòî çàëîæåíû â ñóäüáå Äðóçüÿ, ÷òî íå ïîäâëàñòíû ôàëüøè, ×òî òàê ïîðîé íóæíû òåáå… Ñïàñèáî Âàì, ìîè ðîäíûå, Ñïàñèáî Âàì, ìîè äðóçüÿ, ×òî äðóæèòå ñî ìíîé äîíûíå Âñåãäà âñåì ñåðäöåì ñ Âàìè ÿ. ß íèêîãäà Âàñ íå çàáóäó Âñåãäà ÿ äóìàþ î Âàñ È Âàìè äîðîæèòü ÿ áóäó, Î Âàñ ìîëþñü â ïîëíî÷íûé ÷àñ… Íåò íèêîãî, ÷åì Âû ðîäíåå, Îá ýòîì çíàåòå è Âû, È äðóæáà íàøà âñåõ ïðî÷íåå Íàñ íå ïîññîðèøü âñåõ, óâû…


 è ä à º ò ü ñ ÿ Ñ ò ó ä å í ò ñ ü ê î þ Ð à ä î þ Í Í Ê “² Ï Ñ À ”

Ñåêñ-ïàðàä Èòàê, õèò-ïàðàä ôðàç, êîòîðûå îáû÷íî ëþäè ãîâîðÿò ÏÎÑËÅ ñåêñà: 14 ìåñòî: À ó òåáÿ ñèãàðåòêè íå áóäåò? 13. À òû íà ìíå æåíèøüñÿ? 12. Òû ÷¸, óæå ñïèøü? 11. Íó, à òåïåðü äàâàé çíàêîìèòüñÿ!!! 10. Ýýý!!! À ÷¸ òàê äîðîãî? 9. À âû òî÷íî Àíòîíèî Áàíäåðàñ? 8. Áóäåøü çíàòü, êàê ìîè ÿáëîêè âîðîâàòü!!! 7. À âñå-òàêè ÎÊÀ - ïðîñòîðíàÿ ìàøèíà!!! 6. Âñå ðàâíî ÿ âàì íè÷åãî íå ñêàæó!!! 5. À ìîé êëèï òî÷íî ïîêàæóò ïî ÒÂ? 4. Âñå, ïàöàíû.. áåæèì îòñþäà! 3. Íó ëàäíî, ëàäíî, ëàäíî.. äàâàéòå âàøó çà÷¸òêó 2. Êòî çäåñü? 1. (ìóæñêèì ãîëîñîì) Çàâòðà òû ïåðâûé ïîéäåøü!!!

²ÏÑóõÀ ¹34 âåðåñåíü 2006

åòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçåòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçåòà òâîãî iíñòèòóòó – ãàçå

È íåñêîëüêî ôðàç, êîòîðûå ëþäè ãîâîðÿò ÏÅÐÅÄ ñåêñîì: 11 ìåñòî: Îé, êàæåòñÿ, ëèôò çàñòðÿë! 10. Ìàëü÷èê, õî÷åøü êîíôåòêó? 9. Îé, ÿ ñòîëüêî âûïèëà… È íè êàïåëüêè íå ïüÿíàÿ! 8. Çäðàâñòâóéòå, ÿ Àíòîíèî Áàíäåðàñ!! 7. Äîðîãîé, ÿ óäàðèëà íàø Lexus.. 6. Ïîåõàëè íà äà÷ó, ê ñåññèè ãîòîâèòüñÿ! 5. Íå äîãîíèøü - íå äîãîíèøü!! 4. (îíà æå) Íå äîãîíèøü - íå äîãîíèøü!!! 3. Íó, íå óñïåâàåì äîñòðîèòü ñòàäèîí… 2. (áàñîì) Ý, êòî ìûëî óðîíèë? 1. À âàñ, Øòèðëèö, ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ!

ИПСухА, выпуск 34  

ИПСухА, выпуск 34, сентябрь 2006

ИПСухА, выпуск 34  

ИПСухА, выпуск 34, сентябрь 2006

Advertisement