Page 1

www.process-conference.org

Izbira primernega pristopa k popisovanju in prenovi poslovnih procesov Rok Osojnik IPMIT, Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o.


www.process-conference.org

Dileme glede popisa in prenove procesov Naj v celoti izvedemo sami? Z zunanjimi izvajalci?

1 ...

Kako naj prenovljene procese uspešno vpeljemo?

2

7

?

6

Optimizacija? Avtomatizacija? Delna prenova? Celovita prenova?

5

Primerna metoda dela? Pravi pristop?

3

4

Ustrezno orodje?

Koga najeti za svetovalca?


www.process-conference.org

Izhodišča 1

2

3

Poslovna strategija

Poznavanje značilnosti organizacije

Poznavanje obstoječih poslovnih procesov

• Poslanstvo • Vizija • Cilji • Usmeritve • Kritični dejavniki uspeha

• Pomembnost procesov

• Poslovna pravila

• Sposobnosti kadrov • Obstoječa informacijska podpora

• Izvajanje procesov • Upravljanje procesov • Zaznavanje problemov


www.process-conference.org

Izhodišča 4

5

6

Poznavanje okolja

Tehnološke možnosti

Vizija, kaj želimo doseči

• Poslovni partnerji • Dobavitelji • Odjemalci • Konkurenčne organizacije

• Razpoložljivost tehnologij na trgu • Tehnološka zmogljivost • Kakovost podpore

• Kategorizacija potreb po

spremembi procesov • Ločevanje med potrebami in željami • V kolikšnem času? • Za kakšno ceno?


www.process-conference.org

Določitev ciljev • Cilji popisa in prenove procesov – – – – –

Odkrivanje ozkih grl v procesih Povečanje produktivnosti Izboljšanje kakovosti procesov Zmanjšanje tveganj Izboljšanje informacijske podpore za vse udeležence • Vodstvo • Skrbniki procesov • Izvajalci procesov

– Izvedba v predvidenem času in stroških


www.process-conference.org

Kadrovski vidik

Notranji kadri

Zunanji izvajalci

• Kaj zmoremo sami?

• Vpogled na procese od zunaj • Izkušnje • Dobre prakse • Razpoložljivi finančni viri

• Primerni notranji kadri • Dovolj znanja • Razpoložljivost kadrov


www.process-conference.org

Pristop k popisu in prenovi Zajem podatkov o obstojeÄ?ih procesih

1 Vpeljava prenovljenih procesov

5

2

Izdelava diagramov poteka procesov Opis procesov

Metoda dela

Izdelava predlogov prenove procesov

4

3

Analiza procesov


www.process-conference.org

Orodja 1

2

3

Za modeliranje procesov

Za nadziranje izvajanja procesov

Za celovito upravljanje procesov

• Diagrami poteka procesov • Dostopnost in izmenjava podatkov o procesih

• Simuliranje izvajanja procesov • Zajem lastnosti procesov (metrika) • Usklajevanje s cilji

• Napredne analitične zmogljivosti • Poslovni procesi kot podlaga za poslovne aplikacije


www.process-conference.org

Izvedba Opustitev in nadomestitev

Procesi Optimizacija /

Avtomatizacija

Delna prenova


www.process-conference.org

Optimizacija procesov • Optimizacija izvajanja aktivnosti – Odkrivanje ozkih grl – Odkrivanje podvajanja aktivnosti – Poenostavitev izvajanja aktivnosti

• Avtomatizacija – Potrebna previdnost!


www.process-conference.org

Delna prenova procesov • Odstranjevanje nekaterih obstoječih aktivnosti • Dodajanje novih aktivnosti • Nujna temeljita predhodna analiza • Soglasje in obveščenost vseh udeležencev procesa


www.process-conference.org

Opustitev in nadomestitev procesov • Opuščanje obstoječih procesov • Dodajanje novih procesov ali celo skupin procesov • Velika tveganja! • Nevarnost ob prevelikem obsegu prenovljenih procesov


www.process-conference.org

Uspešna vpeljava • Obseg vpeljave prenovljenih procesov: – Vse naenkrat – Postopno – po fazah, sklopih, skupinah procesov

• Kriteriji uspešnosti

– Doseganje zastavljenih ciljev – Odstopanje od predvidenih načrtov – Sprejetje vpeljanih procesov v organizaciji


www.process-conference.org

Pomembnost nadzora • Izdelani scenariji ter predvideni ukrepi v primeru težav Zaznavanje težav

Pravočasno ukrepanje ob zaznanih odstopanjih od izdelanih načrtov

Spremljanje izvedbe ukrepov ter njihovih učinkov


www.process-conference.org

Upravljanje prenove procesov • Upravljanje procesov je živ, stalen proces • Ključno je: – Stalno spremljanje izvajanja procesov – Sprotno beleženje potreb po spremembah procesov – Pravočasno načrtovanje naslednjega cikla prenove procesov

• “Preventivna” in “kurativna” prenova procesov


www.process-conference.org

Hvala za pozornost! rok.osojnik@ipmit.si IPMIT, Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. Kotnikova 30, Ljubljana tel.: (01) 300 98 00 fax: (01) 300 98 20

Izbira primernega pristopa k popisovanju in prenovi poslovnih procesov  

Izbira primernega pristopa k popisovanju in prenovi poslovnih procesov

Izbira primernega pristopa k popisovanju in prenovi poslovnih procesov  

Izbira primernega pristopa k popisovanju in prenovi poslovnih procesov

Advertisement