Page 1

TEHNIČNI ORGANIZACIJSKI IN PRAVNI TEHNIČNI, UKREPI ZA PREPREČEVANJE ZLORAB CESTNINSKEGA SISTEMA 8. Slovenski kongres o cestah in prometu Predavatelj: Renata Duračak,univ.dipl.prav. Duračak,univ.dipl.prav


Struktura procesa preprečevanja zlorab I.

II.

Preprečevanje zlorab

Evidentiranje in identifikacija j kršiteljev

III. Sankcioniranje kršiteljev

TehničnoTehnično-tehnološki ukrepi Organizacijski ukrepi Pravni ukrepi 8. Slovenski kongres o cestah in prometu

2

http://www.ipmit.si


Zakonodajne vrzeli

Razdrobljena zakonodaja • Plačevanje cestnine je urejeno v več zakonih (ZP (ZP, ZJC, Uredba, Pravilnik, Navodilo)

Postopek pridobivanja podatkov je površno urejen j

Zakonodajne • registrska številka vozila ni podatek za identifikacijo voznika vrzeli • Zakon o varstvu osebnih podatkov • Preobremenjenost PIRS

8. Slovenski kongres o cestah in prometu

3

http://www.ipmit.si


Proces preprečevanja zlorab

I. Evidentiranje kršitve

II. Priprava predloga za začetek postopka

III. Posredovanje pristojnemu organu

V.

Obravnava pri pristojnem organu

Posredovanje odločbe kršitelju

VI. Izterjava globe

Pristojni prekrškovni organ – Prometni inšpektorat RS

DARS d.d.

Identifikacija in evidentiranje kršitelja

IV.

Priprava predloga za začetek postopka

8. Slovenski kongres o cestah in prometu

Odločanje o prekršku

4

http://www.ipmit.si


Predlogi rešitev Obvezno plač plačevanje cestnine (ZJC)

Neplač Neplačevanje cestnine na CP je prekrš prekršek

Odloč Odločanje o prekrš prekršku pri pristojnem prekrš p g prekrškovnem organu

Ohranitev obstoječ obstoječega stanja

Nadgradnja, dopolnitev in izboljš izboljšava obstoječ obstoječega stanja

8. Slovenski kongres o cestah in prometu

DARS d.d. kot prekrš prekrškovni organ

5

Nova organizacijska enota v okviru Ministrstva za promet

http://www.ipmit.si


Predlog rešitve (1/3)

Ovire

Prednosti • Poenostavitev vodenja in odločanja o prekršku v hitrem postopku • Ureditev plačilne nediscipline uporabnikov • Upadanje kršitev in zlorab cestninskega sistema

• Problem javnega pooblastila za izvajanje inšpekcijskega nadzora DARS d.d. kot • Pridobitev JP (Ustava RS, 2. člen ZDARS, ZDU) prekrškovni • p prenos JP ((Prometni organ inšpektorat RS) • Namen represivnosti

8. Slovenski kongres o cestah in prometu

6

http://www.ipmit.si


Predlog rešitve (2/3) t. i. Avtocestna policija

V Vzpostavitev t it organizacijske enote Nadzor nad spoštovanjem določb ZVCP in ZJC

Kot organ v sestavi Ministrstva (MzP, MNZ)

Problem dodelitve pristojnosti p j med MzP in MNZ

8. Slovenski kongres o cestah in prometu

7

http://www.ipmit.si


Predlog rešitve (3/3) Vzpostavitev organizacijske enote, odgovorne za i t j izterjavo neplačane l č cestnine t i Nadgradnja obstoječega modela

Naloge: • Pregled evidentiranih prekrškov • Izterjava neplačanih cestnin • Priprava predlogov za uvedbo postopka o prekršku

Hitre steze ABC • Samodejno odkrivanje in shranjevanje v informacijskem sistemu in • shranjevanje v centralni bazi DARS

8. Slovenski kongres o cestah in prometu

8

http://www.ipmit.si


Zaključek P dl rešitev Predlog šit 1 Tehnološki sistem, ki omogoča samodejno odkrivanje dk i j zlorab l b in i kršiteljev, na podlagi klasifikacije in identifikacije njihovih vozil ter zagotavlja materialne dokaze, kot p podlago g začetek pravnega postopka

2

3 Pravni okvir, ki omogoča z obstoječo zakonodajo oziroma z ustreznimi spremembami in dopolnitvami p uspešno sankcioniranje kršiteljev cestninskega i k sistema.

Organizacijski okvir, ki optimalno izvaja procese v okviru celovitega koncepta od evidentiranja j kršitev do sankcioniranja kršiteljev.

8. Slovenski kongres o cestah in prometu

9

http://www.ipmit.si


Hvala za pozornost URL: www.ipmit.si e-Pošta: P št info@ipmit.si i f @i it i Telefon: 01/ 300 98 00 Faks: 01/ 300 98 20

Tehnični, organizacijski in pravni ukrepi za preprečevanje zlorab cestninskega sistema  

Tehnični, organizacijski in pravni ukrepi za preprečevanje zlorab cestninskega sistema

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you