Page 1

Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti doc. dr doc dr. Rok Rupnik Rupnik, PMP Fakulteta za računalništvo in informatiko mag. Jana Barba mag Barba, PMP Intereuropa IT d.o.o. Prof. P f dr. d Olegas Ol V Vasilecas il Gaudiminas University, Villnus, Litva Mitja Kožman, PMP Ipmit d.o.o. Portorož, 15.04.2010


Predstavitev vsebine Pomen in vrednost projektnega vodenja JB Standardi PMI na področju projektnega vodenja MK C Certificiranje f na področju č projektnega vodenja RR Pomen in vloga projektne pisarne MK Uveljavljanje projektnega vodenja na IT področju JB Nova spoznanja na področju projektnega vodenja RR Napoved na področju projektnega vodenja za leto 2025 RR

2


Model za analiziranje vrednosti PM v organizaciji Vrednost PM =

f (kontekst organizacije, uvedba PM v organizacijo) PM Constructs

PM Implementation

Business orientation

Organisational Context

Environment

FIT

Process Criteria

Value of Project g Management

Outcome Criteria

Organisational Value

Vir: Thomas, Mullaly, 2008: Researching the Value of Project Management


Rezultati raziskave o vrednosti projektnega vodenja za organizacijo


Rezultati raziskave o vrednosti projektnega p j g vodenja j za organizacijo g j  Polovica organizacij je prikazala otipljivo vrednost  Podjetja, ki izvajajo projekte za zunanje stranke  Kompleksnost p izračunov odvrača p podjetja j j od izračunov ROI

 Večina pa neotipljivo vrednost    

Boljše odločanje Boljj jjasno komuniciranje j Bolj učinkovito delovno okolje Večja uspešnost podjetja

 Večja j zrelost p prinaša večjo j vrednost  Pozitivni prispevki k vrednosti projektnega vodenja  Usklajenost implementacije projektnega vodenja glede na potrebe v organizaciji  Nenehno vlaganje, usmerjenost in zavezanost k nadgradnji projektnega vodenja

 Negativni učinki na vrednost projektnega vodenja  Z Zamenjave j nosilcev il skrbništva k b išt projektnega j kt vodenja d j alili neustrezni t i nosilci skrbništva projektnega vodenja  Pomanjkanje pozornosti, usmerjenosti, vzdrževanja in volje  Pretirana formalizacija projektnega vodenja in neusklajenost s potrebami 5


PMI standardi na področju projektnega vodenja  PMI Vodnik od po znanju a ju projektnega p oje t ega vodenja ode ja  Temeljni standard PMI, 4. izdaja  9 področij znanj, 5 skupin procesov, skupaj 42 procesov  V začetku 2008 izdana v slovenski jezik prevedena 3. izdaja

 PMI model zrelosti projektnega vodenja  Okvir za oceno in izboljšanje zrelosti procesov vodenja projektov, programov in portfeljev

 PMI standard za področje vodenja programov  Aktualna 2. izdaja iz 2008, uskladitev z ostalimi standardi  Obravnava tveganj, g j sprememb, p ki so skupne p več projektom p j

 PMI standard za področje vodenja portfeljev  Usklajeno upravljanje komponent portfelja za uresničitev (strateških) ciljev organizacije 6


Standardi PMI na področju projektnega vodenja Strateško vodenje

Vizija in poslanstvo

Strateški načrt

Vodenje portfeljev

Oblikovanje portfelja

Razvoj portfelja

Vodenje programov in projektov p j

Vodenje delovnih procesov

Zagon programov in projektov p j

Planiranje programov in projektov p j

Kontroliranje programov in p j projektov Izvajanje programov in p j projektov

Kontroliranje izvajanja portfelja p j

Končanje programov in projektov p j

Izvajanje delovnih procesov 7


Certificiranje na področju projektnega vodenja  Zakaj se certificirati?  Pridobitev znanj  Višje zaupanje naročnikov in ugled pred naročniki  Ponekod P k d se certifikat tifik t žže zahteva ht

 PMI certifikati:     

CAPM PMI-SP PMI-RMP PMP PgMP

8


Pomen in vloga projektne pisarne

PP

PP

PP

PP

PP

PP PP

PP

9


Naloge projektne pisarne Skrbništvo internih rešitev projektnega vodenja Skrbništvo rešitev projektnega vodenja razen informacijske podpore Priprava predlogov za dopolnjevanje in nadgrajevanje informacijske podpore

Svetovanje in pomoč vodjem projektov Svetovanje vodjem projektov pri izvajanju postopkov in izpolnjevanju dokumentov projektnega vodenja Pomoč pri uporabi informacijske podpore

D Druge naloge l Pomoč pri planiranju usposabljanj s področja projektnega vodenja Spremljanje uporabe postopkov, dokumentov in informacijske podpore Izvajanje promocije projektnega vodenja Priprava poročil v povezavi s projektnim vodenjem

10


Uveljavljanje projektnega vodenja na IT področju  Zakaj je za uspešno izvedbo IT projektov pomembno poznavanje PV?  Vprašanje p j realiziranih koristi in donosa investicijj v informatizacijo j poslovanja  Podjetja so odvisna od informatizacije poslovnih funkcij; neuspešni IT projekti lahko ohromijo celotno poslovanje  Zaradi razmer nižanje sredstev za IT projekte; IT projekti se potegujejo za sredstva z drugimi investicijami v podjetju  Projekti bodo vedno bolj potrebovali utemeljitev poslovne vrednosti

 Ali je v Sloveniji pri vodenju IT projektov zavedanje pomena strokovnega področja PV dovolj visoko?  Relativno malo organizacijskih okolij prežetih s projektno kulturo  Stalen trend povečevanja vrednosti projektnega vodenja (poslanstvo PMI Slovenija j in drugih g sorodnih organizacij) g j)  Certifikati znanj projektnega vodenja še niso uveljavljeni  Zavedanje višje v organizacijah s projekti za stranke

11


Uveljavljanje projektnega vodenja na IT področju  Zakaj prihaja do zadržkov pri uveljavljanju tega znanja v praksi?  Podcenjevanje kompleksnosti IT projektov  Pomanjkanje kompetenc za vodenje IT projektov  Nezadostna in pomanjkljiva podpora najvišjega vodstva  PV je za vodstvo nepotreben strošek  Pomanjkanje vztrajnosti praktikov pri pridobivanju podpore

 Kako prepričati najvišje vodstvo o dejanskem pomenu PV?  Napredek na področju kompetenc  Izkoriščanje priložnosti povečanega zaznavanja problematike projektov s strani vodstva  Vztrajno predstavljanje koristi sistema PV  Vgradnja odločanja na projektih v procese vodstva  Vodstvo ne sme imeti vtisa, da je prišlo do povečanja njihove obremenitve b it alili d dodatnih d t ih aktivnosti kti ti zaradi di projektov j kt  Vodstvo izkazuje interes za uspešnost izvajanja projektov, potrebuje informacije za odločanje o projektih in je pripravljeno hitro p j odločitve v zvezi s p projekti j sprejemati


Uveljavljanje projektnega vodenja na IT področju  Kaj je pomembno za posamezne vloge na IT projektu: naročnik izvajalec naročnik, izvajalec, sponzor sponzor, vodja projekta projekta,... ?  Vloga sponzorja:    

opredelitev p in zagovarjanje g j j p poslovnega g razloga g za IT p projekt, j , zagotovitev virov, zaščita projekta pred okolico, podpora d iin ustrezna t d dodelitev d lit avtoritete t it t vodji dji projekta j kt

 Vloga vodje projekta:  Izvedba p poslovne spremembe, p ki jjo omogoči g IT rešitev


Nova spoznanja na podroÄ?ju projektnega vodenja

14


Nova spoznanja na podroÄ?ju projektnega vodenja

15


Projektno vodenje v letu 2025  Programska oprema za EPM:  Malo podjetij jo uporablja v polnem obsegu  V 40 letih ni bilo doseženega večjega napredka pri velikosti tržišča in seznamu funkcij  Podjetja praviloma najprej uvajajo programsko opremo za EPM. Morala pa bi uvajati EPM preko naslednjega vrstnega reda:  Umestitev PM v p podjetje j j in njegovo j g organiziranost g  Opredelitev vlog in odgovornosti  Opredelitev p metodologije g j in p postopkov p  Uvedba programske opreme za EPM

16


Projektno vodenje v letu 2025

 Višja stopnja ponovne uporabe in “lessons learned”  Izkoriščanje sinergij na podlagi virtualnih skupin in socialnih omrežij  Upravljanje s časom in spremljanje delovanja, tudi z uporabo mobilnih aplikacij  Project DashBoard in Project Intelligence  Integracija EPM IR z ERP in ostalimi sistemi  Simulacije izvajanja projekta

17


Hvala za pozornost!

Vprašanja?

doc. dr. Rok Rupnik, PMP F k lt t za računalništvo Fakulteta č l išt iin iinformatiko f tik mag. Jana Barba, PMP Intereuropa IT d.o.o. Mitja Kožman Kožman, PMP Ipmit d.o.o.

18

Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti  

Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti  

Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Advertisement