Page 1

Ključna vprašanja pri uvedbi ECS v PPT za težka vozila v Sloveniji 9 Kongres o cestah in prometu 9. Dejan Štrukelj Saša Petronijević Vasja Kolšek I aŠ Iza Šušteršič šteršič Portorož, 22.-24.10.2008


Vsebina predstavitve

1

Nabor ključnih vprašanj

2

P d t it posameznih Predstavitev ih vprašanj š j

3

Zaključek

http://www.ipmit.si

2


Ključna vprašanja pred uvedbo Pred opredelitvijo koncepta cestninjenja je potrebno odgovoriti na obseže nabor vprašanj. Ključna vprašanja

• Cestninjeno omrežje

• • • • • • •

Pravnii status P t t cestnine t i Razdelitev vlog Predmet javnega naročila Izvedba jjavnega g naročila Vozila zavezana za plačilo Dostop do sistema Prilagajanje tarif

Politika

http://www.ipmit.si

• Izvajanje nadzora • Interoperabilnost • Prehod iz obstoječega sistema • Integracija g j lahkih vozil • Distribucijska mreža • Plačilna sredstva • Storitve z dodano vrednostjo 3


Cestninjeno omrežje Dileme pri opredelitvi cestninjenega omrežja: Opredelitev glede na kategorizacijo cest ali količino prometa; Upoštevanje možnosti obvozov ali ne; Označevanje cestninjenega omrežja; Izdelava segmentacije.

Cestninjeno omrežje: Skupna p dolžina cca. 2.000 km; Avtoceste Hitre ceste Glavne ceste Paralelne regionalne ceste

http://www.ipmit.si

4


Pravni status cestnine Pravni status plačila je lahko davek, taksa, uporabnina, pristojbina, i t jbi … Uporabnina

Davek • Enostavno zaračunavanje za vse ceste • Velika V lik pooblastila bl til za nadzor d • Že uveljavljena zakonodaja

• DARS trenutno pobira na svojem omrežju kot uporabnino • Plačevanje dvema pravnima osebama • Ločeni pravni postopki v primeru neplačila • Problemi z DDV – le-ta se ne zaračunava j nabor p plačilnih sredstev • Omejen

• Ena pravna osnova E račun č • En • Olajšani postopki za uporabnike • Dodatni državni prihodek na račun DDV

• Organizacijske spremembe • Uporabnine za cestne nižjega ranga trenutno ni mogoče zaračunavati • Popravki zakonodaje glede nadzora nad plačili

http://www.ipmit.si

5


Razdelitev vlog Problematičnost institucionalne ureditve se kaže predvsem v okviru k i vloge l P Pobiranje bi j cestnin. t i CESARE model

Interoperabilnostni management

Upravljalec Izdajatelj Izdajatelj plačilnih sredstev Izdajatelj plačilnih sredstev plačilnih sredstev

Nadzor

Operater cestninskega g sistema

DARS MzP Principal

Ponudba storitve Pobiranje cestnine

Uporaba storitve

Izbran ponudnik

Zavezani ponudnik cestninjenja

Dobavitelj opreme za cestninjenje in nadzor

Ponudnik EETS

Prosti ponudnik Prosti ponudnik cestninjenja Prosti ponudnik cestninjenja cestninjenja

Uporabnik storitve Uporabnik

http://www.ipmit.si

Uporabnik Uporabnik Uporabnik

6


Predmet in izvedba javnega naročila Opredelitev predmeta javnega naročila: Zunanje izvajanje celotne storitve; Ponudnik je izbran na enak način kot prosti v prihodnosti – zaledna pisarna ostane interno; Zunanje izvajanje storitev o podatkih o uporabi.

P i t k izvedbi Pristop i dbi jjavnega naročila čil – odločitev dl čit o iizvedbi: dbi En javni razpis; Dva neodvisna javna razpisa; En javni razpis z različnima sklopoma; Izbira ustreznega postopka; …

Upravljalec Izdajatelj plačilnih l čil Izdajatelj ih sredstev d t Izdajatelj plačilnih sredstev plačilnih sredstev

Nadzor

Operater cestninskega sistema

MzP Principal Izbran ponudnik

Zavezani p ponudnik cestninjenja

Dobavitelj opreme za cestninjenje in nadzor

Ponudnik EETS

Prosti ponudnik P Prosti ti ponudnik d ik cestninjenja Prosti ponudnik cestninjenja cestninjenja

Uporabnik storitve Uporabnik

http://www.ipmit.si

DARS

Uporabnik Uporabnik Uporabnik

7


Vozila zavezana za plačilo cestnine Največja dovoljena masa vozila:

Največja dovoljena masa skupine vozil:

U b kl ifik ij ZN Uporaba klasifikacije ZN: Kategorija M2 (>3,5t); Kategorija M3; Kategorija N2; Kategorija N3.

-

Vsa preostala vozila - Traktorji Delovni stroji na samostojni pogon - Oklepna vozila - Avtodomi - …

Avtobusi Težka tovorna vozila (tovorna vozila) V skladu z j Akcijskim planom

http://www.ipmit.si

8


Dostop do sistema Analiza možnosti dostopa za redne in občasne uporabnike. Upoštevanje zahtev o: Neoviranem dostopu do omrežja; Enakovredni obravnavi vseh uporabnikov in Stroških sistema.

Osnovne možnosti dostopa: Obvezna uporaba OBU; p Uporaba alternativnega sistema – npr. “Booking” sistem, DSRC OBU na tranzitnih poteh; Kombinacije; j ; …

http://www.ipmit.si

9


Prilagajanje tarif in nadzor Izhodiščna oz. osnovna tarifa bo določena s strani Vlade. Osnovno tarifo je mogoče prilagajati glede na: Emisijski razred vlečnega vozila (upoštevanje EURO razredov); Razred vozila glede na osno obremenitev (število osi skupine vozil); Razred ceste (enotna tarifa za vse; AC in HC višja tarifa – ostale cestne nižja tarifa; AC in HC nižja tarifa – ostale ceste nižja tarifa); Čas (ura v dnevu; dan v tednu; …).

Ureditev pravnih osnov za izvajanje nadzora – 3 slojni model. Možne entitete zadolžene za nadzor:

Visoka

Fleksibilnost

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

VLADNI PREDPISI

DARS; Policija; Carinska uprava.

ZAKONODAJA Nizka

http://www.ipmit.si

10


Interoperabilnost prehod in integracija Interoperabilnost, Interoperabilnost: Izhajati je potrebno iz CESARE modela; Uporaba domačega OBU v tujini in tujih OBU doma; Načrtovanje arhitekture arhitekture, ki bo omogoča vključevanje različnih ponudnikov storitev EETS.

Prehod iz obstoječega na nov sistem: Sprememba zakonodaje mora biti pravočasna; Informiranost uporabnikov; Pravočasna opremljenost vozil; Označevanje cestninjenega omrežja.

Integracija bodočega sistema cestninjenja lahkih vozil: Osnove za tehnološko, postopkovno in organizacijsko integracijo; Popolnoma dr drugačne gačne značilnosti načilnosti to tovrstnega rstnega sistema sistema. http://www.ipmit.si

11


Distribucijska mreža in plačilna sredstva Pri distribucijski mreži je potrebno razmisliti o sledečih elementih: l tih Registrirani in neregistrirani uporabniki; Distribucija OBU; Alternativni dostop do sistema.

Zagotovljena mora biti možnost registracije. Sprejem odločitve o plačilnih sredstvih, ki bodo sprejeta v sistemu (npr (npr. gotovina gotovina, kreditne kreditne, debatne in bencinske kartice, …). Elektronska plačilna sredstva prinašajo dodatne ugodnosti, kot so jamstvo za plačila. Za zagotavljanje ne-diskriminatornega dostopa do sistema je obvezno sprejemanje gotovine, kljub visokim stroškom. http://www.ipmit.si

12


Zaključek Predstavljen pristop je bil uporabljen pri snovanju koncepta sistema i t ECS v PPT za ttežka žk vozila il v Sl Sloveniji. iji Odgovori na vsa ključna vprašanja so bili oblikovani na številnih delavnicah med naročnikom in izvajalcem izvajalcem. Večdnevne delavnice so se izvajale na cca. 2 tedna. Pristop se je izkazal kot l primeren, i zelo sajj se jje naročnik lahko odločal med različnimi opcijami – tudi o takšnih, ki jih prej ni poznal.

http://www.ipmit.si

13


Hvala za pozornost

URL: www.ipmit.si e-Pošta: info@ipmit.si Telefon: 01/ 300 98 00 Faks: 01/ 300 98 20


Cestninjeno omre탑je

http://www.ipmit.si

15


Institucionalna ureditev Upravljalec Izdajatelj Izdajatelj plačilnih sredstev Izdajatelj plačilnih sredstev plačilnih sredstev

Nadzor

Operater cestninskega sistema

DARS MzP Principal

Izbran ponudnik

Zavezani ponudnik cestninjenja

Ponudnik EETS

Dobavitelj opreme za cestninjenje in nadzor

Prosti ponudnik Prosti ponudnik cestninjenja Prosti ponudnik cestninjenja cestninjenja

Uporabnik storitve Uporabnik

http://www.ipmit.si

Uporabnik Uporabnik U Uporabnik b ik 16

Ključna vprašanja pri uvedbi ECS v PPT za težka vozila v Sloveniji  

Ključna vprašanja pri uvedbi ECS v PPT za težka vozila v Sloveniji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you