Page 33

Pětka

www.ipetka.cz

křížovka Tajenku zasílejte do 18. ledna 2017 buď emailem na: redakce@praha5.cz s předmětem Křížovka, nebo písemně na adresu: MČ Praha 5, Pětka pro vás, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 (na obálku uveďte „Křížovka“). Tři výherci získají dárek od MČ Praha 5, který si mohou vyzvednout na Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, 150 00 Praha 5, oddělení vnějších vztahů, kancelář č. 433. Výherci křížovky za měsíc květen jsou: Miloslava Hanušová, Věra Špinarová, Jana Vávrová. Blahopřejeme!

Správná odpověď tajenky zněla: Těžké je mlčet, když cítíš bolest.

Měsíčník MČ Praha 5 • periodický tisk územního samosprávního celku • Registrační číslo: Mk čR e 20262 • Mč praha 5, nám. 14. října 1381/4, pSč 150 22, praha 5 • Tel.: 234 378 111, 257 000 111 • bezplatná telefonní linka pro občany: 800 800 005, Fax: 257 325 132 • e-mail: redakce@praha5.cz • www.praha5.cz • Šéfredaktor: Tomáš kňourek • Redakční rada: p. komárková (předsedkyně), o. kreidl, L. herold, p. Lachnit, J. Matoušek, o. neumann, J. Martínek • pro vydavatele Mč praha 5 servisně zpracovává a inzerci zajišťuje: big bang Media s.r.o., Mezibranská 1579/4, 110 00, praha 1, inzerce@bigbangmedia.cz • Redakce: odd. vnějších vztahů ÚMč praha 5 • Za věcnou správnost textové části odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. nevyžádané příspěvky se nevracejí. • pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační. náklad: 48 000 výtisků • Uzávěrka dalšího čísla vydání: 15. 1. 2017 • následné číslo má uzávěrku 15. 1. 2017 • elektronická verze na www.ipetka.cz. příští číslo vychází: únor 2017 • Distribuci zajišťuje česká pošta, s. p., politických vězňů 909/4, 115 00 praha 1. Linka kontroly distribuce: 257 000 952 (uveďte své jméno, ulici, číslo domu, aktuální datum a urgované číslo).

PůSoBíte v Praze 5?

chcete dát vědět o své firmě? Využijte radniční měsíčník pětka! Pětka Dejte o sobě vědět a inzerujte u nás! www.ipetka.cz

Pavel Novotný, telefon: 774 488 910, e-mail: inzerce@bigbangmedia.cz

33

Pětka - prosinec leden 2016  
Pětka - prosinec leden 2016  
Advertisement