Page 21

Pětka

www.ipetka.cz

mŠ tyrŠova zŠ a mŠ GraFicKá

Prvním tématem ekoškolky bude odpad Mateřská škola Tyršova se loni poprvé zapojila do mezinárodně uznávaného programu ekoškola, který probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. program v čR koordinuje Tereza, vzdělávací centrum, z. ú.

P

o nezbytných přípravách se projekt naplno spouští v letošním školním roce. Děti se spolu s učiteli, zaměstnanci MŠ a rodiči pokoušejí přijít na silné a slabé stránky školy v oblasti vlivu na životní prostředí, problémy se snaží vyřešit a celý proces zlepšení vyhodnocují. Ekotým, tedy zástupci všech zúčastněných stran, se poprvé sešel 21. října. Členové si rozdě-

lili odpovědnost za jednotlivé činnosti a děti si zároveň stanovily pravidla chování v týmu, z nichž nejdůležitější je respektování názorů ostatních. Při střetu rozdílných názorů rozhoduje paní učitelka, která za školu projekt Ekoškola koordinuje. Letos je hlavním tématem odpad, přičemž děti budou provádět analýzu stavu. To zna-

mená, zda se třídí odpad, zda se neplýtvá materiálem, kde všude odpad vzniká, zda je možné přímo v mateřské škole nějaký odpad využít, například pro vyrábění a tak dále. Všechna pravidla ekologicky šetrného chování, na která v průběhu činností děti přijdou, se sepíší do Ekokodexu a jím se pak budou snažit řídit.  tk

Bezbariérová třída V ZŠ a MŠ Grafická byla na konci října slavnostně otevřena bezbariérová třída. Do školy přišel děti pozdravit i místostarosta prahy 5 Vít Šolle (kDUčSL) a předseda školského výboru ZMč praha 5 Martin Damašek (Top 09). Ředitelka školy Radmila Jehličková popřála všem štěstí a radost ve třídě, ve které jsou prvními žáky, a společně s dětmi nakrájela dort, který byl stylově mořský, stejně jako celá třída. Třídní učitelka nachystala dětem loďky s jejich jmény, aby mohly plout a lovit rybky vědomostí, a ukázala jim maják, který je bude v dalších letech doprovázet. 

zŠ nePomucKá

v Beníškové se konečně začalo stavět V objektu v ulici beníškové byly zahájeny dlouho očekávané stavební práce. Těm předcházelo například statické posouzení objektu a hledání vhodného řešení.

V

íce než dvacet let starý objekt, který je sám o sobě nekvalitní, totiž stojí na nestabilním podloží, navíc v něm před lety proběhly nevhodné stavební práce. Po rekonstrukci se sem vrátí školní provoz ZŠ Nepomucká. Na obnovení školního provozu netrpělivě čekají děti, jejich rodiče, pedagogové i radnice. „Konečně máme technické řešení, které si sice vyžádalo nějaký čas, ale umožní kvalitní rekonstrukci a následné obnovení provozu,“ uvedl zástupce starosty Prahy 5 Vít Šolle (KDU-ČSL), který má školství v kompetenci. „Jsem nesmírně rád, že práce na školní budově v ulici Beníškové započaly. Konečně napravujeme dluh, který máme vůči pedagogickým pracovníkům ZŠ Nepomucká i vůči občanům Košíř. Chci poděkovat učitelům i rodičům za trpělivost a klidnou a konstruktivní spolupráci. Ně-

Po rekonstrukci se do objektu vrátí školní provoz

kteří z „beníškovců“ si zaslouží obdiv za aktivní občanský zájem o „svoji“ školu. Těším se a nemohu se dočkat, až budeme školu předávat učitelům a žákům,“ dodal Martin Damašek (TOP 09), předseda školského výboru ZMČ Praha 5. Stavba se totiž dlouhou dobu potýkala se špatným technickým stavem a roky plánova-

nou, ale nerealizovanou rekonstrukcí. Důvodem byla kombinace několika faktorů – nekvalitní stavby, postavené kdysi v akci Z, nestabilního, stále se pohybujícího podloží z navážky, a špatného stavebního projektu, podle něhož byla před lety zahájena rekonstrukce. „Souhrnně řečeno, na nestabilním podloží stojí nekvalitní stavba se špatně provedenou rekonstrukcí,“ popsal situaci Šolle. Současné vedení Prahy 5 proto před časem zadalo zpracování stavebního projektu, který posoudil současný stav objektu, stav podloží a chyby jak předchozího stavebního projektu, tak následných stavebních úprav. Hlavním výsledkem projektu bylo statické posouzení a určení možných stavebních řešení. Následně radnice vyhlásila veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací. Během rekonstrukce proběhne celková asanace hospodářského pavilonu, při níž bude podloží objektu odstraněné až k samotným základům. Zároveň zde vznikne kuchyň, jídelna a kotelna. V případě druhé části objektu, kde budou učebny, se počítá pouze s odstraněním těžkých příček a jejich nahrazením lehkými. Ty zároveň budou muset vyhovovat školnímu provozu, třeba z akustického hlediska.  hš

21

Pětka - prosinec leden 2016  
Advertisement