Page 8

aktuálně Světelné indikátory zvýší bezpečnost chodců

Ilustrační foto: archiv

V ulici Holečkova a U Santošky se přechody pro chodce dočkají instalace světelných indikátorů. Členové dopravní komise ve spolupráci s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 5 totiž vytipovali právě tato dvě místa, která čeká modernizace. Cílem diodových svítidel osazených do vozovky je upozornit řidiče na přítomnost chodce ve vozovce. „Bezpečnost je v silničním provozu naprostá priorita, tímto krokem se soustředíme na bezpečnost těch nejzranitelnějších, a to jsou chodci,“ vysvětluje předkladatelka záměru, zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová. Právě světelné indikátory, které jsme si v poslední době zvykli vídat u přechodů pro chodce, zvyšují pozornost řidičů, a tím přispívají k bezproblémovému provozu na pozemních komunikacích. Nyní budou osloveny specializované fi rmy, které zmíněná zařízení zhotovují. Po realizaci světelných indikátorů fi nancované městskou částí Praha 5 budou převedeny do majetku hl. m. Prahy a následně do správy Technické správy komunikací hl. m. Prahy. (red)

„Výbušná“ svačina omezila chod úřadu V pátek 20. června muselo na sedm desítek lidí nedobrovolně opustit radnici Prahy 5. Důvodem byl dopolední nález podezřelého kufříku, ke kterému se nikdo nehlásil. Přivolaný pyrotechnik nakonec zjistil, že v kufříku není nástražný výbušný systém, ale svačina. Úředníci se tak kolem poledne mohli vrátit do svých kanceláří. (red) 8

I přes nesouhlas Prahy 5 otevřeli zastupitelé hlavního města cestu k zástavbě Vidoule Západní části stolové hory Vidoule opět hrozí, že se promění ve stavební pozemek. Tamní vlastníci pozemků, které jsou součástí přírodního parku Košíře-Motol, dlouhodobě usilují o celoměstsky významnou změnu využití tohoto prostoru. Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém 39. zasedání úplně ignorovalo usnesení zastupitelů Prahy 5 z 15. května, kteří se změnou jednohlasně nesouhlasili. Pražští zastupitelé tak podle vedení Prahy 5 otevřeli cestu k zástavbě lokality. Bouřlivá debata pražských zastupitelů se rozpoutala na magistrátu na konci května k podnětu změny územního plánu č. 143, který se týká oblasti Vidoule-západ. Zástupci majitelů pozemků plánují vybudovat na svých pozemcích veřejný park a sportoviště doplněné nízkou zástavbou ve formě rodinných domů. Následně jsou podle vlastních slov připraveni pozemky v odhadované hodnotě 150 milionů korun věnovat Praze a zavazují se z výnosu prodeje domků vybudovat sportoviště v hodnotě 50 milionů korun. S tímto záměrem však na 32. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 vyslovili zásadní nesouhlas všichni přítomní zastupitelé Prahy 5 za podpory místních občanských sdružení. „Toto usnesení zastupitelstva Prahy 5 ale politici ve vedení města nijak nereflektovali. Návrh primátora Tomáše Hudečka z TOP 09 tak prošel. Argumentace primátora, že návrh vlastníků pozemků bývalá rada městské části v loňském roce vzala na vědomí, a proto jej navrhl ke schválení, je nesmyslná. Obzvlášť když měl primátor k dispozici aktuální nesouhlasné stanovisko zastupitelstva Prahy 5. Tento zásadní nesouhlas s návrhem změny vyjádřilo všech 39 hlasujících zastupitelů Prahy 5,“ dodal

předseda kontrolního výboru Lukáš Herold (ODS).

Projekt stále žije „Pro městskou část Praha 5 je zástavba stolové hory Vidoule nadále nežádoucí, stejně jako pro občany reprezentované občanskými sdruženími, se kterými komunikujeme. Tvrzení magistrátu, že návrh změny území má podporu radnice Prahy 5, je lež,“ konstatoval radní Jiří Vejmelka. Zástupci sdružení bojujících proti zástavbě Vidoule se zúčastnili i projednávání na půdě magistrátu. Zdeňka Jirásková ze společenství Jinonice-Vidoule pražským zastupitelům navíc připomněla, že vyhláška z roku 1991 stanovila celý park Košíře–Motol jako nezastavitelné území a vyhláška z roku 1988 Vidouli prohlásila za přírodní památku. „V těchto místech je stavba přímo zakázána a my se ptáme, proč magistrát jde proti svým vyhláškám a nařízením,“ uvedla Zdeňka Jirásková. Po vyslechnutí všech argumentů pro a proti zastupitelé za ODS a KSČM navrhli podnět přeřadit ze seznamu „ke schválení“ do seznamu „k neschválení“, jinými slovy jej neschválit. Návrh však zablokovalo šest zastupitelů za TOP 09, kteří hlasovali proti, ostatní se zdrželi. „Přitom i zastupitelé TOP 09 na radnici Prahy 5 vyjádřili na zastupitelském plénu městské části s návrhem změny nesouhlas,“ podivil se na jednání pléna přítomný zastupitel Prahy 5 Lukáš Budín (SZ). Návrh na neschválení materiálu neprošel a projekt zástavby nadále žije. Nyní bude posuzován příslušnými odborníky, kteří následně mohou navrhnout požadovanou změnu územního plánu. Tématu se věnovala také reportáž pořadu Reportéři ČT vysílaná 23. června. V ní vyšly najevo další skutečnos-

ti, například že údajná petice na podporu změny územního plánu obsahovala zfalšované podpisy obyvatel Jinonic, či praktiky společnosti v lobbování na MHMP, aby návrh zastupitelstvem hlavního města prošel. (red)

Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Se změnou zásadně nesouhlasíme. Výstavba je umístěna do přírodního parku Košíře-Motol, vyhlášeného v r. 1991 na ploše 313 ha, vyhláškou č. 3/91 Sb. hl. m. Prahy. Současně je v přímém kontaktu s Přírodní památkou Vidoule, vyhlášenou NVP dne 4. 7. 1988. Jedná se o geologický útvar stolové hory, tvořené jílovci a pískovci cenomanu, svrchní křída. Tyto vrstvy jsou odkryty drobnými lůmky, ve kterých se nacházejí zkameněliny fosilních dřevin. Na jižním zatravněném svahu je vyvinuto teplomilné společenstvo s řadou významných druhů rostlin a drobných živočichů. Výstavba v přímém kontaktu s těmito přírodními jevy by je zcela zničila. Dále výstavba na plošině vysunuté nad horizont města, by rušivě zasáhla do památkové rezervace Prahy, chráněné jako prioritní památka UNESCO. (Viz čl. 2 výše uvedené zřizovací vyhlášky, která zakazuje mimo jiné: 2. Budovat zařízení, která by narušila ráz krajiny nebo ji jinak znehodnotila). Přírodní parky byly zřízeny jako oblasti klidu vyhláškami hl. m. Prahy. Dle čl. 2 vyhlášky je posláním oblastí klidu zachovat a trvale chránit vymezené části území pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich využití k rekreaci i poučení občanů a celkově přispět ke zlepšení životního prostředí města. Oblasti klidu tak představují specifickou velkoplošnou ochranu zachovalé přírodní krajiny ve městě. Stavební činnost v oblastech klidu je možná pouze při splnění podmínek v čl. 3. vyhlášky. Zde je také uvedeno, že územně plánovací dokumentace vychází ze specifických podmínek oblastí klidu a přispívá k naplnění jejich poslání.

Historie návrhu změny územního plánu v lokalitě Vidoule Zastupitelstvo MČ Praha 5 14. března 2013 vyjádřilo nesouhlas se změnami územního plánu útvaru hl. m. Prahy v lokalitě Vidoule, které by vedly k masivní výstavbě v této části MČ Praha 5. Stejným usnesením se ZMČ Praha 5 vyjádřilo, že trvá na zachování oblasti Vidoule jako rekreační a sportovní zóny Prahy 5. Na základě tohoto usnesení bylo Radou hl. m. Prahy (dne 10. 9. 2013) a posléze Zastupitelstvem HMP (dne 19. 9.) odmítnuto zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy – Z 2765/00. V té době šlo o sloučenou změnu projektů FINEP a EKOSPOL na Vidouli. Společnost FINEP však opětovně požádala o projednání změny samostatně. Tato změna byla Radou MČ Praha 5

pouze vzata na vědomí dne 29. listopadu 2013 usnesením 56/1938/2013 (pro usnesení tehdy hlasovali jen 4 členové rady ze 7). Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 15. května 2014 přijalo usnesení, kde všichni přítomní nesouhlasili s návrhem na pořízení celoměstsky významných změn na Vidouli. Primátor Prahy Tomáš Hudeček předložil ZHMP návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě Vidoule, aniž by vzal na vědomí vůli zastupitelstva Prahy 5. Za dostačující argument pro zařazení mu posloužilo usnesení Rady MČ Praha 5 z 29. 11. 2013, kde radní vzali návrh vlastníků pozemků na vědomí. Návrh byl následně Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen.

Pětka pro vás - červenec 2014  

Magazín MČ Praha 5

Pětka pro vás - červenec 2014  

Magazín MČ Praha 5

Advertisement