Page 7

aktuálně Prodej vánočních kaprů

Prodej vánočních stromků

- ulice Hilmarova (u Tilleho nám.) 19. - 23. 12. 2012 - ulice Plzeňská (u KFC) 13. - 23. 12. 2012

- Štefánikova u KFC 7. – 23. 12. 2012

- ulice Stroupežnického (u synagogy) 19. - 23. 12. 2012 - ulice Nádražní x Bozděchova 20. - 23. 12. 2012

- Holečkova u vchodu do parku 7. – 23. 12. 2012 - Nádražní - pěší zóna Anděl 1. - 23. 12. 2012

- ulice Štefánikova před ČS 19. – 23. 12. 2012

- ul. Plzeňská u KOC Nový Smíchov 29. 11. - 23. 12. 2012

- ulice Na Cihlářce (u Alberta) 21. – 23. 12. 2012 - ulice Plzeňská x Musílkova 21. – 23. 12. 2012 - ulice Štefánikova u č. 59 21. - 23. 12. 2012

NOVÝ PARKOVACÍ PRŮKAZ označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Foto: MČ Praha 5

Schválen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2013-2015 Rada městské části Praha 5 schválila střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na období 2013-2015. Radní svým usnesením deklarovali zachování sociálních služeb ve stejném rozsahu včetně financování i pro další období. „Věříme, že tento plán přispěje k udržení vysokého standardu sociálních a souvisejících služeb v Praze 5 a jejich dalšímu rozvoji, aby lépe vyhovovaly občanům městské části a zároveň poukazovaly na jejich potřeby,“ doplnil zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit (ČSSD), do jehož kompetencí sociální problematika spadá. Schválená podoba střednědobého plánu vychází především z demografických údajů a statistických dat. Podle nich se například počet občanů starších 60 let zvýšil od roku 2002 o 3025 osob na počet 17 633. V Praze 5 ke konci loňského roku žilo 7537 občanů starších 70 let, 3156 občanů starších 80 let a 1401 občanů starších 85 let. Zvyšuje se též průměrný věk obyvatel Prahy 5. Z původní hodnoty 40,2 roku v roce 2002 vzrostl průměrný věk na 40,8 roku. Z demografických údajů tedy vyplývá potřeba prohloubení a pokračování sociálních služeb poskytovaných městskou částí. „Vznikem a schválením Střednědobého plánu naše práce nekončí, ale naopak začíná. Komunitní plánování a rozvíjení sociálních služeb a služeb souvisejících je nikdy nekončícím procesem, do kterého musí být aktivně zapojeni všichni zúčastnění - poskytovatelé, uživatelé, zadavatel i široká veřejnost,“ dále uvedl JUDr. Petr Lachnit. „Pravidelným setkáváním

Výměna parkovacího průkazu jen do konce roku!

SPOLEČENSKO-HUDEBNÍ odpoledne patří mezi nejoblíbenější seniorské akce. Foto: Michal Fairaizl

pracovních skupin, spoluprací s organizacemi i veřejností, vzájemným nasloucháním a diskusemi bude střednědobý plán žijícím dokumentem, který bude reagovat na potřeby a možnosti. To je naším současným cílem.“

Analýzy určily směr Samotné tvorbě plánu předcházel vznik tří pracovních skupin, které byly orientovány na seniory, osoby se zdravotním postižením, děti, rodinu, mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny. Poté byla sestavena řídící skupina komunitního plánování městské části Praha 5. Dalšími aktivitami byla realizace dotazníkového šetření u uživatelů a široké veřejnosti s cílem zmapování potřeb občanů. Pracovníci sociálního odboru provedli SWOT analýzy vycházející z potřeb a požadavků poskytovatelů, uživatelů a zadavatele, zaměřené na oblasti všech tří pracov-

ních skupin. Výsledky analýz byly použity jako základ pro směřování plánování sociálních služeb a služeb souvisejících, pro formulaci priorit, opatření a plánovaných aktivit. V průběhu procesu se pravidelně setkávaly pracovní skupiny, které vytvářely podklady pro jednání řídící skupiny. Na základě požadavků pracovních skupin, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb byly zprovozněny internetové stránky komunitního plánování MČ Praha 5 (www.kpss5.info) s katalogem poskytovatelů sociálních služeb. Návštěvníci portálu jsou průběžně informováni o procesu komunitního plánování, o akcích, které se pro ně připravují, včetně možnosti interaktivně komunikovat mezi sebou, ale také s úředníky úřadu městské části Praha 5. Na tomto webovém portálu se veřejnost může seznámit nejen s procesem tvorby tohoto střednědobého plánu. (red)

Od 1. 8. 2011 byl pro osoby se zdravotním postižením zaveden nový parkovací průkaz 07, který nahrazuje dosavadní označení 01 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé ZTP, ZTP/P, kterým bylo vydáno označení 01, jej mohou používat do ukončení platnosti, maximálně však do 31. 12. 2012! Nejdéle do tohoto data si každý musí vyměnit znak 01 za parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor Evropské unie. K vystavení nového průkazu je třeba předložit: 1x barevné foto formátu 35x 45 mm, platný OP, ZTP nebo ZTP/P. Původní znak 01 je nutné vrátit. Komu již byla vydána nová průkazka ZTP nebo ZTP/P, doloží i doklad z ÚP s uvedením data platnosti přiznání mimořádných výhod nebo mobility. Žadatel, k jehož přepravě nový parkovací průkaz slouží, se musí dostavit osobně, neboť tento průkaz je před vydáním opatřen vlastnoručním podpisovým vzorem. Ne každý občan se zdravotním postižením zvládne delší čekaní ve frontě. Po zkušenostech ze začátku letošního roku doporučujeme: dostavte se co nejdříve, bezplatná výměna proběhne bez zbytečných průtahů a na počkání v úřední dny pondělí a středa, 8–18 hod. Kontaktní místo: ÚMČ Praha 5, nám. 14. října č. 4, odbor sociální problematiky a prevence kriminality, přízemí, kanc. č. 025, pí. Čapková, tel. 257 000 427. (red)

O volbě prezidenta v příštím čísle Volba prezidenta republiky se bude konat ve dnech pátek a sobota 11. a 12. ledna 2013. Případné II. kolo volby pak proběhne o 14 dní později, tj. v pátek a v sobotu 25. a 26. ledna 2013. Podrobnosti o způsobu volby, volebních průkazech a okrscích najdete v lednovém vydání Pětky pro vás. (md) 7

Profile for Pětka pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Pětka pro vás - prosinec 2012  

Prosincové vydání Pětky pro vás

Profile for ipetka