Page 1

supervisor มหาวิทยาลัยพะเยา

pervisor มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

pervisor มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

BC.มหาวิทยาลัยราช


supervisor มหาวิทยาลัยพะเยา

pervisor มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

pervisor มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

BC.มหาวิทยาลัยราช


โนโลยีราช


น้องชมรมพุทธศาสตร์ วัฒธรรมและประเพณี มหาวิทยาลัย

โนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

ค และน้องคกก.มอบของที่ระลึกขอบคุณแก่รองอธิการบดีฯ ที่มาอัญเชิญโล่ท


มในช่วงนี้อยู่ในช่วงเชิญชวน/อบรม supervisor รอบ Beginner Cou กษากิจวัตรกิจกรรมของน้องๆ ชมรมในแต่ละที่บางสถาบันก็อบรมไปแล งอบรม บางที่อบรมไปถึง 2 รอบแล้ว ส่วนสถาบันไหนที่กาลังเชิญชวนน กิจกรรมก็ให้สู้ๆ ต่อไปนะครับ เพราะหนึ่งคนเริ่มต้นทาดีนั้นจะขยายไปเป พื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด


ล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เกิดขึ้นจากการรวมพลัง ของบัณฑิตจบใหม่ นิสิตนักศึกษาชมรมพุทธฯ ในมหาวิ ทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ มีจุด ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 จากชมรมพุทธฯ 6 สถาบัน ที่รวมตัวกันจัดนิทรรศการ "ทางก้าวหน้า" ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหา รรมในครั้งนั้น ทาให้มีการจัดตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ มา

รรมะ “ทางก้าวหน้า” ได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ได้เติบโตขึ้นจาก 7 สถาบัน 9 สถาบัน 18 สถ ธศาสตร์และประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ประสานงานส่วนกลาง จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 พี่ศิษย์เก่าชมรมพุทธศาสตร์จานวนหนึ่ง ที่สาเร็จก นเพื่อรองรับภารกิจในการประสานงานส่วนกลาง ต่อจากชมรมพุทธศาสตร์ฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุท 537) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์ จึงใช้ชื่อชมรมว่า “ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์”

ย. 2540 ได้กราบอาราธนาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้าภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถ าสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ " มาจนถึงปัจจุบัน

ายสิบปีนั้น ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้ดาเนินโครงการต่างๆมากมาย แต่ละโครงการได้มีการพัฒนาและขยายงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการตอบปัญ กฝังคุณธรรมตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาให้หยั่งลึกในใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกคนทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้อย่างแท้จริง

ยนเข้าสอบเพียง 382 คน ก็ได้ขยายไปสู่หลักล้านในปัจจุบัน โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน แต่เดิมที่มีเฉพาะธรรมทายาทชาย ก็ได้มีก ปิดโอกาสให้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้มีเวลาศึกษาธรรมะ และฝึกฝนอบรมตนเอง ตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธ มาเป็นเวลาหลายสิบปี รวมไปถึงโครงการ รมหรือ เด็กดี V-Star ให้กับสังคม โดยมีวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายเป็นผู้สนับสนุนโครงการ

ประโยชน์เฉพาะนิสิต นักศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่า ต่อนักเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานอีกด้วย จึงเป็นแรงบั นดาลใจให้จัดการตอบปัญหาธรรมะ ขึ้นเป็นค านคร จานวน 80 โรงเรียนทีมละ 2 คน ในครั้งนั้นมีผู้เข้าสอบถึง 191 ทีม รวม 382 คน เป็นปรากฏการณ์ใหม่ ที่ชี้ให้เห็นถึงความสนใจในพระพุทธศาสนา กรรมการฯ ได้ขยายขอบเขตการสอบไป ในระดับมัธยมทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ทีมละ 2 คน ซึ่งมีนักเรียนได้ให้ความสนใจเข้า ร่วมสอบถึง 608 ทีม (จาน

“ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2529 ได้ยกเลิกการสอบแบบทีมละ 2 คน เป็นการสอบรอบเดียว เพื่อความสะดวกในการจัดห้องสอบ ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มรางว นักเรียนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีโอกาสได้รับโล่พระราชทานมากขึ้น ในปีนั้นมีผู้เข้าสอบทั้ง สิ้น 6,470 คน อนึ่ง ได้มีการสอบระดับนักเรียนทหาร-ต างก้าวหน้า” ครั้งที่ 1 - 5 จัดโดยคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์สถาบันต่างๆ โดยใช้สถานที่สอบเพียงแห่งเดียว คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะก าคารสถานที่ การเดินทางของอาจารย์และนักเรียน การต้อนรับ และการคุมสอบ เป็นต้น

าธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 6 เป็นต้นมา คณะกรรมการฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดโดยจัดให้มีการสอบรอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบฯ ทั้งในกรุงเท นย์สอบรวม 10 ศูนย์สอบ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึงจะสามารถสอบรอบชิงชนะเลิศ โดยมอบรางวัลในระหว่างการจัดนิทรรศการ “ทางก้าวหน้า” ที่ศ

ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงครั้งที่ 10 ได้เพิ่มรางวัล จากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สาหรับประเภทพิเศษ พระภิกษุ - สามเณร และในปี พ.ศ. ภ์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ขึ้น เพื่อดาเนินการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สถาบันการศึกษาต่างๆ การตอบปัญหาธรร รอบ เหลือเพียงรอบเดียว เพื่อสะดวกต่ออาจารย์ และนักเรียนจานวนมาก ผู้ซึ่งไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเดินทางหลาย ๆ ครั้งในแต่ละปี ตั้งแต่ก ต้นมามีนิสิตจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ลงทะเบียน และทาคะแนนสอบ ท ครั้งที่ 16 ได้มีการนากระดาษคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสอบทุกประเภทพร้อมกับได้ทาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวขอ

“ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2540 มีผู้สนใจสมัครสอบถึง 92,554 คน จาก 655 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยจานวนนี้เป็นผู้สมัครจาก 5 จังหวัด าวหน้า” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2541 นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทางก้าวหน้า ด้วยเพราะมีผู้เข้าร่วมสอบจานวนถึง 1,350,000 คน จากกว่า 5,000 โรงเรียนท ตัวให้กับแวดวงการศึกษาเป็นอย่างมาก ด้วยไม่เคยมีการสอบครั้งใดในประเทศ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการมากขนาดนี้ ทั้งยั งเป็นการสอบตอบปัญหาธรรมะอีกด้วย

testing  

ipclub บอร์ดสิ่งดีๆ