Page 2

Mundu Zabalean

2 Gure Hitza

• Afrika eta Frantziaren arteko hogeita • Polonian egun handia izan dute Jerzy bosgarren buruzburukoa egin da Niza hi­ Popieluszko apez saindu eta bertute haun­ rian eta hartan izan da Abdelaziz Buteflika dikoaren Elizako Dohatsuen lerroan kon­ Aljeriako presidenta, berak ere Frantzia­ rekin hainbertze gorabehera erabilia. 73 Arras hitz berezia omen dugu… omen. Hala urte, osasun arazo alde bat ukana, eta diote hor gaindi. Hitz bat usu baliatzen duguFrantzian artatua bere gaitzaren gatik, bix­ na ez girelarik zerbaitez arras segur. Edo ez tan da berea gogoan egon dela elgarreta­ girela segur erakusterat eman nahi dugularatze hortan, Sarkozyrekin elgar aski ontsa rik nolazpait. Gurea gogoan… Hau edo hura ezagutzen badute ere. 1962an indepen­ ez badugu tanpez erran nahi, gure ateraldia dentzia ardietsia, pasatuak pasatu, zazpi omen batekin goxatzen ahal dugu, goxatzen urte gerlaren ondotik bixtan da ez duela edo leuntzen. Omen beti dudakor dago. Izan nehondik ere amor emaiten, Frantziaren ditake baikor edo ezkor, onerako edo txa­ aldetik ardietsi nahiak dituen urrikimin hi­ rrerako bainan alde bat halako uzkurtasun tzen nahian, berak dion bezala Aljeriaren batek jauntzirik dauka. Segurtasun eskas nortasun, historia, mintzaira eta guzien hi­ baten jauntzia soinean alabainan. Zer gerta laraztea izan zela daukalarik gure europear ere, omen batekin idekia atxikitzen ahal duzu Jerzy nausien politika. Horiek guzian dio emaiten Popieluszko bestenaz zerratua litakeen ate bat. “AurtenAljerian presidentari bere hotz eta gogorra. go uda arras idorra izanen omen da”, hori Ez detzazke ahantz ere hango urte latze­ entzun dut joanden egunean. Idorra izaiten tan izan ziren gerla, gerla zibil eta 150.000 datzeko eguna. Apez hori hil zuten duela balinbada hori erran duena ariko da berdin hilak. Horiek oro dira jakin behar Medite­ 25 urte komunistek bere herriaren partea espantuka, aspalditik bazakiela idortea helrraneo itsasoak nahi ala ez bi alde dauzkan hartzen zuelarik errepresio denbora deito­ du zela. Ez bada hain idorra izaiten, kondabi herrien hoztasun luze horren konpreni­ ragarri hartan : 37 urte zituen. Zeremonia tuko du berak ere etzuela arras sinetsia eta tzeko. hori arras hunkigarria izan da, hortan zire­ hortako omen bat pollikiño sartua zuela bere ahopaldian… • Japonian Yukio Hatoyama lehen minis­ larik mila eta milaka herritar. Apez zenaren troak paperak errerik, bere demisionea ama hor zen, ehun urte beteak dituelarik Dena den, hasian hasi hau ere nahi nuke eman behar ukan zuen zenaturren bozak Mariana Popieluszko andereak. Hor ere finkatu: omen joan baditake onerat edo baino ilabetea lehenago. Zortzi ilabete Lech Walesa langile giristino eta president txarrerat goraxago nion bezala, norbaiten huntan beti eta segurki apalduz zoakion ohia. omena aipatzen dugularik, kasik beti haren bere kredita herrian. Alta esperantza ede­ • Kongo herrian bere autoan erahila hatxe­ fama onaz ari gira, ez fama txarraz. Besrrak ekarriak zituen 50 urte irauna zuen man dute autoaren gibeleko jarralkian ma­ talde, omentze, omengarri eta omenaldi, maioria batena uzkalirik, baina erran di­ nera txarrean Floribert Chebeya, 47 urte, erro beretik heldu zaizkigunak, beti onerat take oro hutsegin dituela berak geroztik bost haurren aita herri hortako Gizonaren itzuliak dauzkagu. Omenaldi bat muntatzen bai ekonomian, industrian eta ere sortzeen Zuzenen ONG buruzagia, eta denbora be­ bada norbait gogoan, ez da sekulan haren giro berri bat sustatzeko zaukan nahika­ rean ingurutako beste batzuena. Inkestak gaitsezteko, edo haren itzal, huts eta gaizki rian, bere kudeantzan erakutsi diuen bitxi­ egitekoak dituzte gertakari hortaz, jakinez eginak denen bixtan zabal zabala agertzeko. keria batzu bertzalde. Hots, lillura eta es­ halere eskuak bizkar gibelean estekatuak Omenaldia egiten da beti norbaiten ohoreperantzak bazituen Hatoyamak sortaraziak zituela dohakabeak, zer izan baita ere. tan, gogoan dugun gizon edo emazte hura herrian baina horien fruituak ez ditu berak • Grezia hor dago beraz bere krisia eko­ laudatuz eta goretsiz. ikusi. Menturaz orai etorriko denarentzat nomikoaren aitzinean, herri guziaren artean Beste frangoren gisa omenaldi hitz hori preizanen dira. gaitz horrek gehienik jo duena, denen la­ seski arras berrikitan sartua dukegu Ipa­ • Hego-Korean bere burua sutan erre du guntzaren beharrean Europa batasunean rralde huntan. Orai, denek guretua dugu fraide budista batek. Bazuen bere ondoan baina berak ere buru egin beharrean. 110 haatik, edo guretzen ari, eta hobe segur hopaper bat ezarria, hartan esplikatuz bere miliar eurotan mentura badu hiru urteren­ lako ekitaldiak ere beharrezkoak baitira. Ikuegitatearen arrazoinak: protesta bat zuen tzat elgartatsun hortarik eta Papandreou siz norbaiten mereximenduak, horrek berak hor idatzia bere herriko ekonomia ardu­ presidentak berak dio hiru urte horietan be­ susta gitzan guziak gogo berarekin aitzinerat radun batzuek erakutsi xede baten kontra. harko dutela beste hamarrez baino gehia­ egiten. Euskaltzaleen Biltzarrak ederki egiXede hori zen Korean sortua: herriko lau go bermatu berritzeak eginez mail guzie­ ten du hori. Apirilean, Gerezietan omendu ur-haundi batetaratzea 13 miliarreko gas­ tan, eta turismoa eta beste sarbideak ere zuen Léon Pochelu kalonje zena, ondoko tuak eginez eta araberako kalteak ere zen­ emendatuz. Gainerat, laguntzaile horien egunetan omenduko du Pierre Narbaitz gabaitendako, Nakdong ur haundiaren ingu­ izenean badira orai Belgika eta memento­ raztar kalonjea, duela ehun urte sortu zena. ruan. Fraide horren iritzi bereko zauden as­ ko arduradunak lanari lotuak hemendik eta Eusko-Ikaskuntza ildo beretik dabila bainan paldian beste budista eta erakunde frango, 2020 urterako epeak eta planak baliatuz in­ nahiago naski omendu oraino bizi direnak. bai eta Eliza katolikoa. bestitze berezietan, garraio moduetan eta Berrikitan Txomin Peillen xuberotar euskal­ • Iranen Mahmud Ahmadinejad atera zen denetan. tzaina, joanden larunbatean Nestor Baste­ bozen irabazle herri horren kudeatzeko, • Turkiako Istanbulerat itzuli dira Pales­ rretxea euskaldun artixta paregabea. Badenek edo ainitzek dakiten moldegaitzean. tinako Gazarat juduen enbargo setiatzaile liosak dira holako urratsak. Ez erran beraz Eta ondorioak geroztik pekatzen ditu he­ haren protestaz abiatuak ziren itsasuntziak, baliosak omen direla, hor den mendreneko rriak, arrastatze, presosartze eta jakiten ez bere bederatzi hilekin, hauk oro Israelgo dudak ez baitu toki izpirik. direnak bertzalde. Huna azkenetarik bat soldadoek tiroz hil dizkietenak. Horiek oro, Bai, badakit, omenaldietan sobera espantu aste huntakoa: bi emazte kasetalari bildu erranahi baita juduek hil dituztenak, haun­ aise egiten omen dela bainan ez da estakuru ditu gau betean hango poliziak. Okasio­ dizki ohoratuak izan dira Istanbuleko plaza hortan gibelerat egin behar… Eta orai, omen neaz balia, bixtan da haien etxeak errotik haundienean otoitzekin, eta mundu guziak hori hamar bat aldiz errepikaturik, zer erran mihatuak izan direla, ordenagailuak eba­ parte hartu du horien alde, Israel kondena­ behar dut? Erranen dut amen! Ez e­rraiteko tsiak eta berak eremanak. Holakoak badi­ tuz. Baina hau berean dago denaden, ha­ halabiz, lehen erraiten zen bezala… J-B D tuzte han milaka: gaixo herria! rek Palestinako Hamasen gogorkerien gain ezartzen dituelarik hoben guziak. • Mexikoko golkoan BP angles konpainiak ukana duen petrolioki ixurtze erraldoiaren ondotik, makur haundiak badirela jada iza­ nak, mundu guziak dakiena da hori. Aldi Aldi bat baino gehiagotan ene haurtzaroan entzun dut hori. Gauza berbera erran die­ huntan iduri dute petrolioki horren arrabil­ zake Euskal Herriko Laborantza Ganbarak Parisen dugun gobernuari. Bortz urteren tzeko jokoa kausitu dutela denaden, hori buruan, hainbertze behaztopoen ondotik, hainbertze burumin emanik bakea merezi bildurik eta errafinerietara igorririk saltzen zuen E.H.L.G. batasunak lanean behar den bezala aritzeko euskaldun laborarien ahalko baitute omen eta zerbait irabazten fagoretan. ardiesten ahalko ere horren saltzetik. Bistan Bi sos horiek nondik etorriko dira? Ez gobernutik, aspaldian badakigu, bainan Akita­ da halere miliarka kondatzen direla maku­ niak, kontseilu orokorrak, herriek ere eman dezazkete eta, dudarik gabe, orain arte rren gastuak eta urrun izanen direla konpai­ jadanik nasaiki Euskal Herriko Laborantza Ganbararen Lagunak deitzen den batasu­ niakoek besteak kalteen ordain­tzetik, bere­ nari. Bi sos eta bi sosek lau sos baino gehiago balio dute erakusten duten elkartasu­ ziki, aitzina segitzen duten ixur­tzeekin eta nari esker. haukien erretzeekin. Gehexan Pontto

Omen

Bakea eta bi sos

Herria 3060  

Herria 3060

Advertisement