Page 14

HAN ETA HEMEN

14

Atlantica argitaletxearen uzta berria Frantsesezko lau liburu eskuratu ditugu Atlantica argitaletxetik, azken aste edo hilabete horietan plazaratu dituenetarik. bere gisan, Dominique Dott Jehovah-ren lekuko ohiak. “Je­ hovah-ren lekukoek proiektu bakar bat daukate : mundua­ ren akabantza gertatuko de­ nean, prest izan” dio idazleak. Urte luzetan erakunde hori barnetik ezagutua duenak dio ere “sekta lanjeros” bat baizik ez dela, “jendearen manipu­

Pilota nun nahiko haur eta heldueri kondatua – 50 o­rrialdetan barna, Jacques Saldubehere pilotazaleak molde argian kondatzen du pilotaren historia, pilotan era­ biltzen den hiztegia, araudiak, euskal joko hunen garapena, tresnak, teknikak, horiek oro argazkiz eta marrazkiz apain­ durik (14 euro).

Zer diote euskal etxeek ? – Biarnesa izanikan ere eta Pa­ risaldean bizi, euskal etxeetaz jakitate zabala du Gérard Moutche-k. Ipar Euskal He­ rriko xoko-moko frango ku­

Irakurleak mintzo

rrituak ditu, etxaitzin askoren argazkiak hartuz, bereziki ate­ buruak, beren mota guzitako harri zizelkatuekin. Fruitua, 288 orrialdeko liburua, “Que disent les maisons basques ?”, ainitz xehetasun eta argazkirekin, Atik Z-rainoko hizki alfabetikoan sailkaturik. Adibidez, “L” hizkia­ rekin “Lauburu” daukagu, huni doakion gaia landuz, araberako argazkiez ilustraturik (30 euro).

hain lan suharra ereman duen Dominique-Joseph Garat poli­ tikariaz, bertzeak bertze Justi­ zia ministro izan zenaz, Iraultza ondoko urtetako ibilbidea ere ikertuz. Atlantica argitaletxeak hartu du ja duela 15 bat urte Sciences, Lettres et Arts de Bayonne elkartearen aldizkarian agertutakoa, irakurleak molde asurtiagoan ukan zezan esku­ pean (23 euro).

Dominique-Joseph Garat (1749-1833) – Liburu gotorra (408 orrialde) plazaratu du Michel Duhart uztariztar ikerleak bertze uztariztar batetaz, Iraultza garaian Euskal Herriaren alde

Jehovah-ren lekukoak, teokrazia apokaliptikoa – Denek eza­ gutzen ditugu etxez etxe dabil­ tzan Jehovah-ren lekuko horiek, bainan zein da haien mezua ? Galdera horri ihardesten du,

lazioan esperta bilakatua”. 486 orrialdetan zehar, aztaparrak es­ kualde guzietara zabalduak di­ tuen erakunde horren mekanis­ mo historikoak, psikologikoak eta ekonomikoak ikertzen ditu Dominique Dott-ek (28 euro).

Barkatzeak, denak alda dezazke

Euskal presoen urruntzeko xe­ behar da beren herriaren maita­ “Zibilizazio berri bat behar dugu dea hartua izan zen 1986-1990 sunez egiten dutela hori, beste muntatu, amodioa, elkartasuna urte horietan, zonbait euskal biderik ez dutelakotz ikusten. eta bakea zimendu” bai eta, diot, presoek ihes egin zutenean “zuzentasunean eta barkamenPaueko presondegitik. Hogoi Bainan herrak herra sortzen du. duan mundu berri bat hobea eta urte hotan, uste dut aski eta Behar litake lehen bai lehen eus­ zuzenagoa”. Bai, elgarri barka­ sobera pagatu dutela berek eta kal gudarien, gobernuaren eta tuz, denak berri ditazke. heien familiek. Sarkozy lehenda­ poliziaren arteko murru higuin­ kariak eta haren alderdiak diote garri hori aurtiki : ez da beste Gazte zintzo eta bestetaz kez­ goraki egia bat guziz zuzena : biderik bakeari buruz ! Orduan, katuak badaki ez direla indarke­ Afrikan, Txinan, Txetxenian, Ti­ bai, elkartasunak eta amodioak ria guziak haizu, pertsonak eta beten, Ekialdean, behar direla eraikiko dute mundu berri bat. heien ongiak ez direla funditu gizonen dretxoak zaindu. Hoin “Bakerik ez da barkamendurik behar. Bada beste zentzuzko urrun so egin gabe, balukete gabe” zion 2006an Irène Villa biderik hutseri ohartarazteko : beren lurretan beretan nun joka andereak egunkari batean, ETA­ meeting eta gose-greba, bideeuskal presoak beren familieta­ ren manuz 1991n azkarki zauri­ mozte, afitxa hedatze... eta as­ rik hurbilduz, zuzen den bezala. tua izan zenak. Berriz ere oroit maketak ! Bakotxak erein beza Sarkozy jaunak eta haren gober­ giten hitz hauetaz : bakea bere etxean, bere kartie­ nuak beren eskuzabaltasuna eta rrean, bere herrian, bere laneko duintasuna erakuts lezakete, ez ingurumenean, eta bakarrik euskal presoak beren “Herra den lekuan, ezar dezagun maitasuna zonbait urte barne herrietarik hurbilduz, bainan ere Gezurra den lekuan, ezar dezagun egia bakea hedatuko amnistia osoa eskainiz euskal Ilunpea den lekuan, ezar dezagun argia”. da denetan. Urte preso guzieri, ezen demokrazia hobeak heldu dira, batean ez litake izan behar pre­ guri da erne egoi­ so politikorik, ez eta “terrorismo­ 1983ko martxoan, Joani Paulo tea. Zer munta du ez bagira de­ rik”. Gertatzen badira ere, jakin bigarrenak zion kirolari guzieri : nak sineste berekoak, mota be­

rekoak, ideia berekoak. “Lurra” deitu ontzi berean bizi gira de­ nak, ontzi ttipia bainan baliosa, eskuetan daukaguna edertzeko, bainan ere, zorigaitzez, suntsi dezakeguna zentzu eskasez. Jainkoa lagun, Maria bakearen Erregina eta Sainduak ararteko, gizon zuzenek sortaraz deza­ kete beste mundu berri bat : miseriak ttipituz, aberastasunak hobeki partekatuz, langabezia ttipituz eta bortzikeriak jabalduz. Arazo horien trenkatzeko, bai­ tezpadakoa da lan-sari beha­ rrezkoa mundu guzian bera ezartzea : 10 euro bakotxaren­ tzat (hau da “Salaire Minimum Mondial” SMM). Herrialde aini­ tzetan, euro bat edo birekin egu­ nean bizi dira anitz !! ONUren gain litaike erabaki horren har­ tzea : zer parada armamendua­ ren ttipitzeko !! Jean Amestoy, Beskoitze

Herria 3060  

Herria 3060

Advertisement