Page 13

Saarikankaan

mukaan

tilassa

toimiminen

tuottaa

merkityksiä,

mutta

myös

samanaikaisesti tulkitsee niitä. Eri ihmiset voivat kaupunkitilassa tuottaa erilaisia merkityksiä samasta tilasta varsinkin, jos he kuuluvat erilaisiin kulttuurisiin ryhmiin. Tilassa elävä nainen muokkaa Saarikankaan mukaan tilaa, ja samalla tila muokkaa naista. Näin ollen merkityksiä tulee koko ajan lisää.18 Kaupungin kokeminen on tällaista merkitysten luontia ja analysointia, vaikka se ei tapahdukaan ihmisiltä aina tiedostetusti. Se on kiinni ihmisestä yksilönä, vaikka yhtenäinen näkemys voi olla joukolla kokijoita. Merkitysten muotoutuminen on kokijalle samalla muutosprosessi, kasvuprosessi. Arjen vapaa-ajan eletyt tilat avaavat naisten kaupungin kokemista ja sen monimuotoisuutta. Tilan kokeminen jää ihmisen ruumiiseen muistoina. Tila ja muistot ovat kiinteässä yhteydessä, joka ilmenee esimerkiksi hajujen synnyttäminä muistikuvina paikoista ja muistoista. Muistot kaupungin kokemisesta välittyy siis haastatteluaineistosta, koska muisti kiinnittyy konkreettisiin tiloihin ja tapahtumiin. Saarikangas esittää myös arjen tilojen nousevan esiin muistoista, kun muistia herätellään tuoksuilla, kuvilla ja mauilla.19

Haastatteluaineiston

käyttö

kaupungin

kokemisen

tutkimisessa

on

Saarikankaan ajatuksiin nojaten erittäin rikas keino tavoittaa naisten kaupungin kokemista 1950- ja 1960-luvuilta. Helen Meller on Women and the making of build space in England -teoksen artikkelissaan kuvannut, kuinka naisten tulo osaksi kaupunkitilojen suunnittelua ja rakentamista muutti naisten mahdollisuutta toimia kaupungissa ja juuri englantilaisissa kaupungeissa. Vuosien 1870-1950 välisenä aikana naisten mahdollisuudet kulkea, työskennellä ja elää kaupungeissa muuttuivat merkittävästi. Naiset saivat Englannissa modernin kaupungin kansalaisuuden. He pystyivät vaikuttamaan rakentamiseen ja siihen, missä he voivat kaupungissa liikkua sekä heidän työllistymisensä kasvoi.20 Muutos näkyi esimerkiksi naisten vapaudessa liikkua tavarataloissa tai kuluttaa viihdeteollisuuden tuotteita.21 Haastattelemieni suomalaisnaisten saapuessa Englantiin, Lontooseen, kaupunki oli naiselle vapaampi liikkua kuin vuosisadan alussa. Suomalaisnaisten Lontoossa ollessa kaupungissa tapahtunut muutos kuvaa osittain sitä 18 19 20 21

Ibid., 36, 39, 41. Ibid., 131-132. Meller 2007, 13-30. Matkailijan ihmeellinen maailma 2003, 173.

9

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Ihan kuin elokuvissa. Pro Gradu Pankka  

This is my pro gradu. It is in Finnish. I have studied how Finnish women who were working in England saw London as a city in 1950's and 1960...

Advertisement