Page 1

2

Centrul de Primire \n regim de urgen]`

Centrul de Primire \n regim de urgen]` este singurul centru de profil din \ntregul jude] [i poart` girul financiar [i spiritual al Agen]iei Na]ionale pentru Protec]ia Familiei. Asocia]ia Hercules a construit astfel cuibul care poate ad`posti victimele sau posibilele victime ale violen]ei domestice \n Arge[. Centrul de Primire pune \n func]iune o serie complet` de modalit`]i de ajutorare. Tuturor acestora li se adaug` un fluviu de energie pozitiv`, vorbele calde [i \mbr`]i[`rile noastre. Primirea [i g`zduirea temporar` a victimei violen]ei [i a copiilor ei pe o perioad` cuprins` \ntre 7 [i 60 zile ∑ Asisten]` medical` [i \ngrijire ∑ Consiliere \n vederea integr`rii sociale (consiliere psihologic`, familial`, profesional`, juridic` [i suport emo]ional) ∑ Acompanierea \n vederea ob]inerii unor documente [i acte de identitate sau stare civil`, precum [i a unor drepturi cu caracter social (certificate medico-legale, taxe judiciare [i notariale). ∑ Facilitarea accesului la alte tipuri de servicii sociale ∑ Servicii de informare asupra drepturilor sociale [i asupra serviciilor disponibile pe raza jude]ului Arge[ ∑ Distribuirea de alimente, hran`, medicamente [i materiale sanitare

20 18

Perioada de desf`[urare: septembrie 2006 – decembrie 2007 Beneficiari: 28 victime Finan]atori: Agen]ia Na]ional` pentru Protec]ia Familiei Partener: Direc]ia Muncii Arge[, Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Arge[, Poli]ia Coste[ti. Buget: 45.842 euro Cost direct/beneficiar/lun`: 85 lei


Activitatea Centrului de Primire Agen]ia Na]ional` pentru Protec]ia Familiei men]ioneaz` \n buletinul s`u informativ nr.1 din martie 2007 numele Centrului nostru de Primire \n Regim de Urgen]`, nominalizåndu-ne ca un exemplu de bune practici \n domeniul asist`rii victimelor violen]ei \n familie. Cu un buget primit de la Ministerul Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei contopit cu resursele proprii ale Asocia]iei, am \nfiin]at acest centru de referin]` \n Jude]ul Arge[ atunci cånd vorbim despre respect, implicare [i ajutor sus]inut pe cåt mai multe planuri.

Centrul de Primire func]ioneaz` cu sprijinul Poli]iei [i al Bisericii din Coste[ti 21

Iat` cum am reu[it s` schimb`m \n bine vie]ile persoanelor asistate: 28 de victime au fost g`zduite, au primit hran` [i \mbr`c`minte pe o perioad` cuprins` \ntre 7 [i 60 zile ∑ 50 de [edin]e de consiliere juridic` pentru o mai buna cunoa[tere a drepturilor legale ∑ 44 de [edin]e de consiliere psihologic` au avut menirea de a readuce optimismul ca op]iune de viitor pentru victimele violen]ei ∑ 28 de victime au primit asisten]` medical` ∑ 3 victime au fost ajutate s` ob]in` certificate medico-legale ∑ 1500 de persoane (elevi, femei, victime, poten]iale victime) au participat la programe de informare, educare [i prevenire a actelor de violen]`.


3

“Pas cu pas ne dezvolt`m“

“Pas cu pas ne dezvolt`m” se deruleaz` prin Funda]ia Principesa Margareta a Romåniei, \n cadrul programului “Sustainable NGOs in the community’s life”, finan]at de The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Este un proiect care ]ine de buc`t`ria noastr`. Ne-am f`cut un scop din a consolida capacitatea [i rolul Asocia]iei Hercules \n Coste[ti, \n paralel cu \nt`rirea percep]iei publice a activit`]ii noastre. |n cåteva cuvinte simple, ne afl`m \nc` \n faza de cre[tere, de \nmugurire. De aceea, ne preg`tim s` separ`m structura executiv` de structurile de conducere [i s` comunic`m mai intens cu publicul nostru. Odat` ajun[i la maturitate, ne vom bucura [i de independen]` financiar`. Atelierul de ]esut covoare ]`r`ne[ti va \nsemna talent [i valorizarea tradi]iei, iar \n acela[i timp va deveni o activitate generatoare de venit. Am f`cut primul pas la data de 7 decembrie 2007, deci vom putea povesti mult mai multe despre acest proiect \n viitoarele noastre inform`ri anuale.

22 18

Perioada de desf`[urare: decembrie 2007 - iunie 2009 Finantatori: Trust for Civil Society for CEE prin Fundatia Principesa Margareta a Romaniei Buget: 14.000 $


Activit`]ile de dezvoltare organiza]ional` CURSURI DE PREG~TIRE Atelierele de preg`tire ne-au ajutat pe to]i cei de la Hercules, angaja]i [i voluntari, s` ne dezvolt`m atåt la nivel organiza]ional, cåt [i \n rela]ia cu beneficiarii no[tri. Iat` cum ne-am preg`tit noi \n 2007: ∑ Atelierul de 3 zile pentru voluntari, pe teme de management [i responsabilit`]i, organizarea de evenimente locale [i \ntålniri cu autorit`]ile, roluri [i riscuri \n lucrul cu copiii [i b`trånii. ∑ Preg`tirea de 3 zile pentru strångerea de fonduri [i planificare strategic`. ∑ Preg`tirea de 2 zile \n managementul proiectelor cu aplica]ie pe cererile de finan]are. ∑ Preg`tirea de 2 zile \n comunicare [i tehnici de prezentare.

|NTÅLNIRI {I PROMOVARE |N COMUNITATE Asocia]ia Hercules a ini]iat 12 \ntålniri cu reprezentan]i ai autorit`]ilor locale. Scopul? Stabilirea unor scheme clare de participare a comunit`]ii locale la activit`]ile Centrului de Zi Hercules. O \ntålnire special` a fost dedicat` ”contact`rii sociale”: accesul ONG-urilor la fondurile locale pentru servicii sociale. |ntålnirile lunare cu p`rin]ii micu]ilor beneficiari au constituit cea mai potrivit` ocazie de a discuta deschis despre 23

progresele realizate de copii, despre nevoile nou ap`rute, dar [i despre esen]iala participare a p`rin]ilor la activit`]ile Centrului. Asocia]ia Hercules a realizat 6 campanii media pentru autopromovare. Jurnalele locale [i jude]ene “Arge[ul”, “Jurnal de Arge[”, “Finex” au publicat o pagin` despre activit`]ile Centrului Hercules \n cadrul fiec`reia dintre campanii.


Activit`]ile de dezvoltare organiza]ional` FUNDRAISING |N COMUNITATE Prin metode de fundraising adaptate profilului nostru specific, Asocia]ia a reu[it s` \[i adune al`turi un num`r important de finan]atori. To]i s-au afiliat cauzelor noastre sociale: IWA Bucure[ti, Chappeau Fran]a, Fonds d’Aide Universelle Canada, Misiunea Elim, Samariteanul Milos Ploie[ti.

Am stråns pentru beneficiarii no[tri suma de 5000 euro, echipamente \n valoare de 5.000 euro, alimente, haine [i produse de igien` \n valoare de 2.000 euro.

DEZVOLTAREA RE}ELEI DE VOLUNTARI INSTRUI}I Voluntariatul presupune \n primul rånd generozitate, implicare, deschidere. Iar atunci cånd este practicat dup` ni[te coordonate concrete, eficien]a lui este maxim`.

|n 2007, num`rul de voluntari implica]i \n activit`]ile Asocia]iei a crescut de la 15 la 20 de persoane. Au beneficiat cu to]ii de patru sesiuni de instruire [i ne-au ajutat cu mult spor.

“Stephen \i \nva]` pe copii s` deseneze steagul Canadei“

“Stephen, voluntarul nostru canadian, \nconjurat de copii“ 24 18


ACTIVIT~}I GENERATOARE DE VENIT |n octombrie 2007 am f`cut un pas voinicesc c`tre maturizarea financiar` a Asocia]iei noastre. Pentru \nceput, am participat la un curs finan]at de Funda]ia Principesa Margareta a Romåniei [i dedicat dezvolt`rii abilit`]ilor \n vederea desf`[ur`rii unei activit`]i generatoare de venit. Nu mic` ne-a fost surpriza cånd ne-a fost aprobat` finan]area necesar` demar`rii unei astfel de activit`]i.

Au urmat cå]iva pa[i importan]i. |n primul rånd, am fost pu[i \n situa]ia nea[teptat` de a \nfiin]a Societatea Comercial` “Asocia]ia Hercules 2007” ai c`rei unici ac]ionari suntem. Ne-am dorit s` intr`m \n franciza Fornetti, lucru care nu era posibil din ipostaza de organiza]ie nonprofit. Apoi am primit de la Consiliul Jude]ean Arge[ 20 de metri p`tra]i cu titlu gratuit. |n centrul pietonal, cu o amplasare avantajoas`, acolo unde am putut s` ridic`m un chio[c modern [i atractiv pentru cump`r`tori. Produsele calde de patiserie fac acum deliciul locuitorilor din Coste[ti, iar ini]iativa Hercules a creat [i un loc de munc`. Estim`rile noastre spun c` aceast` activitate va deveni profitabil` dup` opt luni, iar profitul va putea cu siguran]` s` sus]in` multe dintre activit`]ile sociale ale Asocia]iei.

Franciza Fornetti

25


4

“Minte s`n`toas` \n corp s`n`tos“

Asocia]ia Interna]ional` a Femeilor din Bucure[ti este aceea care ne-a oferit sprijinul financiar pentru sus]inerea proiectului. Momentul aprob`rii acestei finan]`ri are o poveste inedit`. |mpreun` cu un raport documentat [i riguros, am trimis [i o fotografie. Real`, simpl`, dar de mare impact. Locul de joac` al copiilor din Coste[ti era surprins \n toat` modestia [i am`r`ciunea sa: un balansoar improvizat dintr-un copac t`iat, plasat \n zona gri dintre blocuri. A venit r`spunsul pozitiv. {i odat` cu el, de la 1 decembrie 2007 pån` \n luna aprilie a lui 2008, mici minuni au schimbat via]a beneficiarilor no[tri. Spa]iul de joac` este acum populat cu balansoare, leag`ne, c`su]e-fantezie [i alte accesorii care au mare succes \n råndul picilor din Coste[ti. “Minte s`n`toas` \n corp s`n`tos” ne-a adus [i satisfac]ia de a avea o buc`t`rie bine dotat` \n Centrul nostru. Cu ma[ina de sp`lat vase, ma[ina inedit`, dar foarte util`, de cur`]at cartofi, cuptor, seturi complete de vesel`, [i nu \n ultimul rånd robotul de buc`t`rie care robote[te cur`]ånd [i feliind legume [i fructe pentru mesele s`n`toase ale celor 50 de copila[i beneficiari ai Centrului. To]i cei care ne trec pragul pentru a cere ajutor primesc zilnic o mas` cald` [i delicioas` preg`tit` \n buc`t`ria cu care ne måndrim atåt de mult.

26 18

Perioada de desf`[urare: decembrie 2007 - aprilie 2008 Finantatori: Asociatia Internationala a Femeilor Bucuresti Buget: 8.500 euro


27


M`rturiile beneficiarilor [i ale voluntarilor Am venit la Asocia]ia Hercules pentru c` p`rin]ii mei nu aveau destui bani \ncåt s` ne ofere mie [i fra]ilor mei toate rechizitele [i nici nu aveau timp s` ne ajute la teme. Datorit` doamnei Petru]a [i doamnei Lavinia am reu[it s` lu`m note din ce \n ce mai bune. Le mul]umim foarte mult pentru toat` speran]a pe care ne-au oferit-o. Georgiana, 9 ani Asocia]ia Hercules \mi place deoarece \nv`], scriu...cel mai mult \mi place s` pictez. Ajutorul primit de la Asocia]ie este extraordinar de binevenit. Eu [i sora mea nu mai avem cuvinte s` v` mul]umim. Asocia]ia, pentru noi, este familia de care duceam lips`. V` mul]umim din suflet. Iuliana Nu]i, 9 ani Ne-am mutat \n Coste[ti pentru c` unde locuiam nu exista [coal`. Am f`cut trei \mprumuturi [i am construit o cas` mic`. To]i banii mamei sunt ca [i pierdu]i, iar salariul tat`lui meu nu este de ajuns. Cu ajutorul doamnei Petru]a am ajuns la Asocia]ia Hercules. Dånsa a adus aici ni[te profesori care ne-au ajutat s` avem note foarte bune la \nv`]`tur`. Dånsa organizeaz` excursiile [i taberele care sunt preferatele mele. Mul]umesc Asocia]iei Hercules, prin]esei Margareta [i tuturor oamenilor care m-au ajutat s` zåmbesc din nou [i s` \mi tr`iesc copil`ria ca un copil normal. M`d`lina-Georgiana, 12 ani Sunt fericit c` fac parte din marea familie de la Asocia]ia Hercules. La vårsta de 6 ani am avut o boal` grea [i am f`cut reac]ie meningeal`. Am greut`]i \n \nv`]are [i memorare. La Asocia]ie am g`sit ajutorul necesar. Mul]umesc tuturor celor ce ne ajut` [i \n special Prin]esei Margareta care s-a gåndit [i la nevoile copiilor. Marius-Nicu[or, 10 ani

28

Prin finan]area f`cut` de c`tre Funda]ia Principesa Margareta a Romåniei [i cu efortul voluntarilor de aici s-au realizat lucruri uimitoare. O cl`dire ce st`tea s` se pr`bu[easc` s-a transformat \ntr-una cu dot`ri moderne, cu camere de cazare, cu s`li de preg`tire a temelor, b`i, buc`t`rie, ateliere. {i unde mai pui, cadouri pentru copii: de ziua lor, de s`rb`tori, excursii, tabere, concursuri, sprijin la teme, pictur`, muzic`, dans, consiliere psihologic` [i mult`, mult` dragoste. Încuraja]i, \[i exprim` dorin]ele, nevoile [i cu ajutorul celorlal]i voluntari [i al doamnei Petru]a St`nescu reu[im s` venim \n \ntåmpinarea lor. Zizi Nicolae, \nv`]`toare, voluntar Voluntariatul \nseamn` bucuria de a oferi celorlal]i din bog`]ia sufletului t`u. Voluntarii sunt un fel de „campioni” ai solidarit`]ii active. Ei lucreaz` pentru ca cei care sunt \n dificultate s` poat` \n`l]a vise, pentru ca via]a lor s` fie mai frumoas`, iar drumul mai neted. Aici la Hercules, copiii g`sesc sinceritate, c`ldur`, d`ruire. Aici visele \ncep s` prind` aripi. Anghel Emilia, profesoar` de limba francez`, voluntar V` mul]umim c` ne-a]i dat ocazia s` v` cunoa[tem pove[tile, s` v` admir`m bun`tatea [i s` v` fim al`turi dup` puterile noastre! Mul]umiri speciale doamnei Petru]a, sufletul acestui proiect, raportul anual pe 2007, dar [i al tuturor proiectelor Asocia]iei, al`turi de domnul pre[edinte Popescu. Iulia Burtea [i Dan {erb`nescu, echipa de crea]ie publicitar`, voluntari


Articole de pres`

29


Raportul financiar al Asocia]iei Situa]ia veniturilor [i cheltuielilor (lei) VENITURI CHELTUIELI Administrativ Comunicare Cursuri Drepturi cu caracter social Evenimente Infrastructur` (renovare [i echipamente) |nt책lniri Medicamente [i materiale sanitare Neprev`zute Obiecte inventar Publica]ii (materiale promovare) Salarii Supliment alimentar Suport educa]ional Transport

FUNDA}IA PRINCIPESA MARGARETA

MINISTERUL MUNCII

ALTE VENITURI

TOTAL

290/500 290.115 10.850 3.097 3.150 0 13.335 145.348 5.170 0 3.370 0 1.400 29.190 61.149 6.846 7.210

45.842 45.842 7.441 0 0 16.924 0 10.484 0 269 2.399 2.211 5.000 0 1.114 0 0

21.500 16.500 0 500 0 0 500 0 0 0 0 14.000 0 1000 0 0 500

357.842 352.457 18.291 3.597 3.150 16.924 13.835 155.832 5.170 269 5.769 16.211 6.400 30.190 62.263 6.846 7.710

Situa]ia surselor fondurilor

Distribu]ia cheltuielilor pe capitole lei

Funda[a Principesa Margareta Agen]ia Nationala pentru Protec]ia Familiei IWA Trust for Civil Society for CEE Contribu]ii voluntari Alte venituri Total

290.500 45.842 14.000 2.500 1.500 3.500 357.842

Veniturile nu includ prest`rile de servicii efectuate de voluntari.

30

% 81.18 12.81 3.91 0.70 0.42 0.98 100.00


Mul]umiri V` suntem recunosc`tori tuturor pentru generozitatea [i c`ldura cu care v-a]i al`turat proiectelor noastre. Eforturile voastre au aprins multe scåntei de fericire \n privirile beneficiarilor no[tri. {i au dat na[tere multor zåmbete!

Persoane private: Anghel Emilia B`rbulescu Renata Buzoianu Elena Ber]ea Marian Adrian Boncescu Marcela Cioboat` Minodora Floricel Ioana Grecu Maria Iva[cu Mariana Carmen Leat` Nicoleta Livia Mares Tita Mateescu Maria Nicolae Silvia Alexandra Nicolae Zoe Maria Oprea Alexandra Popescu Veronica Roelof [i Violeta Jongerling Rian van der Horst St`nescu Violeta Carolina Stroe Constantina Zaman Florentina Toma Venera

31

Companii, organiza]ii, institu]ii:

Asocia]ia Interna]ional` a Femeilor Bucure[ti Agen]ia Na]ional` pentru Protec]ia Familiei Asocia]ia C.H.A.P.P.E.A.U Biserica Penticostal` Nemia Consiliul Jude]ean Arge[ Distrigaz Sud Romånia Funda]ia Principesa Margareta a Romåniei Fonds d'Aide Universelle Canada Franke Romånia Funda]ia Samariteanul Milos Ploie[ti Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei Arge[ Misiunea Elim Oak Foundation Prim`ria Coste[ti Poli]ia Coste[ti Republica [i Cantonul Geneva Société Belvéderè SC Median Coste[ti


A[tept`m cu drag s` ne contacta]i! Asocia]ia Hercules Coste[ti - Str.Victoriei 40, jude] Arge[ Tel: 0723623159 Fax 0248673384 asociatiahercules@yahoo.com www.asociatiahercules.ro Cont: RO97BRDE030SV44678060300 Banca BRD - Sucursala Coste[ti.

Aceast` publica]ie a fost realizat` \n cadrul unui proiect finan]at de Funda]ia Principesa Margareta a Rom책niei [i Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Raport - partea a doua  

Raport - partea a doua