Page 1

Ðñüëïãïò

Ïé Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé ç Øõ÷ïèåñáðåßá åßíáé Ýíáò äéáñêþò åîåëéóóüìåíïò êëÜäïò ôçò åöáñìïóìÝíçò Øõ÷ïëïãßáò ðïõ áó÷ïëåßôáé ìå ôïí Üíèñùðï êáé ôá øõ÷ïëïãéêÜ - óõíáéóèçìáôéêÜ ðñïâëÞìáôÜ ôïõ. Óôçñßæåôáé óôéò åðéóôçìïíéêÜ ôåêìçñéùìÝíåò èåùñßåò ôçò áíèñþðéíçò ðñïóùðéêüôçôáò êáé óõìðåñéöïñÜò êáé ÷ñçóéìïðïéåß åðéóôçìïíéêÝò ìåèüäïõò êáé ôå÷íéêÝò, (www.psychotherapia.gr, 2010). Ç øõ÷ïèåñáðåßá ìáò åðéôñÝðåé íá äïýìå ôéò ðëåõñÝò ôçò øõ÷éêÞò ìáò ýðáñîçò, áõôü ðïõ óõíÞèùò ïíïìÜæïõìå “åáõôü” Þ “ðñïóùðéêüôçôá”, óôéò ïðïßåò ï êáèÝíáò ìáò, ãéá ðïéêßëïõò ëüãïõò, äåí åðéôñÝðåé ôçí ðñüóâáóç. ÂïçèÜåé ìå ôïí ôñüðï áõôü íá âãïýí ïé “óêéÝò” óôï öþò êáé íá êáôáëÜâåé ï èåñáðåõüìåíïò ôïí åáõôü ôïõ óõíïëéêüôåñá. Ç øõ÷ïèåñáðåßá äéåõêïëýíåé ôçí äéåñåýíçóç óõìðåñéöïñþí ðïõ åßíáé ðñïâëçìáôéêÝò Þ êáôáóôñïöéêÝò áëëÜ ôåßíïõí íá åðáíáëáìâÜíïíôáé åíÜíôéá ðïëëÝò öïñÝò óôç èÝëçóç ìáò. Åßíáé ìéá ðñïóðÜèåéá ðïõ ãßíåôáé áðü êïéíïý ìå ôïí èåñáðåõôÞ êáé áõôÞ ç ó÷Ýóç, ðïõ åßíáé áóöáëÞò êáé åìðéóôåõôéêÞ, åðéôñÝðåé ôçí êáôáíüçóç ôùí óõíáéóèçìáôéêþí äõóêïëéþí êáé ôçí áíÜðôõîç ôçò áõôïåêôßìçóçò (www.vspyridonidis.gr, 2010). Ç øõ÷ïèåñáðåßá ôùí øõ÷éêþí äéáôáñá÷þí áðïôåëåß ìéá âáóéêÞ ðñïôåñáéüôçôá ôçò Äçìüóéáò Õãåßáò êáé ìéá áðü ôéò êõñéüôåñåò åðáããåëìáôéêÝò åõèýíåò ôïõ êÜèå êëéíéêïý ðïõ áó÷ïëåßôáé êõñßùò ìå ôçí øõ÷éêÞ õãåßá. ÅñåõíçôéêÝò ìåëÝôåò Ý÷ïõí áðïêáëýøåé üôé ðåñßðïõ ôï 1/3 ôïõ ðëçèõóìïý óå êÜðïéá ðåñßïäï ôçò æùÞò ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá øõ÷éêÞ äéáôáñá÷Þ. Ðñüóöáôç Ýñåõíá ôçò Ð.Ï.Õ. Ýäåéîå üôé ôï 1/4 Ýùò ôï 1/3 ôùí ðñïóåñ÷üìåíùí


8

Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò Øõ÷ïèåñáðåßåò

óôá åîùôåñéêÜ éáôñåßá, íïóïêïìåßá, êÝíôñá õãåßáò, ê.ëð. ðáñïõóéÜæïõí øõ÷éêÝò äéáôáñá÷Ýò åßôå áìéãåßò, åßôå óå óõíäõáóìü ìå óùìáôéêÝò íüóïõò. Åðßóçò ïé øõ÷éêÝò äéáôáñá÷Ýò åõèýíïíôáé ãéá ôï 1/4 - 1/3 ôùí áíáññùôéêþí áäåéþí êáé ôùí áíáðçñéêþí óõíôÜîåùí ôùí åñãáæïìÝíùí óôéò âéïìç÷áíéêÜ áíåðôõãìÝíåò ÷þñåò êáé óõíôåëïýí óçìáíôéêÜ óôï åðßðåäï ðáñáãùãéêüôçôáò ôïõ ðëçèõóìïý. ¸íá óçìáíôéêü ðïóïóôü óùìáôéêþí íüóùí êáé ü÷é ìüíï ïé áðïêáëïýìåíåò øõ÷ïóùìáôéêÝò óõíïäåýïíôáé áðü øõ÷éêÝò äéáôáñá÷Ýò, ðïõ åðçñåÜæïõí óçìáíôéêÜ ôçí ðïñåßá ôçò ïñãáíéêÞò ðÜèçóçò. Ç åöáñìïãÞ øõ÷ïèåñáðåõôéêþí ìåèüäùí ðñïûðïèÝôåé ôçí áíôéêåéìåíéêÞ åêôßìçóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôçò ãéá êÜèå øõ÷éêÞ äéáôáñá÷Þ. Ðüóï åéäéêÞ åßíáé ç êÜèå ìïñöÞ øõ÷ïèåñáðåßáò ãéá êÜèå óõãêåêñéìÝíç äéáôáñá÷Þ; Ôï åñþôçìá áõôü áðÝêôçóå ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá éäéáßôåñç óçìáóßá üôáí ðïëëÝò ìåëÝôåò Ýäåéîáí üôé ãéá ôçí ßäéá äéáôáñá÷Þ, áíôßèåôï èåùñçôéêü ðëáßóéï êáé äéáöïñåôéêÞ ôå÷íéêÞ äåí öáßíåôáé íá äéáöÝñïõí ùò ðñïò ôï èåñáðåõôéêü áðïôÝëåóìá. Ç óõíáéóèçìáôéêÞ ó÷Ýóç áíÜìåóá óå èåñáðåõôÞ êáé èåñáðåõüìåíï, ç ðñïóöïñÜ íÝùí ðëçñïöïñéþí, ç åíßó÷õóç ôùí ðñïóäïêéþí âåëôßùóçò êáé ç óõíáéóèçìáôéêÞ åíåñãïðïßçóç, áðïôåëïýí ðáñÜãïíôåò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôáèåñÜ êáé åíäå÷üìåíá óõíôåëïýí óôï áðïôÝëåóìá ðïõ äéáöïñïðïéåßôáé óå êÜèå áôïìéêÞ ðåñßðôùóç áðü ôïõò ÷åéñéóìïýò ôïõ èåñáðåõôÞ êáé áðü ôçí ßäéá ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôïõ. Ç åéäéêÞ ôå÷íéêÞ êÜèå øõ÷ïèåñáðåßáò ùò óõíôåëåóôÞò ôïõ øõ÷ïèåñáðåõôéêïý áðïôåëÝóìáôïò äåí ðáñáãíùñßæåôáé êáé áõôü ðéóôïðïéåßôáé áðü ôç äéáðßóôùóç üôé ïñéóìÝíåò ôå÷íéêÝò øõ÷ïèåñáðåßáò Ý÷ïõí åéäéêÞ åðßäñáóç óå ïñéóìÝíåò êáé ü÷é üëåò ôéò êáôçãïñßåò ôùí øõ÷éêþí äéáôáñá÷þí. Ï âáèìüò åìðéóôïóýíçò ðïõ Ý÷åé ï øõ÷ïèåñáðåõôÞò óôçí åéäéêÞ ôå÷íéêÞ ðïõ åöáñìüæåé, üðïéá êáé íá åßíáé áõôÞ, öáßíåôáé íá áðïôåëåß êáé áõôüò Ýíá áðü ôïõò ìç åéäéêïýò ðáñÜãïíôåò ðïõ óõíôåëïýí óôçí áðïôåëåóìáôéêü ôçôá ôçò øõ÷ïèåñáðåßáò. Óôçí óçìåñéíÞ åîÝëéîç ôùí âáóéêþí øõ÷ïëïãéêþí åðéóôçìþí äéáèÝôïõìå áðïôåëåóìáôéêÝò øõ÷ïëïãéêÝò ìåèüäïõò ðáñÝìâáóçò, ðïõ åßíáé óå èÝóç íá âåëôéþóïõí áðïöáóéóôéêÜ ôçí øõ÷ïðáèïëïãéêÞ óõìðôùìáôïëïãßá, áëëÜ óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò øõ÷éêþí äéáôáñá÷þí íá áíáêüøïõí ôçí ðïñåßá êáé íá áíáôÜîïõí ðëÞñùò ôéò íïóçñÝò äéåñãáóßåò. Ìéá åîïéêåßùóç ìå áõôÝò ôéò øõ÷ïèåñáðåßåò, ðïõ óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõò åßíáé ìéêôÝò êáé ÷ñçóéìïðïéïýí øõ÷ïëïãéêÝò ìåèüäïõò ðáñÝìâáóçò áðïôåëïýí ôï âáóéêü ìÝñïò ôçò èåùñçôéêÞò êáé ðñáêôéêÞò åêðáßäåõóçò ôïõ óýã÷ñïíïõ êëéíéêïý øõ÷éêÞò õãåßáò áíåîÜñôçôá áðü ôçí


Ðñüëïãïò

9

ìåôáðôõ÷éáêÞ ôïõ åðáããåëìáôéêÞ åîåéäßêåõóç Óôçí øõ÷ïèåñáðåßá èá ÷ñåéáóôåß íá äù ôïí åáõôü ìïõ óå Ýíáí áíôéêåéìåíéêü êáèñÝðôç. Íá áíáãíùñßóù ôá èåôéêÜ êáé ôá áñíçôéêÜ ìïõ óçìåßá Ýôóé üðùò åßíáé êáé ü÷é Ýôóé üðùò íüìéæá Þ öáíôáæüìïõí ìÝ÷ñé óÞìåñá üôé åßíáé. Èá ÷ñåéáóôåß íá áíáãíùñßóù êáé íá áíôéìåôùðßóù ôéò áíáóöÜëåéåò, ôïõò öüâïõò, ôéò áíåäáöéêÝò ðñïóäïêßåò, ôéò áñíçôéêÝò ðåðïéèÞóåéò êáé ôá óöÜëìáôá óôïí ôñüðï ðïõ åðéêïéíùíþ ìå ôïõò Üëëïõò. Ï óôü÷ïò äåí åßíáé íá áîéïëïãÞóù ôïí åáõôü ìïõ ãéá íá äéáðéóôþóù ðüóï êáëüò Þ êáêüò åßìáé. Ï óôü÷ïò åßíáé íá êáôáëÜâù ìå áíôéêåéìåíéêü ôñüðï áõôü ðïõ ìïõ óõìâáßíåé ãéá íá ìðïñÝóù íá ìå áëëÜîù. Íá äéáðéóôþóù ôç óçìáóßá ðïõ Ý÷ïõí üóá ðéóôåýù Þ áéóèÜíïìáé Þ ðñÜôôù Þ áðïöåýãù íá ðñÜîù óôçí ðñïóùðéêÞ ìïõ æùÞ. Äåí áðåõèýíïìáé ëïéðüí óôïí åéäéêü áðëÜ ãéá íá äéçãçèþ üóá ìå ðåéñÜæïõí êáé ìå åíï÷ëïýí óôçí êáèçìåñéíüôçôá ìïõ, áëëÜ ãéá íá ìðïñÝóù íá êáôáëÜâù ôá óöÜëìáôá ðïõ êÜíù, óôïí ôñüðï ðïõ áíôéëáìâÜíïìáé üóá ìå åíï÷ëïýí êáé íá áíáæçôÞóù áðïôåëåóìáôéêÝò óõìðåñéöïñÝò, ðïõ èá ìå âïçèÞóïõí íá íéþèù êáëýôåñá. Ïé Üíèñùðïé áíáôñÝ÷ïõí óôçí øõ÷ïèåñáðåßá üôáí: ÁéóèÜíïíôáé Ýíôïíá êáé åðßìïíá áéóèÞìáôá Üã÷ïõò, öüâïõ, èëßøçò, óýã÷õóçò, áíßáò, åîÜíôëçóçò ç Ýëëåéøçò åëðßäáò, ôá ïðïßá äåí ìðïñïýí íá îåðåñÜóïõí ìüíï ìå ôéò äéêÝò ôïõò ðñïóðÜèåéåò Þ äåí ãíùñßæïõí ôá áêñéâÞ áßôéá ôùí áéóèçìÜôùí ôïõò. Ïé óõíáéóèçìáôéêÝò êáé óõãêéíçóéáêÝò äõóêïëßåò äéáôáñÜóóïõí ôçí ïìáëÞ ëåéôïõñãßá ôçò êáèçìåñéíÞò ôïõò æùÞò. Åíþ èÝëïõí äõóêïëåýïíôáé íá áëëÜîïõí êÜðïéá åðéâëáâÞ óõíÞèåéá Þ óõìðåñéöïñÜ. Áíôéìåôùðßæïõí äõóêïëßåò åðéêïéíùíßáò óôéò ó÷Ýóåéò ôïõò ìå Üôïìá ôïõ óôåíïý ðåñéâÜëëïíôïò. Äõóêïëåýïíôáé íá âñïõí ößëïõò Þ åñùôéêïýò óõíôñüöïõò. Ç æùÞ ôïõò ÷áñáêôçñßæåôáé áðü Ýëëåéøç óôü÷ùí, áîéþí êáé éäáíéêþí êáé äõóêïëåýïíôáé íá áíáëÜâïõí åõèýíåò. Óõíôñßâïíôáé êÜôù áðü ôï âÜñïò ôùí ðåñéóôÜóåùí ÷ùñßò íá ìðïñïýí íá íéþóïõí ÷áëÜñùóç êáé ÷áñÜ. ÁéóèÜíïíôáé üôé ÷Üíïõí ôïí Ýëåã÷ï êáé äåí åßíáé êõñßáñ÷ïé ôçò æùÞò ôïõò. Âáóáíßæïíôáé áðü ðéèáíÝò øõ÷ïãåíåßò óùìáôéêÝò åíï÷ëÞóåéò üðùò: Ýëêïò óôïìÜ÷ïõ, äåñìáôéêÜ åîáíèÞìáôá Þ Üóèìá. Åðéèõìïýí íá äéá÷åéñßæïíôáé êáëýôåñá áñíçôéêÝò êáôáóôÜóåéò, áéóèÞìáôá êáé óõìðåñéöïñÝò üðùò: ÷áìçëÞ áõôïåêôßìçóç, åñãáóéáêü óôñåò, Ýììïíåò éäÝåò, øõ÷áíáãêáóôéêÝò ðñÜîåéò, äéáôáñá÷Þ ôçò üñåîçò ãéá öáãçôü, äõóêïëßá áõôïóõãêÝíôñùóçò, ìíÞìçò êáé ðñïóï÷Þò, äéáôáñá÷Þ ôïõ ýðíïõ, åîáñôÞóåéò, èñÞíï ãéá ôïí áðï÷ùñéóìü Þ ôï èÜíáôï áãáðçìÝíïõ ðñïóþðïõ, ðñïâëÞìáôá ó÷ïëéêÞò óõìðåñéöïñÜò, ðñïâëÞìáôá åðé-


10

Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò Øõ÷ïèåñáðåßåò

êïéíùíßáò ïìÜäùí, øõ÷ïëïãéêÜ ðñïâëÞìáôá Þ ðñïêëçôéêÝò óõìðåñéöïñÝò ïéêïãåíåéáêþí ìåëþí Þ ößëùí. “Ôá óçìáíôéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõìå äåí ìðïñïýí íá ëõèïýí óôï ßäéï åðßðåäï óêÝøçò ðïõ âñéóêüìáóôáí üôáí ôá äçìéïõñãÞóáìå” Albert Einstein (Êáõêéüò, 2009). Ç øõ÷ïèåñáðåßá õðü ìéá ãåíéêÞ Ýííïéá åßíáé ç åöáñìïãÞ äéáöüñùí øõ÷ïëïãéêþí ìåèüäùí, ãéá ôçí ôñïðïðïßçóç êáé äéüñèùóç ôçò øõ÷ïðáèïëïãéêÞò óõìðåñéöïñÜò ôïõ áôüìïõ. Ç øõ÷ïèåñáðåßá ëïéðüí óõíßóôáôáé óôçí ìåèïäéêÞ åöáñìïãÞ øõ÷ïëïãéêþí ôå÷íéêþí ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò óõíáéóèçìáôéêÞò éóïññïðßáò åíüò áôüìïõ (Óéíáíßäïõ, 2001). Ïé äéáöïñåôéêÝò èåùñçôéêÝò áðüøåéò, ðñïêåéìÝíïõ íá ìåëåôçèåß ìéá ôüóï óýíèåôç Ýííïéá üðùò áõôÞ ôçò ðñïóùðéêüôçôáò, óôçí êëéíéêÞ ðñáêôéêÞ ôüóï óôçí øõ÷éáôñéêÞ üóï êáé óôçí êëéíéêÞ øõ÷ïëïãßá, óõìâÜëëïõí ôá ìÝãéóôá ü÷é ìüíï óôçí êáôáíüçóç ôùí áôïìéêþí äéáöïñþí êáé ôùí êïéíþí ðáñáìÝôñùí ðïõ ïñéïèåôïýí ôçí áíèñþðéíç óõìðåñéöïñÜ êáé ôç äõíáìéêÞ ôùí áíèñþðéíùí ó÷Ýóåùí, áëëÜ âÝâáéá êáé óôçí êáôÜ ðåñßðôùóç åðéèõìçôÞ áëëáãÞ ôçò óõìðåñéöïñÜò. Ôï ðáñüí âéâëßï ìå ôßôëï Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò øõ÷ïèåñáðåßåò: Áíôéìåôþðéóç øõ÷éêþí Äéáôáñá÷þí (Èåùñßåò -ÌÝèïäïé-Ôå÷íéêÝò) åßíáé ìéá ðñïóðÜèåéá íá ðñïóèÝóïõìå óôçí åëëçíéêÞ âéâëéïãñáößá Ýíá âáóéêü åã÷åéñßäéï ãéá ôéò èåùñßåò ðñïóùðéêüôçôáò êáé ôéò Óýã÷ñïíåò øõ÷ïèåñáðåßåò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí øõ÷éêþí äéáôáñá÷þí. ÐñüèåóÞ ìáò åßíáé íá êáëýøïõìå ôéò âáóéêÝò èåùñßåò ðñïóùðéêüôçôáò, ôéò óýã÷ñïíåò øõ÷ïèåñáðåßåò ãéá ôéò áíÜãêåò üëùí üóùí åðéèõìïýí íá äéåõñýíïõí ôçí åìðåéñßá ôçò ãíþóçò ôïõ åáõôïý ôïõò, ðñïôåßíåôáé ùò Ýíáò áãáðçìÝíïò, ïäçãüò Ýìðíåõóçò óôéò äéÜöïñåò öÜóåéò ôçò ðñïóùðéêÞò åóùôåñéêÞò áíáæÞôçóçò êáé áõôïãíùóßáò. Áðïôåëåß ìéá óõíåéóöïñÜ óå üóïõò/ üóåò áíáæçôïýí ìå ðåßóìá ôçí ÁëÞèåéá & ôçí “èåñáðåßá ôçò Øõ÷Þò”. Äñ. Ìáñßá Óéíáíßäïõ Ó÷ïëéêÞ êáé ÊëéíéêÞ Øõ÷ïëüãïò Øõ÷ïèåñáðåýôñéá


Ðåñéå÷üìåíá

ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ ÅéóáãùãÞ ..........................................................................................................29 ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 ÈÅÙÑÉÅÓ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÔÇÔÁÓ ÊÁÉ ØÕ×ÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÑÁ×ÅÓ .................................................................................................35 1) Ïñéóìüò Ðñïóùðéêüôçôáò ....................................................................35 2) Äéáôáñá÷Þ Ðñïóùðéêüôçôáò ................................................................36 3) Øõ÷éêÞ Äéáôáñá÷Þ .................................................................................41 ÏÑÉÓÌÏÓ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ - ÅÉÄÇ-ÔÁÎÉÍÏÌÇÓÇ ......................44 1) Ôé åßíáé ç øõ÷ïèåñáðåßá.......................................................................44 2) Åßäç Øõ÷ïèåñáðåéþí ............................................................................49 3) Ôáîéíüìçóç Øõ÷ïèåñáðåéþí................................................................49 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2 ÂÁÓÉÊÅÓ ÐÑÙÔÁÑ×ÉÊÅÓ ÈÅÙÑÉÅÓ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÔÇÔÁÓ- ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÅÓ .............................................51 1) Øõ÷áíáëõôéêÝò Øõ÷ïäõíáìéêÝò Èåùñßåò - Øõ÷ïèåñáðåßåò ............51 2) Ïé ÓõìðåñéöïñéóôéêÝò Èåùñßåò - Øõ÷ïèåñáðåßåò ............................53 3) Ïé ÏõìáíéóôéêÝò - ÕðáñîéóôéêÝò Èåùñßåò- Øõ÷ïèåñáðåßåò ..........55 4) Ïé ÏìáäéêÝò Øõ÷ïèåñáðåßåò ...............................................................57


12

Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò Øõ÷ïèåñáðåßåò

ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 ÏÉ ØÕ×ÁÍÁËÕÔÉÊÅÓ - ØÕ×ÏÄÕÍÁÌÉÊÅÓ ÈÅÙÑÉÅÓ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÔÇÔÁÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÅÓ (Èåùñßá- ÌÝèïäïé êáé Ôå÷íéêÝò) Øõ÷áíáëõôéêÞ Èåùñßá (SIGMUND FREUD) (1856-1939)......................63 É) ÅéóáãùãÞ.................................................................................................63 ÉÉ) Ç ÏñãÜíùóç ôçò Ðñïóùðéêüôçôáò óýìöùíá ìå ôçí Øõ÷áíáëõôéêÞ Èåùñßá ôïõ S. Freud ............................................................................70 á. Ç ÏéêïíïìéêÞ ¢ðïøç.......................................................................71 â. Ç ÔïðéêÞ ¢ðïøç...............................................................................71 Ç ðñþôç ôïðéêÞ ôïõ Freud Þ ÄïìéêÞ ¢ðïøç .......................................71 1) Ôï Óõíåéäçôü ..........................................................................................71 2) Ôï Ðñïóõíåéäçôü ...................................................................................72 3) Ôï Áóõíåßäçôï........................................................................................72 Ç äåýôåñç ôïðéêÞ ôïõ Freud Þ ÄïìéêÞ ¢ðïøç ....................................73 1) Ôï Áõôü Þ Åêåßíï (Id)...........................................................................73 2) Ôï Åãþ (Ich)...........................................................................................73 3) Ôï Õðåñåãþ............................................................................................74 ã) Ç ÄõíáìéêÞ ¢ðïøç ...............................................................................74 ÉÉÉ) Ïé Ôå÷íéêÝò -Ïé Ìç÷áíéóìïß ¢ìõíáò ôïõ Åãþ ...............................75 1) Áðþèçóç .................................................................................................76 2) Á(ðÜ)ñíçóç (ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò) ....................................................76 3) Äé÷áóìüò Þ Ó÷Üóç (ôïõ ÁíôéêåéìÝíïõ) ...............................................76 4) Äé÷áóìüò ôïõ Åãþ..................................................................................77 5) ÅíäïâïëÞ ................................................................................................77 6) ÐñïâïëÞ..................................................................................................77 7) Åîéäáíßêåõóç..........................................................................................77 8) ÌåôÜèåóç................................................................................................78 9) Ìåôïõóßùóç............................................................................................78 10) Åêëïãßêåõóç .........................................................................................78 11) Ìüíùóç.................................................................................................78


Ðåñéå÷üìåíá

13

12) Ðáëéíäñüìçóç ......................................................................................79 13) Ó÷çìáôéóìüò åî' áíôéäñÜóåùò Þ Áíôéäñáóôéêüò ó÷çìáôéóìüò .......79 14) (Óùìáôï)-ÌåôáôñïðÞ..........................................................................80 15) Ôáýôéóç ìå ôïí ÅðéôéèÝìåíï ...............................................................80 16) Ôáýôéóç (ÐñïâïëéêÞ) ..........................................................................80 ä) Ç ÃåíåôéêÞ ¢ðïøç.................................................................................80 Ç ÓõíáéóèçìáôéêÞ åîÝëéîç ôïõ âñÝöïõò.................................................80 1) Ôï Óôïìáôéêü ãåííçôéêü óôÜäéï ...........................................................82 2) Ôï Ðñùêôéêü óôÜäéï..............................................................................82 3) Ôï Öáëëéêü óôÜäéï ................................................................................83 4) ËáíèÜíïõóá Ðåñßïäïò .........................................................................83 5) Ôï Åöçâéêü ÓôÜäéï (Þ ÃåíåôÞóéï ÓôÜäéï)..........................................84 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2 Ç ÊËÁÓÓÉÊÇ ØÕ×ÁÍÁËÕÓÇ .........................................85 Ç Øõ÷áíÜëõóç.................................................................................................85 Ç Øõ÷áíáëõôéêÞ Þ Øõ÷ïäõíáìéêÞ Øõ÷ïèåñáðåßá ÂáóéêÝò ¸ííïéåò êáé Ôå÷íéêÝò.................................................................87 á) Ç Ìåôáâßâáóç ..................................................................................87 â) Ç Áíôéìåôáâßâáóç ............................................................................88 ã) Ïé ÁíôéóôÜóåéò ..................................................................................88 ä) Ï Èåñáðåõôéêüò ñüëïò ôïõ øõ÷áíáëõôÞ .......................................89 å) Ç Åíóõíáßóèçóç ...............................................................................89 æ) Ïé Øõ÷ïèåñáðåõôéêÝò ÐáñåìâÜóåéò ..............................................90 óô) Åíäåßîåéò ôçò Øõ÷áíáëõôéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò ...........................90 ÌÅÑÏÓ ÔÑÉÔÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 ÈÅÙÑÉÁ ÔÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÁÔÏÌÉÊÇÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ ÁÍÔËÅÑÉÁÍÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ - ALFRED ADLER (1870-1937) .....93 1) ÅéóáãùãÞ ................................................................................................93 2) Ç Èåùñßá ôçò Ó÷ïëÞ ôçò ÁôïìéêÞò Øõ÷ïëïãßáò................................94 3) Ç Øõ÷ïðáèïëïãßá êáôÜ ôïí Adler ......................................................98 4) Ç ÁíôëåñéáíÞ øõ÷ïèåñáðåßá...............................................................98 5) Ç Øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ Äéáäéêáóßá êáé Ôå÷íéêÝò..................................99


14

Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò Øõ÷ïèåñáðåßåò

6) Åíäåßîåéò-ÅöáñìïãÝò ôçò ÁíôëåñéáíÞò Èåùñßáò - Øõ÷ïèåñáðåßáò 100 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2 Ç ÈÅÙÑÉÁ ÔÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÔÇÓ ÁÍÁËÕÔÉÊÇÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÔÏÕ CARL GUSTAV JUNG (1875-1961) ...................................................................................................101 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................101 2) Ôï óõëëïãéêü áóõíåßäçôï êáôÜ JUNG ............................................107 3) Ç ÁíáëõôéêÞ Øõ÷ïëïãßá ôïõ Jung.....................................................111 4) Ïé øõ÷ïëïãéêïß ôýðïé óýìöùíá ìå ôïí Jung....................................112 5) Ç äçìéïõñãßá øõ÷ïðáèïëïãßáò êáôÜ ôïí Jung ................................113 6) Ç ÁíáëõôéêÞ Øõ÷ïèåñáðåßá ôïõ Jung ..............................................113 7) Åíäåßîåéò-ÅöáñìïãÝò ôçò ÁíáëõôéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò ôïõ Jung ...114 ÊÅÖÁËÁÉÏ 3 Ç ÑÁÚ×ÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÔÇÔÁÓ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ (ÂÉË×ÅËÌ ÑÁÉ×) (1897-1957)................................115 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................115 2) Ç èåùñßá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ïñãáóìïý .........................................120 3) Ç Èåùñßá ôïõ Âßë÷åëì ÑÜé÷ - Ç ÁíÜëõóç ôïõ ×áñáêôÞñá...........122 4) Ç øõ÷ïðáèïëïãßá êáôÜ ôïí Â. ÑÜé÷..................................................123 5) H Ñáú÷éêÞ áíáëõôéêÞ Øõ÷ïèåñáðåßá ................................................124 6) Ïé ôýðïé ÷áñáêôÞñùí óýìöùíá ìå ôçí Ñáú÷éêÞ Èåùñßá................127 á) Ï Öáëëéêüò - Íáñêéóóéóôéêüò ×áñáêôÞñáò ...............................127 â) Ï ÐáèçôéêÜ Èçëõêüò ×áñáêôÞñáò .............................................127 ã) Ï ÷áñáêôÞñáò ôïõ åðéèåôéêïý áñóåíéêïý....................................127 ä) Ï Õóôåñéêüò ÷áñáêôÞñáò ..............................................................127 å) Ï Ôõñáííéêüò ×áñáêôÞñáò ...........................................................128 æ) Ï Ìáæï÷éóôéêüò ÷áñáêôÞñáò ........................................................128 ÊÅÖÁËÁÉÏ 4 Ç ÌÅÔÁÑÁÚ×ÉÊÇ Ó×ÏËÇ - ÓÙÌÁÔÉÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ........................................................................................129 1) ÉóôïñéêÞ ÅîÝëéîç êáé ÅðéóôçìïíéêÞ Ôåêìçñßùóç ôçò ÓùìáôéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò ....................................................................................129 2) H Øõ÷ïóùìáôéêÞ ÁíÜëõóç ôïõ ×áñáêôÞñá ....................................132 3) ×áñáêôçñïáíáëõôéêÞ Íåõñïöõôïèåñáðåßá Óþìá êáé ×áñáêôÞñáò (ÌÝèïäïé êáé Ôå÷íéêÝò).............................134


Ðåñéå÷üìåíá

15

4) Ç Íåõñïöõôïèåñáðåßá .......................................................................136 5) Ç Ôå÷íéêÞ ôçò Íåõñïöõôïèåñáðåßáò................................................137 ÌÅÑÏÓ ÔÅÔÁÑÔÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 Ç ÈÅÙÑÉÁ ÔÇÓ ÁÃÃËÉÊÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÔÇÓ M. KLEIN ØÕ×ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ MELANI KLEIN (1882 -1960) ...141 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................141 2) Ç Ó÷éæïåéäÞò- ðáñáíïåéäÞò èÝóç Þ öÜóç.........................................142 3) Ç Èåùñßá ôçò Ì. Klein ãéá ôçí øõ÷éêÞ ÁíÜðôõîç êáé ôçí ðáèïëïãßá .............................................................................................144 4) Ç Èåùñßá ôçò Melani Klein ãéá ôçí øõ÷áíÜëõóç ôïõ ðáéäéïý......145 5) Ç øõ÷ïðáèïëïãßá óôï ðáéäß êáôÜ ôçí Klein....................................147 6) Ç Ôå÷íéêÞ ôçò øõ÷áíÜëõóçò ôïõ ðáéäéïý êáôÜ ôçí Ì. Klein ........148 7) Ç Øõ÷áíáëõôéêÞ øõ÷ïèåñáðåßá ôùí ðáéäéþí óýìöùíá ìå ôçí Klein ..........................................................................................149 8) Åíäåßîåéò ôçò øõ÷áíáëõôéêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò ðáéäéïý...................150 9) Wilfred Bion (1897- 1979) ..................................................................150 10) Donald Winnicott (1896 -1971) ........................................................151 11) Francoise Dolto (1908-1998) ............................................................151 12) Maud Mannoni ...................................................................................152 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2 Ç ÈÅÙÑÉÁ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÔÇÔÁÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÇÓ KAREN HORNEY (1885-1952).........................................................153 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................153 2) Ç Èåùñßá ôçò Ê. Horney ....................................................................153 3) Ç Äçìéïõñãßá ôçò Øõ÷ïðáèïëïãßáò êáôÜ ôçí Horney ...................154 4) Ç Øõ÷ïèåñáðåßá ôçò Ê. Horney........................................................154 ÊÅÖÁËÁÉÏ 3 Ç ØÕ×ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ-ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÇÓ ANNA FREUD (1895 - 1982) .............................................................157 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................157 2) Ç Øõ÷áíáëõôéêÞ Èåùñßá ôçò Anna Freud .......................................158 3) Ç äçìéïõñãßá ôçò øõ÷ïðáèïëïãßáò êáôÜ ôçí Anna Freud.............159 4) Ïé Øõ÷ïèåñáðåõôéêÝò Ôå÷íéêÝò ôçò Anna Freud ............................159


16

Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò Øõ÷ïèåñáðåßåò

5) Ç øõ÷áíÜëõóç ôùí ðáéäéþí êáôÜ ôçí Anna Freud .........................161 ÊÅÖÁËÁÉÏ 4 Ç ÃÁËËÉÊÇ ØÕ×ÁÍÁËÕÔÉÊÇ Ó×ÏËÇ - JACQUES LACAN (1901-1981) .....................................................................................163 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................163 2) Ç ÃáëëéêÞ øõ÷áíáëõôéêÞ Ó÷ïëÞ - Jacques Lacan............................166 3) Ôï Ýñãï ôïõ Lacan ...............................................................................168 4) Ôï ÓôÜäéï ôïõ ÊáèñÝöôç ....................................................................173 5) Ç ÐáôñéêÞ ëåéôïõñãßá êáé ç Åðéèõìßá ôçò ìçôÝñáò........................176 6) Öáíôáóéáêü - Óõìâïëéêü - Ðñáãìáôéêü (I.S.R) ..............................181 7) Ç Ýííïéá ôçò åðéèõìßáò óôçí ëáêáíéêÞ èåùñßá ...............................185 8) Øý÷ùóç- Íåýñùóç- ÄéáóôñïöÞ.........................................................197 9) Didier Anzieu ......................................................................................202 ÊÅÖÁËÁÉÏ 5 É. Ç ÈÅÙÑÉÁ ÔÇÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÁ ÔÏÕ ÅÁÕÔÏÕ (SELF PSYCHOLOGY) HEINZ KOHUT (1913-1981)..........................203 1) ÅéóáãùãÞ ............................................................................................203 2) Ç øõ÷ïëïãßá ôïõ Åáõôïý (Self) ........................................................204 3) Ç áíÜðôõîç ôçò Øõ÷ïëïãßáò ôïõ Åáõôïý .........................................205 4) Ç Èåùñßá ôçò Ó÷ïëÞò ôçò øõ÷ïëïãßáò ôïõ Åáõôïý (Self psychology) .................................................................................206 5) Ç äçìéïõñãßá ôçò øõ÷ïðáèïëïãßáò êáôÜ ôïí H. Kohut .................207 6) ÌÝèïäïé êáé Ôå÷íéêÝò ôçò Øõ÷ïëïãßáò ôïõ Åáõôïý .......................208 7) Åíäåßîåéò-ÅöáñìïãÝò ......................................................................208 ÊÅÖÁËÁÉÏ 6 Ç ÈÅÙÑÉÁ ÔÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏÔÑÏÐÙÍ Ó×ÅÓÅÙÍ - OTTO KERNBERG ..............................................................209 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................209 2) Ç Èåùñßá ôùí áíôéêåéìåíïôñüðùí ó÷Ýóåùí....................................210 3) Ìåäïäïé êáé Ôå÷íéêÝò .........................................................................211 4) Åíäåßîåéò-ÅöáñìïãÝò .........................................................................211 5)Andre Green ..........................................................................................212 6) Ç ðñïâëçìáôéêÞ ôçò ìåôáâéâÜóçò êáé ôçò åñìçíåßáò óôéò ïñéáêÝò ïñãáíþóåéò ...........................................................................................212 7) Ç ÄéáäñáìÜôéóç êáé ïõäåôåñüôçôá óôçí áíáëõôéêç äéáäéêáóßá...225


Ðåñéå÷üìåíá

17

ÊÅÖÁËÁÉÏ 7 Ç ÂÑÁ×ÅÉÁ ØÕ×ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ.....227 1) Ç Âñá÷åßá Øõ÷áíáëõôéêÞ Øõ÷ïèåñáðåßá........................................227 2) Âñá÷åßá ÄõíáìéêÞ Øõ÷ïèåñáðåßá ....................................................228 Âñá÷åßáò-äéÜñêåéáò áã÷ï-åêëõôéêÞ øõ÷ïèåñáðåßá STAPP (ShortTerm Anxiety Provokin Psychotherapy - ÐÝôñïò Óéöíáßïò) .........228 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................228 2) Ç èåùñßá ôçò âñá÷åßáò äéÜñêåéáò áã÷ï-åêëõôéêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò 230 3) Ïé ôå÷íéêÝò ôçò STAPP........................................................................231 4) Åíäåßîåéò ôçò STAPP ãéá ôéò øõ÷éêÝò äéáôáñá÷Ýò...........................232 5) Ç ðåñéãñáöÞ ôçò ÍïóïëïãéêÞò ïíôüôçôáò Áëåîéèõìßáò áðü ôïí Ð. Óéöíáßï..............................................................................233 ÌÅÑÏÓ ÐÅÌÐÔÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 ØÕ×ÁÍÁËÕÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ ÊÁÉ ÓÕÌÐÅÑÉÖÏÑÁ .237 1) Øõ÷áíáëõôéêÞ èåùñßá - Èåùñßåò ìÜèçóçò-óõìðåñéöïñÜò. ...........237 2) Ç Øõ÷áíÜëõóç .....................................................................................238 3) Ïé ÄéáöïñÝò áíÜìåóá óôçí Øõ÷áíÜëõóç êáé ôçí Øõ÷áíáëõôéêÞ Øõ÷ïäõíáìéêÞ Øõ÷ïèåñáðåßá ..........................................................239 4) Ç Øõ÷ïäõíáìéêÞ êáôáíüçóç ôçò ó÷éæïöñÝíåéáò.............................240 5) Ç Øõ÷ïèåñáðåßá ôçò Ó÷éæïöñÝíåéáò êáé ôùí Üëëùí øõ÷þóåùí...250 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2 ÈÅÙÑÉÅÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÅÓ ÓÕÌÐÅÑÉÖÏÑÁÓ ..255 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................255 2) Ôï èåùñçôéêü õðüâáèñï ôçò èåñáðåßáò óõìðåñéöïñÜò .................256 3) ÌïíôÝëá Èåñáðåßáò ÓõìðåñéöïñÜò .................................................257 4) Ç ÈåñáðåõôéêÞ Ó÷Ýóç óôéò Èåñáðåßåò ÓõìðåñéöïñÜò ..................258 5) Øõ÷ïèåñáðåõôéêÝò Ôå÷íéêÝò ..............................................................258 6) Åíäåßîåéò-åöáñìïãÝò ôùí óõìðåñéöïñéóôéêþí øõ÷ïèåñáðåéþí óå øõ÷éêÝò Äéáôáñá÷Ýò ......................................................................261 ÊÅÖÁËÁÉÏ 3 Ç ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÃÍÙÓÔÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÏÕ A. BANDURA.....................................................265 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................265 2) Ç ÊïéíùíéêïãíùóôéêÞ Èåùñßá ..........................................................266


18

Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò Øõ÷ïèåñáðåßåò

3) Ç Øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ Äéáäéêáóßá - Ôå÷íéêÝò ....................................268 4) Åíäåßîåéò - ÅöáñìïãÝò........................................................................268 ÊÅÖÁËÁÉÏ 4 Ç ÃÍÙÓÔÉÊÏ-ÓÕÍÁÉÓÈÇÌÁÔÉÊÇ - ÈÅÙÑÉÁ ÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÇÓ ÓÕÌÐÅÑÉÖÏÑÁÓ ALBERT ELLIS (1931-2007) ....269 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................269 2) Ç Èåùñßá ôçò Ãíùóôéêï-ÓõíáéóèçìáôéêÞò Èåñáðåßáò ôçò ÓõìðåñéöïñÜò ......................................................................................270 3) Ç Øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ Äéáäéêáóßá êáé Ôå÷íéêÝò................................272 4) Åíäåßîåéò -ÅöáñìïãÝò ôçò Ãíùóôéêï-ÓõíáéóèçìáôéêÞò Èåñáðåßáò ôçò ÓõìðåñéöïñÜò................................................................................273 ÊÅÖÁËÁÉÏ 5 Ç ÃÍÙÓÉÁÊÇ -ÓÕÌÐÅÑÉÖÏÑÉÓÔÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ........................................................................................275 1) Ç Èåùñßá ôçò ãíùóéáêÞò-óõìðåñéöïñéóôéêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò .....275 2) Ïé èåñáðåõôéêÝò åöáñìïãÝò ôçò ãíùóéáêÞò - óõìðåñéöïñéóôéêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò.....................................................................................275 3) Ç ÊëéíéêÞ åöáñìïãÞ ôçò ÃíùóéáêÞò-ÓõìðåñéöïñéóôéêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò óôçí ÍåõñïãåíÞ Áíïñåîßá êáé Âïõëçìßá.............276 4) Ç ÃíùóéáêÞ - ÓõìðåñéöïñéóôéêÞ øõ÷ïèåñáðåßá óôçí Ó÷éæïöñÝíåéá ...............................................................................277 ÂÉÂËÉÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÊÁÉ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ...................................278 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................278 2) Ç Èåùñßá ãéá ôçí Âéâëéïèåñáðåßá ùò ìïñöÞ øõ÷ïèåñáðåßáò .....279 3) ÌÝèïäïé-Ôå÷íéêÝò................................................................................280 4) Åíäåßîåéò - ÅöáñìïãÝò ôçò Âéâëéïèåñáðåßáò ..................................281 5) Ç Âéâëéïèåñáðåßá êáé ç ÅêðáéäåõôéêÞ óõìâïõëåõôéêÞ .................281 6) Ç êñéôéêÞ óôç Âéâëéïèåñáðåßá ...........................................................283 ÊÅÖÁËÁÉÏ 6 ÏÉ ÃÍÙÓÉÁÊÅÓ ÈÅÙÑÉÅÓ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÅÓ G. KELLY (1905-1967).................................................................................285 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................285 ÉóôïñéêÞ åîÝëéîç ôçò ÃíùóéáêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò............................285 2) Ç ÃíùóéáêÞ Èåùñßá ...........................................................................287 3) Ç ÃíùóéáêÞ øõ÷ïèåñáðåßá................................................................289


Ðåñéå÷üìåíá

19

4) Ç ÃíùóéáêÞ øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ ó÷Ýóç...............................................290 5) Ïé ÃíùóéáêÝò Ôå÷íéêÝò .......................................................................291 6) Ó÷çìáôéêÞ äéá÷ñïíéêÞ äüìçóç ìéáò ïëïêëçñùìÝíçò ãíùóéáêÞò ðáñÝìâáóçò ..........................................................................................292 7) ÃíùóéáêÝò áðüøåéò ãéá ôçí áéôéïðáèïãÝíåéá øõ÷éáôñéêþí äéáôáñá÷þí ...........................................................................................293 8) ÊëéíéêÝò åöáñìïãÝò ôçò ãíùóéáêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò êáé áðïôåëÝóìáôá .......................................................................................295 9) Ç ÊëéíéêÞ åöáñìïãÞ ôçò ÃíùóéáêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò óôçí ÊáôÜèëéøç ............................................................................................295 ÌÅÑÏÓ ÅÊÔÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 ÏÉ ÏÕÌÁÍÉÓÔÉÊÅÓ - ÕÐÁÑÎÉÓÔÉÊÅÓ ÈÅÙÑÉÅÓ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÅÓ .....................................................................................299 Ç ÐñïóùðïêåíôñéêÞ - ðñþçí ÐåëáôïêåíôñéêÞ Èåùñßá Ðñïóùðéêüôçôáò - Øõ÷ïèåñáðåßá Carl Rogers (1902-1984)..................................................299 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................299 2) Ç Èåùñßá ðñïóùðéêüôçôáò óýìöùíá ìå ôïí Carl Rogers.............300 3) Ç Èåùñßá ôçò Øõ÷ïèåñáðåßáò ôïõ Carl Rogers..............................303 4) Ç Øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ Ó÷Ýóç ................................................................305 5) Ç Øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ Äéáäéêáóßá êáé ïé Ôå÷íéêÝò ...........................309 6) Åíäåßîåéò -ÅöáñìïãÝò ôçò ðñïóùðïêåíôñéêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò ...309 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2 Ç ÌÏÑÖÏËÏÃÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ Ç ÌïñöïëïãéêÞ Øõ÷ïèåñáðåßá - Èåñáðåßá Gestalt - Frederick (Fritz) Perls (1893-1970) ..........................................................................................311 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................311 2) Ç ÌïñöïëïãéêÞ Èåùñßá ....................................................................312 3) Ç Èåùñßá ôçò ÌïñöïëïãéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò ...............................314 4) Ç Øõ÷ïðáèïëïãßá óýìöùíá ìå ôçí ÌïñöïëïãéêÞ èåùñßá...........318 5) Ç øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ äéáäéêáóßá êáé Ôå÷íéêÝò.................................318


20

Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò Øõ÷ïèåñáðåßåò

6) Ï Óôü÷ïò ôçò ÌïñöïëïãéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò.................................326 7) Åíäåßîåéò - ÅöáñìïãÝò ôçò ÌïñöïëïãéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò .........326 ÊÅÖÁËÁÉÏ 3 Ç ÓÕÍÄÉÁËÅÊÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÓõíäéáëåêôéêÞ ÁíÜëõóç (Transactional Analysis) Eric Berne (1910-1970).....................................................................................................327 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................327 2) Ç Èåùñßá ôçò ÓõíäéáëåêôéêÞò ÁíÜëõóçò.........................................327 3) Ç Øõ÷ïðáèïëïãßá êáôÜ ôçí ÓõíäéáëåêôéêÞ ÁíÜëõóç....................328 4) Ôå÷íéêÝò ôçò ÓõíäéáëåêôéêÞò ÁíÜëõóçò ...........................................329 5) Ïé óôü÷ïé ôçò ÓõíäéáëåêôéêÞò ÁíÜëõóçò..........................................330 6) Åíäåßîåéò - ÅöáñìïãÝò ôçò ÓõíäéáëåêôéêÞò ÁíÜëõóçò ..................331 ÊÅÖÁËÁÉÏ 4 Ç “ÈÅÙÑÉÁ ÔÇÓ ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁÓ” (REALITY THERAPY) - WILLIAM GLASSER......................333 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................333 2) Ç Èåùñßá ôçò Èåñáðåßáò ôçò Ðñáãìáôéêüôçôáò ............................333 3) Ç øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ äéáäéêáóßá êáé ôå÷íéêÝò ..................................334 4) Ï Óôü÷ïò ôçò Èåñáðåßáò ôçò Ðñáãìáôéêüôçôáò ..............................336 5) Åíäåßîåéò - ÅöáñìïãÝò ôçò Èåñáðåßáò Ðñáãìáôéêüôçôáò.............336 ÊÅÖÁËÁÉÏ 5 Ç ÕÐÁÑÎÉÓÔÉÊÇ Ó×ÏËÇ - Ç ÕÐÁÑÎÉÓÔÉÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ........................................................................................337 1) ÅéóáãùãÞ ...................................................................................................337 2) ÉóôïñéêÞ Åîåëéîç ......................................................................................338 3) Õðáñîéóìüò êáé ðùò óõíäÝåôáé ìå ôçí øõ÷ïèåñáðåßá; ......................340 4) ÂáóéêÝò Áñ÷Ýò: Ïé ôÝóóåñéò âáóéêÝò Þ "èåìåëéþäåéò áíçóõ÷ßåò" ......342 5) Ç Øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ Ó÷Ýóç .....................................................................350 ÊÅÖÁËÁÉÏ 6 Ç ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÏÕ V. FRANKL (Âßêôùñ Öñáíêë) (1905-1997).....................................................................353 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................353 2) Ç Èåùñßá ôçò Ëïãïèåñáðåßá ôïõ V.Frankl.....................................354 3) Ç Øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ Äéáäéêáóßá êáé Ôå÷íéêÝò................................359 4) Åíäåßîåéò - ÅöáñìïãÝò ôçò Ëïãïèåñáðåßáò ôïõ V. Frankl............360


Ðåñéå÷üìåíá

21

ÊÅÖÁËÁÉÏ 7 ÐÁÑÅÌÂÁÉÍÏÕÓÁ - ÌÇ ÊÁÔÅÕÈÕÍÔÉÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ MICHEL LOBROT....................................................361 1) ÅéóáãùãÞ .............................................................................................367 2) Ïé ÈåùñçôéêÝò ÂÜóåéò .......................................................................367 3) Ç åðéíüçóç ôçò ìåèüäïõ ôçò ìç-êáôåõèõíôéêÞò ðáñÝìâáóçò ........372 4) Ôï èåùñçôéêü ðëáßóéï .........................................................................373 5) Ç Èåùñßá ôçò Ðáñåìâáßíïõóáò - Ìç ÊáôåõèõíôéêÞò ìåèüäïõ øõ÷ïèåñáðåßáò ôïõ Michel Lobrot....................................................377 6) Ïé óõíèÞêåò ôçò èåñáðåßáò ................................................................378 7) Ç áíÜãíùóç ôçò åðéèõìßáò .................................................................380 8) Ç Øõ÷ïåíÝñãåéá ..................................................................................382 9) Ç çäïíÞ, ùò åíÝñãåéá ïëïêëÞñùóçò ................................................383 10) ÄéÜêñéóç áíÜìåóá óôçí åðéèõìßá êáé ôç ÈÝëçóç ........................385 11) ¢ã÷ïò êáé êáôÜèëéøç ........................................................................386 12) Ãéáôß ìéëÜìå, ëïéðüí, ãéá ðáñáëÞñçìá;...........................................387 ÊÅÖÁËÁÉÏ 8 Ç ÕÐÁÑÎÉÁÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ IRVIN YALOM ...393 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................393 2) Ç Èåùñßá ôçò ïìáäéêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò ôïõ Irvin Yalom .............394 3) ÌÝèïäïé êáé Ôå÷íéêÝò .........................................................................395 4) Åíäåßîåéò-ÅöáñìïãÝò ôçò ïìáäéêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò ......................395 5) Ôá õðüëïéðá åðéóôçìïíéêÜ Ýñãá (äéçãÞìáôá, ìõèéóôïñÞìáôá: éóôïñßåò øõ÷ïèåñáðåßáò) ôïõ Yalom ................................................396 ÊÅÖÁËÁÉÏ 9 Ç ØÕ×ÏÓÕÍÈÅÓÇ (PSYCHOSYNTHESIS) ROBERTO ASSAGIOLI (188-1974) ..........................................................405 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................405 2) Ç Èåùñßá ôçò øõ÷ïóýíèåóçò.............................................................406 3) Ç èÝóç êáé ïé Óôü÷ïé ôçò øõ÷ïóýíèåóçò ..........................................406 4) Åíäåßîåéò - ÅöáñìïãÝò........................................................................406 ÊÅÖÁËÁÉÏ 10 Ç ÓÕÍÈÅÔÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ - ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ..........409 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................409 ÈåùñçôéêÞ & ÅðéóôçìïíéêÞ Ôåêìçñßùóç - ÅîÝëéîç ôçò ÓõíèåôéêÞò ðñïóÝããéóçò óôï åîùôåñéêü êáé ôçí ÅëëÜäá...............409


22

Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò Øõ÷ïèåñáðåßåò

2) Ç Öéëïóïößá ôçò ÓõíèåôéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò.................................410 3) Ç Èåùñßá ôçò ÓõíèåôéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò Ç Óýíèåóç ðñïóåããßóåùí...................................................................412 4) ÌÝèïäïé êáé Ôå÷íéêÝò ôçò ÓõíèåôéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò Ïé Êõñßáñ÷åò ó÷ïëÝò øõ÷ïèåñáðåßáò...............................................412 5) Ç èåñáðåõôéêÞ ó÷Ýóç óôçí ÓõíèåôéêÞ Øõ÷ïèåñáðåßá ...................414 6) Åíäåßîåéò-ÅöáñìïãÝò ôçò ÓõíèåôéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò ..................414 ÈÝìáôá ðñïò óõæÞôçóç óôç èåñáðåßá ..............................................414 7) Ç ÓõíèåôéêÞ øõ÷ïèåñáðåßá óôç èåñáðåßá ôùí äéáôáñá÷þí ðñüóëçøçò ôñïöÞò...............................................................................415 8) Ç Âñá÷åßá Èåñáðåßá æåõãáñéþí Áðü ìéá ÓõíèåôéêÞ ÐñïóÝããéóç ........................................................415 ÌÅÑÏÓ ÅÂÄÏÌÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 ÏÉ ÏÌÁÄÉÊÅÓ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÅÓ..............................419 ÅéóáãùãÞ ...................................................................................................419 Ç Éóôïñßá ôçò ÏìáäéêÞò èåñáðåßáò.......................................................419 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2 ÔÏ ØÕ×ÏÄÑÁÌÁ JACOB L. MORENO (1889-1974) ...435 1) ÅéóáãùãÞ .............................................................................................435 ÉóôïñéêÜ ãéá ôï Øõ÷üäñáìá....................................................................435 2) Ç Èåùñßá ôïõ Øõ÷ïäñÜìáôïò ...........................................................436 3) ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ôùí Ôå÷íéêþí ôïõ Øõ÷ïäñÜìáôïò........................438 4) Åíäåßîåéò - ÅöáñìïãÝò ôïõ Øõ÷ïäñÜìáôïò .....................................439 ÊÅÖÁËÁÉÏ 3 Ç ÏÌÁÄÉÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÕÐÏÉ ÏÌÁÄÉÊÇÓ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ...............................................441 1) Ç ïìáäéêÞ øõ÷ïèåñáðåßá...................................................................441 2) Ôýðïé ïìáäéêÞò øõ÷ïèåñáðåßáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç øõ÷éêþí äéáôáñá÷þí ...........................................................................................442 Ç Øõ÷ïèåñáðåßá Æåýãïõò .................................................................445 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................445 2) Ç Èåùñßá ãéá ôçí èåñáðåßá æåýãïõò ................................................446 3) Ïé Ôå÷íéêÝò óôçí Øõ÷ïèåñáðåßá Æåýãïõò .......................................446


Ðåñéå÷üìåíá

23

ÊÅÖÁËÁÉÏ 4 ÏÉ ØÕ×ÏÄÕÍÁÌÉÊÅÓ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÅÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÓ ............................................................................................449 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................449 2) Ç Øõ÷ïäõíáìéêÞ Èåñáðåßá ÏéêïãÝíåéáò ........................................449 3) Ç Èåñáðåßá ôùí ðáéäéþí ìÝóù ôùí ãïíéþí ôïõò ............................450 ÊÅÖÁËÁÉÏ 5 ÏÉ ØÕ×ÏÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ-ÓÕÌÐÅÑÉÖÅÑÏËÏÃÉÊÅÓ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÅÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÓ ...................................453 1) Ç Øõ÷ïåêðáéäåõôéêÞ êáé ÓõìðåñéöåñïëéãéêÞ Øõ÷ïèåñáðåßá ÏéêïãÝíåéáò ..........................................................................................453 2) Ç ÌÝèïäïò ôçò ÓõìðåñéöåñïëïãéêÞò Øõ÷ïèåñáðåßáò ÏéêïãÝíåéáò ..........................................................................................454 3) Ïé óôü÷ïé ôçò øõ÷ïåêðáéäåõôéêÞò êáé óõìðåñéöåñïëïãéêÞò èåñáðåßáò Þ ðáñÝìâáóçò óôçí ïéêïãÝíåéá.......................................455 ÊÅÖÁËÁÉÏ 6 Ç ÓÕÓÔÇÌÉÊÇ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ ÔÇÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇÓ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ (FAMILY THERAPY).........457 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................457 2) Ç äéáìüñöùóç ôçò óõóôçìéêÞò èåùñßáò...........................................458 3) Ç óõóôçìéêÞ ìåèïäïëïãßá ..................................................................460 4) Ç ïéêïãÝíåéá ùò óýóôçìá ...................................................................460 5) Ç Èåùñßá ôçò ÓõóôçìéêÞò ÏéêïãåíåéáêÞò Èåñáðåßáò...................461 6) Ç ÄïìéêÞ Èåñáðåßá ÏéêïãÝíåéáò .....................................................463 7) Ç ÓõóôçìéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ ÌéëÜíïõ ......................................................464 8) Ôï ðëáßóéï êáé ïé êáíüíåò ..................................................................465 9) Ïé èåñáðåõôéêïß óôü÷ïé.......................................................................466 10) ÂáóéêÝò ÓôñáôçãéêÝò ôçò ÓõóôçìéêÞò Èåñáðåßáò ÏéêïãÝíåéáò ..467 11) ÓõóôçìéêÞ ÏéêïãåíåéáêÞ Èåñáðåßá êáé ÌÝèïäïé -Ôå÷íéêÝò .....467 12) Ïé ÈåñáðåõôéêÝò ôå÷íéêÝò áíÜëïãá ìå ôçí ó÷ïëÞ.........................471 13) Åíäåßîåéò - ÅöáñìïãÝò ôçò ÓõóôçìéêÞò Èåñáðåßáò ÏéêïãÝíåéáò....................................................................473


24

Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò Øõ÷ïèåñáðåßåò

ÌÅÑÏÓ ÏÃÄÏÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 Ç ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÕÐÏÓÔÇÑÉÊÔÉÊÇ ØÕ×ÏÈÅÑÁÐÅÉÁ....................................................477 1) ÅéóáãùãÞ - Ôß åßíáé ç ÓõìâïõëåõôéêÞ;...................................................477 2) Ç ÓõìâïõëåõôéêÞ øõ÷ïèåñáðåßá............................................................477 3) Ç ÕðïóôçñéêôéêÞ øõ÷ïèåñáðåßá ............................................................478 É. Ç ÁôïìéêÞ ÓõìâïõëåõôéêÞ...................................................................479 ÉÉ. Ç ÏìáäéêÞ ÓõìâïõëåõôéêÞ ................................................................479 ÉÉÉ. Ç ÓõìâïõëåõôéêÞ Äéáäéêáóßá ..........................................................480 á) Ïñéóìüò............................................................................................480 â) ÓôÜäéá ÓõìâïõëåõôéêÞò Äéáäéêáóßáò...........................................481 ã) Ï Óýìâïõëïò....................................................................................482 1) Ï ñüëïò ôïõ Óõìâïýëïõ êáé ïé Ëåéôïõñãßåò ôïõ..............................482 2) Ç Åêðáßäåõóç Óõìâïýëïõ.................................................................483 3) H ÈåùñçôéêÞ êáé ðñáêôéêÞ êáôÜñôéóç ôïõ Óõìâïýëïõ ..................483 4) Ôá ×áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ Óõìâïýëïõ..................................................484 5) Ïé ÂáóéêÝò Äåîéüôçôåò ôïõ Óõìâïýëïõ ............................................487 6) Ç ÓõìâïõëåõôéêÞ Ó÷Ýóç - Ëåéôïõñãßåò ôçò ÓõìâïõëåõôéêÞò Ó÷Ýóçò ...................................................................................................489 7) Ôá ÐñïâëÞìáôá óôç ÓõìâïõëåõôéêÞ Ó÷Ýóç .....................................490 ÉV. Ç ÓõìâïõëåõôéêÞ ãïíÝùí - Ç åðéêïéíùíßá óôçí ïéêïãÝíåéá .......492 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................492 2) Ç Èåùñßá ãéá ôçí ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí.......................................493 3) ÌÝèïäïé-Ôå÷íéêÝò................................................................................494 4) Åíäåßîåéò-ÅöáñìïãÝò..........................................................................494 V. ÓõìâïõëåõôéêÞ ãïíÝùí / Ó÷ïëÞ ãïíÝùí ...........................................494 VÉ. Online óõìâïõëåõôéêÞ ......................................................................496 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2 ÈÅÑÁÐÅÉÅÓ ÌÅÓÙ ÔÅ×ÍÙÍ .......................................499 É. ×ïñïèåñáðåßá ......................................................................................499 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................499


Ðåñéå÷üìåíá

25

2) Èåùñßåò ãéá ôçí ÷ïñïèåñáðåßá .........................................................500 3) Ç ÷ïñïêéíçôéêÞ êáé ç ðñùôüãïíç Ýêöñáóç .....................................502 4) Åíäåßîåéò - ÅöáñìïãÝò ôçò ÷ïñïèåñáðåßáò .....................................503 ÉÉ. Äñáìáôïèåñáðåßá ...............................................................................504 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................504 2) Ç ÈåùñéôéêÞ ðñïóÝããéóç ôçò Äñáìáôïèåñáðåßáò ..........................505 3) ÌÝèïäïé-Ôå÷íéêÝò................................................................................506 4) Åíäåßîåéò-ÅöáñìïãÝò..........................................................................508 ÉÉÉ. Ðáéãíéïèåñáðåßá ..............................................................................510 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................510 2) Èåùñßá-Ïñéóìüò Ðáéãíéïèåñáðåßáò ................................................510 3) ÌÝèïäïé-Ôå÷íéêÝò................................................................................511 4) Åíäåßîåéò-ÅöáñìïãÝò..........................................................................511 5) Ôï ðáé÷íßäé ùò ìÝóï èåñáðåßáò óôá ðáéäéÜ ìå áõôéóìü .................512 IV. Ôï èåáôñéêü ðáé÷íßäé ùò åêðáéäåõôéêü åñãáëåßï ..........................513 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................513 2) Ç ÈåùñçôéêÞ ÐñïóÝããéóç..................................................................514 3) ÌÝèïäïé-Ôå÷íéêÝò................................................................................514 4) Åíäåßîåéò-ÅöáñìïãÝò..........................................................................517 V. Ìïõóéêïèåñáðåßá ..............................................................................517 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................517 2) Ïé Èåñáðåõôéêïß óôü÷ïé ôçò Ìïõóéêïèåñáðåßáò ............................518 3) Ïé èåñáðåõôéêÝò äõíÜìåéò ôçò ÌïõóéêÞò .........................................519 4) Åéäç Ìïõóéêïèåñáðåßáò.....................................................................520 5) Ç ÄåêôéêÞ Ìïõóéêïèåñáðåßá Guided Imagery & Music (GIM)...520 6) ÌÝèïäïò -Ôå÷íéêÝò..............................................................................521 7) Åíäåßîåéò- ÅöáñìïãÝò.........................................................................521 VI. Art-therapy - åéêáóôéêÞ èåñáðåßá....................................................522 1) ÅéóáãùãÞ ..............................................................................................522 2) Ôï Ýñãï ôùí åéêáóôéêþí èåñáðåõôþí .............................................522


26

Èåùñßåò Ðñïóùðéêüôçôáò êáé Óýã÷ñïíåò Øõ÷ïèåñáðåßåò

3) Åíäåßîåéò -ÅöáñìïãÝò.........................................................................522 ÊÅÖÁËÁÉÏ 3 ÅÐÉËÏÃÏÓ- ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ ....................................525 ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ............................................................................................533 ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ................................................................................................561 ÊÝíôñá -Éíóôéôïýôá - Åôáéñåßåò åêðáßäåõóçò øõ÷ïèåñáðåõôþí êáé ðáñï÷Þò øõ÷ïèåñáðåéþí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç øõ÷éêþí äéáôáñá÷þí óôçí ÁèÞíá

6-Ε-91 περιεχ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you