Page 1

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∂˘¯·ÚÈÛٛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 √È ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1: ∆Ô ¶Â‰›Ô Ù˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ∏ÁÂÛ›·˜ ¢Ú ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2: ∏ ŒÚ¢ӷ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∏ÁÂÛ›· Î·È ÙÔÓ ∏Á¤ÙË ¢Ú π¿ÛÔÓ·˜ §·ÌÚÈ·ÓÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3: ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ™¯ÔÏÈ΋ µÂÏÙ›ˆÛË Prof. Dr Stephan Huber, Prof Dr Daniel Muijs Î·È ¢Ú Maria Nicolaidou . . . . . . . .79 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4: ™¯ÔÏÈ΋ ∫Ô˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ∏ÁÂÛ›· ¢Ú ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5: ∏ÁÂÛ›· Î·È ª¿ıËÛË ¢Ú °È·ÛÂ̛ӷ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6: ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∏ÁÂÙÒÓ Î·È ∏ÁÂÛ›· – ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ¢Ú ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, ¢Ú °È·ÛÂ̛ӷ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 7: ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ª¤ÙÚËÛË Î·È ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË – ∂ÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ∏Á¤ÙË ¢Ú π¿ÛÔÓ·˜ §·ÌÚÈ·ÓÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 8: ∏ ∆¯ÓÔÏÔÁ›· ˆ˜ ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ· äÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ∏Á¤ÙË ™¯ÔÏÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ó·Í·ÁfiÚÔ˘, ¢Ú ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·‡ÚÔ˘ Î·È ¢Ú π¿ÛÔÓ·˜ §·ÌÚÈ·ÓÔ‡ . . . .201 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 9: ∏ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ Î·È Ô ƒfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ¢Ú ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245


∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. ∂, ηÈ; ¢ÈηȈ̷ÙÈο ÔÏÏÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó ÁÈ·Ù› Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ˜ ÓÙfiÚÔ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. ∆È ¤¯Ô˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÛ›·. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. ÿÛˆ˜ ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ‹ ϤÎÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈfi ÙÔ˘. ◊, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÔÚԇ̠·Ï¿ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÓÙˆ˜ Ë ËÁÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Û¿ÓÈ· ı· ‚Úԇ̠¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÈηÓfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ËÁ¤ÙË. ∞Ó ÛÙËÓ Â͛ۈÛË ·˘Ù‹, ÙÒÚ·, ¤ÚıÔ˘ÌÂ Î·È ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Û¯ÔÏÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ËÁ¤Ù˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› (·ÁÁÏÈÛÙ› teacher leadership) ÙfiÙ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˆ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û ̷ıËÛȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ, Ë ÌÓ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ËÁÂÛ›· Û ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÙÈ Â›Ó·È ËÁÂÛ›· Î·È ÔȘ ÔÈ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Û ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÂÈÚ· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂΛ ¤Íˆ ۯ‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·. ÕÏϘ ÙfiÛ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ï›ÛÙ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È fiÚÔ˘˜. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ô ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘; ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË ÂÚÈÁÚ·ÊÈο. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¤Ó· ·ÁÒÓ· Ô‰ËÏ·Û›·˜, fiÔ˘ ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì Ô‰‹Ï·Ù· ‰¤Î· Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ Ô‰ËÏ·Û›· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ Êˆ˜ ÛÙÔ Ê·Ó·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ οı Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ∫·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ÁÈ·Ù›, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰‡Ó·ÌË Û ‚·ıÌfi ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘, ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi ʈ˜, ·ÊÔ‡ ¿ÏÏÔÙ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ÙÚÂÌÔÛ‚‹ÓÂÈ, ¿ÏÏÔÙ ·Ó¿‚ÂÈ ·¯Ó¿ Î·È ¿ÏÏÔÙ (¯ˆÚ›˜ ηْ ·Ó¿ÁÎË Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Î·È ‰Ë Ù˘ ‰¤Î·Ù˘) ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙfiÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÒÛÙ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ÙÔ˘˜ Ó· ʈٛÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË. ∫·È Â‰Ò Â›Ó·È Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿. °È·Ù›, ÂÓÒ fiÏÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó (Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰¤Î·ÙË Ù·¯‡ÙËÙ·), ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿; ∫·È Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹; ∏ ‰È¿ÊÔÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ËÁÂÛ›·, ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÓ ÚÒÙÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È Ô‰ËÏ·ÙÒÓÙ·˜, ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ fï˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÔfi Î·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ Êˆ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ë ËÁÂÛ›·. ∏ ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ÈÔ ¿Óˆ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·Ï‹. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·, Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË ˙ˆ‹. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜, ÔÈ ËÁ¤Ù˜, Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÚÔÛˆÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙË ‰¤Î·ÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘˜ (Î·È fi¯È ·Ï¿ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·), ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈ-


14 ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∏ÁÂÛ›· ÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ̤۷ ·fi Û˘Ó¯‹ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË (Û˘ÓÂȉËÙ‹ Î·È ÌË), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ù¤ÙÔÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·Ó˘„ÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜, ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÁÚ·Ó·˙ÈÒÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÔÈ ‰Ô̤˜ ·˘Ù¤˜. √È Ô‰ËÏ¿Ù˜-ËÁ¤Ù˜ Â›Ó·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, Î·È fi¯È ·Ï¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· (Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È). ∂›Ó·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ˙Ô˘Ó Ì fiÚ·Ì· Î·È ÛÎÔfi, ‰ËÏ·‰‹ ̤۷ ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·, ÛÙÔȯ›· ‚·ÛÈο ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·˘ÙÔ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ŸÙ·Ó ÙÒÚ· Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÛÙÔȯ›· ÂÓˆıÔ‡Ó, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ status quo, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ËÁ¤Ù˘ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ˜ Û ‰‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù·: ·) ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò Ô˘ ›̷È, Î·È ‚) ÙÈ ÂÈı˘ÌÒ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ÙÔ΢ÚÈ·Ú¯›· Î·È Û Â›Â‰Ô Û¯ÔÏ›Ԣ, ϤÔÓ, Ë Û˘Ó¯‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÁÂÁÔÓfi˜. ™ÙÔ Ù·Í›‰È ·˘Ùfi Ô Ô‰ËÏ¿Ù˘-ËÁ¤Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ÙȘ ʈӤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È fi¯È Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙfiÓÔ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‹¯ˆÓ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ì ÙÔ Û˘Ó¯‹ ‰È¿ÏÔÁÔ, Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ· ‡·Ú͢ Î·È Ó¤· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ô Û˘Ó¯‹˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ì¿ıËÛË. °È·Ù› ÛÙÔ Î¿Ùˆ-οو Ë Ì¿ıËÛË Â›Ó·È Ô ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜. ª¤Û· ÛÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ÛÎËÓÈÎfi, Ô ËÁ¤Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ‹ Î·È Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÌÈ· ·Ù¤ÏÂȈÙË ÔÚ›· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, Ì ‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙË Ì¿ıËÛË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·. ∆· ÈÔ ¿Óˆ, ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›·, ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔÓ ËÁ¤ÙË Â›Ù ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô‰ËÏ¿Ù˘, ›Ù ‰ÈηÛÙ‹˜, ›Ù ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· fï˜ – Î·È Â‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÍÂοı·ÚÔÈ Î·È Ôχ ÎÚÈÙÈÎÔ› – ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Û ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ ·ÓËÊfiÚ˜ ÔÈ ›‰È˜. ∞ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Î·È ·Ú·Î¿Ùˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ï·›ÛÈ·, ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫·È ›Ûˆ˜ Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· ·˘Ù‹ Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÓfiËÛË fiÙÈ Î¿ı Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· χÛË. ∏ ËÁÂÛ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ̤ڷ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜, ÌÈ· Û˘Ó¯‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∆Ô ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ÂȉÈÒÎÂÈ ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ËÁÂÛ›·, ¤Ó· ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÌÂ Û˘Ó·Ê›˜ fiÚÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›Ô˘. ∆Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ËÁÂÛ›·˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. ∆· ÎÂÊ¿Ï·È· 3-8 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜


∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

15

Ô˘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ËÁÂÛ›·, ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙÔ Îϛ̷ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ı¤Ì·Ù· Û¯ÔÏÈ΋˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ (ÌÔÓ٤Ϸ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘), ı¤Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ì¿ıËÛ˘, ı¤Ì·Ù· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ¤ÓÙÔÓ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ·ÊÔ‡ ÂÌÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘. ∏ ËÁÂÛ›· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·Ï¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ‹ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ. ∏ ËÁÂÛ›·, ˆ˜ ÌÈ· ÔÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È fi¯È ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· (‹ ‰Èη›ˆÌ·) ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÏ›Ù, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ηٷϋÁÔÓÙ·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ (fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÂÚ¢ÓËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó) ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· Â›Ù¢ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· (·ÙÔÌÈÎfi, Û¯ÔÏÈÎfi, Û˘ÛÙËÌÈÎfi), ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜: ñ ∆· Û¯ÔÏ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·' fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó: ηٿ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ¯Ú‹Û˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ñ √È ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ËÁÂÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi «·Ó›ˆÙ˜»: ¤ÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·Ôı¤Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÁÂÙÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ/‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· Ë ÔÔ›· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·Ï‹˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ñ ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ/·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÚÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜: ÛÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ· Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ηϋ˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È Â·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ̤۷ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ›¯·Ó Ù˘¯fiÓ ·Ú·ÏËÊı›. ñ ∏ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÔχÏÔÎË Î·È ÂÚ›ÏÔÎË: Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÌÂٷ͇ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ËÁÂÙÒÓ, ËÁÂÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛΤ„˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û fiÏ· Ù· Â›Â‰Ô (·ÙÔÌÈÎÔ‡, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ Â›ÛË̘ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÓÂ›ÛË̘ ÌÔÚʤ˜ Ì¿ıËÛ˘.


16 ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∏ÁÂÛ›· ñ ∏ ËÁÂÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰·: Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÚÊÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‹ ηٷÓÂÌË̤Ó˘ ËÁÂÛ›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∫·Ù¿ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛ˘. ŒÙÛÈ Ù· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ì¿ıËÛ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ∞ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi οÓÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ (ÂȉÈ΋ Î·È ÁÂÓÈ΋) Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ï·›ÛÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ·ÚÎÂÙfi ‚·ıÌfi (›Ûˆ˜ Î·È Ó· ·¤¯Ô˘Ó ηٿ Ôχ) ·fi ÙËÓ Î˘Úȷ΋ Î·È ÙËÓ ÂÏÏ·‰È΋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ›̷ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ÔÈ È‰¤Â˜ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙfiÛÔ Û ÙÔÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ∂›Ó·È fï˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· fiÛ· Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÚԤ΢„·Ó ̤۷ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ï·›ÛÈ· Î·È Î¿Ùˆ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ȤÛÂȘ, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. °È’ ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ì ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙÔÈ ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂıÓÈο, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ·˘Ù¿ Ï·›ÛÈ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÌÂÈڛ˜ ÌÂٷ͇ Û˘ÓfiÚˆÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËıËıԇ̠۠ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ŸÌˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙÔÈ ÛÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ë ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÂÌfi‰È· Ô˘ Èı·ÓÒ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. °È' ·˘Ùfi Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Â‰Ò Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÁÂӛ΢ÛË, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÔÙ›‚· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· οı ¯ÒÚ·, Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿/ÌÂÙ·‚›‚·ÛË (transferability), fiÔ˘ Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î.¿.) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ȉ¤Â˜. ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘

6-Ε-027 Εκπαιδευτικη Ηγεσια - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
6-Ε-027 Εκπαιδευτικη Ηγεσια - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Advertisement