Page 1

∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÍÂΛÓËÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ Ù·Ú·Á̤ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 2008, fiÙ·Ó ÌÈ· ·˘ıfiÚÌËÙË Ó·ÓÈ΋ ÂͤÁÂÚÛË Ì·˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘, ÁÈ· Ù· ÂÂÚ¯fiÌÂÓ· ‰ÂÈÓ¿. ∫·È Ù˘ÒÓÂÙ·È ÌÂÛÔ‡Û˘ ÌÈ·˜ ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ‹ÂÈÚfi Ì·˜, Ì ·‚¤‚·ÈÔ ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË. ∫·È ·ÎfiÌ·, ›Ûˆ˜ Î·È ··ÓÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙË ‰È΋ ÙÔ˘, Û˘¯Ó¿ fi¯È ¢¯¿ÚÈÛÙË, ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·.

¶ ƒ√§√°√™

Ô ·ÚfiÓ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ·fiÙÔÎÔ˜ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ Ô˘ ·ÔÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∆ËÏÂÈÛÎfiËÛ˘ (‹ ·ÏÏÈÒ˜ ∆ËÏ·ӛ¯Ó¢Û˘) ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È °ÂˆÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·. √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËΠÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∆ËÏÂÈÛÎfiËÛ˘ ÛÙÔ ÙfiÙ °ÂˆÏÔÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·, Î·È ›‰Ú˘Û ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ‹Ù·Ó Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ª. ªÔ˘ÙÛԇϷ˜, Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜-¢È·ÛÙËÌÈ΋˜, ›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı› ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Ò˜ ÔÈ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ∆ËÏÂÈÛÎfiËÛ˘, ›¯·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ò˜ Ë ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ë „ËÊȷ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÎfiÓ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÁˆÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘, «¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜ ÙË °Ë» -fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÛÙ¿Ú·˜- ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Â‡¯ÚËÛÙ· ÂÚÁ·Ï›· ·ÔÙ‡ˆÛ˘ Î·È ÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ Á‹ÈÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ.

∫·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰›ÏËÌÌ·: Ù· ÔÏÏ¿ Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ∆ËÏÂÈÛÎfiËÛ˘, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ··ÈÙÔ‡Ó ¯ÚfiÓÔ Î·È ÎfiÔ ÁÈ· Ó· ·ÊÔÌÔȈıÔ‡Ó, ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÎÎÔÏ·ÙfiÌÂÓÔ ÁˆÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ó· «‰ÂÈ» ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÈÎfiÓ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ·ÔÛÈÒËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ∆ËÏÂÈÛÎfiËÛ˘, Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‹ Û ¤Ó· ‰È‰·ÎÙÈÎfi Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÙÚ‚ϋ ÂÚÁ·ÏÂȷ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ’·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÁˆÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÔÏ˘Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤Á¯ÚˆÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· ‡¯ÚËÛÙ· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÓÔ‡ ηÈ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, οو ·fi ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ì ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ë ÌÈ· ‹ Ë ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, Ô˘ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È ÙÔ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÛÔÚ-


6 ∆∏§∂™∫√¶∏™∏ ÚÔË̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙfiÛÔ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔÔÈË̤Ó˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘-ʈÙÔÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ∆ËÏÂÈÛÎfiËÛ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÎÂÊ¿Ï·È· ¿Óˆ ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÎfiÓ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ΢ڛˆ˜ (·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ) ¯ÒÚÔ, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÌÈ· ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ Û ÌÈ· ·ÂÚÔʈÙÔÁÚ·Ê›· ‹ Û ÌÈ· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙÈ Â›‰Ô˘˜ „ËÊȷ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û ·˘Ù‹Ó. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó·˜ ÚÔÙ˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ù¯ÓÈ΋ ‹ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û οÔȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ „ËÊȷ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ∂‰Ò, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ ı· οÓÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∂› ϤÔÓ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙ‹ Ô˘

η٤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙË ‚·ÛÈ΋ ÁÓÒÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ∆ËÏÂÈÛÎfiËÛË Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ÁÈ· Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ï‹„˘ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ Á‹ÈÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ô ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‹ Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ „ËÊȷ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜, ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËıËı› ·fi Ù· Û¯ÂÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ state of the art Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘, ·ÏÏ¿ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ô˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤Ó˜ Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‹ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÂχıÂÚ·. ∆Ô ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ·‚Ï„›Â˜ ‹ ·‰‡Ó·Ì˜ fi„ÂȘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È ·fi ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÔχÙÈ̘, ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜


¶ƒ√§√°√™ 7

¶ ∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

1. 1.1 1.2

∂π™∞°ø°∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‰È·ÛÙËÌÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ . . . .11 √ÚÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÙËÏÂÈÛÎfiËÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ·ÚÂÌÊÂÚ‹ ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· . . . . . . . . .13

2.

¶§∞∆º√ƒª∂™ ∆∏§∂¶π™∫√¶∏™∏™ ∫π¡∏™∏ ¢√ƒÀº√ƒø¡ - ∫Àƒπ√∆∂ƒ∞ ¢√ƒÀº√ƒπ∫∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ ¶∞ƒ∞∫√§√À£∏™∏™ ∆∏™ °∏™ . .15 ∆· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 ∂›‰Ë Ï·ÙÊÔÚÌÒÓ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ‰¤ÎÙ˜ ÙËÏÂÈÛÎfiËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 ¢¤ÎÙ˜ ÙËÏÂÈÛÎfiËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .17 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ . . . . . .19 ∫›ÓËÛË ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 2.5.1 1Ë Î·È 2Ë ÎÔÛÌÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· . . . . . . .23 2.5.2 °ÂˆÛ‡Á¯ÚÔÓÔÈ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ . . . . . . . . .24 2.5.3 ™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù¯ÓËÙÒÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë . . . . . . .25 ¢¤ÎÙ˜ ÙËÏÂÈÛÎfiËÛ˘ Î·È ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ °Ë˜ . . . . . .26 ∆· ÚÒÙ· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ °Ë˜ . . . . . . . . . . . . . . . .30 2.7.1 ∆· ™Ô‚ÈÂÙÈο ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Resurs-F Î·È Cosmos . . .30 2.7.2 ∆· ∞ÌÂÚÈηÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· CORONA, ARGON Î·È LANYARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 2.7.3 ∆· AÌÂÚÈηÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Gambit Î·È Big-Bird . . . . . . . . . . . . .36 ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ °Ë˜ Ì ‚¿ÛË ÙË ¯ˆÚÈ΋ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· . . . . . .37 2.8.1 ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ› ‰¤ÎÙ˜ Ôχ ¯·ÌËÏ‹˜ ¯ˆÚÈ΋˜ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ . . . .37 2.8.2 ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ› ‰¤ÎÙ˜ ̤Û˘ ¯ˆÚÈ΋˜ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ . . . .41 2.8.3 ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ› ‰¤ÎÙ˜ ˘„ËÏ‹˜ ¯ˆÚÈ΋˜ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . .42 2.8.4 ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ› ‰¤ÎÙ˜ Ôχ ˘„ËÏ‹˜ /¯ˆÚÈ΋˜ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ . . .48 ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ LANDSAT . . . . . .57 2.9.1 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ LANDSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6 2.7

2.8

2.9

2.9.2 2.9.3

2.10

2.11

2.12 2.13 3.

™˘Û΢¤˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ . . . . . . . . . . . .60 Paths & Rows ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ Landsat TM . . . . . . . . . . . . . . . . .63 2.9.4 ∂›‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ù‡ÔÈ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Landsat . . . . . . . . . . . . . .64 2.9.5 ¢˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ Landsat –7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 ∆Ô ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∆ERRA (EOS AM-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 2.10.1 ∆Ô Ú·‰ÈfiÌÂÙÚÔ ASTER . . . . . . . . . . .67 2.10.2 Paths & Rows ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ TERRA ASTER . . . . . . . . . . . . . .70 2.10.3 ¢˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË TERRA ASTER . . . . . . . . . . . . . . . . .70 ∂arth √bserving 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 2.11.1 ∏yperion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 2.11.2 Advanced Land Imager . . . . . . . . . . .74 ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· SPOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 IKONOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 2.13.1 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ . . . . . . . .80 ºÀ™π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ ¶√À ∂¡¢π∞º∂ƒ√À¡ ∆∏§∂¶π™∫√¶∏™∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 º‡ÛË Ù˘ ∏ª ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ∆Ô ∏ª Ê¿ÛÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 ªË¯·ÓÈÛÌÔ› ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ‡Ï˘·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 ªÂÁ¤ıË Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ∏ª ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ . . . .89 ∞ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ̤ϷÓÔ˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . .90 ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∏ª ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 3.5.1 ∞ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ∏ª ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 3.5.2 ™Î¤‰·ÛË Ù˘ ∏ª ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ . . . . .94 ¶ÚÔÛıÂÙÈο Î·È ·Ê·ÈÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· . . . . . .96 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ê·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ . . . . . .98 ™˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Doppler . . . . . . . . .100 3.8.1 ™˘Ì‚ÔÏ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 3.8.2 º·ÈÓfiÌÂÓÔ Doppler . . . . . . . . . . . . . .101 ∆∏¡

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.6 3.7 3.8

4. 4.1

∞∂ƒ√ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 ∫¿ÌÂÚ· Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È Û·ÚˆÙ‹˜ . . . . . . . . . .103


8 ∆∏§∂™∫√¶∏™∏ 4.2 4.3

4.4 4.5 4.6

4.7 4.8 5. 5.1 5.2

5.3

6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÂÚÔʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .104 ∂›‰Ë ·ÂÚÔʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . .105 4.3.1 ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ·ÂÚÔʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙË Ê·ÛÌ·ÙÈ΋ ˙ÒÓË . . . . . .105 4.3.2 ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÏ›ÛË . . . .108 4.3.3 ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô Ù˘ οÌÂÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . .109 √ÚÈÛÌÔ› ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÌÂÁÂıÒÓ Ô˘ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ . . . . .109 ∏ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó . . . . .112 ™ÙÔȯ›· ʈÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚ›·˜. ªÂÙ·ÙfiÈÛË Î·È ·Ú¿ÏÏ·ÍË . . . . . . . . . . . . .114 4.6.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘ . . . . . . . .115 4.6.2 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ú¿ÏÏ·Í˘ . . . . . . . .117 ™ÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋ fiÚ·ÛË–ÛÙÂÚÂÔ˙‡ÁÔ˜ . . . . .118 ºˆÙÔ̈۷˚ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 ¶√§Àº∞™ª∞∆π∫∂™ ∂π∫√¡∂™ ™∆√ √ƒ∞∆√ ∫∞π ™∆√ À¶∂ƒÀ£ƒ√ ∞¡∞∫§∞™∏™ . . . . . . . . . .121 ∏ „ËÊȷ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ù˘ ÌÂÁ¤ıË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi Î·È ÛÙÔ ˘¤Ú˘ıÚÔ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ . . .127 5.2.1 ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ . . .127 5.2.2 ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÙÔÔÁÚ·Ê›·˜ . . . . .128 5.2.3 ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Ï‹„˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 5.2.4 ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ . . . . .129 5.2.5 ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ . . .129 ∞Ú¯¤˜ ʈÙÔÂÚÌËÓ›·˜ ÔÏ˘Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi Î·È ÛÙÔ ˘¤Ú˘ıÚÔ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 5.3.1 √ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 5.3.2 ∞Ú¯¤˜ ÂÚÌËÓ›·˜ ÂÈÎfiÓˆÓ Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ . . . . . . . . . . . . .130 5.3.3 ∞Ú¯¤˜ ÂÚÌËÓ›·˜ ¤Á¯ÚˆÌˆÓ Î·È „¢‰¤Á¯ÚˆÌˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ RGB . . . . .133 ∂π∫√¡∂™ ™∆√ £∂ƒªπ∫√ À¶∂ƒÀ£ƒ√ . . . . . . . .137 ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÂÎÔÌ‹˜, ÎÈÓËÙÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ú·‰ÈÔÌÂÙÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· . . . . . . . . . .138 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ . . . . . . . .138 ªÂϤÙË Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙË Á‹ÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· . . . . . . . . . . . . .139 §‹„Ë Î·È ·ÂÈÎfiÓÈÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ıÂÚÌÈÎÔ‡ ˘ÂÚ‡ıÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ıÂÚÌÈÎÔ‡ ˘ÂÚ‡ıÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 ¶·ıËÙÈÎÔ› ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ (Ú·‰ÈfiÌÂÙÚ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

6.7 6.8 7. 7.1 7.2 7.3 7.4

7.5

7.6 7.7

7.8 8. 8.1

8.2

8.3

™˘ÓÔÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ÙËÏÂÈÛÎfiËÛ˘ ÛÙÔ ıÂÚÌÈÎfi ˘¤Ú˘ıÚÔ . . .148 ∞ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ıÂÚÌÈÎÔ‡ ˘ÂÚ‡ıÚÔ˘ Î·È ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ› ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ . . . . . . . . . . . . .148 ∂π∫√¡∂™ ƒ∞¡∆∞ƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 µ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ú·ÓÙ¿Ú . . . . . . .151 °ÂˆÌÂÙÚ›·, ÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ Ú·ÓÙ¿Ú . . . . . . . . .152 ¶·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÏfiÁˆ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ıfiÚ˘‚Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 ÈÚÈ΋ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ú·ÓÙ¿Ú Ï¢ÚÈ΋˜ Û¿ÚˆÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 7.4.1 ÈÚÈ΋ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË . . . . . .157 7.4.2 ÈÚÈ΋ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ηٿ ÙÔ ·˙ÈÌÔ‡ıÈÔ . . . . . . . . . . . . . .158 7.4.3 RAR Î·È SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‹Ì· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 7.5.1 ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ú·ÓÙ¿Ú . . . . . . . . . . . . .160 7.5.1· ¶fiψÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ú·ÓÙ¿Ú . .161 7.5.2 ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 ªÂϤÙË ÂÈÎfiÓˆÓ Ú·ÓÙ¿Ú . . . . . . . . . . . . . . . .163 ™˘Ì‚ÔÏÔÌÂÙÚ›· Ì ÂÈÎfiÓ˜ SAR . . . . . . . . .167 7.7.1 ∆Ô Û˘Ì‚ÔÏfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ . . . . . .169 7.7.2 ¢È·ÊÔÚÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏÔÌÂÙÚ›· Ì SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 7.7.3 ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏÔÌÂÙÚ›·˜ SAR . . . . . . . . . . . .171 ∆Ô Lidar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 ¶ƒ√∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ∂π∫√¡∞™ . . . . . . . . . . . . . .173 °ÂˆÌÂÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ, ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È Áˆ·Ó·ÊÔÚ¿ . . . . . . . . . . . .175 8.1.1 °ÂˆÌÂÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 8.1.2 °Âˆ·Ó·ÊÔÚ¿ „ËÊȷ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ . . .177 8.1.3 ∞Ó·‰fiÌËÛË „ËÊȷ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ . . . .179 ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË ÂÈÎfiÓ·˜ . . . . . . . .181 8.2.1 ™¯ÂÙÈ΋ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË . .182 8.2.1· ™¯ÂÙÈ΋ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË Û ÌÈ· ÔÏ˘Ê·ÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· . . . . .182 8.2.1‚ ™¯ÂÙÈ΋ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË ÔÏÏÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ .183 8.2.2 ∞fiÏ˘ÙË ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË . .185 ∆ÔÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÈÌÒÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 9 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9. 9.1 9.2 9.3

9.4

√ÚıÔ·Ó·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ¯·Ì¤ÓˆÓ ‹ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Û¿ÚˆÛ˘ . . . . . .190 ∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘¯·›Ô˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ – ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ˙ˆÓˆÙÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘ . . . . . . . . .191 ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÂÈÎfiÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . .194 µ∂§∆πø™∏ ∂π∫√¡∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 µÂÏÙ›ˆÛË ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ (contrast enhancement) . . . . . . . . . . . . . . . .195 ¢È·Ì¤ÚÈÛË ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ (density slicing) . . . .198 º›ÏÙÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . .199 9.3.1 º›ÏÙÚ· ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ . . . . . . . . . . . .199 9.3.2 º›ÏÙÚ· ‰È·‡Á·Û˘ . . . . . . . . . . . . . .200 9.3.3 º›ÏÙÚ· ·Ó›¯Ó¢Û˘ ÔÚ›ˆÓ . . . . . . . . .203 9.3.4 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÏÈ͢ . . . . . . . . . .204 º›ÏÙÚ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 9.4.1 √ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Fourier . . . . . . .205 9.4.2 º›ÏÙÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ . .208 9.4.3 ∞fi ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË Û˘ÓÂÏÈÎÙÈ΋ Ì¿Ûη ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . .210

10. 10.1 10.2 10.3 10.4

∞§§∂™ ª∂£√¢√π ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ ∂π∫√¡∞™ . .213 √ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ I∏S . . . . . . . . . . . . . . . .213 √ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î˘Ì·Ùȉ›Ô˘ . . . . . . . . . .215 ∞Ó¿Ï˘ÛË Î˘Ú›ˆÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ . . . . . . . . . . . .216 §fiÁÔÈ Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ Î·È ‰Â›ÎÙ˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 10.4.1 §fiÁÔÈ Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ . . . . . . . .222 10.4.2 ¢Â›ÎÙ˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . .222 10.5 ÈÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË „ËÊȷ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ . . . . . .224 10.5.1 ™Ù·ÙÈÛÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 10.5.2 ™Ù·ÙÈÛÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 10.5.3 ÈÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ì ÙË Û˘Ó¿ÚÙËÛË ËÌÈ‚·ÚÈÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . .227 10.6 ∞Ó›¯Ó¢ÛË ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÛÙËÓ Â‰·ÊÔÎ¿Ï˘„Ë .228 11.

∆∞•π¡√ª∏™∏ ¶√§Àº∞™ª∞∆π∫ø¡ ∂π∫√¡ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 11.1 ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÂÈ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ .232 11.1.1 ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛ˘ ̤ۈ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ . . . . . .233 11.1.2 ∞ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ÂÈ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 11.1.2· ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÂÈ¤‰Ô˘ . . . . . . . . . . . . . .234 11.1.2‚ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·fiÛÙ·Û˘ . . . . . . . . .235 11.1.2Á ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Ì ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ Èı·ÓÔÊ¿ÓÂÈ·˜ . . . . . .237

11.2

11.3

11.4 11.5 11.6 11.7 12.

11.1.2Á 1. ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· p(øi | x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 11.1.2Á 2. ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ p-ηوÊÏ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .239 11.1.2Á 3. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ ̤ÁÈÛÙ˘ Èı·ÓÔÊ¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÔÏ˘Ê·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ . . . . . . .239 11.1.2‰ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Ì ∆¯ÓËÙ¿ ¡Â˘ÚˆÓÈο ¢›ÎÙ˘· . . . . . . . . . . . . . .239 ª¤ıÔ‰ÔÈ ÌË ÂÈ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ . .241 11.2.1 √ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ISODATA . . . . . . . . .241 11.2.2 √ ·Û·Ê‹˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ISODATA (Fuzzy Isodata) . . . . . . . . . . . . . . . . .242 11.2.3 πÂÚ·Ú¯È΋ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË . . . . . . . . . .243 11.2.4 √Ì·‰ÔÔ›ËÛË Ì ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÈÛÙÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .243 ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .243 11.3.1 ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Ì ۇÁÎÏÈÛË Ù˘ Èı·ÓfiÙËÙ·˜ ηٷ¯ÒÚÈÛ˘ . . . . . . . .244 ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 ŒÌÂÈÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÔÏ˘Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . .245 ∞ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË . . . . .247 ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248

À¶∂ƒº∞™ª∞∆π∫∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ – ª∂£√¢√π ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .251 12.1 √ÚÈÛÌÔ› Î·È ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . . . . . . . . . . . .251 12.1.1 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ˘ÏÈÎÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ . . . . . . . . .257 12.2 ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‹˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ˘ÂÚÊ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 12.3 æËÊȷ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ˘ÂÚÊ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 12.3.1 ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ .260 12.3.2 ∂ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚˆÓ Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ . . . . . . . . . . . .262 12.3.2· °ÂÓÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ . . .262 12.3.2‚ ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ˆÚÈ΋˜ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈÎÙÒÓ ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . .264 12.3.2‚ 1. ¢È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚˆÓ Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ . . . . . . . . . .264 12.3.2Á ¢È·‰Èηۛ˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ê·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ . . . . . . .265 12.3.2Á 1. ¢È·‰Èηۛ˜ ÂÈ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Ì ¤Ó· Ê·ÛÌ·ÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ·Ó¿ ÂÈÎÔÓÔÛÙÔÈ¯Â›Ô . . . . . .265


10 ∆∏§∂™∫√¶∏™∏ 12.3.2Á 2. ¢È·‰Èηۛ˜ ÂÈ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ê·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·Ó¿ ÂÈÎÔÓÔÛÙÔÈ¯Â›Ô . . . . . . . . . . . .266 12.4 ÀÂÚÊ·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ‰¤ÎÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .266 13.

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5

∆∏§∂∞¡πá∂À™∏, °∂ø°ƒ∞ºπ∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπø¡ ∫∞π æ∏ºπ∞∫∞ ª√¡∆∂§∞ ∞¡∞°§Àº√À . . . . . . . . . .269 °ÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ °™¶ . . . . . . . .270 ¢È·Ó˘ÛÌ·ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ηÓÓ¿‚Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÙÔÔÏÔÁ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . .274 ™˘Ó‹ıÂȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ·Ó¿Ï˘Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ GIS . .276 ¶ÂÚ› „ËÊÈ·ÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ·Ó·ÁχÊÔ˘ . . . . .277 13.5.1 µ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ . . . . . . . . . . . . . . . .278 13.5.2 ¶ËÁ¤˜ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ‹ ÂÈÊ·Ó›·˜ .279 13.5.3 ∫‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ˘„ÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ . . . . . . . . .283 13.5.4 ªÔÚʤ˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ·Ó·ÁχÊÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 13.5.5 ¶·Ú·ÁˆÁ‹ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÂÈÊ·Ó›·˜ ·fi ÔÙÈο ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ . . . . . . . . . . .286 13.5.6 ¢È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ æª∂ ·fi ÛÙÂÚÂÔ˙‡ÁË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 13.5.7 ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ æª∂ ·fi ÛÙÂÚÂÔ˙‡ÁÔ˜ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ . . . . . . . . . . .291 13.5.8 ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·Ú·¯ı¤ÓÙˆÓ æª∂ . . . . . . . . . . . . .293 13.5.9 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙˆÓ æª∂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 13.5.10 æËÊȷο ªÔÓ٤Ϸ ∂ÈÊ·Ó›·˜ Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· Î¿Ï˘„Ë . . . . . . . . . . .295

13.5.11 À„ÔÌÂÙÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ . . . . . . . . . . . . .297 14.

∞•π√¶√π∏™∏ ∆∏™ ∆∏§∂¶π™∫√¶∏™∏™ ™∆π™ °∂ø∂¶π™∆∏ª∂™ ∫∞π ™∆∏¡ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏ ∂ƒ∂À¡∞ . . . . . . . . . .299 14.1 ∂‰·ÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 14.2 °ÂˆÏÔÁÈ΋ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË . . . . . . . . . . . . . .300 14.3 ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 14.4 ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·˚ο ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· . . . . . .306 14.5 À‰ÚÔÁˆÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 14.6 ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ‰·ÊÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ . . . . .307 14.7 °ÂˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 14.8 øηÓÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 14.8.1 ªÂÙÚ‹ÛÂȘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÂÈÊ·Ó›·˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ . . . . . . . . . . . .312 14.8.2 ªÂÙÚ‹ÛÂȘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘ . . . . . . . . .313 14.8.3 ÷ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 14.8.4 ªÂÙÚ‹ÛÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ . . . . . . . . . . .313 14.8.5 ªÂϤÙË ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌÒÓ .314 14.8.6 ∆ÔÔÁÚ·Ê›· Î·È ‚·ı˘ÌÂÙÚ›· . . . . .314 14.8.7 ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 14.8.8 £·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ¿ÁÔ˜ Î·È ·Áfi‚Ô˘Ó· .315 14.8.9 ∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎËÏ›‰ˆÓ . . . .315 14.8.10 ∞ÏÈ›· & ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ı·Ï·ÛÛÒÓ .315 14.9 ªÂÙˆÚÔÏÔÁ›·-∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË . . .315 14.10 ÷ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ê˘ÙÔÎ¿Ï˘„˘ . . . . . . . . . . .316 14.11 ªÂϤÙË ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .317 14.12 ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318 π™∆√™∂§π¢∂™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 ∂Àƒ∂∆∏ƒπ√ •∂¡√°§ø™™ø¡ √ƒø¡ . . . . . . . . . . . . . .330 ∂Àƒ∂∆∏ƒπ√ ∂§§∏¡π∫ø¡ √ƒø¡ . . . . . . . . . . . . . . . .333

6-Ε-040 - ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ