Page 1

Ðåñéå÷üìåíá ÊåöÜëáéï

1

Ðïéïõò ÌåôñÜìå êáé Áîéïëïãïýìå - - - - - - - - - - - - - - - - 15 ÐáñÜãïíôåò ðïõ ÅðçñåÜæïõí ôçí ÌÝôñçóç êáé Áîéïëüãçóç ôùí Ìáèçôþí/ôñéùí 18 Äåí ÕðÜñ÷åé Åîáßñåóç êáé Áðïôõ÷ßá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 Ôé ÐñÝðåé íá Ãíùñßæïõìå - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19

ÊåöÜëáéï

2

Ãéáôß ÌåôñÜìå êáé Áîéïëïãïýìå - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 Ïñïëïãßá- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 Áðüöáóç ôùí Åêðáéäåõôéêþí íá Ðñï÷ùñÞóïõí óå ÌÝôñçóç êáé Áîéïëüãçóç - - - 27 Åßíáé Áðáñáßôçôç ç ÌÝôñçóç êáé Áîéïëüãçóç; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 ÌÝôñçóç êáé Áîéïëüãçóç óå ÌáèçôÝò/ôñéåò ìå Áíáðçñßá - - - - - - - - - - - - - - - - 34 Ôé ÐñÝðåé íá Ãíùñßæïõìå - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35

ÊåöÜëáéï

3

Ãíùñßæïíôáò ôïõò ÌáèçôÝò/ôñéåò ìáò - - - - - - - - - - - - - 37 Êåíôñéêïß ÖÜêåëïé- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Éáôñéêïß ÖÜêåëïé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Øõ÷ïêïéíùíéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 Ó÷ïëéêïß ÖÜêåëïé - Áñ÷åßá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 Õðçñåóéáêïß ÖÜêåëïé- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 ÁíáöïñÝò áðü Ãïíåßò êáé Êçäåìüíåò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 ÁíáöïñÝò áðü Ó÷ïëåßá Þ Ðñïóùðéêü áðü Äéáöïñåôéêïýò Ïñãáíéóìïýò - - - - - - - 44 Ðëçñïöïñßåò áðü ôïõò ÌáèçôÝò/ôñéåò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 Ñüëïé (ðïõ áíáðôýóóïíôáé) ÊáôÜ ôç ÌÝôñçóç êáé Áîéïëüãçóç - - - - - - - - - - - - - 47 Ôé ÐñÝðåé íá Ãíùñßæïõìå - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52

ÊåöÜëáéï

4

ÅðéëÝãïíôáò ôçí ÊáôÜëëçëç Äïêéìáóßá ãéá ôç ÌÝôñçóç êáé Áîéïëüãçóç - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53 Åãêõñüôçôá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 Áîéïðéóôßá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 ¸ëåã÷ïò êáé Õðïëïãéóìüò ôçò Áîéïðéóôßáò- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 Áíôéêåéìåíéêüôçôá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 Íüñìåò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 Ôé ÐñÝðåé íá Ãíùñßæïõìå - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68

ÊåöÜëáéï

5

ÅðéëÝãïíôáò êáé Åöáñìüæïíôáò ôç Äïêéìáóßá - - - - - - - - 71 1ï ÌÝñïò: Ðñïóäéïñßæïíôáò ïé Åêðáéäåõôéêïß ôçí Áðüöáóç ðïõ ÐñÝðåé íá ÐÜñïõí- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73 2ï ÌÝñïò. ×áñáêôçñéóôéêÜ êáé ÁíÜãêåò ôùí Ìáèçôþí/ôñéþí ìáò - - - - - - - - - - - 85 3ï ÌÝñïò: Áíáãíùñßæïíôáò ôé Áêñéâþò ÐñÝðåé íá Áîéïëïãçèåß - - - - - - - - - - - - - 87

11


12

Ðåñéå÷üìåíá

4ï ÌÝñïò: ÅðéëïãÞ Þ Äçìéïõñãßá ôçò ÊáôÜëëçëçò Äïêéìáóßáò ðïõ Áíôéóôïé÷åß óôéò ÁðïöÜóåéò (ðïõ èÝëïõí íá êáôáëÞîïõí) - - - - - - - - - - - - - 87 5ï ÌÝñïò: Ìáèáßíïíôáò êáé Åöáñìüæïíôáò ôç Äïêéìáóßá: ÓõëëïãÞ ¸ãêõñùí êáé Áîéüðéóôùí ÌåôñÞóåùí- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91 6ï ÌÝñïò: Áîéïëïãþíôáò ôç ÌÝôñçóç êáé Áðïöáóßæïíôáò - - - - - - - - - - - - - - - - 94 Ôé ÐñÝðåé íá Ãíùñßæïõìå - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 96

ÊåöÜëáéï

6

Ìåôñþíôáò êáé Áîéïëïãþíôáò ôçí ÊéíçôéêÞ ÁíÜðôõîç êáé ôéò ÊéíçôéêÝò Äåîéüôçôåò ôùí Ðáéäéþí ìå Áíáðçñßá - - - - 99 Ìåôñþíôáò êáé Áîéïëïãþíôáò ôá ÁíôáíáêëáóôéêÜ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 Äïêéìáóßåò ÊéíçôéêÞò ÁíÜðôõîçò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105 Äïêéìáóßåò ðïõ Ìåôñïýí êáé Áîéïëïãïýí ôá Èåìåëéþäç ÊéíçôéêÜ Ðñüôõðá - - - - 113 Äïêéìáóßåò Áîéïëüãçóçò Êéíçôéêþí ÉêáíïôÞôùí (Motor Ability Tests)- - - - - - - - 118 Áíôéëçðôéêï-ÊéíçôéêÝò Äïêéìáóßåò (Perceptual Motor Tests) - - - - - - - - - - - - - - 122 ÁèëçôéêÝò Äåîéüôçôåò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 127 Äïêéìáóßåò Éóïññïðßáò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 131 Ôé ÐñÝðåé íá Ãíùñßæïõìå- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 133

ÊåöÜëáéï

7

Ìåôñþíôáò êáé Áîéïëïãþíôáò ôç ÖõóéêÞ ÊáôÜóôáóç - - 135 ÖõóéêÞ ÊáôÜóôáóç ãéá ¢ôïìá ìå Áíáðçñßá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 136 ÖõóéêÞ ÊáôÜóôáóç - ÖÊ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 136 ÖõóéêÞ ÊáôÜóôáóç: Ïäçãßåò ãéá ÅðéëïãÞ Äïêéìáóéþí - - - - - - - - - - - - - - - - - - 137 ÅðéìÝñïõò ×áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ÖõóéêÞò ÊáôÜóôáóçò - - - - - - - - - - - - - - - - - - 139 ÅíäåéêôéêÝò ÄÝóìåò ÖõóéêÞò ÊáôÜóôáóçò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 164 Ôé ÐñÝðåé íá Ãíùñßæïõìå- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167

ÊåöÜëáéï

8

Ìåôñþíôáò êáé Áîéïëïãþíôáò ÓôÜóç Óþìáôïò êáé ÂÜäéóç- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 169 ÓôÜóç Óþìáôïò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 169 Áîéïëüãçóç ÓôÜóçò Óþìáôïò- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 173 ÁíÜëõóç ÂÜäéóçò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180 ÌÝôñçóç êáé Áîéïëüãçóç ôçò ÂÜäéóçò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 181 Ôé ÐñÝðåé íá Ãíùñßæïõìå- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 188

ÊåöÜëáéï

9

Ìåôñþíôáò êáé Áîéïëïãþíôáò ÓõìðåñéöïñÜ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðÜñêåéá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 189 Ìåôñþíôáò êáé Áîéïëïãþíáôò ÐáéäéÜ ìå ÐñïâëÞìáôá ÓõìðåñéöïñÜò - - - - - - - - 189 ÊïéíùíéêÞ ÅðÜñêåéá- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 201 Áõôï- Åéêüíá (self-concept) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 206 ÓõìðåñéöïñÜ óôï Ðáé÷íßäé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 212 ÓôÜóåéò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 213 Ôé ÐñÝðåé íá Ãíùñßæïõìå- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 221


Ðåñéå÷üìåíá

ÊåöÜëáéï

10

13

Ç ÌÝôñçóç êáé Áîéïëüãçóç Ãßíåôáé ÐñÜîç: Ìéá ÓõíïëéêÞ ÐñïóÝããéóç - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 223 ÏñãÜíùóç, Åðåîåñãáóßá êáé Åñìçíåßá ôùí ÄåäïìÝíùí - - - - - - - - - - - - - - - - - 224 ÅðéóôçìïíéêÞ ÏìÜäá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 232 Õðçñåóßåò óôïõò ÌáèçôÝò/ôñéåò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240 Ôé ÐñÝðåé íá Ãíùñßæïõìå- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 241

ÐáñÜñôçìá

Á

ÐáñÜäåéãìá ÃñáðôÞò ÁíáöïñÜò ãéá ôçí Áîéïëüãçóç ôçò ÊéíçôéêÞò ÁíÜðôõîçò Âñåöþí Ðáéäéþí Ðñïó÷ïëéêÞò Çëéêßáò - - - - - - - - - - - - - - - - - - 243

ÐáñÜñôçìá

Â

ÐáñÜäåéãìá ÃñáðôÞò ÁíáöïñÜò ãéá ôçí Áîéïëüãçóç ôùí Èåìåëéùäþí Êéíçôéêþí Ðñïôýðùí (ÈÊÐ)- - - - - - - - 249

ÐáñÜñôçìá

Ã

ÐáñÜäåéãìá ÃñáðôÞò ÁíáöïñÜò ãéá ôçí Áîéïëüãçóç ôçò ÊéíçôéêÞò ÅðÜñêåéáò - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 255

ÐáñÜñôçìá

Ä

ÐáñÜäåéãìá ÃñáðôÞò ÁíáöïñÜò ãéá ôçí Áîéïëüãçóç Áèëçôéêþí ÄåîéïôÞôùí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 259

Âéâëéïãñáößá - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 265 ÅõñåôÞñéï - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 273 Ó÷åôéêÜ ìå ôïõò Óõããñáöåßò- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 289

Μετρ.κ Αξιολ.-ΠΕΡ  
Μετρ.κ Αξιολ.-ΠΕΡ