Page 1

¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ∆· «¢›ÎÙ˘· ∞ÂÚ›ˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ» ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ (∂¡), ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ (∂§√∆) Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ (DIN). √È Î‡ÚÈÔÈ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: - ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¯·Ï‡‚‰ÈÓˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ›ÂÛË Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡19 bar (·ÊÔÚ¿ Ù· ‰›ÎÙ˘· ˘„ËÏ‹˜ Î·È Ì¤Û˘ ›ÂÛ˘). - ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ̤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 4 bar (·ÊÔÚ¿ Ù· ‰›ÎÙ˘· ¯·ÌËÏ‹˜ ›ÂÛ˘). - ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ηٷÓÔÌ‹˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ̤Û˘ ›ÂÛ˘ (›ÂÛË Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ 19 bar) Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ›ÂÛ˘ (̤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 4 bar) (·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ̤Û˘ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ›ÂÛ˘). - ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÌÂÙÚËÙÒÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ˆ˜ Î·È 4 bar (·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·ÂÚ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ηٷӷψً). - ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ˆ˜ Î·È 1 bar (·ÊÔÚ¿ Ù· ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ). - ∆¯ÓÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· (ÏËÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ) (·ÊÔÚ¿ Ù· ‰›ÎÙ˘· Î·È ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ˘ÁÚ·ÂÚ›ˆÓ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, οı ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ∂§√∆ Î·È ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi DIN Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋, ‰ÈfiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ı ÓÂfiÙÂÚÔ Û ÈÛ¯‡ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÙ˘Ô (∂¡) ‹ ÚfiÙ˘Ô ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ˆ˜ DIN ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓ ÈÛ¯‡ Î·È Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈο Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔÈ Ì ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÙ˘Ô. ∏ ‡ÏË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊËı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·¤ÚÈÔ (∂¡ 1775) Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ· Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· οı ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˜ Ù¯ӛÙ˘ ·ÂÚ›ˆÓ. ªÂ ÙÔ ¤Ú·˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó·: ñ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ ñ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ˘ÏÈο Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ ñ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ñ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ˘ÏÈο Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘¤ÚÁÂÈˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ ñ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ˘¤ÚÁÂÈˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ñ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈÎÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, Î·È ñ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú›ÎÔ˜ 5


¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ................................................5 1. ™ÙÔȯ›· ™ˆÏËÓÒÛÂˆÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ∞ÂÚ›ˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ ..............11 1.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ..........................................11 1.2 √ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ DN................11 1.3 √ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ƒ¡........................12 1.4 ∂ÈÙÚÂfiÌÂÓË ˘ÂÚ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Pe, zue ............................12 1.5 ∆˘ÔÔ›ËÛË ¯·Ï‡‚‰ÈÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ..........................................14 1.5.1 ŒÏ·ÛË ÂÓ ıÂÚÌÒ ..........................14 1.5.2 ŒÏ·ÛË ÂÓ „˘¯ÚÒ..........................15 1.5.3 ∫·Ù·Û΢‹ ۈϋӈÓ....................16 1.5.4 ∆˘ÔÔ›ËÛË ÌÔÚÊÒÓ ¯¿Ï˘‚· ......16 1.5.5 ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ¯·Ï‡‚ˆÓ ............17 ·) ∫·ı·ÚÔ› ¯¿Ï˘‚˜ ηٷÛ΢ÒÓ......17 ‚) Ã¿Ï˘‚˜ ‚ÂÏÙÈÒÛˆ˜ ....................18 Á) ∞ÓÔÍ›‰ˆÙÔÈ ¯¿Ï˘‚˜ ....................19 1.5.6 ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ................20 ·) ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ηı·ÚÒÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È ÎÚ·Ì¿ÙˆÓ ................................20 ‚) ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ÎÚ·Ì¿ÙˆÓ ¯·ÏÎÔ‡ ..........................21 Á) ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÎÚ·Ì¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ....................23 ‰) ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÏÔÈÒÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ........................................25 1.5.7 ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ï·ÛÙÈÎÒÓ ..........27 ·) ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ıÂÚÌÔÏ·ÛÙÈÎÒÓ ............................27 ‚) ™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ıÂÚÌÔÛÎÏËÚ˘ÓfiÌÂÓˆÓ ..................28 Á) ∂Ï·ÛÙÔÌÂÚ‹ (Ï¿ÛÙȯÔ, ηԢÙÛÔ‡Î) ....................28

6

2. ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ™ˆÏËÓÒÛÂˆÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ∞ÂÚ›ˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ..............................29 2.1 ∂ÈÏÔÁ‹ ›‰Ô˘˜ ۈϋӷ ....................29 2.2 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ¯·Ï˘‚‰ÔÛˆÏ‹ÓˆÓ Ì Û›ڈ̷ ......................................30 2.2.1 ™ˆÏ‹Ó˜ Ì Û›ڈ̷..................30 2.2.2 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Ì Û›ڈ̷ ................................31 2.3 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ¯·Ï˘‚‰ÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ..............................31 2.4 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ·ÓÔÍ›‰ˆÙˆÓ ¯·Ï˘‚‰ÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ..............................32 2.5 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÏÔÈÒÓ ¯·Ï˘‚‰ÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ..............................32 2.6 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ¯·Ï˘‚‰ÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ÌÂ Û˘ÁÎfiÏÏËÛË ......................................33 2.6.1 √͢ÁÔÓÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛË ..................33 2.6.2 √͢ÁÔÓÔÎÔ‹ ..............................37 2.6.3 ∏ÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛË ÙfiÍÔ˘ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ......................................37 2.6.4 ∏ÏÂÎÙÚfi‰È· ..................................38 2.6.5 ™˘ÁÎfiÏÏËÛË Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ·¤ÚÈÔ ............................................39 2.7 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÷ÏÎÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ................40 2.7.1 ∂›‰Ë ¯·ÏÎÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ....................40 2.7.2 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ¯·ÏÎÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ..........40 ·) ÀÏÈο ÎÔÏÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο ....................................42 ‚) ∫ÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ÊÏfiÁ· ......................43 Á) ∫ÔÏÏ‹ÛÂȘ Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ......................................43 2.7.3 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ¯·ÏÎÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ÌÂ Û˘Ì›ÂÛË ....................................44 2.7.4 ∫Ô¯ÏȈ٤˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ¯·ÏÎÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ............................44 2.8 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ........45 2.8.1 ∂›‰Ë Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ............45


2.8.2 ÃÚ‹ÛÂȘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ........................47 2.8.3 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Ì ıÂÚÌÔÎfiÏÏËÌ· Î·È Û‡ÓÙËÍË ........47 2.9 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Ì ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ..............48 3. ¶ÚÔ·Ú·Û΢‹ ™ˆÏËÓÒÛÂˆÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ..............................................50 3.1 πÛÔÌÂÙÚÈ΋ ۯ‰›·ÛË ........................50 3.2 ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ......................................50 3.3 ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· ÛˆÏ‹ÓˆÓ ¯¿Ï˘‚·, ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ ..............53 3.4 ∂χıÂÚË ‰È·ÙÔÌ‹ ۈϋӷ ..............53 3.5 ªÂ›ˆÛË Ù˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ۈϋӈÛ˘ ........................................54 3.6 ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Ì‹ÎË ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ......54 3.7 ¶·Ú¿Ï¢ÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ......................................55 3.8 ª¿˙· ÛˆÏËÓÒÛˆÓ............................55 3.9 ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÛˆÏËÓÒÛˆÓ..............56 3.10 ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Ì‹ÎÔ˘˜ ۈϋӈÛ˘ ......56 3.11 ªÂÙ·‚ÔÏ‹ fiÁÎÔ˘..............................57 4. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÀfiÁÂÈˆÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ..............................................58 4.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ..........................................58 4.2 ∂ÎÛηʋ Î·È Â›¯ˆÛË Ù¿ÊÚÔ˘ ..........58 4.3 ∆ÔÔı¤ÙËÛË ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÊÚÔ ........................................59 4.4 ∂ÎÛηʋ Î·È Â›¯ˆÛË Ù¿ÊÚˆÓ ·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ ..................59 4.4.1 ∂ÎÛηʋ Ù¿ÊÚÔ˘ ........................59 4.4.2 ∂›¯ˆÛË Ù¿ÊÚˆÓ ........................62 5. ÀfiÁÂÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘ ·fi Ã¿Ï˘‚· ......................................63 5.1 ∂ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ......................................63 5.2 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ¯¿Ï˘‚·........................................63 5.3 ª¤ıÔ‰ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ¯¿Ï˘‚·........................................63 5.3.1 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ Û‡ÓÙË͢ ....................64

5.3.2 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÊÏ¿ÓÙ˙· ................65 5.3.3 ™ÙÂÁ·ÓÒÛÂȘ ................................65 5.3.4 µÈ‰ˆÙ‹ Û‡Ó‰ÂÛË ..........................65 5.3.5 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì Ìԇʷ ....................66 5.4 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ú·ÊÒÓ Û˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂˆÓ ¯·Ï˘‚‰ÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ....66 5.4.1 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ú·ÊÒÓ Û˘ÁÎfiÏÏËÛ˘ Ì ·ÎÙ›Ó˜ à (Rontgen) ................66 5.4.2 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ú·ÊÒÓ Û˘ÁÎfiÏÏËÛ˘ Ì ·ÎÙ›Ó˜ Á (Á¿ÌÌ·)....................67 5.5 ∞ÓÙȉȷ‚ÚˆÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ¯·Ï˘‚‰ÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ˘fiÁÂÈÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ..............................67 6. ™ˆÏËÓÒÛÂȘ ·fi ¶ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ Û ÀfiÁÂÈ· ¢›ÎÙ˘· º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘................................69 6.1 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ ............................69 6.2 ª¤ıÔ‰ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ....................................70 6.2.1 £ÂÚÌÔÎfiÏÏËÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ ............................70 6.2.2 ªÂÙˆÈ΋ Û˘ÁÎfiÏÏËÛË ÛˆÏ‹Ó· Î·È Ìԇʷ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ Ì ËÏÂÎÙÚÔÛ‡ÓÙËÍË ......................70 6.2.3 ™˘ÁÎfiÏÏËÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ Ì ËÏÂÎÙÚÔÛ‡ÓÙËÍË ......................71 6.2.4 ™‡Ó‰ÂÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ Ì ۇÊÈÁÍË ........71 6.3 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂˆÓ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘..................................72 6.4 ∞ÓÙȉȷ‚ÚˆÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ·fi ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ....................................73 7. ¢È¿‚ÚˆÛË Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË ¢È¿‚ÚˆÛË ............................74 7.1 ∏ÏÂÎÙÚÔ¯ËÌÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ..........................................74 7.1.1 ∏ÏÂÎÙÚÔ¯ËÌÈ΋ ‰È¿‚ÚˆÛË Ô͢ÁfiÓÔ˘ Û ˘ÁÚ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ¯¿Ï˘‚· ......................74 7


7.1.2 ¢È¿‚ÚˆÛË ÔͤˆÓ Û ̤ٷÏÏ· (‰È¿‚ÚˆÛË ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘)................75 7.1.3 ∏ÏÂÎÙÚÔ¯ËÌÈ΋ ‰È¿‚ÚˆÛË Û ÛÙÔȯ›· ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ..............76 7.2 ÃËÌÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ........77 7.3 ∂›‰Ë ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Î·È ˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ......................................81 7.3.1 OÌÔÈfiÌÔÚÊË, ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ‰È¿‚ÚˆÛË ....................................78 7.3.2 ¢È¿‚ÚˆÛË Û ۯ‹Ì· ÎÔÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÒÓ ..................78 7.3.3 ¢È¿‚ÚˆÛË Â·Ê‹˜ ......................78 7.3.4 ¢È¿‚ÚˆÛË ‰È¿ÎÂÓˆÓ ....................78 7.3.5 ¢È¿‚ÚˆÛË ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ....................79 7.3.6 EÓ‰ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈ΋ Î·È ‰È·ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈ΋ ‰È¿‚ÚˆÛË ..........79 7.3.7 ¢È¿‚ÚˆÛË ÚˆÁÌÒÓ Ù¿Û˘ Î·È ‰fiÓËÛ˘ ..................................79 7.3.8 æ·ı˘ÚÔÔ›ËÛË Ì¤Ûˆ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ..................................79 7.3.9 ¢È¿‚ÚˆÛË ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÙÌÔÔ›ËÛ˘ ................................79 7.4 H ‰È·‚ÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ......................79 7.4.1 MË Îڷ̷و̤ÓÔÈ Î·È ¯·ÌËÏ¿ Îڷ̷و̤ÓÔÈ ¯¿Ï˘‚˜................79 7.4.2 AÓÔÍ›‰ˆÙÔÈ ¯¿Ï˘‚˜ ..................79 7.4.3 KÚ¿Ì·Ù· Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓÈΤÏÈÔ........80 7.4.4 EȉÈο ˘ÏÈο: TÈÙ¿ÓÈÔ, ZÈÚÎfiÓÈÔ, T·ÓÙ¿ÏÈÔ ......................................80 7.5 ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È Ï·ÛÙÈÎÒÓ (ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ Î.Ï.) ......................80 7.6 ™ÙÚÒÌ·Ù·, ·ÓÙȉȷ‚ÚˆÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ........................................83 7.6.1 AÓÙȉȷ‚ÚˆÙÈο ÂȯڛÛÌ·Ù· ......83 7.6.2 MÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÂÈÛÙÚÒÛÂȘ..............83 7.7 ªÂ›ˆÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰È·‚ÚˆÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ..........................84 7.8 ∫·Ù·Û΢¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÙȉȷ‚ÚˆÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ........................................84

8

7.9 ∫·ıÔ‰È΋, ·ÓÙȉȷ‚ÚˆÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ¯·Ï‡‚‰ÈÓˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ......................................85 8. ÀfiÁÂÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ....................................86 8.1 °ÂÓÈο ................................................86 8.2 ∂˘ı‡Ó˜ ºÔÚ¤· ¢È·ÓÔÌ‹˜ ∞ÂÚ›Ô˘ (¢∂¶∞, ∂¶∞, ...) ................................87 8.3 ª¤ÁÈÛÙ˜ ∂ÈÙÚÂfiÌÂÓ˜ ¶È¤ÛÂȘ ™ˆÏËÓÒÛÂˆÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ................87 8.4 ∂ÈÏÔÁ‹ ÀÏÈÎÒÓ Î·È ™˘Ó‰ÂÙÈÎÒÓ ª¤ÛˆÓ ............................87 8.5 ∂ÈÏÔÁ‹ £¤Û˘ ÌÂÙÚËÙ‹ / Ú˘ıÌÈÛÙ‹ (ª/ƒ)..................88 8.6 √‰ËÁ›Â˜ ∆ÔÔı¤ÙËÛ˘ ªÂÙÚËÙÒÓ ..........................................91 8..6.1 ∏ Ú˘ÌÔÙÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù·˘ÙfiÛËÌË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ....................91 8.6.2 ∏ Ú˘ÌÔÙÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ......................91 8.7 ÀfiÁÂÈ· ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ∫‡ÚÈ·˜ µ¿Ó·˜ ∞ÔÌfiÓˆÛ˘ Î·È ƒ˘ıÌÈÛÙ‹ ......................................92 8.8 ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÏÔÁ‹ £¤Û˘ ÙÔ˘ ªÂÙÚËÙ‹ ......................................92 8.9 ¶ÚÔÛÙ·Û›· ™ˆÏËÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ..........93 8.10 ∂ÁηٿÛÙ·ÛË µ¿Ó·˜ ∞ÔÌfiÓˆÛ˘ ÛÙÔ ¶Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ..............................94 8.11 ¶·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈ΋ ™¤ÏÏ· ¶ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ ..............................95 8.11.1 ∫fiÊÙ˘ ·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈ΋˜ Û¤ÏÏ·˜........................................95 8.11.2 µÈ‰ˆÙ‹ Ù¿· Ù˘ Û¤ÏÏ·˜ ..........95 8.12 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ¢È·ÎfiÙ˘ ................95 8.12.1 ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ..............96 8.12.2 ™˘Óı‹Î˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ................96 9. ÀfiÁÂÈÔ Î·È À¤ÚÁÂÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô º.∞. ∂ÓÙfi˜ Î·È ∂ÎÙfi˜ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ..................99 9.1 ÀfiÁÂÈÔ Î·È ˘¤ÚÁÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ..................99


9.2 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ....................................100 9.2.1 ™˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ............101 9.3 ÃÈÙÒÓÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÁˆÁÒÓ ·ÂÚ›Ô˘ ..............................................102 9.4 ™‡Ó‰ÂÛË ¶.∞. Ì ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ........102 9.5 ™ˆÏËÓÒÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ........................................102 9.5.1 ∆ÔÔı¤ÙËÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ................103 9.5.2 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·ÁˆÁÒÓ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ÏψÓ....104 9.6 Ÿ‰Â˘ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ ............................104 9.7 ™Ù‹ÚÈÍË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ....................................105 9.8 ∫‡ÚÈ· ‚¿Ó· ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ................105 9.9 ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ›ÂÛ˘ Î·È ÌÂÙÚËÙ¤˜ ....................................106 9.10 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ¶.∞. ·fi ÙË ™¤ÏÏ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫‡ÚÈ· µ¿Ó· ∞ÔÌfiÓˆÛ˘ ................................106 10. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ¶·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ∞ÁˆÁÔ‡ (¶.∞.) ¢ÈÎÙ‡Ô˘ º.∞. ÛÙÔ ∫Ù›ÚÈÔ ....108 10.1 ∂›ÛÔ‰Ô˜ οو ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ......108 10.2 ∂›ÛÔ‰Ô˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜......109 10.3 ™˘Ó‰ÂÙ‹ÚÈ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ..................................110 10.4 ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¤Ó·ÓÙÈ ËÏÂÎÙÚÔ¯ËÌÈ΋˜ ‰È¿‚ÚˆÛ˘..........111 11. ¢›ÎÙ˘Ô ™ˆÏËÓÒÛÂˆÓ º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘ ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ............112 11.1 ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Û‹Ì·ÓÛË ÛˆÏËÓ·ÁˆÁÒÓ................................112 11.2 ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÂÚ›Ô˘ Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ............................114 11.2.1 ¢›ÎÙ˘Ô ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ................114 11.2.2 ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ ..........115 11.2.3 ∂ÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ..........117 11.2.4 √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ ·ÂÚ›Ô˘ ......................................117 11.2.5 ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ‰È¿‚ÚˆÛË ......119

11.3 ¶˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·› ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ·ÂÚ›Ô˘ ....................120 11.3.1 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ......................................121 11.3.2 ¢ÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ˘ÚηÁÈ¿˜ ....121 11.3.3 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ˘Ú·ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ....................121 11.3.4 ºÚ¿ÁÌ·Ù· ÛˆÏ‹ÓˆÓ ................122 12, ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÀÏÈÎÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ......................124 12.1 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ™ˆÏ‹ÓˆÓ Î·È ∂Í·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ..........................124 12.1.1 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ (ƒ∂) ................124 12.1.2 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ..............................124 12.1.3 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂˆÓ ¯·ÏÎÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ........................124 12.1.4 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂˆÓ ¯·Ï˘‚‰ÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ....................124 12.1.5 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ¯¿Ï˘‚· ......125 12.2 ¶ÔÈÔÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘..................125 12.2.1 ¶ÔÈÔÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û˘ÁÎÔÏÏËÌ¤ÓˆÓ ¯·Ï˘‚‰ÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ....................125 12.2.2 ƒ·‰ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û˘ÁÎÔÏÏËÌ¤ÓˆÓ ¯·Ï˘‚‰ÔÛˆÏ‹ÓˆÓ ....................125 12.2.3 ¶ÔÈÔÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙȘ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ..............................125 12.2.4 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ‰È¿‚ÚˆÛË ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ............................126 12.3 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∂ÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÀfiÁÂÈˆÓ ™ˆÏËÓÒÛÂˆÓ ................128 12.4 ¢ÔÎÈ̤˜ ∞ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ™ÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∞¤ÚÈˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ ............128 12.4.1 ¢ÔÎÈÌ‹ ·ÓÙÔ¯‹˜ ·ÁˆÁÒÓ º.∞. Û ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ̤¯ÚÈ 100 mbar ........................128

9


12.4.2 ¢ÔÎÈÌ‹ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ·ÁˆÁÒÓ º∞ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ̤¯ÚÈ 100 mbar ........................130 12.4.3 ŒÎ‰ÔÛË ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ¢ÔÎÈÌÒÓ º.∞. ............................131 12.4.4 ¢ÔÎÈ̤˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ Û ·ÁˆÁÔ‡˜ º.∞. Ì ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 100 mbar ̤¯ÚÈ 1 bar ......131 12.4.5 ¢ÔÎÈÌ‹ ·ÓÙÔ¯‹˜ ·ÁˆÁÒÓ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ Ì ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 2 bar ............131 12.4.6 ¢ÔÎÈ̤˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ ·¤ÚÈˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ......133 12.5 ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ - ŒÓ·ÚÍË ÃÚ‹Û˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ............................133 12.5.1 ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ............................133 12.5.2 ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ï‹ÚˆÛË ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘..............133 12.5.3 ∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Î·È ÂÍ·ÂÚˆÙÒÓ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ ......134 12.5.4 ∂ÈÛ·ÁˆÁË ·ÂÚ›Ô˘ Û Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ º.∞. ....................134

10

12.6 ¢ÔÎÈÌ‹ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ª¤ÙÚˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∂ÁηٿÛÙ·Û˘ º.∞. ......................135 12.7 ™˘ÓÔÏÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ............................136 12.7.1 √ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ......................136 12.7.2 ∂ÚÁ·Û›Â˜ Û ·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡Ô˘Ó ·¤ÚÈÔ ..................136 12.7.3 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋˜ ‚·Ï‚›‰·˜..........137 12.7.4 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ú˘ıÌÈÛÙÒÓ ›ÂÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘ ..........................137 12.7.5 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Â·ÁÚ˘ÓËÙÒÓ ›ÂÛ˘ ·ÂÚ›ˆÓ ..........................138 12.7.6 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ê›ÏÙÚˆÓ ·ÂÚ›Ô˘ ........138 12.7.7 ŸÚÁ·Ó· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ˘ÚηÁȤ˜ ................................139 12.7.8 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ηıÔ‰È΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ............................140 12.7.9 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÁˆÁÒÓ ·ÂÚ›Ô˘ ........................140 12.7.10 ª¤ÙÚ· fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÛÌ‹ ·ÂÚ›Ô˘ ..........................141 12.7.11 £¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÂÚ›Ô˘..........141

6-E-99_periexom_diktya aeriwn kaysimwn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you