Page 1

¶ƒ√§√°√™

Ô ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô ÁÚ¿ÊÙËΠÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ∞.∂.π. ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ™È‰ËÚÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ. øÛÙfiÛÔ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÌÂϤÙË Î·Ù·Û΢ÒÓ ·fi ¯¿Ï˘‚· ‹ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰Âη¤ÓÙ ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ Ì·ÎÚÔÛÎÔÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Û ÌÔÓÔ·ÍÔÓÈο ÊÔÚÙ›·. ŒÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ªÂ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ηٷÛÙÚÂÙÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÊÂÏ΢ÛÌÔ‡, ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ: (·) Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, (‚) Ù˘ ÎطٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜, (Á) ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ Î·Ì‡ÏˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÂÚÔÓ·˘ËÁÈ΋ ‹ Û Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·. ™ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÊÚÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË ÏÂÙfiÙÔȯˆÓ (Î·È Ï·Ù‡ÂÏ̈Ó) ηÌ‡ÏˆÓ ‰ÔÎÒÓ. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ˘fi ÙË ‰Ú¿ÛË ‰È·ÙÌËÙÈÎÒÓ Ù¿ÛˆÓ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙ· ‰È·ÙÌËÙÈο ̤۷ Û‡Ó‰ÂÛ˘ (‹ÏÔ˘˜, ›ÚÔ˘˜ Î.Ï.) Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ô‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓˆÓ ÂÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, ¤ÌÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Â·Ê‹˜. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·ÒÏÂÈ·˜ ¢ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ıÏÈÙÈ΋ ηٷfiÓËÛË Ú¿‚‰ˆÓ ·ÏÏ¿ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Û ηÌ‡Ï˜ ‰ÔÎÔ‡˜, ÏÂÙfiÙÔȯ˜ ϿΘ, ÎÂχÊË, ۈϋÓ˜ Î.Ï. ηٷÔÓÔ‡ÌÂÓ· Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·Ú·ÌfiÚʈÛ˘ ÏÂÙfiÙÔȯˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Î¿Ì„Ë Î·È ÛÙÚ¤„Ë. ŒÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛ˘ ÏÂÙfiÙÔȯˆÓ ‰ÔÎÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÂ Î¿Ì„Ë Î·È ÛÙÚ¤„Ë. ™ÙÔ ¤ÎÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ıˆڛ· ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛ˘ ÏÂÙfiÙÔȯˆÓ ·ÍÔÓÔÛ˘ÌÌÂÙÚÈÎÒÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ ›ÂÛ˘ (.¯. ÛˆÏËÓÒÛˆÓ, ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Î.Ï.) §fiÁˆ Ù˘ ¢ڇ-


8

™È‰ËÚ¤˜ K·Ù·Û΢¤˜

ÙËÙ·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜, ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È. ÙÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÌËÙÚˆÈÎfi˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ, ۈϋӈÓ, ‰Ô¯Â›ˆÓ ›ÂÛ˘ Î.Ï.., Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎÔ‡˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˘˜, οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ∏/À. ™ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂˆÓ ÈÛÔÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ˘ÂÚÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ıˆڛ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È Ï˘Ì¤Ó· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ì ∏/À. ™ÙÔ fiÁ‰ÔÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÙÚ›· ˘ÔÎÂÊ¿Ï·È·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·Ù’ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·: (·) ÛÙȘ ËÏÒÛÂȘ, (‚) ÛÙȘ ÎÔ¯ÏÈÒÛÂȘ Î·È (Á) ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ˘ÔÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙÂÏÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ì˯·ÓÈÎfi Ù˘ Ú¿Í˘. ∆Ô ¤Ó·ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂˆÓ Î·È Ù¿ÛÂˆÓ ÔÚıÔÁˆÓÈÎÒÓ Î·È Î˘ÎÏÈÎÒÓ Â›‰ˆÓ Ï·ÎÒÓ ·fi ÔÌÔÁÂÓ¤˜ Î·È ÈÛfiÙÚÔÔ ˘ÏÈÎfi. §fiÁˆ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÛÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ Ï·ÎÒÓ, ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·È Ù˘ÔÔÈË̤Ó˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÚıÔÁˆÓÈÎÒÓ Î·È Î˘ÎÏÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢. ™ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô LFRD Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜. ∂›Û˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ·ÍÔÓÈο ÊÔÚÙ›·. ™ÙÔ ÂÓ‰¤Î·ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ˘ÔÛÙ˘ÏˆÌ¿ÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi AISCD-LRFD. ™ÙÔ ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÂÏÒÓ ˘Ô‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ Û ο̄Ë. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ï·Ù‡ÂÏÌˆÓ Î·È ˘„›ÎÔÚ̈Ó, ÌË Û˘Ì·ÁÒÓ ‰È·ÙÔÌÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÈÎfi ‹ ηıÔÏÈÎfi Ï˘ÁÈÛÌfi. ™ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÔÎÔ› Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ ÊÔÚÙ›· ο̄˘ Î·È ÂÊÂÏ΢ÛÌÔ‡. ∆Ô ‰¤Î·ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰ÔÎÒÓ ˘fi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ο̄˘ Î·È ıÏ›„˘. ™ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ ¤ÌÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Û ÛÙÚ¤„Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ì˯·ÓÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰È·ÙÔÌÒÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î.Ï. ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·‚Ï„›Â˜ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ηÏԉ¯ԇÌÂÓ˜.

ª∞´√™ 2014 ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ¶∞À§√À


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

™π¢∏ƒ∂™ ∫∞∆∞™∫∂À∂™ ¶ƒ√§√°√™ ..............................................................................................................................................7 ∫∂º. 1: ∂º∂§∫À™ª√™ ª∂∆∞§§π∫ø¡ À§π∫ø¡..........................................................................13 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ∂Ï·ÛÙÈ΋˜ Î·È ∞ÓÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ................................................................18 ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ √Ô›Ô˘˜ ∂Í·ÚÙ¿Ù·È Ë ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÀÏÈÎÔ‡ ............................................30 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ......................................................................................................................................32 ∫∂º. 2: ∫∞∆∞¶√¡∏™∏ ∫∞ª¶À§ø¡ ¢√∫ø¡ ª∂∆∞§§π∫ø¡ ∫∞∆∞™∫∂Àø¡ ............................................................................................33 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ∞ÎÙ›Ó·˜ ∫·Ì˘ÏfiÙËÙ·˜ √˘‰¤ÙÂÚÔ˘ ÕÍÔÓ·..................................................................36 ∞ÎÙÈÓÈΤ˜ ∆¿ÛÂȘ ........................................................................................................................................37 ¢ÈÔÚıˆÙÈÎÔ› ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ηٿ Bleich ....................................................................................................38 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ∂Ï·ÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ‹˜ ∫·ÌÙfiÌÂÓ˘ ∫·Ì‡Ï˘ ¢ÔÎÔ‡ ................................................39 µ¤ÏÔ˜ ∫¿Ì„˘ Û ∫·Ì‡ÏÔ˘˜ ºÔÚ›˜ Ì ¢È·ÙÔÌ‹ π Î.Ï. ....................................................................40 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ......................................................................................................................................41 ∫∂º. 3: ∞¡∆√Ã∏ ¢π∞∆ª∏∆π∫ø¡ ª∂™ø¡ ™À¡¢∂™∏™ ............................................................43 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ......................................................................................................................................52 ∫∂º. 4: ∂À™∆∞£∂π∞ ª∂∆∞§§π∫ø¡ ∫∞∆∞™∫∂Àø¡ ....................................................................53 §˘ÁÈÛÌfi˜ ™Ù‡ÏˆÓ ........................................................................................................................................55 ∂Ï·ÛÙÈ΋ E˘ÛÙ¿ıÂÈ· K·Ì‡ÏˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ................................................................................................66 ∂Ï·ÛÙÈ΋ E˘ÛÙ¿ıÂÈ· K·ÌÙfiÌÂÓˆÓ §ÂÙfiÙÔȯˆÓ ¢ÔÎÒÓ.................................................................... 67 ∂˘ÛÙ¿ıÂÈ· §ÂÙfiÙÔȯˆÓ ¶Ï·ÎÒÓ ............................................................................................................68 ∂˘ÛÙ¿ıÂÈ· ∞ÍÔÓÔÛ˘ÌÌÂÙÚÈÎÒÓ §ÂÙfiÙÔȯˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ..........................................................................69 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ......................................................................................................................................71 ∫∂º. 5: ª∂§∏ ∂§∞ºƒø¡ ª∂∆∞§§π∫ø¡ ∫∞∆∞™∫∂Àø¡ ∫∞∆∞¶√¡√Àª∂¡∞ ™∂ ™À¡¢À∞™ª∂¡∏ ™∆ƒ∂æ∏ ∫∞π ∫∞ªæ∏ ............................73 ™ÙÚÂÙÈ΋ K·Ù·fiÓËÛË ..............................................................................................................................75


10

™È‰ËÚ¤˜ K·Ù·Û΢¤˜

∫·ÌÙÈ΋ K·Ù·fiÓËÛË ..............................................................................................................................81 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ......................................................................................................................................89 ∫∂º. 6: §∂¶∆√∆√πÃ∞ ¢√Ã∂π∞ ¶π∂™∏™ ........................................................................................91 ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ¢È·Ù‡ˆÛË ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜....................................................................................................95 ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Û §ÂÙfiÙÔȯ· ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈο ¢Ô¯Â›· ....................................................................................100 ∞ÚÈıÌËÙÈ΋ ¢È·Ù‡ˆÛË Î·È ∆¯ÓÈ΋ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ....................................................................101 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ....................................................................................................................................111 ∫∂º. 7: ∫∞∆∞¶√¡∏™∏ π™√™∆∞∆π∫ø¡ ∫∞π À¶∂ƒ™∆∞∆π∫ø¡ ¢π∫∆Àø∆ø¡ º√ƒ∂ø¡ ........................................................................................................113 ª¤ıÔ‰Ô˜ ∞Ó¿Ï˘Û˘ πÛÔÛÙ·ÙÈÎÒÓ ¢ÈÎÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ ..................................................................................116 ª¤ıÔ‰Ô˜ ∞Ó¿Ï˘Û˘ ÀÂÚÛÙ·ÙÈÎÒÓ ¢ÈÎÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ................................................................................121 ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ªÂÙ·ÙÔ›ÛÂˆÓ ∫fiÌ‚ˆÓ ¢ÈÎÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜ ............................................................................125 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ....................................................................................................................................128 ∫∂º. 8: ™À¡¢∂™∂π™ ª∂∆∞§§π∫ø¡ ∫∞∆∞™∫∂Àø¡..................................................................129 ∏ÏÒÛÂȘ......................................................................................................................................................131 ¶ÚÔÂÓÙÂٷ̤ÓË ‹ÏˆÛË..............................................................................................................................134 ∫Ô¯ÏÈÒÛÂȘ ................................................................................................................................................137 ™˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂȘ ............................................................................................................................................145 ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ™˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂˆÓ ..................................................................................................................149 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ....................................................................................................................................163 ∫∂º. 9: ∂¶π¶∂¢∂™ ¶§∞∫∂™ ..........................................................................................................165 √ÚıÔÁˆÓÈΤ˜ ¶Ï¿Î˜ ..............................................................................................................................167 ∫˘ÎÏÈΤ˜ ¶Ï¿Î˜ ......................................................................................................................................170 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ....................................................................................................................................176 ∫∂º. 10: ∏ ª∂£√¢√™ LRFD – º√ƒ∆π∞– À¶√§√°π™ª√™ ª∂§ø¡ ™∂ ∞•√¡π∫∂™ ¢À¡∞ª∂π™ ............................................179 ª¤ÏË ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ............................................................................................................181 ª¤ıÔ‰ÔÈ ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ..............................................................................185 ª¤ıÔ‰Ô˜ LRFD ........................................................................................................................................185 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ºÔÚÙ›ˆÓ ................................................................................................................................188 ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ºÔÚÙ›ˆÓ ................................................................................................................................193 ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢ÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÒÓ ÀÔ‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ Û ∂ÊÂÏ΢ÛÌfi ........................................................196 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ....................................................................................................................................208 ∫∂º. 11: À¶√§√°π™ª√™ ª∂§ø¡ À¶√µ∞§§√ª∂¡ø¡ ™∂ £§πæ∏ – §À°π™ª√™ ..........209 ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÀÔÛÙ˘ÏˆÌ¿ÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi AISC-LRFD ......................................213


¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

11

£Ï›„Ë ÀÔÛÙ˘ÏˆÌ¿ÙˆÓ Ì ™‡ÓıÂÙË ¢È·ÙÔÌ‹........................................................................................218 ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÀÔÛÙ˘ÏˆÌ¿ÙˆÓ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂˘ÚˆÎÒ‰Èη 3........................................................221 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ....................................................................................................................................235 ∫∂º. 12: À¶√§√°π™ª√™ ª∂§ø¡ À¶√µ∞§§√ª∂¡ø¡ ™∂ ∫∞ªæ∏ ..................................237 µ¤ÏÔ˜ ∫¿Ì„˘ ¢ÔÎÒÓ ..............................................................................................................................249 ∫¿Ì„Ë ªË ™˘Ì·ÁÒÓ Î·È ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢È·ÙÔÌÒÓ ................................................................258 ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¢ÔÎÔ› ....................................................................................................................260 ∂Ï¿ÛÌ·Ù· ∂Ó›Û¯˘Û˘ ∫ÔÚÌÔ‡ ................................................................................................................264 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ....................................................................................................................................276 ∫∂º. 13: À¶√§√°π™ª√π ¢√ªπ∫ø¡ ª∂§ø¡ À¶√µ∞§§√ª∂¡ø¡ ™∂ ™À¡¢À∞™ª√ ∫∞ªæ∏™ ∫∞π ∂º∂§∫À™ª√À ......................................................277 ∫∂º. 14: À¶√§√°π™ª√™ ¢√ªπ∫ø¡ ª∂§ø¡ À¶√µ∞§§√ª∂¡ø¡ ™∂ ™À¡¢À∞™ª√ ∫∞ªæ∏™ ∫∞𠣧πæ∏™ ..................................................................283 ∫∂º. 15: Y¶√§√°π™ª√™ ¢√ªπ∫ø¡ ª∂§ø¡ À¶√µ∞§§√ª∂¡ø¡ ™∂ ™∆ƒ∂æ∏..................................................................................293 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¢ÔÎÔ‡ ÀÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ Û ™ÙÚ¤„Ë–∫¿Ì„Ë–¢È¿ÙÌËÛË ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi AISC-LRFD ............................................................................................298 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÔÎÔ‡ ÀÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ Û ™ÙÚ¤„Ë–∫¿Ì„Ë–¢È¿ÙÌËÛË ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi AISC-LRFD ............................................................................................304 ¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ ........................................................................................................................................307 ªÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ªÔÓ¿‰ˆÓ – ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ªÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ........................................................................309 ¶›Ó·Î˜ ªÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ªÔÓ¿‰ˆÓ ........................................................................................................311 ªË¯·ÓÈΤ˜ π‰ÈfiÙËÙ˜ ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÀÏÈÎÒÓ........................................................................................326 °ÂˆÌÂÙÚÈο ™ÙÔȯ›· ¢È·ÙÔÌÒÓ ........................................................................................................334 µ¤ÏË ∫¿Ì„˘ ∞ÏÒÓ ¢ÔÎÒÓ..............................................................................................................336 ¢È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ™˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ∆¿ÛÂˆÓ ........................................................................338 ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ∆ÚÈ‚‹˜ Û ∫ԯϛ˜..........................................................................................................345 ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ™˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ∆¿ÛÂˆÓ Û ™ÂÈÚÒÌ·Ù· ......................................................................346 ªË¯·ÓÈΤ˜ π‰ÈfiÙËÙ˜ ◊ψÓ................................................................................................................347 ªË¯·ÓÈΤ˜ π‰ÈfiÙËÙ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔ‰›ˆÓ ™˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂˆÓ ........................................................................348 ∆˘ÔÔÈË̤ÓÔÈ ∫ԯϛ˜ – ¶ÂÚÈÎfi¯ÏÈ· ............................................................................................349 ∆˘ÔÔÈË̤Ó˜ ¢È·ÙÔ̤˜ ¢ÔÎÒÓ ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ........................................................362

6-Ε-117_Περιεχ_Sidhres Katask  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you