Page 1

∫∂º∞§∞π√ 1 µ∞™π∫∂™ ∂¡¡√π∂™ 1.1 ∏ ∞Ó¿ÁÎË ÁÈ· ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ ∏ µπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙ· ηٷÛ΢·˙fiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·. √È ÚԉȷÁڷʤ˜ οı ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ηٷÛ΢ÒÓ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ô ÂÏ¿Ù˘¯Ú‹ÛÙ˘- ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. ¢ÈfiÙÈ ¤ÚÂ fiÙ·Ó ·ÁfiÚ·˙ οÔÈÔ˜ ¤Ó· Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ô˘ ›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‹ ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ï¿Ì· ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂȉÒÓ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ›Ù ÂıÓÈÎÔ‡˜ (∂§√∆, DIN, BS Î.·) ›Ù ‰ÈÂıÓ›˜ (EN, ISO) ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.

1.2 ∏ ∞Ó¿ÁÎË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ∏ ¡√ª√£∂™π∞ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ (·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘˜) Ù¯ӛÙ˜ Î·È ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜-ηٷӷψ٤˜ ·fi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜. ∏ ÌË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ë ·Î·Ù¿ÏÏËÏË

ηٷÛ΢‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÔÈÓÈΤ˜ Î·È ·ÛÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Î·È ÛÙÔÓ ÂÔÙ‡ÔÓÙ· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ù¯ÓÈÎfi ‹ ªË¯·ÓÈÎfi.

1.3 ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ∂ÚÁÔ‰fiÙË, ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∆√ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·Ú›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ·Ê·ÏÈṲ̂Ó˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ‹ Ó· ÙÔÓ ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ·fi ÓÔÌÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ (·ÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË) ¤Ó·ÓÙÈ ÌÈ·˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ: - ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ·ÛÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ (ÙÔÓ ÂȉÔÙ› Ì οÔÈÔ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÔÛfi) ÁÈ· οÔȘ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ›¯Â ÏfiÁˆ οÔÈ·˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· οÔÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· ‹ ·Ù‡¯ËÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ·ÒÏÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È΋˜ ÙÔ˘ ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ‹ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ·fi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˜. ŒÚ¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÔÏϤ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÙ ӷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›Ù Û οÔÈ·


4

·fi ·˘Ù¤˜. √È ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ¿ÙÔÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ Ó· Û·˜ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ Ó· ·Ó·Ù·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜. ∫¿ÓÙ ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ÏÔÈfiÓ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ¤¯ÂÙÂ Î·È ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ı· ÌÔÚ¤ÛÙ ›Ûˆ˜ Ó· ‚Ú›ÙÂ Î·È ÌÈ· ÊÙËÓ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÙ ÙÔ 10-15% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ Û οÔÈ· ¿ÏÏË ÂÙ·ÈÚ›·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÒÓ Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ê·ÏÈÛÙ¤˜ ˙ËÙ‹Û ÙÔ˘˜ Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÁÁÚ·Ê·, ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ¢Â›ÙÂ Â¿Ó ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Î˘ÚˆÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÔ¯¤˜. ¢Â›ÙÂ Â¿Ó Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·ÙË ‰È·ÎÔ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ·ÚÔ¯ÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒÛÙÂ Â¿Ó ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰›ÎË. ª¿ıÂÙ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÙ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ οÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‹ ÌË, ı· Û·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. ∂›Û˘ Ì¿ıÂÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÊÛ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ï‡„ÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Û· ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙȘ ·ÎÚȂ›˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ. ºˆÙÈ¿ ∞˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ηχÙÂÈ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ·ÒÏÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ˘ÚηÁÈ¿˜. ∏ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÈÛË Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈ-

∫∞¡√¡π™ª√π - ¡√ª√£∂™π∞ - ª∂ƒ√™ πππ

Τ˜ ·Ê¿ÏÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛãÙÂÚÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. - ∏ Û˘Ó·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ 80%. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ / Ù˘ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ (fi¯È Û˘ÓÔÏÈΤ˜) ·ÒÏÂȘ, ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ Û˘Ó·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηٿ 80% ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ·˘Ù¿. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÚÔ, Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 80% Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Û ٤ÙÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi, ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Û˘Ó·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·¤ÏˆÈ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·˘Ù‹˜. ∞Ù˘¯‹Ì·Ù· ÂÏ·ÙÒÓ ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù‡Ô ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÙ·È Î¿ı ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ·ı·›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ· ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Û·˜ ‹ Û ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›ÛÙ ÂÛ›˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ. ∞Ù˘¯‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ‹ Û ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ¿ÙˆÌ·. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∞̤ÏÂÈ· ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ë Âȯ›ÚËÛË Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·˘Ù‹ ·fi ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ‹ η΋ ¯Ú‹ÛË ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ·›·˜. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·˘Í¿ÓÂÈ, fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯Ô̤ˆÓÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ ∏ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·˘Ù‹ ηχÙÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È


µ·ÛÈΤ˜ ŒÓÓÔȘ

·ÔÙ¤ÏÂÌ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÊıÔÚ¿˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∏ Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ·Ú·‚È·ÛÙ› Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û·Ṳ̂ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÛÎÈṲ̂ӷ ¤ÈÏ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ˘ÏÈο Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. √È ·ÒÏÂȘ˜ ·˘Ù¤˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›·, ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙËÓ ÂÚÈfi‰Ô Ù˘ ·Ó·ÓÂÒÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÔÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜. ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÎÏÔ‹˜, ‰È¿ÚÚË͢, ÏËÛÙ›·˜ ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ù‡ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÚÔÛÙ·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ·Û·ÏÈṲ̂ÓÔ ·fi ·ÒÏÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó. ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ÎÏÔ‹˜: ∞ÒÏÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÔχÙÈÌˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ¢È¿ÚÚË͢: ∞ÒÏÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚›·È˘ Î·È ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜. ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ÏËÛÙ›·˜: ∞ÒÏÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ˘fi ·ÂÈÏ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ‚›·˜. ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚԂϤ„ÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈο ÙËÓ Î¿Ï„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘ Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ·Ù‡¯ËÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù‹ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È fiÔÈÔ˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ú¤¯ÂÈ.

5

∞ÛÊ¿ÏÈÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ∞˘Ù‹ Ë ÌÔÚÊ‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ‹ ÂÓۈ̷و̤ÓË Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, fiˆ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜ ‹ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ. ∫·Ï‡ÙÂÈ ·ÒÏÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó¤ÂÈ· ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ʈÙÈ¿˜ ‹ οÔÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ªÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë ÂÚÁ·Û›·. ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ∞˘Ù‹ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· Û ÌÂÚÈο ¿ÙÔÌ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÌ·‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∏ Âȯ›ÚËÛË ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ‹ fi¯È ÛÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ·. ∏ ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ AIDS ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁοÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·ÛÊÏ·ÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔÓ Ó· Û··Ï›˙Ô˘ÓË Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, .¯. ÎÔÌً̈ÚÈ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¿Ó‰Ú˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛ. ∂¿Ó οÔÈÔ˜ ·ÚÓËı› Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ˘¿ÏÏËÏÔ, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¢ӋÛÙÂÙ ٛ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÌÔÚ›Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙÂ. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË (π∫∞) ∂›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∞ÒÏÂÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ∞˘Ù‹ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ·ÛÊÏ·ÈṲ̂ÓÔ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ‹ Î·È ·Ù˘¯‹Ì·Ùfi ÙÔ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜.


∫∂º∞§∞π√ 2 ∫∞¡√¡π™ª√π 2.1 ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› √π ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ ÙÔ ∆∂∂ Î·È Ë ¢∂¶∞ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ Û‹Ì· ∂¡ (European Norm). √ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∆˘ÔÔ›ËÛ˘ ›Ù ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰Èο ÙÔ˘ ÚfiÙ˘· ÔfiÙ οı ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ʤÚÂÈ ÙÔ Û‹Ì·-ÚfiıÂÌ· ∂§√∆ ‹ ¤¯ÂÈ ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛı› Ì ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∂˘Úˆ·˚΋ Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ Û‹Ì· ∂§√∆ ∂¡. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘:

2.1.1 ¶ÚfiÙ˘· ∂§√∆ ∂§√∆ 267.01. ™ÂÈÚÒÌ·Ù· ÛˆÏ‹ÓˆÓ fiÔ˘ Ë ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ· ˘fi ›ÂÛË ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙ· ÛÂÈÚÒÌ·Ù·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÔ¯¤˜. ∂§√∆ 268. Ã·Ï˘‚‰ÔۈϋÓ˜ ηٿÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÎÔ¯ÏÈÔÙfiÌËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂§√∆ 267.1™ÂÈÚ¿ ‚·Ú¤Ô˜ Ù‡Ô˘. ∂§√∆ 269. Ã·Ï˘‚‰ÔۈϋÓ˜ ηٿÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÎÔ¯ÏÈÔÙfiÌËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂§√∆ 267.1™ÂÈÚ¿ ÌÂÛ·›Ô˘ Ù‡Ô˘.

2.1.2 ¶ÚfiÙ˘· ∂§√∆ ∂¡ ∂§√∆ ∂¡ 203-1. ™˘Û΢¤˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì·ÁÂÈÚ›ˆÓ ÁÈ· ·¤ÚÈ· η‡ÛÈÌ·-∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ∂§√∆ ∂¡ 203-2. ™˘Û΢¤˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì·ÁÂÈÚ›ˆÓ ÁÈ· ·¤ÚÈ· η‡ÛÈÌ·-√ÚıÔÏÔÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∂§√∆ ∂¡ 334. ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ ›ÂÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ȤÛÂȘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ̤¯ÚÈ 100 bar

∂§√∆ ∂¡ 437. ∞¤ÚÈ· ‰ÔÎÈÌÒÓ-ȤÛÂȘ ‰ÔÎÈÌ‹˜-∫·ÙËÁÔڛ˜ Û˘Û΢ÒÓ ∂§√∆ ∂¡ 509. ¢È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ·ÂÚ›Ô˘ ∂§√∆ ∂¡ 746-2. µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜-ª¤ÚÔ˜ 2: ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ η˘Û›ÌÔ˘ ∂§√∆ ∂¡ 730. ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ Ô͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛ˘-∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ô͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛË, ÎÔ‹ Î·È Û˘Ó·Ê›˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ·¤ÚÈ· η‡ÛÈÌ· Î·È ÁÈ· Ô͢ÁfiÓÔ ‹ Û˘ÌÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·-°ÂÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÔÎÈ̤˜ ∂§√∆ ∂¡ 1359. ªÂÙÚËÙ¤˜ ·ÂÚ›Ô˘-ªÂÙÚËÙ¤˜ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· ∂§√∆ ∂¡ 1775. ¶·ÚÔ¯‹ ·ÂÚ›Ô˘. ™ˆÏËÓÒÛÂȘ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÎÙ›ÚÈ·-ª√ƒ 5 bar. °ÂÓÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ˘ԉ›ÍÂȘ.

2.2 ∂˘Úˆ·˚ÎÔ› Î·È ¢ÈÂıÓ›˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› √ ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∆˘ÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙÔ Û‹Ì· ∂¡ (European Norm) ÂÓÔÔÈ› Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ∂ıÓÈο ∂˘Úˆ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ÔÔ›ËÛ˘. √È ∂˘Úˆ·˚ÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ›, ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔÈ Û οı ∂ıÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ʤÚÔ˘Ó ÙÔ Û‹Ì· ∂¡ ˆ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ .¯. ∂§√∆ ∂¡ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, DIN EN ÁÈ· ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, BS EN ÁÈ· ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ Î.Ô.Î. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ¤Ó· ηÓÔÓÈÛÌfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ Û‹Ì· ISO (International Standard Organization) Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Ù˘ÔÔ›ËÛË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ∂ıÓÈÎfi˜ ‹ ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ¯ÚËÛÈ-


∫·ÓÔÓÈÛÌÔ›

ÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ISO. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó·˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ISO ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ˆ˜ ÔÚÈÛÙÈο ·Ô‰ÂÎÙfi˜ Î·È ˆ˜ ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜. ∆fiÙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· Û‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ˆ˜: ∂§√∆ ∂¡ ISO ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, DIN EN ISO ÁÈ· ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, BS EN ISO ÁÈ· ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ Î.Ô.Î. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ, ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ (·ÁÎfiÛÌȈÓ) ÚÔÙ‡ˆÓ ¯ÒÚ˜ Ì ÚˆÙÔfiÚÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Û ӤԢ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. Œˆ˜ fiÙÔ˘ ˘¿ÚÍÂÈ ∂˘Úˆ·˚΋ ‹ ‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÂÓÈ·›· Ù˘ÔÔ›ËÛË, ÙfiÙÂ Ë Î¿ı ¯ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ù˘ÔÔ›ËÛË Ù˘ÔÔÈ‹ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ.

2.2.1 ¶ÚfiÙ˘· DIN ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÂıÓÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ∂§√∆ Î·È ∂§√∆ ∂¡ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÈÛ¯‡ Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› DIN Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ. DIN 2641 Lose Flansche, Vorschweissbordel, glatte Bunde, Nenndruck 6 DIN 2673 Lose Flansche mit Vorschweissbordel Nenndruck 10 DIN 3381 Sicherheitseinrichtungen fur Gasversorgungsanlagen mit Betriebs-drucken bis 100 bar; Sicherheitsabblase-und Sicherheitsabsperr-einrichtungen DIN 3383 Teil 1 Gasschlauchleitungen und Gasanschhlussarmaturen;Sicherheitsschlauchleitungen mit Anschlussstecker;Sichercheitsgasanschlussarmaturen DIN 3383 Teil 2 Gasschlauchleitungen und Gasanschhlussarmaturen;Sicherheitsschlauchleitungen fur festen Anschluss

7

DIN 3383 Teil 4 Gasschlauchleitungen und Gasanschhlussarmaturen Sicherheitsgasanschlussarmaturen und Anschlussstucke fur Laboratoriumschlauche DIN 3384 Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl-Sicherheits technische Anforderungen, Prufung, Kennzeichnung DIN 3386 Filter in Gas-Innenleitungen DIN 3388 Teil 2 Abgasabsperrvorrichtung fur Feuerstatten fur flussige oder gasformige Brennstoffe, mechanisch betatigte Abgasklappen-sicherheits-technische Anforderungen und Prufung DIN 3388 Teil 4 Abgasklappen fur Gasfeuerstatten, thermisch gesteuert, geratege-bunden; Anforderungen, Prufung, Kennzeichnung DIN 3389 Einbaufertige Isolierstucke fur Hausanschlussleitungen in der Gas-und Wasserversorgung; Anforderungen und Prufungen DIN 3389 Einbaufertige Isolierstucke fur Hausanschlussleitungen in der Gas-und Wasserversorgung; Anforderungen und Prufungen DIN 3394 Teil 1 Automatische StellgerateTeil 1: Stellgerate zum Sichern, Abblasen und Regeln fur Drucke uber 4 bar bis 16 bar DIN 3399 Gasmangelsicherungen;sicherheitechnische Anforderungen Prufung DIN 3537-3 Gasabsperrarmaturen bis PN 4; Anforderungen und Annerkennungs-prufung furLaborarmaturen DIN 4759 Teil 1 Warmeerzeugungsanlagen fur mehrere Energiearten; eine Feststofffeuerung und eine Ol-oder Gasfeuerung und nur ein Schornstein; sicherheitstechnische Anforderungen und Prufungen DIN 4795 Nebenluftvorrichtungen fur


8

Haschornsteine;Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen, Prufung, Kennzeichnung DIN 30657 Schaumbildende Mittel zur Lecksuche as Gasleitungen DIN 30665 Teil 1 Gasverbrauchseinrichtungen Gasbrenner fur Laboratorien (Laborbrenner); sicherheitstechnische Anforderungen und Prufungen DIN 30664 Teil 1 Schlausche fur Laboratorien, ohne Ummantelung und Armierung-Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufungen DIN 30670 Umhullung von Stahlrohren und –formstucken mit Polyethylen DIN 30671 Umhullung (Aussendeschichtung) von erdverlegten Stahlrohren mit Duroplasten DIN 30672 Korrosionsschutzbinden und Schrumpfsschlauche; Umhullungen aus Korrosionsschutzbinden und Schrumpfsschlauche fur erdverlegegte Rohrrleitungen DIN 30673 Umhullungen und Auskleidungen von Stahlrohren, -formstucken und-behaltern mit Bitumen.

∫∞¡√¡π™ª√π - ¡√ª√£∂™π∞ - ª∂ƒ√™ πππ

2.2.2 ÕÏÏÔÈ ¢ÈÂıÓ›˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› ∫¿ı ¯ÒÚ· Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¢ÈÂıÓ›˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ISO. ŸÙ·Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË fiˆ˜ .¯. Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ∏¶∞ ÙfiÙ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞ Â›Ó·È Ô NPPA. ¶¿Ú· ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÓÔıÂÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ISO ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ.

2.3 ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔȯ›· ηÓÔÓÈÛÌÒÓ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Û «∆¯ÓÈΤ˜ ∞Ù˙¤ÓÙ˜» Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ «∆¯ÓÈΤ˜ ∞Ù˙¤ÓÙ˜» ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜. ∞Ó fï˜ ¤Ó·˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓfi˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔÓ ∂§√∆ Î·È Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ.

6-E-100_pages_nomothesia kanonismoi aerion kaysimon