Page 1

¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ªÚÔÛÙ¿ Û·˜ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·Ó·ıˆÚË̤ÓË Î·È Û˘ÌÏËڈ̤ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Û΋ÛÂˆÓ «∆Ô ¶·È¯Ó›‰È», ÙÔ ÔÔ›Ô Ì 120.000 ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÙ˜ ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓÔ ¯ÒÚÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·È‰·ÁˆÁÈο ‚È‚Ï›· Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Ú¿ÍË. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi, Ì·˙› Ì ÙÔ CD Ô˘ ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ, ıˆÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ, ·ÊÂÙËÚ›· Î·È ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ ̤ۈ ·È¯ÓȉÈÔ‡, fi¯È ˆÛÙfiÛÔ ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô˘ Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ Û ۯÔÏÈÎfi Ì¿ıËÌ·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ηıËÁËÙ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ¤¯Ô˘Ó ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·fi fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ PISA, Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ‹‰Ë ·fi ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÓÙ·ÎÙÈο ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÛÙ· ¤ÓÙ ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Î·ı·˘Ù‹ Û¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ «·È¯Ó›‰È», ÙË «Ì¿ıËÛË» Î·È ÙËÓ «ÂÚÁ·Û›·», ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ ˆ˜ «ÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘». ™ÙȘ ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÔ˘˜ ÁÚ›ÊÔ˘˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ۈ̷ÙÈΤ˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, Ô˘ ı· ÙȘ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ÂÓ‹ÏÈΘ. ∆Ô Ó‡̷ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÂÓÙ·ÙÈο ̤۷ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì Ú¿ÍÂȘ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∆Ô ·È¯Ó›‰È, Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ë Ì¿ıËÛË Î·È Ë ÂÚÁ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó·. ø˜ ·È‰·ÁˆÁÔ› Î·È ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ÚÔÛٷهԢÌ ÙË ˙ˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ̤ڷ Ë «·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜» Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È Ô Neil Postman Û «ÁÔÓ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ·Ó ÔÙ¤ Û·Ó ·È‰È¿». ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÛ˜ ÒÚ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi˜ ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ʇϷ͢ ·È‰ÈÒÓ, ÂÚÓÔ‡Ó ·È‰·ÁˆÁÔ› Î·È ·È‰È¿ Ì·˙› ·fi 1200 ¤ˆ˜ 1700 ÒÚ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ ÂÚÓÔ‡Ó ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂχıÂÚ· ‹ ‰ÔÌË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·. ∏ ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ù· ·È¯Ó›‰È· ¿ÓÙ· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. °È· ÌÈ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È fï˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÁÈ· ÙȘ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Î·È ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡. °È’ ·˘Ùfi, ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙԯ‡ÂÈ – ÛÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Î·È ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ Áο̷˜ ·È¯ÓȉÈÒÓ, – ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ‚ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, – ÛÙËÓ Î·Ù¿‰ÂÈÍË ‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·˘ıfiÚÌËÙÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È – ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ·›˙ÂÈ.

6


∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ˆ˜ – ‚Ô‹ıËÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ÂÍ¿ÛÎËÛ˘ ÁÈ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜, – ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ· ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ÛÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ Û¯ÔÏ›Ô, Û ȉڇ̷ٷ ·È‰È΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÛÙÔ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·Îfi ÛÙ·ıÌfi Î·È ÛÙÔ ÚÔÓ‹ÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂȉÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, – ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ Î·È ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· 420 ·È¯Ó›‰È· Î·È Ì·ıËÛȷο ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ «Í‡ÓÈ·», ¤Í˘Ó·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÔχÙ˘¯Â˜ ·ÎÔ˘ÏÔ˘ı›Â˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ì·ıËÛȷο ‚ÈÒÌ·Ù·, ÁÈ· ·È‰ÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ Ì ·È¯Ó›‰È ãÙfiÛÔ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ʇϷ͢ ·È‰ÈÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ Û¯ÔÏ›·, Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ‰È‰·ÎÙÈο Ï¿Ó·, Ù· ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ˘fi„Ë ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‹‰Ë Ù· ·È‰È¿, ÌÔÚ› ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó·Ó ȉ¿ÓÈÎÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë Î·È ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈο Ù·Í›‰È·. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯ÒÚÔ˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÙÂÏȤ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ηٷÛ΢ÒÓ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÂÈÚ¿Ì·Ù·, ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË Î·È ÁÈ· Â·Ó·Ï‹„ÂȘ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ı˘Ì›Ûˆ, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ 250 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰È¿ ·fi ¤ÓÙ ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓ ¤ÙÂÈ 2009 ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˙Ô˘Ó Û·Ó ·È‰È¿ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È, ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂÓÓÈ¿ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜, ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Î¿Ùˆ ·fi Û˘Óı‹Î˜ ÛÎÏ·‚È¿˜. Peter Thiesen

7


¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹: √È ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ . . . . . . . . . .

9

∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·È¯Ó›‰È Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·Ú·Î›ÓËÛË ÁÈ· ·È¯Ó›‰È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ·È¯Ó›‰È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ô ÂÓ‹ÏÈη˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È;. . . . . . . ∆Ô ÂχıÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ˆ˜ ̤ÛÔ ·˘ÙÔÂΉ›ψÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓ‹ÏÈη ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ·È¯Ó›‰È . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ۯ‰›·ÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §¿ıÔ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ηٿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÔÚʤ˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ‰È΋ Û·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È Ë Î·Ú٤Ϸ ·È¯ÓȉÈÒÓ . . . . . . . . . . ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ¤Ó· ʇÏÏÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™‡ÏÏÔÁË ·È¯ÓȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂Í‹ÁËÛË Û˘Ì‚fiÏˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 11 13 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27

1. ¶·È¯Ó›‰È· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

°ÓˆÚÈÌ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â·ÊÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 29

2. ¶·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. . . . . . . . . .

35

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 37

3. °ÏˆÛÛÈο ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

°ÏÒÛÛ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 49

4. ¶·È¯Ó›‰È· ·ÓÙ›Ï˄˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

∞ÈÛıËÙËÚȷ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·È¯Ó›‰È· ÌÓ‹Ì˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 63 64

5. ¶·È¯Ó›‰È· ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

¶·Ú·Ù‹ÚËÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 75

6. ¶·È¯Ó›‰È· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

πηÓfiÙËÙ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 88

3


7. ¶·È¯Ó›‰È· ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

∂ȉÂÍÈfiÙËÙ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96 96

8. ªÔ˘ÛÈο ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

ªÔ˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108 108 109

9. ∫ÈÓËÙÈο ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

∫ÈÓËÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126 127

10. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ˘ÏÈο Î·È Ì¤Û·. . . . . . . . . . . . . .

142

∞ÈÛıËÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143 144

11. ∞Ó··Ú·ÛÙ·ÙÈο ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

∞Ó··Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157 157

12. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ¯ÚÒÌ·Ù·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

ÃÚÒÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167 167

13. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÔÛfiÙËÙ˜, ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù· . . . . . . . .

175

°ÓˆÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176 176

14. ¶·È¯Ó›‰È· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191 192

15. ¶·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙË Ê‡ÛË . . . . . . . . . . . . . .

200

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙË Ê‡ÛË . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201 201

16. ¶·È¯Ó›‰È· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ̤ۈ ·È¯ÓȉÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215 216

17. ¶·È¯Ó›‰È· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222

÷ϿڈÛË - ∏ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

4

18. ÕÓÔÈÍË, ηÏÔη›ÚÈ, ÊıÈÓfiˆÚÔ, ¯ÂÈÌÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . . .

229

¢È·ÊÔÚÂÙÈο ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· οı ÂÔ¯‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230 230


19. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ·ÈÓ›ÁÌ·Ù· Î·È ·È¯Ó›‰È· Ì·Ó٤̷ÙÔ˜. . . . . . . .

238

ŸÍ˘ÓÛË Ù˘ ÛΤ„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239 239

20. ∫Ï·ÛÈο ·È¯Ó›‰È·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

¶·È¯Ó›‰È· Ì ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246 246

21. ¶·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

∆ÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÁÔÚ¿ ·È¯ÓȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŒÚ¢ӷ-·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·È¯ÓȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ÛˆÛÙ‹ ·ÁÔÚ¿ Î·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡· ··ÁÔÚ¢ıÔ‡Ó Ù· ÔÏÂÌÈο ·È¯Ó›‰È·; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫·Ù¿ÏÏËÏ· ˘ÏÈο ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÀÏÈο ÁÈ· ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫‡ÎÏÔ˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫Ô˘Ù›/ µ·ÏÈÙÛ¿ÎÈ ·È¯ÓȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √Ì¿‰Â˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·È‰ÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √Ï˘ÌÈ¿‰· ·È¯ÓȉÈÔ‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·ÈÁÓÈÔı‹ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶¿ÚÙÈ Ì ·È¯Ó›‰È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂ÌÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·È¯ÓȉÈÔ‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·È¯ÓȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÔ˘ÛÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·È¯ÓȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ·È¯Ó›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·ÈÁÓÈÔıÂÚ·›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ·È¯ÓȉÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258 259 259 262 262 263 269 269 269 269 270 270 270 271 271 272 272 273 273 273 273 275

22. ÃÒÚÔÈ ·È¯ÓȉÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276

23. ¶·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

∏ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ - ¤Ó· «·Ô·›‰È»; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À·›ıÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·È‰ÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

279 282

¶·Ú¿ÚÙËÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284

∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ·È¯ÓȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÂÏ›‰Â˜ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÁÈ· ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÁÔÓ›˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √ ™˘ÁÁڷʤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284 289 292 292 293

5

6-Ε-095 periexomena 420  
6-Ε-095 periexomena 420  
Advertisement