Page 1

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ™ËÌ›ˆÌ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ·˜ .............................................7 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ .................................................................................................11 ∞. H ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË.....................................................................15 ñ Michèle Benhaïm: «ªÂ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ· ÙË ˙‹ÙËÛË»: °È· ÌÈ· ÎÏÈÓÈ΋ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ .............................................17 ñ Claudine Casanova: ∞fi ÙË ı˘Û›· ÛÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ......................29 ñ §›ÛÛ˘ ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘: ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘Ù‹........................................................................39 ñ Pascale Macary-Garipuy: ∫ÏÈÓÈ΋ Ì ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó‹ ˘ÔΛÌÂÓ·: ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË Û˘ÌÂÚ›ÏË„‹ Ù˘ ÛÙË ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·;............................................51 ñ Michel Mesclier: ∆Ô ·È‰› ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ............................................59 ñ πsabelle Morin: ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË È‰ˆÌ¤ÓË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜................................................................71 ñ ¶¿ÓÔ˜ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘: ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Ë ¿ÁÓÔÈ·… ......................................................................79 ñ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘: ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ..................................87 ñ ∂ϤÓË ™Ù¿ÌÔ˘: ¶Ò˜ ÌÈ· Ú¿ÍË ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó·Ó ÙfiÔ ÔÌÈÏ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ „˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡;...............97 ñ Véronique Sidoit: ¶ÚÔηٷÚÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ڛ˜: ∆Ô ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ...................................................................105 ñ Laure Thibaudeau: «¶Ò˜ Ó· ÎÈÓ‹Ûˆ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘Ù‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ¿ ÌÔ˘;»: ∏ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘fiÌÂÓÔ˘ ..........113


6

∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÙÔ ¤Ú·ÛÌ·: ·fi ÙÔÓ Freud ÛÙÔÓ Lacan

B. ∆Ô ¤Ú·ÛÌ· .......................................................................................121 ñ Pierre Bruno: ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜.....................................123 ñ Fabienne Guillen: O ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô˜ Ï›ıÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜...........135 ñ Patricia Lefin-Lopez: ∆Ô ¤Ú·ÛÌ· ...................................................143 ñ Pascale Macary-Garipuy: ¶ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ·Ï¯ËÌ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘.............................................................................149 ñ Isabelle Morin: ∆Ô ¤Ú·ÛÌ· Î·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ...........................157 ñ ¶¿ÓÔ˜ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘: ∆Ô Ì¤ÏËÌ· ÙÔ˘ passant..............................171 ñ Elisabeth Rigal: ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜.......................................163 ñ Marie-Jean Sauret: No pasaràn! ......................................................177 ñ Chantal Thirion-Delambre: ¶¤Ú·ÛÌ· Î·È ›ÛÙË ...........................183 ñ Laure Thibaudeau: ∆Ô ¤Ú·ÛÌ· ̤۷ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ·.....................191

6-Ε-035 Η Εισοδος στην Ψυχαναλυση και το Περασμα απο τον Freud και στον Lacan - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Advertisement