Page 1

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 µÈÔÁÚ·ÊÈÎfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 1 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô: ¢È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ù¿Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 1.1 √ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 1.2 ∆· ÚÔÛfiÓÙ· ÂÓfi˜ «¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡» ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 1.3 ∫ÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ «·›ı·Ú¯Ô» Ì·ıËÙ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 1.3.1 ™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÚfiÏ˄˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 1.3.2 ™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 1.3.3 ªÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË: √ÈÎÔÛ˘ÛÙËÌÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 1.3.3.1 ∆¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . .23 2 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô: °ÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 2.1 √È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· . . . . . . . . . . . . . . .25 2.2 √È Ê¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 2.3 °ÂÓÈÎÔ› Î·È ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 2.4 √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 2.5 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ - ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٿ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÌÈ·˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 2.5.1 √È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ˆ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 2.5.1.1 ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 2.5.1.2 ¶Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . .36 3 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô: ∏ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ: ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ . 39 3.1 πÛÙÔÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 3.1.1 °ÂÓÈÎfi˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39


8

√ ¢¿ÛηÏÔ˜ ÛÙË ™¯ÔÏÈ΋ ∆¿ÍË

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.1.2 ¢È‰·ÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 3.1.3 ∞·Ú·›ÙËÙ· ̤۷ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . .41 3.1.4 ∆· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 3.1.5 ∂ÎfiÓËÛË Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 3.1.6 ∏ ∆ÔÈ΋ πÛÙÔÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 3.1.7 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .44 3.1.8 ¢ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .45 3.1.9 ªÈ· Ó¤· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 £ÚËÛ΢ÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 3.2.1 °ÂÓÈÎfi˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 3.2.2 ∞·Ú·›ÙËÙ· ̤۷ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ £ÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . .48 3.2.3 ∆· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 3.2.4 ∂ÎfiÓËÛË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 3.2.5 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .50 3.2.6 ¢ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .50 ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 3.3.1 °ÂÓÈÎfi˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 3.3.2 ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 3.3.3 ∫·Ù¿ÏÏËϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ªÙ¶ . . . . . . . . . . . . .52 3.3.4 ¢ÔÌ‹ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ ªÙ¶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 3.3.5 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .54 3.3.6 ¢ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .55 °ÂˆÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 3.4.1 °ÂÓÈÎfi˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 3.4.2 ∞Ú¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ . . . . . . . .58 3.4.3. ∆· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 3.4.4 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .59 3.4.5 ¢ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .59 º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 3.5.1 °ÂÓÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 3.5.2 °ÂÓÈÎfi˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 3.5.3 ∆Ô Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ . . . . . . . . . . . . .63 3.5.4 µ·ÛÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Ù˘ £ÂˆÚ›·˜ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ °ÓÒÛ˘ (∫ÔÓÛÙÚÔ˘ÎÙÈ‚ÈÛÌfi˜) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 3.5.5 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .64 3.5.6 ¢ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .65 °ÏÒÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66


µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

9

3.6.1 °ÂÓÈÎfi˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 3.6.2 ∏ °ÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ∞' ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 3.6.3 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 3.6.4 ¢ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫Î Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 3.6.5 °ÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ . . . . . . . . . . . . . . . . .71 3.6.6 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ˘fiÏÔÈˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . .72 3.6.7 ¢ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .73 3.7 ª·ıËÌ·ÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 3.7.1 °ÂÓÈÎfi˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 3.7.2 √È ÓÂfiÙÂÚ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 3.7.3 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .76 3.7.4 ¢ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .77 4 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô: ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË Ì¿ıËÛË . . . . . .81 4.1 °ÂÓÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 4.2 √È ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ì¿ıËÛ˘ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 4.3 ∏ ·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 4.4 ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ··Ú›ıÌËÛË ÔÛÔًوÓ, ÛÙË ÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î·È Î¿ıÔ‰Ô Ù˘ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜ Îϛ̷η˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 4.5 ŒÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÓÔÂÚÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 4.6 ™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÓÔÂÚÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . .96 4.7 ∏ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔÈ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ οıÂÙ˜ ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 4.8 ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù· ÛÙ¿‰È· Â›Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . .110 4.9 ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ú¿ÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 4.10 ∏ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ Ì ·Ï¿ ˘ÏÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 4.11 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 °ÂÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

6-Ε-015 - Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you