Page 1

Ðåñéå÷üìåíá ÅéóáãùãÞ ...............................................................................................................................15 ÌÝñïò Á~. ÃõìíáóôéêÞ - ñõèìüò - Ýêöñáóç .....................................................................19 1. ÉóôïñéêÞ áíáäñïìÞ.........................................................................................................21 2. Ñõèìüò êáé êßíçóç..........................................................................................................33 Ï ñõèìüò êáé ç ñõèìéêÞ êßíçóç..........................................................................................33 ÌïõóéêïêéíçôéêÜ óõóôÞìáôá ..............................................................................................36 ÈåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò óôçí áíôßëçøç ôïõ ñõèìïý.....................................................38 ÁéóèçôçñéáêÞ - ãíùóôéêÞ ðñïóÝããéóç ...............................................................................38 ÁéóèçôçñéáêÞ - êéíçôéêÞ ðñïóÝããéóç.................................................................................39 Ç Ýñåõíá ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôßëçøç ôïõ ñõèìïý ...............................................................40 Ç ó÷Ýóç ìïõóéêÞò êáé êßíçóçò ...........................................................................................42 3. Ç êáëëéÝñãåéá ôïõ ñõèìïý ............................................................................................45 Ï ñõèìüò óôç ãõìíáóôéêÞ....................................................................................................45 ÁóêÞóåéò áãùãÞò óôï ñõèìü...............................................................................................46 ÅîÜóêçóç óôéò ÷ñïíéêÝò áîßåò ............................................................................................48 ÅîÜóêçóç óôá ôÝôáñôá .......................................................................................................48 ÅîÜóêçóç óôá üãäïá ..........................................................................................................49 ÅîÜóêçóç óôá Þìéóõ ...........................................................................................................50 ÅîÜóêçóç óôá ïëüêëçñá ....................................................................................................51 Óõíäõáóìïß äéÜöïñùí ÷ñïíéêþí áîéþí ...........................................................................51 4. Ç åêôÝëåóç ôùí êéíÞóåùí .............................................................................................53 Ç ãõìíáóôéêÞ Üóêçóç ..........................................................................................................53 Ôá ìÝñç, ôá óôïé÷åßá êáé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ãõìíáóôéêÞò Üóêçóçò .....................53 Äéáßñåóç ôùí ãõìíáóôéêþí áóêÞóåùí...............................................................................54 Åðßðåäá êáé Üîïíåò åêôÝëåóçò ôùí êéíÞóåùí ..................................................................55 Ôá óôïé÷åßá ôçò êßíçóçò êáé ïé ðáñÜãïíôåò ðïõ äéÝðïõí ôéò êéíÞóåéò ..........................56 ÈÝóåéò êáé êéíÞóåéò ôçò ãõìíáóôéêÞò.................................................................................56


8

ÃõìíáóôéêÞ ìéá ðïëýðëåõñç ðñïóÝããéóç

Èåìåëéþäåéò êéíÞóåéò ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí ãõìíáóôéêþí áóêÞóåùí: ÌåôáöïñÝò ôïõ âÜñïõò ôïõ óþìáôïò, áéùñÞóåéò, ðåñéöïñÝò ............................................57 ÅîÜóêçóç óôéò ìåôáöïñÝò ôïõ âÜñïõò ôïõ óþìáôïò .......................................................60 ÅîÜóêçóç óôéò áéùñÞóåéò óôï ðñïóèéïðßóèéï åðßðåäï ..................................................60 ÅîÜóêçóç óôéò áéùñÞóåéò óôï ðëÜãéï åðßðåäï.................................................................61 ÅîÜóêçóç óôéò áéùñÞóåéò óôï ïñéæüíôéï åðßðåäï ...........................................................61 ÅîÜóêçóç óôéò áéùñÞóåéò óôï äéáãþíéï åðßðåäï ............................................................61 ÅîÜóêçóç óôéò ðåñéöïñÝò ...................................................................................................62 5. ÅêôÝëåóç ãõìíáóôéêþí áóêÞóåùí ìå óõíïäåßá ìïõóéêÞò .......................................63 ÃõìíáóôéêÝò áóêÞóåéò óå ñõèìü 2/4 ..................................................................................63 ÃõìíáóôéêÝò áóêÞóåéò óå ñõèìü 3/4 ..................................................................................70 ×ïñåõôéêüò óõíäõáóìüò óå ñõèìü 3/4...............................................................................74 ÁóêÞóåéò åäÜöïõò ...............................................................................................................75 ÃõìíáóôéêÝò áóêÞóåéò óå ìïíôÝñíïõò ñõèìïýò................................................................89 Ïìáäéêü ÷ïñåõôéêü óå ìïíôÝñíï ñõèìü ..........................................................................120 ÁóêÞóåéò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò ìå óõíïäåßá ìïõóéêÞò..................................................124 6. ÃõìíáóôéêÜ êáé ÷ïñåõôéêÜ âÞìáôá............................................................................125 1. ÂÜäçí ...............................................................................................................................125 ÅîÜóêçóç óôï âÜäçí ....................................................................................................125 2. Ôñï÷Üäçí ........................................................................................................................126 ÅîÜóêçóç óôï ôñï÷Üäçí ..............................................................................................127 3. ×üðëá...............................................................................................................................128 ÅîÜóêçóç óôç ÷üðëá ....................................................................................................128 4. Óêßñôçìá ..........................................................................................................................128 ÅîÜóêçóç óôï óêßñôçìá...............................................................................................128 5. Ãêáëüð .............................................................................................................................129 ÅîÜóêçóç óôï ãêáëüð .................................................................................................130 6. ÐëÜãéá ãêáëüð ...............................................................................................................130 ÅîÜóêçóç óôá ðëÜãéá ãêáëüð ....................................................................................131 7. Ãêáëüð - ãëßóôñçìá........................................................................................................131 8. Äéðëü âÞìá - áëëáãÞ......................................................................................................132 ÅîÜóêçóç óôï äéðëü âÞìá - áëëáãÞ ...........................................................................132 9. ÓôáõñùôÜ âÞìáôá ...........................................................................................................132


Ðåñéå÷üìåíá

9

ÅîÜóêçóç óôá óôáõñùôÜ âÞìáôá................................................................................133 10. ÊõíÞãçìá - ãëßóôñçìá .................................................................................................133 ÅîÜóêçóç óôï êõíÞãçìá - ãëßóôñçìá.........................................................................134 11. ÐÜôçìá - âÞìá - êëåßóéìï............................................................................................134 12. Ðüëêá.............................................................................................................................135 ÅîÜóêçóç óôçí ðüëêá .................................................................................................136 13. Âáëò................................................................................................................................137 ÅîÜóêçóç óôï âáëò.......................................................................................................138 7. ÁóêÞóåéò åðéäåîéüôçôáò - äõóêïëßåò.........................................................................139 ¢ëìáôá - ðôçôéêÝò êéíÞóåéò ..............................................................................................139 ÁíáðçäÞóåéò .......................................................................................................................139 ¢ëìáôá ................................................................................................................................139 Ôáîéíüìçóç ôùí áëìÜôùí ..................................................................................................140 1. ¢ëìá äéáóêåëéóìïý - ¢ëìá ìå ïñéæïíôßùóç ôùí óêåëþí .........................................140 2. ¢ëìá åëáößíá .................................................................................................................141 3. ¢ëìá øáëßäé ....................................................................................................................142 4. ¢ëìá ãÜôáò......................................................................................................................143 5. ¢ëìá ìå ÷ôýðçìá ôùí ðïäéþí óôï ðëÜé ......................................................................143 6. Óõóðåéñùôéêü Üëìá ........................................................................................................144 7. Åêôáôéêü Üëìá ................................................................................................................144 8. Áíïé÷ôü Üëìá ..................................................................................................................145 9. Êáôáêüñõöï Üëìá ìå ðåñéóôñïöÞ ..............................................................................146 10. ¢ëìá ìå äéÜóôáóç ôùí óêåëþí...................................................................................147 Á) Ìå äßðëùóç ôïõ êïñìïý ........................................................................................147 Â) Ìå óôñïöÞ ôïõ êïñìïý ..........................................................................................148 ÓôñïöÝò ...............................................................................................................................149 Ôáîéíüìçóç ôùí óôñïöþí..................................................................................................149 1. ÓôñïöÞ óôá äýï ðüäéá åðéôüðïõ .................................................................................149 2. Ðñï÷ùñçôéêÞ óôñïöÞ óôá äýï ðüäéá...........................................................................150 3. ÓôñïöÞ óôï Ýíá ðüäé ìå ôï Üëëï ôåíôùìÝíï ðßóù .....................................................151 4. ÓôñïöÞ óôï Ýíá ðüäé ìå ôï Üëëï ëõãéóìÝíï ðßóù .....................................................152 5. ÓôñïöÞ óôï Ýíá ðüäé ìå ôï Üëëï óôï ðëÜé ëõãéóìÝíï óôï ãüíáôï ..........................153 6. ÌéóÞ óôñïöÞ - ïëüêëçñç óôñïöÞ óôçí çìéãïíÜôéóç..................................................154


10

ÃõìíáóôéêÞ ìéá ðïëýðëåõñç ðñïóÝããéóç

7. ÓôñïöÞ óôç ãïíÜôéóç ....................................................................................................155 8. ÓôñïöÞ óôçí Ýäñá ..........................................................................................................156 Éóïññïðßåò ....................................................................................................................157 Ôáîéíüìçóç ôùí éóïññïðéþí .......................................................................................157 1. Éóïññïðßá óôï Ýíá ðüäé ìå ôï Üëëï ðüäé ôåíôùìÝíï ðßóù .......................................157 2. Éóïññïðßá óôï Ýíá ðüäé ìå ôï Üëëï ðüäé ôåíôùìÝíï åìðñüò....................................158 3. Éóïññïðßá óôï Ýíá ðüäé ìå ôï Üëëï ðüäé ôåíôùìÝíï óôï ðëÜé .................................159 4. Éóïññïðßá óôï Ýíá ðüäé ìå ôï Üëëï ëõãéóìÝíï ðßóù ................................................159 5. Éóïññïðßá óôï Ýíá ðüäé ìå ôï Üëëï ëõãéóìÝíï åìðñüò ............................................160 6. Éóïññïðßá óôï Ýíá ðüäé ìå ôï Üëëï óôï ðëÜé ëõãéóìÝíï óôï ãüíáôï .....................160 7. Éóïññïðßá æõãáñéÜ.........................................................................................................161 8. Éóïññïðßá óôá äýï ðüäéá ..............................................................................................161 9. Éóïññïðßá óôï ãüíáôï....................................................................................................162 10. Éóïññïðßá óôçí Ýäñá ...................................................................................................162 Êõìáôéóìïß .........................................................................................................................163 Ôáîéíüìçóç ôùí êõìáôéóìþí ............................................................................................164 1. Êõìáôéóìüò ôùí ÷åñéþí ................................................................................................164 2. Êõìáôéóìüò ôïõ êïñìïý åìðñüò êáé ðßóù áðü ãïíÜôéóç ..........................................165 3. Ïëéêüò êõìáôéóìüò ........................................................................................................167 Á) Ïëéêüò êõìáôéóìüò ðñïò ôá åìðñüò ......................................................................167 Â) Ïëéêüò êõììáôéóìüò ðñïò ôá ðßóù ........................................................................168 Ã) Ïëéêüò êõììáôéóìüò óôï ðëÜé.................................................................................169 ÂáóéêÝò áóêÞóåéò åäÜöïõò ...............................................................................................170 Ôáîéíüìçóç ôùí âáóéêþí áóêÞóåùí åäÜöïõò ...............................................................170 1. Êáôáêüñõöïò óôÞñéîç óôá ÷Ýñéá ................................................................................171 2. ÃÝöõñá.............................................................................................................................171 3. ÈÝóåéò-ðüæåò-éóïññïðßåò óôï Ýäáöïò ìå äéðëÞ óôÞñéîç...........................................172 4. Êõâßóèçóç ......................................................................................................................173 5. Áíáêõâßóèçóç.................................................................................................................174 6. Ôñï÷üò .............................................................................................................................175 7. Êýëéóìá ...........................................................................................................................176 8. Ãëßóôñçìá óôï Ýäáöïò ..................................................................................................176 ÓôÜóåéò - ðüæåò - éóïññïðßåò.............................................................................................177


Ðåñéå÷üìåíá

11

8. ×ïñåõôéêÜ óôïé÷åßá áðï ôïí Ýíôå÷íï êáé ôï óýã÷ñïíï ÷ïñü .................................183 Êëáóéêü ìðáëÝôï ................................................................................................................184 Óýã÷ñïíïò ÷ïñüò ...............................................................................................................187 ¢ëëá ÷ïñåõôéêÜ ñåýìáôá...................................................................................................188 ×ïñüò êáé öõóéêÞ êáôÜóôáóç...........................................................................................189 9. ÃõìíáóôéêÞ ôæáæ ...........................................................................................................191 ÁóêÞóåéò êåöáëéïý êáé áõ÷Ýíá........................................................................................191 ÁóêÞóåéò þìùí ...................................................................................................................192 ÁóêÞóåéò ÷åñéþí.................................................................................................................193 ÁóêÞóåéò Üíù êïñìïý........................................................................................................195 ÁóêÞóåéò ëåêÜíçò...............................................................................................................196 ÁóêÞóåéò óêåëþí................................................................................................................198 ÌåôáêéíÞóåéò óôï ÷þñï ìå âÞìáôá êáé êéíÞóåéò ôæáæ ...................................................198 ×ïñåõôéêïß óõíäõáóìïß ôæáæ.............................................................................................199 Ïìáäéêü ÷ïñåõôéêü ôæáæ ....................................................................................................202 10. ÁåñïâéêÞ ãõìíáóôéêÞ.................................................................................................205 Âáóéêïß ôýðïé áåñïâéêÞò ãõìíáóôéêÞò ............................................................................207 ÂáóéêÜ âÞìáôá....................................................................................................................207 ÌïõóéêÞ - ×ïñïãñáößá.....................................................................................................209 Ðáñáäåßãìáôá ÷ïñïãñáößáò ìå åíüôçôåò 3 êáé 4 óõíäõáóìþí ...................................211 11. ÌÝèïäïò ãýìíáóçò ðéëÜôåò......................................................................................217 Áñ÷Ýò ôçò ìåèüäïõ ðéëÜôåò ...............................................................................................220 ×áñáêôçñéóôéêÝò ðåñéï÷Ýò, èÝóåéò, êéíÞóåéò ôçò ìåèüäïõ ðéëÜôåò..............................220 ÈåìáôéêÝò åíüôçôåò ...........................................................................................................221 Âáóéêü áóêçóéïëüãéï ôçò ìåèüäïõ ðéëÜôåò óå óôñþìá ................................................221 12. ÃõìíáóôéêÞ ãéá üëïõò (ãåíéêÞ ãõìíáóôéêÞ) ..........................................................225 Ôýðïé êéíÞóåùí êáé ãõìíáóôéêþí áóêÞóåùí .................................................................227 ÐñïãñÜììáôá ãõìíáóôéêÞò ãéá üëïõò (ãåíéêÞò ãõìíáóôéêÞò) .....................................228 Ðáãêüóìéåò ãõìíáóôñÜäåò................................................................................................229 13. ¢ëëïé ôýðïé ìç áãùíéóôéêÞò ãõìíáóôéêÞò .............................................................233 ÓõëëïãéêÞ ãõìíáóôéêÞ óå áíïé÷ôïýò ÷þñïõò ..................................................................233 ÃõìíáóôéêÞ óå óõíäõáóìü ìå ôñÝîéìï óôï äÜóïò ..........................................................235 ÃõìíáóôéêÞ óå ãõìíáóôÞñéá êáé óõëëüãïõò....................................................................236


12

ÃõìíáóôéêÞ ìéá ðïëýðëåõñç ðñïóÝããéóç

14. ÃõìíáóôéêÝò áóêÞóåéò óôá üñãáíá..........................................................................241 ÐáéäáãùãéêÜ ãõìíáóôéêÜ üñãáíá ...................................................................................241 ÁãùíéóôéêÜ ãõìíáóôéêÜ üñãáíá.......................................................................................242 ¼ñãáíá ìç áãùíéóôéêÞò ãõìíáóôéêÞò ............................................................................242 ¼ñãáíá ãõìíáóôçñßïõ .....................................................................................................243 Ìåèïäïëïãßá ôùí ïñãÜíùí ãõìíáóôçñßïõ .....................................................................243 15. ÏìáäéêÝò áóêÞóåéò ....................................................................................................245 16. ÃõìíáóôéêÜ ðáé÷íßäéá................................................................................................247 17. ÔáêôéêÝò áóêÞóåéò .....................................................................................................249 18. Ïñèïóùìßá, áóêÞóåéò ðïõ åðéâáñýíïõí ôï ìõïóêåëåôéêü óýóôçìá ..................253 19. Ç äéäáóêáëßá ôçò ãõìíáóôéêÞò................................................................................257 ÌÝèïäïé äéäáóêáëßáò ôçò ãõìíáóôéêÞò ...........................................................................258 ÐñáêôéêÝò äéäáóêáëßáò .....................................................................................................263 ÌÝñç ôïõ ìáèÞìáôïò ôçò ãõìíáóôéêÞò ............................................................................264 Ðñïãñáììáôéóìüò ôçò ãýìíáóçò ......................................................................................264 Ç äéäáóêáëßá ôçò ãõìíáóôéêÞò óôéò ìéêñÝò çëéêßåò .......................................................265 ÅöáñìïãÝò ôçò Ýììåóçò ìåèüäïõ óôéò ìéêñÝò çëéêßåò ...................................................266 20. Óýíèåóç ãõìíáóôéêþí áóêÞóåùí êáé ðñïãñáììÜôùí - ÷ïñïãñáößá..................269 Ðáñáäåßãìáôá áóêÞóåùí óýíèåóçò ................................................................................272 ÁíÜëõóç ìïõóéêþí êïììáôéþí .........................................................................................273 Áîéïëüãçóç ãõìíáóôéêþí áóêÞóåùí êáé ðñïãñáììÜôùí .............................................274 Âéâëéïãñáößá Á~ ìÝñïõò ....................................................................................................275 ÌÝñïò Â~. ÖõóéêÞ êáôÜóôáóç - õãåßá - åõåîßá..............................................................281 21. ÖõóéêÞ êáôÜóôáóç.....................................................................................................283 22. ÖõóéêÝò éêáíüôçôåò ...................................................................................................285 ÊéíçôéêÝò éêáíüôçôåò - êéíçôéêÝò äåîéüôçôåò...................................................................286 Ïñéóìüò ôùí öõóéêþí éêáíïôÞôùí ...................................................................................287 Áíôï÷Þ..................................................................................................................................287 ÌïñöÞ áíôï÷Þò...................................................................................................................287 Äýíáìç .................................................................................................................................288 ÌõúêÝò óõóôïëÝò.................................................................................................................288 ÌïñöÝò äýíáìçò ................................................................................................................289 ÌõúêÞ åíäõíÜìùóç ............................................................................................................290


Ðåñéå÷üìåíá

13

Ôá÷ýôçôá..............................................................................................................................290 ÌïñöÝò ôá÷ýôçôáò..............................................................................................................290 Åõëõãéóßá.............................................................................................................................290 ÌïñöÝò åõëõãéóßáò ............................................................................................................291 ÌõúêÝò äéáôÜóåéò................................................................................................................291 Ôå÷íéêÝò äéáôÜóåùí ...........................................................................................................292 ÓõíáñìïãÞ...........................................................................................................................292 Åðéäåîéüôçôá .......................................................................................................................292 ÌïñöÝò åðéäåîéüôçôáò.......................................................................................................293 Åõêéíçóßá ............................................................................................................................293 Éóïññïðßá ............................................................................................................................293 Óýóôáóç óþìáôïò ...............................................................................................................293 23. Áñ÷Ýò áíÜðôõîçò ôçò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò ..........................................................295 Ç áñ÷Þ ôçò åðéâÜñõíóçò....................................................................................................295 Ç áñ÷Þ ôçò åîåéäßêåõóçò ...................................................................................................295 Ç áñ÷Þ ôçò ðñïïäåõôéêüôçôáò ..........................................................................................295 Ç áñ÷Þ ôçò Ýíôáóçò, ôçò óõ÷íüôçôáò, ôçò äéÜñêåéáò êáé ôïõ ôýðïõ ôçò Üóêçóçò ......295 Ç áñ÷Þ ôçò áôïìéêüôçôáò .................................................................................................296 ÐáñÜãïíôåò ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí Ýíôáóç ôçò Üóêçóçò .................................................296 24. Ôýðïé áåñüâéáò Üóêçóçò...........................................................................................297 ÊõêëéêÞ ðñïðüíçóç ..........................................................................................................298 ÐáñÜäåéãìá êõêëéêÞò ðñïðüíçóçò..................................................................................298 ÄéáëåéììáôéêÞ ðñïðüíçóç.................................................................................................299 25. ÁóêÞóåéò âåëôßùóçò ôùí öõóéêþí éêáíïôÞôùí .....................................................301 Ðáñáäåßãìáôá éóïìåôñéêþí áóêÞóåùí ...........................................................................301 Ðáñáäåßãìáôá éóïôïíéêþí áóêÞóåùí .............................................................................304 Ðáñáäåßãìáôá áóêÞóåùí åõëõãéóßáò ..............................................................................306 Ðáñáäåßãìáôá áóêÞóåùí ìå âÜñç...................................................................................308 26. Äïêéìáóßåò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò ............................................................................313 ÄÝóìç äïêéìáóéþí Eurofit ................................................................................................315 ÐåñéãñáöÞ äïêéìáóéþí Eurofit........................................................................................318 ÐáñÜäåéãìá äïêéìáóéþí áîéïëüãçóçò ôùí öõóéêþí éêáíïôÞôùí................................321 Áíôéëáìâáíüìåíç Ýíôáóç ôçò Üóêçóçò............................................................................323


14

ÃõìíáóôéêÞ ìéá ðïëýðëåõñç ðñïóÝããéóç

27. ÖõóéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé Üóêçóç ........................................................................325 28. ÃõìíáóôéêÞ êáé ðñïÜóðéóç ôçò õãåßáò ..................................................................331 ÔÜóåéò õðïêéíçôéêüôçôáò êáé áäñÜíåéáò.........................................................................335 29. ÃõìíáóôéêÞ êáé øõ÷éêÞ õãåßá ..................................................................................339 Øõ÷ïóùìáôéêÞ Üóêçóç .....................................................................................................342 30. ÃõìíáóôéêÞ êáé äéáôñïöÞ - ýðíïò ...........................................................................345 ÄéáôñïöÞ óå öïéôçôéêü ðëçèõóìü ....................................................................................347 ÄéáôñïöÞ óå áèëçôÝò-ôñéåò ...............................................................................................348 Ïäçãïß äéáôñïöÞò, åíçìÝñùóç êáé åðéìüñöùóç ...........................................................350 ¢èëçóç êáé óõíÞèåéåò ýðíïõ ôùí íÝùí ...........................................................................351 Âéâëéïãñáößá Â~ ìÝñïõò ....................................................................................................353 ÌÝñïò Ã~. Ïñïëïãßá ôçò ãõìíáóôéêÞò ............................................................................363 31. Âáóéêïß ãõìíáóôéêïß üñïé..........................................................................................365 ÂáóéêÝò êáé ðáñÜãùãåò èÝóåéò ........................................................................................366 ÂáóéêÝò èÝóåéò....................................................................................................................366 ÐáñÜãùãåò èÝóåéò ............................................................................................................368 Áðü ôç ãïíÜôéóç .................................................................................................................368 Áðü ôçí åäñáßá èÝóç .........................................................................................................369 Áðü ôçí êáôÜêëéóç .............................................................................................................370 Áðü ôçí åîÜñôçóç...............................................................................................................372 ËáâÝò áðü ôçí åîÜñôçóç ..................................................................................................373 Áðü ôç óôÞñéîç....................................................................................................................375 ÈÝóåéò ÷åñéþí .....................................................................................................................379 ÈÝóåéò óêåëþí ....................................................................................................................390 ÊéíÞóåéò ...............................................................................................................................391 ÊéíÞóåéò ìÝñïõò Þ ìÝëïõò Þ ïëüêëçñïõ ôïõ óþìáôïò ..................................................391 ÊéíÞóåéò ôçò êåöáëÞò ........................................................................................................394 ÊéíÞóåéò ôïõ êïñìïý ..........................................................................................................395 ÊéíÞóåéò ôùí ÷åñéþí ..........................................................................................................400 ÊéíÞóåéò ôùí óêåëþí .........................................................................................................407 Âéâëéïãñáößá Ã~ ìÝñïõò ....................................................................................................413

5-Τ-47 - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ