Page 1

EFICIENłA ENERGETICĂ DUSĂ LA PERFECłIUNE SOLUłIA VIITORULUI – NOUL SISTEM DE PROFILE DE FERESTRE GENEO® REALIZATE DIN MATERIALUL REVOLUłIONAR RAU-FIPRO® www.rehau.at

ConstrucŃii Industria de automobile Industrie


CUPRINS

Orientare către viitor Noua dimensiune în construcŃia ferestrelor EficienŃă energetică sporită prin utilizarea unei tehnologii de ultimă generaŃie Cel mai ridicat coeficient de izolare termică Bine aŃi venit în viitor RAU-FIPRO® – un material revoluŃionar Cea mai înaltă clasă de izolare fonică ProtecŃie antiefracŃie optimă Confort fantastic Avantajele calitative în detaliu – o prezentare tehnică Proiectare fără limite – culori şi forme testate şi măsurate GENEO® – prezentarea generală a avantajelor

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 2

pagina 3 paginile 4 - 6 paginile 7 - 8 paginile 9 - 13 paginile 14 - 15 paginile 16 - 17 paginile 18 - 19 paginile 20 - 21 paginile 22 - 23 paginile 24 - 30 paginile 31 - 34 paginile 35 - 36 paginile 37 - 43


ORIENTARE CĂTRE VIITOR CU FERESTRELE DIN PROFILE GENEO®, LUAłI TOTDEAUNA DECIZIA CORECTĂ

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 3


NOUA DIMENSIUNE ÎN CONSTRUCłIA FERESTRELOR FERESTRELE DIN PROFILE GENEO® ŞI MATERIALUL REVOLUłIONAR RAU-FIPRO® Ferestrele din profile GENEO® reprezintă o inovaŃie unică, ultramodernă. Se disting prin tehnologia de ultimă generaŃie şi parametrii funcŃionali care pun în umbră sistemele de ferestre dezvoltate până în prezent.

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 4


NOUA DIMENSIUNE ÎN CONSTRUCłIA FERESTRELOR FERESTRELE DIN PROFILE GENEO® ŞI MATERIALUL REVOLUłIONAR RAU-FIPRO®

- Primul sistem de profile armate integral - Realizat din materialul revoluŃionar RAU-FIPRO® - Profilul cu cea mai ridicată eficienŃă energetică din clasa sa, destinat ferestrelor care îndeplinesc standardul casei pasive (de ex. Uw= 0,73 W/m2K) sau pentru case cu un consum energetic redus (de ex. Uw = 1,1 W/m2K)

BucuraŃi-vă de avantajele oferite de cel mai bun şi mai modern sistem de profile de ferestre de pe piaŃă, care respectă prevederile în domeniu! © REHAU - 29.05.2009 - Pagina 5


NOUA DIMENSIUNE ÎN CONSTRUCłIA FERESTRELOR FERESTRELE DIN PROFILE GENEO® ŞI MATERIALUL REVOLUłIONAR RAU-FIPRO®

- Cea mai înaltă clasă de izolare fonică în absenŃa armării cu oŃel, cu valori neegalate până în prezent (sticlă 50 dB = Rw,P 47 dB) în clasa de izolare fonică 5 – inclusiv izolare termică optimă. - ProtecŃie antiefracŃie până la clasa de rezistenŃă 3. Clasa de rezistenŃă 2 fără armare cu oŃel – inclusiv izolare termică optimă. - SuprafeŃe REHAU de calitate superioară, netede, aderenŃă redusă a impurităŃilor, curăŃare uşoară - Efort de închidere optimizat pentru un nivel maxim de confort - Elemente de mari dimensiuni, adecvate captării optime a energiei solare şi ideale pentru arhitectura modernă - InvestiŃie sigură, prin respectarea standardelor actuale şi ulterioare EnEV* şi, în consecinŃă, menŃinerea valorii imobilului pe termen lung.

* OrdonanŃa privind economisirea de energie în construcŃii. © REHAU - 29.05.2009 - Pagina 6


EFICIENłĂ ENERGETICĂ SPORITĂ PRIN UTILIZAREA UNEI TEHNOLOGII DE ULTIMĂ GENERAłIE CEA MAI MARE ECONOMIE DE ENERGIE, CEL MAI MARE CONFORT INTERIOR - PE VIAłĂ

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 7


EFICIENłĂ ENERGETICĂ SPORITĂ PRIN UTILIZAREA UNEI TEHNOLOGII DE ULTIMĂ GENERAłIE CEA MAI MARE ECONOMIE DE ENERGIE, CEL MAI MARE CONFORT INTERIOR - PE VIAłĂ EficienŃă energetică - Răspunsul perfect la insuficienŃa materiilor prime şi la creşterea preŃului la energia electrică - Cu ferestrele din profile GENEO®, pierderile de energie se reduc substanŃial - Pentru clădiri noi sau existente Ferestre cu izolare termică optimă - Cel mai înalt coeficient de izolare termică şi cea mai mare economie de energie prin intermediul ferestrelor din profile GENEO® Fiecare dintre noi poate contribui la oprirea schimbărilor climatice - Economie de resurse cu ajutorul ferestrelor ultramoderne din profile GENEO® - Protejarea mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de CO2

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 8


CEL MAI RIDICAT COEFICIENT DE IZOLARE TERMICĂ GENEO® DĂ TONUL LA ECONOMISIREA ENERGIEI Din punct de vedere energetic, GENEO® este cel mai bun sistem de profile de ferestre de pe piaŃă, având o adâncime constructivă de 86 mm. Profilele GENEO® sunt utilizate pentru ferestrele cu cea mai ridicată eficienŃă energetică din clasa lor. Acestea vă oferă confortul ambiental pe care laŃi dorit întotdeauna.

În materie de eficienŃă energetică,

GENEO®

ocupă primul loc.

Coeficientul de transfer termic Cu cât valoarea lui U este mai mică, cu atât coeficientul de izolare termică este mai ridicat. Cu cât coeficientul de izolare termică este mai ridicat, cu atât costurile pentru încălzire sunt mai reduse. © REHAU - 29.05.2009 - Pagina 9

Uf= frame (ramă) Ug= glass (sticlă) Uw= window (fereastră) Coeficientul total al unui element de fereastră, Uw , se obŃine din cei doi coeficienŃi Uf şi Ug.


CEL MAI RIDICAT COEFICIENT DE IZOLARE TERMICĂ GENEO® DĂ TONUL LA ECONOMISIREA ENERGIEI

Reducerea cheltuielilor la energie electrică Ferestre din profile GENEO® cu calităŃi izolatoare deosebite: - o nouă dimensiune a confortului - scădere semnificativă a consumului de energie Valori de izolare termică remarcabile: - model cu garnitură de mijloc şi modul termic integrat (Uw = 0,73 W/m2K) ConstrucŃie din profile, complet armată, fără oŃel: - eliminarea pierderilor de energie prin punŃile termice de neevitat până în prezent (Uf până la 0,85 W/m2K)

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 10


CEL MAI RIDICAT COEFICIENT DE IZOLARE TERMICĂ GENEO® DĂ TONUL LA ECONOMISIREA ENERGIEI

Economie de resurse - Buna izolare termică a clădirii reduce consumul de energie pentru asigurarea unei temperaturi interioare optime - Prin utilizarea ferestrelor cu eficienŃă energetică ridicată, contribuiŃi în mod activ la protejarea mediului înconjurător - Captarea unui nivel optim de energie solară datorită suprafeŃelor mari de sticlă care creează o stabilitate deosebită şi designului suplu al profilelor

SoluŃia optimă pentru economisirea energiei.

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 11


CEL MAI RIDICAT COEFICIENT DE IZOLARE TERMICĂ GENEO® DĂ TONUL LA ECONOMISIREA ENERGIEI

Înainte de renovare: ferestre vechi din lemn. Prin ferestre în mod special, se pierde o cantitate mare de căldură (cu roşu în imagine).

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 12

După renovare: pierderi energetice minimizate prin folosirea profilelor GENEO®.


CEL MAI RIDICAT COEFICIENT DE IZOLARE TERMICĂ GENEO® DĂ TONUL LA ECONOMISIREA ENERGIEI

1

GENEO® MD plus Standard case pasive

2

GENEO® MD plus Indicat pentru locuinŃele pasive

Ug = 0,5 W/m2K Uf = 0,91 W/m2K

Ug = 0,6 W/m2K Uf = 0,91 W/m2K

Uw = 0,73 W/m2K *

Uw = 0,80 W/m2K *

3

GENEO® MD plus – respectă prevederile ordonanŃei EnEV intrate în vigoare la 1.1.2009 Ug = 1,0 W/m2K Uf = 0,91 W/m2K Uw = 1,1 W/m2K *

Exemplu de calcul al economiei ** Economie anuală cu GENEO® MD plus: Păcură: 1.341 litri În Euro: 1.006 Euro Scădere emisii de CO2: 3.621 kg

Exemplu de calcul al economiei ** Economie anuală cu GENEO® MD plus: Păcură: 1.299 litri În Euro: 974 Euro Scădere emisii de CO2: 3.507 kg

Exemplu de calcul al economiei ** Economie anuală cu GENEO® MD plus : Păcură: 1.136 litri În Euro: 852 Euro Scădere emisii de CO2 : 3.067 kg

* Dimensiunile ferestrei 1230 x 1480 mm ** Valori de calcul: fereastră din lemn/plastic din anii 70: Uw cca. 3,0 W/m2K, suprafaŃă totală a ferestrelor 52 m2, încălzire cu păcură (preŃ actual: 75 eurocenŃi/litru) © REHAU - 29.05.2009 - Pagina 13


BINE AłI VENIT ÎN VIITOR BUCURAłI-VĂ ASTĂZI DE CONFORTUL OFERIT DE TEHNOLOGIA VIITORULUI

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 14


BINE AłI VENIT ÎN VIITOR BUCURAłI-VĂ ASTĂZI DE CONFORTUL OFERIT DE TEHNOLOGIA VIITORULUI

BucuraŃi-vă astăzi de soluŃiile pe care le vor impune cerinŃele viitoare Inventarea viitorului este de peste 60 de ani motivaŃia şi pasiunea cercetătorilor de la REHAU. Rezultatul: materialul revoluŃionar RAU-FIPRO® şi profilul inovator GENEO®. Datorită acestora, valoarea imobilului dumneavoastră rămâne ridicată pentru multă vreme. Confort maxim - ferestre din profile GENEO® - Cea mai înaltă stabilitate - Mereu orientate către viitor - Izolare fonică excelentă care vă garantează confortul acustic - Remarcabilă protecŃie la efracŃie – siguranŃă optimă - Închidere şi deschidere uşoare - Garnituri realizate după un concept complet nou, pentru reducerea apăsării la închidere Pentru o viaŃă mai uşoară.

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 15


RAU-FIPRO® UN MATERIAL REVOLUłIONAR PENTRU FERESTRE DE PERSPECTIVĂ

Un produs nou cu calităŃi statice remarcabile.

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 16


RAU-FIPRO® UN MATERIAL REVOLUłIONAR PENTRU FERESTRE DE PERSPECTIVĂ Absolut inovator - O reŃetă inovatoare de la REHAU: RAU-FIPRO® - Stabilitate şi rezistenŃă la torsiune ieşite din comun - Profil cu miez armat cu fibră - Tehnologie perfecŃionată - CalităŃi statice până acum imposibil de realizat fără oŃel

-ProprietăŃile materialului au fost testate de institutul ift Rosenheim şi centrul SKZ După industria aviatică şi Formula 1, materialele întărite cu fibre îşi demonstrează pentru prima oară calităŃile şi în construcŃia de ferestre – prin RAU-FIPRO®. © REHAU - 29.05.2009 - Pagina 17


PENTRU CA NIMIC SĂ NU VĂ POATĂ TULBURA LINIŞTEA CEA MAI ÎNALTĂ CLASĂ DE IZOLARE FONICĂ, PLUS EFICIENłĂ ENERGETICĂ

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 18


PENTRU CA NIMIC SĂ NU VĂ POATĂ TULBURA LINIŞTEA CEA MAI ÎNALTĂ CLASĂ DE IZOLARE FONICĂ, PLUS EFICIENłĂ ENERGETICĂ

Zgomotele sunt neplăcute şi, în acelaşi timp, dăunătoare sănătăŃii. FaceŃi ceva pentru a vă simŃi bine! Ferestrele din profile GENEO® oferă - Nivel de izolare fonică corespunzător clasei de protecŃie 5, fără oŃel - Exploatarea completă a proprietăŃilor termoizolante, datorită structurii integral armate BucuraŃi-vă de linişte deplină şi, astfel, de cel mai înalt confort!

* Reducerea nivelului de zgomot obŃinută cu ajutorul ferestrei © REHAU - 29.05.2009 - Pagina 19


PROTECłIE ANTIEFRACłIE OPTIMĂ SIGURANłĂ ÎN PROPRIA CASĂ, PLUS CEL MAI ÎNALT COEFICIENT DE IZOLARE TERMICĂ

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 20


PROTECłIE ANTIEFRACłIE OPTIMĂ SIGURANłĂ ÎN PROPRIA CASĂ, PLUS CEL MAI ÎNALT COEFICIENT DE IZOLARE TERMICĂ ProtecŃie împotriva tentativelor de efracŃie - Nivel maxim de siguranŃă datorită elementelor speciale de blocare şi a altor componente de siguranŃă - Stabilitate ridicată, chiar şi fără utilizarea oŃelului - Clasa de rezistenŃă 2, verificată prin testare de către institutul ift Rosenheim - EficienŃă energetică remarcabilă - Cu GENEO® şi adaptările corespunzătoare, cerinŃele clasei de rezistenŃă 3 pot fi îndeplinite fără probleme BucuraŃi-vă în linişte de un nivel optim de siguranŃă!

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 21


CONFORT FANTASTIC SISTEMUL DE PROFILE DE FERESTRE CU ÎNCHIDERE FOARTE SIMPLĂ Noul concept de garnitură face posibilă închiderea confortabilă şi extrem de facilă.

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 22


CONFORT FANTASTIC SISTEMUL DE PROFILE DE FERESTRE CU ÎNCHIDERE FOARTE SIMPLĂ Un plus de confort pentru dumneavoastră - Concept nou de garnitură, cu trei nivele de etanşare - Reducere a presiunii la închidere - Efort sensibil mai mic la închidere şi deschidere Durabil şi uşor de curăŃat - Materiale de calitate superioară - CurăŃare deosebit de facilă - RezistenŃă mare la solicitările climatice, întreŃinere uşoară - SuprafeŃe netede şi fine

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 23


AVANTAJELE CALITATIVE ÎN DETALIU O PREZENTARE TEHNICĂ

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 24


AVANTAJELE CALITATIVE ÎN DETALIU O PREZENTARE TEHNICĂ

2

3 1 1 1

4 3

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 25

5


AVANTAJELE CALITATIVE ÎN DETALIU O PREZENTARE TEHNICĂ

Garnitura de mijloc - Profil GENEO® cu trei nivele de etanşare – pentru o izolare optimă - Material de garnitură extrem de elastic, cu mare rezistenŃă la uzură, garantat pe toată durata de utilizare a acesteia

1

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 26


AVANTAJELE CALITATIVE ÎN DETALIU O PREZENTARE TEHNICĂ

În cea mai bună formă - Ferestrele din profile GENEO® fac posibilă individualizarea stilistică - Diversitatea de forme şi variante face posibilă o gamă largă de soluŃii arhitectonice – sistemul se adaptează armonios la conceptul arhitectural

2

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 27


AVANTAJELE CALITATIVE ÎN DETALIU O PREZENTARE TEHNICĂ

Izolare termică optimizată GENEO® cu camere funcŃionale pentru diverse aplicaŃii Exemplu: GENEO® MD plus - Optimizarea izolării termice prin utilizarea modulelor termice - Un plus de izolare termică

3

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 28


AVANTAJELE CALITATIVE ÎN DETALIU O PREZENTARE TEHNICĂ RAU-FIPRO® - Miezul profilului Stabilitate maximă pentru profilele GENEO®

4

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 29


AVANTAJELE CALITATIVE ÎN DETALIU O PREZENTARE TEHNICĂ

Design suplu - Aspect suplu şi elegant (115 mm) - Adecvat şi pentru elementele de mari dimensiuni - Prin utilizarea inovatoarei tehnologii de lipire de la REHAU se pot realiza şi glasvanduri cu stabilitatea necesară

5

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 30


PROIECTARE FĂRĂ LIMITE STILUL IDEAL PENTRU TOATE GUSTURILE

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 31


ARTA FORMELOR LIBERTATE DE CREAłIE PENTRU ARHITECT

Deschis la nou - RAU-FIPRO® – o remarcabilă varietate de forme - Pentru prima oară, pot fi realizate ferestre din elemente curbate, cu profile integral armate

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 32


ARTA FORMELOR LIBERTATE DE CREAłIE PENTRU ARHITECT

DaŃi frâu liber creativităŃii şi dorinŃelor. © REHAU - 29.05.2009 - Pagina 33


CULORILE LA FEL DE SPECIALE CA DUMNEAVOASTRĂ

Culori la alegere - Profile GENEO® caşerate cu folie (lemn, uni) sau vopsite - Rezistente la solicitările climatice - Rezistente la influenŃa mediului - Nu se decolorează; uşor de întreŃinut

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 34

Vopsire PuteŃi alege dintr-o paletă extinsă de 150 culori RAL pentru profilele GENEO®.

Caşerare cu folie - Culori uni sau model lemn - La alegere, suprafaŃă netedă sau cu granulaŃie


TESTAT ŞI MĂSURAT ÎNSUŞIRI UNICE, CALITATE SUPERIOARĂ

Testat şi aprobat - Nivelul de calitate este verificat de propriul centru de testare al companiei - Teste amănunŃite în institute independente - Teste complete de funcŃionalitate, certificare ift Rosenheim

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 35


TESTAT ŞI MĂSURAT ÎNSUŞIRI UNICE, CALITATE SUPERIOARĂ

Etanşeitate în condiŃii de ploaie torenŃială - ConcepŃie impecabilă, cu armare integrală şi garnituri de înaltă calitate - RezistenŃă la solicitări extreme - RezistenŃă impecabilă la ploaie torenŃială - Comportament remarcabil chiar şi în cazul solicitărilor termice deosebite RezistenŃă la presiunea vântului - GENEO® dovedeşte o rezistenŃă statică deosebit de ridicată - Rezistă inclusiv la vânturi extreme, la solicitări de aspiraŃie şi de presiune - Greutatea sticlei este suportată impecabil, datorită armării integrale şi a modului de construcŃie a ramelor din profile GENEO® Stabilitate de durată - Ferestrele din profile GENEO® au o durată lungă de viaŃă– chiar şi în cazul în care sunt supuse la solicitări intense - Rezultate bune la testele de durabilitate (ift Rosenheim): canaturile ferestrelor au fost deschise şi închise de 10.000 de ori

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 36


FERESTRE UNICE DIN PROFILE GENEO® FĂRĂ EGAL CA MODERNITATE ŞI PERFORMANłE 1. Stabilitate Profile cu armare integrală RezistenŃă ridicată la torsiune şi stabilitate deosebită datorită structurii inteligente a profilelor şi materialului revoluŃionar RAU-FIPRO®. Armarea integrală asigură stabilitatea colŃurilor ColŃuri rigidizate, inclusiv la lipitură; greutatea sticlei este preluată în mod optim.

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 37


FERESTRE UNICE DIN PROFILE GENEO® FĂRĂ EGAL CA MODERNITATE ŞI PERFORMANłE 2. Un viitor sigur Izolarea termică Respectarea cerinŃelor EnEV actuale şi ulterioare. AplicaŃii nenumărate Ferestre de calitate superioară pentru reabilitarea energetică a clădirilor, modernizări şi construcŃii noi. SiguranŃa investiŃiei Cea mai înaltă calitate şi durabilitate, precum şi cele mai moderne materiale garantează menŃinerea în timp a valorii imobilului şi, în consecinŃă, o investiŃie sigură. ProtecŃia mediului înconjurător Numeroase posibilităŃi de economisire a energiei, reducerea costurilor energetice, economie de resurse, reducere radicală a emisiilor de CO2 PosibilităŃi de reciclare Un concept de reciclare bine gândit face posibilă reciclarea simplă şi sigură.

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 38


FERESTRE UNICE DIN PROFILE GENEO® FĂRĂ EGAL CA MODERNITATE ŞI PERFORMANłE 3. ConcepŃia profilului RAU-FIPRO® - material armat cu fibre Materialele armate cu fibre şi-au dovedit de ani de zile eficacitatea în construcŃia de aeronave şi în Formula 1; prin RAU-FIPRO®, această tehnologie este aplicată acum şi în domeniul construcŃiei de ferestre. FuncŃionalitatea profilelor Camerele funcŃionale pot fi utilizate pentru cele mai diferite aplicaŃii, de exemplu la realizarea de module termice suplimentare pentru izolarea termică. ConcepŃia garniturii de etanşare Trei nivele complete de etanşare. Materialul garniturilor are o mare elasticitate şi o deosebită rezistenŃă la solicitări, caracteristici care îi garantează durabilitatea.

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 39


FERESTRE UNICE DIN PROFILE GENEO® FĂRĂ EGAL CA MODERNITATE ŞI PERFORMANłE

4. EficienŃa energetică PerformanŃe de izolare termică ale profilului MD plus Uf până la 0,85 W/m2K MD standard Uf = 1,0 W/m2K Izolare termică/EficienŃă energetică RenunŃarea la armarea cu oŃel a eliminat punŃile termice. Ferestre care economisesc energia Valori asemănătoare ce standardul casei pasive: GENEO® MD plus Uf de la 0,85 până la 0,91 W/m2K Sticlă Ug= 0,5 W/m2K (distanŃier din material sintetic între geamuri) Uw de la 0,72 până la 0,73 W/m2K Flexibilitate şi caracter modular Pot fi integrate module termice de îmbunătăŃire a izolării termice, astfel încât să fie satisfăcute în mod flexibil diferitele cerinŃe de eficienŃă energetică.

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 40


FERESTRE UNICE DIN PROFILE GENEO® FĂRĂ EGAL CA MODERNITATE ŞI PERFORMANłE

5. Calitate Cele mai bune materiale, pentru o durată lungă de viaŃă Profilele GENEO® realizate din RAU-FIPRO® sunt caracterizate printr-o calitate superioară şi o lungă durată de viaŃă, îndeplinind cele mai înalte exigenŃe. SuprafeŃele SuprafeŃele fine, perfect prelucrate ale profilelor REHAU se caracterizează printr-o calitate superioară şi facilitează întreŃinerea. Testare independentă FuncŃionalitate verificată amănunŃit de către institutul ift Rosenheim: - Stabilitate la sarcini intense - Stabilitate la solicitările climatice - Solicitări alternative de aspiraŃie/presiune - Şocuri mecanice - Vânt şi ploaie torenŃială - SiguranŃă în utilizare - Izolare fonică - ProtecŃie antiefracŃie - RezistenŃă la temperaturi ridicate - Integrarea în corpul clădirii

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 41


FERESTRE UNICE DIN PROFILE GENEO® FĂRĂ EGAL CA MODERNITATE ŞI PERFORMANłE

6. Confort şi design Utilizare facilă Noua soluŃie de etanşare facilitează în mod considerabil închiderea şi deschiderea ferestrei. Izolarea fonică Cea mai înaltă clasă de izolare fonică, plus izolare termică optimă: SSK 4 (sticlă 40 dB = Rw,P 42 dB) SSK 5 (sticlă 50 dB = Rw,P 47 dB) ProtecŃie antiefracŃie Testele au certificat încadrarea în clasa de protecŃie antiefracŃie 2, fără armare suplimentară cu oŃel – ceea ce înseamnă, de asemenea, izolare termică optimă. Adaptarea la cerinŃele superioare ale clasei de rezistenŃă 3 se poate realiza fără probleme.

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 42


FERESTRE UNICE DIN PROFILE GENEO® FĂRĂ EGAL CA MODERNITATE ŞI PERFORMANłE

ComparaŃi preŃurile şi performanŃele. VeŃi opta pentru profilele GENEO®. Cea mai bună alegere pe care o puteŃi face!

© REHAU - 29.05.2009 - Pagina 43

Profile Rehau  

Ferestrele din profile GENEO® reprezinta o inovatie unica, ultramoderna. Se disting prin tehnologia de ultima generatie si parametrii functi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you