Page 1

pou betonnen atè anndan kay la wap vide beton a jouk li rive nan wotè 7.5 cm. wap koumanse nan kwen yo jouk ou rive nan pòt la. Ou dwe fikse tou bwa 2X4 la nan pòt la epi vide beton tou kote galri a. Se toujou 7.5 cm. l ap fè 7.5 diferans wotè anndan kay la ak veranda a.

pou fè atè a bèl, wap simen siman sou li apre w ap sire l. ou dwe tann 3 jou pou mache anndan kay la. pandan 3 jou sa, wap vide dlo sou beton an pou li pa krake.

LAKAY SE LAKAY

nimewo 13 OIM soti ti jounal sa a pou tande epi kominike avèk popilasyon ayisyen

BATI YON KAY SOLID POU KONT OU !

2"x4"

iom haiti durable housing solutions

Sandra, pwovèb la di : se moun ki bezwen ki pran lari. mwen vin kotew pou fòmasyon ou te pwomèt mwen an k ap pèmèt mwen bati kay ki pap mete m nan kouri lè gen katastwòf natirèl.

7.5 cm

cm 36

pa ret anyen ankò non masèl..

cm

86 cm

81

istwa : mike charles desen : chevelin illustration

wi Sandra, li bèl anpil wi. Se kay sa ou tap pale m nan ?

188 cm

sa fè lontan m ap tann ou… ou wè foto kay sa masèl ?

se sa menm wi masèl, pentire pòt yo ak fenèt la epi ankadreman yo tou. apre retire tout debri ak fatra ki gen anndan kay la. cm

se sèlman pòt yo ak fenèt yo, wap gen pou w mete. pou fè sa, wap monte chanyè yo, takèt la ak seri yo

masèl men kay la wi.

se sèlman pentire epi antre nan kay la wi sandra.

mèsi sandra pou ti fòmasyon an. m pral mete kay pa m nan kanpe san pèdi tan.* dakò, m pral montre w kouman w ka bati bèl ti kay sa ki byen djanm

premyeman ou sipoze netwaye teren an, epi retire tout branch bwa ak raje ki gen sou tè a pou mete li nivo. teren wap fè kay la sipoze mezire pou piti 7 m longè epi 6 m lajè

si w swiv entriksyon nou yo, wap kab bati kay la byen fasil epi byen bèl

chache bwa pou fè pikèt, pou w ka make limit kay la. byen file pikèt yo. w ap bezwen pikèt ki mezire 60 cm konsa.

min 7 m

1

60 cm

81

min 6 m

sonje ranmase wòch pou fè fondasyon an, jan ou wè wòch sa yo.

8

1


0.3 m

2.25 m

apre ou fin bay mi an yon premye kouch, wap ba li yon dezyèm kouch pou li kab pi bèl.

0.3 m 2.25 m

kounye a masèl nouvo etap la se fè beton pakè ya

0.3 m 2.21 m

0.3 m 1.00 m 0.3 m

w ap bezwen chache yon teknisyen pou ede w make fondasyon an. depi ou fi n make teren an, ou ka ka fouye fondasyon an. wap fouye yon liy pou yon pwofondè 15 cm.

apre fouye twou fondasyon an ki dwe mezire 30 cm nan 4 kwen yo + 4 mitan yo + 2 anndan yo

30 cm

30 cm

30 cm 7.5 cm

15 cm

7.5 cm

30 cm 100 cm

nivle pakè a nan nivo fondasyon an epi make l avèk pikèt 7.5 cm

masèl men fondasyon an

1 bokit siman

2

2 bokit sab

4 bokit gravye

pou fè beton an, wap bezwen yon bokit siman, 2 bokit sab, 4 bokit gravye ak yon bokit dlo.

2

7

1 bokit dlo


pandan wap ranje tòl twati kay la sonje : pou fini ak twati a, wap klouwe fetay kay la ak klou chak 8cm, sonje anpyetman yo se 30 cm

koumanse anba epi toujou kenbe 10 cm nan travès la.

ou dwe chache wòch ozalantou w la pou w ka monte mi fondasyon an. lè w fin jwenn wòch yo, w ap lave yo…

30 cm 30 cm

10 cm

lè w lave wòch yo masèl, li bay bon rezilta epi fondasyon an kanpe djanm.

2. anpyètman an se sèlman yon kanal

toujou kenbe yon espas 30 cm pou ka pèmèt betonaj kolòn yo.

pou mòtye wap bezwen 1 bokit siman, 5 bokit sab ak yon bokit dlo. 3. mete klou tòl nan chak travès ak nan tèt kanal tòl yo. 4. ajoute 1 klou an plis nan chak kwen.

30 cm

kounye a se nan mi an nou prale wi Sandra ?

0.30 m 2.25 m 0.30 m

1.61 m

2.25 m 0.30 m 0.30 m 1.61 m 0.30 m 0.30 m

se nan mi an menm nou prale masèl. jan ou wè foto sa se fason sa yo ak mezi sa yo pou w respekte pou w fè mi an.

34

2.

m

0.15 m 1.00 m

pou sa wap bezwen ajil ak dlo. kounye a ou pral krepi mi an ak ajil la.

1.61 m se kounye a fondasyon an fini … ki lòt etap ki genyen apre ?

a) fè ajil la fè boul pou w ka kenbe l lòt etap yo masèl se kenbe bwa 2x4 yo nan twou a pou w ranpli espas vid yo ak beton.

3

1.91 m

b) peze l epi pase l sou mi an. 2.57 m

1) mete ajil la atè apre vide dlo sou li

c) fè sa ak men w pou w bay mi kay la nivo.

2) bwase ajil la ak dlo a byen bwase

6

1.91 m 2.57 m

3


pou prepare beton an fòk ou toujou sonje byen, wap bezwen itilize yon bokit siman, 2 bokit sa bak 4 bokit gravye. premyeman w ap melanje siman an ak sab la, vide gravye a pandan wap mete dlo a epi byen melanje yo.

wap mete tè andan avèk kouch 15 cm e wap byen danmen l

pati sa se pou tèt kay la ?

wi masèl…

lè w fi n ranje epi kloure placnk ki sanble yo, l ap fason ou wè foto sa, apre sa w ap mare bwa 2x4 yo ak 6 metal antisiklonik yo pou anpeche siklòn pote l ale.

wap chache epi mete ansanm tout pyès ki sanble. yo tou prepare. wap kòmanse ak pyès nimewo 1 apre wap kloure

3 4

4"

2

2"

5

4

3

4

2

5

4

3

3

5

1

5 1

apre sa wap kloure bwa anba yo nan kolòn nan. ... fikse travès yo sou fèm nan...

kounye a lòt etap la se fikse metal antisiklonik yo pou ranfòse l.

lòt etap kounye a se mete bwa 2X4 ki prale anlè a.

sonje pa mete bwa anba galri a ak nan zòt pòt la.

cm

86 cm

30

100 cm

4 50 cm

apre sa, wap genyen pou w kloure bwa 2x2 ak bwa du yo nan mitan kolon yo sou distans 50 cm

pouw fè fenèt kay la, wap ranje bwa ki anlè a epi kite yon espas 86 cm konsa.

4

wap ranje tòl twati sou lat yo.

5

#13 Shelter  
#13 Shelter  
Advertisement