Page 1

D

U 5 GO

LAKAY SE LAKAY

Nimewo 8 OIM soti ti jounal sa a pou tande epi kominike avèk popilasyon ayisyen

BÒ ISIT LA, YAP FOUYE KANAL LA EPI FÈ WOUT LA. SE PALTFÒM KOMINOTÈ NAN ZÒN LAN KI TE PROPOZE PWOJÈ A BAY PWOGRAM 16/6.

LEKÒL KANAL

twitter.com/#!/Projet16_six

facebook.com/ProjetSeizeSix

    twitter.com/citizenhaiti    facebook.com/citizenhaiti

Men nan men ak pwojè 16/6 gouvèneman Ayisyen an

BÒ LA A MENM SE YON LEKÒL KOMINOTÈ YO PRAL FÈ

ISTWA : MIKE CHARLES DESEN : CHEVELIN ILLUSTRATION

WOUT

MAKOMÈ, BANM EDE W NON… APA AYÈ M PA WÈ W?

YÈ PITIT ! M T AP BOTE POU KITE KAN KOTE M T AP VIV DEPI APRE TRANBLEMNNTÈ A. OU KONNEN FÒK MWEN TE RETE SIVEYE ZAFÈ M YO.

PLIZYÈ PLATFÒM KOMINOTÈ GEN TAN FÒME NAN ANPIL KATYE NAN PÒTOPRENS AK PETYONVIL E FÒMASYON POU OUVRIYE NAN ZAFÈ KONTRISKSYON YO DÉJÀ KOUMANSE TOU.

POU MWA ME 2012 LAN, SIS KAN KIF È PATI PWOJÈ 16/6 LA GENTAN VIDE NÈT. EPI, REPARASYON KAY JÓN AK REKONSTRIKSYON KAY WOUJ YO MENM DÉJÀ KOUMANSE NAN MÒN ÈKIL “

PA BANM OU KITE KAN AN VRE! RAKONTE M KOTE W JWENN KÒB SA NON?

MACHÈ SE GRAS AK PWOJÈ 16/6 LA KI FÈ M AP LAYITE NAN BÈL KAY MWEN

16/6 LA MENM SE YON KOPERATIV ? PA DI M SE PONYA W AL PRAN NON.

TOUT SA SE GRAS AK PWOJÈ 16/6 GOUVENMAN AYISYEN AN ? WI PITIT, FINALMAN YO RESI TANDE BEZWEN POPILASYON AN

PWOGRAM GOUVÈNMAN AN AK SIPÒ PATNÈ L YO SE POU RETIRE SILA KAP VIV ANBA TANT NAN KAN AK NAN KOMINOTE YAP GEN POU YO RETOUNEN AN.

istwa : Mike Charles / desen : chevelin illustration

SA VLE DI PASKE M PA T AP VIV SOU KAN, M PA MERITE SANDRA ?

FWA SA A SE TOUT BON VRE DEVIZ NOU AN LINYON FÈ LA FÒS VINN YON REYALITE

1

KONKOU 177 ?

1

2

4

5

Rele gratis ticheri nan Konkou Noula 177 pou w reponn ti kesyon sa yo : 1- Gras ak ki pwojè Sandra te rive kite kan kote l t ap viv lan ? 2- Kiyès ki reskonsab pwojè 16/6 lan ? 3- Konbyen etap pwojè 16/6 la genyen ? 4- Ki òganizasyon ki reskonsab pou repare kay jón yo? 5- Kiyès ki te reskonsab pou pwopoze pwojè kanal, wout ak lekòl nan kominote Sandra ap viv lan?

Lè w rele gratis ticheri nan nimewo 177 la, toujou sonje bay non w, kibò w rete oubyen ap viv. Bòn chans…

HA HA ! MACHÈ M PA PRAN PONYA NI 16/6 PA YON KOPERATIV. SE PITO YON PWOGRAM GOUVÈNMAN AYISYEN AN METE KANPE POU EDE SILA K AP VIV NAN 6 PREMYE KAN AK 16 KOMINOTE YO TE CHWAZI POU KOUMANSE PWOJÈ A.

3

M PA DI SA KÒMÈ, PASKE PWOJÈ A TOU AP DEWOULE NAN 16 KOMINOTE GOUVÈNMAN AN CHWAZI. APRE GOUVÈNMAN AP CHWAZI LÒT KAN AK KOMINOTE KI TE FÒME APRE 12 JANVYE

SI NOU WÈ KÒMÈS FRE EPI BÈL KONSA MEDAM SE PASKE M GEN YON DIPLIS KI TE RETE NAN MENM. E SA PÈMÈT MWEN METE SOU MACHADIZ MWEN YO.

KITE M EKSPLIKE NOU SENK ETAP YO.

FÒK MWEN DI N TOU PWOJÈ A GEN 5 ETAP E L AP REYALIZE NAN 6 KAN AK 16 KATYE KI FÈ PATI PWOJÈ A

Jwenn yon ewo lokal!

Rele Noula 177 gratis pou ginyin nan konkou an

facebook.com/AyitiLivingLab


ETAP 1 GOUVÈNMAN AK OIM ANREJISTRE MOUN K AP VIV SOU KAN KI NAN PWOJÈ A EPI LAMERI FÈ KONTRA POU PWOPRIYETÈ AK BENEFISYÈ YO.

ETAP 2 GOUVÈNMAN AK UNOPS REPARE KAY JÓN. GEN LÒT AJANS/ ÒGANIZASYON KI KRAZE EPI DEBLEYE KAY WOUJ YO.

MÈSI MARIZ. MEN SA POKO ANYEN. VINI M MONTRE NOU YON BAGAY !

AJAN OIM AJAN LAMERI

PA BETIZE !!! APA W GEN JADEN TOU ?

OU GEN TOUT SA W VLE WI LA A PITIT !

BENEFISYÈ

ETAP 3 GOUVÈNMAN AK PNUD RESKONSAB POU SIPÈVIZE PLATFÒM KOMINOTÈ YO .OIM AK ONU-HABITAT METE KANPE.

ETAP 4 GOUVÈNMAN AK BIWO ENTÈNASYONAL TRAVAY BIT RESKONSAB POU SIPÒTE ENSTITISYON NASYONAL YO EPI FÈ FÒMASYON POU SILA K AP GENYEN POU TRAVAY NAN ZAFÈ KONSTRIKSYON NAN KOMINOTE YO.

DI NOU NON MAKÒMÈ KOUMAN Y AP REPARE KAY JÓN YO ?

ETAP 5 GOUVÈNMAN AK PNUD TOU AP KREYE EPI RANFÒSE PLIS AKTIVITE NAN KOMINOTE YO POU PÈMÈT MOUN FÈ LAJAN.

ANTOUKA PWOJÈ SA PRAN KA SILA KI PA KAPAB YO.

SE PWOJÈ REPARASYON KAY JÒN MTPTC TE MAKE POU REPARE YO. Y AP REPARE YO DEVAN MÈT KAY LA. * SONJE FOK KAY LA NAN ZÒN YO A E SE PWOPRIYETÈ K AP BAY DLO POU YO KA BWASE MOTYE A.

POU KAY WOUJ YO MENM, Y AP KRAZE YO, DEBLEYE YO EPI EDE W BATI YON LÒT KAY KI RESPEKTE NÒM KONSTRIKSYON MTPTC YO. OU MÈT DI SA FÒ SE GWO KOZE. BON BAGAY !

O ! MEDAM ! KIJAN NOU FÈ JWENN KAY LA ?

2

NOU SWIV EKSPLIKASYON W TE BAN NOU YO

KAY OU BÈL WI SANDRA.

istwa : Mike Charles / desen : chevelin illustration

KÈK TAN APRE . . .

E KAY KI MAKE AN WOUJ YO?

#8 Sixteen-Six Project