Page 1

twitter.com/citizenhaiti  facebook.com/citizenhaiti

5 GOUD KITE M KONTINYE POU M DI W FANM YO MENM DÈFWA VIKTIM KADEJAK, YO TONBE ANSENT EPI PRAN MALADI MOUN KA PRAN NAN FÈ SÈKS SAN PWOTEKSYON TANKOU SIDA.

SWAF AK GRANGOU APRE PLIZYÈ JOU LAKOZ MOUN YO TONBE MALAD. YO PA BENYEN, MOVE SEKOUS AK KALIMITE FÈ Y AP VOMI. E LÈ BATO A CHAVIRE SI W PA KONN NAJE OUBYEN OU PA GEN SOVTAJ SE MANJE REKEN OU YE.

Nimewo 10

LAKAY SE LAKAY

facebook.com/Lakayselakay

OIM soti ti jounal sa a pou tande epi kominike avèk popilasyon ayisyen

twitter.com/Lakayselakay

Lakay se Lakay MASÈL ALE KAY LEBYEN POU PALE AK LI EPI KONNEN KIJAN POU L FÈ POU L KAB PATISIPE NAN PWOCHEN VWAYAJ L AP ÒGANIZE A.

POU DI BONDYE PA TA LAGE MASÈL SOU YON BOUT ZILE POU MWEN SANDRA ?

SA MENM SE YON LÒT ZAFÈ… SI REFIJYE YO GEN CHANS SOVE NAN NOFRAJ LA OUBYEN TONBE SOU ZILE BAYAMAS. GADKÒT BAYAMEYEN RANMASE YO EPI JETE YO NAN PRIZON NAN MOVE KONDISYON. SE AVÈK GWO PRESYON DLO YO LAVE KRETYEN VIVAN YO POU RETIRE NAN MOVE LODÈ Y AP DEGAJE…

KI TOUT KOZE SA SANDRA ? KOTE W JWENN AK YO? SANDRA OU PA BEZWEN BANM ANKÒ MACHÈ… SA W DI M YO KONT… MÈSI, M AP KONTINYE PRIYE…

MASEL, MANTOUN, SANDRA AK KÈK NAN REFIJYE YO

KITE M FINI MATOUN… NAN PRIZON AN MENM FANM KOU GASON VIKTIM VYOLANS. LÈ Y AP RAPATRIYE YO POU MENNEN YO TOUNEN NAN PEYI YO ; OTORITE BAYAMEYEN YO METE DOSYE KRIMINÈL NAN DOKIMAN YO POU ANPECHE YO PATI ANKÒ OUBYEN JWENN VIZA POU ALE VIZITE BAYAMAS, ETAZINI AK ZILE ZILTIK. MACHÈ MATOUN MARE SENTI W NAN TAY OU PI SERE… KONTINYE PRIYE PASKE LIDE M DI M MASÈL PA MOURI.

AN !!! MASÈL, SE AK VYE SAK ZORYE SA OU TOUNEN VI N JWENN MWEN AK TIMOUN YO.

SANDRA YOUN NAN LIDÈ ZÒN NAN KI TE VI N RESEVWA RAPATRIYE YO PWOFITE POU PALE AK MOUN YO SWETE YO BYENVINI NAN PEYI YO EPI KONSEYE YO LÒT AKTIVITE YO KA FÈ POU CHANJE LAVI YO, FANMI YO, AK KOMINOTE YO.

MWEN SWETE NOU BON RETOU, M KONTAN WÈ NOU… ESKPERYANS NOU SOT FÈ PA BON DITOU, MEN SA AP SÈVI NOU LESON POU APRANN LÒT MOUN KI TA GEN LIDE FÈ VWAYAJ ILEGAL. M AP KONTIYE ANKOURAJE NOU RETE LAKAY NOU POU TRAVAY.

SE NAN TRAVAY NA VA JWENN KICHÒY POU CHANJE LAVI FANMI NOU, LAVI KOMINOTE NOU AK PEYI NOU. PA PRAN KANNTÈ ANKÒ ANKOURAJE LÒT YO POU YO PA FÈ SA. SI NOU TA VLE PATI, TRAVAY EPI APLIKE PROSESIS LEGAL OTORITE YO MANDE POU FÈ SA… KONSA NOU PA PRAL TOUYE TÈT NOU NAN LANMÈ OUBYEN VIKTIM TOUT SA NOU PA TA RENMEN VIKTIM NAN PEYI LÒT BÒ DLO.

1

KONKOU 177

Rele gratis ticheri nan Konkou Noula 177 pou w reponn ti kesyon sa yo :

1-Kisa Masèl te vann pou l te ka peye Lebyen vwayaj la ? 2-Lè gen gwo van ak tanpèt, kisa travayè yo fè pou bato a pa chavire ? 3- Kisa fanm ki chwazi pran kanntè yo viktim ? 4- Lè refijjye yo gen chans sove nan nofraj la oubyen tonbe sou zile Bayamas, kisa gadkot Bayameyen yo fè epi kisa yo viktim nan prizon? 5- Lè yo te mennen Masèl tounen nan peyi l ak kisa li te tounen ?

KAPTENN LEBYEN, TOUT MOUN DI OU ÒGANIZE BON VWAYAJ POU MAYAMI… E MOUN YO TOUJOU RIVE. M TA RENMEN PATISIPE NAN PWOCHEN VWAYAJ W AP GEN POU W FÈ A ?

APA W PA KA PALE, ANTOUKA KÒM OU KONN WOUT KAY SÈ W LA OU TE KITE M POU M MANJE LASIBAB AK TIMOUN YO, M AP TANN OU RIVE PITO. (LI DEPLASE KITE MASÈL KANPE)

M PA GEN ANPIL, MEN NENPÒT KÒB VWAYAJ LA YE, M AP KAB PEYE L.

istwa : Mike Charles / desen : chevelin illustration / grafik : Duckenson Céluque / koulè : Réginald St Cyr

(MASÈL WONT LI PA KA PALE AK MATOUN ALE WÈ MENM GADE L NAN JE)

?

AVAN M KOUMANSE… ÈSKE W GEN KÒB?

CHERI TOUT BAGAY PLANIFYE, M PALE AK LEBYEN. LÒT SEMENN BATO A AP PATI.

MONCHÈ, SE JIS POU M DI W BAGAY YO VI N PI RÈD JOUNEN JODI. LANNWIT KOU LAJOUNEN GADKÒT MERIKEN AP SIVEYE LANMÈ A… SA VLE DI PRI VWAYAJ YO DOUBLE. OU KONNEN SANTI BON KOUTE CHÈ…

M KONNEN SA LEBYEN… MEN PA GEN PWOBLÈM, M AP DEGAJE M. M GEN YON TI BOUT TÈ AK DE (2) JENN BÈF. SA M JWENN POU YO M AP BAY YO. PASKE FÒ M RIVE NAN PEYI KOTE LÈT AK MYÈL AP KOULE A KAN MENM POU SOVE LAVI FANMI M.

MASÈL ANTRE LAKAY LI POU PALE AK MADANM LI SOU KOZE LI SOT GEN YEN AK LEBYEN AMATÈ BATO A.

OU PRALE KITE NOU VRE MASÈL ?

Si w vle resevwa plis enfòmasyon kòm sitwayen pou konnen kouman ou kab fè fas ak sistèm restavèk la. Rele 177 gratis ti cheri. Fè nou konnen jan sitiyasyon an ye bò kote pa w. Ede nou konnen ki kantite restavèk ki genyen nan peyi a. Si w sispèk yon timoun an danje, ap sibi vyolans oswa abi kouri rele Brigad Pwoteksyon Minè Lapolis la nan 188 chak jou 24/24.

facebook.com/Restavek twitter.com/Frennenrestavek


M OBLIJE MATOUN, PASKE PEYI ISIT PA GEN LAVI. MEN…

MEN… KISA ?

BON VWAYAJ (DLO SOTI NAN JE MATOUN)

OU KONNEN TOU M PA GEN KÒB POU M PEYE VWAYAJ LA, M AP SÈTOBLIJE VANN BÈF YO, TÈ A AK TOUT KAY LA POU M KA BAY LEBYEN KÒB LA.

ANMWEY!! KAPTENN FÈ YON BAGAY POU NOU NON…

NOU KOUMANSE PALE TWÒP NAN TÈT MWEN WI

MATOUN SEZI TANDE YON BAGAY KONSA KI SOT NAN BOUCH MARI L MASÈL.

KISA W DI LA… ? KOTE W PRA L LAGE M DÒMI AK TIMOUN YO ? MANMAN W MALAD AP DÒMI NAN KAY LA AK NOU. E NOU PA GEN ANYEN NAN GALATA A…

OU PA BEZWEN BAY TÈT OU PWOBLÈM…OU PRAL RETE KAY SÈ M NAN AK TIMOUN YO EPI MANMAN M PRAL LAKAY GRAN FRÈ M NAN. MANDE PASAJ, RELE MÈT AGWE VI N SOVE N… SINON N AP CHAVIRE WI.

LAGE M, LAGE M, M DI NOU WI… BANN ASASEN… BANN KADEJAKÈ…

KI MÈT AGWE W AP PALE LA OU MENM… SE BONDYE POU N RELE WI…

VWAZEN AN DI M, LI PA P FÈ YON PA KITA, YON PA NAGO ANKÒ. OH!!! LI PA REKEN… SE MOUN KI GEN MIZÈ REKONESANS ! LÈ A WÈ M AP BATI BÈL KAY BÒ ISIT, ANTRE W MAYAMI AK TOUT TIMOUN YO, YA MANJE DWÈT POUS YO.

POU MIZÈ N AP PASE CHERI NAN PEYI ISIT… SE SÈL PATI WI KI KA SOVE NOU.

SÈLMAN LÈ W RIVE PA ALE PRAN LÒT FI POU KITE LAMIZÈ FI N TOUYE M AK TIMOUN YO NON.

2

istwa : Mike Charles / desen : chevelin illustration/grafik:Duckenson Céluque / koulè:Réginald St Cyr

KOUMAN VWAZEN AN PA PRALE ANKÒ?

PA KITE M MOURI NON BONDYE… GEN PITYE POU MWEN.

NOUVÈL BATO KI CHAVIRE A RIVE NAN BOUK LAN. TOUT MOUN SE MEN NAN TÈT AP MANDE SA KI PASE. MATOUN AK YON WÒB LONG SOU LI EPI TAY LI MARE… ALE KAY VWAZIN LI SANDRA POU CHACHE REKONFÒ.

DI M SA POU M FÈ NON SANDRA… MOUCHE A VANN TOUT SA N TE POSEDE WI POU ZAFÈ PATI SA. POUTAN M DI L PA ALE WI…

LÈ YON MOUN CHWAZI PRAN KANNTÈ LI GEN 2 CHANS. LI KA SÒTI VIVAN OUBYEN LI MOURI… PASKE KONDISYON VWAYAJ LA PA JANM BON. LÈ GEN GWO VAN AK MOVE TAN, POU BATO A PA CHAVIRE TRAVAYÈ BATO YO TOUJOU JETE MOUN NAN LANMÈ. KANNTÈ TWÒ CHAJE PAKA KONTREKARE MOVE TAN OU KONN SA ?

SANDRA M PA KONN KI SEN POU M RELE… MEZANMI OU KWÈ MASÈL TA MOURI ?

MATOUN OU PA BEZWEN DI M SA W AP SIBI. MEN, M GEN LONTAN M AP DEKOURAJE MOUN YO NAN BOUK LAN POU YO PA PRAN LANMÈ POU ANTRE MAYAMI. PASKE GADKÒT MERIKEN PAP KITE YO PASE.

MATOUN, KITE M RAKONTE W TOUT MIZÈ MOUN YO PASE LÈ YO CHWAZI PRAN KANNTÈ.

OU PA MANTI…

#10 Irregular Migration (Lakay se lakay)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you