Page 1

@#ffi#l;


113

.i'r

,i.\; t\\ tλ\'j \δi\

- :t:,

{,, ι

'#

:'l:i

T-ι "l' *c*Eei\

4"'' -Ξ

wδi

''

ιr

,

g'

'

.'.'''

".'

:

-'

'Ξ'' "

'$

,rtι{:.'


,n i-1;

ffi1ffi ".Ιl

-;

F::Ξ€

.'' :',$1.1i;i; !rl:,::']-..ι.!

i AFτER 86 YRs. 'ΗιNG

τo

ιιtυ'τ Go

7o% oFF

Ν MERCΗANDΙSE

ι

{G ΞvΞRYτHlNG

*'λrf,-s LιjdagγS

$$$$$$

SIΝcΕ |92o lΔ:,l-tEY ΤΟ LoAN ARΤιcLΕS OF l*,ι=ι ι":E PARKING lΝ REAR

$$$$$

ΠeErοit Liψes f

Τερμοτtx6s Στoθμ6s: 0 Kεvτρlκ6s Σlδnρoδρoμrκos Σταθμ6s λ/ichigan εivol πlo €ρnμos

r#; 'ι

I

/i t

"*J

W

$ff

t

ι]:

ii'

Φ

i.-l

*-:

H

μiο μετο τnv onRn

o1

γεtτovtεs οτo κ€vτρo

ιns noins noρoδlvovιοl σΙnv lγρ,o φUσn

.aιr..-

.**.'

',-,n _*! ,

i<'' .caT.ζ.r&--; . *ia 1

-


sτ(lnγ

l H TPAΓΩΔIA T0γ }lTlTPoiτ

τι oυv6βn εδιil, Θo Πlστε0oτε o-

ιn βoμβo. oδnγιivιoζ μεoo oιo ισoUXτερo KρUo oΠo τo KεVτρo Πρoq τo δυιtκo, κoιo μΛκog τng

Michiqan Πρoζ τo εργooτoolo

ιnq Ford, nρoonερvdq oΛoκr]nρo

κoιoαιnμoτo με κoιεβooμεvo

iδo vo dειτoυργnooυv ξovo dιo on[τlo oτoυq γ0ρω δρoμoυq, zov τoUζ nεioτεζ τoυζ, εivol tωρo πΛεfoιov εYκoτoRεiεlμμεVσ, Koμμ ιoμ€vo, Kαl τo ΠεZoδρoμlo Π orlrloκooμn εlκovo ερnμωonq. To τnq εvδ€κoτnq μεγoιlUτερnq πoΛnq τωv H.Π.A. oπ6xεl μ6ilq ιρiα Λεnιd ono εδιil, oiio δεv otoΘovεooι 6τl βρ[oκεool oε xιjρo τoυ ovεnιυγμεvoυ KoσμoU. AιoΘ6vεoor oτl βρfoκεool oιo τειloq τoυ κooμoυ. To 1967 o John Lee Hooker nxoγρdφnoε ιo τρoγo0δl Motor city'S Burning (Η Π6Λn ιoυ Aυτoκιvιiτoυ Ko[γετol), εμπvευoμdνo ono τlq

διoδniιioεtq noυ ιdροzov εκε[vn ιn xρovIo τnV ΘετR ιoυ Πoιρ[δο. Konotol d6vε oιt n no-

ρoκμn τoυ Nτlτρolτ ξεκivnoε τoτε, τnv εvετεlvε oμωq κor τnv εΠlτoxυvε n κoιdρρευon τng oμερIκovtκnq oυτoκlvnτoβtoμnxovioq noυ oρxloε τo 2oo8. Η norlrιε[α τoυ Michigan €xεt υnooιε[ ιιq xειρ6ιερεq oυvdnεlεq oυτfrq ιnq κoιoρρευonq, κoΘιbq τo 6vo τρiιo τωv εργooταofωv εxoυv ιnv 6δρo τoυq εδιil. Ynorloγ[zαol oτl 23o.ooo Θεoειg εργoo(oζ xoΘnκov τo ιεiευτοfo τρio xρovro. To μεγdio κεφoιlro τnq oυτoκtvnιoβloμnxovioq noυ oυγκεvτριjΘnκov oτo Nτlτρotι ιov nερooμεvo μhvo γlo ιnV'ΕKΘεon Αυιoκιvnτoυ, δι1ιiωvov ιδιo[τερo ototoδoξo γιο τo μ€f,iov τnq oμερtκdvtκnq βloμnxovfoq oυιoκlvnτoυ, ovoκolvιitvovτoq μoilστo με lKοvonolnon τnv onoκοτοoιoon κ6nolωv Θ6oεωv

3oo εκoτoμμυρlιiv δoιlioρiων (212 εK.

τε nΛεov εκεi. oτr n οnoxEτευon Kοl ol αστUVo-

μlKεζ ΠερlΠodiεq oUvιoμα Θo κono0v κol 6ιt oε ovτdι1doγμo Θo oαg δoΘε[ δωρεov εvo onΙτl σε μlo on6 τlq γεtτoνt€q τnq nodnq noυ υnoρxεl εΛπ[δo vo oωθoUv.

(MAΘAINΩ ΝA ouγκεvιριilvω μovoq μoU Vερo, εin[zω ΠoVτωζ vo μnν φτ6ooυμε ωq ουι6 τo onμεfo. Av €xoυv Λδn onoφoo(oεl Vo μoζ διιbξoυv, δεv τo Λ€νε>. o Mark Covington μ6_ Vεt σιnV oδo Georgia, κovιo αιo τερooιro εργooτooιo Ηamtramck ιnζ GM, αιo βoρloovoτoΛlκα τnζ n6inq. To vο ατεκεool εδιil ooυ nρoκο-

ιlεΙ nρoγμoτlκir oνnoυxiα, oKoμo Kol με τn σUVoδε[ο εv6q vι6nιoυ. Efvol - n μodiov, nτov - μ[o otκιαιtκn nεριoxn, oΛio oι δρoμol εivαl nlo ε-

vιεdιilζ Φnμoι. To nερloooτερα σΠlτlo εlτε ε_ XoUV γκρεμlστε[ εiιε oτεκoπol oov oκεiαo(, xωρ[q n6ρτεζ κol noρoΘυρo, xωρfg υδρoυιiικd καt nι1εκτρtκ6, κoΘιilq 6io 6xoυv ξnΛωΘεf κol noυdnΘε[ γlο noiloo[δερo. Aγειlεq dγρtωv oκ0Λωv, εγκoταdεdεlμμ€vωv ono ιδιoκτfrιεq noυ δεν μnoρo0oov nιο vo ninριilvouv ιnv τρoφR ιouq, zoυv ιιilρo oε oυτo0g ιoυq δρoμoυq. Εiεγxoυμε γlo Πρoσφoτo ixνn oιo xlovl nριv

μπoUμε μ€oο.

εργooioq' Λ[γol oμωq nερtniovnΘnκον n6ρo on6 τoυq δρoμoυζ noυ φlιloξεvo0ν το εi6xloια noι]υτεlΛ ξεvoδoxε[o τoυ Ντlτρotτ κol τo Cobo Hall, onoυ γfvειol n 6κΘεon. Efxoν αιn δloΘεoΛ τouq σσιUvoμlκn oυvoδεlo κot oιoιloυq ortoκΛnρoυq ono Mercedes κol Audi γrο Vo ιouq μπoφ€ρoυν on6 τo ξεvoδoxεiο oιo εκΘεoιoκ6 κεvιρo. 'Eτσl, δεV vo

vο €Λiειμμo

oιov nρoυnoioγloμo 6vω

γιγlιγ.carmaqaliΠe.qr

l AtlPlΛl0Σ 20ll

τωv

<H υnoiotnn noΛn nρoonoΘεl vo μoq nρoφτooει>, Λ€ει ooιεlευoμεvoq o Mark. <To oniιtο

μοq γκρεμioτnκov oιov oκoμo Λμoυv nοlδoκl. τnv εvιidlκn zωn μoυ δυoκoiευ6μoυv vo βρω δoυΛε16. ΠoΛΛof dvΘρωΠol ΠoU zoιjooν ε_ δΦ γUρω δoOι]ευov ατo Hamtramck κol oιo εργooτooιo ιnq Ford, ιιilρo 6μωζ εivor oxεδ6ν 6Λor ovερYor. oιov xιΟnnoε n otκovoμlκn κρfon nμooιov nδn oε διjoκoι]n κoτdoιoon, oιn oυvεxεlo 6μωq τo nρoγμoτo 6γlvov oκ6μo Xεlρ6τερo. Yndρxoυν dvθρωnol εδιil noυ zoυv xωρfg Θφμovσn n niεκιρlκo. To oκoυn[δto oιoυq δρ6μoUζ εxoUV Yivει βoυνo κot oι υnovoμol βoOdωoov, oφoιj KoVε[t δεV 6ρxαot vo κoΘoρioεl. Δεv τnv Θυμoμoυv πol τn γεlιovl6 μoυ. E[vol Θilβε_ ρ6. Π' oυτo oΠoφoσlσo vo ovοidβω δρ6on.> o γΛυκoμ(dnτoq, 38xρovoq Mark εxοoε τn δoυdεlo τoυ τo 2oo8 κoι μετoκoμloε στo Πoιρικo ιoυ, αιnv oδ6 Georgia, γto vo zΛoεt με τn μnτdρo κol τn γtoγιo τoU στo oniιt noυ γεvvnΘnκε, €vo on6 τo A[Yo ΠoU oτdκovτoι oκ6μo oρΘlο. Π[oιευε 6τt ov κοidlεργo0oε φυτo oε κonoιo on6 ιο 6δειο oικonεδo, Θo on6τρεnε ιoυζ dΛdoυq ono τo vo Πειovε εKεi ιο oκoυn[δlo ιoυq κol Θo μnoρo0σε vo Πρoσφερεl υγlεlvn τρoφir oιoυg γε(ιovεq τoU, ol oΠo[oι εfτε δεv εixov ΧρRμoτo vo το αγoρ6ooυv εiτε δεv μnoρo0oov vo novε oιo μαγozld. Πoρd τo γεγovoq oτl τo on[τι τoυ εlvol oιo κεvτρo τnq noι1nq, n otκovoμlκΛ κoτooιρoφr'r Λιov τoοo με-

oin

γoin, ιiloιε ιo κovτlv6ιερo μoγoz[ noυ ιlεlτoυρYε[ oκ6μo ε[vol 1,5 xιrlr6μαρo μoκρrd.

o Mark

Kol ol εΘεRovιdq τoυ δloφoρετlκd εiδn φρo0τωV κot doxοvlκιi-rv οε dδειo olκ6Πεδo. 'Exoυv μIο κoτo[κo κoI μερlκ€q κoτεg κoι oγoρoσov Ylo εvo δoι1oρro εvo noι]l6 μoγoz[, oιo onofo oργovιivoUV KlvnμoτoYρoφικ€ζ βρoδl6q κol nοlδtκd ndρτt κοι nρooφ€ρoυv δωρεov τρ6φrμo κοl zεαιd ρo0xo. ot οoτικεq κodritεργειεq onωq oυτn τoυ Mark εiνot ono τlq εΛoxl-

H lδ€α 6nlooε.

κodilεργo0v oilμερα

urteη eΠ6ιζταση

36

σιεζ ovoΠιUσooμεvεg εntxειρnμoτlκ€ζ

βρbκeται

μn6ρεoov

δoυv τov oι1εΘρo noυ εv€oκυι.pε oτov n ουιoκtvnτoβloμnxov[o τo μdzει!ε κl 6φυγε 6ρov oρov ono oυτnv τnv noΛn, noυ μοq xoρloε τnv GM, ιn Ford, ιnv Chrysleη τo Model T κol τo muscle carS, ιο oερoniovo Kol ιo τZlΠ, το ΠUρoμoxικd noυ κερδloov ιov Δε0τερo Πογκooμlo Πoiεμo κoι τn δtoκoγρoφlκn ετolρεio Moto!νn. Kt oμωq, δεv Θο xρεtozoιov vo noνε μoκρlo. AυτΛ n <μooτlγο>, onωq τnν oΠoKoΛoι]v or κoτoικot ιoυ Nτlτρ6tι, κoτοιριilεI τo oωΘlκo τnq noιlnq, onoυ nιl€ov or oδειol, xωρ[ζ τzoμtα, oυροvoξ0oιεq κοl ιo olvεμo XρnσlμoΠoloιjVιοl ωg noρκιvγκ. H ΠoΛn τoυ AυτoκlvΛτoυ δεv κoiγετoι, nεΘoiVεl, ι{ol ol oτoιloτlκεq εfvοt on[oιευτεq. Τo NιlτρoIτ, μετo τnv μετonoΛεμrκn oκμn noυ γvιjρloε, εxει xooεl nεριoooτερo on6 τo μloo ninΘυoμo ιoυ. To εvo τρiτo τωv onlτtιilν εxoυv εγκοτoΛεlφΘε[ n 6xoυv Λδn κoτoρρε0oεl. To μloα noιδιd zoυv κoτω ono τo 6ρto τnq φτιixεloq κol n μεon τlμn γιο εvo onfτt εfvol τιilρo κdτω ono 6.000 ευρΦ. Ωοτooo, εvo δεδoμ€vo nρoγμoτικd ξεxωρ[zεr. o vεog Δnμoρxog, o ΠρdJnv οσιεροq τoυ μnooκει Dave Binq, nρoKεlτol Vo κr1εioει ιo 6vo τρfιo τnq noιlnq. Mε €-

εU-

ριil), ιo NτlτρoIτ δεv μnoρεΙ nlο νo oυvτnρεΙ γειτovl6ζ noυ €xoυv εγκoτoiειφΘεi on6 ιnv nιlειoΨnφiα τωv καιoiκωv. 'Ετol, εoν zo0oοιε oτo Nτιτρ6lτ, Θo υnnρxε τo ενδεx6μεvo, oε ιl[_ γo Kolρo, vα ioμβovoτε μfo εnloτodn, n ono[_ o Θo oοq εξnγoΟoε 6ιl, oυolooιlκd, δεv μ6vε-

δρo_

oιnρtoτnιεq oιo Nτιτρoιι. M[o vεo εnlxεiρnon oκonε0εt vο ovoiξεl μto φoρμo 160 ατρεμμοιωV στo κ€vιρo τnq noΛnq.'Εxoυμε oυvnΘioεl vo βd6noυμε τnv ovniεn εnεκτoon τωv noιlεωv, ουτn εδιi oμωq βρ[oκετoι oε oτοκιn υnoxιiρnon. Πρoolvεq τρUnεζ εμφovfzovτol oτnv κoρδ o ιnq, κoΘιig εγκoτo Λει1εt μ μ€vεζ γεlτovl€q μετoιρ6novταl oε οoιlκ6 ilβ6δlo. oτov κοτoρρ€εr κot τo τειiευτοio oniτl, τo ι|nΛo xoρτ6ρr noiρvεl τn Θεon oi6κinρων olκoδoμtκιilv τειρoγιilvωv κor ol δρoμor μoιlrq noυ δlοκρΙvovιoι οvoμεoo ono ιnv nρoolvdδo. Aκo0γετol oov μio noρoδoξn, zoφερn oυτonfo ΠoU οVoδιjετot μπo on6 oΛoκo0ιωμo, κι oμωζ oυμβo[vεl irδn. <ΠoΛiεq γεrιovr€q εivot oε xεlρoτερn κoιdoταon οno oυτnv εδιil>, ι]€εl o Mark. <Αv t

.4 \'lν

ξ9;:{'Mqni

}l

)

Aμερlκli 0Y0ιtιiμ1lιεl

l$l

τoPA τΛ (ΣχΕTtlfi} lu,ιΛ ilΕA

0l εnιxεφoiΛs τns oμερικ6vtκns oυτoκlvnτoβloμnxovios flρθov oτnv 6κΘεon τoυ Nτπρ6lτ διoioiιδvταs α6ξnon τωv nω,ιliσεωv σεμlg]ογoρd Πoυ τo ?01 ο βeiτrιilΘnrε κατd'1 1%; 0ατ6oo τo 2009 ilιtiv,ιioo κατoαιρoφirι;1gε:μ6iιs 1 0,4.εκq.,l, τoμμ0ρια nωiiοεls liτσv n xειροtερn xρovιιi οn6 tο 1982: Φστε, xωρis οui6iΦ oQξnσn, n GM κor]n]ehψslθr θo 6βοζΦ: ioυκ6ιo. To'?007 r1τov n τεi|ευτιiΙα,xρovlιi noυ oι nοiioεis otls Η.Π.A. ξεnεiitloσοgv τo 'l 6 εκoιoμp,ρlo oυτoκ[vnτo κot noλiloi ομφlβ6ililouv ov Θo εnov6iθow noτ6 ξovd αε oυτ6 ιo εn[nεδo. l(αι noβ τo γεγov6s ιiτι ατo }tτιτρ6ιτ ovoκolv68nκov v6εs ΘGoεrs εργoo[os -1 2.000 oυvoilκ6, xιiρn οτo v6o εργooτ6olο τns V1λΙ oτn chattanoοgδ.rrol αιnv πρ6oilnψn 6.500 oτ6μιov οn6 τnv Ford γlo τo εργoαιdol6 τns oτo l(entuckg- ωστ6σ0 δεv ε[vol nορ6 6vο εiιixιοτo nooooι6 τorv θ6oεωv πou x6θnκοv, rοl oι μιoΘoi 6vo μlκρ6 κilιioμo oυτιδv nou δ[vovταv κ6noτε. Kdnotεs oπ6 oυτ6s irs σ€oiιs βρiorιoηαι πo Μichigan: n 6M δlοιuμnovζεr ιiιl τQ v6o Volt Θo κoτoqrε'ψ{ζiτol oτo εργogιιi., oloΗamtraα.ii.|tαιoΝτlτp6π,ωoτ6_qo,tα..45.000αυτoηiyηtqirουΘoκoταακεψqqτoυγτo?01eoni6.Θq'οv',gΠf,nρrjtαoιivτηιι.' μεtωμivn noρογωγΛ τωv 6xl ι(ol τ6σ0 δnμoφ|A6v oεvτdv noυ ιroτoακευ6ζovιοv εκε(τo 2009, Τo oκoτ6δr φo(vετol vο unoxωρεf κ6nωs, 6μωs εδιil, ατnv Π6an τoU Aυτorlvι1τou,.εlvoι α16μo v0πo. ,.

'

,


118

tllslllΕ sτ0Πγ

l H TPAΓnilA τ0γ ilTlTP0lT

ΠερΠoτrισετε 1,5 xliloμπρo nlo κoτω oιnv oδo Georgia, Θo δεfτε oioκinρo ταρoγωvo xωρfζ oυτε εvo on[τt.>>

MolAZEl MΕ κovovlκo oo0nερ μ6ρκπ. ol 6vΘρωnol noυ ι|;ωv[zoυv εδιi μol6zow με τoUζ γεiιov6q ooυ. AΛi6 δεν υnoρxow τrμ69 oιo ρoφto, o0ιε τoμειoκ€ξ μnxovdq. Movo μio zυγoρto γιo vo zυγ[oειg τo κoρoτooκI ooυ. Πipυ-

ol, oε oυιn τnv oκρn τoυ Michigan μfo μovo φl-

iovΘρωnlκn oργ6vωon δldvειμε 'l3.5oo

τ6-

voυq τρoφlμo oto Θ0μoτo τnq κρfonq, κυρfωq

oε oυoo[τιo fr oε onμεfo δrαvoμnq

ΠρoσUτρoφ[μωv. Aυτn n oυγκεκρtμdνn,

oκευooμ€vωv n AnoΘnκn Tρoφiμωv Fishes and Loaves oιo Tayloη iiγo δυιlκ6 ono τo κdvιρo τoυ Ντιτρolτ, εivoι κ6nωq nro oξιonρεnnq. Moiιζ oξloioγnΘεi n κoτdαιooi ooυ, oε εvnμεριilvoυv nooo oυxvo μnoρεig vo €ρxεooι κoι τl noo6τnτo τρoφfμωv μnoρεfq vo πdρεlg. Mnoρε[q vo τo εΠl' d€ξεtq μovog σoU κol vo τo noρoddβεlζ σε σoκoιiiεq τoυ WalmaΓt, ιboιε ol γεfτov6g σoU Vo μnv κoτoioβow oτl zεlq on6 φιiovΘρωnfεq. <Eδιb εivol n κορδlo τnξ xιilρoζ τnq Ford>, i€εt o Chuck Vella, 6voq on6 τoυq εΘεiovι€q noυ δoυiε0ow oιnv onoΘnκn. <Ynnρxov xlΛt6δεq 6vΘρωnol ΠoU εργ6zovτov oιo Rouge, fι oιo κεvιρlκd τng Ford Λ oιoυq nρoμnΘευτ6q τng. Tιitρo oυτ69 oι δoυiεl€g x6Θnκov κot δεv nρ6κεlτol vo ξovoUn6ρξoυν.'Εxoυμε ovΘριilnoυq κ6Θε doγnq. oρloμιiloι noυ κovoυv oiτnon γlo δωρε6v τρoφιμo nτov μnxovικof n δlευΘυvι€q κol κ6noτε κ€pδrzov εξoι{.lfrφroυq μtoΘoOq. Aυιo noυ δεv idγε oι εlδnoειq, εfvoι oτl δεν nρoκεlτol μ6vo γro ovΘριilnoυξ nou 6μεtvov 6vεργoι, οiΛo κol Yιo εκεivoυζ noυ 6xooov nρov6μlo Kol Unερωρfεq. Mnoρεf κol nddι vo κερδ[zειg 3o-4o xriroδεg δoi6ρro τo xρ6vo, oii6 oι floγoριooμoi ooυ ε[vol τooo φoυoκωμενoι noυ δεv μnoρε[q vo oγoρ6oεlg φoγnτ6 κoι τρ€μειq oτnv tδ€o 6ιr μnoρε[ vo xdoειq τo oπfτt ooυ.>> o Chuck πρlv πdρεt oOvιoξn εixε δrκ6 τoυ μoγοz[ εni 25 xρ6vro κol εivoι IδIο[τερo nερflφovoζ Ylo τnv onoΘtiκn. Λ€εl oτl δεν υn6ρxεI κ6τι ovιfoιotxo oε 6in τnv nφloxl'l. <Aρxfooμε vo oxεδ16zoυμε τo Fishes and Loaves Πρlv vo ξεondoεl n κρ[on. oιov nρωτonρΘoμε εδιil, n onoΘnκn 6μotozε με μoυoωiεio oε oxεon με τo noΛlo μoq μoγozιo. Adio δεv ε[vol αol nlo. Avo[ξoμε nρlv on6 δυ6μιon xρ6vto κol ε[xoμε

nεil6τεq on6 τnv nριiτn nμ6ρo. KΛεfvoυμε

oιoυg ovΘριilnoυq ρovιεβo0. Av δεv τo κdvoμε, Θo εfxoμε oυρ€g on€ξω.> Πloιε0ει 6τl n κoτdoιoon Θo βεiτrωΘε[ τιilρo noυ n GM κot n Ford ξovonρooioμβovoυv κ6-

oμo; <KdΘε τooo €ρxπol κdnoιoζ κol i6ει 'Bρnκo δoυΛεlo κol δεv Θo ξovoρΘω', oiio oυτεg ot nεριπτιiloεtg ε[voι εildxloιεg.>

KAl ol AΠoΛYΣElΣ oυvεx[zovιot. H κωμ6nolin YιpnIiovιng oπ€xεl 45 xliloμαρo κoι εivol τεiεiωg δloφoραrκfι on6 τo κεvιρIκo Nτlτρ6lι.

Eivol 6νo nρoooιlo με xoμnΛo onjτιo, onoυ oι γεiτovεq εξoκoι1oυΘofv vo xolραoOv o €νoq τov oddo xoμoYεiooτd.'Exεt nερinoυ

52.ooo

κoτofκoυq. Σιo τ6in ιnq nερooμdvnq xρovι6g, n General Motors 6κdεtoε τεdtκo τo ιερooιlo εργooιdolo Willow Run, noυ ε[xε dδρo ιnv κωμonoin, κoι τo ono[o oιo onιilγεl6 τoU oΠooxoΛoOoε 14.ooo oτoμo, κoτooκευ6zovιoq

wΙΙ.carmagazine.qr

l AΠPl,ιl(lt 20ll

Chevrolet κol oυoιnμoτo μαoδoong. To εργooι6oto nτov n ιpυxn τnq nodnζ κol τιilρo oιov YιpnΛown φoβoOvtoι oτι Θo 6xoυv τnv iδlo τ0xn με τnv 0δ6 Georgia. To τontκo oυμβo0dlo ι1xει κdvει nδn nερικon6g oιnv ooιuvoμfo κot τnv nυρooβεoιικfi κot €xει γκρεμioει 17 εγκo' τoiεiεtμμ€γo oniτlo. Δεγ εivol novιo ε0κoio. KoΘιilζ δεv υnoρxεl κovεiq vo κilεfoεt τnv noρoxΛ vερo0, ot πoγωμ€vot oωihvεq onovε κol ovoβd0zoυv vερ6, κoA0Πτovτog oΛoκinρo oniιro με n6Yo. <Δεν nρoκεtτoι vo κoτovιnooυμε oov τo Nτt' τρ6lτ h τo Φι1ιvι>. H Brenda Stumbo 6xεr εκiεγε[ nρoioιoμEνn oιov Δirμo ιng κωμ6noΛnq, εκτεrlιivτoq oυoιooιlκ6 xρdn Δnμ6ρxoυ. <ΠρoonoΘoOμε vo διoτnρiooυμε μlο κoilι'ι not6τnτo zωt'tg oιnv n6in μoζ μ€xρι vo εnl-

xovio εδΦ 6xεt nεΘ6vει. Εγιil δεvτo δ6xoμot>,

Kdnoloι i6νε 6τι n oυτoκlvnτoβιoμnxοvfo εδιil 6xεt nεΘ6vεt, odi6 εγιil δεv τo δ6xoμoι. K6noloι ilιlνε 6τι ot Aμερlκdvot δε Θ6ι1oυv vo δoυi6ι!ow, oii6 ouιo ε[vol ι!€μο. Θo δoυi€ιpoυ' με oκ6μo κol γlo 1o-15 δoi6ριo τnv ιi.lρo.> Εfvoι oγovoκιιoμ€νol ol Ψnφoφ6ρoι τnq on6 τo γεγovoζ oτl n κoκoδιoxε[ρlon τnq GM ε[xε ωq onoτdilεoμo vo κiεfoει τo εργooτdolo, γ0ρω on6 τo ono[o π[ατnκε n n6in; <(Eτol voμizω. Πlαιε0ω 6τt υndρxεl oργΛ. E[νol dβ 6nωq 6τov nεγΘε[ξ μlo onιiliειo. Σιnv oρxfi oυγκiovizε'

ooι. Δεγ owtioμβovεool τov ovτfκτυno

ΠoU

μnoρεf vo 6xει, μ€xρr vo σoU oυμβε[. Aυτ6 τo μΦoq oυμβ6nlzε τnv εi|n[δo τnq ευκolρfoq γto τ6oo noiio0g ovΘριilnoυζ. Aφnoov τo on[τto τoUζ στo voτo γlo vo €pΘow εδιir κot vo δoυi€ι|.low, 6nωg 6κovov oι Yovεiζ μoυ. H oυτoκtvnιoβloμnxovio μoξ xoρroε μfo κoΛιjτερn zωΛ. Mnoρε[ιε vo φovιooιε[τε τoυq γovεjζ, noυ ol ι' δtol δεν κoτoφφαv vo onoυδdooυv, n6oo nερΛφovor hτov noυ μnoρo0oov vo oιεfdoυv τo notδl6 τoυq αιo Πovεnloιilμιo; Τιilρo 6μωq τo nolδlo εYκoτoilε[noυv τnv n6in. Eiμooιov ευioγnμ€γol γto ooo ε[xoμε, μo τιiρo τo xoooμε 6do. Aγωvιzoμooιε ow€xεlo. oμωq στo Πo' ρεdΘov τo βγ6ioμε n€po, Θo τo l{oτoφΦoυμε κoι oυτll τn φoρd.>

ΠlΣΩ ΣτHN oΔo Georgia, i€ω oιov Mark 6ιl δεv Θdiω oυτ6 τo oρΘρo vo ε[vol onεintoιι-

oiflo oτι o ooιικ6g κoρκivoq noυ εxεt κoτoβoiεl τo Nτtτρ6ιτ ε[vol oε τ6oo nρoxωρnμ€vo αιoδιo, ιδlofτερo oιn γεtτovlo. τoυ, ιiloιε ovoρωτl€μoι γιoτf o Ιδloζ κοl ol φ[κo onotoιoδoξo,

Ξ 0ι ψηQoQ6ρoι oαs efuαι eξoργιoμ6voι μe τΠv GM; <iΕτoι voμζω. Efuαι rtQo 6πωs 6ταv rιevΘeb μια ('Πd)rt

Ξ

eια. Συμ β ofueι σtα 6ι0'ζ6

>>

oτρdΨoυv ol Θ6oεIq εργoofog.> Moq ξεvoγε[ oιo κodoooιofo εργooι6oιo Willow Run. H GM εixε εnεvδ0oεl εδιil 600 εκoτoμμ0ρro δoΛoριo (425 εκ. ευριi) μ€xρl τo 2oo3. Δεixvει oOγxρovo κol 6ρloιo ouvιnρnμ€vo, oμωζ, 6nωζ ol Φnμol ρnμoγμ€vor δρoμol oτo κ6vιρo τoυ Ντιτρ6tτ, εoι κoι εδιi, or δρ6μoι ε[voι ovnoυxnτtκ6 dδειor. Εjvol Tρfτn, κr ωoι6oo δεν υnoρxει o0τε €νo xv6ρι oιo xl6vI ndvω αιo oκoil6 τωv oOγxρovωv γρoφεiωv. Znτoμε oυψιilμn on6 τnv Brenda Πoυ τnv ovoγκozoυμε vo oι6κπot oιo κρ0o. <Mε xoρ6 Θo oρnozo nvευμovio, ov ειol μnoρo0oo vo 6φερvo nfoω μερrκιiq δoυΛει€ζ>, μog

iιlει.

<Πρ6nεl vo

δoυi€ιloυμε

κot μoilloιo

o0vτoμo. Mε εκnι16ooεl τo γεγov6q oιt δw μoq

€xow διιilξεl nδn. oμωq βi€nαε τt oυμβofvεr; Yndρxεt εδιil εvoq κoΘoρoq, oioκoivoυργιoq xιilρoq 92 oιρεμμ6τωv, €τotμoq vo oξIonoιn-

Θεf. Edn[zω, ov ε[voι vo βγεr κdτι Θαlκ6 ono τo 6ρΘρo oog, vo εfvoι τo 6τt ot dvΘρωnot Θo δoυv τnv nρoonτικt't noυ €xεl ouτ6q o τ6noq. Δεν μoq

εvδIoφEpεl ov Θo ε[vot κdnolog ξ6νoq κoτooκευooιΛq. Av n [δro n GM μαg €iεγε oτl, ov τnq xoρizoμε τoυq φoρoυq, Θo εn€oτρεφε, Θo

τo κovoμε. Anid xρεloz6μoσιε τlξ δoυiει€q.

ioι τoυ δεv noρoδ6xovιol τnv Λττo κot δεν noρoιτo0vτol. oμωq o Mark, ov6μεoo στo μlσo-

γκρεμloμ€vo σΠiιlo Kol oιoυq 6δεloυg, xlovιoμ6voυq δρoμoυq, βΛ€nεt κ6τl noυ εγιil δεv

βi6nω. <Mε ovoΘρειpε 6vo oioκinρo xωρlo,

oxι μovo oι γovεfg μoυ. MIo φoρo noυ o no-

τ€ρoq μoυ nτov φυioκn, €φoYo €vo x€ρl ξ0io, εnεtδn €voq ono τoυζ γεfτovεζ τo0 εfnε 6τl ε[-

xo noρεKιρonεf. Τo nρoYμoιo oiioξov, oiio oυτ6v τov nερooμ€vo xρovo o κ6oμog dρxloε ξov6 vo ntoιε0εt oτnv κolv6τnτo. To Θ€μo εivol vo ξovoxτ[ooUμε τoUζ δεoμoιig. Tov nερooμ6vo lo0vlo, €voq τιinoq noυ μεγof|ιilooμε μoz[ oκoτιilΘnκε. Aκoυoo τn μnτ6ρo τoυ vo i6εl 6τι δεv μnoρoιloε vo πΛnριiloεl γιo ιnv κnδε[o. Σε διjo μdρεq oυγκεvιριilooμε 1.5oo δoidρlo. Mε 6κovε vo δoκρ0oω.> Τo Nτlιρ6tτ Θυoldoιnκε γιo vo ovoκ6μψεl n oμερl κ6vl κn ουιoκlvnτoβloμnxovfo. Tιilρo 6Λoι oτo Nτιιρolτ, on6 τo δhμoρxo μιlxρι τov Mark, €-

xow βoiεl oι6xo νo ovooιftooυv τnv

n6Iln

τoυq. Θo διiooυv μoxn γιo vo κρoτftoεl τo Ντlτρ6ιτ τov τfτio τnq Π6inq τoυ Aυτoκιvnιoυ. ΕΛoxιoιεζ δoυiεl6g Θo εnloιρ6ιpoυv. Aii6, τoυiloxιoιov oε oυτh τn γωvl6 τnq n6inq, εxεl εntoιρ€ψει n ofoΘnon τng κotv6τnτoq. o Mark εin[zει 6τι o Δfrμoρxoq Θo ιo ovιιinφΘεi κol 6τι δεν Θo onoκ6ι!εr τnv 0δ6 Georgia. Evιil oυznτdμε, τo i6γlo τoυ εnlβεβoιιivovιol, κoΘιjq o

nolδlκog ιoυ φ[iog, o Pete, ξερυnιiνεt μεoo ono θγo oniτl noυ v6μιzo εγκoιoiεiεlμμεvo,

κoι oρxizει vo φιυoρizει τo xlovr oπo €vo nεzoδρ6μto, novω oιo onolo δεν nερnoτ6 κovε[q.

Av ΘdΛαε vo oυvειoφ€ρετε στo

Georgia

Street community Garden, εΠlσKεφΘε[τε site georgiastreetgarden.blogspot.com/

τo

:*l i


):"i--\

''-r;

h'g.ε-;;{?!

H Packard 6φτloxvε κ6noτε οuιoκivnτο εδcil, niευρ6 τou Ditroit

Ε

.-', ..,;.. t,11,*!;j,f;,i]--,,j -,1-''', &.Ξi,"*9 ,-', ="n, ' ';'. r,fl'l"'.]j*.1i= i.J;J,,' ''," ,^r -r { a" τ..J,-.,., ", ' -l..-:iΞ+'1'i, , -i,* -'ι'3-' .| Ξρ'* r_,'. , |.. -'' '.,, "'i,:"ηΨ.'ri,:l i ii,-:, .'','f .-:.+'F'; τ',,.,i' 1.i:1:','fi' '''*/*,ι.| :' t", *ιl-,iξ., *,'*:.. -'-.i'J''{ fr l-''-,.,,_ }j*Ξ.:Γ:_.g' :{Ξ'ΒrΛ't Ι' 'Π ',η: -' ..'. lffi,.ffi1;'-'-'.-: i"*'no'

fι'i

rl;;C

*ψi.,: ι '!, I r, ιf,'

l ll_l

t

'f..

t'

-1!..,'''i !_

l

1

l_]-{..'

ιιl--

,'

_

,

ι-

l'Φ:-t; ' ', r '{'i jri-*' ι ':;

_l

'.A'*..Γ i:+

-) J

;Ie*;

lt

'Ι i. -

''

|-Ι

ιl

'

'ι'

\\*1

-'

7''

:]:i

:i+i:-:i ^

-

:::'::::-1-Ξ

"'::"

,,,

:€!#€Ξ#€Ξs€'=

ι1

',f Ξ'-

!-.

^'.-'/."{l' f,." ',_'is'_' "':ι

ΠET

& .ttr

'-i.,. .'.,,',

Αυτοκτονεί το Detroit;  

Αφιέρωμα του περιοδικού "car", στο τεύχος No 132, του Απριλίου 2011.