Page 1

0 MAI(PYTΕP0Σ I(AΤAΛ0Γ0Σ ΣXET]I(A ME T0 ΠΙ0 ΙΣXYPO ΣET EPΓAΛEΙΩN TOY l(AΘΕ ΑNTPA. MΑΘΕ TΙ Τ0 PΙX'NEΙ, TΙ T0 ANEBAΖΕι , ΠOIEΣ E]NAΙ 0T AΠEΙΛEΣ Π0Y ΔEXETAI l(AΙ ΠΩΣ NA Τ0 Ι(A-

NEΙΣ NA ΔOYΛEYEI ΓIA πAlιτΑ

.

Τ0Y JlM TH0RNTON - AΠ0Δ0ΣH: ΔΩPA NlK0ΛA0Y

EE


\ '\ \ 'Φ'

ξ" 'ξ. t* ;F: ,

i

i.l

tJ,

a-;t...!

ii'

I

il

98 AYΓ0YΣT0Σ


H Aνακd,λυΨn o 1952' 6ταv o δiδυμog αδελφ69 μou Tζov κι εγιδ riρΘαμε oτn ζωri με καιoαρικri, n εξoυθεvωμ6vn

μnτ€ρα μαg κoiταξε τα

μικρ oσκoπικιi γεwnτικιl μαg 6ργαvα και εiπε με xαρμoλιiπn: <Eivαι και τα

διio αγ6ριo!

Σε φλoooφικ6 επiπεδo, τo vα γεwnΘεig ιiιτρog onμαivει πoλf περιoo6τεpα απ' 6aα opizει o εξoπλιoμ69 αvιiμεoα oτα π6διo ooυ. o αvδριoμ6q fxει vα κιivει με τo μυολ6 και τnv ψυxti. Πρ€πεη 6μωg, vα παραδεxΘotiμε 6τι, αv και για dvαv ιiιτρα 6λα τα onμεiα τoυ oιilματog εivαι onμαιτικιi, καv€vα δεv εivαι τ6oo onμαvτικ6 6oo τo γεwnτικ6 oιiαrnμα. To πdog, oι 6ρxειg, n επιδιδυμiδα και o πρoorιiτng -τα <αvδρικιi ovαπαραγωμκιi 6ργovα>, 6πω9 τα οπoκαλofv oι πιo καταρτιομ€voι' τα <απ6κρυφω, 6πω9 τα ovoμιizoυv oι ευγεvεig, τo κτrivog, 6πω9 τo λ€vε μεταξιi τoυq oι αvτρoπαρ€εg- εvoαρκrilvoυv κυριoλεκτικιi αυτ6 πoυ ovoμιizoυμε ιivτραg. Δεv μπoριb vα μιΜoω για τov αδελφ6 μoυ, ωoτ6oo, oε 6;ιι με αφoριi, απ6 τ6τε πoυ Θυμdμαι τov εαυτ6 μoυ dμεvo ιivαυδog, κ6πoιε9 φoρdg Θετικιi και κιiπoιεg opvnτικd, μπρoorιi orn λειτoυργio τωv oργιivωv τoυ oυρoγεwnτικoti μoυ oυοτriματog. Σε 6,τι αφoριi τo πριilτo oυvΘετικ6 αυτoιi τoυ κoμψori oυoτriματog, τα dxω καταφ€ρει καλιi μ€xρι τcδρα _ δεv εxω εμφαvioει πdτρεg oτα vεφριi ιi πρo6λιiματα oτnv oυρfΘρα, ακpιiτεια li κoρκivo τnq oυρoδ6xoυ κ3oτng. Σε 6;τι αφoριi 6μω9 τo γεvrmτικ6 οιioτnμα τα πριiγματα riταv διαφoρετικιi. To Θαυμαoτ6 oυτ6 οιioτnμα, πoυ κυθερvιiται απ6 oρμ6vεg Kαι σUvδdεται με τnv καρδιd και τov εγκiφαλo με dvα τεpdoτιo δiκτυo αγγεiωv, απoτελεi τnv πnγri τωv πιo ωραiωv, αλλιi και κιiπoιεg φopdg τωv πιo ιioxnμωv οτιγμιδv εv6g ιivτρα. Σε oριoμ€vεg πεpιπτιδoειg niοτευα 6τι εγιδ riμoυv εκεivog πoυ τoυ €διvα ειτoλig, οε ιi.λλεg 6μω9 γvιilριzα καλιi 6τι riμoυv oτo €λε69 τoυ. ΑκoλoυΘolioα και oυvεxizω vα ακoλoυθιil τnv ιivoδo και τnv rπιilon τoυ αvδpιoμoιi μoυ επi δεκαετiεg. Σε κιiΘε περiπτωon, πclvτωg, yvωρizω καλιi 6τι Θα ιiμoυv ivα τiπoτα xωρig τα γεvrmτικιi μoυ 6ργαvα. Σε αυτιi xρωoτιiω τιg καλriτερεg oτιγμig τng zωιig μoU, τιζ φιλoδoξiεg μoυ, τnv oικoγdvειιi μoυ, mv ικαv6τnτιi μoυ vα αγαπιδ και vα κιivω oεξ.

μdτια ooυ απ6 κιiτι πoυ δεv θλdπειg κιiΘε μ€ρα - μα τnv ακρiBεια κι1τι πoυ δεv εixαμε δει πoτ€ dωq τ6τε. Eκεirη τn vdxτo, oπ6 τα κρεBιiτια μαζ, πoU liταv δiπλα-δiπλα, αvαKεφαλαιιilvαμε πρoτoli κoιμnΘodμε 6oα εixαv oυμθεi μεg oτn μ€ρα. Mιλoιioαμε για τα κ6μιKζ και τα αΘλnτικιi, 6ταv εiπα: <<Evιωοα "αυτ6 τo πεμεργo πριiγμo" oτiμερα με τιg φωτoγραφiεq τng ξαvθιιiq>. To <αυτ6 τo περiεργo πριiγμo riταv o 6pog πoυ xρnoιμoπoιolioαμε με τov oδελφ6 μoυ

για vα περιγριiψoυμε εκεiιτl τnv περiεργn αioΘnon τoυ οκλnρoli πioυg πoυ vιιδΘαμε κιiπoιεg φoρ€q. <Kι εγcδ τo iδιo>, μoυ αndιτnοε o Tzov. <Kαι δεv xρειdoτnκε Kαv vα πιiω oτnv τoυολdτω>. Πιoτεliαμε τ6τε 6τι τα απ6κρυφα εv6g αγoριor1 εixαv μ6vo €vα ρ6λo vo επιτελfooυv: εκεivov τng oιiρnong. To vα ξυπv<iμε με τov Tzov κιiΘε πρωi vιιilΘoιταg <<αυτ6 τo περiεργo πριiγμω liταv απ6λυτα λoγικ6: Θεωρodοαμε 6τι ιiταv απλιi:g o τρ6πog πoυ εixε επιΜξει n φfon για vo μαg πει 6τι n oυpoδ6xog κlioτn μαg ιlταv γεμιiτn. Δεv εixαμε, ofτε κoτιi διιivoια, αvαοτιg oπoiεg vιcδΘαμε <<αUτ6 τo περiεργo πριiγμα>,6πωg 6ταv στn Yuμvαστικli oκαρφαλιilvαμε oε οκoιvi. Kαι τcΔpα ξαφvικιi εixε oυμθεi αυτ6. To πιilg αυτf n γυvαiκα μ€οα απ6 φωτoγραφiεg μιig €καvε vα ιιcδooυμε <<αυτ6 τo πριiγμα> μιig μπ€ρδευε. Kαταλriξαμε 6τι επρ6κειτo για τυxαio γεγov6g. Av και oι oτιiοειq ερωτικιig φdoεωg εivαι τo πιo ωραio και αξιoμvnμ6vευτo εiδoq, n oυvτριπτικli πλειov6τnτα τωv oπjοεωv πoυ dxει €vαq ιivrραg oιn διdρκεια τng zωτig τoυ ιixει ελdxιoτn (ειiv €xει κιiπoια) ofvδελι1οει ιiλλεg τdτoιεg oτιγμ€g,

σn με τo oεξ. Mελdτεζ πoυ δnμooιειiΘnκαv στo εΠ1στnμovικ6 περιoδικ6 Journal of Ultrasound Medicine fδειξαv 6τι oι orιioειg πρonγolivται τnζ iδιαζ τnζ γdwnong. Aρoεvικιi dμBρυα μ6λιg 16 εBδoμιiδωv εμφαvizoυv μεg oτn μriτρα <<κιvnτ1κ6τnτα> οτnv επiμαxn περιoxri, n oπoiα πoρoυoιιi-

zεται αυΘ6ρμnτα. Mε τn μετdBαon τωv αvιρδv oτov €ξω κ6oμο oυτ6q o κυκλoq oυvεxizεται, xωρig 6μωq vα γivεται αvιιλnπτ6g. o λ6Yoc; oι oτrioειg λαμBιivoυv xιilρα 6ταv oι ιivrρεg κoιμolivται, μdoω μιαg διαδικαοiαg πoυ ovoμι2εται NTP (Nobturnal Penile Tumescence) - κoιvιδg, oτlioειg κατιi τn διιiρκεια τoυ ιiπvoυ. Xιiρn oτn μυoτικli zωri τoυ π€oυg κατιi τov ιiπvo, ακ6μα και o πιo αoκαvδιiλιαιog ιivτραg €xει οτfon επi μιοri rilρα ri και πεpιoo6τερo κατιi τn διιiρκεια καΘεv6g απ6 τα τ€ooεpα dωg €ξι oτιiδιo τoυ fπvoυ REM (Rapid Eye Movement), πoυ θιcilvoυμε κdΘε Bριiδυ. Αυτfq oι oτ6οειg, κυρiωg κατιi τn διιiρκεια τng εφnθεiαg, ουvδiovιαι κιiπoιεg φoρig με εκoπερμdτωon. Epευvεζ σε ερYαστriρια ιiπvoυ, 6μωq, €xoυv δεiξει 6τι oι περιοo6τερε9 vυxτεριvig oιlioειg δεv φαivεται vα oυvδ€ovιαι με oεξoυαλικιi ουvαιoΘιiμoτα'

ΣTAoKTΩ xPoNΙA MAΣ, o TzoN KΙ EΓΩ, oΠΩΣ KΑΘE TEΛoΣTΗΣ EPEYNHTEΣΑNAZHTOYN EΔΩ KAΙ xΡoNΙΑToYΣ ΛoΓoYΣ Yια τoUζ oπoioυq oι υγιεig ιivrρεq περvoιiv iωg

EBΔoMΑΔAΣ, εixαμε αγoριioει με τo xαρτzιλiκι μαg περιoδικιi με κ6μιKζ Kαι αΘλnτικιi. Tα ξεφυλλizαμε, 6ταv ξαφvικιi o αδελφ69 μoυ ιivoι ξε ivα περιoδικ6, πoυ ovoμαzdταv Roμe, τo oπoio δεv ιiξερα κov 6τι εi-

Ι

κqι τo

xε αγoριioει.

κ€g

Λiγα λεπτιi μετιi μoιi εiπε vα κoιτιiξω αυτ6 πoυ i8λεπε με αvoιxτ6 oι6μα. To Bλdμμα τoυ εixε κoλλrioει οε μiα oυγκεκριμ€vn oελiδα. Στn οελiδα αυτri παρoυoιαz6ταv μια ξαvΘι<i γυvαiκα, n oπoiα για κιiπoιo λ6γo xε oπoφαoioει vo μΙΙει σε μιo ιρλαvδικιi παμπ φoριilvταq μ6vo τιg φακi

εi

δεζ τnζ. H κιiμερα τnv απαΘαvdτιzε γα παραγγdλvει μπiρα' vα μιλιi και vα γελιi με τoυg ιivτρεg Θαμιδvεg τoυ μαγαzιoli, oι oπoioι riταv vτυμ€voι' o Tzov κι εγιδ αλλnλoκoιταxτriκαμε κι αρxfoαμε vα γελιiμε' H αλriθεια riταv 6τι oτα οκτcδ xρ6ιια τng zωτiq μαg δεv αoxoλoι!μαoταv με το κoρiτoια, ol3τε καv μαg ιiρεoαv. B€Bαια αυτri n 2Oxρovn καλλovri oτιg φωτoγραφiεg δεv riταv οαv τα κoρiτοια oτo oxoλεio. oτι κι αv ιiται πιivτωg, αvακαλιiψαμε μ€oα oε λiγα λεrπιi π6oo δrioκoλo εivαι vα πιiρειg τα

12Ψa

τng zωriq τoυg με αoυvεiδnτεg, μn oεξoυαλι επιoτιiμovεg dxoυv πρoτεivει 6τι

oιlioειq. oριομ€voι

oι oτιioειg κατιi τo vυxτεριv6 ιiπvo απoτελoιiv τnv παριiπλευρn απιδλεια εv6g dλλoυ φαιvoμfvoυ πoυ oυvδ€εται με τn φιion REM τoυ tiπvoυ, τnv υπvικri παριiλυon. Kατιi τn διιiρκεια τoυ oταδioυ τoυ ιiπvoυ 6πoυ κυριαρxorlv τα 6vειρα, τo oυμπαθnτικ6 vευρικ6 oιiοτnμα, τo oπoio πρoετoιμιizει τo oιilμα για αvιιδριioειg ετoιμ6τnταg εvιivτια oε εxΘρol3g κατεBιizει ρoλιi, με απoτ€λεομα vα oταματιi παρoδικιi n odσπασn τωv σKελετικcδv μυιilv. Aυτ6 τo φαιv6μεvo, πoυ €xει μελετnΘεi εvδελεxcδζ, μαg απoτρdπει απ6 τo vα αlτιδρofμε υπερ6oλικd 6ταv Bλdπoυμε 6vειρα, 6πω9, για παpdδειγμα, απ6 τo vα οnκωΘor3με oτov fπvo μαζ Kαι vα

<<πετιiξoυμo>

απ6 τo παρdΘυρo.

oτtloειg, απ6 τnv ιiλλn πλευριi, ελdγxovται oπ6 τo παραoυμπαΘnτι-


71o/o

Πooooτδ τωv γυvoικΦv noυ nιoτε0oυv δτι oι dvτρεg ovnoυxoιjv υnερBoλικd γιo τo μdγεθog τouq

.

Γ!oσoστo τωv γυvoικιbv πou nιoτεOoυv oτι μετρoει τo μΛκoq

ξ,Ψy.., ρ,

Πooooτo τωv γυvoικιbv nou nιοτευouv 6τι μετραει τo n6xog

Πooooτ6 τωv ovτρδv Που Θo ΠρoTιμo0oαv μικρoτερο nθog

3 oτouq

bnor'5\'

60

Πoοεq nμθρεg xρειoqεται θvo oπερματoq.ωαριo γιo vα φτoοει στnv ωριμoτnτα

60

Mθοo nooo.oτο τωv σΠερμστoζωαριωv nou ειvoι αρKετo υγιn Yια vα

γovιμonoιitoouv iνα ωoριo

4

Πoooι dvτρεq λθvε oTι,To nεoζ τ0Uζ γερvει nρ0ξ τα oριoτερα

Πooooτo τωV οVTρδV,

TωV oΠoιωV o ορισTε-

ρoζ oρXιζ KρεμεTαι XαμnλoTερo αΠo τoV

Maon Περιμε-

τρoζ σε oτυon

κ6 vευρικ6 οιioτnμα. Πρ6κειται για τo odoτnμα πoυ εΜγxει τιζ αvtιδρdοειg μαg κατιi τnv ξεκoliραon και τnv πdψn μioω τng δριiong τoυ oτoυg μαλακol3ζ μυq απ6 το €vrερo €ωg τα τoιxcδματα τωv αιμoφ6ρωv αγγεiωv. Σε €vα υγιdg πdog, τα παραoυμπαΘnτικιi vεfρα εκλιioυv oξεi διo τoυ αzcδτoυ' τo oπoio xαλαριδvει τoυg μαλαr<oιiq μυg, ΙΙoυ απoτελoιiv τn <φ6δρω τωv αρτnριιilv τoυ πdoυg. Aυτ6 επιφ€πει μεγαλiτερn ρori αiματoq πρog διio oπoγγιilδειg παριiλλnλεg κoιλ6τnτεg, πoυ ovoμιizovται onραγγιilδn oιilματα (corpora cavernosa) και περιdxoυv τo οτυ-

μεζ oτα onραγγιδδn oιδματα, με απoτ€λεoμα

αιfon.

.

Mdoo μnκog

oτov ει_ voι xoλo ρo

Πριv0π6τn γεWnσn

Πoτε κατεθαivouv oι oρxειg τωv nεριoooτερωv ovτριbν ono Τnv κoι-

Πooooτιoio ουξnσε oγKo ono στoon σε στUσn σn.

vα εμφαvizεται n

Αυτιi τα δrio vευρικιi oυαιriματα λειτoυργoliv με €vα oυιτovιoμdvo, αv και αvιiΘετo, τρ6πo. Evιδ τo €vα δρα ωg επιταxυvτlig, τo ιi,\λo dxει τo ρ6λo τoυ φρ€voυ, κoι αvrioτρoφα. oπωg xαρακτnρ1oτικιi περιiγραψε ivαg γιατρ69 τn διαδικαofα, αυτ69 εivαι o λ6γoq μα τov oπoio δεv μπoρεig vα dxειg oπjon 6ταv €vα 6πλo onμαδειiει τo κεφιiλι οoυ. Στov αvτiπoδα, oι oτιioειg μπoρεi vα εμφαvιoτoιiv αυθ6ρμnτα, 6ταv n ικαv6τnτα γριiγoρωv αvrιδριioεωv πoυ ixειg oταματd εξαιτiαg τoυ dπvoυ

REM.

oλα αυτιi μπoρεi vα εξnγoιiv €vα μdvo μdρog τoυ παzλ' ωoτ6oo

ι1λ-

λoι ερευrmτdg εivαι πεπειoμdvoι 6τι, με δεδoμdvo πωg oι vυxτεριv€g

oτιioειg απoτελoιiv αvαπ6oπαoτo κoμμ<iτι τng zωιig τωv αvτριbv (τoυg επnρειizoυv απ6 τn μfiτρo και τo γnρoκoμεio..), oiγoυρα απoτελodv κιiτι παραπdvω απ6 €vα ατfxnμα τng φυoιoλoγiαg τoυ αvιρικoιi oιitματog.

<Η Θεωρiα μoυ εivαι 6τι τo xαλαρ6 πiog Bρtοκεται oε επιoφoλri Θ€on oε 6;τι αφoριi τnv παρoxti oξυγ6voυ και oι oτιioειg απoτελotjv dvαv τρ6πo επαvαφ6pτ1σnζ τnζ μΙΙαταρiαφ, λdει o Ιρθιv ΓκoλvτoτιiιY διευ_

θυιτιig τoυ Tμfμoτog Σεξoυαλικriq Ιατρικrig αro Noooκoμεio AΙvaιado oτo Σαv Nτι€γκo και φxιoυvιdκτnζ τoU ετΙιστnμovικoι1 περιoδικori JournaΙ of SexuaΙ Medicine. Πρoκειμ€voυ vα διερευvlioει αυτfiv τn θεωρiα, o Γκoλvιoτιiιv και oι oυvεργιiτεg τoυ iλαθαv δεiψατα απ6 μαλακolig μυg τoυ πfoυg και τα εξ€Θεoαv oε διαφoρετικ<i επiπεδα oξυγ6voυ. Tα απoτελ€oματα: 6οo τα επiπεδα oξυγdvωong εivαι xαμnλιi,

δεξιo

9 εκ,

τικ6 toτ6. Kατιi τn διιiρκειo αυτιig τng διoδικαoiαg, oι φΜBεq, πoυ υπ6 φυoιoλoγικ€g oυvΘliκεg απoμακρrivoυv τo αiμα οπ6 αυτofg τoυg oιiκoυg, πι€zovrαι και oτεvειioυv. Eτoι τo αiμα ειodρxεται και <πoγιδεfεται)>

ρi

-oooou

22o/o 22o/o

l2'

'cΦ

33o/o

Πooοoτ6 τωv οvτριirv noυ nεριγρd-

'ou^

εl

Δo/o

φouv τo μθλoq τoUξ ωζ <μεγoλo>

\ΦνoΠoιnρεLo,

a'φ

λια

76

Πooooτo τωv αvτριbv noυ λεvε oτι Πoτθ δεv θxoυv κdvει εξετδoειq γιo

r6

οεξoυoλικΦg μεταδιδoμεvo voonματσ

20

Mθoog οριΘμoq εκonερμoτΦοεωv ivαv αvτρα οτo 20 τoυ

τo μnvα για

5

Mdoog oριΘμδg εκoπερματιbοεωv

τo μltvα oταv θxει φταoει τo 60

2,6 λεrπd

Mθooq xρ6vog αno ερεΘιoμδ μdxρι εKσnερμαTωσn

e Evα6ρια τoxυτnτo εKσΠερ}e}e} -μ dτωσ nζ 45 xλμ'/6ρα

I/3 6ωc I κ.v. t.

l

Πoσοτnτα σnaρμoτoξ oε καΘε

εκoπερμdτωon

27^5

εκoτoμμ0ριo

AριUμoξ σΠερμoτoζωoριωv σε μιo μθοn εκoπερματωοn

28o/o

Πδooι λθvε oτι o κ0ριoq λδγog noυ δεv Θθλoυv vo noρouv αnoτελθ_ oμoτα εivoι 6τι δεv Θθλoυv vo ξθρoυv ov θxoυv κοτι

ζ} [μ6τριo, κovovικ6, μεγdλo, XL] To μεγεΘn τωv πρoφυλoκτικιbv noυ Βρειζ vo oτnv αγoρd μnoρεiq

]

oτoυc 50

I

ατιql.000

Πoooι dvτρdg dvω τωv 35 θxoυv κdvει Booεκτoμfl

Aυτθg εlvαι oι nιΘovδτnτεq noυ θxει καnoιog με BooεκτoμΛ vα

oφnσει εγKUo μια γUVoιKα


6πω9 6ταv τo π6o9 δεv Bpioκεται oε oτιjon, oι μoλακoi μυg αρxizoυv vα διαoπιδvται και vα μετατρiπovται oε oυλιδδn ιoτ6. Στα υψnλιi 6μωg επi

πεδα oξυγ6voυ, πoυ υπιiρxoυv κoτιi τn διιiρκεια τng oτtong' τo ocδμα παρdγει με φυoικ6 τρ6πo dvzυμα τα oπoiα απoκαΘιoτoιiv τn BλιiBn. <To πdog Bρioκεται oε εvδιαφ€ρoυoα ιooρρoπiω>, ovαφ€ρει o ΓκoλvτoτdιY <κατιi τnv oπoiα μεg oτnv iδια nμiρα μπoρεi vα δnμιoυργεiται oυλcδδng ιoτ69 και αργ6τερα o iδιog o oργαvιoμ6g vα εξαφovizει αυτ6 τov ιoτ6>.

Eιiv n Θεωρiα τoυ Γκoλvτoτdιv εivαι oρθf, μπoρεi vα θonΘτioει τoυg επιoπiμovεq vα αvακαλtiψoυv vdoυg τρ6πoυg αvαoτρoφfg oριoμdvωv μoρφιδv αrυτικrig δυολειτoυργiαg. Mdxρι τ6τε εivαι αvακoυφιoτικ6 vα

τng uixταg δεv μoυ εixε περdoει απ6 τo μυαλ6: <Δoιπ6ι τι μdΘoδo αvιιodMnψng εiπεg 6τι xρnoιμoπoιεig;>>.

Mε κoiταξε παρdξεvα.

<Δεv εiπα πoτd 6τι xρnoιμoπoιcδ κιiπoια μ€θoδo αvιιoιlλλnψng>>. Eixα λαvθαoμdvα υπoΘ€oει πωg riξερε τι €κovε, αφoli πioτευα 6τι riταv πιo €μπειρn απ6 μdvα. Tεxvικιδg, αυτ6 riταv αλιiθειo: πpιv απ6 μivα, 6πω9 μoυ εξriγnoε, εixε κdvει oεξ <iλλn μiα φoρd oτn zωri τng. <Kι εκεivn τn φoριi δεv oυv€6n κιiτι κoκ6, dτoι δεv εivαι;> ριilτnoα. <oxι, 6xυ> μoυ απιivrnoε με τn xαριτωμivn φιvλαvδoαγγλικri πρoφoρ<i τnq. <Απλιδζ' εμειvα dγκυoφ.

γv'ωρizoυμε εμεig oι απλoi Θvnτoi 6τι τo oιilμα ixει τn δικli τoυ οoφiα, ιiloτε vα παραμdvει oε ιοoρρoπiα καΘcδg κoιμ6μαoτε'

Yπdρxει επiοng και μiα ιiμεon εφαρμογri αυτrig τng πλnρoφoρiαg. <oτοv κιivω oμιλiεg οxετικιi με τo συYκεκpιμ€vo θ€μα>, οnμειιδvει με xαμ6γελo o Γκoλvτoτ<iιv, <λdω αιoυg ιivιρεg 6τι €xoυv μiα viα δικαιoλoγiα για vα κ6voυv oεξ. To μιivυμo εivαι: "Γυρioτε οπiτι και πεiτε οτn oιivιρoφ6 oαζ: Eivαι cδρα για oξυγ6vωon!">>.

To enter μεTd To panse PoΣΠΑΘoYΣA ΓΙA ΔEYTEPH φoριi μfoα oε 4 λεrπιi vα xιioω τnv παρΘεvιιi μoυ. Για vα τo πετtxω, o εγκ€φαλ69 μoυ επιxειpοιioε vα επικεvτρωΘεi oε εξιoιδoειg Kαι σε Yεωμετρικιi πρoBλtiματα. Απ6 κdτω μoυ Bριoκ6ταv μiα παv€μoρφn 19xρolτr Φιvλαvδf με τo 6voμα Λ€vα. Oταv tiταv μωρ6, n Λ€vα εixε κερδioει oτn xcilρα τnq τov τiτλo τoυ πιo 6μoρφoυ Bρdφoυg οε διαγωvιoμ6. Ωg vε_ αρti γυvαiκα εixε εξελιxΘεi oε μετεvoιiρκωon τnq Kιμ N6Bακ oτo Vertigo. Hμoυv γεμιiτog π<iΘog ο-λλιi και vτρoπri, αφoιi oτn Θ€α και μdvo τng Λ6vαg n διιiρκειιi μoυ μετρoιioε κιiπoια δευτερ6λεπτα' Eτoι πρoσπαΘofoα vα απαoxoλrioω τov εγκ€φαλ6 μoυ, πρoκειμdvoυ vα κρατlioω λiγo περιoo6τερo. Πριv απ6 λiγα λεπτιi, 6μω9, καθcδg n Λdvα κατ€Bαzε τo φερ-

ΠΩΣ ΘΑΣοYΠEΙ oΠoΙoΣΔΗΠoTE dxει zrioει αρκετιi για vα €xει τnv εμπειρiα πoυ δivει o xρ6voq, oι ιivτρεg φθdvoυv oτo oεξoυαλικ6 πικ τoUζ oε vεαρri nλικiα,

εvcδ oι γυvoiκεq 6xι πρoτoιi φθdooυv oτn μ€on nλικiα. To πρ6θλnμα Yια τoυζ oεξoυολικιi ακ6ρεoτoυq vεαρoιig εivαι B€θαια 6τι n πατρ6τnτα απαιτεi πoλti περιοo6τερα απ6 μiα επιτυxnμfvn εκοπερμιiτωon. oι ιivΘρωπoι, 6πω9 και vα'xει, δεv εivαι οαv τoυg ooλoμodg, οτoυg oπoioυg n αvτpικιi <φρovτiδα> ξεκιvd και oταματιi με τo vα ρixvει τo αρoεvικ6 τo oπdρμo τoυ. Σε αvτiΘεon με τα ψιiρια, τα vεoγ€wnτα τωv αvθρι6πωv εivαι πλriρωq εξαρτnμdvα οπ6 τoυg γovεig τoUζ και για πoλιi περιοo6τερo xρ6vo απ6 τα τ€κvα τωv υπ6λoιπωv ειδιδv τoυ zωικoιi θαoιλεioυ. <T6τε γιατi oι'ιivτρεg" εivαι ικαvoi vα τεκvoπoιriοoυv 6ταv εivαι 12 ri 13 ετcδv> ρωτιi o εξελικτικ69 θιoλ6γo9 Piτooρvτ Αλεξιivτερ, oπ6 τo Παvεπιoτriμιo τoυ Mioιγκαv, <μiα δεκαετiα δnλαδri πρoτoιi vα εivαι oε Θ€on λoγικ<i vα ixoυv και vα διατnρodv μια olivτρoφo li vα γivoυv καλoi πατερ<iδεg; Kαι για πoιo λ6γo n πριilιμn αvτρικΙi oεξoυα_ λκ6τnτα oυvδ€εται με τnv πoλli πρ6ωρn εκoπερμιiτωon; Aυτιi τα δfo μαzi μαg κιivoυv αυτ6 πoυ ovoμdzεται "dπoυλo zευγιiρωμα'>>. Στιg κoιvωviεg πoυ επiτρεπαv τnv πoλυγαμiα, λ€ει o Αλεξιivτερ, oι μεγαλιiτερoι oε nλικiα ιοxυρoi ιivτρεg κρατotioαv 6λε9 τιg γυl,αικεg

μoυιip τoυ τzιv μoU, dφΘαoα oτo οnμεio πoυ δεv dxει γυριoμ6 _ αυτ6 πoυ oι οεξoλ6γoι ovoμιizoυv <μoιραiα εκoπερμιiτωon>. H Λfvα μ6vo xαμoγdλαoε και με φiλnοε, γvωρizoιταg κιiτι πoυ εγιδ δεv γvιδριzα. Πoλιi οrivτoμα θα ξαvoδoκιμιizαμε. To <διιiοτnμα επαvαφ6ρτιong> πoικiλλει μεταξj αvτριilv κι εξαρτιiτoι

απ6 πoλλoιig παριiγovτεg - απ6 τnv nλικio €ωg τo επiπεδo τoυ εvΘoυoιαομoιi και τng επιΘυμiαg τoυ καΘεvdg. To μ6vo πoυ ξ€ρω εivαι 6τι oε μ€vα, οτα 18 xρ6vια μoυ, διio λεπτιi απoδεixΘnκαv υπεpαρκετιi για vα Bρω τn xαμ€vn €παροri μoυ.

Στn δεriτερn πρooπιiΘεια κατdφερα τoυλιixιoτov vα κιivω διεioδυon. Ωoτ6oo, ακ6μα κι αv dλεγα 6λn τnv πρoπαiδεια oπ6 μ€oα μoυ για vα αvτ€ξω, κατιiφερα vα διoρκdoω λιγ6τερo απ6 dvα λεπτ6 πρoτod φΘιioω oε oργαομ6. Ηταv, 6μω9, oε κιiΘε περiπτωσn' τα Πιo ευxιiριοτα 47 δευτερ6λεπτα τng zωτig μoυ €ωg εκεivn τn αιιγμιi. Aμdoωq μετd κoιμnΘιiκαμε' Ξliπvnοα με καιvoιipγια oτtοn μiα ιδρα αργ6τερα και τn xρnοιμoπoinoα για vα ξυπvliσω Kol τo κoρiτoι πoυ κoιμ6-

πλιiι μoυ. Aυτfv τn φoριi κριiτnοα 7 oλ6κλnρα λεπτιi - oτo vεαvικ6 μυαλ6 μoυ, n oυγκεκριμ€vn διιiρκεια εixε λιiBει επικig διαoτιioειg. Ξαvακoιμnθriκαμε και ξυπvtiooμε για ακ6μα dvo γriρo. Περιoo6τερog riπvog, περιoo6τερo οεξ, ξαvιi και ξαvιi, μ€xριg 6τoυ επιv6noα €vαv καιvotiργιo 6ρo, o oπoiog εξ€φραzε τnv κατιioταon: slex (απ6 τo s1eep και sex). Mdxρι τo επ6μεvo πρωi μπoρolioα πλiov vα κoιτιizω τn Λdvα oτα μιiτια, xωρig τo φ6θo 6τι Θα xdoω τov €λεγxo. Mπoρoιioα πλdov επiong vα τnv ακoliω, vα τnv αγγizω' vα τn μυρizω, vα τn γεtoμαι - vα εκτιμιil τnv oμoρφιιi τng με 6λεg μoυ τιg αιoΘιioειg. Xoρταoμdvoq απ6 τo oεξ ιiρxιoε n λoγικri vα κυθερvιi και π<iλι. Kατιi τn διιiρκεια τoυ πρωιvoti, τng ri<αvα μiα ερcδτnon, πoυ πιivω oτo πιiθoq ταv

ΣTΑMAτΑ ΝA

ΣΦlΓΓElΣ <<H

εκonερμoτω-

on ελθγxετoι αn6 τoυg πυελικo0g μυq πou oφiγγoυv

ovακλοοτικd oκριBΦg nριv ono τnv εκonερμdτωοn>>

ooυ λθει o MichaeL Metz, oυγγρoφθoq τoυ Coping

with Premature Ejacuιation. (Av οφiγγειq oυτo0g τoU μυζ γιο vo μnv εκonερμοτΦoειq, το κdvειq xειρoτερoΣr,

KΑNE ΣTPEτΣlNΓκ Μio θρευvo τoυ 2007, noυ δnμoσιει:,τnκε στo

JournaI of SexuaI Medicine, BρΛκε 6τι μιο Φρο γιoγκoq τnν nμερα γιo 12 εBδoμoδεζ τετρoΠλασιdqει τn διoρκειο τoυ oεξ (ono 33 δεuτερ6λεnτο oε 1.52l.

0ι KολυTερεq στdoειq, oiμφωvo με τnν θρευvo, εivoι αuτθg noυ nρoωΘoOv τn

xoλiρω-

on κoι δυvομΦ-

voUv τoUζ ΠUελικoiq μυq.

xAPAΞΕ ΝEΑ Π0PElA <0ριoε τov ερεθισμ0 σoU on6 τo 1 '1 μθxρι τo 00 κoι

HΑPPY EΝD ZΛτo ono τo γιοΤρο σoU vo σoU Χoρnγi-

νο τov κρoτdζ αvoμεσ0 στo 20 κοι τo 40>> ooυ λθει o Metz.0oo δυvαμΦvoυv oι nυελικoi μ0εq, μοΘε vο oιoΘοvεoοι noτε oρxlqoυv vο oφiγγοvτοι κοθΦq ερεΘiqεοoι,0τον oυτo σUμBει, Koτθβοσε Tοxυτnτo μaxρι vο xoλορΦσouv.

εκonερμdτωon ουξdvovταg τo εn[nεδα τnζ σερoτovlvnq, ivo xnμικ6 τou εγκεφdλου noυ ελθγxει τov oεξoυoλικo ερεΘισμo. Mιο

lρoσniΘnσε lovτα

oει SSRl οvτικοτoΘλιπτικd, τo onoio κoΘυoτερo0v τnv

aρευvo τoU 20ο7 BρnKε οτι n nμερiloιo xρhon Paxil εixε διnλdοιo oπoτελεoμοτικ6τnτo οnδ τo αμ6σωζ εΠ0μεvo φdρμoκo.


.rΥ

|

-Ξ'

'-+-Ξ.'-*+-

---ξ.

j

t$--:

-{ ιΞl)s lffiΜ' I

l':>^

ΓJι

*---r<J)

M) ffiΦΩ/

Yy.-ρ


Yιo τov εαUτ6 τoUζ. Mε θιion αυτ6 τo οεπiριo, n αvαπαραYωYιKli επιτυxiα τωv vε6τερωv αvτριδv εξαρτι6ταv oUσιαστιKd απ6 τnv πρoo€γγι on <<εiμαι γρfγopog li vεκρ6g>' Στιg πρωτoπoριακ€g μελ€τεg τoυ, o ερευvnτιig oτo Θfμα τoU σεξ Aλφρεvτ Kivoε'i, αvακ<iλυψε 6τι πoooοτ6 πoυ φΘιivει τo75Ψο τωv αvτριilv dρxovται οε oργαoμ6 μioα oε δrio λεπτιi απ6 τnv €vαρξn τoU σεξ, κιiτι τo oπoio ovoμιizετoι <πρ6ωpn εκoπερμιiτωon>>. Avτi 6μω9 vα απoτελεi oεξoυαλικri διατoραxri, n oυγκεκριμ€vn κατ<iοταon μπoρεi ouσιαστικιi vα απoτελεi εξελικτικri πρoοαρμoγti, πoυ πρoιiγει τnv <<επιBiωοn τoυ ταxtiτεpoυ>>. Tελικιi, oριoμdvoι απ6 αυτodq τoυg γριiγoρoυg vεαρoliq, οτoυg oπoioυg λειτoυργεi τo €voτικτo τng επιθiωong, Θα φΘιiooυv κιiπoτε oε μια nλικiα, tiloτε vo γivoυv αρκετιi ιoxυpoi Yια vα μovoπωλodv τιg γυvαiκεg. oι πιo επιτυxnμdvoι αρoεvικoi πρ6γovoi μαg πρoφαvιilg αvαπαριiyovταv xρnoιμoπoιcΔvταζ Kαι τιζ διio oτρατnγικdg - γρriγoρα zευYαρd)ματα oε vεαρri nλικiα και πιoτoιig δεομoιig αργ6τερo oτn zωri

Σiμφωνα με μια tρευνα τoυ Πανεπιoτnμioυ τoυ Σικαγου, lτερ[πoυ το

l<ToEκαρε τn oτuon ooυ 6τov ξuπvdg>> oou λiει o /ohn StΦling, oυρoλ6γog και ουνι6ρmrtq τou Center for Sexua] Ηealth and Εdυcaτion' <Aν 6εν εiναι γε-

μdτn, μπoρε[ νo ixειq πρ6βλnμα>.

τoUζ.

Η ιoτορiα τnζ αvτoYωvιστικιig oυvoυoiαζ αvτιKατoΙΙτρtzεται επiong oτo μriκog, τo πιixog και τo οxιiμo τoυ πioυg. oπωg €δειξε μελετn τoU 20o4'π oπoiα δnμoοιειlθnκε oτo επιστnμovικ6 περιoδικ6 Evolutionary Psychology, τo αvΘριilπιvo πdoζ εξελixΘnκε, ιδoτε vα απoτελ€oει 6xι μ6vo μiα oυoκευιi απoΘfκευong τoυ οπiρματog, αλλιi κι dvα μdoo απoμιiκρυvοng τoυ oπdρματog εv6g πρ6oφατoυ αvτιπιi-

λoυ. Aυτ6 τo φαιv6μεvo, γvωoτ6 ωg <<μετατ6πιοn οπ€ρμoτog>,

€xει

καταγραφεi oε πoλλιi εiδn, τα oπoiα dxoυv αvαπτriξει oτo πdog <θdλn>, <αγκiοτρια>> κι ιiλλα εργαλεiα, ιδoτε vα απoμακρrlvoυv τo οπ€ρμα αvτiπαλωv αρoεvικιδv. Mαγvnτικig τoμoγραφiεg, πoυ ixoυv διεξαxΘεi κατιi τn διdρκεια τng οεξουαλικrig oυvεliρεong, δεixvoυv 6τι τo αvτρικ6 μ6ριo πρoκαλεi oiδnμα και δι6γκωon τωv τoιxωμιiτωv τoυ κ6λπoυ τnζ Yuvαiκαq, εvιil τo κεφιiλι τoυ π€oυq oυxvιi πρooκρo1iει στn μfτρα με τερ<ioτια oρμti. Σε αvτiθεon με τα υπ6λoιπα πρωτεriovτα εiδn, oι ιivτρεg διαθ€τoυv επiong μεγιiλo κεφιiλι π€oυg' Aυτ69 o oυvδυαoμ6g xαραKτnριoτικιδv oδιiγnoε ερευvnτ€g τoυ Πoλτειακoti Παvεπιoτnμioυ τng N€αg Y6ρκng oτo Aλμπovι vα μελετriooυv διαφoρετικιi μovτdλα τεxvnτιilv φoλλcδv κατιi τn διιiρκεια πρoooμoiωonq οεξ. H ovακιiλυψri τoυg: τo μdγεΘog και τo οxιiμα τoυ αvτρικoιl π€oυg κατιi τn δι6ρκεια τoυ oεξ εivαι πpoοαρμooμfvα ιiloτε vα <<καΘαρizoυυ> τo oπ€ρμα ιiλλωv

Av ovnoυxεlq, πεq oτov ouρoλδγo oou vo ooυ κivει θvo RigiScan, tνα τεoτ πoυ ελ€γxει τlιν πoι6τnτα των αι3oειilν oου για τρiα oυνεxn βρdδια.

αvαπτfξει ειδικig απoΘriκεq σπdρματoζ Yια μαKρoπρ6Θεoμn φl3λαξn. Φαivεται τ6pα 6τ1 και oι γυvαiκεζ παρdxouv €vαv τ€τoιov απoΘnκεUτικ6 x6ρo oτιg oιiλπιγγdg τoυζ, 6ΙΙoU τo σπ€ρμα μπoρεi vα ΙΙαραμεivει σε Y6vιμo επfπεδo dωg και για πdvτε μ€ρεg. Δεv εivαι ακ6μn Yvωστ6 ε6v αυτιi τα xαραKτnριστιKd τωv YUvαικιδv αvαπτfxθnKαv ωζ μ€ρog μιαg στρατnYιKΙiζ ελdγxoυ τnζ αvαπαρoγωγιig εvιivτια στα σxdδια τωv αvτp6v. e)οτ6oo εivαι δfoκoλo τo €vα

φιiλo vα απoκτrioει κdπoτε τov πλriρn dλεγxo επιivω oτo ιiλλo.

εκλ eΚToi τnq φι1onq

Και o αλτρoυιoβ6q

NοΣoKοMΑ' ΠoY MoY ΠHPE THN ΠΙEΣH' μoU

εiπε 6τι riταv <ελαφριbg υψnλf>. Στn oυvdxεια, πρoodθεoε 6τι <o γιατρ6g Θα €ρΘει oιivτoμα με τα

αvτριδv.

Tα απ6κρυφα τnq γυvαiκαg €xoυv oiγoυρo εξελιxΘεi, ιiloτε vα επιτελotiv τoυg δικolig τoυq κρυφolig oκoπoιig - απ6 τov επιλεκτικ6 oργαομ6 με ελκυoτικolig κι επιτυxnμdvoυg ιivτρεg €ωg τιg αλλαγ€g πoυ πρoκαλodvτoι λ6γω τωv oρμovιilv oτo θλεwoβvo τoυ τραxriλoυ, με oτ6xo vα μπλoκαριoτεi τo ακατιiλλnλo oπ€ρμα. Σε πoλλιi ιiλλo Θnλαoτικιi, απ6 τα κoυvdλια €ωg τoυg xoiρoυg, τα θnλυκιi €xoυv επiong

1I

I ΣYΣτPoΦΗ oPXEοN Kοθε 6ρxιζ κρdμεται o16 θvo σnερμοΤικ6 vnμο, noU αnoτελειτoι ol6 oρTnριεζ, φλθΒεq κoι vειrρα. Av τo vnμo στριφτει [oυvirθωq on6 μovo τoυl, κ6Θετoι n noρoxlt οiμoτog κoι nρoκολεiτοι ooBoρδg n6voξ. Πnγοιvε στο εΠειγovτo γιo εvov υnθρnxo - Θo xdσειζ θvov oρxι ov n κοτooταon κρατnσει Π6vω αn6 τθσσεριζ ωρεq. Εvog xειρoυργoq Θo κ6vει ov6τοξn κoι Θo ρdψει τov κdΘε oρxι oτo εoωτερικ6 τoυ ιoxioυ ooυ γιο vο μnv τo ξαvoπoθειg.

^ ζ.

55o/o

των αιπριΔv με αθnρoaκλnρωon ixoιrv αruτικri δuo,\ειτouρyiα' <FΙ ππtκri δuo.λειτouρμο δεν πρoκαλεi. τnν καρδιoπ6.θεια, αMα εiνat dvαq δεiκτng τlrg κατdoταonq των αρτnριιΔv oου, πoυ onμαΙνει 6τι μιπoρεΙ να txoυν πρooβλnθεi και oι αρτnρΙεg τng καρδιαg οoυ, ooυ λiει ο ερεwnτ:ig R. Parkeι Waτd, αηyρaφ!αg τnq iρευναq- Mdθε να διαβdζειg τo κoλiτερo διαγωoτικ6 6ργαvo πou dxεlg oτn 6ιοθεan ooυ.

απoτελ€oματα

τng Bιoψiαg οoφ.

EvιωΘα τ6on ivιαon, πoυ απoρorioα πιilq τo αiμo δεv εixε αρxioει vα εκιoξεliεται μdoα απ6 τoυg π6poυg μoυ. Πriρα BαΘι<i αvdoα και ιiρxιοα vα επαvαλαμθιivω oπ6 μdoα μoυ: o dρπnq δεv εivατ Θαvατnφ6ρoq, o €ρπng δεv εivαι Θαvατnφ6ρog..' Eixαv περιioει τρειg εBδoμιiδεg απ6 τn oιιγμri πoυ αvακιiλυψα εκεivo

KΙPΣ0κHΛH 0λεζ oι φλaBεq εΧoUv βελβιδεζ γιo vο ρ*ει τo oiμo nρoq μiο κοτευθυvσn, οΜo μερικθq φoρEq oι BολBiδεq δεv λειτoυργo0v oωoτ6. Αv κατι τθτoιo oυμBε[ στo ισΧιo, oι φλεBεζ γεμιζoυv με oιμα, ΠoU μloρει vo nρoκoλθoει novo κι θvα oioθnμα BdρoUζ στnv Περιoxn. Av κoι δεv κιvδυvευειq dμεoo 0Π6 Tnv Πoθnοn, n o0ξnσn τnq Θερμoκροolog μπoρεi vo nρoκoλθoει μεiωon oτnv noιδτnτο τoU σΠeρμoτoζ κoι τnv nαρογωγi τεστoστερδvnζ ΣUμBoυλευσoU τo γιοτρo ooυ για νo λυθει To lρ6Bλnμο.

J

^ EΠlΔlΔYMlτlΔΑ Το Bοκτnριo μΠoρoυv vo δnμιoUργllσoUv φλεγμovn oτnv εnιδιδUμιδo, τov οδεvo nδvω σε κoΘε 6ρxι, noυ oυM€γει τo onερμο κοι τo ΠρoωΘει στov σnερμ0τικ6 n6ρo. τov Πovo δυσκoλo τov ξεxωρiqειq οn6 αυτ6v noυ Πρoκoλειτοι oΠ6 τn ouoτρoφn. onoτε niγoιvε oτo εnεiγowο γιo 6vοv UΠ6ρnxo, σoυ λεει o Δnμiτρnζ XoTζnxρftστoυ, KαΘnγnτng 0υρoλoγιοq- τo σwιgιoτιKd Θo KoτoΠoλεμiσoUv τn μ6λυvon Kοι τo οvτιφλεγμovωδn τov nδvo.


τo K6κκιvo εξ6γκωμα oτn Bιiλαvo τoυ π€oυg

μoυ. Δεv riταv n πριδτn φoριi πoυ ερx6μoυv αvτιμdτωπoq με τo φ68o εv6g oεξoυαλικcδg μεταδιδ6μεvoυ vooriματog. Kατιi καιρoιiq εixα αvοκoλιiψει διαφopετικdg αvωμαλiεζ oτnv περιoxli τωv γεwnτικt6v oργιivωv μoυ, απ6 €vαv oπoγγιδδn 6zo με μ€γεΘog 6oo μiαg μπιiλαg τoυ γκoλφ oτo 6oxε6 μoυ dωg dvαv oκλnρ6 oτnv υφri κfκλo ιvιδδoυg ιoτod, πoυ εμφαvioτnκε ξαφvικιi παρdλλnλα με τn oτεφαvιαiα αtλακα (τov αυxdvα) τoυ π€oυg μoυ. Παρ6τι τo μυαλ6 μoυ και στιζ δι1o περιrπcδοειζ εixε πdει oτα xειρ6τερα -oκεφτ6μoυv 6τι €παoxα απ6 καρκivo ι1 απ6 oliφιλn- απoδεtxΘnκε, ευτυxι6g, 6τι εtxα κιivει

και o πυpετ6g. Eιiv n μ6λυvon δεv ελεγxΘεi, εivαι ικαvιi vα oδnβoει oε

λιiΘoc.

δι<iρκεια τng κoλπικlig επαφrig, το πdog τoυ ιivτρα μdvει μεg oτn γυvαiκα επi 3l3 λεπτιi κατιi μ€oo 6ρo. To υγρ6 τnq εκoπερμ<iτωong -με 6πoιoυg

Mιiλιoτα

κτnviατρoζ με τov oπoio κoλυμπolioαμε μαzi €καvε τελι κιi διιiγvωon oxετικd με τnv μπ<iλα τoυ γκoλφ αvαφ€ρovταg 6τι πρ6κει ται για θoυBωvoκιiλn. Πρoo€Θεoε 6τι <τo iδιo dxω δει vα παΘαivoυv τα καvig>. Xρειιioτnκε dvαg καvovικ6g γιατρ69 Yια vo μoU εξnγfoει 6τι o dvαg

δακτιiλιog οτo πdog μoυ απoτελotiοε κλαoικli πεpiπτωon ιvιδδoυq λεμφαγγειtτιδαg. oι ιivτρεg oτoυg oπoioυq oυμθαivει oυτ6' οιiμφωvα με τo γιατρ6, παΘαivoυv παvικ6 εξαιτiαq τng oπ6τoμnq και δραμoτικrig αλλαγlig πoυ Bλiπoυv. Tα καλd vdα εivαι 6μωg 6τι πρ6κειται για μiα πΜpωg καλoliΘn κατdoτασn, n oπoiα περvd ουvriΘωg απ6 μ6vn τng μiοα oε

λi

γεq εθδoμdδεg.

ooo κι αv εixα τρoμdξει τιg πρonγoιiμεvεζ φoρdζ, τiπoτo δεv μoυ εixε πρoκολdoει μεγολriτερo τρ6μo απ6 oυτ6 τo κdκKιvo εξ6γκωμα. Eκεivn τnv επoxri Θεωρolioo τov €ρπnτα ωg μiα μoρφri oεξoυολικriq λdπραg. Hμoυv πεπειομdvog dτι, εdv dπαoxα απ6 αυτ6ι καμiα λoγικli γυvαiκα δεv Θα με <iγγιzε πoτd για τo υπ6λoιπo τng zωιig μoυ. Aυτd oκεφτ6μoυv

6ταvμπliκε o oυpoλ6γog οτo δωμιiτιo 6πoυ περiμεvα. <oι εξετdοειg εivαι αρvnτικdg> μoυ εiπε. <Σiγoυρα δεv €xειg dρπnτα>. Kριiτnoα τnv αvαπvoli μoυ περιμ€vovτog vα ακodοω

κιiτι ακ6μα

xει

ρ6τερo. Edv δεv εixα dρπnτα, τ6τε oiγoυρα κ<iτι ιiλλo, ακ6μα ooθαρ6τερo, oυviθαιvε' <Δεv ξdρω καv τι εivαι αυτ6 πoυ dxειg εμφαvioει>> εiπε o γιατρ69. <Eιiv dπρεπε vα μαvτ€ψω,

Θα €λεγo

6τι πρ6κειται για τoiμπnμα

κoυvoυπιoti>>.

EEΑΙΡEΣH ToN Ιo HΙv ToY AΙDS, o oπoiog δεv κιivει διαφioειq αvιiμεoα oτα διio φιiλα, n αvατoμiα xαρizει oτoυg ιiιτρεg τo διilρo τoι1 vα ixoυv λιγ6τερεg πιθαv6τnτεg vα απoτελdooυv Θιiματα εv6g οεξoυολικιδg μεταδιδ6μεvoυ vooriματoq' <Η γov6ρρoια, ri αλλιι6q 6λεw6ρρoια, τα xλαμl3δια, τα oτελ€xn τoυ ιorj ΗPY πoU πρoκαλoliv καρκivo τoυ τρoxriλoυ τng μιiτρog, oυvιoτoιiv πoλt oo8αρ6 κivδυvo για τιg γυvαiκεg, αλλιi δεv εivαι τ6oo επικivδυvα για τnv υγεiα τωv E

ovτpιδv> οnμειιbvει o Xdvτερ Xdvτoφιλvι, καΘnγnτfg ιατρικriq oτo Παvεπιοτriμιo τng oυιioιγκτov και φnμιομdvog ερευvnτfg oτιg ΗΠΑ oxετι-

με τα oεξoυολικιilg μεταδιδ6μεvα voοriματα. Στιg πρoαvτιBιoτικcδv επoxig, για παρdδειγμα, τα oτoιxεiα €δειxvαv 6τι oι περιoo6τερoι <ilτpεg πoυ εixαv πρoοθλnθεi απ6 γov6ρρoια Θεραπεliovταv οε 6-12 εθδoμιiδεg xωρig vα λιi8oυv θεραπεiα. Eivαι ολfΘεια 6τι υπιiρxε dκκριon υγριδv απ6 τo πdog oτnv αρxri τng λoiμωξng, κιiτι πoυ μπoρεi vα εivαι επr6δυvo. Ωoτ6οo μ6vo oε πoλ1 λiγεg περιπτιiloειg iφΘαvε n λoiμωξn vα πρoκαλ€oει τ6oεg θλιiBεg οτnv oυρfθρα, ιiloτε vo εμπoδtzει τn ρof τωv oιiρωv ιi vα επnρεdoει τnv επιδιδυμiδα και τoυg 6ρxειg πρoκαλrbvταg οoθαρ6 π6vo και πρoBΜματα oτn γovιμ6τnτα. Στnv πoλri oπιivια περirπωon πoυ τα Boκτriρια (o γov6κoκκog ουγκεκpιμdvα) κ<i

iφΘαvαv fωg τnv κυκλoφoρiα τoυ αiματog εμφαvιz6ταv μio oξεiα μoρφi αρθρiτιδαg. Σε λiγoυg dvτρεg, τα μικρdBια ιiταv ικαvιi vα πρoκαλ€ooυv Θαvατnφ6ρεg θλιi8εg oτιg κoρδιακ€g Bαλθiδεq. Ag oυγκρivoυμε αυτιi τα δεδoμdvα με τιg επιπτιδoειq τng γov6ρρoιαg

oτιg γυvαiκεg. oτov τα Bακτιiρια ειoαxΘoliv oτov τριixnλo τng μriτραg, τυπικ<i n μ6λυvon εξαπλcδvεται απ6 τo κατcδτερo γεvvnτικ6 oιiοτnμα oτn μιiτρα και τιg οιiλπιγγεg, πoυ απoτελoljv ιδαvικd περιBιiλλovια για τov

πoMαπλαοιαoμ6 τωv μικρooργαvιoμιbv. Αυτ6 ovομdzεται φλεγμovιilδnq v6oog τng πυdλoυ και μπoρεi vα πρoκαλdoει ουμrπιilματα, 6πω9 o π6vog

περιτoviτιδo rtαι σε Θdvατo. Η διoφoριi oτιg oυv€πειεg πoυ dxει εvα oεξoυαλικιilg μεταδιδ6μεvo v6σnμCΙ στα δfo φr1λα εivαι μεγdλn. Δεv Θα τo oκoιioει κιiπoιog vα λdγεται δnμ6οια oτιg καμπιivιεg πoυ κιivoυv τα υπoυργεiα Yγεiαg, ωoτ6oo, 6πωg onμειιΔvει o Xι1ντoφιλvι <n μεγιiλn απειλfi 6ταv ivo πdog παρoυοιdzει €κκριon υγριbv εξαιτiαg φλεγμovrig, δεv αφoρd τ6οo τnv υγεio τoυ iδιoυ τoυ dvτρα, αλλ<i τo τι μπoρεi vα oυμBεi oτn otvτpoφd τoυ>. Aυτ6 μπoρεi vα φαivεται ιiδικo, αM<i εivαι Θdμα αvατoμiαg. Kατιi τn

μoλυoματικofq παριlγovιεg μπopεi vα ΙΙεριdxει μ€vει μεζ στo YUvαιKεio οcδμα επi μdρεg. <Δεv εivαι 6μω9 μ6vo n διαφoρd oτo xρ6vo €κΘεοng> λdει o Χιivτoφιλvτ. Στoυg ιivιpεq, τo μεγαλι3τερo μfρog τoυ πioυg πρooτατεr1εται

απ6 dvα φρdYμα 50 διαφoρετικιbv οτρωμιiτωv vεκριilv δερματικιδv κυττιiρωγ πρoτoιi φΘdooυμε οτοv zιδιτα ιoτ6, πoυ εivαι επιρρεπιig oτιg λoιμιδ_ ξειg. oι ψvoiκεg δεv dxoυv τ€τoια πρoοταoiα. To εoωτερικ6 περiBλnμα τoυ κ6λπoυ και τoυ τpαxtiλoυ τng μriτραg €xει πdxog 6oo αυτ6 εv6g μ6vo oτριilματog. Στoυg ιivιρεg, o μ6vog ευιiλωτog ιαι6g εivαι εκεivog πoυ <<vιfvει> εoωτεpικ<i τnv oυpιiΘρα και o oπoiog εivoι πρooπελιioιμog μdοω εv6q μικρot αvoiγμoτog, καΘιδg και n περιoxri κιiτω απ6 τnv ακρoπooΘiα oε 6ooυ9 δεv €xoυv υπoθλnθεi oε περιτoμri. Ακ6μα 6μω9 και oι dvτρεg πoυ ovriκoυv oτnv τελευταiα oμ<iδα €xoυv πoλιi μικρ6τερn εκτεΘειμdvn κι ευdλωτn oτoυg εxΘρoιig επψ<ivεια oε oιi_ YKρισn με τιζ γυvαiκεq. Σιiμφωvα με ερευvnτικιi οτoιxεiα πoυ δnμooιειi_ Θnκαv oτo επιoτnμovικ6 περιoδικ6 British Medical Journal, τo απoτ€λεομα αυτιδv τωv αvοτoμικιδv διαφoριilv εivαι 6τι τα πooooτιi μετciδoοnζ oεξoυαλικcδv voonμιiτωv απ6 τo πdoq oτov κ6λπο εivαι τoυλdxιoτov δι πλ<iοιo απ6 εκεivα πoυ αφoρoriv τnv αvτiΘετn κατεriΘυvon μετciδoong. Mετιi τn μ6λυvon, 6πωg εξnγrioαμε και vωρiτερα, oι γυvαiκεg εivαι πoλrj πιo πιΘαv6v vα Bιιilooυv οoθαρ€g oυvdπειεg. Aρα γιατi θα iπρεπε vα εvδιαφdρovται oι ιiιτρεg για τα oεξoυαλικιδg μεταδιδ6μεvα vooτiματα; <<Av και oι πιθαv6τnτεg oo8αριδv oυvεπειcδv εξαιτiαg τdτoιωv voonμιiτωv δεv εivαι μnδεvικdg Yια τoUζ <ivτρεg> αvαφ€ρει o Xιivτoφιλvι <n αλriΘεια εtvαι ΙΙωζ, oε 6;ιι αφoριi πoλλdg oεξoυαλι

κι

Cιv τιζ εμvα εvδιoφdρovται γι'αυτoιi τoυ εiδoυg τιg μoλrivoειg oπoτελεi oυοιαoτικιδq €vα εiδog αλτρoυιoμoιi πρog τιg oυvτρ6φoυg τoυg>.

κcδg μεταδιδ6μεvεg αοΘdvειεq, oι περιoο6τερoι ιiιτρεg, oκ6μα

φαviοoυv, θα τn γλιτιilοoυv.

o λ6γoq για τov oπoio

Θα €πρεπε

To φαoι1αΚo σTnν ΚαTaθ'λΙψn KΑTAΘΛΙΨH MoY ΞEKΙNHΣE oTΑN ExΑΣA TΗ δoυλειd μoU και oμioωg μετd τn γυvαiκα πoυ πioτευo 6τι Θα παvτρευτcδ. Eκεivn Bρflκε τov αvτικαταοτιiτn μoυ oε διιiοτnμα μiαg εθδoμιiδαg. oxι 6τι με dvoιαzε εκεivn τnv περioδo: μεταξιi τng ιiΘεοrig μoU, πoU liταv οτα τdρταρα, Kαι τωv φαρμιiκωv, μεταξri τoυ αλκo6λ Kαι τnζ αi-iπviαg, εixo xιioει κιiΘε εvδιαφdρov για oεξ. Δoκiμαzo τιg αvτoxig μoυ στo πoτ6 oε dvα τoπικ6 μπαρ, 6ταv εvτ6τΙισα τn oωτnρiα μoυ. Eixετα πιo μπλε μdτια πoU εixα δει πoτ€ μoυ. Φoρoliοε €vα γκρι κooτotiμι, πoυ πriγαιvε γιivτι με τo αΘλnτικ6 κoρμi τng. oταv κατιiλαθε 6τι τnv κoιτodoα επiμovα, riρΘε πρog τo μdρog

δι

μoU. <Γεια> εiπε Kαι μoU iδωoε τo xdρι τng. <To 6voμιi μoυ εivαι

Kιiιρα>.

ΣυoτιiΘnκα κι εγιδ κιivovτdq τng μiα zεoτli xειραψiα. <Λoιπ6v> εtπα oiγoυρog oxεδ6v Yια τnv απιivτnοn πoυ Θα λιiμBαvo <γι(ι ΙΙoιov


μn KερδoσKoπικ6 oρYαv1σμ6 ερYdZεσαι;>). M6vo ακ6μα μiα φoριi με εixε πλnoι<ioει με δικΙi τng πρωτo8oυλiα μiα τ6οo 6μoρφn dγvωoτn γυvαiκα. AπoδεixΘnκε τ6τε 6τι εκεivo τo κoρiτoι ιiταv ιεραπ6oτoλog. Δεv oυv€θαιvε ευτυxιδg τo iδιo και με τnv Kιiιρα. Eργαz6ταv oτo τμriμα μdρκετιvγκ μιαg εταιρεiαg oιτnριilv. Eixε €ρΘει oτnv π6λn για 6vα oυvdδριo Kαl τnv επ6μεvn nμdρα θα πiτofoε πioω oτnv Ai6Bα. Tnv κfραoα €vα πoτ6 και πιiρα κι εγcδ ακ6μα dvα. Kαταλιiξαμε vα μιλ<iμε αoταμιiτnτα για τιg επ6μεvεg δto cilpεg. Στn 1 π.μ., n Kιiιρα κoiταξε τo ρoλ6ι τnq Kαι μoU εiπε 6τι dπpεπε vα επroτρdψει oτo ξεvoδoxεiο τng. <<Θα μπoρofoεq vα με oυvoδ€ψειξ;> με ρcδτnoε. oταv φΘιioαμε, δioταoε λiγo οτnv εiοoδo. Στn oυv€xεια, εiπε: <Θ€λειg vα κoιμnΘεig εδιil απ6ψε; oμωζ μ6vo vα κoιμnθεig>. <<Nαι> απιivτnoα αvακoυφιoμ€vog με τov 6ρo πoυ €Θεοε. Boliρτoιoε τα δ6vτια τnξ και φ6pεoε dvα φαρδιi vυxτικ6. Σκ6φτnκα vα πdoω οτo κρεBιiτι με τα ρodxα, αλλd τελικιi γδdΘnκα και μ6vo με τo εoι6ρoυxo μπtiκα γρliγoρα κιiτω απ6 τα οκεπιioματα δiπλα τng. Mιλιioαμε λiγo και μετιi με φiλnoε. H πρcδτn αvτiδραoli μoυ riταv παvικ6g. To oιδμα τnq riταv εξoioιo, γεμιiτo zωri _ τ6oo διαφopετικ6 απ6 τo δικ6 μoU αΙΙoστεωμ€vo κoρμi, απ6ρρoια τng κoκrig zωτig πoυ εixα κιivει τo τελευταio διdoτnμα. <Συγγvιδμn> εiπo μαoιilvταg τα λ6για μoυ' <Eivαι μ6vo πoυ...>. Moυ €κλειοε τo oτ6μα με τo x€ρι τng απαλιi. <<Δεv πειριizει>> εiπε. <M6vo κριiτα με>. Kι αυτ6 €καvα. Mεg oτn zεoτri αγκαλιd τng €vιωoα

oι ιioxnμεg oκdψειg πoυ κατ€κλυzαv oυvεxιδg τo μUαλ6 μoυ υπoxcδρnoαv, αφιivovταg μlivεg oλ6κλnρoυg εξoυθdvωonζ vα θYoUv oτnv επιφιivεια και vα δrδooυv τn Θ€on τoυξ σε μια γλυκι<i zιiλn ευγαλrivn.

xαρioτnong. Mετιi oπ6 λiγo, ιiλλo €vο onμιiδι ευτυxiαg παρoυoιιioτnKε. AUτ6 <τo περiεργo πριiγμα> oε μiα περιoxιi, πoυ επi καιρ6 εixε μεivει vεκρri' Δεv ιiταv dvτovo' αλλci υπriρxε. Για πρcδτn φoρ<i μετι1 απ6 μlivεg κoιμιiΘnκα μdxρι τo πρωi.

ΑPxΙzoΥN KΑΙ TEΛΙΙΩNOYN, θf θαια, με τo μεγαλιiτερo oεξoυαλικ6 6ργαvo πoυ διαΘ€τειg: τov εγκdφoλ6 ooυ. oπoιoδιiπoτε σεξoUαλιK6 ερ€Θιομα' oπ6 τo vα δειg μπρooτιi σoU μ1α <vιiμφn> μ€oα oε dvα oτεv6 κoΛΑ

λoκαιριv6 φ6ρεμα dωg τo vα vιιiloειg τo x€ρι τng vα oε xαiδεriει κιiτω απ6 τo τραπdzι, εvεργoπoιεi vεUρ6vεζ oτo θdλαμo τoυ εγκεφdλoυ ooυ. Απ6 εκεivo τo onμεio, τo oliμα μεταφερεται ιiμεoα οε vεfρα τoU vωτιαioυ μUελof, θγαivει μdoα απ6 τιg vευρικ€g ρizεg oτo κατιilτερo μiρog τng οπovδυλικrig oττiλng και φθιivει €ωg τo πdog. T6τε εκλfεται oξεiδιo τoυ αzιδτoυ, με απoτdλεομα vα αιματιilvεται n περιoxri τoυ π€oυg και vα πρoκαλεiται oτdοn. Eιiv n oτrion oυλλαμθιivεται oτov εγκ€φαλo και γεvvι€ται οτo πdog, o oργαoμ69 ακoλoυΘεi τnv αvτiθετn κατεfθυvon. H εvεργoπoinon μ€oω τng απτικfq επαφrig τoυ πioυg πoυ θρioκεται oε οτrion 6πωg


ooο dμπειρnκ αvεivαι αrιq πoλεμiαrρεg, μlα αγωviατnv ε:<ει. Kιiθεκivnorι πoυ αιoΘιivεεαι μη αιo εoι,iροιrx6 ooυ ετπβεβαιιilvει τιq ιrπoψiεq τns 6τι σrαδι_ οκιi φoυλιiρει6 το 1εμιαniρα οου. Th αει1μi πoυτραβξ m ααvδιl-λn, n αγω_ v(ατng γ(vεταιπαw6s, γ:ιοτ( ξ€ρει 6τι εroιμζεοαιvo αroxειioειg κι aιεivn vαι o κοπv6τερos π6xoζ. Φυffi6 δεv εivαι ιiμoιρn ευθwιΙrη αφοf με τov fvα ri τov ιiλλo τρ6πo oε €xειπρoκαλιioει. Eivαι 6μωq m μ6orr κ αuni nφ6πα μι1n τωv φιiλωη ποu τnv κιivεl, εvιb vιιbΘεr εuιiλωπr, vα oοu τo φιiβει.

ει

\

Tn Θθon τoυ πovικo0 atoιρvει τιbρα n περιθpγεια . Το πριilτo πoυ Θατoεκαρει δεv εIvαι τo μriκo ζ '6πωζ Υoμiζειq- αλλa n oκλnρ6τnτ6 σoυ. ΚdΘε ifloζ Χαλa-

ρωonE και μaλθακ6τnταζ μετραει αρνnτικ6, μιαE καl υlτoδnλιΔνει οτι τmοτμdE τoΥ <α\πiπαλoΣ'. A\ΓnθtτωE' αν διaπιoτιΔoει 6τι δεν λυγiζειg ειiκoλα, τnν αναβειg περιao6τερo. Στο εξiq, n επιΘuμiα τng ε{νaι νa γivει κυρ{aρxoE τoυ παιrδιoιi Γι' οurιi α ρxiξl ιlτa6ιαα να με:τραει τιE δυναμειζ σoυ. T(] Χερ1ατ11ζ ξεκινo0ν τnν ανiwευσn aτΙ6 τo Κεφdλι και κιiτω. Αv δεγ διαπιoτrΔoει oυψμετρικtg απoαdoειE, δεν Θοvtbθει6τ1 δixεται και ααπμετρn aπελrt.

Mικρ6 κεφiλι κoι μεγdλoξ Koρμ6ξ μετσφρaζετoι σε BσΘια ρiξn' ενιΔ o αντiθετog owδuαoμιig (μεγdλo κεφciλι, μrφιig κoρμιiq) τnν προετoιμαζειyιαμαm cττnν

πριΔτnγραμμn αroν π6λεμo τou κdλπoιΙ, oπ6τε τo οnμεto G τnζ εtνaι

εκτεΘειμ€νo. H ovixvεuon σuvεxιζετσι με τo xθρι τnζ vo κατεBαivει πιo κiτω (;στεΥατσεκdρει τn βλdατnan τnζ περloΧ1iζ- oι περιoo6τερε9 6εν ΥoυστΦoυν σαφαρι,

oπ6τε φρ6ντιζε να τnv κλαδειiειE ταreικα. ΕνtΔ τo 6νo xtρι 0α μεiνει εδιλ, τo dλλo θακανει παoα στnν εδρα σoυ, ΥLανα ελξξειτο μξεθog καιτll o*\llρ6τnτα των 6ρΧεων, Aν διαπιcπtiloει 6τι 6λα εiνι7ι oΚ' εtναι πλtoν oiγoυρll 6τι

lxειπετιua φλtβαxρυooυ

στΙ€ρμα

καl πα{ρνει

θiιm μdmg.

oδnγεiται μ€σω τnζ ouρΙiθραζ ΙΙρoζ τnv dξoδo πoυ εivoι τo

ΙΙ€oζ.

Tnv iδια στιYμ1i, fvα ιiλλo τμΙiμα τoυ κtματoζ xτUΙΙd τov εYK€φαλo. <oταv φΘιioει στιζ περιox€ζ πoυ σUvδdovται με τnv εUxαρiστnσn)> λdει o Γκoλvτστdιv <πUρoδoτεiται o oρYασμ6ζ>. Στn oυvτριπτικri πλειov6τnτα τωv ΙΙεριΙΙτd)σεωι n εκσπερμdτωσn Και o oρYασμ6ζ oυμθoivouv ταUτ6xρovα, με απoτελεσμ(Ι oι περισσ6τερoι dvτρεζ vα ΙΙιστεΙjouv 6τι πρ6κειται Yια τo fδιo πpdYμo. AUτ6, 6μωg, δεv εivαι oλfΘεια: με Bdσn πρoθλfματα πoυ μπoρεi Kdπoιoζ dvτραg vα fxει οτn μετdδoσn τωv vεUρικd)v σnμdτωv ri oτnv παραγωγli τωv xnμικritv τoU εYκεφdλoU, εivαι πιθαv6v vα dxει oρYασμ6 με f xωρiζ εKσrΙερμιiτωon, καθιδg Kι εKσΙΙερμdτωσn xωρiζ oρYασμ6 ri τiπoτα αΙΙ6 τα δfo. Mε δεδoμ€vo 6τι o εγκdφαλ6ζ μαζ αΠoτελεi αvαΙΙ6σΙΙαστo Koμμdτι εv6g δαιδαλιδδoUζ σUστ1iματoξ, πoU κdvεl τnv αvαπαραYωYli τoυ δoυg πιθοvi κι εUxdριστn, oτιδfπoτε επnρεdzει τn xnμεfα τoU εYKεφιiλoυ -απ6 τn διιiΘεon dωg τα φιiρμακα- μΙΙoρεi vα €xει εrΙiδρασn στn στdσn' στnv εκσπερμdτωσn και τov oρYασμ6. Για παριiδειγμα, 6rΙωζ ΙΙρoαvαφερΘnκε, τα xnμικd τoU εYKεφdλoU πoυ σxετizovταl στnv dvτovn απ6κρισn τoU oρYαvισμod στoUζ κιvδfvouζ μdζ κdvouv vα αvαλαμθdvoUμε δρdσn. <o φ6θo9 κdvει τα vεliρα vα παρdYoυv dvα xnμικ6, πoU ovoμdzεταl voρεΙΙιvεφρivn και τo oπoio σταματd <iμεoα τn στ'ιjσn)) εξnγεf o Kεv Γκ6λvτμπερYκ, αΙΙ6 τo Ιvστιτodτo Yια τnv ΑvτριKli Yγεiα. M6vo 6ταv υπoxωρoιiv τα επiπεδα τoυ στρεζ, επιτρ€πovταζ στ(ι xnμlKd ΙΙoυ εΙΙιφθρouv npεμiα, 6πωg n ακετυλxoλivn, vα αvαλdBouv δρdon, xαλαρcδvoυv και oι μfεζ, τ6oo ιiloτε vα εΙIιτρεπoυv τn στfσn. Mε ιiλλα λ6για, τo <εiμαι oε διιiΘεon> δεv αΙΙoτελεi μ6vo μiα dκφpαon, αλλd €vα σnμαvτικ6 Koμμdτι τnζ φυσιo-

εi

Και τnζ γtρω περιoxlig oδnγεi τα αισΘnτfρια vεliρα vα στεiλouv σΙiματα στov vωτιαio μUελ6 Kαι τov εYKfφαλo. KαΘcδg oλo€vα και περισo6τερα vεUρικd σfματα μεταφ€ρovται απ6 τα Yεwnτικd 6ργαvα στo θdλαμo τoυ εΥκεφdλou ΙΙρoKαλεiται n σταδιακri oυoοιδρευσn τoU vεUρoδιαBιθαστri, vτoπαμivn, n oπoiα παizεl τo ρ6λo τoU Kαυσiμoυ. oταv dxει σUYκεvτρωΘεi αρκετ6 καfσιμo, o Θιiλoμog εKρ1iYvUταl με €vα εiδoζ σΠ(Ισμod, πoU στ€λvει €vα κriμα στov Uπ6λotΙτo εYκiφαλo. Tμriμα αυτoli τoU κliματoζ δnμιoυργεi vdα vευρικ<i σ1iματα, τα oΙΙoiα KατεUθfvovτol πρoζ τnv ΙΙUελικf xιδρα. Tα σfματo αUτd συvτovizoυv τιζ σUσπdσειζ στoUξ μUζ τnζ πUdλoυ, στov Πρoστdτn, στιξ σπερμ(ιτιKdζ κιiοτεζ Και τnv επlδιδυμiδα. Mε αUτliv τn διoδιKασiα, τo

λoγiαc μοc.

H

εκoTIεlιnατωon Και o lrl a , oρΥασμos 9εν ειναι To ιoιo TΙραΥμα

Για λ6γoυg πoU δεv εivαι πλfρωg Kαταvonτoi, <ivτρεg με xρ6v1εζ διαταραx€ζ τnζ διdΘεσnζ, 6πω9 n κλιvικΙ1 κατdΘλιψn, εμφovizouv σUxvd στUτικIi δυολειτoυργio. Η Θεραπεiα πρ6τnζ YραμμΙiζ Yια τnv κατιiΘλιψn, τα αvτικατaΘλιπτιKd φdρμακo, τα oΙΙoiα στoxεdoυv στo vευ-

ρoδιαBιθαoτli τnζ καλfζ διιiΘεong, οερoτovivn, €xoυv BonΘfοει πoλλolig <ivτρεq vα αvεBdσoυv τn διιiΘεori τoUζ, εxovταζ 6μωg παριiλλnλα σnμαvτικ6 κ6στoξ στov αvδριoμ6 τoUζ. o1 παρεvdρYειεζ τωv απoκα-


λodμεvωv εκλεrιτικιδv αvαoτoλ€ωv επαvαπρ6oλnψng oερoτovivng (SSRΙs) κυμαivovται απ6 oτυτιrιιi δυολειτoυργiα και μειωμ€vn λiμπι vτo €ωg καΘυoτερnμ€vn ειιoπερμιiτωon και αvoργαoμiα. <oι παρεv€ργειεg oεξoυαλικrig φιioεωg εivαι πoλιi oυxvdg με τα SSRΙs> αvαφiρει n ψυxiατρog Avvα Λ€μπκε, ερευvriτρια oτo Παvεπιoτliμto Στdvφoρvτ. <Στoυg dvτρεg τωv oπoiωv n κατιiθλιψn ελ€γxεται καλιi με αυτιi τα φιiρμακα, oι παρεvdργειεg πoυ αφoρoιlv τo oεξ απoτελoιiv τn No 1 αιτiα για διακoπri τng Θεραπεiαg τoυg>. Πρ6κειται για μια καταΘλιπτικri επιλoγri: απ6 τn μια, n oεξoυαλικιi zωn aou και, απ6 τnv ιiλλn, n Θ€λnofl oου για zωli. Eυτυxιbg, υπιiρxει μια υπoox6μεvn εvαλλακτικτi: n oυoiα θoυπρoπι6vn, dvα απoτελεoματικ6 αvτικαταΘλιπτιK6, τo orΙoio επιδρι1 oτnv vτoπαμivn, 6xι οτn οερoτovivn, onμειιilvει n Λ€μπκε. <Δεv oυv<ivτnoα πoτf oεξoυαλιr<fl δυoλειτoυργiα oε αoθεvεiq πoυ λαμθιivoυv Boυπρoπι6vn. AvτιΘdτωg, υπιiρxoυv αvεπionμεg αvαφoρ€q oxετικιi με τo 6τι oε κιiπoιεq περιπτcδοειg n oυoiα εvιoxtjει τn oεξoυαλκf διιiΘεon. oι αoΘεvεig εivαι oυvιiΘωg πoλιi ευxαριoτnμfvoι>. Eivoι xαρακτnριοτικτi μiα περiπτωon πoυ δnμooιειiΘnκε στnv εφnμερiδα The New York Times: μiα γυvαiκα αvdφερε 6τι Biωoε ivαv αυΘ6ρμnτo δiωρo oργαoμ6 μ6λι9 dλαBε τo φιiρμακo. Aυτ6 κι αv εivαι αvτικαταθλιπτικ6.

λ" ${υ,

,.j,

Εvα ν€o μ€,λog o ΘEPMoMETPo ΔEN ΛEEΙ ΠοTE ΨEMATΑ: ατΙ6τoμn αiξnon στn ΘερμoKρασiα τoυ σ6ματoζ τnζ ΙΙoλυαYaΙΙnμ€vnζ 35xρovng σUzljYoυ μoU NτdμΠι fδειxvε 6τι θριoκ6ταv σε ωoρρnξiα. To Θερμ6μετρo δεv €λεγε 6μωg ψεματo oiτε Ylα μdvα: n Θερμoκραoiα τoυ δικoιi μoυ σ6ματoζ εixε φΘdoει στoυζ 39 BαΘμotg Kελoioυ, εξαlτiαζ YρiΙΙnζ, 6μωg, 6xι πιiΘoυζ. To ιΙκ6 φoρτio μoυ, 6μω9, δεv iπαι'zε κανtνο ρ6λo' Ηιοv n cilρα vα ετΙιτελdσω τo κοΘΙiKoν μoU. Mετιi απ6 oKτ6 μfivεξ ρoμπoτlκCδv εΙΙαφ6v εixαμε αvτικαταoτιioει τn xαρd τoU σεξ με μ1α αστ(ιμdτnτn πiεοn Yια αvαπαραYωγf. Eκεivn τnv εποxti oδεfαμε Πρoζ διdYvωσn για υπoγovιμ6τnτα - μiα τiτoιo διιiγvωon γivεται μετιi αrΙ6 dvα €τog τoκτικcδv σεξoUαλιK(δv επαφd)v xωρig πρoφriλαξn, oι oπoiεq δεv καταλιiγoυv oε εγκυμoorivn. Ηταv ιδ€o τnζ Nτ€μΙΙι vα κdvouμε μια αλλαγτi oτn μovdτovn τo τελευταio διdοτnμα σεξouoλιKf zωi μαζ, 6λ6πovταq πoρv6. Aφof τσεκdραμε 6τι ο γιog μαζ Koιμ6ται Bdλαμε στo DvD τnv ταιviα και KαΘioαμε

αγκαλιi οτov

Φλεγμoνn ΤoU Πρoστατn, ΠoU μΠoρει Vα εivοι οnoτελεoμo Βοκτnριακnζ μολυvonc.

KαλοfiΘng υπερπλα oiα τoυ rτρoοτιiτn

Διoγκωμθvoq

πρooτατnq.

Kαρκivog τoυ

πρoοτdτn

: i ;

Mιo ooθεvειo oτnv oπoio τo κ0ττoρο τoυ oδθvo ooυ μεταλλαοoovτoι κοι ΠoλλoΠλο. οιο4ovlοι περo οιδ τo oρlo τoL.

ι<αvαπ€.

Π€ραοαv 10 λεπτd, κατd'τα oπoiα BλdΠαμε αxαλivωτo σεξ στn Bικτωριαv1i επoxri μεταξri εv6ζ ευYεvoliζ και μiαζ Kαμαριdραζ, πρoτod n Nτ€μπι

Ποοoτατiτιδο

καταλιiξει: <H ταιviα εivαι εvτελcδg xαzri>. <Nαι> ουμφιilvnσα πρoσΠαΘd)vταζ vα κριjψω π6σo με εixε διεγεiρει n εικ6vα τnζ καμCιριiραζ. Tελικιi, Τελεiωσα Koιτ(δvταζ τnv καμαριdρα. Διio εθδoμdδεζ αρY6τερα, n NτdμΙΙι κι εYd} εΠισKεφΘfiκαμε dvαv ειδικ6 oε Θiματα υπoγovιμ6τnταζ. Eμειvα €κπλnκτoζ 6ταv ιiκoυoα 6τι oι δικfζ μoU εξετdσειq riταv καλ€q: o αριΘμ6g τωv σΠερματozωαρiωv μoU liταv ικαvoτΙoιnτικ6ζ, τo iδιo Kαι n κιvnτικ6τnτd τoUζ. H oκdψn και μ6vo 6τι δεv εixα πρ6θλnμα με τn Yovιμ6τnτιi μoυ liταv αvαKoUφιστιK1i' Tnv iδια oτιYμfl 6μωζ στεvoxωρι6μoυι καΘιδg καταλdθαιvα π6oo ιiοxnμα dvιωΘε n Nτfμπι. o γιατρ6g αvdφερε 6τι θα υπ6θαλλε και τn σfZUY6 μoU σε ειδικ€ζ εξετιioειg τov εΠ6μεvo μlivα. <Mdxρι τ6_ τε, 6μωζ, σUvεxiστε τnv ΙΙρoσπdΘεια) μαζ σUμθoιiλεUσε. Δεv xρει<iοτnκε vα Yivouv oι εξετdσεlζ τng Nτiμπι. To δεriτερo παιδi μαg riρΘε στr'zωιl(ovτιi oτα Xριοτoriγεvvα. Tn oτιγμιi τnζ Ydvvαζ ξdpαμε και oι δrio πoιi vα κoιτιiξoυμε. <E'ivαι αγ6ρι!> εiπε o γιατρ6g επιBεBαιcδvovταg αυτ6 πoυ εixαμε δει κι εμεig. Eλπizω τo παιδi μoυ vα vιcδoει τιζ xαρfζ πoυ πρooφ€ρει o αvΦιoμ69 μαg 6oo κι εγιδ. ε

Koψιμo oτov oυρεiq δ εκoπερμoτδvειg. ΠUρετoζ. ΣUxvoτερn oνoγκn γιο oυρnon. λdvε oτι οιoθανo-

"Konoιoι

0 nρnoμθvog οδdvοq μπoρεi Πιaζει ΤnV oUρnθρo σoU κοι vo nροκολεi ovoγκn γιo oυxvΔ oυρnon, noυ εμπoδ1-

Vo

vτoι σοv Va κοΘovτoι ποvω oε μio μnαλο τoυ γκoλφ> ooυ λεει o.J. Brantley Ιhrasher, πρδεδρoq τoυ Ιμnμoτoq 0υρoλoγiοq oτo Πovεπιoτnμιo τoυ Kαvooq.

4ει τov υπvo oου.

Πnγoιvε oτοv oυρoλ6γo ooυ, noυ θο ooυ δΦoει αvτιφλεγμovιbδn n ovτιΒιoτικo. Av επιμεivει, nαρε εvo oυμnλnρωμα πoυ λεγετoι κερoεrivn Σε μio ερευvo ToU UcLΑ, τo 67% τωv οvτρδv με xρdvια Πρoστοτιτιδa εixav σnμoVTι' κn Bελτlωon οτoν πnρov 500 mg roυ oντιoξειδωτικου δ0o φoρθq τn μθρo γιo θvα μnνo.

PΦτο τo γιoτρo σoU γιo εK_ Xιλισμα SaW ρaιmetto, tVο φυτικo oυμπλnρωμo. Διjo ερεUvεζ fxoUν θρει 6τι μιo nμδρnoιο δoon 320 mg ειvαι τo iδιo oπoτελεoμοτικn με τo oυvταγoγρoφoυμεVo φορμoκo. Επionq, τo σUμnλnρωμo δεv θxει τιq πορεvdργειεq τωv φαρμdKων - μειωμθvn εnιθυμiο γιo oεξ Koι μειωμεvn εκonερμ0τωon.

ΑUξnμdvo επinεδo τoυ ειδιKoU ΠρoστατιKoU αvτιYovoU

IPSAJ. Kovε τnv εξdτoon μα^ 4i με μio δοκtυλικn εξr|τοon onδ to oρΘο {DRΕJ.

H iγκοιρn διoγvωon εivοι κρioιμng onμooioq. <KοΘε

xρovo κovω θvo τεoτ PSA Kαι σUγKριvω Tο οΠoTελεσμοτσ με τoU nρonγoΟμεvoυ xρovoυ> ooυ λθει o Larry Lipshuttz. 0oo γιο nρoλnψn,

εΠιστΛμoVεζ οnδ

To

Xαρ-

BαρvT ΒρnKoν oτι οUToι ΠoU

εKσΠερμοτδvοUv 2'l φoρεζ

n

ΠερισσοTερεξ το μnvo εxoUν 33% λιγδτερεg πιθοvοτnτεq να διoψωoθoυv με καρκivo τoυ nρooτdτn ono ουτoυg ΠoU

ρdζ.

(ΠUρoθoλoιv>

1+-7

φo-

Ο ...τεράστιος  

Αυτός που σε κάνει ...άντρα

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you